close

Enter

Log in using OpenID

2015 yılı ara$ttrma burstarı

embedDownload
RK YE'DE AMERIKAN ILMI ARASTIRMALAR ENST USU
ve
TURK-AMERiKAN
ir,lui a
TIRNIALAR DERNEGI
2015YILI ARA$TTRMABURSTARI
M
cENELnilcilnn
M
Turkiye'de Amerikan ilmi AragtrrmalarEnstitiisi (American ResearchInstitute in Turkey ya da ARIT) l3 Mart 1963 tarihinde
Washington'da Amerika Birlegik Devletlerinin 6nde gelen Universitelerinintemsilcileritarafrndankurulmugve Ttrkiye'de eskidenberi
mevcut olan yabancrara$trrmaenstitiileriarasrndayerini almrgtrr.Hukuki varhlr Amerika Birlegik Devletleri'nin New York kentinde l7
Haziran 1964 tarihinde tescil edilen ARIT vergiden muaf, kAr amacl gi.itmeyenbir bilim kurumudur. EnstitU'yeAmerika Birlegik
iin kazanmrg
Devletleri ile Kanada'dabulunanytiksek Olretim kurumlarr tiye olabilirler. Halen Tiirkiye'de yaptrklarrilmi aragtrrmalarla
45 Amerikan iiniversitesive bilim kurumu ARIT tiyesidir.
EnstittiniinamacrAmerikan ve Tiirk bilim adamlannrn,Tiirkiye'de sanattarihi, arkeoloji, antropoloji,edebiyat,tarih ve sosyalbilimler
alanlanndaarattlrma yapmalarrnrtegvik ederek iki ulke arasmdakikDlfiirel ba[larr giiglendirmekve yukanda sozti edilen a]anlarda
gahganbilim adamlarmamali desteksa[lamaktrr.
Merkezi istanbul'da bulunan Ti.irk-Amerikan ilmi Ara;trrmalar Deme[i aynr amaglar do$rultusundagahgmakiizere kurulmuqtur.
Dernek, Tiirk bilim adamlannrnTiirkiye'de yaptrklarr aragtrrmalaramali destek sa[lamanrnyanrslra istanbul merkezindedzellikle
Bizans-Selguk-Osmanh
tarihi konulannr kapsayanve Ankara gubesindede Anadolu arkeolojisineodaklananiki zengin kitapltgl ile
aragtrrmacrlarrn
hizmetindedir.
tarafindanyaprlrcak ara$tl(nalaraverecefi teqvik
TUrk-Amerikanllmi AragtrrmalarDernefii20l5 yrhnda,Tiirkiye'de T[rk aragtrrmacrlar
burslarrylakatkrda bulunacaktrr.Ttirkiye ile ilgili sanattarihi, arkeoloji, antropoloji,tarih, tUrkoloji ve benzerisosyalbilimler alanlannda
gahgandoktoraadaylanruntalip olabilecekleriburslarmdalrtrmr DerneginBurs Komitesi'nceyaprlacak,Burs Komitesi doktora
adaylamdantez konusunusegmigve bu konu tizerindegahgmalannrilerletmiqolanlaradncelik tanryacaktrr.
Her biri dtirt bin begyiiz (4,500) YTL. olmak Uzeredoktora seviyesinde4 adet burs verilecektir.(+)
mUzelerve kiltiiphanelerdahil, Tiirkiye'de bulunanOSretimve ara;tlrmakurumlanndan
Yukarrdasdzii edilen burslarabagvuracaklarrn,
birine bafih olmalarr,ve dilekgelerineapatrdabelirtilen belgelerieklemelerigerekir:
l) BaqvurusahibininOzgegmigi;
2) Tasarlananaragtlrmaprojesinin mahiyeti ve dnemini belirten bir paragrafi geqneyecek bir Ozeti;
kaynakgaharig 2000 kelimeyi gegmeyecekvesuasiyleagagrdakimaddeleri
olan aragtrrmaprojesinin,
3) Tiirkiye'de gergeklegtirilecek
igerecekgekildediizenlenecekbagvurusu:
a) projeninarnaclve kapsamr
b) konuyla ilgili temel yaymlann delerlendirilmesi
c) projenin bilime olan katkrsr
d) projeninydntemi ve takvimi
e) konuyla do!rudan ilgili kaynakga:
4) Agrk adresi,telefonnumarasr;
5) Varsayayrnlannrnlistesi;
Tavsiye
6) 3 adettavsiyemektubu.Tavsiye mekfuplanyazankigi tarafrndandolrudan Dernek adresinepostalanacaktrr.
mektuplarrndaadayaait kigiselbilgilerden ziyadearagtrmaprojesinin0nemineait gorugve milracaatedenin6nerdi[i programr
gergeklegtirecek
yetenekve birikime sahipolup olmadrtrnadair agrklamalarayerverilmesi gerekir.
Bagvurularrnyukanda gosterilenesaslaragOreyaprlmaunl u. istenilenbilgilerin bes niisha halinde (tavsiyemektuplan harig)
20 Mart 2015 tarihinden6nceTtirk-Amerikan ilmi AragtrrmalarDernegi'nin agaSrdayazih 4dresineulagtrnlmastntrica olunur:
tivez Sokak 5. Arnavutk0v 34345. istanbul
Tet:(212)zststtt
Fai: (2r2) 2578369
Sonuglar,Mayrs ayr igindeagrklanacak,burs alanlaraburslarlailgili gerekli bilgiler dahasonraaynca bildirilecektir.
(*) Dernek bursu alanlar, aradanbeg yrl gegmedenburs igin bir kere daha bagvurudabulunamayacaklangibi,
Deme[in Burs Komitesindegcirevalanlar da burslaratalip olamazlar.Dernek YcinetimKurulu gerekti[inde burs
sayrsrnda
ve burslannmktannda degigiklikyapmahakktnasahiptir.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
98 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content