close

Enter

Log in using OpenID

2014 yılı insan hakları ihlal iddialarına ilişkin sayısal veriler

embedDownload
www.tihk.gov.tr
2014 YILI
İNSAN HAKLARI
İHLAL İDDİALARINA
İLİŞKİN SAYISAL
VERİLER
16.02.2015
2014 YILI
İNSAN HAKLARI İHLAL İDDİALARINA İLİŞKİN
SAYISAL VERİLER
16.02.2015
2014 YILI
İNSAN HAKLARI İHLAL İDDİALARINA İLİŞKİN
SAYISAL VERİLER
YAYIN NO : 2015/01
2014 YILI İNSAN HAKLARI İHLAL İDDİALARINA İLİŞKİN SAYISAL VERİLER
İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ...................................................................................................................................................5
I. İHLAL İDDİALARININ HAK KONULARINA GÖRE DAĞILIMI.....................................................6
II. BAŞVURULARDA EN ÇOK İHLAL EDİLDİĞİ İDDİA EDİLEN HAK KONULARI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR......10
1. Tutuklu ve Hükümlü Hakkı:..........................................................................................................10
2. Tüketici Hakkı:.............................................................................................................................10
3. Sağlık ve Hasta Hakkı:.................................................................................................................11
4. Adil Yargılanma Hakkı:................................................................................................................11
5. Maddi Yardım ve İş Talepleri: .....................................................................................................11
6. Diğer:...........................................................................................................................................11
7. İşyerinde Psikolojik Taciz (Mobbing): .........................................................................................12
8. Kötü Muamele Yasağı:................................................................................................................12
III. İHLAL İDDİALARININ ŞİKÂYET EDİLEN KURUMLARA GÖRE DAĞILIMI...........................13
IV. BAŞVURULARIN İLLERE GÖRE DAĞILIMI:..............................................................................17
3
TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU
4
2014 YILI İNSAN HAKLARI İHLAL İDDİALARINA İLİŞKİN SAYISAL VERİLER
ÖN SÖZ
Türkiye İnsan Hakları Kurumu 21.06.2012 tarih ve 6332 sayılı Kanun ile kurulmuştur. Yasal dayanak, bağımsızlık, idari ve mali özerklik, çoğulculuk ve ulaşılabilirlik yönlerinden,“Paris Prensipleri”
olarak da adlandırılan Birleşmiş Milletler ilkelerine uyumlu olarak kurulan Türkiye İnsan Hakları
Kurumu, en genel ifadesiyle insan haklarını korumak ve geliştirmekle görevlidir.
Kurum, insan haklarının korunmasına, geliştirilmesine ve ihlallerin önlenmesine yönelik çalışmalar yapmanın yanı sıra işkence ve kötü muamele ile mücadele etmek; şikâyet ve başvuruları
incelemek ve bunların sonuçlarını takip etmek; sorunların çözüme kavuşturulması doğrultusunda
girişimlerde bulunmak; eğitim ve kampanya faaliyetleri yürütmek; insan hakları alanındaki gelişmeleri izlemek ve değerlendirmekle görevli ve yetkilidir. Kurum, kendisine verilen inceleme,
araştırma, ziyaret ve başvuruları inceleme görevleri esnasında bir suçun işlendiğini öğrenmesi
hâlinde, genel hükümlere göre işlem yapılabilmesi için gerekli gördüğünde ihbar veya şikâyette
bulunma yetkisine de sahiptir.
Diğer yandan, toplumda ve kamu görevlilerinde insan hakları bilincini geliştirmek, insan haklarını
korumak, ihlal iddialarını incelemek ve araştırmak, insan hak ve özgürlüklerinin kullanılmasının
önündeki engeller ile hak ihlallerine yol açan sosyal, siyasi, hukuki ve idari nedenleri incelemek,
araştırmak ve bunların çözümüne ilişkin önerilerde bulunmak üzere illerde İl İnsan Hakları Kurulları ve ilçelerde İlçe İnsan Hakları Kurulları bulunmaktadır.
Kamu hizmetlerinin yürütülmesinde “şeffaflık ilkesi” gereği, Türkiye İnsan Hakları Kurumuna ve
il/ilçe insan hakları kurullarına yapılan insan hakları ihlâl iddialarına ilişkin sayısal veriler Türkiye
İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından koordine edilen Resmi İstatistik Programı (RİP) çerçevesinde
kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.Açıklanan rakamlar, Kuruma yapılan başvurular ile il ve ilçe
insan hakları kurullarından gelen sayısal verilerden elde edilmiştir. İstatistiklere esas teşkil eden
“ihlal edilen hak konusu” ve “şikâyet edilen kurum” ile ilgili veriler başvuruda bulunanların beyanları esas alınarak belirlenmiştir ve iddia niteliğindedir.
