close

Enter

Log in using OpenID

(1) Broj računa, koji je prema odredbama posebnih propisa sastavni

embedDownload
Članak 11.
(1) Broj računa, koji je prema odredbama posebnih propisa sastavni dio računa, obveznici fiskalizacije
iz članka 3. ovoga Zakona, kod provedbe postupka fiskalizacije iskazuju u polju broj računa u tri dijela:
1. numerički broj računa,
2. oznaka poslovnog prostora i
3. broj naplatnog uređaja.
(2) Numerički broj računa iz stavka 1. točke 1. ovoga članka mora slijediti neprekinuti numerički
redoslijed, bez praznina, po svakom poslovnom prostoru ili po naplatnom uređaju u poslovnom
prostoru. Pravila slijednosti numeričkih brojeva računa, popis poslovnih prostora te dodijeljene
oznake poslovnih prostora obveznik fiskalizacije propisuje internim aktom, koji predočuje za potrebe
poreznog nadzora.
(3) Neprekinuti numerički redoslijed svake kalendarske godine krede od broja 1 do broja n, po svakom
poslovnom prostoru, odnosno po naplatnom uređaju u poslovnom prostoru.
Pravila sljednosti u odbrojavanju računa u Times Integratoru su organizirana po modulima i po
vrstama dokumenata te također po objektima (prodavaonicama, ugostiteljskim objektima) i
blagajnama ako modul kao takav to „dopušta“.
Modul VEL (veleprodaja)
U trenutnoj verziji postoji samo jedan poslovni prostor i predstavlja tzv. „centralu“. Oznaka tog
poslovnog prostora je '001'. Toj se oznaci ispred dodaje slovo 'V' (kao oznaka modula) pa je u
„konačnici“ oznaka poslovnog prostora u kojem se kreiraju veleprodajni računi 'V001'.
Vrsta dokumenta/računa na koju se „nalijepi“ oznaka '01' (u nekoj bududoj verziji tu de ulogu
preuzeti tzv. šifra blagajne) čini dio koji se u čl.11 Zakona navodi kao 'broj naplatnog uređaja' (u
daljnjem tekstu BNU).
BNU za klasične veleprodajne račune i obavijesti o knjiženju je: 10001.
BNU za račune za predujmove i storno računa za predujmove je: 15001.
Interni broj u TI
Račun 12/895
OK
12/1012
Račun za predujam 12/67
Storno računa za predujam 12/99
Broj računa prema Zakonu o fiskalizaciji
895 / V001 / 10001
1012 / V001 / 10001
67 / V001 / 15001
99 / V001 / 15001
Modul MAL (maloprodaja)
Poslovni prostor = prodavaonica; oznaka poslovnog prostora = šifri prodavaonice se dodaje prefiks
'M' što znači da ako je šifra prodavaonice 'P01' onda je oznaka poslovnog prostora = 'MP01'.
BNU u modulu maloprodaje kreiramo na način da vrsti dokumenta/računa „naljepimo“ šifru
blagajne; ako je šifra blagajne = 'X.X' (blagajna u backoffice-u) onda se 'X.X' zamjenjuje s '9999' jer se
u PU ne mogu slati slova u oznaci naplatnog uređaja.
Vrste dokumenata/računa su:
800 = gotovinski račun
710 = veleprodajni račun u maloprodaji
890 = račun za predujam
Dakle, ako je gotovinski račun izdan na blagajni šifre '02' tada de BNU za taj račun biti 80002; ako je
izdan na blagajni u backoffice-u BNU računa de biti 8009999.
Interni broj u TI
Gotovinski račun P01-02-12/891
Gotovinski račun P01-X.X-12/914
Račun za predujam P01-02-12/5
Vp iz Mp račun P01-01-12/888
Vp iz Mp račun A07-03-12/567
Broj računa prema Zakonu o fiskalizaciji
891 / MP01 / 80002
914 / MP01 / 8009999
5 / MP01 / 89002
888 / MP01 / 71001
567 / MA07 / 71003
Ambulantna prodaja (MAL & VEL)
Ako se objekt koji se razdužuje pri ambulantnoj prodaji vodi kao maloprodajni, onda se računi izdaju
na način kao da se radi o fiksnoj prodavaonici koja ima svoju šifru i odbrojavanje računa se radi na isti
način kao da se radi o fiksnoj prodavaonici.
Ako se pak objekt vodi kao veleprodajni, odnosno ako se zalihe prate po cijenama bez PDV-a, onda se
svakom vozilu (= skladištu) eksplicitno dodijeli „njegov“ niz brojeva (za svako vozilo je predviđeno
10000 brojeva) koji predstavljaju interne brojeve računa u TI. U tom slučaju računi izdani u centrali
kredu od nekog visokog broja npr. 900000 (parametar u TI).
Npr:
1)
2)
3)
4)
vozilo A01 ima brojeve računa od 10001 do
vozilo A02 ima brojeve računa od 20001 do
