close

Enter

Log in using OpenID

açık ihale usulü ile ihale edilen mal alımlarında uygulanacak tip idari

embedDownload
AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK
TİP İDARİ ŞARTNAME
İÇİNDEKİLER
I-İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR
Madde 1- Federasyona İlişkin Bilgiler
Madde 2- İhale Konusu Alıma İlişkin Bilgiler
Madde 3- İhaleye İlişkin Bilgiler İle İhale ve Son Teklif Verme Tarih ve Saati
Madde 4- İhale Dokümanının Görülmesi ve Temini
Madde 5- İhale Dokümanının Kapsamı
Madde 6- Bildirim ve Tebligat Esasları
II-İHALEYE KATILMAYA İLİŞKİN HUSUSLAR
Madde 7- İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri
Madde 8- İhalenin Yabancı İsteklilere Açıklığı ve Yerli Malı Teklif Edenler Lehine Fiyat
Avantajı Uygulanması
Madde 9- İhaleye Katılamayacak Olanlar
Madde 10- İhale Dışı Bırakılma ve Yasak Fiil veya Davranışlar
Madde 11- Teklif Hazırlama Giderleri
Madde 12- İhale Dokümanına İlişkin Açıklama Yapılması
Madde 13- İhale Dokümanında Değişiklik Yapılması
Madde 14- İhale Saatinden Önce İhalenin İptal Edilmesi
Madde 15- İş Ortaklığı
III-TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI VE SUNULMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR
Madde 16- Teklif ve Sözleşme Türü
Madde 17- Teklif ve Ödemelerde Geçerli Para Birimi
Madde 18- Teklif Mektubunun Şekli ve İçeriği
Madde 19- Tekliflerin Geçerlilik Süresi
Madde 20- Teklif Fiyata Dahil Olan Giderler
Madde 21- Geçici Teminat
Madde 22- Teminat Olarak Kabul Edilecek Değerler
Madde 23- Geçici Teminatın Teslim Yeri
Madde 24- Geçici Teminatın İadesi
IV-TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SÖZLEŞME YAPILMASINA
İLİŞKİN HUSUSLAR
Madde 25- Tekliflerin Alınması ve Açılması
Madde 26- Tekliflerin Değerlendirilmesi
Madde 27- İsteklilerden Tekliflerine Açıklık Getirmelerinin İstenilmesi
Madde 28- Aşırı Düşük Teklifler
Madde 29- Bütün Tekliflerin Reddedilmesi ve İhalenin İptal Edilmesi
Madde 30- Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklifin Belirlenmesi
Madde 31- İhalenin Karara Bağlanması
Madde 32- İhale Kararının Onaylanması veya İptali
Madde 33- Kesinleşen İhale Kararının Bildirilmesi
Madde 34- Sözleşmeye Davet
Madde 35- Kesin Teminat
Madde 36- Sözleşme Yapılmasında İsteklinin Görev ve Sorumluluğu
Madde 37- Ekonomik Açıdan En Avantajlı İkinci Teklif Sahibine Bildirimi
Madde 38- Sözleşme Yapılmasında Federasyonun Görev ve Sorumluluğu
Madde 39- İhalenin Sözleşmeye Bağlanması
V- SÖZLEŞMENİN UYGULANMASI VE DİĞER HUSUSLAR
Madde 40- Fiyat Farkı
Madde 41- Sözleşmenin Uygulanmasına İlişkin Hususlar
Madde 42- Diğer Hususlar
AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK
TİP İDARİ ŞARTNAME
I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR
Madde 1- Federasyona ilişkin bilgiler
1.1.
Federasyonun
a)
Adı: TÜRKİYE JUDO FEDERASYONU BAŞKANLIĞI
b)
Adresi: SGM ek binası Süleyman Sırrı sokak No:3 Kat.7 Yenişehir ANKARA
c)
Telefon numarası: 0312 309 10 71 - 72
ç)
Faks numarası: 0312 311 62 08
d)
Elektronik posta adresi:turkjudo@judo.gov.tr
e)
İlgili personelinin adı, soyadı ve unvanı: Federasyon Muhasebe Servisinde Memur
Kubilay KURT ve Federasyon Bilgi İşlem Servisinde Şef Mehmet ÖZDEMİR
1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle
irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.
Madde 2 - İhale konusu alıma ilişkin bilgiler
2.1. İhale konusu malın;
a)
Adı:
1- 3000 ADET ANTRENMAN JUDOGİSİ,
(1000 Adet Mavi, 2000 Adet Beyaz)
2- 3000 ADET ANTRENMAN EŞOFMANI
3- 3000 ADET ANTRENMAN TİŞORTU
b) Miktarı ve türü: 3000'er adet, antrenman judogisi, eşofmanı ve tişortu
c) Teslim edileceği yer ve tarih: Türkiye Judo Federasyonu Başkanlığı, sözleşme tarihinden
itibaren 30 (otuz) gündür.
