close

Enter

Log in using OpenID

Bakanlığa yazılan resmi yazı için tıklayınız.

embedDownload
AKTIF
nĞiriıiı-snru
Genel Mcıl<ezi
Sayı
LaS
:217 .GB.üU
Konu ; Hizmet grupları
3Qıoıızoıs
18
aıasrnda geçişler
MİLLİ EĞiTiM BAKANLIĞINA
(insan Kaynakları Genel Müdürlüğü)
taıilıli ı,c 28793 salılı resııri gazctcdc 1,alım}anlıı Nlilli Lğitilıı Bakaı,ıIığı
Personelinin (iöre\ de Yliksclmc. l,nraıı Değişikliği vc YeI Değiştirme Suretil,ic Atanınası
Hakkıııda yöııetmelik
I1gi: 1].10.]013
Kanıu Personcli seçme Sna\,l [KPSS) sonrıcu klül,umliüa tek,]ik kadroda pelsonel lahsis
ediliı,keıı. başı,ı,ıru külo\ uzlİ]da en az oıtaiiğIeli]n nesleki vc tcknik okul rıeZLulLı ollna şaltı
gctirilmiş ve ,vine al,nı kılavıızda tcknisven kadrosu içiı,ı; nıesleki 1e teknik onaöğı,etim
kulun arln11] ilgili alan]arından rııezun olma ŞaI1ı esas a]ülxılşt1l,.
\4esleğe giliş şalllallılı taŞı},an. orta Ve !,ifüseköğIetim mesleki !e teloik oku1 mezunu olaıl
ı,e bakanlık teknik 1izıctler sınıfi dışındiıki kadrolalda olup da teknik lrizmerlerdc çalışan
nıeınrıılar ııağduriveı l,aşamaktadırlar,. Biızı kaıı,ırı kurun] r,e kuı,uluşlarııda olduğrı gibi.
bı,ılrındrıkları kadı,olaıdaı,ı teknik kadroları geçiş ),apnak istemeLtedirleı,,
lr4illi fiğitim Bakanllğı bünvcsinde, genel idaı,e hizmetleri, yardıııcı hiznıetleı,
ı,h.
kadro]arda bulunanlardan en az ofaöğIetiıll mesleki ve tekrıik okrıl mezunu olarak mezuni},et
alanlannda çahşan. tekı]is),en Ye ıekniker kadro]aı,lna atannla şdltlaülfu taşl),aı alın. istcmclcri
l,ıaliı,ıde lrerharıgi bir slnaı,a tabi tLüıuln1adan hizmet grrıplarl araslilda gcçiştcİ fal,dalanı,ı,ıak
srıretille teknik hizmctler slnrfl kıdfolırüna atanmalan ki:İltısLında ilgi )iinetlnelik baŞta o1mak
ıizcfc geİekli,vasa1 düzcnlenreleriıı 1,apılarak ilk ataüİa dönelıinde geçiş işleııleriniı,ı başlaılnrası
husrısunrla:
Cereğilıi arz edcriııı.
**lr-Gencl Başliaı,i
30. ol.
EF+E
1!!İ.{;
E:|{Ji
o B€ştepe
o
ğ
i]]]] l]5 i]!
l tt
ila
^oı5
,4.h.
a1]
G^-
]].sokak NOl]]
iPrı)
n fı! i rİ]!rr
0.iİ
tşL. Y-.l. ll .o,ıaa."ş
.
Yen İnahe le/ANKARA
!\
E, l)1|
t
--N
i
ii
t
l
I r l
a2
i
,i
|.4
i :] li
l '! !
,:,]
,
L
l!
!1\u!
a
(t feoil]mlpn
.F tr
t iJtLbL.l :rr,lill fEi t nj..i
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
231 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content