close

Enter

Log in using OpenID

16.02.2015 Tarihli 2. Birleşimine ait karar özeti için tıklayınız

embedDownload
T.C.
KAHRAMANMARAġ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE BAġKANLIĞI
Yazı ĠĢleri ve Kararlar Dairesi BaĢkanlığı
Meclis ve Encümen ġube Müdürlüğü
Büyükşehir Belediye Meclisi 2015 Yılı Şubat Ayı, 2. Olağan Toplantısı, II. Birleşimi I. ve II.
Oturumuna ait Karar Özetleri
KARAR
TARİHİ
16.02.2015
KARARIN ÖZETİ
KARAR
NO
2015/82
RAPOR/GÜNDEM NO 01: Ġmar ve ġehircilik Dairesi BaĢkanlığının
OnikiĢubat Ġlçesi Kılavuzlu Mah. 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planı
değiĢikliği ile ilgili Ġmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okunarak
yapılan müzakere neticesinde;
Rapor Komisyondan geldiği Ģekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi
16.02.2015
16.02.2015
16.02.2015
16.02.2015
2015/83
RAPOR/GÜNDEM NO 02: Ġmar ve ġehircilik Dairesi BaĢkanlığının
OnikiĢubat Ġlçesi Kılavuzlu Mevkiinde 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar
Planı değiĢikliği ile ilgili Ġmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu
okunarak yapılan müzakere neticesinde;
2015/84
Rapor Komisyondan geldiği Ģekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.
RAPOR/GÜNDEM NO 03: Ġmar ve ġehircilik Dairesi BaĢkanlığının
OnikiĢubat Ġlçesi Cancık Mevkiinde 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planı
değiĢikliği ile ilgili Ġmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu okunarak
yapılan müzakere neticesinde;
2015/85
2015/86
Rapor Komisyondan geldiği Ģekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.
RAPOR/GÜNDEM NO 04: Ġmar ve ġehircilik Dairesi BaĢkanlığının
Göksun Ġlçesi Küçüksu Mah. 141 ada 40 ve 49 nolu parsellere iliĢkin
1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planı değiĢikliği ile ilgili Ġmar ve
Bayındırlık Komisyonu Raporu okunarak yapılan müzakere
neticesinde;
Rapor Komisyondan geldiği Ģekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.
RAPOR/GÜNDEM NO 05: Ġmar ve ġehircilik Dairesi BaĢkanlığının
Göksun Ġlçesi Küçüksu Mah. 141 ada 40 ve 49 nolu parsellere iliĢkin
1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı değiĢikliği ile ilgili Ġmar ve
Bayındırlık Komisyonu Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Rapor Komisyondan geldiği Ģekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.
1 / 10
T.C.
KAHRAMANMARAġ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE BAġKANLIĞI
Yazı ĠĢleri ve Kararlar Dairesi BaĢkanlığı
Meclis ve Encümen ġube Müdürlüğü
Büyükşehir Belediye Meclisi 2015 Yılı Şubat Ayı, 2. Olağan Toplantısı, II. Birleşimi I. ve II.
Oturumuna ait Karar Özetleri
16.02.2015
2015/87
RAPOR/GÜNDEM NO 06: Ġmar ve ġehircilik Dairesi BaĢkanlığının
OnikiĢubat Ġlçesi Hayrullah Mah. Toptancılar Hali yol düzenlemesi
1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planı değiĢikliği ile ilgili Ġmar ve
Bayındırlık Komisyonu Raporu okunarak yapılan müzakere
neticesinde;
Rapor Komisyondan geldiği Ģekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.
