close

Вход

Log in using OpenID

2014. g. - Udruga Zvončići

embedDownload
Registar neprofitnih organizacija - VAŽNO!
Sve neprofitne organizacije dužne su ispuniti obvezu upisa u Registar neprofitnih organizacija. Ovo ne vrijedi
samo za novoosnovane već i za ranije osnovane neprofitne organizacije. Na Internet stranici Ministarstva
financija nalazi se Obrazac RNO te sve upute za prijavu u Registar. Financijski izvještaji neće se zaprimati
bez ispravno upisanog RNO broja.
––––> Link na Internet stranice Ministarstva financija (neprofitno računovodstvo)
Financijski izvještaji neprofitnih organizacija primaju se samo u propisanom roku. Nakon isteka propisanog
roka Fina ne zaprima nove izvještaje korisnika koji kasne s predajom.
TEHNIČKE UPUTE ZA UNOS PODATAKA
Verzija Excel datoteke: 3.0.1.
Ovaj Excel dokument koristi se kao medij za prijenos podataka, ali je istovremeno i kontrolni mehanizam ispravnosti računskih i
logičkih kontrola te popunjenosti izvještaja. Iako bi neki drugi formati (TXT, XML) olakšali popunjavanje izvještaja direktno iz
računovodstvenih programa, takvi formati nisu pogodni za one korisnike koji izvještaje popunjavaju ručno te nemaju ugrađene
kontrole ne netočnosti ili nepopunjenost podataka.
Ni u kojem slučaju nije dopušteno: dodavanje, brisanje ili preimenovanje radnih listova; zaštita ili dijeljenje radne knjige, tj. bilo kakva promjena strukture
datoteke, zaštita i razina prava na izmjene. Bilo koja od ovih radnji rezultirat će time da se Excel datoteka neće moći učitati ni u poslovnici Fine niti putem
web-a. Radni listovi su zaštićeni lozinkom iz razloga da se korisnicima koji ručno popunjavaju obrazac onemogući nehotična izmjena ugrađenih formula,
kontrola i formata prikiaza podataka.
Kod ručnog popunjavanja izvještaja u Excelu, vrlo često se podaci prebacuju iz neke druge Excel datoteke. Pri tome je najveća opasnost metoda
prebacivanja podataka. Obavezno treba koristit metodu Copy/Paste (Kopiraj/Zalijepi), a ne Cut / Paste (Izreži / Zalijepi). Metoda Cut/Paste prebacuje i
formate i formule iz izvorne datoteke i time kvari strukturu datoteke koju popunjavate što će opet rezultirati time da datoteku nećete moći učitati niti
predati. Prilikom prebacivanja podataka najbolje je koristiti se metodom "Paste special" (Posebno lijepljenje) gdje se izabire opcija samo vrijednosti
(Values). U tom slučaju, nikakve formule niti druga uređenja u izvornoj datoteci neće se prebaciti u datoteku izvještaja. Jedina opasnost ovakvog
prebacivanja podataka je ta da možete u ćeliju ubaciti i nezaokružene vrijednosti, negativne vrijednosti tamo gdje to nije moguće i vrijednosti koje kod
ručnog unosa nisu omogućene. Pojavi li se u Excel datoteci u nekom polju oznaka #VRIJ ili #REF znači da je narušena struktura Excel datoteke
(najčešće cut/paste metodom) te je potrebno popuniti drugu Excel datoteku.
Kod popunjavanja direktno iz računovodstvenog programa treba obratiti pažnju na neke bitne stvari. Računovodstveni program puni Excel datoteku
pojedinačnim iznosima, ali računovodstveni program ne izračunava sumarne AOP oznake. Excel datoteku popunjenu kroz program potrebno ju je otvoriti
u MS Excel-u ili OpenOffice-u kako bi se pokrenuli automatski izračuni. Ti izračuni "odrade" se u dijeliću sekunde i na ekranu vidite sve već izračunate
podatke, tek na jako opterećenim ili jako sporim računalima moguće je vidjeti kako se sekundu-dvije podaci u Excel datoteci brzo "mijenjaju" dok MS
Excel izračunava sumarne AOP oznake i izračunava kontrolni broj te preko ugrađenih formula kontrolira podatke i prebacuje iz iz jednog u drugi radni
list. Sve te izračune potrebno je i sačuvati, pa je obavezno da prilikom zatvaranja takve Excel datoteke sačuvate (snimite) promjene.
Pokušate li neizračunatu Excel datoteku učitati u poslovnici Fine ili poslati putem web-a dobit ćete obavijest da Excel datoteka nije u ispravnom formatu,
a ako i uspije učitavanje podataka iz nje, javit će Vam da matični broj ne postoji ili da nemate prava slanja izvještaja za taj poslovni subjekt Kako u
"neizračunatoj" Excel datoteci matični broj i OIB nisu preneseni na skriveni radni list s kojeg aplikacija učitava podatke, u polja matičnog broja i OIB-a
ostanu upisane nule, pa zbog toga i dobijete obavijest da nemate pravo slanja izvještaja, jer za matični broj 0 i OIB nula nemate.
Regionalne postavke datuma i brojeva na računalu prilikom popunjavanja moraju biti prema hrvatskim normama, točka za odvajanje tisuća, zarez za
odvajanje decimalnog dijela broja, a skraćeni oblik datuma u formatu DD.MM.GGGG (dan, mjesec, godina). U suprotnom, moguće je da se popunjeni
obrazac neće moći učitati ili da Vam Excel podatke koje upisujete pogrešno konvertira.
Razdoblje obrade unosi se na način GGGG-MM gdje GGGG označava godinu, a MM zadnji mjesec razdoblja, odvojeno crticom (minusom). Šifre
djelatnosti, grada/općine, broj pošte, matični broj, OIB te RNO upisuju se kao niz znamenaka (brojeva), a kako bi Excel datoteka bila što manje
osjetljiva na razliku između broja i "broja spremljenog kao tekst" na ove pozicije dopušten upis u oba formata, ali nije dopušten upis bilo kojeg drugog
znaka osim znamenaka 0-9.
U polje naziv upisujete skraćeni naziv obveznika, bez navodnika, ne odvajajte naziv nepotrebnim razmacija (npr. UDRUGA "F I N A" je pogrešan upis,
treba biti upisano samo UDRUGA FINA. U polje mjesto upisujte samo sjedište obveznika, bez poštanskog broja, za poštanski broj postoji izdvojeno
polje, a u polje adresa upisujte samo naziv ulice i kućni broj sjedišta obveznika. U polje zakonski prestavnik i osobu za kontakt upisujte ime i prezime
samo jedne osobe (ako ima više zakonskih prestavnika), tj. u svako od ovih polja samo jedno ime i prezime bez ikakvih titula, statusa i slično, a isto tako
u polje broja telefona za kontakt te polje adrese e-pošte upisujte samo jednu adresu pošte i jedan broj telefona ili mobitela.
Vrijednosti AOP oznaka koje sumiraju neke druge AOP oznake ne unose se već se izračunavaju, unosite samo iznose pojedinačnih AOP oznaka.
Polja koja se automatski sumiraju lagano su zasivljena kako bi se i vizualno označila drugačije. Podaci iz zaglavlja unose se samo u radni list "PRRAS",
a vrijede i za obrazac "BIL" (tamo se automatizmom prenose podaci upisani u PR-RAS obrazac).
Čest slučaj je da korisnici ne maksimiziraju Excel datoteku (posebno ako je otvaraju direktno s Web-a) i da jednostavno "ne vide" nazive radnih listova
na dnu ekrana. Zbog toga je uvedena navigacija na vrhu ekrana koja ostaje na vrhu i kad se šetate kroz obrazac dolje-gore. Klikom na ime radnog lista
(bijeli tekst na tamnoplavoj podlozi), automatski se prebacujete u radni list na čije ste ime kliknuli.
Na radnom listu Kontrole nakon unosa možete provjeriti jesu li zadovoljene neke osnovne kontrole na podacima. Radni list Kontrole organiziran je u
dvije kolone, u prvoj koloni je oznaka da li je kontrola zadovoljena, a u drugoj je tekstualni opis što ta kontrola provjerava. Ako neka kontrola nije
zadovoljena, pročitajte što ta kontrola provjerava i ispravite krivo uneseni ili neuneseni podatak. Postoje dvije vrste kontrola: crvene i plave. Pogreška na
crvenoj kontroli mora biti ispravljena inače obrazac neće biti prihvaćen. Plave kontrole su upozoravajuće, one upozoravaju da ste unijeli neku
kombinaciju iznosa ili nekih drugih podataka koja je upitna, a može a i ne mora biti točna - s obzirom na uvjete. Ako podatak smatrate točnim ili kontrola
vrijedi samo u posebnim uvjetima koji u vašem slučaju nisu zadovoljeni, tu kontrolu možete zanemariti.
Prilikom punjenja Excel datoteke direkno iz aplikacije za računovodstvo ili neke druge vanjske aplikacije, čest je slučaj da ta aplikacija koja puni Excel
datoteku, otvori datoteku, napuni je podacima i zatvori prije nego se sve automatske sume uspiju izračunati. Takva datoteka će javljati pogrešku prilikom
učitavanja. U slučaju da Excel datoteke punite iz svoje aplikacije, obavezno je nakon toga otvorite u Microsoft Excelu, pri tom će se sve formule
izračunati u djeliću sekunde, te takvu datoteku ponovo snimite, bez ikakvih dodatnih unosa ili promjena.
Česta pogreška pri unosu je da nakon brisanja vrijednosti nekog AOP-a u ćeliji ostane upisan razmak koji se ne vidi na ekranu, kad se to dogodi, polje
kontrolni broj na vrhu obrasca bit će popunjeno s vrijednošću #VRIJ ili #VALUE. U tom slučaju, ako ne uspijete pronaći na kojem AOP-u je upisan
razmak ili neki drugi znak koji nije brojevna vrijednost, popunite sva polja koja nemaju podataka nulama. U slučaju bilo kakvih problema s ovom Excel
datotekom možete se obratiti djelatniku FINA-e u najbližoj poslovnici ili na besplatni telefon 0800-0080.
Office 2007 (i novije verzije) donio je sa sobom i podršku za nove format datoteka. Radite li u Office-u 2007, program će Vam ponuditi konverziju u neki
od novijih Office formata. Obavezno ovu datoteku ostavite u starom formatu bez promjena formata (verzije Excela u kojoj se datoteka nalazi). U
slučaju da ste ipak prihvatili ponuđenu konverziju, kod snimanja Excel datoteke za predaju odaberite stariji tip Excel datoteke (Radna knjiga verzije 972003.). Učitavanje Excel datoteke u formatu Excela 2007 nije podržano.
Referentna stranica
BILANCA I IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA
NEPROFITNIH ORGANIZACIJA
za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2014.
Obrasci PR-RAS-NPF i Bilanca
UDRUGA ZA DJECU S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU ZVONČIĆI
02715902
Matični broj
47000
Naziv obveznika
KARLOVAC, PRILAZ V.HOLJEVCA 6
Broj pošte
Mjesto, ulica i kućni broj
158948
01833907105
4
179
8899
2014-12
RNO
Osobni identifikacijski
broj (OIB)
Šifra
županije
Šifra općine
Šifra djelatnosti
AOP oznaka razdoblja
88,931,947.64
Kontrolni broj obrasca
Neki financijski pokazatelji iz obrazaca:
AOP
Opis (BIL-NPF)
oznaka
Stanje 1. siječnja
Stanje 31. prosinca
IMOVINA (AOP 002+074)
001
233,749
722,662
OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)
145
233,749
722,662
AOP
Opis (PR-RAS-NPF)
oznaka
PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+032+041)
001
Plaće za prekovremeni rad
049
Ostali nespomenuti rashodi
125
Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija (AOP 127+128)
126
Tekući rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija
127
Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na kraju razdoblja
130
Povećanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 130-129)
131
Manjak prihoda – preneseni
137
Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 134-135+136-137)
138
Ostvareno
prethodne godine
Ostvareno tekuće
razdoblje
627,508
825,994
202,364
396,022
047638132
047638131
SNJEŽANA ČOP
Telefon
Telefaks
Zakonski predstavnik:
MIRNA POROPAT
Adresa e-pošte
Osoba za kontaktiranje
(potpis voditelja računovodstva)
(potpis zakonskog predstavnika)
M.P.
Sve su kontrole zadovoljene
Evidencijski broj
(popunjava FINA)
Obrazac PR-RAS-NPF
IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA NEPROFITNIH ORGANIZACIJA
za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2014.
za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2014.
