close

Вход

Log in using OpenID

2010 ÖSYS SİSTEMİ

embedDownload
ÖĞRENCİ SEÇME
VE YERLEŞTİRME SİSTEMİ
PSİKOLOJİK DANIŞMAN GÜNHAN GÖCECİ
AYDIN MESLEKİ TEKNİK ANADOLU LİSESİ
2015
ÖSYS AŞAMALARI

Üniversiteye yerleĢtirme sistemi 2010
yılından itibaren 2 basamaklı sınavla ve
2002 yılından itibaren meslek liseleri için
sınavsız geçiĢle de yapılmaya baĢlanmıĢtır:
1.
SINAVSIZ GEÇĠġ
YGS (Yükseköğretime GeçiĢ Sınavı)
LYS (Lisans YerleĢtirme Sınavı)
2.
3.
SINAVSIZ GEÇİŞ YERLEŞTİRME
İŞLEMLERİNDE ÖNCELİK
Mezuniyet yılı daha büyük olan(yeni mezun), küçük
olana(eski mezun) göre,
 Anadolu okul türünden mezun olan, normal okul
türünden mezun olana göre,
 METEB içinde olan aday, METEB dıĢından gelen
adaya göre,
 OBP’si yüksek olan, düĢük olana göre,
 Adayların yaĢı küçük olan, büyük olana göre
önceliklidir.
 BaĢvuru Ücreti 15 TL olacaktır.

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI SINAVSIZ GEÇİŞ
PROGRAMLARI
BASIM VE YAYIN TEKNOLOJĠLERĠ
BĠLGĠ GÜVENLĠĞĠ TEKNOLOJĠSĠ
BĠLGĠ YÖNETĠMĠ
BĠLGĠSAYAR OPERATÖRLÜĞÜ
BĠLGĠSAYAR PROGRAMCILIĞI
BĠLGĠSAYAR TEKNOLOJĠSĠ
COĞRAFĠ BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ
GÖRSEL ĠLETĠġĠM
ĠNTERNET VE AĞ TEKNOLOJĠLERĠ
MOBĠL TEKNOLOJĠLER
PAZARLAMA
SAĞLIK BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ TEKNĠKERLĠĞĠ
SAHNE VE GÖSTERĠ SANATLARI TEKNOLOJĠSĠ
ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI
SINAVSIZ GEÇİŞ PROGRAMLARI
ALTERNATĠF ELEKTRĠK KAYNAKLARI TEKNOLOJĠSĠ
BĠYOMEDĠKAL CĠHAZ TEKNOLOJĠSĠ
ELEKTRĠK
ELEKTRĠK ENERJĠSĠ ÜRETĠM, ĠLETĠM VE DAĞITIMI
ELEKTRĠKLĠ CĠHAZ TEKNOLOJĠSĠ
ELEKTROMEKANĠK TAġIYICILAR
ELEKTRONĠK HABERLEġME TEKNOLOJĠSĠ
ELEKTRONĠK TEKNOLOJĠSĠ
ENERJĠ TESĠSLERĠ ĠġLETMECĠLĠĞĠ
ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI
SINAVSIZ GEÇİŞ PROGRAMLARI
GRAFĠK TASARIM
Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ
KONTROL VE OTOMASYON TEKNOLOJĠSĠ
MEKATRONĠK
MOBĠL TEKNOLOJĠLER
NÜKLEER TEKNOLOJĠ VE RADYASYON GÜVENLĠĞĠ
OTOMOTĠV TEKNOLOJĠSĠ
RADYO VE TELEVĠZYON TEKNOLOJĠSĠ
RAYLI SĠSTEMLER ELEKTRĠK VE ELEKTRONĠK TEKNOLOJĠSĠ
SAHNE VE GÖSTERĠ SANATLARI TEKNOLOJĠSĠ
SĠVĠL SAVUNMA VE ĠTFAYECĠLĠK
UÇAK TEKNOLOJĠSĠ
İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ALANI SINAVSIZ GEÇİŞ
PROGRAMLARI
BETON TEKNOLOJĠSĠ
DOĞAL YAPI TAġLARI TEKNOLOJĠSĠ
DOĞALGAZ VE TESĠSATI TEKNOLOJĠSĠ
GAZ VE TESĠSATI TEKNOLOJĠSĠ
GEOTEKNĠK
HARĠTA VE KADASTRO
ĠNġAAT TEKNOLOJĠSĠ
Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ
ĠġÇĠ SAĞLIĞI VE Ġġ GÜVENLĠĞĠ
İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ALANI SINAVSIZ GEÇİŞ
PROGRAMLARI
MADEN TEKNOLOJĠSĠ
MĠMARĠ RESTORASYON
RAYLI SĠSTEMLER YOL TEKNOLOJĠSĠ
SĠVĠL SAVUNMA VE ĠTFAĠYECĠLĠK
SULAMA TEKNOLOJĠSĠ
ULAġTIRMA VE TRAFĠK HĠZMETLERĠ
YAPI DENETĠMĠ
YAPI RESSAMLIĞI
SINAV BARAJ PUANLARI VE BUNLARA BAĞLI
HÜKÜMLER




