close

Enter

Log in using OpenID

BİZ GELECEĞİZ - Çorum Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü

embedDownload
HĠZMET
ĠLKELERĠMĠZ
Unutmayın
Aile ve Sosyal Politikalar İl
Müdürlüğü bünyesinde yer
alan Aile Danışma Birimi ve
Sosyal Hizmet Merkezlerinde
Aile Danışmanlığı hizmeti
ücretsiz olarak verilmektedir.
AĠLE ve BOġANMA
SÜRECĠ
DANIġMANLIĞI
Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanlığı denetiminde ücret
karşılığında hizmet veren
Özel Aile Danışma Merkezleri
bulunmaktadır.
Aile Danışmanlığında
amaçlanan, evlilik
sorunlarını, ailenin yaşadığı
çatışmaları azaltmak, ailenin
sağlıklı iletişim becerisine
sahip olmasını desteklemek,
aile içinde sorunun çözümü
için kullanılabilecek
dinamikleri aktif hale
getirmektir.
Şüphesiz Allah; adaleti, iyilik
yapmayı, yakınlara yardım etmeyi
emreder; hayasızlığı, fenalık ve
azgınlığı da yasaklar. O, düşünüp
tutasınız diye size öğüt veriyor.
(Ayeti Kerime)
SOSYAL HĠZMET
MERKEZLERĠ
Öncelikle aile bütünlüğünün
korunması, boşanmalarda
ailelere koruyucu, önleyici,
destekleyici, geliştirici,
rehberlik ve danışmanlık
odaklı sosyal hizmet
verilmesi, gerektiğinde kamu
kurum ve kuruluşları, yerel
yönetimler, üniversiteler,
sivil toplum kuruluşları ve
gönüllüler ile işbirliği içinde
sunulduğu, Aile ve Sosyal
Politikalar Bakanlığına bağlı
MERKEZLERDİR.
“Medeniyetin esası, ilerlemenin ve
kuvvetin temeli, aile hayatındadır.
K. Atatürk
.
.
Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü
Üçdutlar M. Üçdutlar C.No:57 ÇORUM
Tel:0(364)2246763 Faks:0(364)2260643
E-posta: [email protected]
Ailede hem eĢler arasında, hem de
ebeveyn çocuk iliĢkilerinde
tarafların birbirlerinden
beklentileri bulunmakta ve
değiĢen toplum koĢullarına bağlı
olarak bu beklentiler
farklılaĢmaktadır.
Aile ve BoĢanma Süreci
DanıĢmanlığı
Aile Danışmanlığı aile bütünlüğünün
korunmasına destek olan, sorun çözme
becerilerini geliştiren bir hizmet modeli
olarak, hızla büyüyen ve gelişen
günümüz toplumlarda önemli bir işleve
sahiptir.
Hizmetlerimiz
 Aile danıĢmanlığı,
 Aile ve boĢanma süreci
danıĢmanlığı
 BoĢanma öncesi,
 BoĢanma esnası,
 BoĢanma sonrası
Olarak yapılandırılmıĢtır.
Ayrıca;
 Kadının toplum hayatına
kazandırılmasına yönelik
hizmetler,
 Sosyal Hizmet alanında
faaliyet ve projeler
yürütmek, konferans,
seminer… vb düzenlemek,
 Bu alanda kamu kurum ve
kuruluĢları ile gönüllü
kuruluĢlarla iĢbirliği yapmak.
’’…Onlar(hanımlarınız) sizin için
kötülüğe karşı koruyucu bir elbise,
sizde onlar için koruyucu bir
elbisesiniz…’’
(Bakara Süresi2/187)
YARATILANI HOŞ GÖRDÜK
YARATANDAN ÖTÜRÜ
“Acılar, sevgiyle tatlılaşır.
Bakır, yoğrulunca sevgiyle altın
olur.
Bulanmışlar, sevgiyle durulur.
Dertler sevgiyle devasını bulur. ”
Hz. Mevlana
Aile odaklı sorunları nedeniyle boşanma
düşüncesinde veya hukuksal süreçte
olup, ortak karar ile boşanma süreci
danışmanlığı almak isteyen kişilerin bu
süreci en iyi şekilde yönetmesine yönelik
verilen bir hizmettir.
Aile ve Boşanma Süreci Danışmanlığı
boşanma öncesi, boşanma esnasında ve
sonrasında kişilerin bu zorlu yaşam olayı
ile başa çıkmada ve boşanma döngüsünü
en iyi şekilde işletilmesinde oldukça
önemli hale gelmektedir
Sizin en hayırlınız, ailesine karşı
en hayırlı olanınızdır.
(Hadisi Şerif)
Aile DanıĢmanlığı
Aile bireylerini ve aile sistemini
değerlendirmeye dayanan ve
bireylerin, çiftlerin veya ailelerin,
aile odaklı sorunlarının çözümüne
yönelik verilen bir hizmettir.
İkinci Adresimiz
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
388 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content