close

Enter

Log in using OpenID

13.01.2015 Tarihli 1. Birleşimine ait karar özeti için tıklayınız

embedDownload
T.C.
KAHRAMANMARAġ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE BAġKANLIĞI
Yazı ĠĢleri ve Kararlar Dairesi BaĢkanlığı
Meclis ve Encümen ġube Müdürlüğü
Büyükşehir Belediye Meclisi 2015 Yılı Ocak Ayı, I. Olağan Toplantısı, birinci birleşimini
yapmak üzere 13.01.2015 Salı günü, saat 14:00'de Belediyemiz hizmet binası toplantı
salonunda toplanarak aşağıdaki konuları görüşmüş ve karara bağlamıştır.
KARAR
TARİHİ
KARARIN ÖZETİ
KARAR
NO
13.01.2015 2015/01
13.01.2015 2015/02
GÜNDEM NO 07: Emlak ve Ġstimlâk Dairesi BaĢkanlığının OnikiĢubat
Ġlçesi PınarbaĢı Mah. 1004 parsel 926.534,145 m2’lik alana yapılacak
olan yatırım projesi kapsamında değerlendirilmek üzere takas yapılması
ile ilgili teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Teklifin dairesinden geldiği Ģekliyle oylandı ve oy birliği ile kabul edildi.
GÜNDEM NO 13: AK Parti Grup BaĢkan Vekili Mehmet Akif
KAHVECĠ’nin Denetim Komisyonu Üye Seçimi ile ilgili teklifi
okunarak yapılan müzakere neticesinde;
13.01.2015 2015/03
Teklifin geldiği Ģekliyle oylandı ve oy çokluğu ile kabul edildi.
GÜNDEM NO 14: Kültür ve Sosyal ĠĢler Dairesi BaĢkanlığının 12
ġubat etkinlikleri kapsamında, GüreĢ Turnuvasında dereceye girecek
Amatör Sporculara ödenecek olan ödül tutarının belirlenmesi ile ilgili
teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;
13.01.2015 2015/04
Teklifin dairesinden geldiği Ģekliyle oylandı ve oyçokluğu ile kabul
edildi.
GÜNDEM NO 15: Kültür ve Sosyal ĠĢler Dairesi BaĢkanlığının 12
ġubat etkinlikleri kapsamında 12 kilometrelik sporcu koĢusunda
dereceye girecek Sporculara ödenecek olan ödül tutarının belirlenmesi ile
ilgili teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;
13.01.2015 2015/05
Teklifin dairesinden geldiği Ģekliyle oylandı ve oyçokluğu ile kabul
edildi.
GÜNDEM NO 16: Ġnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi BaĢkanlığının
Yerel Yönetimler Kamu ĠĢverenleri Sendikasına üye olunması ve
yapılacak olan protokol ile ilgili BüyükĢehir Belediye BaĢkanına yetki
verilmesi ile ilgili teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Teklifin dairesinden geldiği Ģekliyle oylandı ve oy birliği ile kabul edildi.
1/5
T.C.
KAHRAMANMARAġ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE BAġKANLIĞI
Yazı ĠĢleri ve Kararlar Dairesi BaĢkanlığı
Meclis ve Encümen ġube Müdürlüğü
Büyükşehir Belediye Meclisi 2015 Yılı Ocak Ayı, I. Olağan Toplantısı, birinci birleşimini
yapmak üzere 13.01.2015 Salı günü, saat 14:00'de Belediyemiz hizmet binası toplantı
salonunda toplanarak aşağıdaki konuları görüşmüş ve karara bağlamıştır.
GÜNDEM NO 17: Ġnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi BaĢkanlığının
BoĢ Kadro DeğiĢikliği ile ilgili teklifi okunarak yapılan müzakere
neticesinde;
13.01.2015 2015/06
Teklifin dairesinden geldiği Ģekliyle oylandı ve oyçokluğu ile kabul
edildi.
GÜNDEM NO 29: Fen ĠĢleri Dairesi BaĢkanlığının ĠĢ Makinesi alımı ile
ilgili teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;
13.01.2015 2015/07
13.01.2015 2015/08
Teklifin dairesinden geldiği Ģekliyle oylandı ve oyçokluğu ile kabul
edildi.