AOP ozn. razdoblja2): 2014-12
Naziv obveznika: UDRUGA ZA DJECU S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU ZVONČIĆI
Poštanski broj: 47000
Mjesto: KARLOVAC
Kontrolni broj:
88,931,947.64
Osobni identifikacijski broj (OIB):
01833907105
Adresa sjedišta: PRILAZ V.HOLJEVCA 6
Žiro račun:
Matični broj: 02715902
RNO:
0158948
Žup.: KARLOVAČKA
Šifra županije:
4
Općina/grad: KARLOVAC
Šifra općine:
179
Šifra djelatnosti: 8899
Stanje kontrola: Sve su kontrole zadovoljene
Verzija Excel datoteke: 3.0.1.
Vrsta posla: 708
Djelatnost: Ostale djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja, d. n.
Račun iz
rač. plana
OPIS
AOP
Ostvareno prethodne
godine
Ostvareno tekuće
razdoblje
Index
(5/4)
1
2
3
4
5
6
PRIHODI
3
PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+032+041)
001
627,508
825,994
131.6
31
Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (AOP 003+004)
002
6,939
32,631
470.3
3111
Prihodi od prodaje roba
003
6,939
14,901
214.7
3112
Prihodi od pružanja usluga
004
17,730
-
32
Prihodi od članarina i članskih doprinosa (AOP 006+007)
005
800
22,980
2,872.5
3211
Članarine
006
800
22,980
2,872.5
3212
Članski doprinosi
007
33
Prihodi po posebnim propisima (AOP 009+010)
008
0
0
3311
Prihodi po posebnim propisima iz proračuna
009
3312
Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora
010
34
Prihodi od imovine (AOP 012+021)
011
645
205
31.8
341
Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020)
012
645
205
31.8
3411
Prihodi od kamata za dane zajmove
013
-
3412
Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima
014
-
3413
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju
015
3414
Prihodi od zateznih kamata
016
3415
Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika
017
3416
Prihodi od dividendi
018
-
3417
Prihodi od dobiti trgovačkih društava, banaka i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima
019
-
3418
Ostali prihodi od financijske imovine
020
342
Prihodi od nefinancijske imovine (AOP 022+023)
021
3421
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine
022
-
3422
Ostali prihodi od nefinancijske imovine
023
-
35
Prihodi od donacija (AOP 025+028 do 031)
024
540,128
715,389
132.4
351
Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026+027)
025
331,714
258,833
78.0
3511
Prihodi od donacija iz državnog proračuna
026
303,214
215,614
71.1
3512
Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
027
28,500
43,219
151.6
352
Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija
028
22,392
353
Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba
029
152,986
380,011
248.4
354
Prihodi od građana i kućanstava
030
33,036
76,545
231.7
355
Ostali prihodi od donacija
031
36
Ostali prihodi (AOP 033+036+037)
032
78,996
54,789
69.4
361
Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 034+035)
033
78,996
54,789
69.4
3611
Prihodi od naknade šteta
034
3612
Prihod od refundacija
035
78,996
54,789
69.4
362
Prihodi od prodaje dugotrajne imovine
036
363
Ostali nespomenuti prihodi (AOP 038 do 040)
037
0
0
3631
Otpis obveza
038
-
3632
Naplaćena otpisana potraživanja
039
-
3633
Ostali nespomenuti prihodi
040
-
37
Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija (AOP 042+043)
041
3711
Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija
042
-
3712
Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija
043
-
4
RASHODI (AOP 045+057+098+099+110+115+126)
044
500,876
632,336
126.2
41
Rashodi za radnike (AOP 046+051+052)
045
270,250
343,860
127.2
411
Plaće (AOP 047 do 050)
046
234,896
294,988
125.6
4111
Plaće za redovan rad
047
234,896
294,988
125.6
4112
Plaće u naravi
048
-
418
205
49.0
-
227
0.0
0
0
-
0.0
-
-
0
-
0
-
RASHODI
-
Stranica: 4
Račun iz
rač. plana
OPIS
AOP
Ostvareno prethodne
godine
Ostvareno tekuće
razdoblje
Index
(5/4)
4113
Plaće za prekovremeni rad
049
-
4114
Plaće za posebne uvjete rada
050
-
412
Ostali rashodi za radnike
051
-
413
Doprinosi na plaće (AOP 053 do 056)
052
35,354
48,872
138.2
4131
Doprinosi za zdravstveno osiguranje
053
31,400
43,934
139.9
4132
Doprinosi za zapošljavanje
054
3,954
4,938
124.9
4133
Doprinosi za mirovinsko osiguranje koje plaća poslodavac
055
-
4134
Posebni doprinos za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom
056
-
42
Materijalni rashodi (AOP 058+062+067+072+077+087+092)
057
209,940
244,469
116.4
421
Naknade troškova radnicima (AOP 059 do 061)
058
31,105
36,407
117.0
4211
Službena putovanja
059
2,377
-
4212
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
060
16,105
23,180
143.9
4213
Stručno usavršavanje radnika
061
15,000
10,850
72.3
422
Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično (AOP 063 do 066)
062
1,117
11,034
987.8
4221
Naknade za obavljanje aktivnosti
063
4222
Naknade troškova službenih putovanja
064
4223
Naknade ostalih troškova
065
4224
Ostale naknade
066
423
Naknade volonterima (AOP 068 do 071)
067
4231
Naknade za obavljanje djelatnosti
068
4232
Naknade troškova službenih putovanja
069
4233
Naknade ostalih troškova
070
4234
Ostale naknade
071
424
Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa (AOP 073 do 076)
072
41,689
6,988
16.8
4241
Naknade za obavljanje aktivnosti
073
41,689
6,988
16.8
4242
Naknade troškova službenih putovanja
074
-
4243
Naknade ostalih troškova
075
-
4244
Ostale naknade
076
425
Rashodi za usluge (AOP 078 do 086)
077
32,342
45,469
140.6
4251
Usluge telefona, pošte i prijevoza
078
7,158
11,560
161.5
4252
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
079
4253
Usluge promidžbe i informiranja
080
4254
Komunalne usluge
081
680
4,712
692.9
4255
Zakupnine i najamnine
082
11,000
8,430
76.6
4256
Zdravstvene i veterinarske usluge
083
-
4257
Intelektualne i osobne usluge
084
-
4258
Računalne usluge
085
-
4259
Ostale usluge
086
13,073
20,767
158.9
426
Rashodi za materijal i energiju (AOP 088 do 091)
087
97,514
135,063
138.5
4261
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
088
15,506
22,426
144.6
4262
Materijal i sirovine
089
13,196
17,204
130.4
4263
Energija
090
1,936
37,183
1,920.6
4264
Sitan inventar i auto gume
091
66,876
58,250
87.1
429
Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 093 do 097)
092
6,173
9,162
148.4
4291
Premije osiguranja
093
4292
Reprezentacija
094
6,173
8,662
140.3
4293
Članarine
095
500
-
4294
Kotizacije
096
-
4295
Ostali nespomenuti materijalni rashodi
097
-
43
Rashodi amortizacije
098
8,430
37,565
445.6
44
Financijski rashodi (AOP 100+101+105)
099
3,003
3,318
110.5
441
Kamate za izdane vrijednosne papire
100
442
Kamate za primljene kredite i zajmove (AOP 102 do 104)
101
0
0
4421
Kamate za primljene kredite banaka i ostalih kreditora
102
-
4422
Kamate za primljene robne i ostale zajmove
103
-
4423
Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove
104
-
443
Ostali financijski rashodi (AOP 106 do 109)
105
3,003
3,318
110.5
4431
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
106
2,989
3,311
110.8
4432
Negativne tečajne razlike i valutna klauzula
107
4433
Zatezne kamate
108
14
7
50.0
4434
Ostali nespomenuti financijski rashodi
109
45
Donacije (AOP 111+114)
110
9,253
3,124
33.8
451
Tekuće donacije (AOP 112+113)
111
9,253
3,124
33.8
4511
Tekuće donacije
112
9,253
3,124
33.8
4512
Stipendije
113
-
452
Kapitalne donacije
114
-
46
Ostali rashodi (AOP 116+121)
115
0
0
-
461
Kazne, penali i naknade štete (AOP 117 do 120)
116
0
0
-
4611
Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama
117
-
4612
Penali, ležarine i drugo
118
-
4613
Naknade šteta radnicima
119
-
10,711
1,117
0
0.0
323
-
346
-
346
-
-
431
0.0
-
-
-
Stranica: 5
Račun iz
rač. plana
OPIS
AOP
Ostvareno prethodne
godine
Ostvareno tekuće
razdoblje
Index
(5/4)
4614
Ugovorene kazne i ostale naknade šteta
120
462
Ostali nespomenuti rashodi (AOP 122 do 125)
121
4621
Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine
122
-
4622
Otpisana potraživanja
123
-
4623
Rashodi za ostala porezna davanja
124
-
4624
Ostali nespomenuti rashodi
125
-
47
Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija (AOP 127+128)
126
4711
Tekući rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija
127
-
4712
Kapitalni rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija
128
-
Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na početku razdoblja
129
-
Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na kraju razdoblja
130
Povećanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 130-129)
131
0
0
-
Smanjenje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 129-130)
132
0
0
-
UKUPNI RASHODI (AOP 044-131 ili 044+132)
133
500,876
632,336
126.2
VIŠAK PRIHODA (AOP 001-133)
134
126,632
193,658
152.9
0
0
0
-
0
-
-
MANJAK PRIHODA (AOP 133-001)
135
0
0
-
5221
Višak prihoda – preneseni
136
75,732
202,364
267.2
5222
Manjak prihoda – preneseni
137
Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 134-135+136-137)
138
202,364
396,022
195.7
Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 135+137-134-136)
139
0
0
-
140
170,051
65,783
38.7
141
752,652
1,436,275
190.8
142
856,920
1,112,521
129.8
Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 140+141-142)
143
65,783
389,537
592.2
Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)
144
5
8
160.0
Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)
145
4
7
175.0
-
DODATNI PODACI
11
Stanje novčanih sredstava na početku godine
11-dugovno Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne
11-potražno Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni
11
Ostvarena vrijednost
VRIJEDNOST OSTVARENIH INVESTICIJA U NOVU DUGOTRAJNU IMOVINU
AOP
u istom razdoblju
prethodne godine
Indeks
(5/4)
u izvještajnom
razdoblju
051
Građevinski objekti u pripremi
146
-
052
Postrojenja i oprema u pripremi
147
-
053
Prijevozna sredstva u pripremi
148
-
054
Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi
149
-
055
Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi
150
-
056
Ostala nefinancijska imovina u pripremi
151
-
AOP
Stanje 1. siječnja
Stanje zaliha
152
2,836
Kontrolni zbroj (AOP 144 do 152)
153
2,845
Stanje na kraju
izvještajnog razdoblja
Indeks
(5/4)
0.0
15
0.5
Zakonski predstavnik SNJEŽANA ČOP
Osoba za kontaktiranje: MIRNA POROPAT
Telefon za kontakt: 047638132
Telefax: 047638131
Adresa e-pošte obveznika:
Stranica: 6
Bilanca
NEPROFITNE ORGANIZACIJE
Obrazac BIL-NPF
stanje na dan 31.12. 2014.
Naziv obveznika: UDRUGA ZA DJECU S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU ZVONČIĆI
Poštanski broj: 47000
AOP ozn. razdoblja: 2014-12
Mjesto: KARLOVAC
OIB: 1833907105
Adresa sjedišta: PRILAZ V.HOLJEVCA 6
RNO: 0158948
Žiro račun:
Šifra županije: 4
Matični broj: 02715902
Šifra općine: 179
Šifra djelatnosti: 8899
Stanje kontrola: Sve su kontrole zadovoljene
Verzija Excel datoteke: 3.0.1.
Vrsta posla: 708
Djelatnost: Ostale djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja, d. n.