YGS’den 140 ve üzeri puan alan adayların sınavı geçerli
sayılacak ve 140 puan ile 180 puan aralığında puan alan
adaylar Önlisans (2 yıllık) programlarını tercih edebilecek.
YGS’den 180 ve üzeri puan alan adaylar, YGS puanı ile öğrenci
kabul eden Lisans(4 yıllık) programları tercih edebilecekleri gibi
LYS’ye de baĢvuru hakkı kazanacak.
YGS’den 180 ve üzeri puan alamayan adaylar bölümleriyle
alakalı programlar için ek puan (OBPx0,06) alamayacaklar.
LYS’den 180 ve üzeri puan alamayan adaylar sınavda baĢarısız
sayılır ve LYS puanıyla öğrenci olan Lisans(4 yıllık) programları
tercih edemez.
YGS








15Mart 2015 tarihinde yapılacaktır.
BaĢvurular 05- 19 Ocak 2015 tarihinde yapılacaktır.
BaĢvuru Ücreti 50 TL olacaktır.
160 dakika süresi olacaktır.
ÖSS’nin konu dağılımına denk ve zorluk seviyesine denk
olacaktır.
40 Türkçe, 40 Temel Matematik, 40 Sosyal Bilimler ve
40 Fen Bilimleri olmak üzere toplam 160 soru sorulacaktır.
Tek soru kitapçığı ve tek cevap anahtarından oluĢacaktır.
Her puan türündeki puanlar en küçüğü 100 en büyüğü 500
olarak hesaplanacaktır.
YGS
Puan Türü
Testlerin Ağırlıkları (% olarak)
Türkçe
Tem. Mat.
Sos. Bil.
Fen Bil.
YGS-1
20
40
10
30
YGS-2
20
30
10
40
YGS-3
40
20
30
10
YGS-4
30
20
40
10
YGS-5
37
33
20
10
YGS-6
33
37
10
20
YGS’ DE TABAN PUANLAR
1.
2.
3.
Taban Puan- 1:
Önlisans programları ile Açıköğretim
programlarını tercih etme hakkını,
Taban Puan- 2:
LYS sınavına katılma hakkını,
Taban Puan- 3:
YGS puanıyla da öğrenci alan lisans
programlarını tercih etme hakkını tanımlar.
AYDIN MESLEKĠ TEKNĠK
ANADOLU LĠSESĠ’NDEN
MEZUN OLUP
YGS PUAN TÜRLERĠNDE
EK PUANLA ÖĞRENCĠ ALAN
PROGRAMLAR
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI EK PUAN
ALINAN LİSANS PROGRAMLARI
BĠLGĠSAYAR VE ÖĞRETĠM TEKNOLOJĠLERĠ ÖĞRETMENLĠĞĠ
BĠLGĠSAYAR TEKNOLOJĠSĠ ve BĠLĠġĠM SĠSTEMLER
BASIM TEKNOLOJĠLERĠ
ĠġLETME BĠLGĠ YÖNETĠMĠ
YÖNETĠM BĠLĠġĠM SĠSTEMLERĠ
ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİLERİ
ALANI EK PUAN ALINAN LİSANS
PROGRAMLARI
UÇAK ELEKTRĠK- ELEKTRONĠK
Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ
YGS- 2
İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ALANI EK PUAN
ALINAN LİSANS PROGRAMLARI
Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ
YGS PUANI ILE ÖĞRENCİ ALAN
PROGRAMLARIN OBP HESAPLAMASI





