close

Enter

Log in using OpenID

CACHEID=d37d0806-4416-4c4b-89b3-a2453e93aa11;Çankırı SGK`dan Eczacılar Odasına Ziyaret

embedDownload
Çankı rı SGK’ dan Zi yaret
Çankı rı SGK İl Müdür ü Hi cran ÇAK MAKÇİ Eczacıl ar Odası Te msil cili ği ni zi yaret etti.
İl Müdür ü ÇAK MAKÇİ; kurum paydaşl arı nı za man za man zi yaret etti kl eri ni belirterek, yapıl an
gör üş mel er de hi z met anl a mı nda eksi kli kl eri ni gi der mek ol duğu belirtti.
Çankı rı Eczacıl ar Odası Te msil ci si Cengi z ERİ CEKLİ ise Çankı rı SGK İl Müdürlüğü ol arak yapıl an
çalı ş mal ar dan me mnun ol dukl arı nı belirterek, ziyaretten dol ayı teşekkür etti.
Zi yar ette Çankı rı’ da faaliyet göst eren eczahane temsil cil eri ve kur u m personell eri nden Ali
ÇOĞAL AN hazı r bul undu.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
163 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content