TESLİM YERİ:
TÜRKİYE JUDO FEDERASYONU DEPOSU :
HARMAN MAHALLESİ 2. CADDE SEYİT BATTAL GAZİ SOKAK NO:11
MAMAK/ANKARA
Madde 3 - İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati
3.1.
a) İhale kayıt numarası: YOK
b) İhale usulü: Türkiye Judo Federasyonu Satın Alma ve İhale Talimatında belirtilen
Açık İhale usulü.
c) Tekliflerin sunulacağı adres: SGM EK Hizmet Binası Süleyman Sırrı Sok.No:3
Kat.7 Yenişehir/ANKARA
ç) İhalenin yapılacağı adres: SGM EK Hizmet Binası Süleyman Sırrı Sok.No:3 Kat.7
Yenişehir ANKARA
d) İhale (son teklif verme) tarihi: 20/05/2015
e) İhale (son teklif verme) saati: 20/05/2015 Çarşamba günü saat 14.00 ‘e kadar
f) İhale komisyonunun toplantı yeri: SGM Ek Hizmet Binası Süleyman Sırrı Sok.No:3
Kat.7 Federasyon Başkanlık Makamı
3.2. Posta yoluyla yapılan teklifler kesinlikle dikkate alınmayacaktır.
3.3. Verilen teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz.
3.4. İhale tarihinin tatil gününe rastlaması halinde ihale, takip eden ilk iş gününde yukarıda
belirtilen yer ve saatte yapılır ve bu saate kadar verilen teklifler kabul edilir.
3.5. İlan tarihinden sonra çalışma saatlerinin değişmesi halinde de ihale yukarıda belirtilen
saatte yapılır.
3.6. Saat ayarlarında, Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun (TRT) ulusal saat ayarı esas
alınır.
Madde 4 - İhale dokümanının görülmesi ve temini
4.1.İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek
olanların, Federasyonca onaylı ihale dokümanını 2.000,00 TL (İkibin) Türk lirası ödeyerek
satın alması zorunludur.
a) İhale dokümanının görülebileceği yer: Türkiye Judo Federasyonu Başkanlığı Süleyman
Sırrı Sok.No:3 Kat. 7 Yenişehir ANKARA
b) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi: www.judo.gov.tr
c) İhale dokümanının satın alınabileceği yer: Türkiye Judo Federasyonu Başkanlığı Süleyman
Sırrı Sok.No:3 Kat. 7 Yenişehir ANKARA
ç) İhale dokümanı satış bedeli (KDV dahil): 2.000,00-TL.(İkibin) Türk Lirası'dır.İhale
şartname bedeli Garanti Bankası Atatürk Bulvarı Şb. IBAN : TR43 0006 2000 7100 0006
2991 66 nolu hesaba yatırılarak makbuz karşılığında alınabilir.
4.2.İhale dokümanını satın almak isteyenler, ihale dokümanını oluşturan belgelerin aslına
uygunluğunu ve belgelerin tamam olup olmadığını kontrol eder. Bu incelemeden sonra, ihale
dokümanını oluşturan belgelerin tamamının aslına uygun olarak teslim alındığına dair standart
form biri satın alana verilmek üzere iki nüsha olarak imzalanır.
4.3.İhale dokümanının tamamını veya bir kısmını oluşturan belgelerin, Türkçe yanında başka
dillerde de hazırlanıp isteklilere verilmesi halinde, ihale dokümanının anlaşılmasında,
yorumlanmasında ve anlaşmazlıkların çözümünde Türkçe metin esas alınır.
Madde 5 - İhale dokümanının kapsamı
5.1. İhale dokümanı aşağıdaki belgelerden oluşmaktadır:
a) İdari Şartname,
b) Teknik Şartname,
c) Sözleşme Tasarısı,
d) Teklif mektubu
e) Türkiye Judo Federasyonu Başkanlığı adına tanzim olunmuş teklifin %3'ü kadar limit içi
teminat mektubu
5.2. Ayrıca, bu Şartnamenin ilgili hükümleri gereğince Federasyonun düzenleyeceği
zeyilnameler ile isteklilerin yazılı talebi üzerine Federasyon tarafından yapılan yazılı
açıklamalar, ihale dokümanının bağlayıcı bir parçasıdır.
5.3. İstekli tarafından, ihale dokümanının içeriği dikkatli bir şekilde incelenmelidir. Teklifin
verilmesine ilişkin şartların yerine getirilmemesinden kaynaklanan sorumluluk teklif verene
aittir. İhale dokümanında öngörülen kriterlere ve şekil kurallarına uygun olmayan teklifler
değerlendirmeye alınmaz.
Madde 6 - Bildirim ve tebligat esasları
6.1.Bildirim ve tebligat iadeli taahhütlü posta yoluyla veya imza karşılığı elden yapılır.
Federasyon tarafından elektronik posta yoluyla veya faksla bildirim de yapılabilir.
6.2.Elektronik posta yoluyla veya faks ile yapılan bildirimlerde, bildirim tarihi tebliğ tarihi
sayılır. Bu şekilde yapılan bildirimlerin aynı gün Federasyon tarafından teyit edilmesi
zorunludur. Aksi takdirde bildirim yapılmamış sayılır. Teyit işleminin gerçekleşmiş kabul
edilmesi için tebligatın iadeli taahhütlü mektupla bildirime çıkarılmış olması yeterlidir.
Elektronik posta yoluyla veya faks ile yapılan bildirimler, bildirim tarihi ve içeriğini de
kapsayacak şekilde ayrıca belgelenir.
6.3.Elektronik posta yoluyla yapılacak bildirimler, Federasyonun resmi elektronik posta
adresi kullanılarak yapılır.
6.4.Federasyon tarafından ortak girişimlere yapılacak bildirim ve tebligat, yukarıdaki esaslara
göre pilot/koordinatör ortağa yapılır.
