close

Вход

Log in using OpenID

2016. godine - Općina Nuštar

embedDownload
OPĆINA NUŠTAR
PRORAČUN OPĆINE NUŠTAR
ZA 2014. GODINU
I PROJEKCIJA PRORAČUNA
2015.-2016. GODINE
1
Proračun je uvijek i zanimljiva i aktualna tema kako u
jedinicama lokalne samouprave tako i u područnim
regionalnim samoupravama.
Budući da se proračun stalno mijenja, potvrdili smo se
što bolje objasniti osnovne propise i pojmove. Želimo
da uz pomoć Vodiča sami shvatite suštinu proračuna i
proračunskog procesa i da se uključite u izradu
proračuna.
2
Od projekta koji bi se financirali iz proračuna od 20142016:
Proširenje kanalizacijske mreže u Ceriću
Dovršetak stambeno servisne zone „Dom” u Nuštru
Izgradnja reciklažnog dvorišta
Rekonstrukcija krovišta zgrade Općine i uređenje potkrovlja
Priprema dokumentacije za dvorac konzervatorska – restauratorska
studija s idejnim prijedlogom
Biciklistička staza Nuštar-Vinkovci
Biološki pročistač otpadnih voda
Premještanje osigurača za javnu rasvjetu iz trafostanice u vanjske
ormariće
Proširenje vodovodne mreže prema industrijskog zoni „Sajmište”
Izrada projektne dokumentacije za Dječji vrtić u Ceriću i rješavanje
imovinsko-pravnih odnosa
3
Asfaltiranje ceste Nuštar – Tordinci do Vuke
Izgradnja dječjeg igrališta u sklopu škole u Marincima
Pomoć pri završetku Mađarske kuće u Marincima
Asfaltiranje igrališta za djecu u Ceriću
Izgradnja hladnjače i skladišta u industrijskoj zoni „Sajmište”
Raspodjela parcela u zoni za voćare i povrtlare
Izgradnja zgrade na ŠRC „Dvorac”
Izgradnja stambeno-poslovne zgrade na Trg dr. Franje Tuđmana u
Nuštru
Iskop novog bunara za vodoopskrbu u Marincima
Asfaltiranje parkirališta ispred groblja u Ceriću
Nastavak uređenja poljskih putova
Nastavak betoniranja i asfaltiranja nogostupa
4
OPĆENITO O
PRORAČUNU
5
Proračun je jedan od najvažnijih dokumenata koji se
donosi na razini jedinica lokalne samouprave
Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te
utvrđuju rashodi i izdaci jedinice lokalne samouprave
za proračunsku godinu
Sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za
dvije godine unaprijed
Propisi kojim su regulirana sva pitanja vezana uz
proračun je Zakon o proračunu (Narodne novine
87/08)
6
Proračun donosi predstavničko tijelo jedinica lokalne
samouprave(Općinsko vijeće Općine Nuštar).
Proračun se prema Zakonu mora donijeti najkasnije do
konca tekuće godine za iduću godinu prema prijedlogu
kojeg utvrđuje gradonačelnik ili načelnik i dostavlja
predstavničkom tijelu do 15. studenoga tekuće godine
Ako se proračun ne donese u roku
Privremeno financiranje
Raspuštanje Općinskog vijeća i Načelnika
Prijevremeni izbori za Općinsko vijeće i općinskog Načelnika
7
OPĆI DIO
POSEBNI DIO
sastoji se od plana rashoda i izdataka iskazanih
po Razdjelima=na razini upravnih odjela,
Unutar svakog od razdjela nalaze se programi, projekti i aktivnosti
koji se planiraju financirati, a u okviru područja nadležnosti svakog
pojedinog odjela općinske uprave
PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA
Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja
Struktura prihoda i primitaka te rashoda i izdatka po vrstama,
Prikaz planiranih investicija i drugih kapitalnih ulaganja Općine te
davanje kapitalnih pomoći i donacija
OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA
Obrazloženje programa po razdjelima (na razini upravnih odjela).