RAPOR/GÜNDEM NO 07: Ġmar ve ġehircilik Dairesi BaĢkanlığının
OnikiĢubat Ġlçesi Üngüt Mah. 6042 ada ve 12 nolu parsel ve çevresini
kapsayan alanda 17.11.2014 gün onanlı 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planı
ve 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Plan değiĢikliğine itiraz ile ilgili Ġmar
ve Bayındırlık Komisyonu Raporu okunarak yapılan müzakere
neticesinde;
16.02.2015
2015/88
16.02.2015
2015/89
Ġmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu, Meclis 1. BaĢkan Vekili Cemal
TANRIVERDĠ’nin Rapora "kendi parselinin" ifadesinin eklenmesi
teklifiyle birlikte, “OnikiĢubat Ġlçesi Üngüt Mah. 6042 ada ve 12 nolu
parsel ve çevresini kapsayan alanda 17.11.2014 gün onanlı 1/5000
ölçekli Nazım Ġmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Plan
değiĢikliğine itiraz üzerinde yapılan inceleme neticesinde itirazın
reddine, mağduriyetin giderilmesi hususunda Turgut Özal Bulvarı
cephesinde kendi parselinin çekme mesafesinin 10 metreye
çıkartılmasına, “Ġmar Planında Ticaret ve Karma Kullanım alanlarında
kalan, 8.00 metre ve daha fazla ön bahçesi olan yerlerde, bina
cephesinden itibaren 3.00 metre dıĢında kalan kısım açık otopark alanı
olarak düzenlenebilir. Çekme mesafelerine uyulması koĢulu ile parselin
Taban Alanı terk yapılmadan önceki Arsa Alanı üzerinden hesaplanır.”
Plan notunun eklenmesi Ģekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.
RAPOR/GÜNDEM NO 08: Ġmar ve ġehircilik Dairesi BaĢkanlığının
OnikiĢubat Ġlçesi Üngüt Mah. 6042 ada 1 nolu parsel ve çevresini
kapsayan alanda 17/11/2014 gün onanlı 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planı
ve 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Plan değiĢikliğine itiraz ile ilgili Ġmar
ve Bayındırlık Komisyonu Raporu okunarak yapılan müzakere
neticesinde;
Ġmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu, Meclis 1. BaĢkan Vekili Cemal
TANRIVERDĠ’nin Rapora "kendi parselinin" ifadesinin eklenmesi
2 / 10
T.C.
KAHRAMANMARAġ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE BAġKANLIĞI
Yazı ĠĢleri ve Kararlar Dairesi BaĢkanlığı
Meclis ve Encümen ġube Müdürlüğü
Büyükşehir Belediye Meclisi 2015 Yılı Şubat Ayı, 2. Olağan Toplantısı, II. Birleşimi I. ve II.
Oturumuna ait Karar Özetleri
teklifiyle birlikte, “OnikiĢubat Ġlçesi Üngüt Mah. 6042 ada 1 nolu parsel
ve çevresini kapsayan alanda 17/11/2014 gün onanlı 1/5000 ölçekli
Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı değiĢikliğine itiraz
üzerinde yapılan inceleme neticesinde itirazın reddine, mağduriyetin
giderilmesi hususunda Turgut Özal Bulvarı cephesinde kendi parselinin
çekme mesafesinin 10 metreye çıkartılmasına, “Ġmar Planında Ticaret ve
Karma Kullanım alanlarında kalan, 8.00 metre ve daha fazla ön bahçesi
olan yerlerde, bina cephesinden itibaren 3.00 metre dıĢında kalan kısım
açık otopark alanı olarak düzenlenebilir. Çekme mesafelerine uyulması
koĢulu ile parselin Taban Alanı terk yapılmadan önceki Arsa Alanı
üzerinden hesaplanır.” Plan notunun eklenmesi Ģekliyle oylandı ve
oybirliği ile kabul edildi.