OBP ve AOBP mevcut hesaplama yöntemine göre değer aralığı
250- 500 olacaktır.
OBP ve AOBP mevcut hesaplama yöntemine göre hesaplanacak,
0,12 ile çarpılıp sınav puanına eklenecektir.
Bu düzenlemeyle en düĢük AOBP puanı 30, en yüksek AOBP
puanı 60 olacaktır.
Okuduğu Lise program türü sebebiyle ek puan alınacak
bölümlere yerleĢirken OBP ve AOBP puanı(YGS’den 180 puan
barajını geçmek Ģartıyla) 0,06 ile çarpılarak ilave ek puan
verilecektir.
Böylece LYS, YGS ve AOBP puanlarının en büyük değeri 500
olduğu için yerleĢtirme puanının en büyük değeri:
500+ (0,12 x 500)+ (500x 0,06)= 500+ 60 + 30 = 590
olacaktır.
LYS









Haziran ayının ikinci yarısında yapılacaktır.
BaĢvuru 08- 21 Nisan 2015 tarihinde yapılacaktır.
Matematik Sınavı(14 Haziran2015),
30 TL
Fen Bilimleri Sınavı(20 Haziran 2015),
30 TL
Sosyal Bilimler Sınavı(13 Haziran 2015)
30 TL
Edebiyat- Coğrafya Sınavı(21 Haziran 2015),
30 TL
Yabancı Dil Sınavı (14 Haziran 2015 öğleden sonra) 30 TL
Her puan türündeki puanlar en küçüğü 100, en büyüğü 500
olarak hesaplanacaktır.
Lisans programlarını tercih hakkını sağlayacaktır.
LYS MATEMATİK TESTİ

Matematik
Geometri
TOPLAM
► 50 Soru
► 30 Soru
► 80 Soru
► 75 dakika.
► 45 dakika
► 120 dakika
LYS MATEMATİK TESTİ
Matematik ve Geometri testleri için ayrı soru
kitapçıkları kullanılacaktır.
 Cevap kağıdı iki test için ortak olacaktır.
 Geometri testindeki sorularının 8 tanesi Analitik
Geometri sorusu olacaktır.

LYS FEN BİLİMLERİ TESTİ
Fizik Testi
 Kimya Testi
 Biyoloji Testi
TOPLAM

► 30 Soru
► 30 Soru
► 30 Soru
► 90 Soru
► 45 dakika
► 45 dakika
► 45 dakika
► 135 dakika
LYS FEN BİLİMLERİ TESTİ
Fizik, Kimya ve Biyoloji testleri için ayrı soru
kitapçıkları kullanılacaktır.
 Cevap kağıdı üç test için ortak olacaktır.

LYS EDEBİYAT- COĞRAFYA TESTİ

Türk Dili ve Ede.
►56 Soru ►85 dakika

Coğrafya-1 Testi
TOPLAM
►24 Soru ►35 dakika
►80 Soru ►120 dakika
LYS EDEBİYAT- COĞRAFYA TESTİ
Türk Dili ve Edebiyatı testi ile Coğrafya-1 testi
için ayrı Soru kitapçıkları kullanılacaktır.
 Cevap kağıdı iki test için ortak olacaktır.

