close

Enter

Log in using OpenID

Broj 5: 1. veljače, 2015.

embedDownload
ULAZNA PJESMA: Spasi nas, Gospodine, Bože naš, i saberi
nas iz naroda, da slavimo tvoje sveto ime, da se tvojom
slavom ponosimo.
ZBORNA MOLITVA: Gospodine, Bože naš, tvoja Crkva počinje
svetu službu: daj da te štujemo svom dušom te u tvom Duhu
ljubimo i prihvaćamo sve ljude. Po Gospodinu.
ČITANJE KNJIGE PONOVLJENOG ZAKONA
PNZ 18, 15 20 :
Mojsije reče narodu: »Proroka kao što sam ja, iz tvoje sredine,
od tvoje braće, podignut će Gospodin, Bog tvoj: njega
slušajte! Posve onako kako si i tražio od Gospodina, Boga
svoga, na Horebu, na dan zbora, kad si govorio: ’Neću više
da slušam glas Gospodina, Boga svoga, ni želim više gleda
taj silni oganj da ne poginem!’ Nato mi reče Gospodin: ’Pravo
su rekli. Podignut ću im proroka između njihove braće, kao
što si . Stavit ću svoje riječi u njegova usta da im kaže sve
što mu zapovjedim. A ne bude li tko poslušao mojih riječi što
ih prorok bude govorio u moje ime, taj će odgovara preda
mnom. A prorok koji bi se usuđivao govori što u moje ime
što ja ne budem zapovjedio da govori i koji bi govorio u ime
drugih bogova, takav prorok neka se pogubi.’«
Riječ Gospodnja – Bogu hvala!
PRIPJEVNI PSALAM: Ps 95, 1-2.6-9
O da danas glas Gospodnji poslušate:
»Ne budite srca tvrda!«
....................................................................................
Dođite, kličimo Gospodinu,
uzvikujmo Hridi, Spasitelju svome!
Pred lice mu stupimo s hvalama,
kličimo mu u pjesmama!
....................................................................................
Dođite, prignimo koljena i padnimo nice,
poklonimo se Gospodinu koji nas stvori!
Jer on je Bog naš, a mi narod paše njegove,
ovce što on ih čuva.
....................................................................................
O da danas glas mu poslušate:
»Ne budite srca tvrda kao u Meribi,
kao u dan Mase u pus nji
gdje me iskušavahu očevi vaši,
iskušavahu me premda vidješe djela moja.«
....................................................................................
STRANA 2
ČITANJE PRVE POSLANICE SVETOGA PAVLA APOSTOLA
KORINĆANIMA (1Kor 7, 32-35):
Braćo:
Rado bih da budete bezbrižni. Neoženjen se brine za
Gospodnje, kako da ugodi Gospodinu. A oženjen se brine
za svjetovno, kako da ugodi ženi, pa je razdijeljen. I žena
neudana i djevica brine se za Gospodnje, da bude sveta
i jelom i duhom; a udana se brine za svjetovno, kako da
ugodi mužu. Ovo pak govorim vama na korist, ne da vam
postavim zamku, nego da primjerno i nesmetano budete
privrženi Gospodinu.
Riječ Gospodnja – Bogu hvala!
PJESMA PRIJE EVANĐELJA: Narod što je sjedio u tmini
svjetlost vidje veliku, onima što mrkli kraj smr obitavahu
svjetlost jarka osvanu.
ČITANJE SVETOG EVANĐELJA PO MARKU
(Mk 1, 21-28):
U gradu Kafarnaumu Isus u subotu uđe u sinagogu i poče
naučava . Bijahu zaneseni njegovim naukom. Ta učio ih je
kao onaj koji ima vlast, a ne kao pismoznanci. A u njihovoj se
sinagogi upravo zatekao čovjek opsjednut nečis m duhom.
On povika: »Što imaš s nama, Isuse Nazarećanine? Došao si
da nas uniš š? Znam tko si: Svetac Božji!« Isus mu zaprije :
»Umukni i iziđi iz njega!« Nato nečis duh potrese njime pa
povika iz svega glasa i iziđe iz njega. Svi se zaprepas še te se
zapitkivahu: »Što li je ovo? Nova li i snažna nauka! Pa i samim
nečis m dusima zapovijeda, i pokoravaju mu se.« I pročulo
se odmah o njemu posvuda, po svoj okolici galilejskoj.
Riječ Gospodnja – Slava tebi Kriste!
DAROVNA MOLITVA: Gospodine, donosimo na oltar darove
u znak svoga služenja i predanja: primi ih i pretvori u otajstvo
našeg otkupljenja. Po Kristu Gospodinu našemu.
PRIČESNA PJESMA: Rasvijetli lice nad slugom svojim, po
svojoj me dobro spasi! Gospodine, ne bilo me s d što te
zazvah!
POPRIČESNA MOLITVA: Gospodine, ova pričest obnovila je
u nama božanski život. Molimo da po tom sredstvu spasenja
neprestano rastemo u vjeri. Po Kristu.
A READING FROM THE BOOK OF DEUTERONOMY
DT 18:15 20:
Moses spoke to all the people, saying: “A prophet like
me will the LORD, your God, raise up for you from among
your own kin; to him you shall listen. This is exactly what
you requested of the LORD, your God, at Horeb on the
day of the assembly, when you said, ‘Let us not again
hear the voice of the LORD, our God, nor see this great
fire any more, lest we die.’ And the LORD said to me,
‘This was well said. I will raise up for them a prophet like
you from among their kin, and will put my words into
his mouth; he shall tell them all that I command him.
