close

Вход

Log in using OpenID

09 Mart 2015 Pazartesi.cdr

embedDownload
İLKURŞUN MAHALLESİ YAKINLARINDA
İKİ ARKADAŞIN MOTOR SEFASI
HASTANEDE BİTTİ
09 Mart 2015 Pazartesi - Yıl : 11 Sayı : 2894 - 50 Krş.
İNTİHAR SÜSÜ VERİLEN
CİNAYET OLAYINDA
4 KİŞİ GÖZALTINDA
Ödemiş Üzümlü mahallesinde
meydana gelen olayda kayıp
olarak aranan Orhan Sönmez
isimli şahsın cesedi kendine ait
aracının içinde iple boğulmuş
şekilde köy sakinleri ve aile
yakınları tarafından bulundu.
İNTİHAR SÜSÜ VERİLEN OLAY
SONUCUNDA CİNAYET
ORTAYA ÇIKTI.
Ödemiş ilçesine bağlı Üzümlü
köyü yakınlarında 35-Z-3271
plakalı aracın arka koltuk
bölümünde boğazında iple
ölmüş şekilde bulunan
Sönmez'in olayı ile ilgili kısa
zamanda çalışma başlatan
Ödemiş ilçe jandarma ekipleri
Kızı M.Ç., Eşi M.S., Oğlu F.S. ve
H.K adlı şahsı kısa zamanda
gözaltına aldılar.
Meydana gelen olayla ilgili kısa
zamanda sonuca ulaşan
Ödemiş ilçe jandarma ekipleri
olayda Orhan Sönmez'in
boğularak öldürüldükten sonra
aracında intihar etmiş gibi bir
durum yaratılmaya çalışıldığını
fark ederek olayı
Cinayet olarak
değerlendirerek
bazı şüpheli
şahısları gözaltına
aldılar.
ÖDEMİŞ EĞİTİM SEN'DEN
8 MART YEMEĞİ
CİNAYET İLE İLGİLİ
TOPLAM 5 KİŞİ
ÖDEMİŞ
CUMHURİYET
SAVCILIĞINA
ÇIKARILDI
Ödemiş Üzümlü
mahallesi
yakınlarında meydana gelen
olayla ilgili Sönmez'in aracının
bulunduğu yerde incelemeleri
hassas bir şekilde yapan
Ödemiş ilçe jandarma ekipleri ve
Olay Yeri inceleme ekipleri ilk
anda faiili meçhul olan olayın
detaylarını ve bazı ip uçlarından
yola çıkarak, Sönmez'in
8 Mart Dünya Emekçi
Kadınlar günü, Ödemiş
Eğitim Sen temsilciliği
tarafından düzenlenen
hunharca öldürüldükten sonra,
bir yemekle kutlandı.
araç içinde boğazına ip
bağlandığı ve şahsa intihar etmiş Belediye Ahrandı
süsü verilmeye çalışıldığını
Sosyal Tesislerinde
tespitini yaparken, Sönmez'in
yapılan yemeğe
aile yakınıyla ilişkisi olduğu iddia yaklaşık 200 kişi
edilen H.K. isimli şahsı ve olayda katıldı. 8 Mart gününün
yardımcı olduğu iddia edilen aile ortaya çıkışı ile ilgili
bireylerini gözaltına aldıktan
yapılan konuşmalardan
sonra ilk ifadelerinin ardından
sonra öğretmenler
Ödemiş Cumhuriyet Savcılığına tarafından oluşturulan
çıkardılar.
müzik grupları sahneye
Olayla ilgili soruşturma Ödemiş
çıkarak, türküler
Cumhuriyet Savcılığınca
söylediler. 8 Mart'ın bir
sürdürülüyor.
mücadele
günü
Haber : Turgay Konuralp
olduğunu belirten ilçe
temsilcisi Selim Şahan,
son dönemde artan
kadın cinayetlerinin
önüne geçecek yasal
düzenlemelerin yanı
sıra, eğitim ve sosyal
alanlarda konu ile ilgili
dikkat çekici
değişikliklerin
yapılması gerektiğini
söyledi. Şahan gecede
yaptığı konuşmada
kadın emeğinin
sömürülmesinin de
ülkemizin kanayan
yaralarından biri
olduğunu ifade etti.