6.5.İstekli olabilecekler ve istekliler tarafından Federasyonla yapılacak yazışmalarda
elektronik posta ve faks kullanılamaz.
II - İHALEYE KATILMAYA İLİŞKİN HUSUSLAR
Madde 7 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri
7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında
sunmaları gerekir:
a)Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;
1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da
esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış,
odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya
sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin
odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya
kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret
Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu
bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren
belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
c) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,
ç) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat
mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe
Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,
d) Bu Şartnamenin 7.4 ve 7.5 inci maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği Mal Alımı İhaleleri
Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri,
e) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter
onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
f) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş
ortaklığı beyannamesi,
g) İsteklinin ihaleye girmeden önce teklif tarihte vergi ve SGK prim borcunun olmadığına dair
taahhütname sunacaktır. En avantajlı teklif sahibi olan istekli ise sözleşme tarihinde vergi ve
SGK prim borcu olmadığına dair ilgili kurumlardan alınmış olan yazıları federasyon
başkanlığına sunacaktır.
h) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin
yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret
odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest
muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği
tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart
forma uygun belge,
ı) İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirebilmesi için ilgili mevzuat gereğince ruhsat
ve faaliyet belgesi veya belgeleri alınması zorunludur. Özel bir izin gerektirmez.
(i)
Banka referans mektubu
j) Bilanço ve eşdeğer belgeler
k) İş hacmini gösteren belgeler
7.2.1 İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde,
a) İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1 maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan
belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş
deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip
ortağına ait olması halinde, bu ortak (h) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır."
b) Federasyon 7.1 maddesinin (ı) bendinde belge veya belgelere yönelik bir düzenleme
yapması ve iş ortaklığının her bir ortağı tarafından bu belgenin veya belgelerin ayrı ayrı
sunulmasını öngördüğü ihalede ise aşağıdaki metne yer verecektir:
7.3. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
7.3.1 Ekonomik ve mali yeterliliğin belirlenmesi için;
a) İsteklinin teklif edilen bedelin yüzde onundan az olmamak üzere bankalar nezdindeki
kullanılmammış nakdi veya gayri nakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan
mevduatı gösterir banka referans mektubu,
b) İsteklilerin bilançosu veya eşdeğer belgeleri; Bilançoda;
1) Cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması (hesaplama
yapılırken yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen varlıklardan, yıllara yaygın inşaat hak
edişleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir)
2) Öz kaynak oranının (Öz kaynaklar/Toplam aktif) en az 0,15 olması (hesaplama
yapılırken yıllara yaygın inşaat maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir.)
3) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50'den küçük olması,
Belirlenen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur. Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan
önceki yılda sağlayamayanlar son iki yıldaki bilgilerinin sunabilirler. Bu durumda son iki
yılın parasal tutarlarının ortalaması alınır. Bilançonun yeminli mali müşavir, serbest
muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesince onaylanması zorunludur.
7.3.2 Mesleki ve Teknik Yeterliliğin belirlenmesi;
a) İsteklinin mevzuatı gereği ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış ilgili odaya kayıtlı olarak
faaliyette bulunduğunu gösteren oda kayıt belgesi
b) İş deneyimini gösteren belgeler, ihalenin yapıldığı yıldan geriye doğru son beş yıl içinde
mal ve hizmet alımları ile iş deneyimimin gösteren belgeler. İhale konusu iş veya benzer
işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyiminin gösteren belgenin parasal tutarının teklif edilen
bedelin yüzde ellisinden az olamaz. İş deneyim belgesi olarak kamu kuruluşlarına yapılan
işlerde Kamu ihale mevzuatına uygun düzenlenmiş standart iş bitirme belgesinin imzalı ve
mühürlü olması, özel sektör kuruluşlarında gerçekleştirilen işlerde ise ihale konusu iş ve
benzer işlere ilişkin sözleşme ve bu sözleşme kapsamında kesilen faturaları ibraz etmek
zorundadır.
7.4. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:
a) Kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörlere benzer nitelikte yapılmış işler.
7.5 Başvuru şekli:
7.7.1. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış
örneklerini vermek zorundadır. Ancak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9
uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde; Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliğine bağlı odalarca "aslının aynıdır" şeklinde onaylanarak isteklilere verilen
Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri de kabul edilecektir.
7.7.2. Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup,
sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile "ibraz edilenin aynıdır" veya bu
anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir.
7.7.3. İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihale tarihinden önce Federasyon tarafından
"aslı Federasyonca görülmüştür" veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini
tekliflerine ekleyebilirler.
7.9. Tekliflerin dili:
7.9.1. Teklifi oluşturan bütün belgeler ve ekleri ile diğer doküman Türkçe olacaktır.
Madde 8 - Bu ihaleye yalnızca yerli istekliler katılabilir.
Madde 9 - İhaleye katılamayacak olanlar
9.1. 4734 sayılı Kanunun 11 inci maddesinde ihaleye katılamayacağı belirtilenler ile 4734
sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin (b) bendinin (8) numaralı alt bendi gereğince alınacak
Bakanlar Kurulu Kararları ile belirlenen yabancı ülkelerin isteklileri doğrudan veya dolaylı ya
da alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar.