Račun iz
rač. plana
OPIS
AOP
Stanje 1. siječnja
Stanje 31. prosinca
Index
(5/4)
1
2
3
4
5
6
IMOVINA
IMOVINA (AOP 002+074)
001
233,749
722,662
309.2
0
Nefinancijska imovina (AOP 003+018+047+051+055+064)
002
145,903
330,605
226.6
01
Neproizvedena dugotrajna imovina (AOP 004+008-017)
003
89,075
156,496
175.7
011
Materijalna imovina – prirodna bogatstva (AOP 005 do 007)
004
0
0
-
0111
Zemljište
005
-
0112
Rudna bogatstva
006
-
0113
Ostala prirodna materijalna imovina
007
012
Nematerijalna imovina (AOP 009 do 016)
008
0121
Patenti
009
-
0122
Koncesije
010
-
0123
Licence
011
-
0124
Ostala prava
012
0125
Goodwill
013
-
0126
Osnivački izdaci
014
-
0127
Izdaci za razvoj
015
-
0128
Ostala nematerijalna imovina
016
-
019
Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine
017
-
02
Proizvedena dugotrajna imovina (AOP 019+023+031+034+039+042-046)
018
53,992
174,109
322.5
021
Građevinski objekti (AOP 020 do 022)
019
0
0
-
0211
Stambeni objekti
020
-
0212
Poslovni objekti
021
-
0213
Ostali građevinski objekti
022
-
022
Postrojenja i oprema (AOP 024 do 030)
023
53,992
174,109
322.5
0221
Uredska oprema i namještaj
024
7,609
33,480
440.0
0222
Komunikacijska oprema
025
-
0223
Oprema za održavanje i zaštitu
026
-
0224
Medicinska i laboratorijska oprema
027
0225
Instrumenti, uređaji i strojevi
028
-
0226
Sportska i glazbena oprema
029
-
0227
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene
030
3,166
12,213
385.8
023
Prijevozna sredstva (AOP 032+033)
031
0
0
-
0231
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu
032
-
0232
Ostala prijevozna sredstva
033
-
024
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (AOP 035 do 038)
034
0241
Knjige u knjižnicama
035
-
0242
Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)
036
-
0243
Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti
037
-
0244
Ostale nespomenute izložbene vrijednosti
038
-
025
Višegodišnji nasadi i osnovno stado (AOP 040+041)
039
0251
Višegodišnji nasadi
040
0252
Osnovno stado
041
026
Nematerijalna proizvedena imovina (AOP 043 do 045)
042
0261
Ulaganja u računalne programe
043
-
0262
Umjetnička, literarna i znanstvena djela
044
-
0263
Ostala nematerijalna proizvedena imovina
045
-
029
Ispravak vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine
046
03
Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti (AOP 048)
047
89,075
89,075
43,217
0
0
156,496
156,496
128,416
175.7
175.7
297.1
0
0
-
-
0
0
-
0
0
Stranica: 7
-
Račun iz
rač. plana
OPIS
AOP
Stanje 1. siječnja
Index
(5/4)
Stanje 31. prosinca
031
Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti (AOP 049+050)
048
0311
Plemeniti metali i drago kamenje
049
0312
Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti
050
04
Sitni inventar (AOP 052+053-054)
051
041
Zalihe sitnog inventara
052
-
042
Sitni inventar u uporabi
053
-
049
Ispravak vrijednosti sitnog inventara
054
05
Nefinancijska imovina u pripremi (AOP 056 do 059+062+063)
055
051
Građevinski objekti u pripremi
056
-
052
Postrojenja i oprema u pripremi
057
-
053
Prijevozna sredstva u pripremi
058
-
054
Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi (AOP 060+061)
059
0541
Višegodišnji nasadi u pripremi
060
-
0542
Osnovno stado u pripremi
061
-
055
Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi
062
-
056
Ostala nefinancijska imovina u pripremi
063
06
Proizvedena kratkotrajna imovina (AOP 065+070+073)
064
2,836
0
0.0
061
Zalihe za obavljanje djelatnosti (AOP 066 do 069)
065
0
0
-
0611
Zalihe za preraspodjelu drugima
066
-
0612
Zalihe materijala za redovne potrebe
067
-
0613
Zalihe rezervnih dijelova
068
-
0614
Zalihe materijala za posebne potrebe
069
-
062
Proizvodnja i proizvodi (AOP 071+072)
070
0621
Proizvodnja u tijeku
071
0622
Gotovi proizvodi
072
063
Roba za daljnju prodaju
073
2,836
1
Financijska imovina (AOP 075+083+100+105+125+133+142)
074
87,846
392,057
446.3
11
Novac u banci i blagajni (AOP 076+080+081+082)
075
65,783
389,537
592.2
111
Novac u banci (AOP 077 do 079)
076
64,683
388,687
600.9
1111
Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka
077
64,683
388,687
600.9
1112
Novac na računu kod inozemnih poslovnih banaka
078
-
1113
Prijelazni račun
079
-
112
Izdvojena novčana sredstva
080
-
113
Novac u blagajni
081
114
082
121
Vrijednosnice u blagajni
Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od radnika te za više plaćene poreze i ostalo
(AOP 084+087+088+089+095)
Depoziti u bankama i ostalim financijskim institucijama (AOP 085+086)
1211
Depoziti u tuzemnim bankama i ostalim financijskim institucijama
085
-
1212
Depoziti u inozemnim bankama i ostalim financijskim institucijama
086
-
122
Jamčevni polozi
087
123
Potraživanja od radnika
088
124
Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose (AOP 090 do 094)
089
1241
Potraživanje za više plaćenje poreze
090
-
1242
Potraživanja za porez na dodanu vrijednost kod obveznika
091
-
1243
Potraživanja za više plaćene carine i carinske pristojbe
092
-
1244
Potraživanja za više plaćene ostale poreze
093
-
1245
Potraživanja za više plaćene doprinose
094
129
Ostala potraživanja (AOP 096 do 099)
095
1291
Potraživanja za naknade koje se refundiraju
096
-
1292
Potraživanja za naknade štete
097
-
1293
Potraživanja za predujmove
098
1294
Ostala nespomenuta potraživanja
099
13
Zajmovi (AOP 101+102+103-104)
100
131
Zajmovi građanima i kućanstvima
101
-
132
Zajmovi pravnim osobama koji obavljaju poduzetničku djelatnost
102
-
133
Zajmovi ostalim subjektima
103
-
139
Ispravak vrijednosti danih zajmova
104
14
Vrijednosni papiri (AOP 106+109+112+115+118+121-124)
105
0
0
-
141
Čekovi (AOP 107+108)
106
0
0
-
1411
Čekovi-tuzemni
107
-
1412
Čekovi-inozemni
108
-
142
Komercijalni i blagajnički zapisi (AOP 110+111)
109
1421
Komercijalni i blagajnički zapisi – tuzemni
110
1422
Komercijalni i blagajnički zapisi – inozemni
111
143
Mjenice (AOP 113+114)
112
1431
Mjenice – tuzemne
113
1432
Mjenice – inozemne
114
144
Obveznice (AOP 116+117)
115
12
0
0
-
0
0
-
0
0
0
-
0
-
-
0
0
-
1,100
0.0
850
77.3
-
083
22,063
2,520
11.4
084
0
0
-
2,520
-
0
0
-
22,063
0
22,063
0.0
0.0
-
0
0
-
-
0
0
-
0
0
-
0
0
Stranica: 8
-
Račun iz
rač. plana
OPIS
AOP
Stanje 1. siječnja
Index
(5/4)
Stanje 31. prosinca
1441
Obveznice – tuzemne
116
-
1442
Obveznice – inozemne
117
-
145
Opcije i drugi financijski derivati (AOP 119+120)
118
1451
Opcije i drugi financijski derivati – tuzemni
119
1452
Opcije i drugi financijski derivati – inozemni
120
146
Ostali vrijednosni papiri (AOP 122+123)
121
1461
Ostali tuzemni vrijednosni papiri
122
-
1462
Ostali inozemni vrijednosni papiri
123
-
149
Ispravak vrijednosti vrijednosnih papira
124
-
15
Dionice i udjeli u glavnici (AOP 126+129-132)
125
0
0
-
151
Dionice i udjeli u glavnici banaka i ostalih financijskih institucija (AOP 127+128)
126
0
0
-
1511
Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija
127
-
1512
Dionice i udjeli u glavnici inozemnih banaka i ostalih financijskih institucija
128
-
152
Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava (AOP 130+131)
129
1521
Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava
130
-
1522
Dionice i udjeli u glavnici inozemnih trgovačkih društava
131
-
159
Ispravak vrijednosti dionica i udjela u glavnici
132
16
Potraživanja za prihode (AOP 134 do 137+140-141)
133
161
Potraživanja od kupaca
134
-
162
Potraživanja za članarine i članske doprinose
135
-
163
Potraživanja za prihode po posebnim propisima
136
164
Potraživanja za prihode od imovine (AOP 138+139)
137
1641
Potraživanja za prihode od financijske imovine
138
-
1642
Potraživanja za prihode od nefinancijske imovine
139
-
165
Ostala nespomenuta potraživanja
140
-
169
Ispravak vrijednosti potraživanja
141
19
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (AOP 143+144)
142
191
Rashodi budućih razdoblja
143
-
192
Nedospjela naplata prihoda
144
-
0
0
-
0
0
0
-
0
-
0
0
-
0
0
-
0
0
-
OBVEZE I VLASTITI IZVORI
OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)
145
233,749
722,662
309.2
2
Obveze (AOP 147+174+182+190)
146
31,385
326,640
1,040.8
24
Obveze za rashode (AOP 148+156+164+168+169+170)
147
22,934
48,804
212.8
241
Obveze za radnike (AOP 149 do 155)
148
20,583
38,508
187.1
2411
Obveze za plaće – neto
149
13,841
24,399
176.3
2412
Obveze za naknade plaća – neto
150
-
2413
Obveze za plaće u naravi – neto
151
-
2414
Obveze za porez i prirez na dohodak iz plaća
152
413
1,060
256.7
2415
Obveze za doprinose iz plaća
153
3,596
8,086
224.9
2416
Obveze za doprinose na plaće
154
2,733
4,963
181.6
2417
Ostale obveze za radnike
155
242
Obveze za materijalne rashode (AOP 157 do 163 )
156
2,351
10,296
437.9
2421
Naknade troškova radnicima
157
1,300
3,155
242.7
2422
Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstavima i slično
158
-
2423
Naknade volonterima
159
-
2424
Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa
160
-
2425
Obveze prema dobavljačima u zemlji
161
2426
Obveze prema dobavljačima u inozemstvu
162
2429
Ostale obveze za financiranje rashoda poslovanja
163
244
Obveze za financijske rashode (AOP 165 do 167)
164
2441
Obveze za kamate za izdane vrijednosne papire
165
-
2442
Obveze za kamate za primljene kredite i zajmove
166
-
2443
Obveze za ostale financijske rashode
167
-
245
Obveze za prikupljena sredstva pomoći
168
-
246
Obveze za kazne i naknade šteta
169
-
249
Ostale obveze (AOP 171 do 173)
170
2491
Obveze za poreze
171
-
2492
Obveze za porez na dodanu vrijednost
172
-
2493
Obveze za predujmove, depozite, primljene jamčevine i ostale nespomenute obveze
173
-
25
Obveze za vrijednosne papire (AOP 175+178-181)
174
0
0
-
251
Obveze za čekove (AOP 176+177)
175
0
0
-
2511
Obveze za čekove – tuzemne
176
2512
Obveze za čekove – inozemne
177
252
Obveze za mjenice (AOP 179+180)
178
2521
Obveze za mjenice – tuzemne
179
-
2522
Obveze za mjenice – inozemne
180
-
259
Ispravak vrijednosti obveza za vrijednosne papire
181
26
Obveze za kredite i zajmove (AOP 183+186-189)
182
-
1,051
7,141
679.4
-
0
0
0
0
-
-
0
0
-
0
0
Stranica: 9
-
Račun iz
rač. plana
OPIS
AOP
Stanje 1. siječnja
Index
(5/4)
Stanje 31. prosinca
261
Obveze za kredite banaka i ostalih kreditora (AOP 184+185)
183
2611
Obveze za kredite u zemlji
184
2612
Obveze za kredite iz inozemstva
185
262
Obveze za robne i ostale zajmove (AOP 187+188)
186
2621
Obveze za zajmove u zemlji
187
-
2622
Obveze za zajmove iz inozemstva
188
-
269
Ispravak vrijednosti obveza za kredite i zajmove
189
29
Odgođeno plaćanje rashoda i prihodi budućih razdoblja (AOP 191+192)
190
291
Odgođeno plaćanje rashoda
191
292
Naplaćeni prihodi budućih razdoblja (AOP 193+194)
192
2921
Unaprijed plaćeni prihodi
193
2922
Odgođeno priznavanje prihoda
194
8,451
277,836
3,287.6
5
Vlastiti izvori (AOP 196+199-200)
195
202,364
396,022
195.7
51
Vlastiti izvori (AOP 197+198)
196
0
0
-
511
Vlastiti izvori
197
512
Revalorizacijska rezerva
198
5221
Višak prihoda
199
5222
Manjak prihoda
200
-
0
0
-
0
0
-
8,451
277,836
3,287.6
-
8,451
277,836
3,287.6
-
202,364
396,022
195.7
IZVANBILANČNI ZAPISI
61
Izvanbilančni zapisi – aktiva
201
62
Izvanbilančni zapisi – pasiva
202
0
0
Zakonski predstavnik SNJEŽANA ČOP
Osoba za kontaktiranje: MIRNA POROPAT
Telefon za kontakt: 047638132
Telefax: 047638131
Adresa e pošte:
Stranica: 10
-
Redni broj i rezultat
kontrole
Opis dodatne kontrole
Kontrole ispravnosti / potpunosti podataka (moraju biti zadovoljene)
1.
