close

Enter

Log in using OpenID

01 Mart 2015 tarihleri arasında 26`ıncısı kutlanacak olan Vergi

embedDownload
BASIN BULTENI
Verginin toplumun tiim kesimlerine benimsetilmesi ve vergiyi gönüllü ödeme
alışkanlığınrn arttırılmasl ıımaclyla her yıl şubat ayrrun son haftası Vergi Haftası olarak
kutlanmaktadır.
-Bu yıl 23 Şubat - 01 Mart 2015 tarihleri arasında kutlanacak olan26. Vergi Haftasr,
23 Şubat 2015 Pazxtesi gtinü saat 09:30'da Yawz Selim Meydanında Atatilrk Anıtına çelenk
konulması ile başlayacaktır.
-Defterdarımız başkanlığında birim amirlerince başta Valimiz Sayın
ÇOMAKTEKİN ve Belediye Başkanımız Sayın Cafer ÖZnPlUİn ziyaretedilecektir.
İ.
Halil
-Vergi bilincinin toplumun tiim kesimlerine yayılması amacıyla sivil toplum
kuruluşları ile işbirliği çerçevesinde karşılıklı ziyaretler yapılacaktır. Bu bağlamda Serbest
Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası, Ticaret ve Sanayi Odasr, Esnaf ve Sanatkarlar
Odalan Birliği i|e Ziraat Odası ziyaret edilecektir.
20l4 yılında beyan edilen gelirler itibariyle İlimizde ilk sıralarda
yer alan gelir ve kurumlar vergisi mtikelleflerimiz ziyaret edilecektir.
-2013 yılına ait olup
-Vergi Haftası için hazırlanan afişler vatandaşlarrmrzrn yoğun olarak bulundukları
yerlere asılacak, vergi daruşma standları kurulacaktır.
-İlimizde oynanacak olan futbol müsabakalarrnda vergi konulu pankartlar
kullanrlacaktır.
_Öğrenciler Defterdarlığımıza davet edilerek veya okullarında ziyaret edilerek yapılan
iş ve işlemler hakkında bilgilendirme konuşması yapılarak www.vergibilir.gov.tr adresinde
yer alan " Vergi Bilincini Geliştirme Eğitimi Sunumlan "yaş gruplanna uygun olarak
izlettirilecektir.
-Hafta boyunca yerel basınımızda Defterdarlık personelimizce yazılan vergi konulu
makaleler yayımlanacaktır.
-Amasya Defterdarlığı olarak tüm hemşehrilerimizin ve miikelleflerimizin 26 ncı
Vergi Haftalarını kutlar, ödedikleri vergiler için ştikranlarrmızı sun,ıf, sağlık, esenlik ve bol
kazarıç|ar dileriz.
AMASYA DEFTERDARLIĞI
,,,1'.-%
YAPILACAK ETKINLİKLER
23
ŞUBAT 2015 PAZARTtrS
Açılış ve Yavı.ız Sultan Meydaıııırdaki Atatürk Anıtına Defterdarınrız Sayııı Haııifl ERASLAN
taı,aflırdaır çelenk konulırrası. sa
D
e
jtercl aı,lı
ctliIııresi
ğ
ı
ıırı z
ilııresi.
biriın aırıirlerince Vİİİ*
\4illiEğitiniMiidtirliiğtincebelirlenecekolanbiri
1'ıŞ ,qrrıPlarlna LlYgLıııolarak yer alan " Vergi Bilinciıri Geliştirııre ve Egitiın Suntınlafıııııı
izlettirilerek siırevizyoır destekli bileilendirnıe
sr
,,
yaııılıııası
L}elediyeişnrerkezindedaırışmavebilgilendirırı[email protected]