LYS SOSYAL BİLİMLER TESTİ
Tarih Testi
►44 Soru►65 dakika
 Coğrafya-2 Testi
►16 Soru►25 dakika
 Felsefe Grubu Testi►30 Soru►45 dakika
TOPLAM
►90 Soru►135 dakika

LYS SOSYAL BİLİMLER TESTİ



Tarih, Coğrafya-2 ve Felsefe Grubu testleri için ayrı
soru kitapçıkları kullanılacaktır.
Cevap kağıdı üç test için ortak olacaktır.
Felsefe Grubu testinde 10 Psikoloji, 10 Sosyoloji ve 10
Mantık sorusu yer alacaktır.
LYS MF PUAN TÜRLERİ
TESTLERĠN AĞIRLIKLARI (% OLARAK)
PUAN
TÜRÜ
TÜRKÇE
TEMEL
MATEMATĠK
SOSYAL
BĠLĠMLE
R
FEN BĠL.
MATEMATĠK
GEOMETR
Ġ
FĠZĠ
K
KĠMYA
BĠYOLOJĠ
MF-1
11
16
5
8
26
13
10
6
5
MF-2
11
11
5
13
16
7
13
12
12
MF-3
11
11
7
11
13
5
13
14
15
MF-4
11
14
6
9
22
11
13
9
5
LYS MF PUAN TÜRLERİ




