close

Enter

Log in using OpenID

10.02.2015 Tarihli 1. Birleşimine ait karar özeti için tıklayınız

embedDownload
T.C.
KAHRAMANMARAġ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE
Yazı ĠĢleri ve Kararlar Dairesi BaĢkanlığı
Meclis ve Encümen ġube Müdürlüğü
Büyükşehir Belediye Meclisi 2015 Yılı Şubat Ayı, 2. Olağan Toplantısı, 1. birleşimini yapmak
üzere 10.02.2015 Salı günü, saat 14:00'da Belediyemiz hizmet binası toplantı salonunda
toplanarak aşağıdaki konuları görüşmüş ve karara bağlamıştır.
KARAR
TARİHİ
KARAR
NO
KARARIN ÖZETİ
GÜNDEM NO 08: Emlak ve Ġstimlâk Dairesi BaĢkanlığının YeĢil Vadi
Restoran ve Aile Çay Bahçesi Kirası ile ilgili teklifi okunarak yapılan
müzakere neticesinde;
10.02.2015
2015/66
10.02.2015
2015/67
10.02.2015
2015/68
Emlak ve Ġstimlâk Dairesi BaĢkanlığının CEYAġ Yemek imalatı ve Gıd.
Ür. Tem. Ġlaç. Tic. San. A.ġ.'nin ekli dilekçesinde belirtilen YeĢil Vadi
Aile Çay Bahçesi ve Restorantın 2015 yılı 471.000,00TL+KDV Kira
bedelini Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında 71.800,00
TL+KDV; Ocak, ġubat, Mart, Nisan, Ekim, Kasım ve Aralık aylarında
ise 16.000,00 TL+KDV Ģeklinde ödeme yapmasına iliĢkin teklifin
reddine oybirliğiyle karar verildi.
GÜNDEM NO 09: Emlak ve Ġstimlâk Dairesi BaĢkanlığının arsa satıĢı
ile ilgili teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Emlak ve Ġstimlak Dairesi BaĢkanlığının; 5393 sayılı Belediye Kanununun
18. Maddesinin (e) bendine istinaden satıĢ kararına iliĢkin teklif oylandı ve
oyçokluğu ile kabul edildi.
GÜNDEM NO 10: Ġnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi BaĢkanlığının
Dolu Kadro değiĢikliği ile ilgili teklifi okunarak yapılan müzakere
neticesinde;
Teklif, Dairesinden geldiği Ģekliyle oylandı ve oyçokluğu ile kabul
edildi.
GÜNDEM NO 11: Çevre Koruma Kontrol Dairesi BaĢkanlığının
Nurhak Ġlçesindeki Mezarlık Hizmetleri ile ilgili teklifi okunarak
yapılan müzakere neticesinde;
10.02.2015
2015/69
Çevre Koruma Kontrol Dairesi BaĢkanlığının Nurhak Ġlçesindeki
mezarlık ve defin hizmetlerinin 01.04.2015 tarihi itibarıyla BüyükĢehir
Belediyesi tarafından yürütülmesine iliĢkin teklif oylandı ve oyçokluğu
ile kabul edildi.
1/4
T.C.
KAHRAMANMARAġ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE
Yazı ĠĢleri ve Kararlar Dairesi BaĢkanlığı
Meclis ve Encümen ġube Müdürlüğü
Büyükşehir Belediye Meclisi 2015 Yılı Şubat Ayı, 2. Olağan Toplantısı, 1. birleşimini yapmak
üzere 10.02.2015 Salı günü, saat 14:00'da Belediyemiz hizmet binası toplantı salonunda
toplanarak aşağıdaki konuları görüşmüş ve karara bağlamıştır.