16.02.2015
Dr. Hikmet TÜLEN
Türkiye İnsan Hakları Kurumu Başkanı
5
TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU
I. İHLAL İDDİALARININ HAK KONULARINA GÖRE
DAĞILIMI
2014 yılı içerisinde Türkiye İnsan Hakları Kurumuna ve İl ve İlçe İnsan Hakları Kurullarına yapılan başvurularda ihlal edildiği iddia edilen hak konularının sayısal dağılımını göstermektedir. Bir başvuru ile
birden çok hak ihlali iddiası belirtilebilmektedir. Söz konusu şikâyetler iddia niteliğinde olup, doğruluğu
ilgili kurumlar tarafından araştırılmaktadır. Bununla birlikte bu rakamlar şikâyetlerin hangi hak konuları
hakkında yoğunlaştığı konusunda genel bir fikir vermektedir.
2014 Yılında Türkiye İnsan Hakları Kurumuna Yapılan Başvuruların
İhlal Edilen Hak Konularına Göre Dağılım Tablosu:
2014 yılı içerisinde Türkiye İnsan Hakları Kurumuna posta, faks, telefon vb. yollarla toplam 578 başvuru
yapılmıştır.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
6
Tutuklu ve hükümlü hakları
Adil yargılanma hakkı
Sağlık ve hasta hakları
İşyerinde psikolojik taciz (Mobbing)
Kötü muamele yasağı
Diğer
Mülkiyet hakkı
Çalışma ve sözleşme hakkı
Engelli hakları
Eğitim ve öğrenim hakkı
Ayrımcılık Yasağı
Mülteci ve sığınmacı hakkı
Maddi yardım talebi
Aile kurma/ailenin korunması hakkı
Yerleşme ve seyahat hakkı
Kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı
İş talebi
Sosyal güvenlik hakkı
Çevre hakkı
Din ve vicdan hürriyeti
Uyrukluk hakkı
İşkence yasağı
Çocuk hakları
Yaşam hakkı
Özel hayatın gizliliği
Dilekçe hakkı
Düşünce ve ifade özgürlüğü
Haberleşme ve basın özgürlüğü
Tüketici hakları
Bilgi edinme hakkı
Konut dokunulmazlığı hakkı
Örgütlenme özgürlüğü
Seçme seçilme ve siyasi faaliyet hakkı
Zorla çalıştırılma ve angarya yasağı
Bilim ve sanat özgürlüğü
Kadın hakları
Toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı
TOPLAM
134
126
65
59
56
56
49
36
29
28
26
22
21
19
18
16
16
15
13
12
12
11
10
10
7
6
6
6
5
4
4
1
1
1
0
0
0
900
Tutuklu ve hükümlü hakları
Adil yargılanma hakkı
Sağlık ve hasta hakları
İşyerinde psikolojik taciz (Mobbing)
Kötü muamele yasağı
Diğer
Mülkiyet hakkı
Çalışma ve sözleşme hakkı
Engelli hakları
Eğitim ve öğrenim hakkı
Ayrımcılık Yasağı
Mülteci ve sığınmacı hakkı
Maddi yardım talebi
Aile kurma/ailenin korunması hakkı
Yerleşme ve seyahat hakkı
Kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı
İş talebi
Sosyal güvenlik hakkı
Çevre hakkı
Din ve vicdan hürriyeti
Uyrukluk hakkı
İşkence yasağı
Çocuk hakları
Yaşam hakkı
Özel hayatın gizliliği
Dilekçe hakkı
Düşünce ve ifade özgürlüğü
Haberleşme ve basın özgürlüğü
Tüketici hakları
Bilgi edinme hakkı
Konut dokunulmazlığı hakkı
Örgütlenme özgürlüğü
Seçme seçilme ve siyasi faaliyet hakkı
Zorla çalıştırılma ve angarya yasağı
4
2
5,4
6
3,2
3,1
2,9
2,4
2,3
2,1
2
1,8
1,8
1,7
1,4
1,3
1,3
1,2
1,1
1,1
0,8
0,7
0,7
0,7
0,6
0,4
0,4
0,1
0,1
0,1
4
8
14,9
16
7,2
6,6
6,2
6,2
14
2014 YILI İNSAN HAKLARI İHLAL İDDİALARINA İLİŞKİN SAYISAL VERİLER
2014 Yılında Türkiye İnsan Hakları Kurumuna Yapılan Başvuruların
İhlal Edilen Hak Konularına Göre Yüzde Dağılım Grafiği:
14
12
10
0
2014 yılında Türkiye İnsan Hakları Kurumuna yapılan 578 başvuruda ihlal edildiği iddia edilen 900 hakkın
içinde en çok 134 başvuru ile tutuklu ve hükümlü hakkının ihlali iddiası mevcuttur. Toplam rakamın
%14,9’luk kısmına tekabül eden bu hakkı 126 başvuru ile adil yargılanma hakkı (%14) ve 65 başvuru ile
sağlık ve hasta hakkı (%7,2) takip etmektedir.