MF-1 puan türü Matematik Ağırlıklı Temel Bilim
programları için,
MF-2 puan türü Fen Ağırlıklı Temel Bilim
programları için,
MF-3 puan türü Sağlık Bilimleri programları için,
MF-4 puan türü Mühendislik ve Teknik programlar
için öngörülmüĢtür.
ÖSYS SİSTEMİNDE MF-1 PUAN
TÜRÜNDEKİ LİSANS PROGRAMLARI
AKTÜERYA BĠLĠMLERĠ
ASTRONOMĠ VE UZAY BĠLĠMLERĠ
BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ
ĠLKÖĞRETĠM MATEMATĠK ÖĞRT.
ĠSTATĠSĠK
ĠSTATĠSTĠK VE BĠLGĠSAYAR BĠL.
MATEMATĠK
MATEMATĠK VE BĠLGĠSAYAR BĠL.
MATEMATĠK- BĠLGĠSAYAR
MATEMATĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ
MATEMATĠK ÖĞRETMENLĠĞĠ
UZAY BĠLĠMLERĠ ve TEKNOLOJĠLERĠ
ÖSYS SİSTEMİNDE MF-2 PUAN
TÜRÜNDEKİ LİSANS PROGRAMLARI
BAHÇE BĠTKĠLERĠ
BAHÇE BĠTKĠLERĠ ÜRETĠMĠ ve PAZAR.
BALIKÇILIK TEKNOLO. MÜH.
BĠTKĠ KORUMA
BĠTKĠSEL ÜRETĠM ve TEKNO.
BĠYOLOJĠ
FEN BĠLGĠSĠ ÖĞRETMENLĠĞĠ
FĠZĠK
KĠMYA
SU ÜRÜNLERĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ
SÜT TEKNOLOJĠSĠ
TOPRAK BĠLĠMĠ VE BĠTKĠ BESLEME
YABAN HAYATI EKOLOJĠSĠ ve YÖN.
ZOOTEKNĠ
ÖSYS SİSTEMİNDE MF-3 PUAN
TÜRÜNDEKİ LİSANS PROGRAMLARI
ACĠLYARDIM VE AFET YÖNEĠTMĠ
BESLENME VE DĠYETETĠK
BĠYOENFORMATĠK ve GENETĠK
BĠYOKĠMYA
BĠYOTEKNOLOJĠ ve MOLEKÜLER BĠYOLOJĠ
BĠYOTEKNOLOJĠ
DĠL ve KONUġMA TERAPĠSTLĠĞĠ
DĠġ HEKĠMLĠĞĠ
EBELĠK
ECZACILIK
ERGOTERAPĠ
FĠZYOTERAPĠ VE REHABĠLĠT.
GENETĠK VE BĠYOĠNFORMATĠK
GENETĠK VE BĠYOMÜHENDĠSLĠK
GERONTOLOJĠ
HEMġĠRELĠK
HEMġĠRELĠK VE SAĞLIK HĠZ.
MOLEKÜLER BĠYOLOJĠ VE GEN
ODYOLOJĠ
TARIMSAL BĠYOTEKNOLOJĠ
TARIMSAL GENETĠK MÜH.
TARLA BĠTKĠLERĠ
TIP
VETERĠNERLĠK
ÖSYS SİSTEMİNDE MF-4 PUAN TÜRÜNDEKİ
LİSANS PROGRAMLARI
AĞAÇ ĠġLERĠ ENDÜSTRĠ MÜH.
BĠLGĠSAYAR MÜHENDĠSLĠĞĠ
BĠLGĠSAYAR VE ENFORMASYON SĠS.
BĠLGĠSAYAR ve YAZILIM MÜH.
BĠLGĠSAYAR- ENFORMATĠK
BĠLĠġĠM SĠS. MÜHENDĠSLĠĞĠ
BĠLĠġĠM SĠS. VE TEKNOLOJĠLERĠ
BĠYOMEDĠKAL MÜHENDĠSLĠĞĠ
BĠYOMÜHENDĠSLĠK
BĠYOSĠSTEM MÜHENDĠSLĠĞĠ
CEVHER HAZIRLAMA MÜH.
ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠ
DENĠZ ULAġ. ĠġLT. MÜH.
DERĠ MÜHENDĠSLĞĠ
ELEKTRĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ
ELEKTRĠK- ELEKTRONĠK MÜH.
ELEKTRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ
ELEKTRONĠK VE HABER. MÜH.
ENDÜSTRĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ
ENDÜSTRĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ TASAR.
ENDÜSTRĠ ve SĠSTEM MÜHEN.
ENDÜSTRĠYEL TASARIM
ENDÜSTRĠYEL TASARIM MÜH.
ENERJĠ SĠSTEMLERĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ
