close

Enter

Log in using OpenID

BİLGİ NOTU BİSİKLET ALIMI - Tekirdağ Halk Sağlığı Müdürlüğü

embedDownload
T . C .
S
T E K İ R D A Ğ
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
A Ğ L
H A L K
I
K
B A
S A Ğ L I Ğ I
K A N L I Ğ I
M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü
BİLGİ NOTU
BİSİKLET ALIMI
2015
Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar,Programlar Ve Kanser Şubesi
( Obezite Diyabet ve Metabolik Hastalıklar Birimi )
Sağlığı korumak ve geliştirmek için; fiziksel aktivite engellerini yok etmek ve buna uygun
stratejiler geliştirilmektedir. Bunu yaparken; bütünleştirici, çok sektörlü ve ortaklık temelli yaklaşımlar
desteklenmelidir.Çocuk ve adolesanlar başta olmak üzere toplumun her kesiminin fiziksel aktivite
düzeyinin artırılması ve fiziksel aktivite engellerinin ortadan kaldırılması gerektiği söylemekte; bu
sayede kalp ve damar hastalıkları , kanser, diyabet ve kronik solunum yolu hastalıkları artışının
durdurulabileceği ve bunların neden olduğu erken ölümlerin azaltılabileceği düşünülmektedir.
Dünyada tüm ölümlerin yaklaşık % 70’ini kronik hastalıklar oluşturmaktadır. Kronik hastalıklar
için önlenebilir davranışsal risk faktörleri sağlıksız beslenme, yetersiz fizik aktivite (hareketsizlik),
tütün kullanımı, ve alkolün zararlı kullanımıdır.
Dünya Sağlık Örgütü fiziksel aktivite düzeyinin artırılmasına yönelik hedef ve stratejileri
belirleyerek ülkelere yapılabilecekleri konusunda önerilerde bulunmakta ve izlenecek yol haritasının
çizilmesinde liderlik yapmaktadır. Küresel hedeflerde 2025 yılına kadar obezite ve diyabetteki artış
sürecinin durdurulması, fiziksel aktivite yapmayan nüfus oranının %10 azaltılması yer almaktadır.
Ülkemizde yapılan pek çok çalışmada fiziksel aktivite düzeyini saptamak amaçlanmıştır. Bu
araştırmalardan TBSA 2010 sonuçlarına göre;
*12 yaş üstü bireylerin %71,9’unun hareketsiz olduğu, %9,7’sinin yetersiz düzeyde fiziksel
aktivite yaptığı bulunmuştur.
*Aynı çalışmada 6-11 yaş grubu çocukların %58,4’ünün düzenli egzersiz yapmadığı
saptanmıştır.
DSÖ işbirliğinde yapılan Türkiye Çocukluk Çağı (7-8 Yaş) Şişmanlık Araştırması 2013 (COSITUR-2013) sonuçlarına göre ise;
-
-
Her dört çocuktan üçü hiç spor yapmamaktadır (%74.2),
Hafta içi çocukların %22.4’ü en az bir saat bilgisayarda oyun oynamaktadır.
Hafta sonunda çocukların %56.8’inin günlük aktiviteleri arasında bilgisayarda oyun oynama
bir aktivite olarak yer almaktadır. Yine aynı çalışmada televizyon seyretmenin çocukların
önemli etkinliklerinden biri olduğu saptanmıştır.
Hafta sonunda çocukların %97.7’sinin günlük yaşam aktiviteleri arasında televizyon
seyretmek yer almaktadır.
Bu araştırmalar ışığında; Ülkemizde de fiziksel aktivite düzeyini artırmak amacıyla hedefler
belirleyerek stratejiler geliştirmek, toplumu fiziksel aktiviteye özendirmek, fiziksel aktiviteye ulaşma
engellerini ortadan kaldırmak için yerel ve ulusal düzeyde çalışmalar yapılmaktadır.
Bakanlığımız tarafından yürütülmekte olan "Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat
Programı” 2014-2017 yıllarını içerecek şekilde güncellenmiştir. Sayın Bakanımızın da öncelik verdiği
programın hedefleri, Bakanlığımızı ilgilendiren çeşitli strateji ve politika belgelerinde de zikredilmiştir.
Nitekim 2014-2018 yıllarını kapsayan Onuncu Kalkınma Planı’nda da: “15 yaş ve üzeri nüfusta yeterli
fiziksel aktivite yapanların oranının yüzde 62’ye çıkarılması” hedef olarak belirtilmektedir.
1
Bu bağlamda okullarda çocuklarımıza ve gençlerimize düzenli fiziksel aktivite alışkanlığı
kazandırılarak sağlıklarının korunması, gelecekte sağlık sistemimiz üzerinde oluşabilecek potansiyel
yükün azaltılması için fiziksel aktivitenin arttırılmasına yönelik Bakanlığımızca bisiklet alımı
gerçekleştirilecektir. Halk Sağlığı Müdürlüğümüzce her ilçemize 15 adet olmak üzere 5., 6. ve 7.
sınıflarda Seçmeli Spor Ve Fiziki Etkinlik Derslerinde ve/veya “Bisiklet Modülü” dersini uygulayan
okullara bisiklet desteği sağlanacaktır. Bu etkinliğin ilk aşamasında 165 adet bisiklet Halk Sağlığı
Müdürlüğümüzce alınmış ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte 20.04.2015 tarihinde ve 16.00 da
Halk Sağlığı Müdürlüğünde imzalanacak olan protokolle teslimi yapılacaktır. Tüm Kamu ,Kurum ve
Kuruluşlara duyurulur.
TEKİRDAĞ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ
2
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
216 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content