devamı sayfa 2'de
09 Mart 2015 Pazartesi
T.C. ÖDEMİŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
BELEDİYEMİZCE YAPILMAKTA OLAN SARACOĞLU TOPLU KONUTLARI
PROJESİ KAPSAMINDA YER ALAN EMMİOĞLU MAHALLESİ MERCAN
SOKAK 32 ADA 86 PARSEL ÜZERİNDEKİ 14 ADET 89 M2 (BRÜT) VE 11 ADET
99 M2 (BRÜT) OLMAK ÜZERE TOPLAM 25 ADET KONUTUN SATIŞ İLANI
Belediyemizce yapılmakta olan Saracoğlu Toplu Konutları Projesi kapsamında yer alan Emmioğlu Mahallesi
Mercan Sokak 32 ada 86 parsel üzerindeki 14 adet 89 m2 (brüt) ve 11 adet 99 m2 (brüt) olmak üzere toplam
25 adet konutun ayrı ayrı 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45 inci maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile satışı
gerçekleşecektir.
Konutların ihalesi 19/03/2015, Perşembe günü aşağıda belirtilen saatlerde Zafer Mah. Atatürk Cad.(Birgi yolu
üzeri) No:143 adresinde bulunan Kültür Merkezinin ikinci katında, Encümen Toplantı Salonunda, Encümen
huzurunda yapılacaktır.
Dairelerin satış fiyatlarının tahmin edilen bedelleri ve geçici teminat tutarları aşağıdaki tabloda verilmiştir. (%1
KDV hariç)
Onaylanan ihale kararının tebliğini izleyen günden itibaren 15 gün içerisinde ihale bedelinin %50'si ile tüm
vergi, resim, harç ve masraflar, sözleşmenin imzalanmasından önce peşin olarak Belediye veznesine
yatırılmak zorundadır. İhale bedelinin kalan bakiyesi ise tapu işlemleri aşamasında ödenecektir.
İhale ile ilgili dokümanlar mesai saatleri içerisinde Zafer Mah. Atatürk Cad. (Birgi yolu üzeri) No:143 adresinde
bulunan Kültür Merkezinin 1. katında yer alan Ödemiş Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir
Şefliğinden ücretsiz görülebilir ve 50,00 (Elli) TL karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye katılacak
olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
İstekliler diledikleri kadar sayıda konut ihalesine katılabilir ve konut satın alabilirler.
İhaleye katılmak isteyenler, Başvuru Dilekçesi ile birlikte, istenen belgeleri ekleyerek 18/03/2015, Çarşamba
günü saat 17:00'a kadar Belediyemiz Zafer Mah. Atatürk Cad. (Birgi yolu üzeri) No:143 adresinde bulunan
Kültür Merkezinin 1. katında yer alan Ödemiş Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Şefliğine
teslim edeceklerdir.
7.1. İhaleye katılacak istekliler aşağıda belirtilen belgeleri getirmek zorundadır.
İstekli gerçek kişi ise;
Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,
İmza Sirküsü,
Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli
imza beyannamesi,
İstekli tarafından her sayfası imzalanmış ihale dokümanı,
Geçici Teminat Makbuzu veya Geçici Teminata dair belge,
Belediyemize borcu olmadığına dair “Borcu Yoktur” Belgesi,
Vergi Dairesi ilişiği / borcu yoktur belgesi,
Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği,
Şartname Alındı Makbuzu
İstekli tüzel kişilik ise;
İmza Sirküsü,
Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış Ticaret
ve/veya Sanayi Odasından tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin
yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret
Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri,
Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli
imza beyannamesi,
Ortağı olduğu şirketin “ Vergi Levhası” fotokopisi,
Şirket Ortağının ihaleye katılması halinde ilgili ortağın katılabileceğine dair yetki belgesi,
İstekli tarafından her sayfası imzalanmış ihale dokümanı,
Geçici Teminat Makbuzu veya Geçici Teminata dair belge,
Belediyemize Borcu olmadığına dair “Borcu Yoktur” belgesi,
Vergi Dairesi ilişiği / borcu yoktur belgesi,
Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,
Şartname Alındı Makbuzu
Encümen ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İlan olunur.
