close

Enter

Log in using OpenID

2015 Mali Yılı 1. Kez Sıra Tahsisli Lojmanlara Ait Puan Sıralaması

embedDownload
2015 MALI YIL1 1.KEZ SIRA TAHSISLI LOtIⅣ IANLARA AIT PUANLAⅣ lA LISTESI
PUANI
GOREVI
GOREV YERI
S.NO ADI SOYADI
2012‐ 08
NOL U GENELGENiN l.MADDESi(KUR
BAsVllRl1 0LMAⅣ llsTIR
2012¨
08 NOLU GENELGENiN ll.MADDESi(lDARECi― Oこ RETMEN― MEMUR
1
GAZI ALIc
2
(`
1ヽ しヽT
inNi siNl imlnr u.trip o.o
DAG
HASAN
uixunl
SUAT YAZAN
OKllLヽ 11lDllRll
OKllL MllDllRll
uLttCB,tt i.o
xlNuNi ntrslsxi vB
rnxNix ANADoLr.j t-isosi
ⅣlUDllR
TtiCBA KAYGUStIZ
vlli
0こ RETMEN
nrolix glHiN
MEHMET,rxip' nRsov o.o
SiNEM KAHRAMAN
DARTcA
AYsE AYDEMIR
VALilHSA DEDE ilッ KOKULU
OGRETMEN
LEYLA ATALAY GONENC
息
ZIM ttRABEKlR O.0
OGRETMEN
ABDllLHAKI卜 lKAヽ 'AK
AKABEY ORTAOKtILll
OGRETMEN
c[tgnN peroenriR
rntutrRivnr ilxoxt:t tt
OGRETMEN
utlssviN
7
lI,i v(tcsL i.o
OKllLヽ 11lDllRl
ixnll
xlt-lg
iusr oroE ir,roxt'lt'
zoxi
OGRETMEN
OGRETMEN
snzr:,n o.o
CINARLI MBSLnxi vc
MEHTAP BANABAIン
YARDIM(]ISI
rcxNix ANADot,t' t ispsi
OGRETMEN
HIZMETLI)
147,4
103,8
97,8
77,8
57,4
36,4
31,6
30,6
27,4
26,4
12,2
4,4
biё ER KIIRUル IDAN VEYA HiZMET SINIFINDAN BAsVllRANLAR
1
ENES ALACAs
CAYTRovA
ilqr ntru
Y.HIZMETLI
xomis,l'oN BA$KANI
Miifettigi B{9k.
\'rtl. Tiirk E[t.Sen'$b.Den.K.Ba9k
4
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
643 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content