RAPOR/GÜNDEM NO 09: Ġmar ve ġehircilik Dairesi BaĢkanlığının
OnikiĢubat Ġlçesi Üngüt Mah. 6044 ada 3 nolu parsel ve çevresini
kapsayan alanda 17.11.2014 gün onanlı 1/5000 ölçekli Nazım imar Planı
ve 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Plan değiĢikliğine itiraz ile ilgili Ġmar
ve Bayındırlık Komisyonu Raporu okunarak yapılan müzakere
neticesinde;
16.02.2015
2015/90
Ġmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu, Meclis 1. BaĢkan Vekili Cemal
TANRIVERDĠ’nin Rapora "kendi parselinin" ifadesinin eklenmesi
teklifiyle birlikte, “OnikiĢubat Ġlçesi Üngüt Mah. 6044 ada 3 nolu parsel
ve çevresini kapsayan alanda 17.11.2014 gün onanlı 1/5000 ölçekli
nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değiĢikliğine
itiraz üzerinde yapılan inceleme neticesinde itirazın reddine,
mağduriyetin giderilmesi hususunda Turgut Özal Bulvarı cephesinde
kendi parselinin çekme mesafesinin 10 metreye çıkartılmasına, “Ġmar
Planında Ticaret ve Karma Kullanım alanlarında kalan, 8.00 metre ve
daha fazla ön bahçesi olan yerlerde, bina cephesinden itibaren 3.00 metre
dıĢında kalan kısım açık otopark alanı olarak düzenlenebilir. Çekme
mesafelerine uyulması koĢulu ile parselin Taban Alanı terk yapılmadan
önceki Arsa Alanı üzerinden hesaplanır.” Plan notunun eklenmesi
Ģekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.
3 / 10
T.C.
KAHRAMANMARAġ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE BAġKANLIĞI
Yazı ĠĢleri ve Kararlar Dairesi BaĢkanlığı
Meclis ve Encümen ġube Müdürlüğü
Büyükşehir Belediye Meclisi 2015 Yılı Şubat Ayı, 2. Olağan Toplantısı, II. Birleşimi I. ve II.
Oturumuna ait Karar Özetleri
16.02.2015
16.02.2015
16.02.2015
16.02.2015
16.02.2015
16.02.2015
2015/91
2015/92
2015/93
2015/94
2015/95
2015/96
RAPOR/GÜNDEM NO 10: Ġmar ve ġehircilik Dairesi BaĢkanlığının
OnikiĢubat Ġlçesi Üngüt Mah. 5040, 5041, 5053 ve 5054 adalarda 1/1000
ölçekli Uygulama Ġmar Planı değiĢikliği ile ilgili Ġmar ve Bayındırlık
Komisyonu Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Rapor Komisyondan geldiği Ģekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.
RAPOR/GÜNDEM NO 11: Ġmar ve ġehircilik Dairesi BaĢkanlığının
OnikiĢubat Ġlçesi Hacı Bayram Veli Mah. 1006 ada 1 nolu parselde
1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı değiĢikliği ile ilgili Ġmar ve
Bayındırlık Komisyonu Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Rapor Komisyondan geldiği Ģekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.
RAPOR/GÜNDEM NO 13: Ġmar ve ġehircilik Dairesi BaĢkanlığının
Dulkadiroğlu Ġlçesi FerhuĢ Mah. 656 ada 5 nolu parselde 1/1000 ölçekli
Uygulama Ġmar Planı değiĢikliği ile ilgili Ġmar ve Bayındırlık
Komisyonu Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Rapor Komisyondan geldiği Ģekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.
RAPOR/GÜNDEM NO 14: Ġmar ve ġehircilik Dairesi BaĢkanlığının
OnikiĢubat Ġlçesi, Serintepe Mah. 6862 ada 7 nolu parsele iliĢkin 1/1000
ölçekli Uygulama Ġmar Planı değiĢikliği ile ilgili Ġmar ve Bayındırlık
Komisyonu Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Rapor Komisyondan geldiği Ģekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.
RAPOR/GÜNDEM NO 15 : Ġmar ve ġehircilik Dairesi BaĢkanlığının
Türkoğlu Ġlçesi Beyoğlu Mah. 114 ada 1 nolu parsele 1/5000 ölçekli
Nazım Ġmar Planı değiĢikliği ile ilgili Ġmar ve Bayındırlık Komisyonu
Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Rapor Komisyondan geldiği Ģekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.