Popunjenost zaglavlja. Svi podaci u zaglavlju - osim matičnog broja u iznimnim slučajevima moraju biti popunjeni. Ako ova kontrola
nije zadovoljena znači da niste popunili sva polja u zaglavlju obrasca. Takav obrazac neće moći biti zaprimljen i učitan kroz program.
Zadovoljena Još jednom provjerite jesu li popunjena sva polja u zaglavlju. Matični broj se ne popunjava samo za predstavništva stranih udruga u
Republici Hrvatskoj koje ga nisu dobile, a one ujedno ne popunjavaju ni polje šifra djelatnosti već tu upisuju četiri nule.
2.
Zadovoljena nema ni šifru djelatnosti, tj. u šifru djelatnosti upisuju se četiri nule - "0000". Ova kontrola je u grešci ako je djelatnost "0000", a matični
3.
Zadovoljena telefona). Ako ova kontrola nije zadovoljena znači da neki od navedenih podataka nije upisan. Takav obrazac neće moći biti
4.
Kontrolni broj mora biti nula ili vrijednost veća od nule, ako na mjestu kontrolnog broja piše #VALUE! ili #VRIJ znači da u nekom polju
podataka niste upisali broj, u tom slučaju u sva polja koja ne sadrže podatak upišite nulu, ne ostavljajte ni jedno polje prazno. Oznaka
Zadovoljena #VRIJ može se pojaviti ako brojeve iz jedne ćelije u drugu prebacujete Cut/Paste (Izreži/Zalijepi) metodom a ne Kopiraj/Zalijepi
(Copy/Paste). Ako je ovo razlog pojavljivanju oznake #VRIJ, datoteka je oštećena, neće moći biti učitana. Potrebno je popuniti novu
Excel datoteku.
5.
Zadovoljena jednak AOP oznaci 140 u koloni tekuće godine (stanje novčanih sredstava na početku godine) Dozvoljeno odstupanje zbog
6.
Zadovoljena preneseni višak ili preneseni manjak - ne oboje istovremeno). Ova kontrola vrijedi za obje kolone podataka.
7.
Zadovoljena zaokruživanja).
8.
Zadovoljena nije ni ova kontrola.
9.
Zadovoljena RAS-NPF mora biti jednaka AOP oznaci 200 u obrascu BIL. Kontrola vrijedi za obje godine pod uvjetom da je prethodna godina u
Samo strane udruge, tj. njihova predstavništva u RH ne moraju imati popunjen matični broj. Ako se radi o takvoj udruzi, onda ona
broj je upisan ili ako matični broj nije upisan a djelatnost je upisana neka druga, a ne "0000".
Popunjenost podnožja obrasca (podaci u podnožju koji moraju biti popunjeni su zakonski predstavnik, osoba za kontakt i broj
zaprimljen i učitan kroz program. Provjerite još jednom i popunite sva polja.
Kod PR-RAS obrasca na godišnjoj razini AOP 143 u koloni prethodne godine (stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja) mora biti
zaokruživanja je 1. Ova kontrola ne vrijedi u slučaju da je kolona prethodne godine nepopunjena.
AOP oznake 136 i 137 u PR-RAS obrascu, ne mogu biti istovremeno popunjene (obveznik može iz prethodnih razdoblja imati ili
U obrascu Bilanca, AOP oznaka 001 i 145 moraju biti jednake u obje kolone podataka (dozvoljava se razlika od 1 kn zbog
U bilanci, ako postoji Višak prihoda (AOP 199), Manjak prihoda (AOP 200) jednak je nuli (i obrnuto). Ako ovaj uvjet nije zadovoljen,
AOP oznaka 138 obrasca PR-RAS-NPF mora biti jednaka AOP oznaci 199 obrasca BIL. Isto tako, AOP oznaka 139 u obrascu PRobrascu PR-RAS popunjena, ako nije, onda vrijedi samo za tekuću godinu. Dozvoljeno odstupanje zbog zaokruživanja jednako je 1.
Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja u Bilanci (AOP 075) mora biti jednako stanju novčanih sredstava na kraju razdoblja u
10.
Zadovoljena PR-RAS obrascu (AOP 143). Kontrola vrijedi samo na godišnjoj razini za obje kolone podataka (osim ako u PR-RAS-u kolona
prethodne godine nije popunjena).
Svi iznosi moraju biti zaokružene cjelobrojne vrijednosti, ako neki iznos nije zaokružena cjelobrojna vrijednost ova kontrola nije
11.
Zadovoljena zadovoljena. Takav obrazac je neispravan. Negativna vrijednost moguća je samo na AOP oznaci 195 obrasca BIL: Provjerite upisane
podatke i ispravite upis.
Kontrole upozorenja (kontrole koje vrijede samo u posebnim slučajevima ili samo upozoravaju na mogućnost pogreške
prilikom unosa podataka)
Upozorenje na broj zaposlenih. Ova kontrola upozorava na neuobičajeno velik broj zaposlenih kod neprofitnih organizacija (veći od
12.
Zadovoljena 1000). U slučaju da je broj zaposlenih stvarno veći od 1.000 ovu kontrolu zanemarite (stranke i sindikati unose samo broj zaposlenih
13.
Zadovoljena stvarno svi iznosi nula - ovu kontrolu zanemarite.
14.
U obrascu PR-RAS, ako postoje zaposleni (AOP 145) tada moraju postojati i rashodi za zaposlene (AOP 045) i obrnuto. Iznimke su
neprofitne organizacije kojima plaće za zaposlene isplaćuje druga pravna osoba ili one neprofitne organizacije kod kojih su isplaćene
Zadovoljena plaće ali ne postoje stalni zaposleni tako da je prosjek zaposlenih prema broju sati rada manji od 0,5 (zaokruženo je nula). Kod njih
mogu postojati zaposleni a da nema isplaćenih plaća.
u poslovnom subjektu, ne broj članova stranke ili sindikata).
Upozorenje na sve iznose nula. Ova kontrola upozorava ako su svi iznosi nula, što može značiti i da je obrazac nepopunjen. Ako su
Šifra
Naziv općine / grada
1 Andrijaševci
2 Antunovac
Šif. žup.
Šifra
16
14
3 Babina Greda
4 Bakar
16
5 Bale
6 Barban
18
8
18
7 Barilovići
8 Baška
4
9 Baška Voda
10 Bebrina
17
11 Bedekovčina
550 Bedenica
2
12 Bednja
13 Beli Manastir
5
8
12
1
14
15 Belica
16 Belišće
20
17 Benkovac
18 Berek
13
19 Beretinec
20 Bibinje
621 Bilice
21 Bilje
22 Biograd na Moru
310 Biskupija
547 Bistra
23 Bizovac
24 Bjelovar
25 Blato
14
7
5
13
15
14
13
15
1
14
7
19
26 Bogdanovci
27 Bol
16
29 Borovo
30 Bosiljevo
16
32 Bošnjaci
33 Brckovljani
16
34 Brdovec
77 Brela
35 Brestovac
36 Breznica
151 Breznički Hum
37 Brinje
38 Brod Moravice
39 Brodski Stupnik
40 Brtonigla
41 Budinščina
42 Buje
567 Bukovlje
17
4
1
1
17
11
5
5
9
8
12
18
2
18
12
43 Buzet
44 Cerna
18
46 Cernik
47 Cerovlje
12
48 Cestica
49 Cetingrad
16
18
5
4
50 Cista Provo
51 Civljane
17
52 Cres
53 Crikvenica
8
54 Crnac
55 Čabar
15
8
10
8
56 Čačinci
57 Čađavica
10
58 Čaglin
60 Čakovec
11
61 Čavle
63 Čazma
10
20
8
7
64 Čeminac
65 Čepin
14
66 Darda
67 Daruvar
14
14
7
Naziv općine / grada
185 Klakar
186 Klana
Šif. žup.
Šifra
12
8
187 Klanjec
189 Klenovnik
2
190 Klinča Sela
192 Klis
1
5
17
193 Kloštar Ivanić
194 Kloštar Podravski
1
195 Kneževi Vinogradi
196 Knin
14
622 Kolan
197 Komiža
13
198 Konavle
199 Končanica
19
200 Konjščina
201 Koprivnica
2
202 Koprivnički Bregi
203 Koprivnički Ivanec
6
6
15
17
7
6
6
204 Korčula
538 Kostrena
19
205 Koška
206 Kotoriba
14
8
20
208 Kraljevec na Sutli
209 Kraljevica
2
211 Krapina
212 Krapinske Toplice
2
533 Krašić
545 Kravarsko
1
213 Križ
214 Križevci
1
215 Krk
216 Krnjak
8
8
2
1
6
4
217 Kršan
572 Kukljica
18
219 Kula Norinska
553 Kumrovec
19
220 Kutina
221 Kutjevo
222 Labin
223 Lanišće
225 Lasinja
226 Lastovo
586 Lećevica
227 Legrad
228 Lekenik
229 Lepoglava
230 Levanjska Varoš
231 Lipik
232 Lipovljani
234 Lišane Ostrovičke
235 Ližnjan
236 Lobor
13
2
3
11
18
18
4
19
17
6
3
5
14
11
3
13
18
2
237 Lokve
587 Lokvičići
17
624 Lopar
239 Lovas
16
8
8
240 Lovinac
242 Lovran
9
243 Lovreć
244 Ludbreg
17
548 Luka
245 Lukač
8
5
1
10
600 Lumbarda
246 Lupoglav
19
247 Ljubešćica
248 Mače
5
578 Magadenovac
555 Majur
18
2
14
3
Naziv općine / grada
Šif. žup.
88 Proložac
298 Promina
358 Pučišća
17
359 Pula
360 Punat
18
361 Punitovci
362 Pušća
14
363 Rab
364 Radoboj
8
536 Rakovec
365 Rakovica
1
366 Rasinja
368 Raša
369 Ravna Gora
371 Ražanac
372 Rešetari
556 Ribnik
373 Rijeka
582 Rogoznica
15
17
8
1
2
4
6
18
8
13
12
4
8
15
374 Rovinj
375 Rovišće
18
376 Rugvica
591 Runovići
1
7
17
377 Ružić
378 Saborsko
15
379 Sali
380 Samobor
13
381 Satnica Đakovačka
382 Seget
14
383 Selca
385 Selnica
17
386 Semeljci
387 Senj
14
562 Severin
388 Sibinj
7
570 Sikirevci
389 Sinj
4
1
17
20
9
12
12
17
390 Sirač
391 Sisak
7
393 Skrad
394 Skradin
8
3
15
395 Slatina
396 Slavonski Brod
10
397 Slavonski Šamac
399 Slivno
12
12
19
400 Slunj
402 Smokvica
19
405 Sokolovac
406 Solin
17
407 Sopje
409 Split
410 Sračinec
411 Stankovci
4
6
10
17
5
13
412 Stara Gradiška
413 Stari Grad
12
414 Stari Jankovci
415 Stari Mikanovci
16
416 Starigrad
418 Staro Petrovo Selo
13
419 Ston
606 Strahoninec
19
421 Strizivojna
422 Stubičke Toplice
14
551 Stupnik
423 Sućuraj
424 Suhopolje
425 Sukošan
426 Sunja
17
16
12
20
2
1
17
10
13
3
Šifra
Naziv općine / grada
Šif. žup.