7
TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU
2014 Yılında İl ve İlçe İnsan Hakları Kurullarına Yapılan Başvuruların İhlal Edilen
Hak Konularına Göre Dağılım Tablosu:
2014 yılı içerisinde İl ve İlçe İnsan Hakları Kurullarına toplam 2717 başvuru yapılmış ve 2717 hak konusunun
ihlal edildiği iddia edilmiştir.
855 başvuru ile toplam rakamın % 31,5’lik kısmını oluşturan tüketici hakkının ihlali iddiasını, 536 başvuru ile
“Diğer” olarak adlandırılan ve çoğunluğunu iş ve maddi yardım talepleri oluşturan hak kategorisi (%19,7) ve
340 başvuru ile tutuklu ve hükümlü hakları (%12,5) takip etmektedir.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
8
Tüketici Hakkı
Diğer
Tutuklu ve Hükümlü Hakkı
Sağlık ve Hasta Hakkı
Dilekçe Hakkı
Çevre Hakkı
Kötü Muamele Yasağı
Eğitim ve Öğrenim Hakkı
Çalışma ve Sözleşme Hakkı
Kişi Hürriyeti ve Güvenliği Hakkı
Engelli Hakkı
Adil Yargılanma Hakkı
Konut Dokunulmazlığı Hakkı
Yaşam Hakkı
Aile Kurma/Ailenin Korunması Hakkı
Ayrımcılık Yasağı
Yerleşme ve Seyahat Hakkı
İşkence Yasağı
Din ve Vicdan Özgürlüğü
Seçme Seçilme ve Siyasi Faaliyet Hakkı
Mülkiyet
Sosyal Güvenlik Hakkı
Uyrukluk Hakkı
Zorla Çalıştırılma ve Angarya Yasağı
Özel Hayatın Gizliliği
Düşünce ve İfade Hürriyeti
Haberleşme/Basın Hürriyeti
Örgütlenme Özgürlüğü
Bilim ve Sanat Özgürlüğü
Çocuk Hakları
İnsan Kaçakçılığı ve Ticareti
Kadın Hakkı
Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunması
Mülteci ve Sığınmacı Hakkı
Şahsiyet ve Kişi Onurunun Korunması
Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hakkı
TOPLAM
855
536
340
332
209
148
82
42
33
24
22
11
11
11
8
8
7
6
5
5
4
4
4
4
3
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
2717
0
0,3
0,2
0,2
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
İşkence Yasağı
Din ve Vicdan Özgürlüğü
Seçme Seçilme ve Siyasi Faaliyet Hakkı
Mülkiyet
Sosyal Güvenlik Hakkı
Uyrukluk Hakkı
Zorla Çalıştırılma ve Angarya Yasağı
Özel Hayatın Gizliliği
0,3
Yerleşme ve Seyahat Hakkı
0,3
Ayrımcılık Yasağı
0,4
Konut Dokunulmazlığı Hakkı
0,4
0,4
Adil Yargılanma Hakkı
Yaşam Hakkı
0,8
Engelli Hakkı
Aile Kurma/Ailenin Korunması Hakkı
1,2
0,9
Kişi Hürriyeti ve Güvenliği Hakkı
1,5
Eğitim ve Öğrenim Hakkı
Çalışma ve Sözleşme Hakkı
3
Kötü Muamele Yasağı
Çevre Hakkı
Dilekçe Hakkı
5,4
12,2
5
Sağlık ve Hasta Hakkı
7,7
10
12,5
15
Tutuklu ve Hükümlü Hakkı
19,7
20
Diğer
31,5
35
Tüketici Hakkı
2014 YILI İNSAN HAKLARI İHLAL İDDİALARINA İLİŞKİN SAYISAL VERİLER
2014 Yılında İl ve İlçe İnsan Hakları Kurullarına Yapılan Başvuruların İhlal Edilen
Hak Konularına Göre Yüzde Dağılım Grafiği:
30
25
9
TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU
II. BAŞVURULARDA EN ÇOK İHLAL EDİLDİĞİ İDDİA EDİLEN
HAK KONULARI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR
1. Tutuklu ve Hükümlü Hakkı
2014 yılında Türkiye İnsan Hakları Kurumuna yapılan başvurularda en çok ihlal edildiği iddia edilen hak konusu tutuklu ve hükümlü haklarıdır. Bu bağlamda cezaevlerinde sağlık hakkına erişim konusunda aksamalar