8
PRIHODI PRORAČUNA PO VRSTAMA
1)
Prihodi poslovanja
Porezi (porez na dohodak,prirez,porez na promet nekretnina,porez na potrošnju,porez na tvrtku,porez na
kuće za odmor,porez na korištenje javnih površina),
Prihodi po posebnim propisima i naknade (komunalni prihodi,upravne pristojbe,boravišna
pristojba,naknade za ceste….),
Prihodi od imovine (zakup,koncesije,spomenička renta,donacije,kamate,pravo građenja…)
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga i donacija (donacije,zaračunavanje troškova i sl.)
Pomoći (državni proračun=sredstva za decentralizirane funkcije,županijske pomoći, sredstva EU i
drugih međunarodnih organizacija)
Kazne, upravne mjere i ostalo (kazne komunalnog redara,troškovi upravnih postupaka…)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
2)
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine
a)
3)
Sredstva od prodaje nekretnina i pokretnina
Primici od finan. imovine i zaduženja
a)
4)
Kreditna sredstva
Raspoloživa sredstva prethodnih razdoblja
a)
Višak i manjak iz prethodne godine
Utvrđuje se nakon završetka proračunske godine
Prenosi se u iduću godinu
9
RASHODI PRORAČUNA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI
1)
Rashodi poslovanja
a)
Rashodi za zaposlene (plaće, naknade i doprinosi za djelatnike Općine, socijalnog programa Nuštar i
Bogdanovci, knjižnice, predškolske ustanove, javnih radova),
b)
c)
Materijalni rashodi (naknade troškova zaposlenicima,uredski materijal,energija,telefon,pošta
intelektualne usluge,reprezentacija,naknade vijećnicima,održavanje komunalne infrastrukture….),
Financijski rashodi (kamate na kredite, bankarske usluge)
d)
Subvencije (subvencije u programima poticaja i sl.)
e)
Pomoći (tekuće i kapitalne pomoći)
f)
Naknade građanima i kućanstvima (troškovi koji se odnose na isplate u okviru Programa socijalne i
zdravstvene zaštite)
g)
Ostali rashodi
Donacije (naknade za rad udruga u kulturi, sportu,socijali,financ.političkih stranaka i sl.)
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
2)
a)
b)
Kupnja zemljišta
Kupnja ili gradnja građevinskih objekata (poslovni objekti,komunalni objekti)
c)
Kupnja prijevoznih sredstava, knjiga i umjetničkih dijela,uredske opreme i namještaja)
10
Jedno od najvažnijih načela proračuna je da isti mora biti
uravnotežen
ukupna visina planiranih prihoda mora
biti istovjetna ukupnoj visina planiranih rashoda
Određeni rashodi mogu se financirati isključivo iz
određenih prihoda – namjenski prihodi
11
PRIHODI PRORAČUNA
Prihodi od prodaje imovine
isključivo za kapitalna ulaganja – investicije,
Komunalni prihodi
isključivo za komunalne programe,
Komunalni doprinos
Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture
Komunalna naknada
održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
Spomenička renta
zaštita i očuvanje kulturnih dobara(parkovi, obnove fasada i krovova
i sl)
Nenamjenski prihodi (porezi, zakup, ostali prihodi) moguće je financirati sve vrste rashoda,a
u općini Nuštar uglavnom se troše za:
Javne potrebe
Materijalne rashode Općine
Pokriće nedostataka komunalnih prihoda u održavanju komunalne infrastrukture(Program
održavanje kom. Infrastrukture viši je od prihoda koji se uberu za tu namjenu)
12
RASHODI PRORAČUNA
Zadani rashodi (zakonske obveze JLS)
Predškolski odgoj
Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture
Protupožarna zaštita
Izrada prostornih planova
Plaće i materijalni rashodi stručnih tijela i ustanova JLS
Fakultativni rashodi
potrebama
osiguravanje dodatnih standarda u javnim
Manifestacije, redovan rad udruga u kulturi
Sport
Socijalni program i zdravstvena zaštita
Tehnička kultura
Srednjoškolsko i visoko obrazovanje(stipendije, pokazne karte i sl)
Dodatni programi u predškolskom i osnovnoškolskom obrazovanju
13
Proračun nije „statičan” akt već se, sukladno Zakonu može
mijenjati tijekom proračunske godine „rebalans”.