Šifra
68 Davor
603 Dekanovec
69 Delnice
12
70 Desinić
71 Dežanovac
2
20
8
7
72 Dicmo
74 Dobrinj
17
75 Domašinec
78 Donja Dubrava
20
576 Donja Motičina
79 Donja Stubica
14
80 Donja Voća
81 Donji Andrijevci
8
20
2
5
12
82 Donji Kraljevec
83 Donji Kukuruzari
20
84 Donji Lapac
85 Donji Martijanec
9
86 Donji Miholjac
89 Donji Vidovec
3
5
14
20
568 Dragalić
90 Draganić
12
91 Draž
92 Drenovci
14
94 Drenje
95 Drniš
14
96 Drnje
97 Dubrava
549 Dubravica
598 Dubrovačko Primorje
4
16
15
6
1
1
19
98 Dubrovnik
99 Duga Resa
19
100 Dugi Rat
101 Dugo Selo
17
585 Dugopolje
102 Dvor
17
103 Đakovo
104 Đelekovec
14
105 Đulovac
106 Đurđenovac
107 Đurđevac
108 Đurmanec
4
1
3
6
7
14
6
2
110 Erdut
111 Ernestinovo
14
113 Ervenik
114 Farkaševac
15
619 Fažana
115 Ferdinandovac
18
116 Feričanci
629 Funtana
14
117 Fužine
571 Galovac
118 Garčin
119 Garešnica
14
1
6
18
8
13
12
7
120 Generalski Stol
121 Glina
4
122 Gola
123 Goričan
6
124 Gorjani
618 Gornja Reka
125 Gornja Stubica
569 Gornja Vrba
3
20
14
6
2
12
127 Gornji Bogićevci
129 Gornji Kneginec
12
604 Gornji Mihaljevec
130 Gospić
20
131 Gračac
132 Gračišće
13
134 Gradac
17
5
9
18
Naziv općine / grada
249 Makarska
250 Mala Subotica
Šif. žup.
Šifra
17
20
251 Mali Bukovec
252 Mali Lošinj
5
253 Malinska-Dubašnica
254 Marčana
8
256 Marija Bistrica
539 Marija Gorica
8
18
2
1
257 Marijanci
258 Marina
14
610 Markušica
259 Martinska Ves
16
260 Maruševec
261 Matulji
263 Medulin
264 Metković
265 Mihovljan
266 Mikleuš
267 Milna
268 Mljet
270 Molve
273 Mošćenička Draga
17
3
5
8
18
19
2
10
17
19
6
8
274 Motovun
275 Mrkopalj
18
87 Muć
276 Mursko Središće
17
617 Murter
278 Našice
15
279 Nedelišće
612 Negoslavci
20
280 Nerežišća
281 Netretić
17
295 Nijemci
282 Nin
16
283 Nova Bukovica
284 Nova Gradiška
10
285 Nova Kapela
287 Nova Rača
12
288 Novalja
554 Novi Golubovec
289 Novi Marof
290 Novi Vinodolski
537 Novigrad
291 Novigrad
8
20
14
16
4
13
12
7
9
2
5
8
13
18
292 Novigrad Podravski
561 Novo Virje
6
293 Novska
294 Nuštar
3
6
16
296 Obrovac
297 Ogulin
13
588 Okrug
299 Okučani
17
300 Omiš
301 Omišalj
17
302 Opatija
303 Oprisavci
304 Oprtalj
306 Opuzen
4
12
8
8
12
18
19
307 Orahovica
308 Orebić
10
605 Orehovica
309 Oriovac
20
542 Orle
311 Oroslavje
1
19
12
2
312 Osijek
313 Otočac
14
314 Otok
535 Otok (Vinkovci)
17
9
16
Naziv općine / grada
Šif. žup.
427 Supetar
592 Sutivan
17
607 Sveta Marija
432 Sveta Nedelja
20
436 Sveta Nedelja
437 Sveti Đurđ
1
17
18
5
428 Sveti Filip i Jakov
438 Sveti Ilija
13
429 Sveti Ivan Zelina
439 Sveti Ivan Žabno
1
5
6
440 Sveti Juraj na Bregu
430 Sveti Križ Začretje
20
431 Sveti Lovreč
441 Sveti Martin na Muri
18
442 Sveti Petar Orehovec
433 Sveti Petar u Šumi
2
20
6
18
435 Svetvinčenat
564 Šandrovac
18
608 Šenkovec
443 Šestanovac
20
444 Šibenik
445 Škabrnje
15
614 Šodolovci
447 Šolta
14
449 Špišić Bukovica
450 Štefanje
10
628 Štitar
452 Štrigova
16
631 Tar-Vabriga
453 Tinjan
18
454 Tisno
575 Tkon
15
456 Tompojevci
457 Topusko
16
458 Tordinci
557 Tounj
16
459 Tovarnik
626 Tribunj
16
460 Trilj
461 Trnava
17
462 Trnovec Bartolovečki
463 Trogir
7
17
13
17
7
20
18
13
3
4
15
14
5
17
601 Trpanj
464 Trpinja
19
593 Tučepi
466 Tuhelj
17
467 Udbina
468 Umag
9
469 Unešić
471 Valpovo
472 Varaždin
473 Varaždinske Toplice
474 Vela Luka
475 Velika
541 Velika Gorica
476 Velika Kopanica
16
2
18
15
14
5
5
19
11
1
12
477 Velika Ludina
478 Velika Pisanica
3
565 Velika Trnovitica
558 Veliki Bukovec
7
480 Veliki Grđevac
481 Veliko Trgovišće
7
483 Veliko Trojstvo
484 Vidovec
7
7
5
2
5
485 Viljevo
486 Vinica
14
487 Vinkovci
488 Vinodolska Općina
16
5
8
Šifra
Naziv općine / grada
135 Gradec
136 Gradina
137 Gradište
138 Grožnjan
139 Grubišno Polje
140 Gundinci
141 Gunja
510 Gvozd
Šif. žup.
Šifra
1
10
16
18
7
12
16
3
144 Hercegovac
145 Hlebine
7
146 Hrašćina
148 Hrvace
2
149 Hrvatska Dubica
150 Hrvatska Kostajnica
152 Hum Na Sutli
153 Hvar
154 Ilok
155 Imotski
156 Ivanec
158 Ivanić-Grad
6
17
3
3
2
17
16
17
5
1
159 Ivankovo
161 Ivanska
16
609 Jagodnjak
163 Jakovlje
14
164 Jakšić
165 Jalžabet
11
599 Janjina
166 Jarmina
19
167 Jasenice
168 Jasenovac
13
169 Jastrebarsko
170 Jelenje
171 Jelsa
552 Jesenje
172 Josipdol
173 Kali
559 Kalinovac
560 Kalnik
623 Kamanje
175 Kanfanar
176 Kapela
177 Kaptol
178 Karlobag
179 Karlovac
7
1
5
16
3
1
8
17
2
4
13
6
6
4
18
7
11
9
4
596 Karojba
180 Kastav
18
181 Kaštela
597 Kaštelir - Labinci
17
183 Kijevo
184 Kistanje
15
8
18
15
Naziv općine / grada
315 Ozalj
316 Pag
Šif. žup.
Šifra
4
13
317 Pakoštane
318 Pakrac
13
320 Pašman
321 Pazin
13
11
18
323 Perušić
324 Peteranec
9
325 Petlovac
326 Petrijanec
14
327 Petrijevci
328 Petrinja
14
329 Petrovsko
330 Pićan
2
6
5
3
18
581 Pirovac
331 Pisarovina
15
332 Pitomača
333 Plaški
10
334 Pleternica
455 Plitvička Jezera
11
1
4
9
335 Ploče
337 Podbablje
19
338 Podcrkavlje
339 Podgora
12
340 Podgorač
271 Podravska Moslavina
14
616 Podravske Sesvete
341 Podstrana
17
17
14
6
17
342 Podturen
343 Pojezerje
20
544 Pokupsko
344 Polača
1
345 Poličnik
346 Popovac
347 Popovača
348 Poreč
19
13
13
14
3
18
349 Posedarje
350 Postira
13
573 Povljana
351 Požega
13
352 Pregrada
354 Preko
17
11
2
13
355 Prelog
356 Preseka
20
589 Prgomet
620 Pribislavec
17
590 Primorski Dolac
357 Primošten
17
583 Privlaka
574 Privlaka
16
1
20
15
13
Naziv općine / grada
Šif. žup.
489 Vir
490 Virje
13
491 Virovitica
492 Vis
10
493 Visoko
494 Viškovci
5
495 Viškovo
497 Višnjan
6
17
14
8
18
498 Vižinada
579 Vladislavci
18
499 Voćin
500 Vodice
10
502 Vodnjan
584 Vođinci
18
503 Vojnić
504 Vratišinec
14
15
16
4
20
505 Vrbanja
506 Vrbje
16
507 Vrbnik
508 Vrbovec
8
12
1
509 Vrbovsko
511 Vrgorac
17
512 Vrhovine
513 Vrlika
17
8
9
514 Vrpolje
516 Vrsar
12
625 Vrsi
517 Vuka
13
518 Vukovar
519 Zabok
16
520 Zadar
595 Zadvarje
13
521 Zagorska Sela
133 Zagreb
18
14
2
17
2
21
522 Zagvozd
543 Zaprešić
17
523 Zažablje
524 Zdenci
19
525 Zemunik Donji
526 Zlatar
13
527 Zlatar-Bistrica
528 Zmijavci
566 Zrinski Topolovac
530 Žakanje
1
10
2
2
17
7
4
531 Žminj
540 Žumberak
18
602 Župa Dubrovačka
534 Županja
19
1
16
Šifra
0111
0112
0113
0114
0115
0116
0119
0121
0122
0123
0124
0125
0126
0127
0128
0129
0130
0141
0142
0143
0144
0145
0146
0147
0149
0150
0161
0162
0163
0164
0170
0210
0220
0230
0240
0311
0312
0321
0322
0510
0520
0610
0620
0710
0721
0729
0811
0812
0891
0892
0893
0899
0910
0990
1011
1012
1013
1020
1031
1032
1039
1041
1042
1051
1052
1061
1062
1071
1072
Opis šifre djelatnosti
Uzgoj žitarica (osim riže), mahunarki i uljanog sjemenja
Uzgoj riže
Uzgoj povrća, dinja i lubenica, korjenastog i gomoljastog povrća
Uzgoj šećerne trske
Uzgoj duhana
Uzgoj predivog bilja
Uzgoj ostalih jednogodišnjih usjeva
Uzgoj grožđa
Uzgoj tropskog i suptropskog voća
Uzgoj agruma
Uzgoj jezgričavog i koštuničavog voća
Uzgoj bobičastog, orašastog i ostalog voća
Uzgoj uljanih plodova
Uzgoj usjeva za pripremanje napitaka
Uzgoj bilja za uporabu u farmaciji, aromatskog, začinskog i ljekovitog bilja
Uzgoj ostalih višegodišnjih usjeva
Uzgoj sadnog materijala i ukrasnog bilja
Uzgoj muznih krava
Uzgoj ostalih goveda i bivola
Uzgoj konja, magaraca, mula i mazgi
Uzgoj deva i ljama
Uzgoj ovaca i koza
Uzgoj svinja
Uzgoj peradi
Uzgoj ostalih životinja
Mješovita proizvodnja
Pomoćne djelatnosti za uzgoj usjeva
Pomoćne djelatnosti za uzgoj životinja
Djelatnosti koje se obavljaju nakon žetve usjeva (priprema usjeva za primarna tržišta)
Dorada sjemena za sjemenski materijal
Lov, stupičarenje i uslužne djelatnosti povezane s njima
Uzgoj šuma i ostale djelatnosti u šumarstvu povezane s njime
Sječa drva
Skupljanje šumskih plodova i proizvoda, osim šumskih sortimenata
Pomoćne usluge u šumarstvu
Morski ribolov
Slatkovodni ribolov
Morska akvakultura
Slatkovodna akvakultura
Vađenje kamenog ugljena
Vađenje lignita
Vađenje sirove nafte
Vađenje prirodnog plina
Vađenje željeznih ruda
Vađenje uranovih i torijevih ruda
Vađenje ostalih ruda obojenih metala
Vađenje ukrasnoga kamena i kamena za gradnju, vapnenca, gipsa, krede i škriljevca
Djelatnosti šljunčara i pješčara; vađenje gline i kaolina
Vađenje minerala za kemikalije i gnojiva
Vađenje treseta
Vađenje soli
Vađenje ostalih ruda i kamena, d. n.