ENFORMASYON TEKNOLOJĠLERĠ
FĠZĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ
GEMĠ ĠNġ. VE GEMĠ MAK. MÜH.
GEMĠ MAKĠNLERĠ ĠġLT. MÜH.
GEMĠ ve DENĠZ TEK. MÜH.
GEMĠ ve YAT TASARIMI
ÖSYS SİSTEMİNDE MF-4 PUAN TÜRÜNDEKİ
LİSANS PROGRAMLARI
GEOMATĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ
GIDA MÜHENDĠSLĠĞĠ
GÜVERTE
HARĠTA MÜHENDĠSLĠĞĠ
HAVACILIK ELEK. VE ELEKT.
HAVACILIK VE UZAY MÜH.
HĠDROJEOLOJĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ
ĠÇ MĠMARLIK
ĠMALAT MÜHENDĠSLĠĞĠ
ĠNġAAT MÜHENDĠSĠĞĠ
ĠġLETME MÜHENDĠSLĠĞĠ
JEOFĠZĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ
JEOLOJĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ
KENTSEL TAS. VE PEY. MĠMARĠSĠ
KĠMYA MÜHENDĠSLĠĞĠ
KĠMYA MÜH. ve UYGULAMALI KĠM.
KĠMYA ve SÜREÇ MÜHENDĠSLĠĞĠ
KĠMYA- BĠYOLOJĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ
KONTROL MÜHENDĠSLĠĞĠ
KONTROL ve OTOMASYON MÜH.
MADEN MÜHENDĠSLĠĞĠ
MAKĠNE MÜHENDĠSLĠĞĠ
MAKĠNE VE ĠMALAT MÜH.
MALZEME BĠLĠMĠ VE MÜH.
MALZEME BĠL. ve NANATEK. MÜH.
MALZEME MÜHNDĠSLĠĞĠ
MEKATRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ
MEKATRONĠK SĠSTEMLER MÜH.
METALURJĠ VE MAL. MÜH.
METEOROLOJĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ
ÖSYS SİSTEMİNDE MF-4 PUAN TÜRÜNDEKİ
LİSANS PROGRAMLARI
MĠMARLIK
MÜCEVHERAT MÜHENDĠSLĠĞĠ
MÜHENDĠSLĠK PROGRAMLARI
MÜHENDĠSLĠK VE DOĞA BĠL. PROG.
NÜKLEER ENERJĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ
OPTĠK ve AKUSTĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ
ORMAN ENDÜSTRĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ
ORMAN MÜHENDĠSLĠĞĠ
OTOMOTĠV MÜHENDĠSLĠĞĠ
PETROL VE DOĞALGAZ MÜHENDĠSLĠĞĠ
PEYZAJ MĠMARLIĞI
PEYZAJ MĠMARLIĞI ve KENTSEL TAS.
PĠLOT EĞĠTĠMĠ
PĠLOTAJ
POLĠMER MÜHENDĠSLĠĞĠ
RAYLI SĠSTEMLER MÜHENDĠSLĠĞĠ
ġEHĠR ve BÖLGE PLANLAMA
TARIM MAKĠNELERĠ
TARIMSAL YAPILAR ve SULAMA
TEKSTĠL MÜHENDĠSLĠĞĠ
TIP MÜHENDĠSLĠĞĠ
UÇAK GÖVDE MOTOR BAKIM
UÇAK MÜHENDĠSLĠĞĠ
ULAġTIRMA MÜHENDĠSLĠĞĠ
UZAY MÜHENDĠSLĠĞĠ
YAZILIM MÜHENDĠSLĠĞĠ
LYS TM PUAN TÜRLERİ
TESTLERĠN AĞIRLILARI (% OLARAK)
PUAN
TÜRÜ
TÜRKÇE
TEM.
MAT.
SOS.
BĠL.
FEN
BĠL.
MAT.
GEO.
TD. VE
EDB.
COĞ-1
TM-1
14
16
5
5
25
8
20
7
TM-2
14
14
7
5
22
6
24
8
TM-3
15
10
10
5
18
5
28
9
LYS TM PUAN TÜRLERİ
TM-1 puan türü az da olsa Matematik
ağırlıklıdır.
 TM-2 puan türü az da olsa Matematik ile
Türkçe- Edebiyat ağırlıklıdır.
 TM-3 puan türünde Matematik ile
Türkçe- Edebiyat eĢit ağırlıklıdır.

