close

Enter

Log in using OpenID

Avcılar Ambarlı Mahallesi Ihlamur Sokak da 25/A adresinde bulunan

embedDownload
AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
KONU
Yayın Tarihi
13.02.2015
Sayfa No
1/1
BİRİM FAALİYETİ GÜNCELLEMELERİ (WEB SAYFASI)
BİRİMİ
EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
KONU
Avcılar Ambarlı Mahallesi Ihlamur Sokak da 25/A adresinde bulunan Belediyemize
ait yer üzerindeki Büfe Hk.
AÇIKLAMA
Avcılar Ambarlı Mahallesi Ihlamur Sokak da 25/A adresinde bulunan Belediyemize
ait yer üzerindeki Büfe' nin Kiraya Verilmesi İhalesi İşi.
1)YAYIMLANACAK METİN /FOTOĞRAF/VİDEO
İLAN
AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ
İŞİN ADI
TOPLAM
ALAN
---------------------------Ambarlı Mahallesi
Ihlamur Sokak da
25/A Adresinde
Bulunan Büfe'nin
Kiraya Verilmesi
İşi İhalesi.
------------------Büfe (31,52 m2)
MUHAMMEN 1 AYLIK MUHAMMEN 1 YILLIK
KİRA BEDELİ
KİRA BEDELİ
-------------------------2.000,00 TL.
-------------------------------24.000,00 TL. + % 18 KDV
GEÇİCİ TEMİNAT
BEDELİ
----------------------720,00 TL.
Avcılar Ambarlı Mahallesi Ihlamur Sokak da 25/A adresinde bulunan Belediyemize ait yer
üzerindeki Büfe (31,52 m2)' nin hazırlanan şartnameye göre 1 (bir) yıl süre ile kiralama işi 26.02.2015
(Perşembe) günü saat 10:00’ da Avcılar Belediye Başkanlığı binasının encümen toplantı salonunda 2886
sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesine göre açık teklif usulü ile ihalesi yapılacaktır. İhaleye
katılacakların 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve bu kanunun 74. maddesine dayanılarak çıkarılan
yönetmelikte açıklanan niteliklere haiz olmaları gerekmektedir. İhaleye katılacaklar, 25.02.2015
(Çarşamba) günü saat 16:00'ya kadar Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'ne evrakları ile birlikte
müracaat etmeleri gerekmektedir. Müracaatla alınacak ihaleye iştirak belgesi, geçici teminat makbuzu ve
şartnamede belirtilen diğer belgeleri vermeleri zorunludur. İsteklilerin ihaleye katılma başvuruları, 2886
sayılı yasanın 5 inci ve 6 ıncı maddesinde belirtilen şartlar ihale komisyonu (Encümen) tarafından
incelenerek değerlendirilecektir. Şartname 300,00 TL. (Üçyüz Türk Lirası) bedel karşılığı Emlak ve
İstimlak Müdürlüğü'nden temin edilebilir. İsteyenler şartnameyi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nde
ücretsiz olarak görebilir.
AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
Yayın Tarihi
13.02.2015
Sayfa No
2/1
BİRİM FAALİYETİ GÜNCELLEMELERİ (WEB SAYFASI)
KONU
 İhale komisyonu 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu' nun 29. maddesi gereği, gerekçesini belirtmek
suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
 İhaleye katılmak isteyenlerin ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de
şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.
İlan olunur.
2)MEVZUAT
2886 sayılı Devlet İhale Kanunu' nun 45. maddesi.
TALİMATI VEREN
ONAYLAYAN
Özlem ASLAN
Emlak ve İstimlak Müdürü
Burçin BAYKAL
Özel Kalem Müdür V.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
169 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content