close

Enter

Log in using OpenID

408 PB220 Tuz Stresinin Triticale ve Bazı Secale Taksonlarında

embedDownload
19. Ulusal Biyoloji Kongresi
PB220
Tuz Stresinin Triticale ve Bazı Secale
Taksonlarında Total Süperoksit Dismütaz
(SOD; E.C. 1.15.1.1) ve Total Peroksidaz (POD;
EC 1.11.1.7) Aktiviteleri Üzerine Etkilerinin
Araştırılması
Okan ACAR, Filiz BAYKAL AKAY
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen-Edebiyat
Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Terzioğlu kampusü,
ÇANAKKALE
oacar@comu.edu.tr
Bu araştırmada tuza duyarlı olduğu bilinen
Secale cereale L. var. ancestrale Zhuk., tuza
toleransı bilinmeyen doğal yayılışlı bir endemik
olan Secale anatolicum Boiss. ve tuza toleransı iyi
bilinen ve ülkemizde kültürü yapılan Triticale
taksonu kullanılmıştır. Her taksona ait 20 günlük
fidelere 50 mM, 100 mM ve 150 mM NaCl
uygulanmış ve tuz stresine toleransta bu taksonların
total SOD ve total POD aktivitesi yanıtları
araştırılmıştır.
100 mM NaCl stresi Secale anatolicum’da
6. günden itibaren total SOD aktivitesinin kontrole
kıyasla yaklaşık 3 kat, total POD aktvitesinin ise
%50 artmasına neden olmuştur. Secale cereale var.
ancestrale’de tüm tuz konsantrasyonlarında
kontrole kıyasla azalan total SOD aktiviteleri ve
değişmeyen total POD aktiviteleri saptanmıştır.
Triticale'de ise tüm tuz konsantrasyonlarında total
SOD aktivitesi kontrole kıyasla değişim
göstermemiş, total POD aktiviteleri ise 9. günde
100 mM NaCl konsantrasyonundaki 3 katlık artış
dışında değişmemiştir. Bu sonuç, Secale anatolicum
Boiss. endemiğinin kısa süreli tuz toleransına işaret
etmektedir.
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Biyoloji Bölümü, TRABZON
Phragmidium mucronatum (Fr.) Schlechtend. var.
mucronatum, Sanguisorba sp. yapraklarında
Phragmidium sanguisorbae (DC.) J. Schröt.,
Juniperus
communis
L.
gövdelerinde
Gymnosporangium cornutum Arthur ex F. Kern,
Crataegus monogyna Jacq. subsp. monogyna
meyve ve yapraklarında Gymnosporangium
confusum Plowr., Pyrus communis L. subsp.
communis
yapraklarında
Gymnosporangium
tremelloides R. Hartig, Picnomon acarna (L.) Cass.
yapraklarında Puccinia acarnae P. Syd. & Syd.,
Teucrium chamaedrys L. yapraklarında Puccinia
annularis (F. Strauss) G. Winter, Eryngium
campestre L. yapraklarında Puccinia eryngii DC.,
Berberis sp. yapraklarında Puccinia graminis Pers.,
Serratula cerinthifolia (Sm.) Boiss. yapraklarında
Puccinia heterophyllae Cooke, Taraxacum sp.
yapraklarında Puccinia hieracii (Röhl.) H. Mart. f.
hieracii, Jasminum fruticans L. yapraklarında
Puccinia jasmini DC., Mentha pulegium L. ve
Clinopodium vulgare L. yapraklarında Puccinia
menthae Pers., Salvia sp. yapraklarında Puccinia
nigrescens Kirch., Epilobium hirsutum L.
yapraklarında Puccinia pulverulenta Grev., Galium
sp. yapraklarında Puccinia punctata Link, Dianthus
calocephalus Boiss. gövdelerinde Uromyces dianthi
(Pers.)
Niessl,
Genista
sessilifolia
DC.
yapraklarında Uromyces laburni (DC.) G. H. Otth,
Rumex acetosella L. yapraklarında Uromyces
polygoni-avicularis (Pers.) P. Karst., Astragalus sp.
yapraklarında Uromyces punctatus J. Schroet.,
Medicago varia Martyn yapraklarında Uromyces
striatus J. Schröt. ve Pistacia terebinthus L. gövde,
yaprak ve yaprak saplarında Uromyces terebinthi
(DC.) G. Winter. Serratula cerinthifolia (Sm.)
Boiss. yapraklarında gelişen Puccinia heterophyllae
Cooke türü ülkemiz için yeni kayıttır.
Anahtar Kelimeler: Kemaliye, pas mantarları,
yeni kayıt
PB221
Kemaliye (Erzincan) İlçesinde Tespit Edilen
Bazı Pas Mantarları
Makbule ERDOĞDU
Ahi Evran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi
Biyoloji Bölümü KIRŞEHİR
mkarahan@gazi.edu.tr
Kemaliye (Erzincan) ilçesinde yapılan
arazi çalışmaları sonucunda 26 farklı konukçu bitki
üzerinde 25 pas mantarı türü tespit edilmiştir.
Araştırma alanında tespit edilen pas mantarları
şunlardır:
Euphorbia
macroclada
Boiss.
yapraklarında Melampsora euphorbiae (C. Schub.)
Castagne, Linum mucronatum Bertol. yapraklarında
Melampsora lini (Ehrenb.) Lév., Rubus sanctus
Schreber yapraklarında Phragmidium acuminatum
(Fr.) Cooke, Rosa canina L. yapraklarında
408
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
281 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content