Whoever will not listen to my words which he speaks in
my name, I myself will make him answer for it. But if a
prophet presumes to speak in my name an oracle that
I have not commanded him to speak, or speaks in the
name of other gods, he shall die.’”
The word of the Lord.—R. Thanks be to God.
A READING FROM THE LETTER OF SAINT PAUL TO
THE CORINTHIANS
1 COR 7:32 35:
Brothers and sisters:
I should like you to be free of anxie es. An unmarried
man is anxious about the things of the Lord, how he may
please the Lord. But a married man is anxious about the
things of the world, how he may please his wife, and he
is divided. An unmarried woman or a virgin is anxious
about the things of the Lord, so that she may be holy in
both body and spirit. A married woman, on the other
hand, is anxious about the things of the world, how she
may please her husband. I am telling you this for your
own benefit, not to impose a restraint upon you, but for
the sake of propriety and adherence to the Lord without
distrac on.
The word of the Lord.—R. Thanks be to God.
ALLELUIA R. Alleluia, alleluia. The people who sit in
darkness have seen a great light; on those dwelling in a
land overshadowed by death, light has arisen.
R. Alleluia, alleluia.
RESPONSORIAL PSALM (PS 95:1-2, 6-7, 7-9)
R. (8) If today you hear his voice,
harden not your hearts.
....................................................................................
Come, let us sing joyfully to the LORD;
let us acclaim the rock of our salva on.
Let us come into his presence with thanksgiving;
let us joyfully sing psalms to him. -R
....................................................................................
Come, let us bow down in worship;
let us kneel before the LORD who made us.
For he is our God, and we are the people he shepherds,
the flock he guides. -R
....................................................................................
Oh, that today you would hear his voice:
“Harden not your hearts as at Meribah,
as in the day of Massah in the desert,
Where your fathers tempted me;
they tested me though they had seen my works.” -R
A READING FROM THE HOLY GOSPEL ACCORDING TO
MARK: MK 1:21-28
Then they came to Capernaum, and on the sabbath
Jesus entered the synagogue and taught. The people
were astonished at his teaching, for he taught them
as one having authority and not as the scribes. In their
synagogue was a man with an unclean spirit; he cried
out, “What have you to do with us, Jesus of Nazareth?
Have you come to destroy us? I know who you are—the
Holy One of God!” Jesus rebuked him and said, “Quiet!
Come out of him!” The unclean spirit convulsed him and
with a loud cry came out of him. All were amazed and
asked one another, “What is this? A new teaching with
authority. He commands even the unclean spirits and
they obey him.” His fame spread everywhere throughout
the whole region of Galilee.
The Gospel of the Lord.—R. Praise to you, Lord Jesus
Christ.
STRANA 3
Današnje evanđelje nam pokazuje zašto
smo mi kršćani posebni - zato jer slijedimo najjaču
i najuvjerljiviju filozofiju koja postoji. Odnosno, mi
vjerujemo i slijedimo najjači nauk na svijetu. Naš
pogled na svijet, naš svjetonazor, naša uvjerenja, način
života na koji nas poziva naša vjera je superioran. Nema
boljega puta i moćnijega puta od ovog. Kamo vodi taj
put? Vodi u središte svega. Put je to ne u središte zemlje
(ima jedan roman naslova Put u središte zemlje), nego
u središte Neba, središte svega stvorenoga, središte
svega otkupljenoga, zapravo baš svega što postoji. To
je put u vječni raj.
Evo taj nam nauk Gospodin donosi. Kaže
današnje evanđelje da je Isus ušao u sinagogu i počeo
naučava . „Bijahu zaneseni njegovim naukom. Ta učio
ih je kao onaj koji ima vlast, a ne kao pismoznanci.“
Da bismo ovo malo bolje razumjeli, treba zna kako su
Židovi shvaćali svoje Sveto pismo i kako su se odnosili
prema njemu. Njihova Tora, odnosno Zakon, odnosno
prvih pet knjiga u Bibliji, Mojsijevo Petoknjižje, bila
je najsve ja stvar, dana od Boga. Tora je bila vrhovni
zakon vjere i života, i vjerovali su da ona sadrži sve
ono što je potrebno vjerniku da upravlja i usmjerava
život. Zato je Toru trebalo pomno proučava i pažljivo
studira . No Židovi su s vremenom počeli smatra
da je Tora izražena u općeni m načelima koja treba
zna primijeni na svaku situaciju u životu, a zakoni
moraju se izrazi u pravilima i regulacijama. Da bi
to bilo moguće, nastala je nova klasa učenjaka –
pismoznanci. Oni su znali Pismo, bili su stručnjaci u
tumačenjima Zakona. Zakon su malo pomalo počeli
izražava u pravilima, koja su trebala obuhva baš
svaku situaciju u životu – zadatak koji je očito bio
nemoguć, ali su se pismoznanci stoljećima trudili sve
dok nisu uspostavili cijeli sustav pravila i principa i Božji
Zakon sveli na bijednu hrpu pravila. Njihov je autoritet
toliko narastao s vremenom da je njihova riječ postala
doslovno važnija od Svetog pisma. Smatralo se da ono
što oni kažu ima veću važnost od same Tore.