yaşandığı, bazı ceza infaz kurumu doktorlarının gerekli tedaviyi uygulamadığı ya da görevi ihmalde bulunduğu
iddiası; bazı hasta hükümlülerin tam teşekküllü bir hastaneye yatırılarak tedavilerinin yapılması talebi; cezaevlerinde mahkeme kararı olmasına rağmen diyet yemek verilmediği, cezaevi koşullarının iyileştirilmesi için
dilekçe verilmesinden sonra işkenceye maruz kalındığı ve dilekçenin geri çekilmesi yönünde baskı uygulandığı
iddiası; ceza ve tutukevi yönetiminin uygulamalarından kaynaklanan şikâyetler; sağlık sorunlarının tedavisi ya
da aile ile görüşebilmek amacıyla farklı cezaevlerine nakil talepleri; ceza ve tutukevlerinde kamu görevlilerinin
özensiz davranışlarına yönelik şikâyetler, tehdit, hakaret, darp, işkence ve sair çeşitli suçların işlendiği iddiası;
ceza ve tutukevlerinde işletilen disiplin hukukundan kaynaklanan şikâyetler, hükümlüler arasında ayrımcılık
yapıldığına dair iddialar, fiziki ve psikolojik işkence iddiası, insan hak ve onuruna aykırı davranıldığı, din, vicdan
ve ibadet hakkının kısıtlandığı yönünde iddialar, yasal hakların gasp edildiği, görev ve yetkilerin kötüye kullanıldığı, eğitsel, kültürel, psikolojik ve sosyal ihtiyaçların karşılanması konusunda yetersiz kalındığı iddiası; kazanılan üniversitenin olduğu ile sevk ve eğitim ve öğrenim hakkının sağlanması talebi; cezaevlerine gönderilen
kargoların gönderilmesinin önüne geçildiği iddiası; F Tipi cezaevlerinin kaldırılması, cezaevlerinin bağımsız sivil
toplum kuruluşlarının denetimine açılması, Türkiye İnsan Hakları Kurumu yetkilileri ile görüşme talebi; ceza infaz kurumuna sevk edilen mahpusların çıplak aranmasının insan onurunu kırıcı nitelikte olduğu, çıplak aramayı
kabul etmeyen mahpusların şiddete maruz kaldıkları ve disiplin cezası ile cezalandırıldıkları iddiası; ceza infaz
kurumlarında eşcinsellerin ve trans mahkûmların pek çok haklarının ihlal edildiği, normal mahkûmların yanında
kaldıkları, cezaevindeki koşulların yabancı uyruklu hükümlülerin psikolojik ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanması
konusunda oldukça yetersiz kaldığı iddiası ve bazı cezaevi kurum idaresine teslim edilen dilekçelerin çıkışlarının yapılmadığı iddiası tutuklu ve hükümlü haklarının ihlali iddiasına konu teşkil eden başvurulara örnek olarak
gösterilebilir.
2. Tüketici Hakkı
2014 yılında İl ve İlçe İnsan Hakları Kurullarına yapılan başvurularda en çok ihlal edildiği iddia edilen hak
tüketici hakkıdır. Bu hak ile ilgili rakamların yüksek olmasının nedeni; kredi sözleşmelerinde ve kredi kartı
sözleşmelerinde, bankalar tarafından dosya masrafı, ipotek kaldırma ücreti, yapılandırma ücreti, kredi kartı
aidatı, kapama ücreti, komisyon ücreti ve benzeri çeşitli isimler altında tüketicilerden tahsil edilmiş olunan
bazı masrafların iadesi yönünde karar almak için vatandaşların il ve ilçe insan hakları kurullarına başvurmasından kaynaklanmaktadır. Oysa konu ile ilgili yetkili merci Tüketici Hakem Heyetleridir.