Basın : 37024
2
ÖDEMİŞ EĞİTİM SEN'DEN
8 MART YEMEĞİ
8 Mart Dünya Emekçi
Kadınlar günü, Ödemiş
Eğitim Sen temsilciliği
tarafından düzenlenen bir
yemekle kutlandı. Belediye
Ahrandı Sosyal Tesislerinde
yapılan yemeğe yaklaşık
200 kişi katıldı. 8 Mart
gününün ortaya çıkışı ile ilgili
yapılan konuşmalardan
sonra öğretmenler
tarafından oluşturulan müzik
grupları sahneye çıkarak,
türküler söylediler. 8 Mart'ın
bir mücadele günü olduğunu
belirten ilçe temsilcisi Selim
Şahan, son dönemde artan
kadın cinayetlerinin önüne
geçecek yasal
düzenlemelerin yanı sıra,
eğitim ve sosyal alanlarda
konu ile ilgili dikkat çekici
değişikliklerin yapılması
gerektiğini söyledi. Şahan
gecede yaptığı konuşmada
kadın emeğinin
sömürülmesinin de
ülkemizin kanayan
yaralarından biri olduğunu
ifade etti.
Eğitim Sen Ödemiş ilçe
temsilcisi Selim Şahan
günün mana ve önemini
anlatan konuşmasında
“Ansiklopediler, 8 Mart için
şu genel bilgileri
paylaşıyorlar "1857 yılında
ABD'nin New York kentinde
40.000 dokuma işçisi daha
iyi çalışma koşulları
istemiyle bir tekstil
fabrikasında greve başladı.
Ancak polisin işçilere
saldırması ve işçilerin
fabrikaya kilitlenmesi,
arkasından da çıkan
yangında işçilerin fabrika
önünde kurulan
barikatlardan kaçamaması
sonucunda çoğu kadın 129
işçi can verdi. ABD'de
meydana gelen bu olay
nedeniyle kadın işçilerin
katledilişi unutulmasın diye
1910 yılında Kopenhag'da
toplanan Uluslararası
Sosyalist Kadınlar
Konferansı'nda 8 Mart'ı
Dünya Emekçi Kadınlar
Günü olarak belirledi. 8
Mart, 1975'te BM tarafından
Dünya Kadınlar Günü ilan
edildi" Olayın ortaya çıkışı,
çalışan kadınlarla ilgili...
Şimdi aklımıza çalışmayan
kadın var mıdır şeklinde bur
soru gelebilir. Ya da
çalışırken ölen erkekler için
bir gün var mı da diyebiliriz.
Çalışma açısından
değerlendirirsek, çalışmayan
insan yoktur. Hatta
çalışmayan patron da yoktur.
Bu soruların devamı gelir ve
bu tartışma bitmez.
Fakat bu günün ortaya çıkış
nedeni, fabrikalarda çalışan,
çalışırken hakları için
direnen, direrinken hayatını
kaybeden kadınlardır…
Birleşmiş Milletler Örgütü,
bilindiği gibi çok sayıda
devletin bir araya gelmesi ile
oluşturulmuş fakat karar
alma organlarında yine
büyük devletler var. Günün
anlamını, çıkış noktasından
ayrıştırdıktan ve hatta biraz
sulandırdıktan sonra 'canım
bütün kadınlar çalışıyor: bu
ne ayrılık' diyerek, emekçi
kelimesi üzerinde polemik
çıkmasını sağlamışlardır...
Gelelim bugüne! Devletin en
tepesindeki koltuklarda
oturanlar da “ben anamın
ayaklarının altını öperim”
falan diyor...
Ben, kadın emeğinin
hatırlanması açısından çıkış
noktasının unutulmaması
gerektiğine inanarak, bu
günü tüm emekçiler adına
kutluyorum...
Öte yandan 2014-2015
eğitim öğretim yılı bilindiği
gibi sancılı başladı. Bir
yandan yandaş atamalar
diğer yandan eğitimin
dinselleştirilmesi ve
bilimsellikten
uzaklaştırılması arkamızda
bıraktığımız olumsuzluklar
arasında yer aldı.
Soma, Gezi Parkı ve Suriye
sınırları içinde meydana
gelen olaylarının arkasından
gelişen çeşitli eylemlilikler,
Türkiye'nin en dinamik
örgütleri arasında yer alan
sendikamızı da Harekete
geçirmiş, demokratik
eylemler arasında en önde
yer almasını sağlamıştır.
Gerek ülke gerekse ilçe
çapında gücümüzün yettiği
oranda olaylara tepki
göstermeye çalıştık.
Son olarak
gerçekleştirdiğimiz bilimsel
ve laik eğitim yürüyüşü,
sendikamızın ülke
sorunlarına ne kadar duyarlı
olduğunu ortaya çıkarmıştır.
İlçemiz sınırlarında açılmak
istenen altın madeni
konusunda da sendikamız
tüm gücü ile çevre dostu
hemşehrilerimiz ile birlikte,
doğanın katledilmesine karşı
durduk ve şimdilik doğanın
katillerine karşı kazanım
elde ettik.