9.2. Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları
gelir kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında tespit
edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, teminatı gelir kaydedilerek
ihale iptal edilir.
Madde 10 - İhale dışı bırakılma ve yasak fiil veya davranışlar
10.1. İsteklilerin, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü
fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde belirtilen durumlarda olmaması
gerekmektedir. Anılan maddenin dördüncü fıkrasının (c) ve (d) bentleri hariç, bu
durumlarında değişiklik olan istekli, Federasyona derhal bilgi verecektir. İhale üzerinde kalan
istekli ise sözleşmenin imzalanmasından önce, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu
maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen durumlarda
olmadığına ilişkin belgeleri verecektir.
10.2. Bu Şartnamenin 9 uncu maddesi uyarınca ihaleye katılamayacak olanlar ile 4734 sayılı
Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca ihale dışı bırakılma nedenlerini
taşıyan istekliler değerlendirme dışı bırakılır.
10.3. 4734 sayılı Kanunun 11 inci maddesi uyarınca ihaleye katılamayacak olanlar ile 17 nci
maddesinde sayılan yasak fiil veya davranışta bulunduğu tespit edilenler hakkında, ayrıca fiil
veya davranışın özelliğine göre aynı Kanunun Dördüncü Kısmında belirtilen hükümler
uygulanır.
Madde 11 - Teklif hazırlama giderleri
11.1. Tekliflerin hazırlanması ve sunulması ile ilgili bütün masraflar isteklilere aittir. İstekli,
teklifini hazırlamak için yapmış olduğu hiçbir masrafı Federasyondan isteyemez.
Madde 12 - İhale dokümanına ilişkin açıklama yapılması
12.1. İstekliler, tekliflerin hazırlanması aşamasında, ihale dokümanında açıklanmasına
ihtiyaç duydukları hususlarla ilgili olarak, ihale tarihinden yirmi gün öncesine kadar yazılı
olarak açıklama talep edebilir. Bu tarihten sonra yapılacak açıklama talepleri değerlendirmeye
alınmayacaktır.
12.2. Talebin uygun görülmesi halinde Federasyonca yapılacak yazılı açıklama, ihale
tarihinden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ihale dokümanı
alanların tamamına gönderilir veya imza karşılığı elden tebliğ edilir.
12.3. Açıklamada, sorular ile Federasyonun ayrıntılı cevabı yer alır, açıklama talebinde
bulunanın kimliği belirtilmez.
12.4. Açıklamalar, açıklamanın yapıldığı tarihten sonra dokümanı satın alanlara ihale
dokümanının bir parçası olarak verilir.
Madde 13 - İhale dokümanında değişiklik yapılması
13.1. İlan yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Ancak,
tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik
hatalar veya eksikliklerin Federasyonca tespit edilmesi veya Federasyona yazılı olarak
bildirilmesi halinde, zeyilname düzenlenmek suretiyle ihale dokümanında değişiklik
yapılabilir. Zeyilname, ihale dokümanının bağlayıcı bir parçası olarak ihale dokümanına
eklenir.
13.2. Zeyilname, ihale tarihinden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin
edecek şekilde ihale dokümanı alanların tamamına gönderilir veya imza karşılığı elden tebliğ
edilir.
13.3. Zeyilname düzenlenmesi nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç
duyulması halinde Federasyon, ihale tarihini bir defaya mahsus olmak üzere en fazla yirmi
gün süreyle zeyilname ile erteleyebilir. Erteleme süresince, ihale dokümanının satılmasına ve
teklif alınmasına devam edilecektir.
13.4. Zeyilname düzenlenmesi halinde, tekliflerini bu düzenlemeden önce vermiş olan
istekliler tekliflerini geri çekerek, yeniden teklif verebilirler.
Madde 14 - İhale saatinden önce ihalenin iptal edilmesi
14.1. Federasyon tarafından gerekli görülen veya ihale dokümanında yer alan belgelerde
ihalenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların tespit
edildiği hallerde, ihale saatinden önce ihale iptal edilebilir.
14.2. Bu durumda, iptal nedeni belirtilmek suretiyle ihalenin iptal edildiği ilan edilerek
duyurulur. Bu aşamaya kadar teklif vermiş olanlara ihalenin iptal edildiği ayrıca tebliğ edilir.
14.3. İhalenin iptal edilmesi halinde, verilmiş olan bütün teklifler reddedilmiş sayılır ve bu
teklifler açılmaksızın isteklilere iade edilir.
14.4. İhalenin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce Federasyondan herhangi bir hak talebinde
bulunulamaz.
Madde 15 - İş ortaklığı
15.1. Birden fazla gerçek veya tüzel kişi, iş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif
verebilir.
15.2. İş ortaklığında en çok hisseye sahip ortak, pilot ortak olarak gösterilmek zorundadır.
Ancak bütün ortakların hisse oranlarının eşit olduğu veya diğer ortaklara göre daha fazla hisse
oranına sahip ve hisseleri birbirine eşit olan ortakların bulunduğu iş ortaklıklarında ise bu
ortaklardan biri pilot ortak olarak belirlenir.
15.3. İş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verecek istekliler, iş ortaklığı
yaptıklarına dair pilot ortağın da belirtildiği ekte örneği bulunan iş ortaklığı beyannamesini
teklifleriyle beraber sunacaklardır.