Yine, elektrik, televizyon, GSM operatörleri vs. ile yapılan hizmet sözleşmeleri sırasında ve sonrasında
yaşanan ihtilaflar, kredi uygulamaları ve mal ve hizmet alım-satım işlemlerinden kaynaklanan şikâyetler de
tüketici hakkının ihlali kapsamındadır.
10
2014 YILI İNSAN HAKLARI İHLAL İDDİALARINA İLİŞKİN SAYISAL VERİLER
3. Sağlık ve Hasta Hakkı
2014 yılında Türkiye İnsan Hakları Kurumuna ve İl ve İlçe İnsan Hakları Kurullarına yapılan başvurularda en
çok ihlal edildiği iddia edilen haklardan biri de sağlık ve hasta haklarıdır. Bu hakkın ihlali iddiasının yüksek olmasının nedenlerinin başında ceza ve tutukevlerindeki mahkûm ve tutukluların sağlık hakkı ile ilgili talep ve
şikâyetleri yer almaktadır. Bunun yanı sıra yanlış teşhis konulması ve buna bağlı olarak yanlış tedavi sonucu
ortaya çıkan sorunlara ilişkin şikâyetler, sağlık hizmetlerinin verilmesi sırasında kamu görevlilerinin özensiz
davranışları iddiasıyla yapılan başvurular, görevi ihmal ve kötü muamele iddiaları, polikliniklerde randevu
saatine uyulması konusunda yaşanan sıkıntılar, yeterli teknik ve personel donanımına sahip olmadığı iddia
edilen sağlık kurumları hakkında yapılan şikâyetler de vatandaşlar tarafından sağlık ve hasta haklarının ihlal
edildiği iddiasını doğurmuştur.
4. Adil Yargılanma Hakkı
Adil yargılanma hakkının ihlali iddiası ile ilgili olarak, mahkeme kararlarının icrasındaki gecikmelerden kaynaklanan başvurular, gerek ilk derece mahkemelerde gerekse Yargıtay’da görülen davaların uzun sürmesi,
bazı yargı görevlileri ile ilgili görevi kötüye kullanma iddiası, delillerin tarafsız değerlendirilmediğine ilişkin
iddialar, tutukluluk süresinin uzunluğu ile ilgili şikâyetler, özel hukuk ilişkilerinden doğan ihtilaflara ilişkin talepler, şartlı tahliye taleplerine ilişkin başvurular, savunma hakkının kısıtlanması ile ilgili şikâyetler, cezaevlerinde disiplin sisteminin işletilmesinde yaşanan aksaklıklara ilişkin başvurular, etkin soruşturma yapılmadığı yönünde yapılan başvurular, avukat tayin edilmesi talepleri ve bu konuda yaşanan sorunlar, hapis cezası
ile adli para cezasının aynı anda infaz edilmesi sonucu yaşanan sorunlar, cezalarının yanlış içtima ettirildiği
iddiası, hüküm kurulurken savunma alınmadan hapis cezası verildiği iddiası, tebligat yapılmadan yargılamanın yapıldığı iddiası, para cezasının ihtar edilmeksizin hapis cezasına çevrildiği iddiası, örnek gösterilebilir.
Vicdani ret hakkı konusunda da Türkiye İnsan Hakları Kurumuna pek çok başvuru yapılmıştır. Askerlik görevinin yerine getirilmesinin reddi olan vicdani ret hakkının kullanılmak istenmesi nedeniyle ​haklarında tekrarlanan hapis cezalarının hakkaniyete aykırı olduğuna dikkat çeken başvurucular, AİHS’nin 9. maddesi
kapsamında yer alan bu hakkın tanınması ve AİHM kararlarının uygulanmasının sağlanmasını talep etmektedir. Yine bu konuda bir Türk vatandaşı ile ilgili olarak Hollanda, İngiltere, Avusturalya, Fransa, Almanya,
Amerika, İspanya, İsviçre ve Belçika’dan 35 ayrı başvuru Türkiye İnsan Hakları Kurumuna intikal etmiştir.
5. Maddi Yardım ve İş Talepleri
Türkiye İnsan Hakları Kurumuna ve İl ve İlçe İnsan Hakları Kurullarına yapılan başvuruların birçoğunu iş ve
yardım talepleri oluşturmaktadır.
