close

Enter

Log in using OpenID

Bursa Sözleşmeli Kaloriferci Başvuru Listesi.

embedDownload
BURSA ADLĠ YARGI ĠLK DERECE MAHKEMESĠ
ADALET KOMĠSYONU BAġKANLIĞINDAN
BURSA SÖZLEġMELĠ KALORĠFERCĠ SINAVINA BAġVURUDA BULUNAN ADAYLARA
DUYURULUR

BURSA SÖZLEġMELĠ KALORĠFERCĠ SÖZLÜ SINAVINA KATILMAYA HAK
KAZANAN ADAYLARI GÖSTERĠR ADAY TESPĠT LĠSTESĠ ĠÇĠN TIKLAYINIZ.

SÖZLEġMELĠ KALORĠFERCĠ SÖZLÜ SINAVI 22 MART 2015 PAZAR GÜNÜ
SAAT: 09:00'DA BURSA ADALET SARAYI GĠRĠġ KAT D BLOK KONFERANS
SALONUNDA YAPILACAKTIR.
SözleĢmeli Kaloriferci Sözlü Sınavına Katılmaya Hak Kazanan Adayların; Güvenlik
SoruĢturması ve ArĢiv AraĢtırması Yönetmeliğinin 12 nci maddesine ve Adalet Bakanlığı Memur,
Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 6/19 ve 11. maddenin 3. fıkrası hükümlerine uygun olarak
doldurulacak arĢiv araĢtırma formunu sözlü sınav sırasında ibraz etmeleri gerekmektedir.
*ARġĠV ARAġTIRMA FORMU ĠÇĠN TIKLAYINIZ. (2 adet fotoğraflı Ģekilde hazırlanacaktır)


BURSA ADLĠ YARGI ĠLK DERECE MAHKEMESĠ ADALET KOMĠSYONU
TARAFINDAN 22 MART 2015 PAZAR GÜNÜ SAAT: 09:00'DA YAPILACAK
OLAN SÖZLEġMELĠ KALORĠFERCĠ SÖZLÜ SINAVINA KATILACAK
ADAYLAR ARġĠV ARAġTIRMA
FORMUNU ĠBRAZ ETMEK KOġULU ĠLE KĠMLĠKLERĠ ĠLE BĠRLĠKTE
SÖZLÜ SINAVA ALINACAK OLUP, ARġĠV ARAġTIRMA FORMUNU
GETĠRMEYEN VE KĠMLĠKLERĠNĠ ĠBRAZ EDEMEYEN ADAYLARIN SÖZLÜ
SINAVA
ALINMAYACAĞI
VE
ĠLGĠLĠLERE
AYRICA
TEBLĠGAT
YAPILMAYACAĞI HUSUSU TEBLĠĞ VE ĠLAN OLUNUR. 13/02/2015
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
152 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content