Sözlerimi uzatmak
istemiyorum. Eğitim Sen, her
anti-demokratik gelişmenin
karşısında olmuş daha güzel
ve yaşanabilir bir dünya için
olmaya da devam
edecektir…
Bir de kimi değerlerimizi
kaybetmenin üzüntüsünü
dile getirmeden de
yapamayacağım. Ülkemizin
en önemli toplumcu
sanatçılarından olan sevgili
Yaşar Kemal'i ve demokrasi
mücadelesinde kaybettiğimiz
diğer
insanlarımızı/yoldaşlarımızı
saygıyla anıyorum.
Bilindiği gibi her 5 Ekim
tarihinde kutladığımız Dünya
Öğretmenler Günü
nedeniyle, bu güne yakın
tarihlerde Ödemiş Eğitim
Sen olarak yemek
düzenliyor; birlik, beraberlik
ve dayanışma adına, emekli
olan üyelerimize plaketler
sunuyorduk. Fakat son
aylarda biraz önce saydığım
gibi ülkemizde ardı ardına
meydana gelen üzücü
olayların artması ve
ölümlerin meydana gelmesi
nedeniyle bu yemeğimizi
birkaç kez ertelemek
durumunda kaldık. Bu
yüzden emekli olan eğitimci
öğretmenlerimizden özür
diliyorum.
Şimdi son eğitim öğretim
yılında emekli olarak
aramızdan ayrılan
öğretmenlerimize
sendikamız adına birer
plaket sunup bu günün
anısını kalıcılaştırmak
istiyoruz. Bu nedenle emekli
olan öğretmenlerimizi
buraya davet etmek
istiyorum.” Dedi.
ÖDEMİŞ İÇİN 3 GÜNLÜK HAVA TAHMİNİ
09 Mart 2015 Pazartesi
İLKURŞUN MAHALLESİ YAKINLARINDA
İKİ ARKADAŞIN MOTOR SEFASI
HASTANEDE BİTTİ
Tire ilçesine bağlı Gökçen
mahallesi ile Ödemiş
ilçesine bağlı İlkkurşun
mahallesinin kesiştiği
noktada meydana gelen
motosiklet kazasında
Murat Sarıbaş ve yanında
bulunan arkadaşı Fırat
Çerçi isimli şahıslar
motosiklet ile giderken bir
anda direksiyon
hakimiyetini kaybetmeleri
neticesinde her ikisi
yaralandığı bildirildi.
İKİ ARKADAŞTAN
DURUMU CİDDİ OLAN
FIRAT ÇERÇİ İSİMLİ
ŞAHIS TİRE'DEN SONRA
MANİSA CELAL BAYAR
ÜNİVERSİTESİNE SEVK
EDİLDİ.
Tire ilçesine bağlı Gökçen
ile Ödemiş ilçe sınırı
mevkiinde meydana gelen
kaza sonrasında Gökçen
jandarma ekiplerinin
çabasıyla kaza mahalline
getirilen Tire devlet
hastanesine bağlı 112
ekipleri motor kazası
sonucunda yaralanan
Fırat Çerçi ve Murat
Sarıbaş'ın kaza yerindeki
müdahaleden sonra Tire
devlet hastanesine
getirildiği bildirilirken,
yaralılardan Çerçi'nin
durumunun ciddiyetini
koruduğu bildirildi.
Gökçen jandarma
ESKİ BAŞKANDAN AÇIKLAMA
İsmet Yalgın
konuşmasında ”İzmir de
yapılan temayül
yoklamasında Ödemiş in
205 oyuna karşı
Torbalı,Bornova
,Karşıyaka ve Bergama
gibi ilçelerin 2 kat
delegeye sahip oldukları
yeni başkan olan bir
kişinin temayül yoklaması
için Ödemiş darbesi
yazısına hiçbir zaman hak
etmedi. İlçeyi suçlamak
yersizdir İlçe Ödemiş te
adayların hepsine oy
vermiştir.Adaylar kendi
çalışması sayesinde
sıraya girer Ali Hadim ve
diğer adayların tabii ki
girmeleri yararlı oldu. Bu
taktiksel bir çalışma Eski
yıllarda bu çalışmayı yıllar
boyunca bir tek Emin
Öztürk Muaffak olmuştur.
Örneğin dört tane millet
vekilinin Ödemiş ten
çıkmasını sağlamıştır.
