close

Enter

Log in using OpenID

Bazı Basın-Yayın Organlarında - Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu

embedDownload
T.C.
BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU
Basın ile İlişkiler Müdürlüğü
Konu: Bazı Basın-Yayın Organlarında “O
31/03/2015
Telefonları İmha Edin” Haberlerine İlişkin
Açıklama
BASIN AÇIKLAMASI
31 Mart 2015 tarihli Vatan Gazatesi’nde “Türkiye’de yasak olan yüksek frekanslı telsiz
telefonlarla TSK’nın frekans bandına sızıldığı ortaya çıktı. BTK 81 ilin valiliklerine yazı göndererek bu
telefonların imhasını istedi” yönünde haber yer almıştır. Vatan Gazetesi’nin haberi dolayısıyla aşağıdaki
açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur:
5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanununun;
 Kapsam başlıklı 2 nci maddesinde “…(3) Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı
ile Sahil Güvenlik Komutanlığı ve kuruluş kanunlarında belirtilen görev sahaları ile ilgili
konularda olmak üzere Dışişleri Bakanlığı, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı, Millî
İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünün elektronik haberleşme cihaz,
sistem ve şebekeleri ile bedeli bu kurumlar tarafından ödenerek işletmeciler tarafından kurulan
veya kurulacak elektronik haberleşme cihaz, sistem ve şebekeleri hakkında 36 ncı ve 39 uncu
maddeler hariç, bu Kanun hükümleri uygulanmaz.”
 Frekans planlama, tahsis ve tescili başlıklı 36 ncı maddesinde ise “ (1) Radyo ve televizyon
yayınlarına ilişkin ilgili kanununda belirtilen hükümler saklı kalmak kaydıyla:
a) Telsiz yayınlarının birbirleri üzerinde elektromanyetik girişim oluşturmaması ve frekans bantlarının
etkin ve verimli şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla uluslararası frekans planlaması ve
uluslararası kuruluşların aldığı kararlar da dikkate alınarak milli frekans planlaması, tahsisi,
uluslararası koordinasyon ile tescil işlemleri Kurum tarafından yapılır ve uygulanır.
b) …
(2) Frekans tahsislerinde Dışişleri Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik
Komutanlığı ihtiyaçları da dahil Türk Silahlı Kuvvetlerine, Millî İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığına ve
Emniyet Genel Müdürlüğüne öncelik tanınır.
(3) Türk Silahlı Kuvvetleri ile Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, milli frekans planı çerçevesinde
kendilerine tahsis edilen frekans bantlarında frekans planlamasını yapar ve uygular.
hükümleri yer almaktadır. Bu hükümler kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri’ne de Milli Frekans Planı
çerçevesinde ihtiyaçlarını karşılamak üzere frekans tahsisleri yapılmaktadır.
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından son aylarda, kendilerine tahsisli ve telsiz haberleşmesi amacıyla
kullanılan frekans bandlarında; Ankara, İstanbul ve İzmir illerinde istenmeyen elektromanyetik
girişimler olduğu Kurumumuza bildirilmiştir. Söz konusu basın-yayın organlarında belirtildiği gibi Türk
Silahlı Kuvvetleri frekanslarına sızma, dinleme yapma vb. durumlar ile radar, haberleşme ve seyrüsefer
sistemleri üzerinde engelleme, parazit ve kesintiye neden olma gibi bir husus söz konusu değildir.
Konu ile ilgili olarak Kurumumuz teknik personelince Milli Monitör Sistemi kabiliyetleri ile sahada
yapılan araştırma, inceleme ve ölçümler sonucunda, elektromanyetik girişimlere, Milli Frekans Planına
uymayan, ülkemizce kabul edilen standartlarda üretilmemiş, imalatı ve ithalatına izin verilmeyen ancak,
GMK Bulvarı Yeşilırmak Sok. No:16 Demirtepe/ANKARA
Tel: (312) 294 70 37 Faks: (312) 294 72 46
e-posta: [email protected] Elektronik Ağ: www.btk.gov.tr
T.C.
BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU
Basın ile İlişkiler Müdürlüğü
ülkemize yolcu beraberinde getirilen, erişimi yurtdışında olan internet ortamından satın alınarak veya
yasal olmayan yollarla ülkemize getirilen ve piyasaya arz edilen Senao marka farklı model telsiz telefon
sistemlerinden kaynaklandığı tespit edilmiştir.
Bu telefon sistemlerini bazı kamu kurum ve kuruluşlarının da bilgileri olmadığı için kullanabilecekleri
düşünülerek elektromanyetik girişim şikayeti olan Ankara, İstanbul ve İzmir Bölge Müdürlüklerince
sorumluluk alanındaki il Valiliklerine konuya ilişkin bir bilgilendirme yazısı yazılmış ve söz konusu
telefon sistemlerinin kullanılmaması gerektiği bildirilmiştir. Ayrıca, yine Ankara, İstanbul ve İzmir
Bölge Müdürlüklerimiz tarafından sorumlu oldukları illerin İl Emniyet Müdürlüklerine yazı yazılarak
söz konusu telefon sistemlerinin piyasadan toplatılması talep edilmiştir. Kurumumuzun piyasa gözetimi
ve denetim faaliyetleri kapsamında, Kurum Bölge Müdürlüğü denetçileri ve İl Emniyet Müdürlükleri ile
yapılan ortak çalışmada 80 adet Senao marka telsiz telefona el konulmuştur. Kullanıldığı tespit edilen 10
adet Senao marka telsiz telefonunun da kullanımına son verilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur.
GMK Bulvarı Yeşilırmak Sok. No:16 Demirtepe/ANKARA
Tel: (312) 294 70 37 Faks: (312) 294 72 46
e-posta: [email protected] Elektronik Ağ: www.btk.gov.tr
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
210 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content