Procedura izmjena Proračuna istovjetna je proceduri
njegova donošenja: „rebalans” predlaže načelnik, a donosi
Općinsko vijeće
Tijekom proračunske godine, a u slučaju da se, zbog
nastanka novih obveza za proračun ili promjena
gospodarskih kretanja, povećaju rashodi i/ili izdaci odnosno
smanjenje prihoda i/ili primici, načelnik može na prijedlog
Upravnog odijela nadležnog za financije obustaviti
izvršavanje pojedinih rashoda i/ili izdataka
Privremene mjere mogu trajati najviše 45 dana
14
Općina se može dugoročno zaduživati
Isključivo za kapitalne investicije
Investicija planirana u Proračunu
Prethodna suglasnost Općinskog vijeća
Suglasnost Vlade RH
Ukupan opseg zaduživanje (godišnja obveza anuiteta po zaduženju
Općine kao i anuiteta po danim jamstvima i suglasnostima (trgovačkim
društvima i ustanovama Općine) ne smije prelaziti 20% prihoda
proračuna (bez prihoda od domaćih i stranih pomoći,
donacija,sufinanciranja građana)
Općina se može kratkoročno zaduživati
Bez posebnih suglasnosti
Pokriće nelikvidnosti
Unutar jedne godine
Općina Nuštar nema ni kratkoročnih ni dugoročnih zaduženja.
15
16
10.601.500
12000000
10.702.000
10.912.000
10.114.000
10000000
8000000
6000000
4000000
2000000
0
PRORAČUN
PRORAČUN
PRORAČUN
PRORAČUN
2013
2014
2015
2016
17
12.000.000
10.000.000
302.000
302.000
352.000
10.299.500
10.400.000
10.560.000
10114000
10.601.500
10.702.000
10.912.000
PRORAČUN 2013
2014 PRORAČUN
2015 PROJEKCIJA
2016 PROJEKCIJA
701.000
8.000.000
6.000.000
4.000.000
9.413.000
2.000.000
0
1. PRIHODI POSLOVANJA
2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE
18
12.000.000
1.816.000
966.000
1.510.000
1.656.000
9.148.000
9.091.500
9.046.000
9.096.000
10.114.000
10.601.500
10.702.000
10.912.000
10.000.000
8.000.000
6.000.000
4.000.000
2.000.000
0
2015 PROJEKCIJA 2016 PROJEKCIJA
1. RASHODI POSLOVANJA
RASHODI ZA NABAVU NEFIN. IMOVINE
19
Proračun
Općine Nuštar za 2014. godinu
10.601.500 kuna
2014./2013.
(10.114.000)
4,6 %
20
Osiguravanje sredstava za kapitalne investicije u
vodoopskrbu i odvodnju
Osiguranje
sredstava za redovno funkcioniranje
općinskih ustanova bez povećanja sredstava u odnosu
na 2013.