Pomoćne djelatnosti za vađenje nafte i prirodnog plina
Pomoćne djelatnosti za ostalo rudarstvo i vađenje
Prerada i konzerviranje mesa
Prerada i konzerviranje mesa peradi
Proizvodnja proizvoda od mesa i mesa peradi
Prerada i konzerviranje riba, rakova i školjki
Prerada i konzerviranje krumpira
Proizvodnja sokova od voća i povrća
Ostala prerada i konzerviranje voća i povrća
Proizvodnja ulja i masti
Proizvodnja margarina i sličnih jestivih masti
Djelatnosti mljekara i proizvođača sira
Proizvodnja sladoleda
Proizvodnja mlinskih proizvoda
Proizvodnja škroba i škrobnih proizvoda
Proizvodnja kruha; proizvodnja svježih peciva, slastičarskih proizvoda i kolača
Proizvodnja dvopeka, keksa i srodnih proizvoda; proizvodnja trajnih peciva, slastičarskih proizvoda i kolača
Šifra
1073
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1089
1091
1092
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1200
1310
1320
1330
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1399
1411
1412
1413
1414
1419
1420
1431
1439
1511
1512
1520
1610
1621
1622
1623
1624
1629
1711
1712
1721
1722
1723
1724
1729
1811
1812
1813
1814
1820
1910
1920
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2020
2030
2041
Opis šifre djelatnosti
Proizvodnja makarona, njoka, kuskusa i slične tjestenine
Proizvodnja šećera
Proizvodnja kakao, čokoladnih i bombonskih proizvoda
Prerada čaja i kave
Proizvodnja začina i drugih dodataka hrani
Proizvodnja gotove hrane i jela
Proizvodnja homogeniziranih prehrambenih pripravaka i dijetetske hrane
Proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda, d. n.
Proizvodnja pripremljene stočne hrane
Proizvodnja pripremljene hrane za kućne ljubimce
Destiliranje, pročišćavanje i miješanje alkoholnih pića
Proizvodnja vina od grožđa
Proizvodnja jabukovače i ostalih voćnih vina
Proizvodnja ostalih nedestiliranih fermentiranih pića
Proizvodnja piva
Proizvodnja slada
Proizvodnja osvježavajućih napitaka; proizvodnja mineralne i drugih flaširanih voda
Proizvodnja duhanskih proizvoda
Priprema i predenje tekstilnih vlakana
Tkanje tekstila
Dovršavanje tekstila
Proizvodnja pletenih i kukičanih tkanina
Proizvodnja gotovih tekstilnih proizvoda, osim odjeće
Proizvodnja tepiha i sagova
Proizvodnja užadi, konopaca, upletenoga konca i mreža
Proizvodnja netkanog tekstila i proizvoda od netkanog tekstila, osim odjeće
Proizvodnja ostaloga tehničkog i industrijskog tekstila
Proizvodnja ostalog tekstila, d. n.
Proizvodnja kožne odjeće
Proizvodnja radne odjeće
Proizvodnja ostale vanjske odjeće
Proizvodnja rublja
Proizvodnja ostale odjeće i pribora za odjeću
Proizvodnja proizvoda od krzna
Proizvodnja pletenih i kukičanih čarapa
Proizvodnja ostale pletene i kukičane odjeće
Štavljenje i obrada kože; dorada i bojenje krzna
Proizvodnja putnih i ručnih torba i slično, sedlarskih i remenarskih proizvoda
Proizvodnja obuće
Piljenje i blanjanje drva
Proizvodnja furnira i ostalih ploča od drva
Proizvodnja sastavljenog parketa
Proizvodnja ostale građevne stolarije i elemenata
Proizvodnja ambalaže od drva
Proizvodnja ostalih proizvoda od drva, proizvoda od pluta, slame i pletarskih materijala
Proizvodnja celuloze
Proizvodnja papira i kartona
Proizvodnja valovitog papira i kartona te ambalaže od papira i kartona
Proizvodnja robe za kućanstvo i higijenu te toaletnih potrepština od papira
Proizvodnja uredskog materijala od papira
Proizvodnja zidnih tapeta
Proizvodnja ostalih proizvoda od papira i kartona
Tiskanje novina
Ostalo tiskanje
Usluge pripreme za tisak i objavljivanje
Knjigoveške i srodne usluge
Umnožavanje snimljenih zapisa
Proizvodnja proizvoda koksnih peći
Proizvodnja rafiniranih naftnih proizvoda
Proizvodnja industrijskih plinova
Proizvodnja koloranata i pigmenata
Proizvodnja ostalih anorganskih osnovnih kemikalija
Proizvodnja ostalih organskih osnovnih kemikalija
Proizvodnja gnojiva i dušičnih spojeva
Proizvodnja plastike u primarnim oblicima
Proizvodnja sintetičkoga kaučuka u primarnim oblicima
Proizvodnja pesticida i drugih agrokemijskih proizvoda
Proizvodnja boja, lakova i sličnih premaza, grafičkih boja i kitova
Proizvodnja sapuna i deterdženata, sredstava za čišćenje i poliranje
Šifra
2042
2051
2052
2053
2059
2060
2110
2120
2211
2219
2221
2222
2223
2229
2311
2312
2313
2314
2319
2320
2331
2332
2341
2342
2343
2344
2349
2351
2352
2361
2362
2363
2364
2365
2369
2370
2391
2399
2410
2420
2431
2432
2433
2434
2441
2442
2443
2444
2445
2446
2451
2452
2453
2454
2511
2512
2521
2529
2530
2540
2550
2561
2562
2571
2572
2573
2591
2592
2593
Opis šifre djelatnosti
Proizvodnja parfema i toaletno-kozmetičkih preparata
Proizvodnja eksploziva
Proizvodnja ljepila
Proizvodnja eteričnih ulja
Proizvodnja ostalih kemijskih proizvoda, d. n.
Proizvodnja umjetnih vlakana
Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda
Proizvodnja farmaceutskih pripravaka
Proizvodnja vanjskih i unutrašnjih guma za vozila; protektiranje vanjskih guma
Proizvodnja ostalih proizvoda od gume
Proizvodnja ploča, listova, cijevi i profila od plastike
Proizvodnja ambalaže od plastike
Proizvodnja proizvoda od plastike za građevinarstvo
Proizvodnja ostalih proizvoda od plastike
Proizvodnja ravnog stakla
Oblikovanje i obrada ravnog stakla
Proizvodnja šupljeg stakla
Proizvodnja staklenih vlakana
Proizvodnja i obrada ostalog stakla uključujući tehničku robu od stakla
Proizvodnja vatrostalnih proizvoda
Proizvodnja keramičkih pločica i ploča
Proizvodnja opeke, crijepa i ostalih proizvoda od pečene gline za građevinarstvo
Proizvodnja keramičkih proizvoda za kućanstvo i ukrasnih predmeta
Proizvodnja sanitarne keramike
Proizvodnja keramičkih izolatora i izolacijskog pribora
Proizvodnja ostalih tehničkih proizvoda od keramike
Proizvodnja ostalih proizvoda od keramike
Proizvodnja cementa
Proizvodnja vapna i gipsa
Proizvodnja proizvoda od betona za građevinarstvo
Proizvodnja proizvoda od gipsa za građevinarstvo
Proizvodnja gotove betonske smjese
Proizvodnja žbuke
Proizvodnja fibro-cementa
Proizvodnja ostalih proizvoda od betona, cementa i gipsa
Rezanje, oblikovanje i obrada kamena
Proizvodnja brusnih proizvoda
Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda, d. n.
Proizvodnja sirovog željeza, čelika i ferolegura
Proizvodnja čeličnih cijevi i pribora
Hladno vučenje šipki
Hladno valjanje uskih vrpci
Hladno oblikovanje i profiliranje
Hladno vučenje žice
Proizvodnja plemenitih metala
Proizvodnja aluminija
Proizvodnja olova, cinka i kositra
Proizvodnja bakra
Proizvodnja ostalih obojenih metala
Obrada nuklearnoga goriva
Lijevanje željeza
Lijevanje čelika
Lijevanje lakih metala
Lijevanje ostalih obojenih metala
Proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih dijelova
Proizvodnja vrata i prozora od metala
Proizvodnja radijatora i kotlova za centralno grijanje
Proizvodnja ostalih metalnih cisterni, rezervoara i sličnih posuda
Proizvodnja parnih kotlova, osim kotlova za centralno grijanje toplom vodom
Proizvodnja oružja i streljiva
Kovanje, prešanje, štancanje i valjanje metala; metalurgija praha
Obrada i prevlačenje metala
Strojna obrada metala
Proizvodnja sječiva
Proizvodnja brava i okova
Proizvodnja alata
Proizvodnja čeličnih bačava i sličnih posuda
Proizvodnja ambalaže od lakih metala
Proizvodnja proizvoda od žice, lanaca i opruga
Šifra
2594
2599
2611
2612
2620
2630
2640
2651
2652
2660
2670
2680
2711
2712
2720
2731
2732
2733
2740
2751
2752
2790
2811
2812
2813
2814
2815
2821
2822
2823
2824
2825
2829
2830
2841
2849
2891
2892
2893
2894
2895
2896
2899
2910
2920
2931
2932
3011
3012
3020
3030
3040
3091
3092
3099
3101
3102
3103
3109
3211
3212
3213
3220
3230
3240
3250
3291
3299
3311
Opis šifre djelatnosti
Proizvodnja zakovica i vijčane robe
Proizvodnja ostalih gotovih proizvoda od metala, d. n.
Proizvodnja elektroničkih komponenata
Proizvodnja punih elektroničkih ploča
Proizvodnja računala i periferne opreme
Proizvodnja komunikacijske opreme
Proizvodnja elektroničkih uređaja za široku potrošnju
Proizvodnja instrumenata i aparata za mjerenje, ispitivanje i navigaciju
Proizvodnja satova
Proizvodnja opreme za zračenje, elektromedicinske i elektroterapeutske opreme
Proizvodnja optičkih instrumenata i fotografske opreme
Proizvodnja magnetskih i optičkih medija
Proizvodnja elektromotora, generatora i transformatora
Proizvodnja uređaja za distribuciju i kontrolu električne energije
Proizvodnja baterija i akumulatora
Proizvodnja kablova od optičkih vlakana
Proizvodnja ostalih elektroničkih i električnih žica i kablova
Proizvodnja elektroinstalacijskog materijala
Proizvodnja električne opreme za rasvjetu
Proizvodnja električnih aparata za kućanstvo
Proizvodnja neelektričnih aparata za kućanstvo
Proizvodnja ostale električne opreme
Proizvodnja motora i turbina, osim motora za zrakoplove i motorna vozila
Proizvodnja hidrauličnih pogonskih uređaja
Proizvodnja ostalih crpki i kompresora
Proizvodnja ostalih slavina i ventila
Proizvodnja ležajeva, prijenosnika te prijenosnih i pogonskih elemenata
Proizvodnja peći i plamenika
Proizvodnja uređaja za dizanje i prenošenje
Proizvodnja uredskih strojeva i opreme (osim proizvodnje računala i periferne opreme)
Proizvodnja mehaniziranoga ručnog alata
Proizvodnja rashladne i ventilacijske opreme, osim za kućanstvo
Proizvodnja ostalih strojeva za opće namjene, d. n.
Proizvodnja strojeva za poljoprivredu i šumarstvo
Proizvodnja strojeva za obradu metala
Proizvodnja ostalih alatnih strojeva
Proizvodnja strojeva za metalurgiju
Proizvodnja strojeva za rudnike, kamenolome i građevinarstvo
Proizvodnja strojeva za industriju hrane, pića i duhana
Proizvodnja strojeva za industriju tekstila, odjeće i kože
Proizvodnja strojeva za industriju papira i kartona
Proizvodnja strojeva za plastiku i gumu
Proizvodnja ostalih strojeva za posebne namjene, d. n.
Proizvodnja motornih vozila
Proizvodnja karoserija za motorna vozila, prikolica i poluprikolica
Proizvodnja električne i elektroničke opreme za motorna vozila
Proizvodnja ostalih dijelova i pribora za motorna vozila
Gradnja brodova i plutajućih objekata
Gradnja čamaca za razonodu i sportskih čamaca
Proizvodnja željezničkih lokomotiva i tračničkih vozila
Proizvodnja zrakoplova i svemirskih letjelica te srodnih prijevoznih sredstava i opreme
Proizvodnja vojnih borbenih vozila
Proizvodnja motocikala
Proizvodnja bicikala i invalidskih kolica
Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava, d. n.