GÜNDEM NO 30: Fen ĠĢleri Dairesi BaĢkanlığının OnikiĢubat Ġlçesi
Sümbüllü Vadisi Yolu yapım iĢinin Ġller Bankası kaynakları ile
yaptırılması için BüyükĢehir Belediye BaĢkanına yetki verilmesi ile ilgili
teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Teklifin dairesinden geldiği Ģekliyle oylandı ve oyçokluğu ile kabul
edildi.
GÜNDEM NO 31: Ġnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi BaĢkanlığının
yeni kadro ihdası ile ilgili teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;
13.01.2015 2015/09
Teklifin dairesinden geldiği Ģekliyle oylandı ve oyçokluğu ile kabul
edildi.
GÜNDEM NO 33: Mali Hizmetler Dairesi BaĢkanlığının Elbistan
Ġlçesindeki Hal Hizmetleri ile ilgili teklifi okunarak yapılan müzakere
neticesinde;
13.01.2015 2015/10
Teklifin dairesinden geldiği Ģekliyle oylandı ve oyçokluğu ile kabul
edildi.
GÜNDEM NO 35: Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi BaĢkanlığının
Cenaze Nakil ve Cenaze Yıkama Aracı alınması ile ilgili teklifi okunarak
yapılan müzakere neticesinde;
13.01.2015 2015/11
Teklifin dairesinden geldiği Ģekliyle oylandı ve oyçokluğu ile kabul
edildi.
2/5
T.C.
KAHRAMANMARAġ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE BAġKANLIĞI
Yazı ĠĢleri ve Kararlar Dairesi BaĢkanlığı
Meclis ve Encümen ġube Müdürlüğü
Büyükşehir Belediye Meclisi 2015 Yılı Ocak Ayı, I. Olağan Toplantısı, birinci birleşimini
yapmak üzere 13.01.2015 Salı günü, saat 14:00'de Belediyemiz hizmet binası toplantı
salonunda toplanarak aşağıdaki konuları görüşmüş ve karara bağlamıştır.
GÜNDEM NO 36: Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi BaĢkanlığının ĠĢ
Makinesi alımı ile ilgili teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;
13.01.2015 2015/12
Teklifin dairesinden geldiği Ģekliyle oylandı ve oyçokluğu ile kabul
edildi.
GÜNDEM NO 37: Ġnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi BaĢkanlığının
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi BaĢkanlığının kurulması ile ilgili
teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;
13.01.2015 2015/13
Teklifin dairesinden geldiği Ģekliyle oylandı ve oyçokluğu ile kabul
edildi.
GÜNDEM NO 38: Ġtfaiye Dairesi BaĢkanlığının araç alımı talebi ile
ilgili teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;
13.01.2015 2015/14
13.01.2015 2015/15
13.01.2015 2015/16
13.01.2015
2015/17
Teklifin dairesinden geldiği Ģekliyle oylandı ve oy birliği ile kabul edildi.
GÜNDEM NO 39: Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi BaĢkanlığının
Türkoğlu Ġlçesindeki Mezarlık Hizmetlerinin BüyükĢehir Belediyesince
yürütülmesi ile ilgili teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Teklifin dairesinden geldiği Ģekliyle oylandı ve oy birliği ile kabul edildi.
GÜNDEM NO 53: Fen ĠĢleri Dairesi BaĢkanlığının KahramanmaraĢ Ġl
sınırları içerisinde muhtelif mahalle yollarında yapılacak olan tadilatların
Ġller Bankası kaynakları ile yaptırılması için BüyükĢehir Belediye
BaĢkanına yetki verilmesi ile ilgili teklifi okunarak yapılan müzakere
neticesinde;
Teklifin dairesinden geldiği Ģekliyle oylandı ve oy birliği ile kabul edildi.
RAPOR/GÜNDEM NO 1: Ġmar ve ġehircilik Dairesi BaĢkanlığının
Türkoğlu Ġlçesi, Cumhuriyet Mah. 461 ada 1 ve 2 nolu parsel ile 463 ada
3 nolu parsellere iliĢkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değiĢikliği ile
ilgili Ġmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okunarak yapılan müzakere
neticesinde;
Rapor komisyondan geldiği Ģekliyle oylandı ve oy birliği ile kabul edildi.