GÜNDEM NO 13: Fen ĠĢleri Dairesi BaĢkanlığının Hafriyat
Araçlarına Takip Cihazı takılması ile ilgili teklifi okunarak yapılan
müzakere neticesinde;
10.02.2015
2015/70
10.02.2015
2015/71
Fen ĠĢleri Dairesi BaĢkanlığının Hafriyat Toprağı, ĠnĢaat ve Yıkıntı
Atıkları taĢımayla yükümlü olan araçlara takip sistemi (GPS)
taktırılması ve araçlarda taĢıma izni alan firmaların isimlerinin ve
irtibat numaralarının yazılmasına iliĢkin teklif oylandı ve oyçokluğu ile
kabul edildi.
GÜNDEM NO 15: Ġtfaiye Dairesi BaĢkanlığının kamu kurum ve
kuruluĢları, belediyeler, özel kuruluĢlar, Türk Silahlı Kuvvetleri ile
meydana gelebilecek yangınlarda karĢılıklı yardımlaĢma ve iĢbirliği
sağlamak amacıyla düzenlenecek olan protokolleri imzalamak üzere
BüyükĢehir Belediye BaĢkanı Fatih Mehmet ERKOÇ’a yetki
verilmesi ile ilgili teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Teklif, Dairesinden geldiği Ģekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul
edildi.
GÜNDEM NO 16: Mali Hizmetler Dairesi BaĢkanlığının alt yapı, yol,
köprü, bitüm alımı, sanat yapıları, rekreasyon çalıĢmaları ile iĢ makinesi
ve otobüs alımları için kredi kullanımı konusunda BüyükĢehir Belediye
BaĢkanı Fatih Mehmet ERKOÇ’a yetki verilmesi ile ilgili teklifi
okunarak yapılan müzakere neticesinde;
10.02.2015
2015/72
Mali Hizmetler Dairesi BaĢkanlığının Belediyemiz alt yapı, yol, köprü,
bitüm alımı, sanat yapıları, rekreasyon çalıĢmaları ile iĢ makinesi ve
otobüs alımları için 2015 yılı bütçesinde 64.000.000,00 TL borçlanma
öngörmüĢtür. % 10'luk dilimi aĢan kısım için ĠçiĢleri Bakanlığından izin
alınarak toplam 64.000.000,00 TL kredi kullanımı amacıyla BüyükĢehir
Belediye BaĢkanı Sayın Fatih Mehmet ERKOÇ'a yetki verilmesine
iliĢkin teklif oylandı ve oyçokluğu ile kabul edildi.
2/4
T.C.
KAHRAMANMARAġ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE
Yazı ĠĢleri ve Kararlar Dairesi BaĢkanlığı
Meclis ve Encümen ġube Müdürlüğü
Büyükşehir Belediye Meclisi 2015 Yılı Şubat Ayı, 2. Olağan Toplantısı, 1. birleşimini yapmak
üzere 10.02.2015 Salı günü, saat 14:00'da Belediyemiz hizmet binası toplantı salonunda
toplanarak aşağıdaki konuları görüşmüş ve karara bağlamıştır.
GÜNDEM NO 32: Fen ĠĢleri Dairesi BaĢkanlığının ĠĢ Makinesi alımı ile
ilgili teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;
10.02.2015
2015/73
10.02.2015
2015/74
TFen ĠĢleri Dairesi BaĢkanlığının 1 adet Forklift ve Komatsu Modeli
3 Tonluk Parke TaĢı AtaĢmanı, AtaĢman Kolu Bağlantılı
(Parke TaĢı BoĢaltım Aparatı Dâhil) Devlet Malzeme Ofisinden
alınmasına iliĢkin teklif oylandı ve oyçokluğu ile kabul edildi.
GÜNDEM NO33: Emlak ve Ġstimlâk Dairesi BaĢkanlığının 936 ada 84
parseldeki 4, 5 ve 6 nolu bağımsız bölümler ile 953 ada 135 parseldeki 7
nolu bağımsız bölümün satın alınması ile ilgili teklifi okunarak yapılan
müzakere neticesinde;
Teklif, Dairesinden geldiği Ģekliyle oylandı ve oyçokluğu ile kabul
edildi.