ÖSYS SİSTEMİNDE TM-1 PUAN TÜRÜNDEKİ
LİSANS PROGRAMLARI
AKTÜERYA ve RĠSK YÖNETĠMĠ
BANKACILIK VE FĠNANS
BANKACILIK VE FĠNANSMAN
BANKACILIK VE SĠGORTACILIK
BĠLGĠ VE BELGE YÖNETĠMĠ
DENĠZCĠLĠK ĠġL. VE YÖNETĠMĠ
EKONOMETRĠ
EKONOMĠ
EKONOMĠ VE FĠNANS
EKONOMĠ-YÖNETĠM BĠL. PROG.
GÜMRÜK ĠġLETME
ĠKTĠSAT
ĠġLETME
ĠġLETME ENFORMATĠĞĠ
ĠġLETME ÖĞRETMENLĞĠ
ĠġLETME-EKONOMĠ
KONAKLAMA ĠġLETMECĠLĠĞĠ
KONAKLAMA ĠġL. ÖĞRT.
KONAKLAMA VE TUR. ĠġL.
LOJĠSTĠK YÖNETĠMĠ
MALĠYE
MUHASEBE
MUHASEBE VE DENETĠM
MUHASEBE VE FĠNANS YÖN.
MUHASEBE VE FĠNANSMAN YÖN.
MUHASEBE VE FĠNANSMAN ÖĞRT.
PAZARLAMA
PAZARLAMA ÖĞRETMENLĠĞĠ
SAĞLIK YÖNETĠMĠ(YÜKSEK OKUL)
SERMAYE PĠY. DENETĠM DERECE.
ÖSYS SİSTEMİNDE TM-1 PUAN TÜRÜNDEKİ
LİSANS PROGRAMLARI
SEYAHAT ĠġLETMECĠLĠĞĠ
SĠGORTACILIK
SĠGORTACILIK VE RĠSK YÖN.
SĠVĠL HAVA ULAġ. ĠġLETMECĠLĠĞĠ
TARIM EKONOMĠSĠ
TEKSTĠL GELĠġTĠRME VE PAZ.
TURĠZM ĠġLETMECĠLĠĞĠ
TURĠZM ĠġL. VE OTELCĠLĠK
TURĠZM VE OTEL ĠġLETMECĠLĠĞĠ
ULAġTIRMA VE OTELCĠLĠK
ULUSLARARASI FĠNANS
ULUSLARARASI ĠġLETME
ULUSLARARASI ĠġL. YÖNETĠMĠ
ULUSLAR ARASI ĠġLETMECĠLĠK
ULUSLAR ARASI ĠġLETMECĠLĠK VE TĠC
ULUSLARARASI LOJ. VE TAġIMAC.
ULUSLARARASI LOJ. YÖNETĠMĠ
ULUSLARARASI TĠCARET
ULUSLARARASI TĠC. VE FĠNANSM.
ULUSLARARASI TĠC. VE ĠġLETMEC.
ULUSLARARASI TĠC. VE LOJĠSTĠK
ULUSLARARASI TĠC. VE LOJ. YÖN.
ULUSLARARASI ĠKT VE ĠġLT. PROG.
YĠYECEK VE ĠÇECEK ĠġLETMEC.
YÖNETĠM BĠLĠġĠM SĠSTEMLERĠ
ÖSYS SİSTEMİNDE TM-2 PUAN TÜRÜNDEKİ
LİSANS PROGRAMLARI
AĠLE EKO. VE BES. ÖĞRETMENLĠĞĠ
AĠLE VE TÜKETĠCĠ BĠLĠMLERĠ
AĠLE VE TÜKETĠCĠ BĠL. ÖĞRT.
AVRUPA BĠRLĠĞĠ ĠLĠġKĠLERĠ
GĠYĠM ENDÜSTRĠSĠ ÖĞRT.
ĠÇ MĠMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI
ĠNSAN KAYNAKLARI YÖNETĠMĠ
KAMU YÖNETĠMĠ
KÜRESEL VE ULUS. ĠLĠġKĠLER
OTEL YÖNETĠCĠLĠĞĠ
SAĞLIK ĠDARESĠ
SAĞLIK KURUMLARI ĠġLETMEC.
SAĞLIK YÖNETĠMĠ(FAKÜLTE)
SERMAYE PĠYASASI
SEYAHAT ĠġL. VE TURĠZM REH.
SEYAHAT ĠġL. VE TUR. REH. ÖĞRT.
SINIF ÖĞRETMENLĠĞĠ
SĠYASET BĠLĠMĠ
SĠYASET BĠLĠMĠ VE KAMU YÖN.
SĠYASET BĠLĠMĠ VE ULUS. ĠLĠġ.
SPOR YÖNETĠCĠLĠĞĠ
TURĠZM VE OTELCĠLĠK
ULUSLARARASI ĠLĠġKĠLER
ULUSLARARASI ĠLĠġKĠLER VE AB
ÜSTÜN ZEKALILAR ÖĞRETMENLĠĞĠ
ÖSYS SİSTEMİNDE TM-3 PUAN TÜRÜNDEKİ
LİSANS PROGRAMLARI
ANTROPOLOJĠ
ARKEOLOJĠ
ÇOCUK GELĠġĠMĠ
EKO. POLĠTĠK VE TOP. FELSEFESĠ
FELSEFE
FELESEFE GRUBU ÖĞRET.
KLASĠK ARKEOLOJĠ
MODA TASARIMI
MODA TASARIMI ÖĞRT.
OKUL ÖNCESĠ ÖĞRETMENLĠĞĠ
PREHĠSTORYA
PROTOHĠST. VE ÖN ASYA ARK.
PSĠKOLOJĠ
REHBERLĠK VE PSĠK. DANIġ.
REKREASYON
SOSYAL HĠZMET
SOSYOLOJĠ
HUKUK
LYS TS PUAN TÜRLERİ
TESTLERĠN AĞIRLILARI ( % OLARAK)
PUAN
TÜRÜ
TÜRKÇE
TEM.
MAT.
SOS.
BĠL.
FEN
BĠL.
TD VE
EDB.
COĞ-1
TAR.
COĞ-2
FEL.
GRU.
TS-1
13
10
12
5
15
8
15
7
15
TS-2
18
6
11
5
25
5
15
5
10
LYS TS PUAN TÜRLERİ