15.4. İhalenin iş ortaklığı üzerinde kalması halinde, iş ortaklığı tarafından, sözleşmenin
imzalanmasından önce noter onaylı ortaklık sözleşmesinin Federasyona verilmesi zorunludur.
15.5. İş ortaklığı sözleşmesinde, ortakların hisse oranları, pilot ortak ile diğer ortakların işin
yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları belirtilecektir.
III. TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI VE SUNULMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR
Madde 16 - Teklif ve sözleşme türü
16.1. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen
birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu,
ihale üzerine bırakılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen
birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme
imzalanacaktır.
16.2. İstekliler tekliflerinin her biri için numune hazırlayacak, bu numuneler kapalı ve
ağızları bantlanmış olacak ve teklifler değerlendirilirken ihale komisyonu Federasyonun
görevlendirdiği kişilerce açılarak, değerlendirilecektir.
16.3. İhale konusu işin tamamına teklif verilecektir kısmi teklifler değerlendirmeğe
alınmayacaktır.
Madde 17 - Teklif ve ödemelerde geçerli para birimi
17.1. Teklif mektubu ve tekliflerin sunulma şekli;
a) İstekliler, tekliflerini gösteren fiyatlarını ve bunların toplam tutarlarını Türk Lirası olarak
belirteceklerdir. Sözleşme konusu işin ödemelerinde de bu para pirimi kullanılacaktır.
b) Teklif mektubu ve geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak bu
Şartnamede istenilen bütün belgeler bir zarfa veya pakete konulur. Zarfın veya paketin
üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe
ait olduğu ve ihaleyi yapan Federasyonun açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli
tarafından imzalanarak, mühürlenir veya kaşelenir.
c) Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar
karşılığında Federasyona (tekliflerin sunulacağı yere) teslim edilir. Bu saatten sonra verilen
teklifler kabul edilmez ve açılmadan istekliye iade edilir. Bu durum bir tutanakla tespit edilir.
d) Teklifler ihale belirtilen ihale saatine kadar, sıra numaralar alındılar karşılığında sunulması
sırasında teklif sahipleri Teklifi esas olacak malzemeler birer adet numuneyi sunacaklar, bu
numunelere aynı telif sıra numarası silinmeyen kalem ile verilecektir. Geçerli teklif belirleme
esnasında teknik şartnamede belirtilen özelliklerin taşınıp taşınmadığı komisyonca
belirlenecek ve tutanak altına alınacaktır.
e) İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim
fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale
üzerine bırakılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim
fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme
imzalanacaktır."
Madde 18 - Teklif mektubunun şekli ve içeriği
18.1. Teklif mektupları, ekteki form örneğine uygun şekilde yazılı ve imzalı olarak sunulur.
18.2. Teklif mektubunda;
a) İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
b) Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması,
c) Kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,
ç) Türk vatandaşı gerçek kişilerin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının, Türkiye'de
faaliyet gösteren tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasının belirtilmesi,
e) Teklif mektubunun ad, soy ad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce
imzalanmış olacaktır,
Madde 19- Tekliflerin geçerlilik süresi
19.1. Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür.
19.2. İhtiyaç duyulması halinde, teklif geçerlilik süresinin en fazla yukarıda belirlenen süre
kadar uzatılması Federasyondan talep edilebilir. Federasyon bu talebi kabul veya reddedebilir.
19.3. Teklifinin geçerlilik süresini uzatan istekli, teklif ve sözleşme koşullarını
değiştirmeden, geçici teminatını kabul ettiği yeni teklif geçerlilik süresi ile geçici teminata
ilişkin hükümlere uygun hale getirir.
19.4. Bu konudaki istek ve cevaplar yazılı olacaktır.
Madde 20 - Teklif fiyata dahil olan giderler
20.1. Federasyon, ihale konusu malların yurtiçinde teslim edileceği illeri belirler. Yüklenici,
Federasyonun belirtmiş olduğu adreslere malları teslim eder ve bu hizmetinden dolayı
yüklenici ayrıca bir ücret talebinde bulunamaz.
20.2. Federasyon ihale konusu malların teslimleri dışında yer alan gider kalemlerinde artış
olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür
artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri
sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.
20.3. Ancak, sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer
Vergisi (KDV) ilgili mevzuatı çerçevesinde Federasyon tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.
20.4. İhale konusu mallara ait Sigorta,Vergi,Resim, Harç giderleri ve sözleşme ile ilgili diğer
giderleri tamamı teklif edilecek fiyata dahil olup teklif sahibi tarafından karşılanacaktır.Teklif
sahibi, Federasyondan bu konuda hiçbir talepte bulunmayacaktır.
Madde 21 - Geçici teminat
21.1. İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3'ünden az oranda geçici teminat
veren isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır.
21.2. İsteklinin ortak girişim olması halinde, toplam geçici teminat miktarı ortaklık oranına
veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarlarına bakılmaksızın ortaklardan
biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir.
21.3. Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir.
Bu tarih, teklif bedelinin geçerlilik süresi kadar olur. Teklif tarihine otuz gün eklenerek
belirlenir.
21.4. Kabul edilebilir bir geçici teminat ile birlikte verilmeyen teklifler, istenilen katılma
şartlarını sağlamadığı gerekçesiyle Federasyon tarafından değerlendirme dışı bırakılacaktır.