GÜNDEM NO 35:UlaĢım Hizmetleri Dairesi BaĢkanlığının Ġstanbul
BüyükĢehir Belediyesi tarafından BüyükĢehir Belediyemize devir
edilecek 2 adet solo otobüs ile ilgili teklifi okunarak yapılan müzakere
neticesinde;
10.02.2015
2015/75
10.02.2015
2015/76
UlaĢım Hizmetleri Dairesi BaĢkanlığının Toplu TaĢıma Hizmetlerinde
kullanılmak üzere 34 AC 0417 ve 34 AC 0464 plakalı 2 adet solo
otobüsün UlaĢım Hizmetleri Daire BaĢkanlığınca 8.260.00 TL (KDV
Dâhil) peĢin bedel ödenerek alınmasına iliĢkin teklif oylandı ve oybirliği
ile kabul edildi.
GÜNDEM NO 41: Mali Hizmetler Dairesi BaĢkanlığının; KASKĠ’nin
Nurhak Kanalizasyon Ġkmal ĠnĢaatı iĢinde kullanılmak üzere Ġller
Bankası kredi teminatının yetersiz kalması halinde, Maliye Bakanlığı ve
Ġller Bankası BüyükĢehir yasal paylarının garanti gösterilmesi ve
iĢlemleri için BüyükĢehir Belediye BaĢkanın yetkili kılınması teklifi
Teklif, Dairesinden geldiği Ģekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.
3/4
T.C.
KAHRAMANMARAġ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE
Yazı ĠĢleri ve Kararlar Dairesi BaĢkanlığı
Meclis ve Encümen ġube Müdürlüğü
Büyükşehir Belediye Meclisi 2015 Yılı Şubat Ayı, 2. Olağan Toplantısı, 1. birleşimini yapmak
üzere 10.02.2015 Salı günü, saat 14:00'da Belediyemiz hizmet binası toplantı salonunda
toplanarak aşağıdaki konuları görüşmüş ve karara bağlamıştır.
GÜNDEM NO 42: Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi BaĢkanlığının
araç alımı ile ilgili teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;
10.02.2015
2015/77
Teklif, Dairesinden geldiği Ģekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.
10.02.2015
2015/78
GÜNDEM NO 54: Mali Hizmetler Dairesi BaĢkanlığının BüyükĢehir
Belediye BaĢkanına yetki verilmesi ile ilgili teklifi okunarak yapılan
müzakere neticesinde;
Teklif, Dairesinden geldiği Ģekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.
GÜNDEM NO 55: Ak Parti Grup BaĢkanvekili Mehmet Akif
KAHVECĠ’nin Engeliler Komisyonu kurulması ile ilgili teklifi okunarak
yapılan müzakere neticesinde;
10.02.2015
10.02.2015
10.02.2015
2015/79
2015/80
Ak Parti Grup BaĢkanvekili Mehmet Akif KAHVECĠ’nin Engeliler
Komisyonu kurulmasına iliĢkin önerge oylandı ve oybirliği ile kabul
edildi.
RAPOR/GÜNDEM NO 01: Emlak ve Ġstimlâk Dairesi BaĢkanlığının
Türkoğlu Ġlçesi ġekeroba Mah. Eski Belediye Hizmet Binasının Halk
Sağlığı Müdürlüğüne tahsisi ile ilgili teklifi okunarak yapılan müzakere
neticesinde;
2015/81
Teklif, Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği Ģekliyle oylandı ve
oybirliği ile kabul edildi.
RAPOR/GÜNDEM NO 02: Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor
Komisyonun Sınava girecek öğrencilere yönelik yapılacak Deneme
Sınavı ve sınavda baĢarılı olanların Çanakkale’ye götürülmesine iliĢkin
teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Teklif, Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyondan geldiği Ģekliyle
oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.
Abdurrahman BAĞCI
Meclis ve Encümen ġube Müdür V.
Züver ÇETĠNKAYA
Yazı ĠĢleri ve Kararlar Dairesi BaĢkanı
4/4
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
232 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content