6. Diğer
İnsan hakları alanında yapılan faaliyetler hakkında bilgi ve danışmanlık talepleri, çeşitli mevzuat hakkında
bilgi talepleri, özel hukuk alanında yaşanan uyuşmazlıklar ile ilgili şikâyetler, 3071 sayılı Dilekçe Hakkının
Kullanılmasına Dair Kanunun 6/b maddesinde yer alan, yargı mercilerinin görevine giren konularla ilgili olan
dilekçelerin incelenemeyeceğine dair düzenlemenin kapsamına giren hususlara yönelik başvurular, “Diğer”
başlığı altında yer alabilecek konular arasında yer almaktadır.
11
TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU
7. İşyerinde Psikolojik Taciz (Mobbing)
İş yerinde mevcut gücün ya da pozisyonun kötüye kullanılarak; sistematik olarak psikolojik şiddet,
baskı, kuşatma, taciz, aşağılama, tehdit vb. şekillerde duygusal bir saldırı olarak tanımlanan ve
yaş, cinsiyet, ırk ayrımı olmaksızın kişiyi iş yaşamından dışlamak amacı ile kasıtlı olarak yapılan
mobbing iddiası ile ilgili olarak Türkiye İnsan Hakları Kurumuna 59 başvuru yapılmıştır. Başvuruların bir kısmı Mobbing ile Mücadele Derneği bir kısmı ise bizzat mobbinge uğradığını iddia eden
kişiler tarafından yapılmıştır.
8. Kötü Muamele Yasağı
Gerek Türkiye İnsan Hakları Kurumuna gerekse İl ve İlçe İnsan Hakları Kurullarına yapılan kötü muamele
yasağı ile ilgili iddiaların büyük bir çoğunluğu, ceza ve tutukevlerinde bulunan tutuklu ve hükümlülerin yapmış olduğu başvurularda yer alan iddialardan kaynaklanmaktadır.
12
2014 YILI İNSAN HAKLARI İHLAL İDDİALARINA İLİŞKİN SAYISAL VERİLER
III. İHLAL İDDİALARININ ŞİKÂYET EDİLEN KURUMLARA
GÖRE DAĞILIMI
Aşağıdaki tablolarda, 2014 yılı içerisinde Türkiye İnsan Hakları Kurumuna ve İl ve İlçe İnsan Hakları
Kurullarına yapılan başvuruların şikâyete konu olan kurumlara göre dağılımı gösterilmiştir. Söz konusu
şikâyetler iddia niteliğinde olup, doğruluğu ilgili kurumlar tarafından araştırılmaktadır. Bununla birlikte
bu rakamlar şikâyetlerin hangi kurumlar hakkında yoğunlaştığı konusunda genel bir fikir vermektedir.
Ayrıca her bir ihlal iddiası birden çok hak konusunu kapsayabileceği için ihlal edildiği iddia edilen hak
konuları ile şikâyete konu kurumlar arasında sayısal eşitlik bulunmamaktadır.
2014 Yılında Türkiye İnsan Hakları Kurumuna Yapılan Başvuruların Şikâyet
Edilen Kurumlara Göre Dağılım Tablosu:
1
Adliye (yargı)
116
2
Ceza ve tutukevi
100
3
Bakanlık
70
4
Şikâyet edilen kurum yok
46
5
Diğer kurumlar
41
6
Sağlık kurumu
35
7
Eğitim ve öğretim kurumu
31
8
Belediye
23
9
Sosyal güvenlik kurumu
23
10
Emniyet
21
11
Özel sektör
15
12
Askeri makam
11
13
Şikâyet edilen kurum bilinmiyor
10
14
Valilik
9
15
Banka
7
16
İl özel idaresi
6
17
Kaymakamlık
6
18
Jandarma
2
19
Meslek odası ve birlik
2
20
Bağımsız idari otorite
1
21
Büyükelçilik/konsolosluk
1
22
Köy/mahalle muhtarlığı
1
23
Sosyal hizmet kurumu
1
TOPLAM
578
13
TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU
2014 Yılında Türkiye İnsan Hakları Kurumuna Yapılan Başvuruların Şikâyet
Edilen Kurumlara Göre Yüzde Dağılım Grafiği:
20,1
25
17,3
20
12,1
15
1
1
0,3
0,3
0,2
0,2
0,2
0,2
Kaymakamlık
Jandarma
Meslek odası ve birlik
Bağımsız idari otorite
Büyükelçilik/konsolosluk
Köy/mahalle muhtarlığı
Sosyal hizmet kurumu
1,6
Valilik
1,2
1,7
Şikayet edilen kurum bilinmiyor
İl özel idaresi
1,9
3,6
Emniyet
Askeri makam
4
Sosyal güvenlik kurumu
2,6
4
5
Belediye
5,4
7,1
Diğer kurumlar
6,1
8
Şikayet edilen kurum yok
10
Banka
Özel sektör
Eğitim ve öğretim kurumu
Sağlık kurumu
Bakanlık
Ceza ve tutukevi
Adliye (yargı)
0
2014 yılında Türkiye İnsan Hakları Kurumuna yapılan 578 başvurunun %20,1’lik kısmına tekabül eden 116
başvuruda Adliye (Yargı) kurumları şikâyet edilmiştir. Bunu 100 başvuru ile (%17,3) Ceza ve Tutukevleri, 70
başvuru ile (%12,1) Bakanlıklar takip etmektedir. Bakanlıklar içerisinde en çok şikâyet edilen ilk üç Bakanlık
ise 36 başvuru ile Adalet Bakanlığı, 7 başvuru ile İçişleri Bakanlığı ve 6 başvuru ile Sağlık Bakanlığıdır.