RAPOR/GÜNDEM NO 16: Ġmar ve ġehircilik Dairesi BaĢkanlığının
AfĢin Ġlçesi YeĢilyurt Mah. 307 ada 2, 3, 4 nolu parseller ve 1074 ada 4
nolu parsel 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planı değiĢikliği ile ilgili Ġmar ve
Bayındırlık Komisyonu Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Rapor Komisyondan geldiği Ģekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.
4 / 10
T.C.
KAHRAMANMARAġ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE BAġKANLIĞI
Yazı ĠĢleri ve Kararlar Dairesi BaĢkanlığı
Meclis ve Encümen ġube Müdürlüğü
Büyükşehir Belediye Meclisi 2015 Yılı Şubat Ayı, 2. Olağan Toplantısı, II. Birleşimi I. ve II.
Oturumuna ait Karar Özetleri
16.02.2015
16.02.2015
16.02.2015
16.02.2015
16.02.2015
16.02.2015
2015/97
2015/98
2015/99
2015/100
2015/101
2015/102
RAPOR/GÜNDEM NO 17: Ġmar ve ġehircilik Dairesi BaĢkanlığının
AfĢin Ġlçesi Efsus Turan ve GaziosmanpaĢa Mah. trafo alanlarına iliĢkin
1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı değiĢikliği ile ilgili Ġmar ve
Bayındırlık Komisyonu Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Rapor Komisyondan geldiği Ģekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.
RAPOR/GÜNDEM NO 18: Ġmar ve ġehircilik Dairesi BaĢkanlığının
OnikiĢubat Ġlçesi Karamanlı Mah. 1129 ada 10 nolu parsele iliĢkin
1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı değiĢikliği ile ilgili Ġmar ve
Bayındırlık Komisyonu Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Rapor Komisyondan geldiği Ģekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.
RAPOR/GÜNDEM NO 19: Ġmar ve ġehircilik Dairesi BaĢkanlığının
Dulkadiroğlu Ġlçesi ġeyhadil Mah. 620 ada 1 nolu parsele iliĢkin 1/1000
ölçekli Uygulama Ġmar Planı değiĢikliği ile ilgili Ġmar ve Bayındırlık
Komisyonu Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Rapor Komisyondan geldiği Ģekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.
RAPOR/GÜNDEM NO 20: Ġmar ve ġehircilik Dairesi BaĢkanlığının
OnikiĢubat Ġlçesi Üngüt Mah. 6073 ada 1 nolu parsel 482, 483, 484, 17
nolu parseller 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı değiĢikliği ile ilgili
Ġmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu okunarak yapılan müzakere
neticesinde;
Rapor Komisyondan geldiği Ģekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.
RAPOR/GÜNDEM NO 21: Ġmar ve ġehircilik Dairesi BaĢkanlığının
Elbistan Ġlçesi Hasankendi Mah. 2138 ada 1 nolu parsel 1/5000 ölçekli
Nazım Ġmar Planı ile ilgili Ġmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Rapor komisyondan geldiği Ģekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.
RAPOR/GÜNDEM NO 22: Ġmar ve ġehircilik Dairesi BaĢkanlığının
OnikiĢubat Ġlçesi Üngüt Mah. 4725 ada 3 nolu parsel 1/1000 ölçekli
Uygulama Ġmar Planı değiĢikliği ile ilgili Ġmar ve Bayındırlık
Komisyonu Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Rapor Komisyondan geldiği Ģekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.
5 / 10
T.C.
KAHRAMANMARAġ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE BAġKANLIĞI
Yazı ĠĢleri ve Kararlar Dairesi BaĢkanlığı
Meclis ve Encümen ġube Müdürlüğü
Büyükşehir Belediye Meclisi 2015 Yılı Şubat Ayı, 2. Olağan Toplantısı, II. Birleşimi I. ve II.