Zadržavanje dostignutih standarda te svih kvalitetnih
projekata i aktivnosti
21
Zadržavanje gotovo svih standarda i prava u okviru
socijalne i zdravstvene zaštite stanovništva
Zadržavanje postojećih kulturnih manifestaciju u
organizaciji Općine kao i manifestacija u organizaciji
udruga i drugih organizacija (bez ukupnog povećanja
sredstava za te namjene)
Realno smanjenje prihoda = smanjenje nekih rashoda
BEZ DODATNOG OPTEREĆENJA
STANOVNIŠTVA I GOSPODARSTVA
22
UKUPNO PRIHODI I PRIMICI
302.000; 3%
10.299.500;
97%
1. PRIHODI POSLOVANJA
2. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE
23
PRIHODI PO
POSEBNIM
PRIHODI POSLOVANJA
NAMJENAMA;
PRIHODI OD PRODAJE
834.000
NEFINANCIJSKE
PRIHODI OD
IMOVINE; 572.000
IMOVINE; 302.000
PRIHODI OD
POMOĆI; 1.985.500
POREZ I PRIREZ NA
DOHODAK;
6.908.000
24
PRIHODI POSLOVANJA
1)
2014/2013
realno povećanje 487.500; 4,82%
Prihodi od poreza na razini 2013. = +12,30%
Povećanje prihoda od upravnih i administrativnih pristojbi te pristojbi
po posebnim propisima i naknada prvenstveno u dijelu naknade za
nezakonite izgrađene objekte = +22,62 %
Smanjenje prihoda od pomoći (prvenstveno HZZ i Županija) =-11,53%
Povećanje prihoda od imovine (prvenstveno zakup poljop. zemljišta)
=+30,29%
Smanjenje prihoda od prodaje nefinancijske imovine (prvenstveno od
prodaje građevinskog zemljišta) =-56,91%
Nema prostora za povećanje prihoda (nepoznati učinci uvođenja
poreza na imovinu, bez povećanja javnih davanja)
25
UKUPNO RASHODI I IZDACI
2. RASHODI ZA
10.601.500
NABAVU NEFIN.
IMOVINE;
1.510.000; 14%
1. RASHODI
POSLOVANJA;
9.091.500; 86%
26
rashodi
poslovanja 9.091.500 kn
2013./2014.
-56.500 kn; -0,62%
rashodi
za nabavu nefinan. imovine 1.510.00
2013./2014. + 544.000 kn; 36,02 %
27
7. RASHODI ZA
8. RASHODI ZA
NABAVU NE
NABAVU
PROIZVEDENE
PROIZVEDENE
DUGOTRAJNE
DUGOTRAJNE
1. RASHODI ZA
IMOVINE; 110.000;
IMOVINE; 1.400.000;
ZAPOSLENE(općina,
1,04%
13,21%
soc. Program Nuštar
6. TEKUĆE
DONACIJE; 946.000;
i Bogdanovci,
8,92%
knjižnica, vrtic, javni
5. NAKNADE
radovi, HETNET);
GRAðANIMA I
2.007.500; 19%
KUĆANSTVIMA;
1.057.000; 9,97%
2. MATERIJALNI
4. SUBVENCIJE;
2.000; 0,02%
RASHODI;
4.957.000; 46,76%
3. FINANCIJSKI
RASHODI; 42.000;
0,40%
28
INDEKS 14/13
INDEKS 14/12
INDEKS 13/12
PLAN 2014
PLAN 2013
OSTAVRENJE
2012
KONTO
OPIS RASHODA
RASHODI
8.772.989,00
10.114.000,00
10.601.500,00
119,47
117,87
98,96
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE
IMOVINE
1.644.864,00
966.00,00
1.510.000,00
86,03
80,86
93,99
RASHODI POSLOVANJA
7.128.125,00
9.148.000,00
9.091.500,00
127,19
126,41
99,39
RASHODI ZA ZAPOSLENE
1.927.388,00
2.127.000,00
2.087.500,00
102,96
104,16
101,16
311
PLAĆE
1.437.357,00
1.586.000,00
1.516.000,00
101,30
101,30
100,00
312
OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE
61.525,00
29.000,00
60.500,00
93,46
98,33
105,22
313
DOPRINOSI NA PLAĆE
428.506,00
512.000,00
511.000,00
109,92
114,58
104,25
3.224.659,00
4.884.500,00
4.957.000,00
156,22
155,24
99,37
43.740,00
58.000,00
53.000,00
121,17
121,17
100,00
826.536,00
1.074.000,00
1.047.000,00
147,24
126,67
86,03
1.630.084,00
2.704.500,00
3.016.000,00
176,40
185,57
105,20
724.299,00
1.048.000,00
841.000,00
123,15
121,63
98,77
FINANCIJSKI RASHODI
33.629,00
27.000,00
42.000,00
113,00
130,84