Onun haricinde diğer
partilerden tek millet
vekilliği ile yetinilmiştir. Şu
anda 5.sırada bulunan Ali
Sedat Şenbaş bir Ödemiş
li Küçük Menderes
havzasının adayı olması
da yararlıdır.Önceki
dönemlerde babası Erkut
Şenbaş milletvekili olarak
hizmet ettiği Küçük
Menderes havzasına yine
hizmetleri devam
etmektedir.Kendisi eski
millet vekili olması sıfatıyla
Ödemiş belediye
meclisine girip Ödemiş
belediye başkanlığına
seçilmesine yardımcı
olmuştur. Halen görevinin
başında Ödemiş için
çalışmalarına devam
etmektedir.Oğlu olan Ali
Sedat Şenbaş ın bu
bölgeye büyük hizmet ler
vereceğine inanıyorum.
Bütün Küçük menderes
komutanlığına bağlı trafik
ekipleri kaza yerinde
gerekli ilk incelemelerde
bulundular. Kaza ile ilgili
gerekli soruşturma Tire
Cumhuriyet savcılığınca
sürdürülüyor.
Haber : Turgay Konuralp
havzası için büyük
başarılara imza atmasını
bekliyoruz. Ali Hadim in 4
yıl ilçe başkanlığı
döneminde millet vekilliği
için düşünüp bu işe hiç
yatırım yapmadığını
görmüş oluyoruz.205
delegeli Ödemiş in 400
delegeli bir ilçenin altında
olacağı belli buna karşı bir
gövde gösterisi yaparak
açıklama yapması en
büyük hatalarından
birisidir.Siyasette hatalar
oyunu olduğunu bilmek
gerekir daha evvelki
yıllarda Ecevit” ortanın
solu” dedi seçimi kaybetti.
Süleyman Demirel ise
taksime çıkamazsın dedi
taksime çıktı Ecevit seçim
kazandı. Politikada bu tür
olaylar oluyor. Önemli olan
ayrım yapmadan halkı
kucaklamak samimiyetle
hizmete devam etmektir
”Dedi.
Haber : Turgay Konuralp
NEVİN BADEM, KADINLAR GÜNÜ'NDE
SIĞINMA EVİNDE YAŞAYANLARI ZİYARET ETTİ
Ödemiş Belediye Başkanı
A.Mahmut Badem'in eşi
Nevin Badem, AK Parti
İzmir 2. Bölge milletvekili
adayı Müjde Çelik ve AK
Parti ilçe kadın kollarıyla
birlikte Belediye
bünyesinde hizmet veren
Kadın Sığınma Evi'nde
kalanları ziyaret etti.
Kimi eşinin şiddetinden
kimi ailesinin ilgisizliğinden
dolayı Kadın Sığınma
Evi'nde barınmak zorunda
kalan kadınlar, ziyaretten
dolayı memnuniyetlerini
ifade ettiler. Samimi bir ev
ortamında gerçekleşen
ziyarette, kadınlar
sorunlarını, ihtiyaçlarını ve
beklentileri dile getirdi.
Nevin Badem; “Şiddete
maruz kalan
kadınlarımızın zorunlu ve
sosyal ihtiyaçlarını
gidermek yerel yönetimler
açısından sosyal ve
toplumsal bir
sorumluluktur. Aynı
zamanda bu
toplumumuzun bütününü
ilgilendiren bir sorundur ve
ortak hareket edilerek,
çalışmalar sürdürülmelidir.
Kadın Sığınma Evleri
toplumu bir nebze olsun
rahatlatıyor, ancak kesin
çözüm değil. Bu sorunların
eğitimle, bilinçlendirmeyle
çözümleneceğine
inanıyoruz. Dileğimiz
Kadın Sığınma Evleri'nin
artmaması.” dedi.
8 Mart Kadınlar Günü
nedeniyle Sığınma Evi'nde
yaşayan kadınlara, kırmızı
karanfil dağıtılarak, çeşitli
hediyeler verildi.
3
MHP ÖDEMİŞ KADIN KOLLARI
BAŞKANI TULGAR 8 MARTTA
PARTİLİLERLE BİR ARAYA GELDİ
TULGAR:” TARİHİMİZ, TÜRK
KADINININ
KAHRAMANLIKLARIYLA
DOLUDUR.”
MHP Ödemiş Kadın Kolları Başkanı
Eda Tulgar, 8 Mart Dünya Kadınlar
Günü nedeniyle Ödemişin bayan
muhtarlarıyla ve partisinin kadın
üyeleriyle kahvaltıda bir araya
geldi.