Oturumuna ait Karar Özetleri
16.02.2015
16.02.2015
16.02.2015
16.02.2015
2015/103
2015/104
2015/105
2015/106
RAPOR/GÜNDEM NO 23: Ġmar ve ġehircilik Dairesi BaĢkanlığının
Elbistan Ġlçesi GüneĢli Mah. 57 ada 1 nolu parsel 1/5000 ölçekli Nazım
Ġmar Planı ile ilgili Ġmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu okunarak
yapılan müzakere neticesinde;
Rapor Komisyondan geldiği Ģekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.
RAPOR/GÜNDEM NO 24: Ġmar ve ġehircilik Dairesi BaĢkanlığının
OnikiĢubat Ġlçesi PınarbaĢı Mah. 3856 ve 3902 nolu parseller arasındaki
yolların düzenlemesi talebi ile ilgili 1/5000 ölçekli Nazım imar Planı
değiĢikliği ile ilgili Ġmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu okunarak
yapılan müzakere neticesinde;
Rapor Komisyondan geldiği Ģekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.
RAPOR/GÜNDEM NO 25: Ġmar ve ġehircilik Dairesi BaĢkanlığının
OnikiĢubat Ġlçesi Üngüt Mah. 4769 ve 4770 adalar 1/1000 ölçekli
Uygulama Ġmar Planı değiĢikliği ile ilgili Ġmar ve Bayındırlık
Komisyonu Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Rapor Komisyondan geldiği Ģekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.
RAPOR/GÜNDEM NO 26: Ġmar ve ġehircilik Dairesi BaĢkanlığının
OnikiĢubat Ġlçesi Hayrullah Mah. 5312 ada 7 nolu parsele iliĢkin 1/1000
ölçekli Uygulama Ġmar Planı değiĢikliği ile ilgili Ġmar ve Bayındırlık
Komisyonu Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Rapor Komisyondan geldiği Ģekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.
RAPOR/GÜNDEM NO 28: Ġmar ve ġehircilik Dairesi BaĢkanlığının;
ĠnĢaat Tanıtım Tabelası ile ilgili Ġmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
okunarak yapılan müzakere neticesinde;
16.02.2015
2015/107
Ġmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu, Meclis Üyesi Sıddık SEZAL’ın
Rapora “Tip II: Yapı Denetimine tabii ruhsatlı yapılarda görsel içerik
kullanılmak istenmemesi durumunda” ifadesinin düzeltilmesi teklifiyle
birlikte;
Ġlimiz genelinde uygulanacak olan özel mülkiyete ait inĢaatlarda
inĢaat tanıtım tabelaları kullanılması zorunlu olup, söz konusu tabelalar
aĢağıdaki hususlar doğrultusunda tanıtım amaçlı kullanılır.
6 / 10
T.C.
KAHRAMANMARAġ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE BAġKANLIĞI
Yazı ĠĢleri ve Kararlar Dairesi BaĢkanlığı
Meclis ve Encümen ġube Müdürlüğü
Büyükşehir Belediye Meclisi 2015 Yılı Şubat Ayı, 2. Olağan Toplantısı, II. Birleşimi I. ve II.
Oturumuna ait Karar Özetleri
1. Tabelalar Tip I, Tip II ve Tip III olarak 3 tip alternatif
tasarlanmıĢtır.
2. ĠnĢaat alanlarında;
a) Tip I: Yapı Denetimine tabii ruhsatlı yapılarda görsel
içerik kullanılmak istenmesi durumunda,
b) Tip II: Yapı Denetimine tabii ruhsatlı yapılarda görsel
içerik kullanılmak istenmemesi durumunda,
c) Tip III: Ġmar Kanunun 27. Madde kapsamındaki ve/veya
yapı denetiminden muaf yapılarda kullanılacaktır.
3. ĠnĢaat tanıtım tabelalarına iliĢkin standart ve boyutlar ekteki
çizimde gösterilmiĢtir.
4. Tabelanın, ekteki çizimlerde gösterilen alanlardaki bilgileri
içermesi zorunludur.
5. Emsale konu alan hesabı olmayan parsellerde ilgili bölüm tire
( - ) ile geçilebilir.