STRANA 4
Najveća nevolja je bila u tome što su
pismoznanci postali sebični, drski i puni sebe. Postali
su pokvareni jer su povjerovali da su oni i njihova
služba važniji od same Božje riječi. Bili su oholi,
budući da su se smatrali boljim ljudima od drugih,
a u stvari su bili ako ne is kao drugi, onda svakako
još gori i tvrđeg srca. Zato ih Isus zove licemjerima i
opominje ih mnogo puta teškim riječima. Ne
zavaravajmo se. Često smo i mi poput ovih pova.
Zapravo uopće nije tako teško misli da smo bolji od
drugih – često toga nismo svjesni i kroz pamet nam ne
prolaze misli da su drugi manje vrijedni, a mi bolji – no
prak čno svojim djelovanjem to često pokazujemo.
Zanimljivo je da su
pismoznanci, rabbiji,
uvijek počinjali svoje govore ci ranjem nekih drugih
rabbija – pozivali su se na njihov autoritet. No Isus
kada naučava… ne poziva se na druge. On rijetko ima
tu potrebu. On kada nešto kaže, onda je to is na. To
je onda činjenica. To je onda uvjerljivo. Isus se nije
pozivao na druge, nego je učio i uči kao onaj koji ima
vlast, koji ima autoritet. Zato ljudi ostaju zaneseni
njegovim naukom. Isus je govorio glasom Božjim.
Njegov je govor bio povjetarac s neba. Njegov je nauk
onaj koji privlači. Pokušajte samo zamisli kako bi
izgledala propovijed Sina Božjega! Sje te se najbolje
propovijedi koje ste u životu čuli, i pomnožite to sa
milijun, i dobit ćete blijedu sliku onoga kako je On
govorio. To je nauk koji je sam u sebi uvjerljiv i Kristove
riječi same po sebi pokazuju snagu i drukčije su od svih
drugih nauka. Sje te se samo one rasprave u kojoj Isus
zaključuje: caru carevo, a Bogu Božje.
Njegova vlast, odnosno autoritet, može se
promatra na tri načina. Ima autoritet jer je sve
stvorio, odnosno On je onaj po kome je sve stvoreno,
kako molimo u Vjerovanju. Sve je za njega i po njemu.
Zato On ima pravo očekiva i traži od svojih stvorenja
što god želi. Nadalje, ima autoritet jer je Bogočovjek,
On je i kao čovjek, tj. Bogočovjek dobio vlast od Boga,
i zato ima vlast nad svime što mu je predano. Također,
On je otkupitelj i zato ima vlast nad onima za koje
je dao vlas tu krv! Pred njim će se ustvari „prignu
svako koljeno nebesnika, zemnika i podzemnika“, sve
će se mora podloži njemu jer on je Svevladar, on je
upravo Krist Kralj.
Braćo i sestre, jesmo li mi ikada zaneseni
njegovim naukom? Imam li imalo želje i volje upozna
bolje taj nauk, upozna malo bolje tu svoju vjeru, sazna
više o njoj i zapravo napaja se na tom izvoru života?
Ili imam važnijih briga
u životu?
D i v o t a
Kristovog nauka je u
tome da se nikada
ne zaustavlja samo
na riječima. Dale
bi se čitave knjige
napisa o tome kako
ljudi jedno govore,
a drugo rade. Često
smo jaki na riječima,
a djela nigdje. Vrlo
često
nešto
se
odluči, a nikada se
ne provede. Jedno se
kaže i obeća, a drugo
se napravi. Napuhuje
se riječima, a djelima
se ne izvrši. Koliko je
puta svatko od nas u
životu obećao stvari,
a nije izvršio, koliko
puta nešto odlučio,
a nije učinio…! Krist najprije živi što propovijeda i
naučava, a potvrđuje i djelima. Primjerice, naučava
da se treba žrtvova , i prvi On je najsavršenija Žrtva
na križu. On nas uči kako moli , i prvi je koji provodi
čitave noći u molitvi. Naučava da moramo oprašta ,
i prvi je On koji s križa moli Oca da opros onima
koji ne znaju što čine. Da mu djela potvrđuju riječi
i vlast, tj. autoritet koji ima, pokazuje i današnje
evanđelje. Nije dugo naučavao kad je iz nekog čovjeka
počeo progovara nečis duh u sinagogi. No Isus tog
demona istjeruje s tri riječi, i on mora posluša . Ovdje
su važne dvije stvari. Prvo, nečis duhovi ili demoni
ili zlodusi ili đavli doista postoje. Čitajući komentare i
razmišljanja o evanđeljima ponekad nailazim na takve
koji pokušavaju ovakve scene iz evanđelja opisa kao
ozdravljenje bolesnih ili kao simbol za one koji slijede
nauk suprotan Božjem. To je donekle is na, ali je
važno dobro i jasno shva da je Isus doista istjerivao
vragove i da je moguće da đavao zaposjedne čovjeka.
Čitajući evanđelje postaje vrlo jasno da se Isus mnogo
puta susreo s ljudima koji je mučio đavao, a On ih je
oslobađao. I danas se u Crkvi vrše egzorcizmi, tj. molitve
za oslobođenje koje mole svećenici posebno ovlašteni
od strane Crkve. Druga važna stvar je da je ovim
istjerivanjem zloduha
Isus nazočnima u
sinagogi
pokazao
da njegova riječ ima
moć. Ona nije samo
slatka i ugodna za
slušanje (a ponekad
nije ni to!), nego ima
stvarnu moć i snagu,
jer je jača od svakoga
zla i svakog zloduha.