Dün Ödemiş Saray Kafede
düzenlenen kahvaltıya MHP
Ödemiş Kadın Kolları Başkanı Eda
Tulgar, Ödemiş belediyesinin
MHP'li üyesi Derya Coşkun,
Süleyman Demirel Mahallesi
Muhtarı Necmiye Aksoy,
Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı
Elvan Boz ve bayan partililer
katıldı.
Burada bir konuşma yapan MHP
Kadın Kolları Başkanı Tulgar,
katılım gösteren partililerine ve
bayan muhtarlara teşekkür ederek
:” "Başta eğitim olmak üzere
demokrasi ve hukuk anlayışımızın
yükselmesi, toplumsal barışın,
birlikte yaşama kültürünün
benimsenmesi, toplumsal
samimiyetin sağlanması, kadının
her alanda eşit olduğunun kabul
edilmesi ile kadının hak ettiği yeri
alması sağlanabilir. Kadınlarla ilgili
vahşetlerin geride kalmasını, töre
cinayetlerinin yaşanmamasını,
Özgecan katliamlarının son
bulmasını diler; sizlerin ve tüm
Ödemişin fedakar hanımlarının 8
Mart Dünya Kadınlar Günü'nü
kutlar, saygılar sunarım." Dedi
Sıcak sohbet havasında geçen
kahvaltıda Tulgar, katılım gösteren
partilileriyle ilgilenerek fikir
alışverişinde bulundu.
Buradan Ödemiş Zübeyde Hanım
Kız Meslek Lisesine hareket eden
partililer, Kadın Kolları Başkanı
Tulgar önderliğinde, Zübeyde
Hanımın büstü önüne çelenk
bırakarak, bir dakikalık saygı
duruşunda bulundu.
Çelenk sunumunun ardından
Tulgar partililere hitaben yaptığı
konuşmasında Zübeyde Hanımın
önemine vurgu yaparak şunları
kaydetti.
“Bugünün dünya kadınlar günü
olması vesilesiyle Türkiye
Cumhuriyetinin kuruluşuna,
önderlik eden Gazi Mustafa Kemal
Atatürk'ün kıymetli valideleri
Zübeyde Hanım'ın heykeline çelenk
sunumu gerçekleştirdik. Amacımız
başımızın tacı analar anası
Zübeyde Hanımı unutmadığımızı
ifade etmektir. Zübeyde Hanım'a ve
ahrete intikal etmiş tüm analarımızı
rahmetle ve saygıyla anıyoruz.”
Ardından Ödemiş Huzurevini,
ziyarette bulunan MHP Ödemiş
Kadın Kolları, huzurevi sakinlerine
çiçek ve lokum ikramında bulundu.
Yaşamını huzurevinde sürdüren
vatandaşlarla uzun uzun sohbetler
eden hanımlar, yetkililerden
ihtiyaçları konusunda bilgiler aldı.
Huzurevi sakinleriyle fotoğraf
çektirmeyi de ihmal etmeyen Tulgar
ve ekibi geçtiğimiz günlerde
hayatını kaybeden 94 yaşındaki
Hüseyin Kabadayı için, burada
yaşayan arkadaşlarına başsağlığı
diledi.
8 Mart Dünya Kadınlar Günüyle
alakalı yerel basına demeçlerde
bulunan MHP Ödemiş Kadın Kolları
Başkanı Eda Kocabıyık Tulgar:”
Toplumsal anlamda yalnız anne, eş
olarak değil o toplumun kaderini
değiştirecek bir misyona sahip
öngörü ve fedakârlıkla hareket
eden kadınlar, çağlar boyu erkeğin
yanında omuz omuza ama sessiz,
yanında ama isimsiz, çalışma
hayatında ama yetersiz de olsalar
tarihimizin akışı içindeki gelişen
olaylarda birebir etkileri sayesinde
toplumsal kaderin yönünü
değiştirmişlerdir. Bunun en iyi
örneğini tarihimizde de görebiliriz.
Tarihimiz, Türk kadınının
kahramanlıklarıyla doludur. Hiçbir
millette rastlanmayan bu özellik,
yalnız Türk milletinde defalarca
tekerür etmiş,milli mücadele de ve
daha sonra cumhuriyetin kurulması
aşamalarında sıkça öne çıkmıştır.
Türk kadını, vatanın düşmana karşı
savunulmasında daima erkeğinin
yanında yer almıştır.