6. Tabela, dıĢarıdan algılanabilecek Ģekilde, inĢaat paravanına
veya parsel sınırları içerisine konulmalıdır.
7. Tabelanın yerden yüksekliği (h), 6331 sayılı ĠĢ Sağlığı
Güvenliği Kanunu ve ilgili kanun ve yönetmelik maddeleri
doğrultusunda güvenlik ile ilgili hususlar göz, önünde
bulundurularak belirlenir.
8. Görsel içeren tabelalarda; parselin imar durumu, uygulanacak
projenin vaziyet planı, kat planları, projenin tamamlanmıĢ halini
gösterir 3 boyutlu görselleri, vb yer alabilir. Reklam unsuru
içeremez.
9. Tabelalar isteğe bağlı iki yönlü kullanılabilir.
10. Bu tabelalar yapı ruhsatı alınmasına müteakiben inĢaat alanında
yerini alır ve yapı ruhsatı süresince bu tabelalara izin verilir.
11. Tabelaların inĢaat süresi boyunca bulundurulması zorunludur.
12. Tabelalar inĢaat alanlarında yerini almadan inĢaata baĢlanamaz.”
Ģekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi
7 / 10
T.C.
KAHRAMANMARAġ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE BAġKANLIĞI
Yazı ĠĢleri ve Kararlar Dairesi BaĢkanlığı
Meclis ve Encümen ġube Müdürlüğü
Büyükşehir Belediye Meclisi 2015 Yılı Şubat Ayı, 2. Olağan Toplantısı, II. Birleşimi I. ve II.
Oturumuna ait Karar Özetleri
16.02.2015
2015/108
RAPOR/GÜNDEM NO 29: Ġmar ve ġehircilik Dairesi BaĢkanlığının;
AfĢin Ġlçesi Efsus Turan Mah 818 ada 2 nolu parsel (eski 152 ada 76
nolu parsel) 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı değiĢikliği ile ilgili
Ġmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu okunarak yapılan müzakere
neticesinde;
Rapor Komisyondan geldiği Ģekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.
RAPOR/GÜNDEM NO 30: Ġmar ve ġehircilik Dairesi BaĢkanlığının
OnikiĢubat Ġlçesi Üngüt Mah. 6044 ada 4 nolu parsel ve çevresini
kapsayan alanda 17.11.2014 gün onanlı 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Plan
ve 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı değiĢikliğine itiraz ile ilgili Ġmar
ve Bayındırlık Komisyonu Raporu okunarak yapılan müzakere
neticesinde;
Ġmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu, Meclis 1. BaĢkan Vekili Cemal
16.02.2015
16.02.2015
2015/109
2015/110
TANRIVERDĠ’nin Rapora "kendi parselinin" ifadesinin eklenmesi
teklifiyle birlikte, “OnikiĢubat Ġlçesi Üngüt Mah. 6044 ada 4 nolu parsel
ve çevresini kapsayan alanda 17.11.2014 gün onanlı 1/5000 ölçekli
nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değiĢikliğine
itiraz üzerinde yapılan inceleme neticesinde itirazın reddine,
mağduriyetin giderilmesi hususunda Turgut Özal Bulvarı cephesinde
kendi parselinin çekme mesafesinin 10 metreye çıkartılmasına, “Ġmar
Planında Ticaret ve Karma Kullanım alanlarında kalan, 8.00 metre ve
daha fazla ön bahçesi olan yerlerde, bina cephesinden itibaren 3.00 metre
dıĢında kalan kısım açık otopark alanı olarak düzenlenebilir. Çekme
mesafelerine uyulması koĢulu ile parselin Taban Alanı terk yapılmadan
önceki Arsa Alanı üzerinden hesaplanır.” Plan notunun eklenmesi
Ģekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.