115,79
OSTALI FINANCIJSKI RASHODI
33.629,00
27.000,00
42.000,00
107,05
124,89
116,67
4
3
31
32
MATERIJALNI RASHODI
321
NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA
322
RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU
323
RASHODI ZA USLUGE
329
OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
34
343
29
37
372
0,00
2.000,00
2.000,00
NAKNADE GRAðANIMA I KUĆANSTVIMA NA
TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE
1.054.779,00
1.100.000,00
1.057.000,00
NAKNADE GRAðANIMA I KUĆANSTVIMA U
NARAVI
1.054.779,00
1.100.000,00
INDEKS 14/13
INDEKS 14/12
INDEKS 13/12
PLAN 2014
PLAN 2013
OSTAVRENJE 2012
KONTO
352
OPIS RASHODA
SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA,
POLJOPRIVREDNICIMA, I OBRTNICIMA IZVAN
JAVNOG SEKTORA
100,00
100,00
102,58
100,21
97,69
1.057.000,00
102,58
100,21
97,69
38
OSTALI RASHODI
887.670,00
1.007.000,00
896.000,00
104,09
100,94
96,97
381
TEKUĆE DONACIJE
887.670,00
956.000,00
896.000,00
103,98
100,94
97,07
383
KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE
0,00
1.000,00
0,00
385
IZVANREDNI RASHODI
0,00
50.000,00
50.000,00
1.644.864,00
966.000,00
1.510.000,00
86,03
80,86
93,99
RASHODI ZA NABAVU NE PROIZVEDENE
DUGOTRAJNE IMOVINE
126.779,00
40.000,00
110.000,00
86,77
86,77
100,00
411
MATERIJALNA IMOVINA – PRIRODNA
BOGATSTVA
126.779,00
40.000,00
110.000,00
86,77
86,77
100,00
42
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE
DUGOTRAJNE IMOVINE
1.518.085,00
926.000,00
1.400.000,00
85,96
80,36
93,49
4
41
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE
IMOVINE
100,00
421
GRAðEVINSKI OBJEKTI
702.002,00
620.000,00
850.000,00
156,69
121,08
77,27
422
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE
DUGOTRAJNE IMOVINE
781.150,00
266.000,00
320.000,00
26,24
40,97
156,10
423
PRIJEVOZNA SREDSTVA
0,00
0,00
180.000,00
424
KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE
IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI
34.933,00
40.000,00
50.000,00
143,13
143,13
100,00
30
RASHODI ZA ZAPOSLENE - plaće za zaposlene i
doprinosi na plaće – odnosi se na 3 djelatnika zaposlena u
općini Nuštar, 8 djelatnica u soc.programu Nuštar, 6
djelatnica u soc.programu Bogdanovci, djelatnice u
predškolskoj ustanovi, 1 djelatnicu u knjižnici, 1 djelatnicu
u programu HETNET i 20 djelatnika u javnim radovima.
Sredstva za plaće djelatnica u soc.programu Nuštar, u
soc.programu Bogdanovci, djelatnicu u programu HETNET
i djelatnike u javnim radovima dolaze iz Ministarstava i
HZZ-a tako da njihove plaće ne opterećuju Proračun
Općine Nuštar.
31
NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA – tu su
predviđena sredstva za službena putovanja zaposlenih,
stručno usavršavanje zaposlenih, naknade za prijevoz sa
posla i na posao kao i korištenje privatnog automobila u
službene svrhe
RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU – predviđaju se
sredstva za uredski materijal, materijal i sirovine za
predškolsku ustanovu Vrtuljak, električnu energiju(javna
rasvjeta i za objekte u vlasništvu Općine), plin, motorni
benzin i dizel gorivo(službeni auto i JCB „kombinirka”),
materijal za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i
opreme, sitni inventar i službenu, radnu odjeću i
obuću(javni radovi).