DetterdarlığııırlzbirinranıirlerinceBelediyeB;,"J"
ziyaı,et edilnresi
lJefteı,darıırıız Sayııı Haırifi ERASLAN' ın Vergi H
Serbest Muhase[,ıeciler ve Mali Mtişavirler Odası Ba
24
ŞUBAT 2015 SALI
i\4ilIiİ-]ğitiıilN4tidiirltiğtiııcebelirlenecekolanbi.
1'ııŞ grııPlarlna LlYgllll olarak yer alan " Veı,gi Biliırciıri Geliştirırre r. Egiti,r.1 Srnıııı-ıliıtıı-ııır
z ettiri l erek si ırevizyoıı destekli bil sileırdirııe
ası yapılıııası
'l-ıcaret
r.e Sana_yi Odası Başkaırlığırrrn İiyaret
"dilrrresi
Esıraf ve saııatkarlar odası Başkanlığının ziyaret eclilırresi
i
"
l
25
ŞUBAT 2015 ÇARSAMBA
N,1illiEğitinıMıidiirltiğüııcebeliı.lenecekoli,
1'aŞ grı-qılaulla uYgtlll olarak yer alan " Vergi Bilinciııi Geliştirıne u. ng,tir1 s,,nıınılıırınıı-ı "
iz]ettiri]erek siırei,izyon destekli bilsileırdirme konu
ılnrası
t3elediyeişıııerkeziırdedanışnravebilgileııai,@
Zir aat Oclası
ığının ziyaret edilmesi
lliıı.ıizdebu]uı-ıaııbirçocukyuVaS1ziya,"
B aşkaırl
ı ıt|,ıılllıast
26
ŞUBAT 2015 PERSEMBE
ı0.00lN4illiEğitiınMticliirltiğiiııcel.,elirlen
gı'ııPlalltlı Ll}1glın
" Vergi
Lı}lglın olalaK
olarak yer
.YılŞ grLtPlarltlıl
alaıı "
Vergı Bilincini
tsilincini c"ışl"rr.
Geliştirııre
Yer alan
Ilı.l
,,,.
rre
izlettirilerek sinevizyon destekli bilgilendirnre koııtışırrası yaııılırrası
Al-ııasyaVeı:giDairesiMLidtiflüğtinünyetkisidahi
Egitinr Srınııı1ı]arıııııı
Sı_ınııı-ıı]arıııııı
",
"'
ü.30
ı 5.30
İ4"00İNriljiEğitinıMıidtirliiğtincebelirleııeceko
l
[)c]'teıdzıı'İığıııızı ziYareti ve rıni,ıv,r,ergibilir.gov.tı,adresiırde
çeşitli yaş gruplaı.ııııı tı\|gLııı ı_ılarak
alın " Vergi Bilinciııi Geliştirlre ve Egitiırr Srınuıırlarırrın " izlettirilmesİ
i\4 i tl
27 ŞUBAT 2015
i Eğitinı Mtidiirlüğüııce belirlenea
gruPlarlna uYgltılolarak yer alaır " Vergi Biliııcini
l eı,ek siııevizyoır destekli bil gilerrdiilne
k
[Je]edive iş ınerkeziırde daırışırıa u"
1':ıŞ
i
zl etti ri
CUMA
C.liştirrr..İ. ngıtiݧıllıılılııı.ıııııı
ı 4.00
N4 e
l6.0f}
İ 4.0e
\'İilliEğitiı-ı.ıN{iic1tirliiğiincebelirlenecekoll1;,,ı
rzi
Jb
,,
ırVerg i Dai resi Mtidiirliiğiiırtin yet
]"i iiğreırçiıriıı Detterdaı,lığıırrızı ziyaretive wrvw.vergibilir.gor,.tı.ac.lresinde
çeşitli vış urııpliırıırıı
ııi'gı-ıır tliarerk }'eı'alaır " Vergi Bilincini Geliştitıle ve Egitinı Srınrınrlarıırııı j,
İzlettiıilıiıcsi
01
MART 2015 PAZAR
slııır tiıtlıol takııırınııı ınaça vergi slogaırlaı-ıırın y.. al.İrg, bra,rcla
salııı,ıi
r..er
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
1 864 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content