close

Enter

Log in using OpenID

Avcılar Denizköşkler Mahallesinde Serçe sokak ile Dilaver sokak

embedDownload
AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
KONU
Yayın Tarihi
13.02.2015
Sayfa No
1/1
BİRİM FAALİYETİ GÜNCELLEMELERİ (WEB SAYFASI)
BİRİMİ
EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
KONU
Avcılar Denizköşkler Mahallesinde Serçe sokak ile Dilaver sokak arasında bulunan
21 pafta 16360 ile 16389 parseller arasında kalan Belediyemize ait Kafeterya Hk.
AÇIKLAMA
Avcılar Denizköşkler Mahallesinde Serçe sokak ile Dilaver sokak arasında bulunan
21 pafta 16360 ile 16389 parseller arasında kalan Belediyemize ait Kafeterya’nın
Kiraya Verilmesi İhalesi İşi.
1)YAYIMLANACAK METİN /FOTOĞRAF/VİDEO
İLAN
AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ
İŞİN ADI
---------------------------Denizköşkler
Mahallesi Serçe Sk.
ve Dilaver Sk.
arasında bulunan
Kafeterya'nın Kiraya
verilmesi İşi İhalesi.
TOPLAM
ALAN
------------------Kafeterya
( 116,528 m2)
MUHAMMEN 1 AYLIK MUHAMMEN 1 YILLIK
KİRA BEDELİ
KİRA BEDELİ
-------------------------500,00 TL.
-------------------------------6.000,00 TL. + % 18 KDV
GEÇİCİ TEMİNAT
BEDELİ
----------------------1 80,00 TL.
Avcılar Denizköşkler Mahallesinde Serçe sokak ile Dilaver sokak arasında bulunan 21 pafta
16360 ile 16389 parseller arasında kalan Belediyemize ait (116,528 m2)’lik Kafeterya’nın hazırlanan
şartnameye göre 1 (bir) yıl süre ile kiralama işi 26.02.2015 (Perşembe) günü saat 10:00’ da Avcılar
Belediye Başkanlığı binasının encümen toplantı salonunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45.
maddesine göre açık teklif usulü ile ihalesi yapılacaktır. İhaleye katılacakların 2886 sayılı Devlet İhale
Kanunu ve bu kanunun 74. maddesine dayanılarak çıkarılan yönetmelikte açıklanan niteliklere haiz
olmaları gerekmektedir. İhaleye katılacaklar, 25.02.2015 (Çarşamba) günü saat 16:00'ya kadar
Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'ne evrakları ile birlikte müracaat etmeleri gerekmektedir.
Müracaatla alınacak ihaleye iştirak belgesi, geçici teminat makbuzu ve şartnamede belirtilen diğer
belgeleri vermeleri zorunludur. İsteklilerin ihaleye katılma başvuruları, 2886 sayılı yasanın 5 inci ve 6
ıncı maddesinde belirtilen şartlar ihale komisyonu (Encümen) tarafından incelenerek
değerlendirilecektir. Şartname 300,00 TL. (Üçyüz Türk Lirası) bedel karşılığı Emlak ve İstimlak
Müdürlüğü'nden temin edilebilir. İsteyenler şartnameyi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nde ücretsiz
olarak görebilir.
AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
Yayın Tarihi
13.02.2015
Sayfa No
2/1
BİRİM FAALİYETİ GÜNCELLEMELERİ (WEB SAYFASI)
KONU
.
 İhale komisyonu 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 29. maddesi gereği, gerekçesini belirtmek
suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
 İhaleye katılmak isteyenlerin ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de
şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.
İlan olunur.
2)MEVZUAT
2886 sayılı Devlet İhale Kanunu' nun 45. maddesi.
TALİMATI VEREN
ONAYLAYAN
Özlem ASLAN
Emlak ve İstimlak Müdürü
Burçin BAYKAL
Özel Kalem Müdür V.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
171 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content