İslam dininin kadına ne kadar
büyük değer verdiğini Kuran'ın pek
çok ayetinde görebiliriz. Bizler
Milliyetçi Hareket Partisi mensupları
olarak toplumsal bir zihniyet
değişimine ve dönüşümüne yol
açan çalışmalarımızla ülkemizin
yalnız kadınlarına değil neslimizin
geleceğine yatırım yapıyoruz. Bu
duygu ve düşüncelerle,başımızın
tacı hanımlarımızın, Dünya
Kadınlar Gününü kutluyor, en içten
selam, sevgi ve saygılarımı
sunuyorum.''
09 Mart 2015 Pazartesi
4
ÖDEMİŞ BELEDİYESPOR'UN RAKİBİ
DÜNYA KADINLAR GÜNÜNDE AK PARTİ
KONAK BELEDİYESPOR MAÇA GELMEDİ! KARANFİL DAĞITTI
Ödemiş belediyespor teknik
direktör Uğur'un görevine
son verilmesinin ardından
hafta sonu maça çıkacak
olan Ödemiş
belediyespor'un rakibi
Konak belediyespor maça
gelmeyince Ödemiş
Belediyespor maçı
oynamadan 3-0 kazanmış
oldu.
KONAK
BELEDİYESPOR
MAÇA GELMEDİ
Ödemiş saraçoğlu
stadında rakip takım
Konak belediyesporun
daha önceden
gelmeyeceği
duyurulurken, Ödemiş
Belediyespor
oyuncularına yönetim
ve yeni teknik heyet
tarafından izin
verilirken, ödemiş
Belediyespor da
izinden sonra yeni
teknik adam Ceyhan
ve yardımcıları
eşliğinde idmanların hafta
için de başlayacağı bildirildi.
Haber : Turgay Konuralp
TİRELİ MİNİBÜSÇÜLER ÖLÜM YOLUNDA
BASIN AÇIKLAMASI YAPACAK
TİRE - BELEVİ YOLUNDA
BASIN AÇIKLAMASI
YAPACAKLAR
“Ölüm Yolu” Tire – Belevi
güzergahında, geçtiğimiz
hafta acı kazanın yaşandığı
noktada, Tireli minibüsçüler
basın açıklaması yapacaklar.
Yaşanan birçok ölümlü
kazayla, adı “Ölüm Yolu”na
çıkan Tire – Belevi yolunda
geçtiğimiz hafta yaşanan son
kazada 2 kişi daha hayatını
kaybetmiş ve bu acı olay
Tire'yi derinden sarsmıştı. Bu
son kazadan sonra Tirelilerin
büyük tepki gösterdiği yol için
başlatmış olduğu imza
kampanyasında ilk haftada 6
bin imza toplanırken, Tire'de
çeşitli çevrelerden de
yetkililerin dikkatini çekmek
adına tepkiler gelmeye
devam ediyor.
Tire – Belevi yolunu en sık
kullananlar şüphesiz Tire –
Selçuk arasında taşımacılık
yapan minibüsler. Edinilen
bilgiye göre Tire – Selçuk
Taşıyıcılar Kooperatifi üyesi
minibüsçüler, 9 Mart
Pazartesi günü saat 11:00'de,
Alaylı Köyü kavşağında basın
açıklaması yapacaklar.
Yaşanan son ölümlü kazanın
adresi olan Tire – Belevi yolu
üzerindeki bu noktada
gerçekleştirilecek basın
açıklamasına yol üstü
köylerden de pek çok
vatandaşın katılım
göstereceği öğrenildi.
8 mart dünya kadınlar günü
çeşitli etkinliklerle ülke
genelinde kutlanırken, Ak
parti Ödemiş ilçe
teşkilatında kadınlar kolu
başkanı Serpil Duman ve
kadın kolları teşkilatı
etkinliğin günün de
Cumartesi pazarına girerek
karanfil dağıtarak kadınların
gününü kutladılar.
AK PARTİ ÖDEMİŞ İLÇE
BAŞKANI HALİL DEMİR
"KADINLARIMIZIN
TOPLUMDA YERİ ÇOK
FARKLI"
Ak parti Ödemiş ilçe
başkanı Halil Demir "Dünya
kadınlar günün de tüm
kadınlarımızın dünya
kadınlar gününü
kutluyorum. Toplumumuzda
ise artık kadınlarımız
olmadan asla bir yaşam
olmayacağının da
bilincindeyiz. Bugünkü
yaşadığımız hayatta
kadınlarımız her iş
sektöründe yer almaktadır."
dedi.