21.5. Geçici teminat tedavüldeki Türk Parası olduğunda, Federasyona ait T.C.Garanti
Bankası Bulvar Şubesi İBAN TR430006200071000006299166 hesap numarasına geçici
teminat olarak teslim edilecek ve banka dekontu ihale dokümanları ile sunulacaktır.
Madde 22 - Teminat olarak kabul edilecek değerler
22.1. Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda sayılmıştır:
a)
Tedavüldeki Türk Parası.
b)
Bankalar tarafından verilen teminat mektupları.
c)
Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler
yerine düzenlenen belgeler.
22.2. 27.1. maddesinin (c) bendinde belirtilen senetler ve bu senetler yerine düzenlenen
belgelerden nominal değere faiz dahil edilerek ihraç edilenler, anaparaya tekabül eden satış
değeri üzerinden teminat olarak kabul edilir.
22.3. İlgili mevzuatına göre Türkiye'de faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı
bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları ile Türkiye dışında faaliyette bulunan banka
veya benzeri kredi kuruluşlarının kontra garantisi üzerine Türkiye'de faaliyette bulunan
bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları da teminat olarak kabul edilir.
22.4. Teminat mektubu verilmesi halinde, bu mektubun kapsam ve şeklinin, Kamu İhale
Kurumu tarafından belirlenen esaslara ve standart formlara uygun olması gerekir. Bu esaslara
ve standart formlara aykırı olarak düzenlenmiş teminat mektupları geçerli kabul edilmez.
22.5. Teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.
22.6. Her ne suretle olursa olsun, Federasyonca alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine
ihtiyati tedbir konulamaz.
Madde 23 - Geçici teminatın teslim yeri
23.1. Teminat mektupları, teklifle birlikte zarf içerisinde Federasyona sunulur.
23.2. Teminat mektupları dışındaki teminatları Federasyonun belirleyeceği banka ve
muhasebe müdürlüğü saymanlığına yatırılması ve makbuzlarının teklif zarfının içinde
sunulması gerekir.
Madde 24 - Geçici teminatın iadesi
24.1. İhale üzerinde bırakılan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi
istekliye ait teminat mektupları ihaleden sonra Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine
teslim edilir. Diğer isteklilere ait teminatlar ise hemen iade edilir.
24.2. İhale üzerinde bırakılan isteklinin geçici teminatı ise gerekli kesin teminatın verilip
sözleşmeyi imzalaması halinde iade edilir.
24.3. İhale üzerinde bırakılan istekli ile sözleşme imzalanması halinde, ekonomik açıdan en
avantajlı ikinci teklif sahibine ait teminat, sözleşme imzalandıktan hemen sonra iade edilir.
IV-TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SÖZLEŞME YAPILMASINA
İLİŞKİN HUSUSLAR
Madde 25 - Tekliflerin alınması ve açılması
25.1. Teklifler, bu Şartnamede belirtilen ihale saatine kadar Federasyona (tekliflerin
sunulacağı yere) verilecektir.
25.2. İhale komisyonu tarafından, tekliflerin alınması ve açılmasında aşağıda yer alan usul
uygulanır:
25.2.1. İhale komisyonunca bu Şartnamede belirtilen ihale saatinde ihaleye başlanır ve bu
saate kadar kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara
duyurulur.
25.2.2. İhale komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. Bu incelemede, zarfın
üzerinde isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe
ait olduğu, ihaleyi yapan Federasyonun açık adresi ve zarfın yapıştırılan yerinin istekli
tarafından imzalanıp mühürlenmesi veya kaşelenmesi hususlarına bakılır. Bu hususlara uygun
olmayan zarflar bir tutanakla belirlenerek değerlendirmeye alınmaz.
25.2.3. İhale konusu işin yaklaşık maliyeti açıklandıktan sonra zarflar isteklilerle birlikte hazır
bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır. İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve
teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri
eksik olan veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla
tespit edilir. İstekliler ve teklif bedelleri açıklanarak tutanağa bağlanır. Düzenlenen bu
tutanaklar ihale komisyonunca imzalanır ve ihale komisyon başkanı tarafından onaylanmış bir
sureti isteyenlere imza karşılığı verilir.
25.2.4. Bu aşamada hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez. Teklifi oluşturan
belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler değerlendirilmek üzere ilk oturum
kapatılır.
Madde 26 - Tekliflerin değerlendirilmesi
26.1. Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu
ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin
değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir.
26.2. Teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, sunulan belgelerde bilgi
eksikliği bulunması halinde Federasyonca belirlenen sürede bu eksik bilgilerin tamamlanması
yazılı olarak istenir. Bu çerçevede, tamamlatılması istenen bilgi eksikliklerinin giderilmesine
ilişkin belgelerin niteliği dikkate alınarak Federasyon tarafından iki iş gününden az olmamak
üzere makul bir tamamlama süresi verilir. Belirlenen sürede bilgileri tamamlamayanların
teklifleri değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatları gelir kaydedilir.
26.3.Bilgi eksikliklerinin tamamlatılmasına ilişkin olarak, verilen süre içinde isteklilerce
sunulan belgelerin ihale tarihinden sonraki bir tarihte düzenlenmesi halinde, bu belgeler,
isteklinin ihale tarihi itibarıyla ihaleye katılım şartlarını sağladığını tevsik etmesi durumunda
kabul edilecektir.
26.4.Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile
geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine
geçilir.