Proizvodnja namještaja za poslovne i prodajne prostore
Proizvodnja kuhinjskog namještaja
Proizvodnja madraca
Proizvodnja ostalog namještaja
Proizvodnja novca
Proizvodnja nakita i srodnih proizvoda
Proizvodnja imitacije nakita (bižuterije) i srodnih proizvoda
Proizvodnja glazbenih instrumenata
Proizvodnja sportske opreme
Proizvodnja igara i igračaka
Proizvodnja medicinskih i stomatoloških instrumenata i pribora
Proizvodnja metla i četaka
Ostala prerađivačka industrija, d. n.
Popravak proizvoda od metala
Šifra
3312
3313
3314
3315
3316
3317
3319
3320
3511
3512
3513
3514
3521
3522
3523
3530
3600
3700
3811
3812
3821
3822
3831
3832
3900
4110
4120
4211
4212
4213
4221
4222
4291
4299
4311
4312
4313
4321
4322
4329
4331
4332
4333
4334
4339
4391
4399
4511
4519
4520
4531
4532
4540
4611
4612
4613
4614
4615
4616
4617
4618
4619
4621
4622
4623
4624
4631
4632
4633
Opis šifre djelatnosti
Popravak strojeva
Popravak elektroničke i optičke opreme
Popravak električne opreme
Popravak i održavanje brodova i čamaca
Popravak i održavanje zrakoplova i svemirskih letjelica
Popravak i održavanje ostalih prijevoznih sredstava
Popravak ostale opreme
Instaliranje industrijskih strojeva i opreme
Proizvodnja električne energije
Prijenos električne energije
Distribucija električne energije
Trgovina električnom energijom
Proizvodnja plina
Distribucija plinovitih goriva distribucijskom mrežom
Trgovina plinom distribucijskom mrežom
Opskrba parom i klimatizacija
Skupljanje, pročišćavanje i opskrba vodom
Uklanjanje otpadnih voda
Skupljanje neopasnog otpada
Skupljanje opasnog otpada
Obrada i zbrinjavanje neopasnog otpada
Obrada i zbrinjavanje opasnog otpada
Rastavljanje olupina
Oporaba posebno izdvojenih materijala
Djelatnosti sanacije okoliša te ostale djelatnosti gospodarenja otpadom
Organizacija izvedbe projekata za zgrade
Gradnja stambenih i nestambenih zgrada
Gradnja cesta i autocesta
Gradnja željezničkih pruga i podzemnih željeznica
Gradnja mostova i tunela
Gradnja cjevovoda za tekućine i plinove
Gradnja vodova za električnu struju i telekomunikacije
Gradnja vodnih građevina
Gradnja ostalih građevina niskogradnje, d. n.
Uklanjanje građevina
Pripremni radovi na gradilištu
Pokusno bušenje i sondiranje terena za gradnju
Elektroinstalacijski radovi
Uvođenje instalacija vodovoda, kanalizacije i plina i instalacija za grijanje i klimatizaciju
Ostali građevinski instalacijski radovi
Fasadni i štukaturski radovi
Ugradnja stolarije
Postavljanje podnih i zidnih obloga
Soboslikarski i staklarski radovi
Ostali završni građevinski radovi
Radovi na krovištu
Ostale specijalizirane građevinske djelatnosti, d. n.
Trgovina automobilima i motornim vozilima lake kategorije
Trgovina ostalim motornim vozilima
Održavanje i popravak motornih vozila
Trgovina na veliko dijelovima i priborom za motorna vozila
Trgovina na malo dijelovima i priborom za motorna vozila
Trgovina motociklima, dijelovima i priborom za motocikle te održavanje i popravak motocikala
Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, živom stokom, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima
Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim kemijskim proizvodima
Posredovanje u trgovini drvom i građevinskim materijalom
Posredovanje u trgovini strojevima, industrijskom opremom, brodovima i zrakoplovima
Posredovanje u trgovini namještajem, proizvodima za kućanstvo i željeznom robom
Posredovanje u trgovini tekstilom, odjećom, krznom, obućom i kožnim proizvodima
Posredovanje u trgovini hranom, pićima i duhanom
Posredovanje u trgovini specijaliziranoj za određene proizvode
Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima
Trgovina na veliko žitaricama, sirovim duhanom, sjemenjem i stočnom hranom
Trgovina na veliko cvijećem i sadnicama
Trgovina na veliko živom stokom
Trgovina na veliko sirovim i štavljenim kožama
Trgovina na veliko voćem i povrćem
Trgovina na veliko mesom i mesnim proizvodima
Trgovina na veliko mlijekom, mliječnim proizvodima, jajima, jestivim uljima i mastima
Šifra
Opis šifre djelatnosti
4634
4635
4636
4637
4638
4639
4641
4642
4643
4644
4645
4646
4647
4648
4649
4651
4652
4661
4662
4663
4664
4665
4666
4669
4671
4672
4673
4674
4675
4676
4677
4690
4711
4719
4721
4722
4723
4724
4725
4726
4729
4730
4741
4742
4743
4751
4752
4753
4754
Trgovina na veliko pićima
Trgovina na veliko duhanskim proizvodima
Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i bombonima
Trgovina na veliko kavom, čajem, kakaom i začinima
Trgovina na veliko ostalom hranom uključujući ribe, rakove i školjke
Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pićima i duhanskim proizvodima
Trgovina na veliko tekstilom
Trgovina na veliko odjećom i obućom
Trgovina na veliko električnim aparatima za kućanstvo
Trgovina na veliko porculanom, staklom i sredstvima za čišćenje
Trgovina na veliko parfemima i kozmetikom
Trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima
Trgovina na veliko namještajem, sagovima i opremom za rasvjetu
Trgovina na veliko satovima i nakitom
Trgovina na veliko ostalim proizvodima za kućanstvo
Trgovina na veliko računalima, perifernom opremom i softverom
Trgovina na veliko elektroničkim i telekomunikacijskim dijelovima i opremom
Trgovina na veliko poljoprivrednim strojevima, opremom i priborom
Trgovina na veliko alatnim strojevima
Trgovina na veliko strojevima za rudnike i građevinarstvo
Trgovina na veliko strojevima za tekstilnu industriju te strojevima za šivanje i pletenje
Trgovina na veliko uredskim namještajem
Trgovina na veliko ostalim uredskim strojevima i opremom
Trgovina na veliko ostalim strojevima i opremom
Trgovina na veliko krutim, tekućim i plinovitim gorivima i srodnim proizvodima
Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama
Trgovina na veliko drvom, građevinskim materijalom i sanitarnom opremom
Trgovina na veliko željeznom robom, instalacijskim materijalom i opremom za vodovod i grijanje
Trgovina na veliko kemijskim proizvodima
Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima
Trgovina na veliko ostacima i otpacima
Nespecijalizirana trgovina na veliko
Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama pretežno hranom, pićima i duhanskim proizvodima
Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama
Trgovina na malo voćem i povrćem u specijaliziranim prodavaonicama
Trgovina na malo mesom i mesnim proizvodima u specijaliziranim prodavaonicama
Trgovina na malo ribama, rakovima i školjkama u specijaliziranim prodavaonicama
Trgovina na malo kruhom, pecivom, kolačima, tjesteninama, bombonima i slatkišima u specijaliziranim prodavaonicama
Trgovina na malo pićima u specijaliziranim prodavaonicama
Trgovina na malo duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavaonicama
Ostala trgovina na malo prehrambenim proizvodima u specijaliziranim prodavaonicama
Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima u specijaliziranim prodavaonicama
Trgovina na malo računalima, perifernim jedinicama i softverom u specijaliziranim prodavaonicama
Trgovina na malo telekomunikacijskom opremom u specijaliziranim prodavaonicama
Trgovina na malo audio i videoopremom u specijaliziranim prodavaonicama
Trgovina na malo tekstilom u specijaliziranim prodavaonicama
Trgovina na malo željeznom robom, bojama i staklom u specijaliziranim prodavaonicama
Trgovina na malo sagovima i prostiračima za pod, zidnim i podnim oblogama u specijaliziranim prodavaonicama
Trgovina na malo električnim aparatima za kućanstvo u specijaliziranim prodavaonicama
4759
Trgovina na malo namještajem, opremom za rasvjetu i ostalim proizvodima za kućanstvo u specijaliziranim prodavaonicama
4761
4762
4763
4764
4765
4771
4772
4773
4774
4775
Trgovina na malo knjigama u specijaliziranim prodavaonicama
Trgovina na malo novinama, papirnatom robom i pisaćim priborom u specijaliziranim prodavaonicama
Trgovina na malo glazbenim i videozapisima u specijaliziranim prodavaonicama
Trgovina na malo sportskom opremom u specijaliziranim prodavaonicama
Trgovina na malo igrama i igračkama u specijaliziranim prodavaonicama
Trgovina na malo odjećom u specijaliziranim prodavaonicama
Trgovina na malo obućom i proizvodima od kože
Ljekarne
Trgovina na malo medicinskim pripravcima i ortopedskim pomagalima u specijaliziranim prodavaonicama
Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim proizvodima u specijaliziranim prodavaonicama
Trgovina na malo cvijećem, sadnicama, sjemenjem, gnojivom, kućnim ljubimcima i hranom za kućne ljubimce u specijaliziranim
prodavaonicama
Trgovina na malo satovima i nakitom u specijaliziranim prodavaonicama
Ostala trgovina na malo novom robom u specijaliziranim prodavaonicama
Trgovina na malo rabljenom robom u specijaliziranim prodavaonicama
Trgovina na malo hranom, pićima i duhanskim proizvodima na štandovima i tržnicama
Trgovina na malo tekstilom, odjećom i obućom na štandovima i tržnicama
Trgovina na malo ostalom robom na štandovima i tržnicama
Trgovina na malo preko pošte ili interneta
4776
4777
4778
4779
4781
4782
4789
4791
Šifra
4799
4910
4920
4931
4932
4939
4941
4942
4950
5010
5020
5030
5040
5110
5121
5122
5210
5221
5222
5223
5224
5229
5310
5320
5510
5520
5530
5590
5610
5621
5629
5630
5811
5812
5813
5814
5819
5821
5829
5911
5912
5913
5914
5920
6010
6020
6110
6120
6130
6190
6201
6202
6203
6209
6311
6312
6391
6399
6411
6419
6420
6430
6491
6492
6499
6511
6512
6520
6530
Opis šifre djelatnosti
Ostala trgovina na malo izvan prodavaonica, štandova i tržnica
Željeznički prijevoz putnika, međugradski
Željeznički prijevoz robe
Gradski i prigradski kopneni prijevoz putnika
Taksi služba
Ostali kopneni prijevoz putnika, d. n.
Cestovni prijevoz robe
Usluge preseljenja
Cjevovodni transport
Pomorski i obalni prijevoz putnika
Pomorski i obalni prijevoz robe
Prijevoz putnika unutrašnjim vodenim putovima
Prijevoz robe unutrašnjim vodenim putovima
Zračni prijevoz putnika
Zračni prijevoz robe
Svemirski prijevoz
Skladištenje robe
Uslužne djelatnosti u vezi s kopnenim prijevozom
Uslužne djelatnosti u vezi s vodenim prijevozom
Uslužne djelatnosti u vezi sa zračnim prijevozom
Prekrcaj tereta
Ostale prateće djelatnosti u prijevozu
Djelatnosti pružanja univerzalnih poštanskih usluga
Djelatnosti pružanja ostalih poštanskih i kurirskih usluga
Hoteli i sličan smještaj
Odmarališta i slični objekti za kraći odmor
Kampovi i prostori za kampiranje
Ostali smještaj
Djelatnosti restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane
Djelatnosti keteringa
Ostale djelatnosti pripreme i usluživanja hrane
Djelatnosti pripreme i usluživanja pića
Izdavanje knjiga
Izdavanje imenika i popisa korisničkih adresa
Izdavanje novina
Izdavanje časopisa i periodičnih publikacija
Ostala izdavačka djelatnost
Izdavanje računalnih igara
Izdavanje ostalog softvera
Proizvodnja filmova, videofilmova i televizijskog programa
Djelatnosti koje slijede nakon proizvodnje filmova, videofilmova i televizijskog programa
Distribucija filmova, videofilmova i televizijskog programa
Djelatnosti prikazivanja filmova
Djelatnosti snimanja zvučnih zapisa i izdavanja glazbenih zapisa
Emitiranje radijskog programa
Emitiranje televizijskog programa
Djelatnosti žičane telekomunikacije
Djelatnosti bežične telekomunikacije
Djelatnosti satelitske telekomunikacije
Ostale telekomunikacijske djelatnosti
Računalno programiranje
Savjetovanje u vezi s računalima
Upravljanje računalnom opremom i sustavom
Ostale uslužne djelatnosti u vezi s informacijskom tehnologijom i računalima
Obrada podataka, usluge poslužitelja i djelatnosti povezane s njima
Internetski portali
Djelatnosti novinskih agencija
Ostale informacijske uslužne djelatnosti, d. n.