Ljudi
su
zaprepašteni
i
zato govore među
sobom: „Nova li
i snažna nauka! I
samim
nečis m
dusima zapovijeda
i pokoravaju mu
se!“ Nečis
dusi
su prokle i vječno
nesretni.
Njima
je pokoravanje na
Isusove riječi muka i
mučenje. I nama pokoravanje na Isusove riječi može
bi muka i mučenje, jer nije lako ljubi neprijatelja,
oprašta svakome, bi ponizan, ne bi sebičan… Ali
razlika je u tome što zlodusi mrze ovo pokoravanje.
Pravi kršćanin mora ići pro v sebe, mora prolazi
muku, ali mi trebamo bi kao Krist, koji je ljubio
svoju muku i blagoslivljao križ, jer je po njemu spasio
čovjeka. Ljubimo nauk Kristov, ljubimo i svaku muku i
svaki korak koji moramo učini pro v svoje grešne i
sebeljubne naravi, jer to je put u nebo. U suprotnom
bismo mogli posta poput zloduha koji mrze Isusov
nauk, iako mu se moraju pokori jer su pobijeđeni…
Fr. Tomislav
STRANA 5
7 Croatia Street
Toronto, ON, M6H 1K8, Canada
Tel: (416) 536-3669
Fax: (416) 536-6066
E-mail: [email protected]
www.torontozupa.com
Ž U PA N A Š E G O S P E
K R A L J I C E H R VATA
Rev. MLADEN HORVAT, Administrator
ODGOJNI PUTOKAZ
Kako provodimo svoje dane, tako i živimo
U suvremenom svijetu ljudi zaboravljaju da onako kako provode svoje dane, tako provode i svoj život.
Jednako tako nisu svjesni da nije dovoljno hraniti samo
tijelo ili intenzivno um, nego i
dušu. Stoga nije čudno da nemamo jasan pogled na svoj život i
budućnost, a onda niti za cijelu
obitelj. Prije svega nejasnoća se
očituje u nesvjesnoj uvjetovanosti različitim potrebama, kao što
su potreba za vlašću, potreba za
moću, potreba za ugledom ili užicima kojima robujemo, izostavljajući najvažniju stvarnost: odnos
s Bogom i perspektivu vječnosti
kao stvarnosti koja nas sve prije
ili kasnije očekuje. Sukladno tome
prestali smo njegovati temeljne
vrjednote kao što su vjera, ufanje
i ljubav, pri čemu najviše „pati“
obitelj jer je obitelj zajednica u kojoj se sve dijeli. U obitelji se gradi sigurnost i trajnost
za sve njezine članove, napose one najpotrebnije: djecu
i starce, djedove i bake, stvarajući jedinstvo koje ospoTPCMKBWB J PQMFNFOKVKF TWBʊJKJ äJWPU /BäBMPTU V PCJUFMKJ
nam se uvukla ideja o životu po „individualnoj“ mjeri
prohtjeva i želja, koja isključuje davanje već se sve promatra kroz primanje. Zanemaruje se da su dvije vrline
neophodne za razvoj svih ostalih – razboritost i jakost.
Ako njih nema, krjepost je nemoguća. David Isaacs će
još preciznije reći: „Razboritost se sastoji od biranja dobra; jakost, umjerenost i pravednost su ono što neutralizira prepreke, ili strasti, ili oholost – sve
ono što bi nas navodilo da iznevjerimo
dobrotu“. Jednako tako ako sami ne posjedujemo te krjeposti kako ćemo odgajati
djecu? Itekako je važno za djecu do sedam
godina da steknu vrline poslušnosti, iskrenosti i urednosti jer te tri vrline formiraju
čvrstu osnovu za daljnje faze odrastanja i
druge krjeposti. U dobi od osam do dvanaest godina djeca bi trebala steći jakost,
ustrajnost, marljivost, strpljivost, odgovornost, pravednost i velikodušnost jer se
djeca te dobi usredotočuju više na ono što
čine, na samo postupanje, nego li na osobu
LPKBKFväSUWBiOKJIPWBQPTUVQBOKB/BWJLMJ
smo opravdavati se da smo bespomoćni
u odnosu prema djeci jer smo zanemarili njihov odgojni put upravo živeći za vlastite potrebe
moći, ugleda, novaca ili užitaka.
Proslava bl. Alojzija Stepinca pomaže Hrvatsko katoličko sveučilište u
Zagrebu
Ovogodišnja župna proslava blagdana blaženog Alojzija Stepinca u našoj župi je u nedjelju 08. veljače na svečanoj misi u 11:00
BN;BKFEOJʊLJSVʊBLQSJQSFNJUʉFNPVOBÝPKäVQOPKEWPSBOJ,PE
ove župne proslave nećemo naplaćivati ulaznice, već ćemo svojim
EPCSPWPMKOJNQSJMP[JNBÝUPʉFNPJIUJIEBOBEBSPWBUJQPNPʉJ)Svatsko katoličko sveučilište u Zagrebu. Donacije od $100 i više bit
će popraćene posebnim zahvalnicama.