26.5.Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik
kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı ile birim
fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı incelenir. Uygun olmadığı
belirlenen teklifler ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunan teklifler
değerlendirme dışı bırakılır.
Madde 27 - İsteklilerden tekliflerine açıklık getirmelerinin istenilmesi
27.1.İhale komisyonunun talebi üzerine Federasyon, tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması
ve değerlendirilmesinde yararlanmak üzere açık olmayan hususlarla ilgili isteklilerden
açıklama isteyebilir.
27.2.Bu açıklama, hiçbir şekilde teklif fiyatında değişiklik yapılması veya ihale dokümanında
öngörülen kriterlere uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amacıyla istenilemez ve
bu sonucu doğuracak şekilde kullanılamaz.
27.3.Federasyonun yazılı açıklama talebine, istekli tarafından yazılı olarak cevap verilir.
Madde 28 - Aşırı düşük teklifler
28.1.İhale komisyonu, verilen teklifleri değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya yaklaşık
maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce,
belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden, teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile
ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.
28.2.İhale komisyonu tarafından;
a) İmalat sürecinin ekonomik olması,
b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temininde kullanacağı
avantajlı koşullar,
c) Teklif edilen malın özgünlüğü,
hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamalar dikkate alınarak, aşırı
düşük teklifler değerlendirilir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen
veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.
28.3. İhale komisyonu tarafından, aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve
ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesinde, sınır değer veya sorgulama kriterleri ya
da ortalamalara ilişkin olarak Kamu İhale Kurumu tarafından düzenleme yapılmış ise bu
düzenlemelerde yer alan kriterler esas alınacaktır.
Madde 29 - Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesi
29.1.İhale komisyonu kararı üzerine Federasyon, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek
ihaleyi iptal etmekte serbesttir. Federasyon bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi
bir yükümlülük altına girmez.
29.2.İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum, bütün isteklilere gerekçesiyle birlikte derhal
bildirilir.
Madde 30 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi
30.1. Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklifi ihale komisyonu belirler. Birden fazla
istekli tarafından telif edilen fiyatın en düşük fiyat olması ve bu fiyatların da birbirine eşit
olması durumunda ekonomik açıdan en avantajlı teklifler ve iş deneyimini gösteren belgedeki
tutarlar dikkate alınır.
Madde 31 - İhalenin karara bağlanması
31.1.Yapılan değerlendirme sonucunda ihale komisyonu tarafından ihale, ekonomik açıdan en
avantajlı teklifi veren istekli üzerinde bırakılır.
31.2.İhale komisyonu, yapacağı değerlendirme sonucunda gerekçeli bir karar alarak ihale
yetkilisinin onayına sunar.
Madde 32 - İhale kararının onaylanması veya iptali
32.1.İhale kararı ihale yetkilisince onaylanmadan önce, ihale üzerinde bırakılan istekli ile
varsa ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı
olup olmadığı Kurumdan teyit edilerek buna ilişkin belge ihale kararına eklenir.
32.2.Yapılan teyit işlemi sonucunda, her iki isteklinin de yasaklı çıkması durumunda ihale
iptal edilir.
32.3.İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç üç iş günü içinde ihale kararını onaylar veya
gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.
32.4.İhale; kararın ihale yetkilisince onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise
hükümsüz sayılır.
Madde 33 - Kesinleşen ihale kararının bildirilmesi
33.1.Kesinleşen ihale kararı, ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç üç iş
günü içinde, ihale üzerinde bırakılan istekliye ihale komisyonu kararı ile birlikte bildirilir.
33.2.İhale; kararının ihale yetkilisi tarafından iptal edilmesi durumunda da isteklilere
gerekçeleri belirtilmek suretiyle bildirim yapılır.
33.3.İhale sonucunun bütün isteklilere bildiriminden itibaren üç gün geçmedikçe sözleşme
imzalanmayacaktır.
Madde 34 - Sözleşmeye davet
34.1. Türkiye Judo Federasyonunun Satın Alma Talimatının 23/1 maddesi uyarınca ihale
üzerinde bırakılan istekli sözleşmeye davet edilir. Bu davet yazısında, İhale Komisyonunun
kesinleşen kararının işin üzerinde bırakılana bildirilmesinden itibaren beş gün içinde yasal
yükümlüklerini yerine getirmek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu bildirilir.
Madde 35 - Kesin teminat
35.1.İhale üzerinde bırakılan istekliden, sözleşme imzalanmadan önce, ihale bedelinin
% 6’sı oranında kesin teminat alınır.
35.2.İhale üzerinde bırakılan isteklinin ortak girişim olması halinde, toplam kesin teminat
miktarı ortaklık oranına veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarlarına
bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir.
Madde 36 - Sözleşme yapılmasında isteklinin görev ve sorumluluğu
36.1.İhale üzerinde bırakılan istekli, İhale Komisyonunun kesinleşen kararının
bildirilmesinden itibaren 5 gün içinde, ihale tarihinde Türkiye Judo Federasyonunun Satın
Alma ve İhale Talimatının 20. Maddesinin 1, a ve b bentlerinde sayılan durumlarda
olmadığına dair belgeler ile kesin teminatı verip diğer yasal yükümlülüklerini yerine getirerek
sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan sonra geçici teminat iade
edilecektir.