Središnje bankarstvo
Ostalo novčarsko posredovanje
Djelatnosti holding-društava
Uzajamni fondovi (trustovi), ostali fondovi i slični financijski subjekti
Financijski leasing
Ostalo kreditno posredovanje
Ostale financijske uslužne djelatnosti, osim osiguranja i mirovinskih fondova, d. n.
Životno osiguranje
Ostalo osiguranje
Reosiguranje
Mirovinski fondovi
Šifra
Opis šifre djelatnosti
6611
6612
6619
6621
6622
6629
6630
6810
6820
6831
6832
6910
6920
7010
7021
7022
7111
7112
7120
7211
7219
7220
7311
7312
7320
7410
7420
7430
7490
7500
7711
7712
7721
7722
7729
7731
7732
7733
7734
7735
7739
Poslovanje financijskih tržišta
Djelatnosti posredovanja u poslovanju vrijednosnim papirima i robnim ugovorima
Ostale pomoćne djelatnosti kod financijskih usluga, osim osiguranja i mirovinskih fondova
Procjena rizika i štete
Djelatnosti agenata i posrednika osiguranja
Ostale pomoćne djelatnosti u osiguranju i mirovinskim fondovima
Djelatnosti upravljanja fondovima
Kupnja i prodaja vlastitih nekretnina
Iznajmljivanje i upravljanje vlastitim nekretninama ili nekretninama uzetim u zakup (leasing)
Agencije za poslovanje nekretninama
Upravljanje nekretninama uz naplatu ili na osnovi ugovora
Pravne djelatnosti
Računovodstvene, knjigovodstvene i revizijske djelatnosti; porezno savjetovanje
Upravljačke djelatnosti
Odnosi s javnošću i djelatnosti priopćivanja
Savjetovanje u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem
Arhitektonske djelatnosti
Inženjerstvo i s njim povezano tehničko savjetovanje
Tehničko ispitivanje i analiza
Istraživanje i eksperimentalni razvoj u biotehnologiji
Ostalo istraživanje i eksperimentalni razvoj u prirodnim, tehničkim i tehnološkim znanostima
Istraživanje i eksperimentalni razvoj u društvenim i humanističkim znanostima
Agencije za promidžbu (reklamu i propagandu)
Oglašavanje preko medija
Istraživanje tržišta i ispitivanje javnoga mnijenja
Specijalizirane dizajnerske djelatnosti
Fotografske djelatnosti
Prevoditeljske djelatnosti i usluge tumača
Ostale stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti, d. n.
Veterinarske djelatnosti
Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) automobila i motornih vozila lake kategorije
Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) kamiona
Iznajmljivanje i davanje u zakup (lea-sing) opreme za rekreaciju i sport
Iznajmljivanje videokaseta i diskova
Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) ostalih predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo
Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) poljoprivrednih strojeva i opreme
Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) strojeva i opreme za građevinarstvo i inženjerstvo
Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) uredskih strojeva i opreme (uključujući računala)
Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) plovnih prijevoznih sredstava
Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) zračnih prijevoznih sredstava
Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) ostalih strojeva, opreme i materijalnih dobara, d. n.
7740
Davanje u zakup (leasing) prava na uporabu intelektualnog vlasništva i sličnih proizvoda, osim radova koji su zaštićeni autorskim pravima
7810
7820
7830
7911
7912
7990
8010
8020
8030
8110
8121
8122
8129
8130
8211
8219
8220
8230
8291
8292
8299
8411
Djelatnosti agencija za zapošljavanje
Djelatnosti agencija za privremeno zapošljavanje
Ostalo ustupanje ljudskih resursa
Djelatnosti putničkih agencija
Djelatnosti organizatora putovanja (turoperatora)
Ostale rezervacijske usluge i djelatnosti povezane s njima
Djelatnosti privatne zaštite
Usluge zaštite uz pomoć sigurnosnih sustava
Istražne djelatnosti
Upravljanje zgradama
Osnovno čišćenje zgrada
Ostale djelatnosti čišćenja zgrada i objekata
Ostale djelatnosti čišćenja
Uslužne djelatnosti uređenja i održavanja krajolika
Kombinirane uredske administrativne uslužne djelatnosti
Fotokopiranje, priprema dokumenata i ostale specijalizirane uredske pomoćne djelatnosti
Djelatnosti pozivnih centara
Organizacija sastanaka i poslovnih sajmova
Djelatnosti agencija za prikupljanje i naplatu računa te kreditnih ureda
Djelatnosti pakiranja
Ostale poslovne pomoćne uslužne djelatnosti, d. n.
Opće djelatnosti javne uprave
Reguliranje djelatnosti subjekata koji pružaju zdravstvenu zaštitu, usluge u obrazovanju i kulturi i druge društvene usluge, osim obveznoga
socijalnog osiguranja
Reguliranje i poboljšavanje poslovanja u gospodarstvu
Vanjski poslovi
Poslovi obrane
8412
8413
8421
8422
Šifra
8423
8424
8425
8430
8510
8520
8531
8532
8541
8542
8551
8552
8553
8559
8560
8610
8621
8622
8623
8690
8710
8720
8730
8790
8810
8891
8899
9001
9002
9003
9004
9101
9102
9103
9104
9200
9311
9312
9313
9319
9321
9329
9411
9412
9420
9491
9492
9499
9511
9512
9521
9522
9523
9524
9525
9529
9601
9602
9603
9604
9609
9700
9810
9820
9900
Opis šifre djelatnosti
Sudske i pravosudne djelatnosti
Poslovi javnog reda i sigurnosti
Djelatnosti vatrogasne službe
Djelatnosti obveznoga socijalnog osiguranja
Predškolsko obrazovanje
Osnovno obrazovanje
Opće srednje obrazovanje
Tehničko i strukovno srednje obrazovanje
Obrazovanje nakon srednjeg koje nije visoko
Visoko obrazovanje
Obrazovanje i poučavanje u području sporta i rekreacije
Obrazovanje i poučavanje u području kulture
Djelatnosti vozačkih škola
Ostalo obrazovanje i poučavanje, d. n.
Pomoćne uslužne djelatnosti u obrazovanju
Djelatnosti bolnica
Djelatnosti opće medicinske prakse
Djelatnosti specijalističke medicinske prakse
Djelatnosti stomatološke prakse
Ostale djelatnosti zdravstvene zaštite
Djelatnosti ustanova za njegu
Djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem za osobe s teškoćama u razvoju, duševno bolesne osobe i osobe ovisne o alkoholu, drogama ili
drugim opojnim sredstvima
Djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem za starije osobe i osobe s invaliditetom
Ostale djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem
Djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja za starije osobe i osobe s invaliditetom
Djelatnosti dnevne skrbi o djeci
Ostale djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja, d. n.
Izvođačka umjetnost
Pomoćne djelatnosti u izvođačkoj umjetnosti
Umjetničko stvaralaštvo
Rad umjetničkih objekata
Djelatnosti knjižnica i arhiva
Djelatnosti muzeja
Rad povijesnih mjesta i građevina te sličnih zanimljivosti za posjetitelje
Djelatnosti botaničkih i zooloških vrtova i prirodnih rezervata
Djelatnosti kockanja i klađenja
Rad sportskih objekata
Djelatnosti sportskih klubova
Fitnes centri
Ostale sportske djelatnosti
Djelatnosti zabavnih i tematskih parkova
Ostale zabavne i rekreacijske djelatnosti
Djelatnosti poslovnih organizacija i organizacija poslodavaca
Djelatnosti strukovnih članskih organizacija
Djelatnosti sindikata
Djelatnosti vjerskih organizacija
Djelatnosti političkih organizacija
Djelatnosti ostalih članskih organizacija, d. n.
Popravak računala i periferne opreme
Popravak komunikacijske opreme
Popravak elektroničkih uređaja za široku potrošnju
Popravak aparata za kućanstvo te opreme za kuću i vrt
Popravak obuće i proizvoda od kože
Popravak namještaja i pokućstva
Popravak satova i nakita
Popravak ostalih predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo
Pranje i kemijsko čišćenje tekstila i krznenih proizvoda
Frizerski saloni i saloni za uljepšavanje
Pogrebne i srodne djelatnosti
Djelatnosti za njegu i održavanje tijela
Ostale osobne uslužne djelatnosti, d. n.
Djelatnosti kućanstava koja zapošljavaju poslugu
Djelatnosti privatnih kućanstava koja proizvode različitu robu za vlastite potrebe
Djelatnosti privatnih kućanstava koja obavljaju različite usluge za vlastite potrebe
Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela
Na ovom radnom listu predviđeno je da se prilikom svake promjene Excel datoteke dopiše svaka promjena koja je nastala u obrascu, bez
obzira da li je nastala zbog promjene u samom obrascu ili je razlog promjena dizajna obrasca, poslovnih pravila i slično.
Opis promjene
Verzija
1.0.0.
1.0.1.
Novi obrazac, prikuplja se prvi puta za razdoblje 2008-06.
Ispravljen krivi izračun kontrolnog broja kod verzije 1.0.0.
1.0.2.
Dodana je nova kontrola - da AOP oznake 128 i 129 ne mogu biti istovremeno različite od nule (obveznik može imati ili preneseni višak ili preneseni manjak iz prethodnog razdoblja), tj. barem jedan od njih mora biti nula.
1.5.0.
Obrazac PR-RAS-NPF i BIL objedinjeni u jednu Excel datoteku. Primjena NKD-a 2007 umjesto NKD-a 2002. Promjena Referentne
stranice (zajednička za PR-RAS i Bilancu).
1.5.1.
Ispravljena kontrola da početno stanje sredstava u tekućoj godini mora biti isto stanju na kraju prethodne. Po novome vrijedi samo ako je
prethodna godina popunjena. U slučaju da nije, kontrola se zanemaruje.
1.5.2.
Ispravljena referentna stranica (u ranijim verzijama je aplikacija na referentnu stranicu upisivala AOP oznaku i vrijednosti za AOP oznaku
002, a opis je bio za AOP 174, ispravljeno da se svi podaci odnose na AOP 174. Ova pogreška ne uzrokuje potrebu za ponovom
predajom obrasca u novoj verziji, ako ste popunili obrazac po verziji 1.5.1.), ali može unijeti zabunu kod korisnika zašto se ti podaci ne
prenose. Zbog ovoga nije potrebno ponovo popunjavati noviju verziju Excel datoteke, ako ste popunili staru, osim ako to želite učiniti zbog
vlastite sigurnosti.
1.5.3.
Dodatan ispravak kontrole vezane uz iznimno nepopunjavanje kolone prethodne godine u PR-RAS obrascu (kontrolne ne uspoređuju niti
jednu poziciju Bilance s PR-RAS-om na razini kolone prethodne godine ako kolona prethodne godine u PR-RAS obrascu nije popunjena..
1.5.4.
Ispravljena kontrola upozorenja na broj zaposlenih (da je veći od 1000 kada to i nije).
2.0.0.
Excel datoteka prilagođena je novom obrascu BIL pa su shodno tome promijenjene i dorađene kontrole. OIB postao obvezan podatak.
2.0.1.
Ispravljena pogreška da kada obrazac ima negativne vrijednosti gdje ne bi smio ili ima nezaokružene vrijednosti kontrola koja to
provjerava i dalje prikazuje "Zadovoljena", a na Referentnoj stranici piše da nisu zadovoljene sve kontrole. Ispravljena je i pogreška da se
upisani podaci u podnožje obrasca PR-AS ne prenose automatski i na obrazac Bilanca. Dodana je obavijesti o upisu u Registar
neprofitnih organizacija..
2.0.2.
Ispravljen je komentar na polju OIB gdje je pisalo da OIB nije obvezan. Tekst je zamijenjen da je obvezan od 1. siječnja 2010. godine. Isto
tako, na polje RNO-a dodana je opaska da obrasci za buduća razdoblja neće biti zaprimljeni bez ispravno upisanog RNO-a.
2.0.3.
Dodano razdoblje 2010-12.
2.0.4.
Dodano razdoblje 2011-12.
Author
Document
Category
Без категории
Views
0
File Size
1 772 Кб
Tags
1/--pages
Пожаловаться на содержимое документа