Potičem vrijedne bake i majke pripremiti kolače kojima ćemo
se počastiti za vrijeme ručka, te unaprijed zahvaljujem svim marljivim rukama koje će se uključiti
u pripremu ovoga slavlja.
,BPEVIPWOBQSJQSBWB[BUBKEPHBÿBKCJUʉFEFWFUOJDBCMBäFOPN"MPK[JKV4UFQJODVÝUPʉFNPKF
započeti u nedjelju 01. veljače, te nastaviti radnim danima molitvom blaženiku prije večernje sv.
mise. Potičem sve župljane uključiti se u ove zagovorne molitve, a osobito one obitelji koje prolaze
kroz teške i krizne situacije zagovoriti se kod blaženog Alojzija.
6
tÇłĽĻĶŃķIJŀĻĶĸtÇłĽĮ/Į̘IJ(ļŀĽIJ,ĿĮĹķĶİIJ)ĿŃĮŁĮ
Iz matice umrlih
U srijedu 21. siječnja 2015. misom i sprovodnim obredima oprostili smo se od preminulog Marka
4UKFQBOB ,0,0À"3&7*Ɇ 0CJUFMKJ
i prijateljima izražavamo iskrenu
kršćansku sućut, a pokojniku molimo dar uskrsnuća na vječni život.
Iz matice umrlih
U četvrtak 22. siječnja 2015.
misom i sprovodnim obredima
oprostili smo se od preminulog
4UKFQBOB 1&3,07*Ɇ 0CJUFMKJ J QSJjateljima izražavamo iskrenu kršćansku sućut, a pokojniku molimo dar uskrsnuća na vječni život.
6$.83/-$ý,0,/267,1-(
01. veljače, 9:30am:
01. veljače, 11:00am:
.BUFÝJʉ1BMJÀBSJʉ;-VLJʉ
Filipović, Maradin, Augustin, Bertoša
ý,7$ý,,35,126,7(/-,'$529$
ʊJUBOKF7MBEJNJS-VLJʉ
01. veljače, 6:00pm:
Molitva vjer.: Teresa Rukovanjski
1. čitanje: Tony Mišić
P. darova: ob. Rukovanjski
Pjevani psalam
11:00am:
2. čitanje: Josipa Mišić
ʊJUBOKF;EFOLB-FLP
Molitva vjer.: Manda Mišić
Pjevani psalam
Prinos darova: ob. Mišić
2. čitanje: Marija Menalo
9:30am:
.PMJUWBWKFS-VLB-FLP
ʊJUBOKF3PCFSU)VEBK
P. darova: ob. Menalo
Pjevani psalam
1$â,ä83/-$1,'$58-8
Hrvatsko katoličko sveučilište:
Graditeljski Fond:
A. Pozaić
$50
7%1BWJʉ
Sprovodi:
J. Plese
$100
+7BDFL 3ZBO0EFUUFPOCFIBMGPG
4UKFQBO1FSLPWJʉ (,SBKBʊJʉ
5VSOFS1PSUFSPOCFIBMGPG
#,MFJO .BSLP,PLPÝBSFWJʉ
,'$PMMBLPV 1BSJTI(PBM
$400,000
5PUBM3BJTFE
$200,250
/VNCFSPG(JęT
45
PG8FFLT
10
MISNE NAKANE od 01. veljače do 08. veljače
nedjelja
01. veljače
4. nedjelja kroz
godinu
1P,SJTUV(PTQPEJOVOBÝFNV"NFO
misa u 11:00 AM
ponedjeljak
02. veljače
SVIJEĆNICA
misa u 6:30 PM
utorak
03. veljače
misa u 6:30 PM
srijeda
04. veljače
misa u 6:30 PM
četvrtak
05. veljače
misa u 6:30 PM
petak
06. veljače
misa u 6:30 PM
subota
07. veljače
misa u 6:00 PM
Molitva blaženom Alojziju Stepincu
(PTQPEJOF #PäF OBÝ UJ TJ CMBäFOPN "MPK[JKV 4UFQJODV
EBPNJMPTUʊWSTUPWKFSPWBUJV*TVTB,SJTUBJTQSFNOPTUUSQKFUJ
za njega sve do mučeničke smrti.
Pomozi nam slijediti njegov primjer i njegov nauk da biTNPMKVCJMJ,SJTUBLBLPHBKFPOMKVCJPJTMVäJMJ$SLWJLBLPKF
on služio sve do darivanja vlastita života za nju.
/KFHPWBäJWBWKFSBV*TVTB,SJTUBJQPTUPKBOBMKVCBWQSFNB$SLWJOFLBOBTVʊWSTUFVCPSCBNBäJWPUBOBQVUVWKFʊnoga spasenja.
Po njegovu zagovoru udijeli milost svojega blagoslova
našim biskupima, svećenicima, redovnicima i redovnicama, svećeničkim i redovničkim pripravnicima, našim
obiteljima da budu čvrste u vjeri i blagoslovljene novim i
brojnim životima.
Budi utjeha svim starijim osobama te pomoć bolesnicima i patnicima. Očeve i majke, djecu i mlade očuvaj od
unutarnjih i vanjskih pogibelji duše i tijela.