36.2. İhale üzerinde bırakılan isteklinin ortak girişim olması halinde, ihale tarihinde Türkiye
Judo Federasyonunun Satın Alma ve İhale Talimatının 20. maddesinin 1, a ve b bentlerinde
sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin belgeleri, her bir ortak ayrı ayrı sunmak zorundadır.
36.3. Mücbir sebep halleri dışında ihale üzerinde bırakılan isteklinin, sözleşmeyi
imzalamaması, durumunda, sözleşmeyi ifa edememesi malı teslim edememesi halinde geçici
ve kesin teminatı gelir kaydedilir.
Madde 37 - Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibine bildirim
37.1. İhale üzerinde bırakılan istekliyle sözleşmenin imzalanamaması durumunda, ekonomik
açıdan en avantajlı ikinci teklif fiyatının ihale yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla, bu teklif
sahibi istekliyle sözleşme imzalanabilir.
37.2 Mücbir sebep halleri dışında ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi isteklinin,
sözleşmeyi imzalamaması durumunda, geçici teminatı gelir kaydedilir.
37.3 Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibiyle de sözleşme yapıp yapmamakta
Federasyon serbesttir.
Madde 38 - Sözleşme yapılmasında Federasyonun görev ve sorumluluğu
38.1.Federasyonun sözleşme yapılması konusunda yükümlülüğünü yerine getirmemesi
halinde istekli Federasyondan herhangi bir talepte bulunamaz. Türkiye Judo Federasyonunun
Satın Alma ve İhale Talimatı ve 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri
hakkındaki kanunun ek 9 maddesi ve Türkiye Judo Federasyonu ana statüsü gereğince,
Türkiye Judo Federasyonu özel hukuk hükümlerine tabi olup, Türkiye Judo Federasyonunun
Satın Alma ve İhale Talimatında ve İdari şartnamede hüküm bulunmayan hallerde genel
hükümler uygulanacaktır.
38.2.Bu takdirde geçici teminat istekliye iade edilir ve istekli teminat vermek için yaptığı
belgelendirilmiş giderleri talep edemez.
Madde 39 - İhalenin sözleşmeye bağlanması
39.1.Sözleşmenin imzalanacağı tarihte, ihale sonuç bilgileri sözleşme imzalanmadan önce
Kamu İhale Kurumunun internet sitesinden ihale yasaklısı olup olmadığı sorgulanacak,
sözleşme imzalanacak isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığının dair teyit
belgesini ibraz etmesi zorunludur.
39.2.Federasyon tarafından ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olarak hazırlanan
sözleşme, ihale yetkilisi ve yüklenici tarafından noter huzurunda imzalanır ve sözleşmenin
Federasyonca onaylı bir örneği yükleniciye verilir. Yüklenici tarafından sözleşmenin birden
fazla nüsha olarak düzenlenmesi talep edilirse, talep edilen sayı kadar sözleşme nüshası
düzenlenir.
39.3 Sözleşmenin imzalanmasına ilişkin her türlü vergi, resim ve harçlar ile diğer sözleşme
giderleri yükleniciye aittir.
V- SÖZLEŞMENİN UYGULANMASI VE DİĞER HUSUSLAR
Madde 40- Fiyat farkı
40.1. İhale konusu malların alımında fiyat farkı uygulanmayacaktır.
Madde 41- Sözleşmenin uygulanmasına ilişkin hususlar
41.1.Sözleşmenin
düzenlenmiştir.
uygulanmasına
ilişkin
aşağıdaki
hususlar
sözleşme
tasarısında
a) Ödeme yeri ve şartları; ihale konusu malların tamamının belirtilen adreslere teslim
edilmesinden sonra altmışıncı gününe kadar ihale bedelinin tamamı isteklinin belirteceği
banka hesabına ödenecektir.
b) Avans kesinlikle verilmeyecektir.
c) İş bitirme tarihi; İhale konusu malların tamamı sözleşme tarihinden sonra otuz gün içinde
belirtilen adreslere teslim edilmiş olacaktır.
ç) Yüklenici geçerli bir sebep sunması halinde Federasyon süre uzatımı verip vermemekte
serbesttir.
d) Cezalar ve sözleşmenin feshi; Yüklenici ihale konusu işi aksatması veya kısmen yapması,
eksik yapması, teklife ve şartnameye uymayan malzemeleri teslim etmesi durumunda, mal
bedeli ödenmez ve kesin teminatı Federasyonca irat kaydedilir.
e) Sözleşme kapsamındaki malların Federasyonca artırılması durumda aynı teklif ve şartlar
geçerli olacaktır. İhale konusu işin adetlerinde eksik olması veya istekli tarafından eksik
teslim edileceği teklif edilse dahi bu teklif dikkate alınmayacaktır.
f) Denetim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar; Federasyon tarafından tayin edilecek
bilirkişi ve depo memurunun kontrolünde mallar muayene edilecek ve kabul edilecektir.
g) Anlaşmazlıkların çözümünde Ankara Mahkemeleri ve İcra daireleri yetkilidir.
Madde 42- Diğer hususlar
42.1 Federasyon işi ihale edip etmemekte, kısmen etmekte serbesttir.
42.2. Bu şartnamede hüküm bulunmayan hallerde Türkiye Judo Federasyonu Satın Alma ve
İhale Talimatı hükümleri uygulanır.
TÜRKİYE JUDO FEDERASYONU BAŞKANLIĞI
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
543 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content