AK PARTİ ÖDEMİŞ
KADINLAR KOLU
BAŞKANI DUMAN "AK
PARTİ TEŞKİLATI OLARAK
BU ANLAMLI GÜNDE TÜM
KADINLARIMIZA
KARANFİL DAĞITTIK."
Ak parti Ödemiş ilçe
kadınlar kolu başkanı
Duman "Bizler teşkilat
olarak bu anlamlı güne özel
bir organizasyon ile karanfil
dağıttık. ve ayrıca her
gördüğümüz bayanların da
dünya kadınlar gününü
kutladık."dedi.
Haber : Turgay Konuralp
www.guvenemlak.com
www.odem
iskentgaze
tesi.com
www.odemiskentgazetesi.com ŞAMPİYON TORBALI SPOR KUTLAMALARI ERTELEDİ
18 maçta 16 galibiyetle
sezonu şampiyonlukla
tamamlayan Torkos, bu
haftayı rakibinin maça
çıkmama kararı yüzünden
hükmen galip ayrıldı. Bu
karar ile takımın şampiyonluk
kutlamaları da ertelendi.
Süper Amatör Lig şampiyonu
Torbalıspor, kupasını bu
hafta taraftarlarının önünde
kaldıramayacak. Geçtiğimiz
hafta aldığı galibiyet
sonrasında şampiyonluğunu
ilan eden Kırmızı Beyazlı
takım, bugün oynaması
gereken maçı
Bayındırspor'un sahaya
çıkmayacağı için hükmen
kazandı. Rakibinin maça
çıkmaması, Kırmızı Beyazlı
takımın planlarını da alt üst
etti. Geçen hafta şampiyon
olan Torkos'ta yönetim bu
hafta kendi sahasında ve
tribünlerinin önünde kupayı
kaldırıp, şampiyonluğu
kutlamak istiyordu. Fakat hiç
hesapta olmayan bir şekilde
Bayındırspor'un sahaya
çıkmama kararı alması ile
tören ileriki bir haftaya alındı.
MÜTHİŞ BİR İSTATİSTİK
İzmir Amatör Spor
Federasyonu tarafından
düzenlenen Süper Amatör
Lig B Grubu'nda yer alan
Torbalıspor, uzun yıllardır
devam eden başarısızlığını
bu sezon büyük bir başarı
ile taçlandırdı. Müthiş bir
sezon geçiren Kırmızı
Beyazlı takım bugüne kadar
oynadığı 18 maçın
16'sından galibiyetle ayrıldı.
Sadece 2 maçını kaybeden
Torkos, bu maçlarda rakip
kaleye tam 75 gol atarak,
maç başına 4 gol ortalaması
tutturdu. Bu süre zarfında
sadece 6 gol yiyen
Torbalıspor, sezon boyunca
elde ettiği bu istatistikler ile
sadece Türkiye'de değil
Avrupa'da, maç başına en
çok gol atan ve en az gol
yiyen takım ortalamasını da
tutturdu. Müthiş bir istatistik
ve galibiyet serisi yakalayan
Torbalıspor, sezon boyunca
çok iyi bir mücadele sergiledi.
HÜKMEN GALİP
Teknik Direktör Sezer Özçelik
yönetimindeki Kırmızı
Beyazlı takım, hem ofansif
hem de defansif yönde
sergilediği futbol ile bu sezon
lige damgasını vurdu. Koca
sezon boyunca sadece 2 kez
kaybeden Torkos, geçtiğimiz
hafta deplasmanda
Alaçatıspor maçını
kazanarak, ligin bitmesine 2
hafta kala şampiyonluğunu
ilan etti. Süper Amatör Lig
şampiyonluğuna ulaşan
Kırmızı Beyazlı takım,
gelecek sezon Bölgesel
Amatör Lig'de oynamaya da
hak kazandı. Bugün
Bayındırspor'u kendi
sahasında ağırlaması
beklenen Torbalıspor,
rakibinin maça çıkmama
kararı nedeniyle haftayı
hükmen galip ayrıldı. Bu
haftaki maçta şampiyonluk
kutlaması yapmayı düşünen
Torbalıspor yönetimi,
kutlamaları önümüzdeki
haftalara erteledi.
Author
Document
Category
Без категории
Views
0
File Size
10 174 Кб
Tags
1/--pages
Пожаловаться на содержимое документа