close

Вход

Log in using OpenID

Cennetin Köşeleri Projesi" Kitapçığı İçin Tıklayınız

embedDownload
T.C
YENİŞEHİR KAYMAKAMLIĞI
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
“Cennetin Köşeleri Projesi”
“İnsanlığa başlıca borcumuz:
Bıkmaksızın okumak, üşenmeksizin okumaktır.”
Şemsettin Sami
YENİŞEHİR-2015
İçindekiler
1.
GİRİŞ........................................................................................................................................................... 2
2.
GEREKÇE .................................................................................................................................................... 3
3.
AMAÇ ......................................................................................................................................................... 4
4.
HEDEF KİTLE ............................................................................................................................................... 5
5.
PROJE SÜRESİ ............................................................................................................................................. 5
6.
PROJE BÜTÇESİ .......................................................................................................................................... 5
7.
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ..................................................................................................................... 6
8.
YAYGIN ETKİ ............................................................................................................................................... 6
1
1. GİRİŞ
Okuma alışkanlığı, ‘bireyin bir gereksinim ve zevk kaynağı olarak algılaması sonucu, okuma eylemini
yaşam boyu sürekli ve eleştirel bir nitelikte gerçekleştirmesidir.’
Bireyin kişiliğini geliştiren, düşünce dağarcığını zenginleştiren ve dolayısıyla onun toplumda daha iyi bir
yer edinmesini sağlayan en önemli araç okuma alışkanlığıdır. Okuma alışkanlığı bir gereksinim ve zevk
kaynağı olarak algılanması sonucunda kazanıldığına göre insanların bu alışkanlığı küçük yaşlarından itibaren
eğitimleri süresince kazanmaları kaçınılmaz bir zorunluluktur. Okuma alışkanlığının gelişmesinde bireyin
çocukluk döneminde evden, okuldan ve çevreden aldığı eğitimin rolü çok büyüktür.
Son yıllarda yapılan araştırmalar, Türk toplumunun sosyal, ekonomik ve siyasi şartlarda önemli
değişiklikler olmasına rağmen, kitap, gazete, dergi ile arasının iyi olmadığını, toplumumuzun okumayı bir
alışkanlık ve hayat tarzı haline getirmediğini göstermektedir.
Yapılan araştırmalara göre öğrencilerin kütüphaneyi düzenli kullanmaları ile okuma alışkanlıkları
arasında bir ilişki olduğu belirlenmiştir. Çok okuyan öğrenciler okul kütüphanesinden de daha çok
yararlanmaktadırlar. Ama öğrenciler okul kütüphanesini yetersiz ve sıkıcı bulmaktadırlar. Eğitimin temel
unsurlarından biri olan okul kütüphanelerinin tam olarak işlevlerini yerine getiremiyor olması da önemli bir
sorundur. Okul kütüphanelerinin yeterli sayıda kaynağa sahip olmaması, fiziki şartların yetersizliği,
öğrencilerin yaşamlarında okuma alışkanlığına sahip olmadan yaşamalarına neden olmaktadır.
Kütüphanelerden yeterince yararlanamama nedeni olarak ise araştırma merakları ile kütüphanelerin ilgi
çekici olmaması ve kitap sayısının azlığı gösterilmektedir.
Son yıllarda bilişim teknolojisinin gelişmesiyle birlikte okuma tüm dünyada ciddi sorun haline
gelmeye başladı. Zamanını kitap okuma yerine internet ile ilgilenmeye ayıran büyük bir nüfus mevcuttur.