3/5
T.C.
KAHRAMANMARAġ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE BAġKANLIĞI
Yazı ĠĢleri ve Kararlar Dairesi BaĢkanlığı
Meclis ve Encümen ġube Müdürlüğü
Büyükşehir Belediye Meclisi 2015 Yılı Ocak Ayı, I. Olağan Toplantısı, birinci birleşimini
yapmak üzere 13.01.2015 Salı günü, saat 14:00'de Belediyemiz hizmet binası toplantı
salonunda toplanarak aşağıdaki konuları görüşmüş ve karara bağlamıştır.
13.01.2015 2015/18
RAPOR/GÜNDEM NO 2: Ġmar ve ġehircilik Dairesi BaĢkanlığının
Dulkadiroğlu Ġlçesi, KayabaĢı Mah. 1852 ada 6 nolu parsele iliĢkin
1/1000 ölçekli uygulama imar planı değiĢikliği ile ilgili Ġmar ve
Bayındırlık Komisyon Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;
13.01.2015 2015/19
Rapor komisyondan geldiği Ģekliyle oylandı ve oy birliği ile kabul edildi.
RAPOR/GÜNDEM NO 3: Ġmar ve ġehircilik Dairesi BaĢkanlığının
OnikiĢubat Ġlçesi ġehit Evliya Mah. 1013 ada 127 nolu parsel 1/5.000
ölçekli nazım imar planı değiĢikliği ile ilgili Ġmar ve Bayındırlık
Komisyon Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;
13.01.2015 2015/20
Rapor komisyondan geldiği Ģekliyle oylandı ve oy birliği ile kabul edildi.
RAPOR/GÜNDEM NO 4: Ġmar ve ġehircilik Dairesi BaĢkanlığının
OnikiĢubat Ġlçesi Karamanlı Mah. 7037 ada 5 ve 6 nolu parsellerde
1/5.000 ölçekli N.Ġ.P değiĢikliği ile 1/1000 ölçekli U.Ġ.P değiĢikliği ile
ilgili Ġmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okunarak yapılan müzakere
neticesinde;
13.01.2015 2015/21
Rapor komisyondan geldiği Ģekliyle oylandı ve oy birliği ile kabul edildi.
RAPOR/GÜNDEM NO 5: Ġmar ve ġehircilik Dairesi BaĢkanlığının
Dulkadiroğlu Ġlçesi Sümer Mah. 604, 5688, 5689, 5690,5691 ve 5682
adalar batısı 1/5.000 ölçekli nazım imar planı değiĢikliği ile ilgili Ġmar ve
Bayındırlık Komisyon Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;
13.01.2015 2015/22
Rapor komisyondan geldiği Ģekliyle oylandı ve oy birliği ile kabul edildi.
RAPOR/GÜNDEM NO 6: Ġmar ve ġehircilik Dairesi BaĢkanlığının
OnikiĢubat Ġlçesi Karamanlı Mah. 5769 ada 2 nolu parsel 1/1.000 ölçekli
uygulamalı imar planı değiĢikliği ile ilgili Ġmar ve Bayındırlık Komisyon
Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;
13.01.2015 2015/23
Rapor komisyondan geldiği Ģekliyle oylandı ve oy birliği ile kabul edildi.
RAPOR/GÜNDEM NO 7: Ġmar ve ġehircilik Dairesi BaĢkanlığının
AfĢin Ġlçesi, GaziosmanpaĢa Mahallesi Park Alanında 1/1000 ölçekli
uygulama imar planı değiĢikliği ile ilgili Ġmar ve Bayındırlık Komisyon
Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;
13.01.2015 2015/24
Rapor komisyondan geldiği Ģekliyle oylandı ve oy birliği ile kabul edildi.
RAPOR/GÜNDEM NO 8: Ġmar ve ġehircilik Dairesi BaĢkanlığının
Dulkadiroğlu Ġlçesi Divanlı Mah. 903 ada 18 nolu parsel 1/5.000 ölçekli
nazım imar planı değiĢikliği ile ilgili Ġmar ve Bayındırlık Komisyon
Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Rapor komisyondan geldiği Ģekliyle oylandı ve oy birliği ile kabul edildi.