Udijeli milost svećeničkih i redovničkih zvanja našoj
äVQJOBÝPKCJTLVQJKJJ$SLWJV)SWBUB
Po njegovu zagovoru, molimo te, nama udijeli milost zajedništva u župi.
misa u 9.30 AM
nedjelja
08. veljače
5. nedjelja kroz
godinu
-
-VDJKB;&-+,0
$FDJMJKB-&,0
ÀJNF%6+*Ɇ
"OESFK.JIPWJMKJ+PTJQ,04*,
.JIPWJMK"OUFJ+PTJQ,04*,
+PTJQJ,BUB+63&À*,
%BOF-VKBJ.BʉB4&,6-*ɆJQPLJ[PCJUFMKJ
*WBO/JLPJ#PäJDB%6,07"$JQPLJ[PCJUFMKJ
$FDJMJKB-&,0HPE
#PäJEBS7";%"3
– za duše nekrštene djece i duše u čistilištu
"OBÇ61"/ɇ*Ɇ
TWJQPLJ[PC3".*ɆJɇ&À,*Ɇ
.JMB."36À*Ɇ
.BSLP.*À*Ɇ
+PTJQ,04.":&3
5PNP3"%05*ɆHPE
-VLB70+/*Ɇ
.JMBO3"4-*Ɇ
.BSF+PTPJ7MBEF."3,07*Ɇ
– na nakanu
1FUBSÀ&45",HPE
ÀJNF%6+*Ɇ
-VLB70+/*Ɇ
misa u 9.30 AM
misa u 11:00 AM
Proslava 50. godišnjice braka Vlade i Danice Pavić
U nedjelju 25. siječnja 2015.
na jutarnjoj misi u zajedništvu s čitavom župnom zajedOJDPN 7MBEP J %BOJDB 1BWJʉ
obnovili su obećanja koja su
24. siječnja 1965. dali u crkvi
Svih Svetih u Aržanu. Tom
ih je prilikom okružila velika obitelj, njihovih petero
djece i jedanaestero unučadi.
Dok oni zahvaljuju Bogu
za zajedničkih pedeset godina, te četrdeset i osam godiOB CPSBWLB V ,BOBEJ NJ JI
pratimo svojom molitvom,
kao i mnoge druge pobožne i radine hrvatske obitelji diljem
svijeta, što nikada nisu zaboravile ni Boga, ni domovinu.
ÇłĽĻĶŃķIJŀĻĶĸtÇłĽĮ/Į̘IJ(ļŀĽIJ,ĿĮĹķĶİIJ)ĿŃĮŁĮt
7
PROSLAVA STEPINČEVA U MISSISSAUGI
VAŽNI DOGAĐAJI U ŽUPI HRVATSKIH MUČENIKA
U 2015. GODINI
15. veljače: PROSLAVA BLAŽENOG ALOJZIJA STEPINCA, hrv. mučenika
28. veljače: SVEČANOST SVETE KRIZME
22. ožujka: ŽUPNA USKRSNA ISPOVIJED
12. travnja: SVEČANOST PREVE SVETE PRIČESTI
7. lipnja: PIKNIK ( otvorenje parka fr Kamber )
28. lipnja: ŽUPNI PIKNIK
19. srpnja: HODOČAŠĆE U MIDLAND
13. rujna: PIKNIK
( proslava sv. Marka Križevčanina, hrv. mučenika i Mala Gospa)
1. studenoga: MOLITVA ZA POKOJNE NA GROBLJIMA
15. studenoga: PROSLAVA SV. NIKOLE TAVELIĆA, hrv. mučenika
21. studenoga: ŽUPNI BANKET
13. prosinca: ŽUPNA BOŽIĆNA ISPOVIJED
IZRADA KIPA BLAŽENOG ALOJZIJA STEPINCA
U domovini Hrvatskoj kipar Vid Vučak izrađuje kip bl. Alojzija Stepinca
za našu župu. Sve Vas, dragi župljani, molimo, da u okviru svojih
mogućnos pomognete u ostvarenju ove plemenite zamisli. Svim
darovateljima zahvaljujemo na daru i neka ih pra molitva i zagovor
blaženog Stepinca!
TRODNEVNICA
ČETVRTAK, 12. veljače 2015.
6.30: molitva svete krunice i litanije bl. Alojzija Stepinca
7.00: sv. Misa ( predvodi i propovijeda mons. Ivan Vukšić )
PETAK, 13. veljače 2015.
5.00: klanjanja pred Presve m Oltarskim Sakramentom
6.00: molitva svete krunice i litanije bl. Alojzija Stepinca
6.30: meditacija pred Presve m Oltarskim Sakramentom
7.00: sv. Misa ( predvodi i propovijeda vlč. Borna Puškarić )
SUBOTA, 14. veljače 2015.
5.30: molitva svete krunice i litanije bl. Alojzija Stepinca
6.00: sv. Misa ( predvodi i propovijeda don Jenko Bulić )
NEDJELJA, 15. veljače 2015.
9.00: sv. Misa ( predvodi i propovijeda vlč. Borna Puškarić )
11.00: SREDIŠNJE MISNO SLAVLJE ( predvodi i propovijeda don
Jenko Bulić )
6.00: sv. Misa ( predvodi i propovijeda fr Tomislav Kasić )
STRANA 8
HODOČAŠĆE U RIM I DRUGA POZNATA SVETIŠTA U ITALIJI
Župa Hrvatskih mučenika organizira hodočašće u Rim i druga poznata
sve šta u Italiji od 22. svibnja do 2. lipnja 2015. Kroz 12. dana želja
nam je posje poznate bazilike, crkve i muzeje grada Rima i Va kana,
te druga poznata sve šta i mjesta u Italiji: Montecassino, Pompeje,
Sorrento, Amalijsku obalu, San Giovanni Rotondo, Loreto, Asiz,
Firencu, Padovu, Veneciju.