RAPOR/GÜNDEM NO 36: Ġmar ve ġehircilik Dairesi BaĢkanlığının
OnikiĢubat Ġlçesi 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı plan notları
değiĢikliği ile ilgili Ġmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu okunarak
yapılan müzakere neticesinde;
Ġmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu, Meclis 1. BaĢkan Vekili Cemal
TANRIVERDĠ’nin Rapora 4.3.1 Çatılar paragrafının 5. Satırında
8 / 10
T.C.
KAHRAMANMARAġ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE BAġKANLIĞI
Yazı ĠĢleri ve Kararlar Dairesi BaĢkanlığı
Meclis ve Encümen ġube Müdürlüğü
Büyükşehir Belediye Meclisi 2015 Yılı Şubat Ayı, 2. Olağan Toplantısı, II. Birleşimi I. ve II.
Oturumuna ait Karar Özetleri
"Yönetmelikte belirtilen hükümlere ilave olarak, Çatı arasında
kapıcı dairesi yapılabilir." ifadesinin eklenmesiyle oylandı ve oybirliği
ile kabul edildi.
RAPOR/GÜNDEM NO 35: Ġmar ve ġehircilik Dairesi BaĢkanlığının
Dulkadiroğlu Ġlçesi 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı plan notları
değiĢikliği ile ilgili Ġmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu okunarak
yapılan müzakere neticesinde;
16.02.2015
16.02.2015
2015/111
2015/112
Ġmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu, Meclis 1. BaĢkan Vekili Cemal
TANRIVERDĠ’nin Rapora 4.3.1 Çatılar paragrafının 5. Satırında
"Yönetmelikte belirtilen hükümlere ilave olarak, Çatı arasında
kapıcı dairesi yapılabilir." ifadesinin eklenmesiyle oylandı ve oybirliği
ile kabul edildi.
RAPOR/GÜNDEM NO 33: Mali Hizmetler Dairesi BaĢkanlığının,
Ödenek Aktarımı ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu okunarak
yapılan müzakere neticesinde;
Rapor Komisyondan geldiği Ģekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.
16.02.2015
16.02.2015
2015/113
2015/114
RAPOR/GÜNDEM NO 31: Destek Hizmetleri Dairesi BaĢkanlığının
Halk Ekmek Fabrikasında üretilen unlu mamullerin ve Çamlıca
Lokantasında satıĢa sunulacak olan yiyecek ve içeceklerin fiyatlarının
belirlenmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu okunarak yapılan
müzakere neticesinde;
Rapor Komisyondan geldiği Ģekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.
RAPOR/GÜNDEM NO 32: Emlak ve Ġstimlâk Dairesi BaĢkanlığının
Özel Ġdare ĠĢ Merkezinde bulunan 88 nolu bağımsız bölümün OnikiĢubat
Kaymakamlığına, 89 nolu bağımsız bölümün Dulkadiroğlu
Kaymakamlığına ve 90 nolu bağımsız bölüm ise OnikiĢubat ve
Dulkadiroğlu Ġlçe Mal Müdürlüklerine bedelsiz tahsisi ile ilgili Plan ve
Bütçe Komisyonu Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Rapor Komisyondan geldiği Ģekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.
9 / 10
T.C.
KAHRAMANMARAġ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE BAġKANLIĞI
Yazı ĠĢleri ve Kararlar Dairesi BaĢkanlığı
Meclis ve Encümen ġube Müdürlüğü
Büyükşehir Belediye Meclisi 2015 Yılı Şubat Ayı, 2. Olağan Toplantısı, II. Birleşimi I. ve II.
Oturumuna ait Karar Özetleri
16.02.2015
2015/115
RAPOR/GÜNDEM NO 34: Ak Parti Grup BaĢkanvekili Mehmet Akif
KAHVECĠ’nin teklifi üzerine; Otopark Bedelleri ile ilgili Plan ve Bütçe
Komisyonu Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Rapor Komisyondan geldiği Ģekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.
Abdurrahman BAĞCI
Meclis ve Encümen ġube Müdür V.
Hasan BALBABA
Yazı ĠĢleri ve Kararlar Dairesi BaĢkan V.
10 / 10
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
270 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content