4/5
T.C.
KAHRAMANMARAġ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE BAġKANLIĞI
Yazı ĠĢleri ve Kararlar Dairesi BaĢkanlığı
Meclis ve Encümen ġube Müdürlüğü
Büyükşehir Belediye Meclisi 2015 Yılı Ocak Ayı, I. Olağan Toplantısı, birinci birleşimini
yapmak üzere 13.01.2015 Salı günü, saat 14:00'de Belediyemiz hizmet binası toplantı
salonunda toplanarak aşağıdaki konuları görüşmüş ve karara bağlamıştır.
13.01.2015 2015/25
RAPOR/GÜNDEM NO 9: Ġmar ve ġehircilik Dairesi BaĢkanlığının
Göksun Ġlçesi Cumhuriyet Mah. 128 ada 25, 118, 119 ve 144 nolu
parsellere iliĢkin 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değiĢikliği ile ilgili
Ġmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okunarak yapılan müzakere
neticesinde;
13.01.2015 2015/26
Rapor komisyondan geldiği Ģekliyle oylandı ve oy birliği ile kabul edildi.
RAPOR/GÜNDEM NO 10: Ġmar ve ġehircilik Dairesi BaĢkanlığının
Göksun Ġlçesi Cumhuriyet Mah. 128 ada 80 nolu parselde iliĢkin 1/1.000
ölçekli uygulama imar planı değiĢikliği ile ilgili Ġmar ve Bayındırlık
Komisyon Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;
13.01.2015 2015/27
Rapor komisyondan geldiği Ģekliyle oylandı ve oy birliği ile kabul edildi.
RAPOR/GÜNDEM NO 11: Ġmar ve ġehircilik Dairesi BaĢkanlığının
Dulkadiroğlu Ġlçesi YeniĢehir Mah. 244 ada 125 ve 136 nolu parsellerde
1/5.000 ölçekli nazım imar planı değiĢikliği ile ilgili Ġmar ve Bayındırlık
Komisyon Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;
2015/28
Rapor komisyondan geldiği Ģekliyle oylandı ve oy birliği ile kabul edildi.
RAPOR/GÜNDEM NO 12: Ġmar ve ġehircilik Dairesi BaĢkanlığının
Dulkadiroğlu Ġlçesi, YeniĢehir Mah. 3180 ve 3185 adalara iliĢkin 1/1000
ölçekli uygulama imar planı değiĢikliği ile ilgili Ġmar ve Bayındırlık
Komisyon Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;
2015/39
Rapor komisyondan geldiği Ģekliyle oylandı ve oy birliği ile kabul edildi.
RAPOR/GÜNDEM NO 13: Ġmar ve ġehircilik Dairesi BaĢkanlığının
OnikiĢubat Ġlçesi, Hayrullah Mah. 4491 ada 46 ve 50 nolu parseller
1/1000 ölçekli uygulama imar plan değiĢikliği ile ilgili Ġmar ve
Bayındırlık Komisyon Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;
13.01.2015
13.01.2015
13.01.2015
2015/24
Rapor komisyondan geldiği Ģekliyle oylandı ve oy birliği ile kabul edildi.
RAPOR/GÜNDEM NO 14: Ġmar ve ġehircilik Dairesi BaĢkanlığının
OnikiĢubat Ġlçesi, Karamanlı Mah. 2064 ada 1,2,3,4,5 ve 6 nolu parseller,
2068 ada 1,2,3 ve 4 nolu parseller, 2069 ada 1,2,3,4,5,6,7,8 ve 9 nolu
parsellere iliĢkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değiĢikliği ile ilgili
Ġmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu
Rapor komisyondan geldiği Ģekliyle oylandı ve oy birliği ile kabul edildi.
Abdurrahman BAĞCI
Meclis ve Encümen ġube Müdür V.
Züver ÇETĠNKAYA
Yazı ĠĢleri ve Kararlar Dairesi BaĢkanı
5/5
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
241 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content