32
RASHODI ZA USLUGE – usluge telefona, pošte i
prijevoza; usluge tekućeg i investicijskog održavanja,
usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge,
zdravstvene i veterinarske usluge, intelektualne i
osobne usluge, računalne usluge i ostale usluge
OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
– odnosi se na naknade članovima predstavničkih i
izvršnih tijela, premije osiguranja, reprezentaciju,
pristojbe i naknade i ostale nespomenute rashode
poslovanja
33
OSTALI FINACIJSKI RASHODI – usluge banaka i usluge
platnog prometa
NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U
NOVCU – sredstva za novčane pomoći obiteljima i
kućanstvima, stipendije, naknade za rođenje djeteta,
udžbenici za prve razrede osnovne škole i ostale naknade iz
proračuna u novcu
NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U
NARAVI – sredstva za sufinanciranje prijevoza učenika kao
i socijalnog programa, naknade za ogrjev(sredstva
osigurava Županija Vu.-Srijemska), prehrana korisnika
socijalnog programa( dio financiraju korisnici a dio Centar
za soc. Skrb), socijalni paketi
34
TEKUĆE DONACIJE – tekuće donacije vjerskim
zajednicama, tekuće donacije udrugama i političkim
strankama, tekuće donacije sportskim društvima,
donacije Crvenom križu, tekuće donacije KUD-ovima,
donacije za vatrogastvo i ostale tekuće donacije
KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE – stavka sa
koje se isplaćuje naknada za elementarnu
nepogodu(sredstva za naknadu uplaćuje Županija)
35
MATERIJALNA IMOVINA sredstva predviđena za
otkup zemljišta i za nabavku licenci za kompjutorski
software
GRAĐEVINSKI OBJEKTI – sredstva predviđena za
nastavak izgradnje ŠRC-a „Dvorac” i pripremne radove
na svetoj Ani, asfaltiranje novih cesta na području
općine, izgradnju kanalizacije i izgradnju vodovodne
mreže
36
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE
DUGOTRAJNE IMOVINE – predviđena sredstva za
zamjenu kotlovnice u zgradi općine, premještanje
osigurača za javnu rasvjetu iz trafostanica u vanjske
ormariće kako bi nam bili dostupni
KNJIGE, UMJETNIČKA DIJELA I OSTALE
IZLOŽBENE VRIJEDNOST – sredstva previđena za
likovnu koloniju „Nuštar 2014” i za nabavku knjiga za
knjižnicu
37
Nastavak kapitalnih investicija
ŠRC Dvorac
Vodoopskrba i odvodnja otpadnih voda
Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture
Biciklistička staza Nuštar-Vinkovci
Zadržavanje visokih standarda i stečenih prava u
okvirima:
Socijalnog programa i zdravstvene zaštite (subvencije za prijevoz,
pomoć i njega u kući, i drugi oblici prava i pomoći socijalno
ugroženog stanovništva)
Predškolskog odgoja i obrazovanja(zadržavanje dodatnih
programa, sufinanciranje nabavke udžbenika 1 razredima,
stipendije studentima)
Potpora događajima i manifestacijama značajnim za našu općinu
Bez povećanja javnih davanja
38
Ostvarenje
planiranih prihoda od prodaje imovine i
ostalih prihoda od imovine
Osiguravanje realizacije kapitalnih projekata
Razvoj Općine
Pokretanje gospodarskih aktivnosti i privatnih investicija
Povećanje budućih prihoda
39
CILJ stabilnost Proračuna Općine i uredno
izvršavanje svih preuzetih obveza
Pozitivni pokazatelji:
Povećanje prihoda
Interes investitora za ulaganja
Negativni pokazatelji
Loša gospodarska situacija u zemlji i okruženju
Nepoznat učinak najavljene porezne reforme (uvođenje poreza
na imovinu i ukidanje PPDS područja)
40
UKUPNO PRIHODI I PRIMICI
302.000;
2,82%
10.400.000;
97,18%
1. PRIHODI POSLOVANJA
2. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE
41
prihodi
poslovanja 10.400.000 kn
2015./2014. 100.500 kn; + 0,97%
Prihodi
od prodaje nefinancijske imovine
302.000 kn
2015./2014.