46 başvuruda yer alan ve %8’lik kısmı oluşturan “Şikâyet Edilen Kurum Yok” başlığının dördüncü sırada yer
almasının en önemli nedeni, bu başlığın iş ve yardım talepleri ile ilgili başvurularda işaretlenmesi olarak
görülebilir.
14
2014 YILI İNSAN HAKLARI İHLAL İDDİALARINA İLİŞKİN SAYISAL VERİLER
2014 Yılında İl ve İlçe İnsan Hakları Kurullarına Yapılan Başvuruların Şikâyet
Edilen Kurumlara Göre Dağılım Tablosu:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Banka
Şikâyet Edilen Kurum Yok
Sağlık Kurumu
Ceza ve Tutukevi
Diğer Kurumlar
Adliye
Eğitim ve Öğretim Kurumu
Belediye
Emniyet
Özel Sektör
Şikayet Edilen Kurum Bilinmiyor
Kaymakamlık
Sosyal Hizmet Kurumu
Valilik
Köy Muhtarlığı
Jandarma
Sosyal Güvenlik Kurumu
İl Özel İdaresi
Meslek Odası ve Birlik
Askeriye
Bağımsız İdari Otoriteler
Bakanlık
TOPLAM
805
377
301
238
234
178
163
105
80
78
68
33
20
20
7
4
3
2
1
0
0
0
2717
2014 Yılında İl ve İlçe İnsan Hakları Kurullarına yapılan başvuruların şikâyet edilen kurumlara göre dağılımına bakıldığında en çok şikâyet edilen kurumun “Bankalar” olduğu görülmektedir. Toplam 2717 başvurunun
805’inin bu kurumlarla ilgili olmasının temel nedeni daha öncede belirtildiği gibi çeşitli isimler altında tüketicilerden tahsil edilmiş olunan bazı masrafların iadesi yönünde karar almak için vatandaşların İl ve İlçe İnsan
Hakları Kurullarına başvurmasından kaynaklanmaktadır.
Yine iş ve maddi yardım taleplerinin yer aldığı başvurularda şikâyet edilen herhangi bir kurumun yer almaması da 377 başvuru ile bu başlığı ikinci sıraya yerleştirmiştir. 301 başvuru ile Sağlık Kurumları ve 238
başvuru ile Ceza ve Tutukevleri de en çok şikâyet edilen kurumlar arasında üst sıralarda yer almaktadır.
15
16
1,2
0,3
0,1
0,1
0,1
Jandarma
Sosyal Güvenlik Kurumu
İl Özel İdaresi
0,7
Valilik
Köy Muhtarlığı
0,7
Sosyal Hizmet Kurumu
Kaymakamlık
2,5
2,9
Özel Sektör
Şikayet Edilen Kurum Bilinmiyor
2,9
Emniyet
Belediye
Eğitim ve Öğretim Kurumu
Adliye
6
6,6
8,6
0
Diğer Kurumlar
3,9
5
8,8
10
Ceza ve Tutukevi
Sağlık Kurumu
11,1
15
13,9
29,6
30
Şikayet Edilen Kurum Yok
Banka
TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU
2014 Yılında İl ve İlçe İnsan Hakları Kurullarına Yapılan Başvuruların Şikâyet
Edilen Kurumlara Göre Yüzde Dağılım Grafiği
25
20
2014 YILI İNSAN HAKLARI İHLAL İDDİALARINA İLİŞKİN SAYISAL VERİLER
IV. BAŞVURULARIN İLLERE GÖRE DAĞILIMI:
2014 yılı içerisinde Türkiye İnsan Hakları Kurumuna ve İl ve İlçe İnsan Hakları Kurullarına yapılan başvuruların, başvurunun yapıldığı illere göre dağılımını göstermektedir. Söz konusu şikâyetler iddia niteliğinde olup, doğruluğu ilgili kurumlar tarafından araştırılmaktadır. Bununla birlikte bu rakamlar şikâyetlerin
hangi illerde yoğunlaştığı konusunda genel bir fikir vermektedir.