TS-1 puan türü Sosyal programlar için,

TS-2 puan türü Dil (Türkçe, Edebiyat) ve Tarih
programları için öngörülmüĢtür.
ÖSYS SİSTEMİNDE TS-1 PUAN TÜRÜNDEKİ
LİSANS PROGRAMLARI
ARKEOLOJĠ VE SANAT TARĠHĠ
BASIN VE YAYIN
BÜRO YÖNETĠMĠ ÖĞRETMENLĠĞĠ
COĞRAFYA
COĞRAFYA ÖĞRETMENLĠĞĠ
ÇĠÇEK, ÖRGÜ,DOKUMA ÖĞRT.
ÇOCUK GELĠġĠMĠ VE EĞĠTĠMĠ ÖĞRT.
DEKORATĠF SANATLAR ÖĞRT.
DĠN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BĠL. ÖĞRT.
DÜNYA DĠNLERĠ
GASTRONOMĠ
GAZETECĠLĠK
GĠYĠM ÖĞRETMENLĠĞĠ
GÖRME ENGELLĠLER ÖĞRT.
HALKBĠLĠM
HALKLA ĠLĠġKĠLER
HALKLA ĠLĠġ. VE REKLAMCILIK
HALKLA ĠLĠġ. VE TANITIM
HAZIR GĠYĠM ÖĞRETMENLĠĞĠ
ĠLAHĠYAT
ĠLETĠġĠM
ĠLETĠġĠM BĠLĠMLERĠ
ĠLETĠġĠM SANATLARI
ĠLETĠġĠM TASARIMI
ĠġĠTME ENGELLĠLER ÖĞRT.
KUAFÖRLÜK VE GÜZ. BĠL. ÖĞRT.
KÜLTÜR YÖNETĠMĠ
MEDYA VE ĠLETĠġĠM
MEDYA VE ĠLETĠġĠM SĠSTEMLERĠ
NAKIġ ÖĞRETMENLĠĞĠ
ÖSYS SİSTEMİNDE TS-1 PUAN TÜRÜNDEKİ
LİSANS PROGRAMLARI
RADYO VE TELEVĠZYON
RADYO, SĠNEMA VE TELEVĠZYON
REKLAM TASARIMI VE ĠLETĠġĠMĠ
REKLAMCILIK
REKLAMCILIK VE HALKLA ĠLĠġKĠLER
SĠNEMA VE TELEVĠZYON
SOSYAL BĠLGĠLER ÖĞRETMENLĠĞĠ
TV HABERCĠLĠĞĠ VE PROGRAMCILIĞI
TURĠZM ANĠMASYONU
ZĠHĠNSEL ENGELLĠLER ÖĞRT.
ÖSYS SİSTEMİNDE TS-2 PUAN TÜRÜNDEKİ
LİSANS PROGRAMLARI
AZERBEYCAN TÜRKÇESĠ VE EDEB.
ÇAĞDAġ TÜRK LEHÇELERĠ VE EDEB.
HĠTĠTOLOJĠ
SANAT TARĠHĠ
SANAT YÖNETĠMĠ
SÜMEROLOJĠ
TARĠH
TARĠH ÖĞRETMENLĠĞĠ
TÜRK DĠLĠ VE EDEBĠYATI
TÜRK DĠLĠ VE EDEBĠYATI ÖĞRT.
TÜRK HALKBĠLĠMĠ
TÜRKÇE ÖĞRETMENLĠĞĠ
LYS PUANI ILE ÖĞRENCİ ALAN
PROGRAMLARIN OBP HESAPLAMASI




OBP ve AOBP mevcut hesaplama yöntemine göre değer
aralığı 100- 500 olacaktır.
OBP ve AOBP mevcut hesaplama yöntemine göre
hesaplanacak, 0,12 ile çarpılıp sınav puanına eklenecektir.
Bu düzenlemeyle en düĢük AOBP puanı 12, en yüksek AOBP
puanı 60 olacaktır.
Böylece LYS, YGS ve AOBP puanlarının en büyük değeri 500
olduğu için yerleĢtirme puanının en büyük değeri:
500+ (0,12 x 500)= 560 olacaktır.
TEŞEKKÜR EDER
BAŞARILAR DİLERİZ
Author
Document
Category
Без категории
Views
0
File Size
2 849 Кб
Tags
1/--pages
Пожаловаться на содержимое документа