Cijena hodočašća po osobi: $ 3,100.00 (porez nije uključen).
Za više informacija o hodočašću možete nazva putničku agenciju
KunaTurs na broj tel. 905-814-8441 ili župni ured na broj tel. 905-8268844. Zadnji datum prijave za hodočašće je 16. veljače 2015.
PRIKAZANJE GOSPODINOVO U HRAMU ILI SVIJEĆNICA
U ponedjeljak, 2. veljače Crkva slavi blagdan Prikazanje Gospodinovo u
Hramu ili Svijećnica. Sveta Misa i blagoslov svijeća u 7.00 sa navečer.
NAPOMENA: bit će mogućnost uze svijeće prije sv. Mise u predvorju
crkve.
SVETI BLAŽ I BLAGOSLOV GRLA
U utorak, 3. veljače Crkva slavi spomendan sv. Blaža ili Vlahe, biskupa
i mučenika. Sv. Misa je ujutro u 9.00 sa i na kraju sv. Mise bit će
blagoslov grla.
VJERONAUK ZA PRVOPRIČESNIKE I KRIZMANIKE:
U utorak, 3. veljače 2015. održat će se vjeronauk za prvopričesnike
u 7.00 sa , a za krizmanike u 8.00 sa . Molimo roditelje da dolaze
redovito sa djecom na nedjeljnu svetu Misu!
PRVI PETAK U MJESECU
U petak, 6. veljače 2015. prvi je petak u mjesecu. Prilika za sv. Ispovijed
od 5.30. do 6.30. sa .
PJEVANJE: U utorak, 3. veljače 2015. u 7.30 održat će se pjevačka
vježba za župni zbor. U četvrtak, 5. veljače 2015. u 7.00 sa održat će
se pjevačka vježba za dječji župni zbor.
POSJET I BLAGOSLOV OBITELJI
Obitelji koje nismo posje li, zbog nemogućnos da stupimo s njima u
kontakt telefonskim pozivom, a prijavile su se da žele posjet svećenika
i primi Božji blagoslov, molimo da nazovu naš župni ured, kako bi
svećenik stupio s njima u kontakt i dogovorio susret. Svim obiteljima
koje smo posje li, hvala za lijep doček svećenika i za radosni susret,
kao i na primljenim darovima za crkvu ili osobno svećeniku. Neka Božji
blagoslov ostane u Vašim obiteljima!
KONCERT ŽTO VATROSLAV LISINSKI
Župni Tamburaški Orkestar Vatroslav Lisinski organizira koncert 8.
veljaće 2015. u župnoj dvorani nakon svete Mise u 11.00 sa . Pozivamo
sve župljane da kupnjom ulaznice i prisustvom pomognu našem
župnom orkestru. Ulaznica za koncert je $20 po osobi, a za djecu do 12.
godina ulaz je besplatan. U ulaznicu je uključena i zakuska.
IZ MATICE UMRLIH:
U nedjelju, 18. siječnja 2015. blago u Gospodinu umro je Josip Horvat
u 77. godini života. Pok. Josip rođen je 14. ožujka 1937. u mjestu
Dragonožec, Hrvatska. Pok. Josip pokopan je 22. siječnja na katoličkom
groblju Assump on Cemetery.
U srijedu, 21. siječnja 2015. blago u Gospodinu umrla je Franciska
Miličević u 83. godini života. Pok. Franciska rođena je 29. rujna 1931.
u mjestu Krivi Put, Hrvatska. Pok. Franciska pokopana je 26. siječnja na
Katoličkom groblju Assump on Cemetery.
Ožalošćenim obiteljima i rodbini izražavamo iskrenu sućut!
ČITAČI:
Danas: 9.00: Maja Biskupović i Damir Kontrec
11.00: Ante i Kris na Laušić
Slijedeće nedjelje: 9.00: Angelika Mišić i Erika Drašković
11.00: Vedrana i Jelena Banjavčić
SKUPLJAČI KOLEKTE:
Danas: 9.00: Jelenko Mišić, Mate Rožman i Slavko Ljubić
11.00: Frank Pavlović, Slavko Salopek i Ivica Ivok
Slijedeće nedjelje: 9.00: Joe Drašković, Radoslav Šiško i Ivan Vale ć
11.00: Krešo bušić, Ivica Škacan i Tomi Škara
BROJAČI KOLEKTE:
Danas: Ivica i Ankica Zore ć, Ivanka i Jure Tonković i Angela Bošnjak
Slijedeće nedjelje: Barbara Popovački, Daniela Lebec i Višnja Sude ć
DAROVATELJI:
ZA CRKVU:
Franjo i Mary Ljubanović
Ob. Joe Zvonković
Zdravko i Sonja Pleša
Daniel i Melanie Žigante
Janko i Marija Barić
Jelica Bedeniković
Drago Perlić
Ana Crljen
Dragica Spudić
Marija Pavlović
N.N.
