close

Enter

Log in using OpenID

Belge Görüntülerini İndirmek İçin Tıklayın.

embedDownload
DH. EUM. 2. Şb, 73/49_1
Ankara Vilâyeti
Mektubî Kalemi
Aded: 148 Mahrem ve şifreli muhaberât numarası
Hulâsa: Vilâyet dahilinden vuku bulan ...
Dahiliye Nezâret-i Celîlesi'ne
Devletli efendim hazretleri
5 Eylül [1]331 tarihli ve şifreli telgrafnâme-i âlî-i nezâret-penâhîleri arîza-i cevabiyesidir.
Nallıhan'dan yüz altmış beş hânede üç yüz dört nüfus Ermeni sevk olunup bu hânelerden yüz otuz
yedisinde üç yüz elli üç nüfus inâs ve sıgâr kaldığı ve yetmiş dört hânede iki yüz elli iki asker
ailesi terk edilerek dört hânede on iki sevki muk[tezî] nüfus bulunduğu ve Haymana'da on hânede
yerli ve başkaca yabancı olarak yetmiş altı nüfus gönderilip bunların altmış dört nüfusdan ibaret
inâs ve sıgârı kalmış ve on sekiz nüfus asker ailesi bırakılmış olduğu ve Zir Nahiyesi merkezinden
yüz elli hânede iki yüz on dört nüfus zükûr sevk olunarak aileleri el-yevm yerlerinde bulunduğu
ve Kalecik'in mikdar-ı sevkiyâtı seksen beş nüfus zükûr olup iki yüz yirmi altı nüfus kaldığı ve
Bâlâ'dan yedi hânede yirmi bir ve Ayaş'dan yirmi iki nüfus zükûr gönderildiği ve Çorum'dan yüz
doksan sekiz hânede bin yirmi bir nüfus zükûr ve inâs nakledilip altı nüfus kalmış ve dört hânede
on dokuz nüfus asker ailesi bırakılmış idüğü ve Sungurlu'dan beş yüz doksan beş hânede bin iki
yüz otuz iki zükûr ve inâsın nakliyle üç yüz yirmi dokuz asker ailesi bırakıldığı ve Mecidözü'nden
doksan sekiz hânede dört yüz otuz nüfus zükûr ve inâs gönderilip kimsenin terk edilmediği ve
Hüseyinâbâd Nahiyesi'nden yüz kırk ve Osmancık'dan iki ve İskilib'den on altı nüfus çıkarıldığı
ve Yozgad livâsı dahilinden iki bin sekiz yüz elli dört hânede yirmi bin üç yüz on dört nüfus sevk
edilip on bir bin dokuz yüz seksen yedi nüfus kaldığı ve Kırşehri'nden iki yüz kırk iki ve
Keskin'den dört yüz kırk sekiz nüfus zükûr sevk edildiği mahallerinin en son iş‘ârâtından
anlaşılmışdır. Merkez-i vilâyetin zükûr ve inâs sevkiyâtı mikdarı beş bin üç yüz elli iki nüfus
zükûr ve inâsa bâliğ olup iki bin dört yüz elli dört nüfus asker ailesi bırakıldığı ve şu hâlde umum
sevkiyât mikdarı yirmi dokuz bin dokuz yüz on dokuz nüfusu bulduğu ve sevkiyâtın te’hiri,
nezâret-i celîlelerinden bi't-telakki hükmüne tevfîk-i hareket edilmek üzere mülhakâta tebliğ
kılınan 16 Ağustos sene [1]331 tarihli ve şifreli emr-i telgrafîye müstenid olup sevk olunan ve
kalan ve asker ailelerinden olmalarından dolayı terk edilen nüfusun hâne üzer[e] tamamıyla
taksimâtını mübeyyin defterin de ancak her tarafdan taleb olunan defâtirin vürûdunda tanzim ve
takdim kılınacağı arz olunur. Ol bâbda emr u [fermân hazret-i men] lehü'l-emrindir.
Fî 20 Zilkade sene [1]333 ve fî 16 Eylül sene [1]331
Ankara Vali Vekili
(imza)
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
176 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content