Öncelikle çocuklar ve gençler olmak üzere imkânı olan herkes zamanının büyük kısmını teknolojik araçları
kullanarak geçirmektedir. Bu durum bütün dünyada ciddi bir sorun haline gelirken Ülkemizde teknolojinin
bilinçsiz ve amacı dışında kullanımı da ayrı bir sorundur.
İşte, Z-Kütüphaneler teknoloji sınıfları ile kütüphanelerin birleştirilmesidir. Öğrenciler bu kütüphane
ile hem interneti kullanmış olacaklar hem de kitap okuyacaklar. Aynı zamanda öğrencilerin ödev
hazırlama ve çıktı alma imkânı da sağlanacaktır. Bu yönüyle öğrencilerin dışarıda amacı dışında kullanım
sağlayan internet erişim merkezlerinden uzaklaşması da sağlanmış olacaktır. Z-kütüphaneler öğrenci
velilerinin de kullanımına sunulabilecektir.
Kitap okumak heyecan verici, keyif dolu bir alışkanlık haline dönüştürülse, o zaman çocukların
okuma kabiliyetleri daha da gelişecektir. İşte bu kütüphaneleri kurma fikrinin çıkış noktası burasıdır.
Projemize konu olan kütüphaneler öğrencilerin zevkle vakit geçirebileceği bir mekân olma özelliği ile ön
plana çıkmaktadır.
Kütüphanelerin işlevsel olması da en az kurulması kadar önemlidir. Bu kütüphanelerde barkot sistemi
kurulmalıdır. Barkotla kitaplar etiketlenip bilgisayar belleğine kaydedilecektir. Sisteme kayıtlı olan kitabın
öğrenciler veya okurlar tarafından alınıp verilmesi ve bu işlemin istatistik bilgilerinin tutulması daha kısa
sürede gerçekleşecektir.
Kütüphanedeki kitaplar okuyan kişilerce tanıtılır ve yorumlanır. Bu yorum ve tanıtım bilgileri video ile
kayıt altına alınır. Bir iki dakikalık bu sunumlar, kütüphanenin bilgisayarına kaydedilir. Kütüphaneye gelen
okur seçtiği herhangi bir kitabın barkotunu, barkot okuyucuya okuttuğunda bu eseri kimlerin okuduğunu,
kitabın nasıl değerlendirildiğini, yorumlandığını, tanıtıldığını, izleyebilir ve dinleyebilir. Bu şekilde öğrencinin
eser seçiminde bir kolaylık sağlanmış olur. Aynı zamanda proje bu biçimi ile, kitapların tanıtımını yapan tüm
2
öğrenci ve öğretmenlerin emeği sayesinde paydaş bir sisteme kavuşmuş olacaktır. Kütüphane barkot
sistemli ve tanıtım özellikli sanal sunum imkânı olan modern bir işletim sistemi ile de varlığını yenileyerek
sürdürecektir.
2. GEREKÇE
Dünyadaki teknolojik değişim, birey ve toplumların değişimlerini gölgede bırakacak şekilde
ilerlemektedir. Bu değişim uygarlığın tümünü etkileme sürecindedir. Günümüzde dünyada üretilen ve
kullanılan birçok teknoloji ve ürün küreselleşen dünyanın ortak malı olmuştur.
Çalışmamız; gelişen teknolojiye bağlı olarak kütüphanelerin (bilgi ve enformasyon merkezleri) klasik
anlamdaki konumlarının değişerek, elektronik ortamdaki dijital kütüphanelerin gelişimi, modern içyapı ve
tasarım tarzlarıyla dizayn edilmiş yerleşimleriyle kütüphanelerin bilime ve eğitime katkılarını ortaya
koymaktadır.
Gelişmiş devletlerde bilgi en büyük yatırımdır. En üst düzeydeki eğitim/öğretim kurumlarından en
alt düzeydeki eğitim/öğretim kurumlarına kadar bilginin iletilmesi ne derece önemli ise, bu bilgilerin
depolanıp, korunarak kullanıcılara aktarılmasında da kütüphaneler o derece önemlidir.
Üretilen bilginin elektronik ve saydam ortama aktarılmasında bilgisayar teknolojisi kütüphanelere çağ
atlatmış ve üretilen bilginin hem basılı olarak hem de saydam ve dijital ortamda depolanmasıyla
kütüphaneler enformasyon merkezleri haline dönüşmüşlerdir.
Teknolojiye bağlı olarak üretilen, depolanan ve kullanıma sunulan enformasyon halindeki bilginin
bilgisayarlara yüklenerek kullanıcılara yakın ve uzak erişimli aktarılmasıyla birlikte “Teknolojik
Kütüphanecilik” terimi ortaya çıkmıştır.
Günümüz bilgi toplumunda iyi eğitilmiş bireyler bilgiden daha fazla yararlanmada; emek, zaman ve