0 kn;
0,0 %
42
PRIHODI PO
POSEBNIM
PRIHODI OD
PRIHODI POSLOVANJA
NAMJENAMA;
PRIHODI OD PRODAJE
850.000
NEFINANCIJSKE
IMOVINE; 302.000
IMOVINE; 600.000
PRIHODI OD
POMOĆI; 1.900.000
POREZ I PRIREZ NA
DOHODAK;
7.050.000
43
UKUPNO RASHODI I IZDACI
2. RASHODI ZA
10.702
10.702.
702.000
NABAVU NEFIN.
IMOVINE;
1.656.000; 15%
1. RASHODI
POSLOVANJA;
9.046.000; 85%
44
rashodi
poslovanja 9.046.000 kn
2015./2014. -45.500 kn; - 0,50%
rashodi
za nabavu nefinan. imovine
1.656.000
2015./2014. 146.000 kn;
+8,81 %
45
6. RASHODI ZA
7. RASHODI ZA
NABAVU NE
NABAVU
PROIZVEDENE
PROIZVEDENE
DUGOTRAJNE
DUGOTRAJNE
IMOVINE; 120.000;
IMOVINE; 1.536.000;
1%
14%
5. TEKUĆE
1. RASHODI ZA
ZAPOSLENE(općina,
soc. Program Nuštar
i Bogdanovci,
DONACIJE; 896.000;
knjižnica, vrtic, javni
8%
radovi, HETNET);
1.900.000; 18%
4. NAKNADE
GRAðANIMA I
2. MATERIJALNI
KUĆANSTVIMA;
RASHODI;
1.100.000; 10%
5.100.000; 48%
3. FINANCIJSKI
RASHODI; 50.000;
1%
46
UKUPNO PRIHODI I PRIMICI
352.000; 3%
10.560.000;
97%
1. PRIHODI POSLOVANJA
2. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE
47
prihodi
poslovanja 10.560.000 kn
2016./2015. 160.000 kn; + 3,38%
Prihodi
od prodaje nefinancijske imovine
352.000 kn
2016./2015. 50.000 kn;
8,33 %
48
PRIHODI PO
POSEBNIM
PRIHODI OD
PRIHODI POSLOVANJA
NAMJENAMA;
PRIHODI OD PRODAJE
870.000
NEFINANCIJSKE
IMOVINE; 352.000
IMOVINE; 650.000
PRIHODI OD
POMOĆI; 1.940.000
POREZ I PRIREZ NA
DOHODAK;
7.100.000
49
UKUPNO RASHODI I IZDACI
10.912
10.912.
912.000
2. RASHODI ZA
NABAVU NEFIN.
IMOVINE;
1.816.000; 17%
1. RASHODI
POSLOVANJA;
9.096.000; 83%
50
rashodi
poslovanja 9.096.000 kn
2016./2015. 50.000 kn; + 0,2%
rashodi
za nabavu nefinan. imovine
1.816.000
2016./2015. 160.000 kn;
16,73 %
51
6. RASHODI ZA
7. RASHODI ZA
NABAVU NE
NABAVU
PROIZVEDENE
PROIZVEDENE
1. RASHODI ZA
DUGOTRAJNE
DUGOTRAJNE
ZAPOSLENE(općina,
IMOVINE; 150.000;
IMOVINE; 1.666.000;
soc. Program Nuštar
1%
15%
i Bogdanovci,
5. TEKUĆE
knjižnica, vrtic, javni
DONACIJE; 896.000;
radovi, HETNET);
8%
1.900.000; 18%
4. NAKNADE
GRAðANIMA I
2. MATERIJALNI
KUĆANSTVIMA;
RASHODI;
1.100.000; 10%
5.150.000; 47%
3. FINANCIJSKI
RASHODI; 50.000;
1%
52
53
Author
Document
Category
Без категории
Views
0
File Size
1 213 Кб
Tags
1/--pages
Пожаловаться на содержимое документа