vozilo A03 ima brojeve računa od 30001 do
centrala ima brojeve računa od 900001 do
20000
30000
40000
999999
Kako u modulu VEL imamo samo jedan poslovni prostor 'V001' interni brojevi računa u TI „prelaze“ u
broj naplatnog uređaja (BNU) prema Zakonu i to iza vrste dokumenta.
Npr. ako je u ambulantnoj prodaji u vozilu A03 izdan veleprodajni račun 12/30701, BNU de biti
10030000, gdje je 100 vrsta dokumenta 'veleprodajni račun', a 30000 označava od kojeg broja (+1)
slijede brojevi računa za to vozilo (=naplatni uređaj).
Vozilo
A01
A02
A03
Centrala
Interni broj u TI
Račun 12/10895
Račun 12/21101
Račun 12/37001
Račun 12/901010
Broj računa prema Zakonu o fiskalizaciji
895 / V001 / 10010000
1101 / V001 / 10020000
7001 / V001 / 10030000
1010 / V001 / 100900000
Prilikom pladanja veleprodajnih računa kupci de, kao i do sada, koristiti interni broj za konstrukciju
poziva na broj.
Svi veleprodajni računi (kako iz modula Veleprodaje, Maloprodaje i iz drugih modula) u knjigu IRa
ulaze kao i do sada.
I dalje se u FIK modulu program služi isključivo internim brojem računa (knjiga IRa, poziv na broj,
knjiženje u glavnoj knjizi i salda-kontiju…).
Modul UGO (ugostiteljstvo)
Poslovni prostor = ugostiteljski objekt; oznaka poslovnog prostora = šifri ugostiteljskog objekta se
dodaje prefiks 'U' što znači da ako je šifra ugostiteljskog objekta 'U11' onda je oznaka poslovnog
prostora = 'UU11'.
BNU u modulu ugostiteljstva kreiramo na način da vrsti dokumenta/računa „naljepimo“ šifru
blagajne; ako je šifra blagajne = 'X.X' (blagajna u backoffice-u) onda se 'X.X' zamjenjuje s '9999' jer se
u PU ne mogu slati slova u oznaci naplatnog uređaja.
Vrste dokumenata/računa su:
990 = gotovinski račun
991 = račun po narudžbenici („veleprodajni“ račun u ugostiteljstvu, pladanje uglavnom virmanom)
Dakle, ako je gotovinski račun izdan na blagajni šifre '02' tada de BNU za taj račun biti 99002; ako je
izdan na blagajni u backoffice-u BNU računa de biti 9909999.
Interni broj u TI
Gotovinski račun U11-02-12/891
Gotovinski račun U11-X.X-12/914
Rn po narudžbenici U11-01-12/888
Rn po narudžbenici G07-03-12/567
Broj računa prema Zakonu o fiskalizaciji
891 / UU11 / 99002
914 / UU11 / 9909999
888 / UU11 / 99101
567 / UG07 / 99103
Modul RCP (Recepcija hotela)
Poslovni prostor = hotel; oznaka poslovnog prostora = šifri hotela se dodaje prefiks 'R' što znači da
ako je šifra hotela '1' onda je oznaka poslovnog prostora = 'R1'.
Vrste dokumenata/računa su:
800 = gotovinski račun
100 = negotovinski račun po nalogu (virmansko pladanje)
110 = obavijest o knjiženju
Da bi se dobio BNU računa izdanih na recepciji hotela vrsti računa se dodaje fiksna oznaka '01'.
BNU za gotovinske račune je: 80001.
BNU za negotovinske račune i obavijesti o knjiženju: 10001.
Interni broj u TI
Gotovinski račun 1-12/911
Negotovinski račun 1-12/1888
OK 1-12/2567
Broj računa prema Zakonu o fiskalizaciji
911 / R1 / 80001
1888 / R1 / 10001
2567 / R1 / 10001
Modul MAR (Marina /recepcija Marine)
Poslovni prostor = lokacija marine; oznaka poslovnog prostora = šifri lokacije se dodaje prefiks 'A' što
znači da ako je šifra lokacije marine '1' onda je oznaka poslovnog prostora = 'A1'.
Vrste dokumenata/računa su:
800 = gotovinski račun
100 = negotovinski račun (isključivo virmansko pladanje)
110 = obavijest o knjiženju
Da bi se dobio BNU računa izdanih na recepciji marine vrsti računa se dodaje fiksna oznaka '01'.
BNU za gotovinske račune je: 80001.
BNU za negotovinske račune i obavijesti o knjiženju: 10001.
Interni broj u TI
Gotovinski račun 1-12/911
Negotovinski račun 1-12/1888
OK 1-12/2567
Broj računa prema Zakonu o fiskalizaciji
911 / A1 / 80001
1888 / A1 / 10001
2567 / A1 / 10001
Napomena za sve module: Prilikom prijave poslovnih prostora u PU TI de automatski dodavati
odgovarajude prefikse šiframa objekata modula.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
6
File Size
456 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content