para kaybını en aza indirgemede ve de çarpıcı tasarımı ile dikkat çekici Teknolojik Kütüphaneler
kullanmaktadırlar.
Kütüphanelerimiz, gelişigüzel dizayn edilebilecek yerler değildir. Çünkü kütüphanelerimiz
çocuklarımızın sadece kitap aldıkları yerler olmaktan çıkarılmalıdır. Kütüphanelerimiz; onların hayal
dünyalarını oluşturan bir mekan, araştırma yapabilecekleri bir teknolojik alt yapı, sadeliğin getirisi ve gerekli
donatıların çocukların gözlerini yormayacak şekilde saklanarak çocuklarımızı ev ortamındaymış gibi rahat
edebilecekleri yerler olarak oluşturulmalıdır. Projemiz ile okuyan ve okuduklarını içselleştirip davranışa
dönüştüren bir süreci oluşturmak amaçlı kütüphaneler oluşturmayı hedeflemekteyiz.
3
Bu projemiz, Mersin Yenişehir İlçesine ait 30 resmi ilkokul, ortaokul ve liselerde şu ana kadar
yapılmayan Teknolojik Kütüphaneleri kazandırmak amacıyla başlatılmıştır. Bu kütüphanelerin okul aile birliği
ve çevre katkıları ile yapılması hedeflenmektedir.
3. AMAÇ
 Kitap okumayı heyecan verici, keyif dolu bir alışkanlık haline dönüştürmek.
 Bilişim teknolojileri ile kütüphanelerimizi buluşturmak.
 Kütüphaneleri sadece kitap okunan yerler olmaktan çıkarıp eğitici film, dizi ve sunumları izleyip
dinlenebilecek ortamlar haline dönüştürmek.
 Kütüphaneleri klasik görünümünden kurtararak modern dönemin iç mimari ve dekorasyon
yansımalarıyla daha dikkat çekici, işlevsel ve sıcak bir ortama dönüştürmek.
 Çeşitli zekâ oyunlarını kütüphaneye kazandırarak öğrencilerin kütüphaneye ilgisini arttırmak.
 Barkot sistemi ile etiketlenmiş kitaplar kayıt altına alınarak kütüphaneleri daha işlevsel hale
getirmek.
 Okuyucunun dikkatini çekmek için kitap yorumları ve tanıtım videolarını sanal ortamda
Kütüphanelerde sergilemek.
 Kütüphaneleri sadece öğrencilerin yararlandıkları mekanlar olmaktan çıkarıp, halkın da kullanımına
açmak.
4
4. HEDEF KİTLE
Projenin hedef kitlesi, Yenişehir İlçesi’nde bulunan resmi 8 lise, 14 ortaokul ve 8 ilkokullarda
okumakta olan 30.000 öğrenci bu okullarda görev yapan 1500 öğretmen - idareci ve bu okul çevresindeki
vatandaşlar .
5. PROJE SÜRESİ
Proje Süresi (Ay)
: 18 ay
Proje Başlama Tarihi
: Ocak 2015
Proje Bitiş Tarihi
: Haziran 2016
6. PROJE BÜTÇESİ
SIRA
NO ARAÇ/MALZEME ADI
1
2
3
5
6
7
8
Kitap
Diz Üstü Bilgisayar
Yazıcı + Tarayıcı + Barkot Okuyucu
Klima
Raf
Masa + Sandalye + Minder
Dünya haritası + Küre v.b
1 KÜTÜPHANE İÇİN TOPLAM
30 KÜTÜPHANE İÇİN TOPLAM
MİKTAR
1000
Adet
6 Adet
1 Takım
1 Adet
BİRİM FİYAT (TL) TOPLAM FİYAT (TL)
5
1000
1000
2000
10 Adet 500
1 Adet 1000
5.000
6000
1000
2000
5000
5000
1000
25.000
750.000
5
7. ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
 Z-Kütüphane oluşturulmadan önce kütüphaneden yararlanacak kişilerin beklentilerini ortaya
koymaya yönelik bir form hazırlanacak ve uygulanacaktır.
 Z-Kütüphane oluşturulduktan sonra kütüphaneden yararlanacak kişilerin memnuniyet
düzeylerini ölçmeye yönelik bir memnuniyet anketi uygulanacaktır.
 Ayrıca; Z-Kütüphane yapılmadan önceki, yapılırken ve yapıldıktan sonraki görselleri veri
olarak kullanılacaktır.
8. YAYGIN ETKİ

Projenin çıktıları diğer kurumlara örnek teşkil etmesi açısından Mersin İl Milli Eğitim
Müdürlüğüne sunulacaktır.

Proje adı ile açılacak web sitesinde proje ile ilgili belge ve dökümanlar paylaşılacak,
bu sayede projenin yayılması sağlanacaktır.
“Büyük başarının sahipleri, küçük işleri titizlikle yapabilme
sabrını gösteren kişilerdir.”
Schiller
6
Author
Document
Category
Без категории
Views
0
File Size
1 360 Кб
Tags
1/--pages
Пожаловаться на содержимое документа