2014 Yılında Türkiye İnsan Hakları Kurumuna Yapılan Başvuruların Yapıldığı
İllere Göre Dağılım Tablosu:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
Ankara
İstanbul
İzmir
Adana
Konya
Antalya
Balıkesir
Sivas
Hatay
Gaziantep
Kocaeli
Aydın
Bursa
Afyon
Çanakkale
Ordu
Yozgat
Adıyaman
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Erzurum
Kahramanmaraş
Kayseri
Yurtdışı
Karaman
Muş
Nevşehir
Niğde
Tokat
Bitlis
Hakkâri
Kütahya
Mardin
Mersin
Sakarya
Samsun
Uşak
Artvin
Bilecik
Bilinmiyor
Düzce
Elazığ
Eskişehir
Kastamonu
Kırşehir
Malatya
Muğla
Osmaniye
Şanlıurfa
Tekirdağ
118
93
37
15
14
13
13
13
12
11
10
10
9
8
7
7
7
6
6
6
6
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
17
TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
Trabzon
Ağrı
Aksaray
Karabük
Amasya
Bartın
Bayburt
Bolu
Edirne
Isparta
Kırıkkale
Kırklareli
Kilis
Manisa
Rize
Siirt
Sinop
Van
Yalova
TOPLAM
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
578
2014 Yılında Türkiye İnsan Hakları Kurumuna yapılan başvuruların yapıldığı illere göre dağılımına bakıldığında
en çok başvuru yapılan iller sırasıyla; 118 başvuru ile Ankara, 93 başvuru ile İstanbul, 37 başvuru ile İzmir,
15 başvuru ile Adana ve 14 başvuru ile Konya’dır. Listede yer almayan 11 ilden ise herhangi bir başvuru
yapılmamıştır.
58,7
2014 Yılında Türkiye İnsan Hakları Kurumuna Yapılan Başvuruların Yapıldığı
İllere Göre Yüzde Dağılım Grafiği:
60
50
1,9
2,1
2,2
2,2
2,2
2,4
10
2,6
6,4
20
16,1
30
20,4
40
18
Diğer İller
Gaziantep
Hatay
Sivas
Balıkesir
Antalya
Konya
Adana
İzmir
İstanbul
Ankara
0
2014 YILI İNSAN HAKLARI İHLAL İDDİALARINA İLİŞKİN SAYISAL VERİLER
2014 Yılında İl ve İlçe İnsan Hakları Kurullarına Yapılan Başvuruların Yapıldığı
İllere Göre Dağılım Tablosu:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
Nevşehir
Bolu
İstanbul
Kastamonu
Mersin
Muğla
Manisa
Bursa
İzmir
Antalya
Adıyaman
Amasya
Trabzon
Muş
Mardin
Ankara
Karabük
Tekirdağ
Çorum
Kayseri
Hatay
Malatya
Aydın
Konya
Niğde
Adana
Kahramanmaraş
Kırklareli
Rize
Isparta
Artvin
Bilecik
Burdur
Eskişehir
TOPLAM
847
329
223
104
602
75
72
57
50
45
42
33
31
30
19
18
16
16
14
14
13
13
12
8
7
5
5
5
5
3
1
1
1
1
2717
2014 yılında İl ve İlçe İnsan Hakları Kurullarına yapılan başvuruların illere göre dağılımını gösteren tabloda
yer almayan illerden başvuru yapılmamıştır.
19
TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU
27,7
2014 Yılında İl ve İlçe İnsan Hakları Kurullarına Yapılan Başvuruların Yapıldığı
İllere Göre Yüzde Dağılım Grafiği:
30
25
15
10,1
20
2,3
2,6
3,3
3,4
5
3,4
4,7
10
20
Diğer İller
Antalya
İzmir
Bursa
Muğla
Manisa
Kastamonu
İstanbul
0
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
776 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content