close

Вход

Log in using OpenID

2djelni_letak_islamska_zajednica.indd-1

embedDownload
U istarskom gradiću Umag, koji je jedan od najljepših primorskih gradova u Republici
Hrvatskoj, smješten je Medžlis Islamske zajednice Umag. Islamska zajednica Umag osnovana je početkom ‘80-tih godina prošlog stoljeća kada je nekoliko muslimana pokrenulo akciju organiziranja i formiranja prvo džemata a potom Medžlisa Umag. U početku
je to organiziranje uglavnom bilo tijekom mjeseca ramazana da bi se vjerski život u punom smislu odvijao tijekom ratnih događanja i priliva velikog broja izbjeglica na područje
Bujštine. Vjerovatno je taj period bio i poticaj da muslimani sa područja grada Umaga i
okolice uvide važnost organizirane Islamske zajednice.
U poratnom periodu se usporilo sa aktivnostima na ovom planu. Vjerski život se uglavnom odvijao za vrijeme mjeseca ramazana u privremeno uređenim prostorijama što
nije bilo adekvatno i zadovoljavajuće.
Od 2003. g. u Umagu je zaposlen stalni imam i započinje se sa aktivnostima koje će ubrzo
dati rezultate. Parcela koja je prethodno uređivana za mezarje je zamijenjena za parcelu
u naselju Vrh koja površinom od 1.600,00 m2 postaje vlasništvom Islamske zajednice u
Hrvatskoj 1/1 i temelj je budućem infrastrukturnom razvoju.
Potom je izrađen Idejni projekat na temelju kojeg je zatražena Lokacijska dozvola.
Po dobijanju Lokacijske dozvole izrađen je i Glavni projekat i dobijanjem Potvrde
glavnog projekta počinje priprema za izgradnju.
2014. g. je godina od posebnog značaja za Islamsku zajednicu u Umagu.
Danas na području grada Umaga i okolice, prema posljednjem popisu stanovništva,
živi oko 250 obitelji islamske vjeroispovijesti.
Izgradnjom ovakvog objekta, dugoročno bi se riješile potrebe muslimana na ovom
području za vjersko-kulturnim objektom te bi se aktivnosti mogle usmjeriti na vjerski
odgoj, karitativnu djelatnost, podizanje razine znanja o svojoj vjeri i prošlosti te pripremanju novih projekata kulturne i društvene vrijednosti.
Posebice je važan vjerski odgoj mladih naraštaja koji će na adekvatan način biti upoznati sa osnovnim islamskim principima i načinom života u suvremenom svijetu.
In the Istrian town of Umag, which is one of the most beautiful coastal towns in Croa-
Then we made the Notional project based on we have requested Location permit.
tia, it is located Majlis of the Islamic community in Umag. The Islamic community in
Upon receipt of the Location permit we made and Main project and obtaining the
Umag was founded in early ‘80s of the last century, when several muslims launches
approval of the Main project begins preparation for construction.
campaign in order to organize and form first of all congregation and then Majlis
Year 2014 is a year of special significance for the Islamic community in Umag.
Umag.
Nowadays in the town of Umag and its surroundings, according to the latest cen-
At the beginning, it was mostly organizing during the month of Ramadan but later
sus, there are about 250 families of the Islamic faith.
on, the religious life in the full capacity was taking place during the war and the influx
The construction of such facility, it would solve in long term the needs of muslims
of a large number of refugees in the area of Bujština. It is very likely that this pe-
in the area for religious and cultural facilities though the activities could be di-
riod was the impetus that muslims from Umag and the surrounding area the town of
rected to religious education, charitable activities, to raise the level of knowledge
Umag realize the importance of organized Islamic community. In the postwar period
about their faith and the past and preparing new projects of the cultural and the
it has been slowed down with the activities in this field.
social values.
Religious life was largely maintained during the month of ramadan in temporary
It is especially important religious education of the young generations that will ad-
settled objects which was not adequate and satisfactorily.
equately be familiar with the basic islamic principles and way of life in the modern
In the year 2003 in Umag has been employed imam and community has started with
world.
activities that will soon accomplish results.The plot, which has previously edited for
the cemetery was replaced for the plot in the Vrh area of 1,600.00 m2 that becomes
the property of the Islamic Community in Croatia 1/1 and the foundation of the future infrastructure development.
Predviđeni objekat je po našem mišljenju, prije svega funkcionalnog karaktera što znači
da se sastoji od svih potrebnih prostorija za kvalitetno funkcioniranje vjerskog i kulturnog
života na našem području.
Zgrada se sastoji od: mesdžida, abdesthane, sanitarija, pratećih prostorija, ureda za imama,
kongresne dvorane, knjižnice, apartmana i stana za imama.
Dovršetkom ovog projekta ostvaruje se želja stara već nekoliko decenija i vjerujemo kako
će opravdati sva očekivanja te da će donijeti nove vrijednosti, kako unutar sustava Islamske
zajednice tako i za širu društvenu zajednicu.
ISLAMSKI
KULTURNI
CENTAR
Na kraju krajeva, to je i naša misija.
Činimo dovu Uzvišenom Bogu da nas pomogne na ovom plemenitom putu kojim kročimo.
Islamic cultural
center
Estimated property is in our opinion, primarily functional nature, which means that
iit consists
i off all
ll the
h necessary facilities
f ili i for
f the
h effi
fficient
i
ffunctioning
i i off religious
li i
and
d
cultural life in our area.
The building consists of: masjid, place of ablution (wudu) sanitation, supporting facilities, office for imam, conference hall, library, apartment and flat for imam.
By realization this project, we realize desire old for several decades and we believe
that this object will justify all expectations and that will bring new value to the inner
system of the Islamic community and likewise to the wider social community.
In the end, it is our mission.
We do pray to God Almighty to help us in this noble way that we take.
Author
Document
Category
Без категории
Views
0
File Size
5 640 Кб
Tags
1/--pages
Пожаловаться на содержимое документа