close

Enter

Log in using OpenID

19.01.2015 Tarihli 3. Birleşimine ait karar özeti için tıklayınız

embedDownload
T.C.
KAHRAMANMARAġ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE
Yazı ĠĢleri ve Kararlar Dairesi BaĢkanlığı
Meclis ve Encümen ġube Müdürlüğü
Büyükşehir Belediye Meclisi 2015 Yılı Ocak Ayı, I. Olağan Toplantısı, üçüncü birleşimini
yapmak üzere 19.01.2015 Pazartesi günü, saat 13:00'de Belediyemiz hizmet binası toplantı
salonunda toplanarak aşağıdaki konuları görüşmüş ve karara bağlamıştır.
KARAR
TARİHİ
19.01.2015
KARARIN ÖZETİ
KARAR
NO
2015/63
RAPOR/GÜNDEM NO 01: Ġmar ve ġehircilik Dairesi BaĢkanlığının
OnikiĢubat Ġlçesi 584 parsele iliĢkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı
değiĢikliği teklifi ile ilgili Ġmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Rapor komisyondan geldiği Ģekliyle oylandı ve oy birliği ile (uygun
olmadığı) kabul edildi.
19.01.2015
2015/64
RAPOR/GÜNDEM NO 03: Ġmar ve ġehircilik Dairesi BaĢkanlığının
OnikiĢubat Ġlçesi PınarbaĢı Mahallesi 4956 ada 4 nolu parsele iliĢkin
1/5000 ölçekli nazım imar planı değiĢikliği ile ilgili Ġmar ve Bayındırlık
Komisyonu Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Rapor komisyondan geldiği Ģekliyle oylandı ve oy birliği ile (uygun
olmadığı) kabul edildi.
19.01.2015
2015/65
RAPOR/GÜNDEM NO 02: Ġmar ve ġehircilik Dairesi BaĢkanlığının
OnikiĢubat Ġlçesi 1243 ada 16 nolu parsele iliĢkin 1/5000 ölçekli nazım
imar planı değiĢikliği teklifi ile ilgili Ġmar ve Bayındırlık Komisyonu
Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Rapor komisyondan geldiği Ģekliyle oylandı ve oy birliği ile (uygun
olmadığı) kabul edildi.
Abdurrahman BAĞCI
Meclis ve Encümen ġube Müdür V.
Züver ÇETĠNKAYA
Yazı ĠĢleri ve Kararlar Dairesi BaĢkanı
1/1
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
172 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content