Maria i Steve Bebić
Frank i Ana Laić
$ 100.00
$ 100.00
$ 100.00
$ 100.00
$ 100.00
$ 50.00
$ 100.00
$ 50.00
$ 100.00
$ 50.00
$ 100.00
$ 100.00
$ 100.00
Mladen i Mirjana Žalac
$ 100.00
Zvonko Kapušin
$ 100.00
Josip i Janina Bečki
$ 50.00
Jozo i Stephanie Leko
$ 100.00
Frank i Danica Juranić
$ 100.00
Rudolf Kunej
$ 100.00
Ob. Breznik
$ 100.00
U spomen + Franciske MiličevićPredrag Miličević
$ 150.00
ZA KIP BL. ALOJZIJA STEPNCA:
Mississauga Croa a Soccer Club
$ 500.00
Zora Fabić
$ 100.00
Tomo i Milka Miličević
Ivan i Mary Medved
Franjo i Anka Belan
Nediljko i Dora Grbić
Josip i Ružica Podstreleni
Ivica Maje ć
Anđelko i Veronika Sokić
Jure Ivančić
Vinko Pavić
Vinka Medić
Mary i Joe Vrbos
$ 100.00
$ 200.00
$ 100.00
$ 100.00
$ 100.00
$ 100.00
$ 100.00
$ 100.00
$ 100.00
$ 100.00
$ 200.00
Ante i Marija Grbić
$ 100.00
N.N.
$ 100.00
Josip i Jelena Pleš
$ 70.00
Ob. Rick Mavrinac
$ 100.00
Zvonko Kapušin
$ 200.00
Robert i Heidi Kanceljak
$ 100.00
Stjepan Pogačić
$ 100.00
U spomen + Juraj RukavinaMarija Rukavina
$ 100.00
ZA KARITAS:
Ob. Breznik
$ 100.00
RASPORED SV. MISA U OVOM TJEDNU
Večernje Sv. Mise su u 7:00 osim ako je drugačije naznačeno:
Ponedjeljak 02. veljače:
+ Katarina i Mirko Bajić
+ Josip Horvat
Utorak, 03. veljače: sv. Misa 9:00 a.m.
+ Na nakanu
Srijeda, 04. veljače:
+ Ivan Zeljković, god.
+ Božo Kapular
Četvrtak, 05. veljače:
+ Anton Osojnički
+ Ankica Jezerinac, i svi pok. iz ob.
Petak, 06. veljače:
+ Tomo Ivo Krunić
+ Ma ja i Dragica Bućan, i svi pok. iz ob.
+ Josip Jelić, i svi pok. iz ob.
+ Franjo Đunđuš, god. i svi pok. iz ob.
+ Andrija, Iva i Križan Kutleša
+ Mile Gagula
- Na čast srcu Isusovom – na nakanu
- U zahvalu sv. Hildergarde
- Na čast srcu Isusovom na 50 god. braka
Subota, 07. veljače: sv. Misa u 6:00 p.m.
+ Stjepan Bersek, god.
+ Ellen Jezerinac
+ Franjo Luburić
+ Ivan Lozančić
+ Štefica Koren
+ Ivan Geg
+ Snježana Joksimović
+ Tomo i Mara Beg
+ Ma ja i Dragica Bučan, god.
+ Josip Krajačić, i svi pok. iz ob.
+ Slavo Štefan
+ Mike Fadi
+ Anka Peša
+ Nada Semenjuk
+ Oliver Peša, god.
+ Zorka Peša
+ Šime Peša
+ Marija Barić
+ Mato i Ana Horvat
+ Franca Matešić, god.
+ Viktor Bezić, god.
+ Ante i Milan Čorak
+ Ilija Kovačević
+ Mato i Antonia Kovačević
- Na nakanu
Nedjelja, 25. siječnja: sv. Misa u 9:00 a.m. i
u 11:00, za župnu zajednicu, u 6:00 na engleskom jeziku, nakon
sv. Mise kateheza za mlade
STRANA 9
PRIKAZANJE GOSPODINOVO – SVIJEĆNICA
Ovaj blagdan slavimo u ponedjeljak 2. veljače. Blagoslov
svijeća, procesija i Sv. misa će bi u 7:00 sa uvečer. Toga
dana slavimo i dan Bogu posvećenih osoba.
Molit ćemo za svećenička i redovnička zvanja.
BLAGDAN SV. BLAŽA zaš tnika svih koji od grla
boluju je u utorak 3. veljače.
Molitva za zdravlje grla –grličanje će bi taj
dan za vrijeme Sv. Mise u 7:00 sa uvečer.
ŽUPNE OBAVIJESTI
ČITAČI
SUBOTA: 31. siječnja: 5:00 - Jelica Krešić
NEDJELJA: 1. veljače: 9:00 - Adrijana Horvat
11:00 - Marica Bukovčan, Vlasta Jerinić i Žaklina Delić
SUBOTA: 24. siječnja: 5:00 - Renata Kunić
NEDJELJA: 25. siječnja: 9:00 - Stjepo Marčinko
10:15 - Julie Kosovec
11:00 - Natalie Baričević i Rosemary Lee
REDARI:
SUBOTA: 24. siječnja: 5:00 - Nikola Repar i Nikola Parilac
NEDJELJA: 25. siječnja:9:00 - Ivan Pocrnić i Mike
Mačečević
11:00 - Drago Zekić i Ivan Pejaković
SUBOTA: 31. siječnja: 5:00 - Zdravko Eskit i Nikola Parilac
NEDJELJA: 1. veljače: 9:00 -Ivan Pocrnić i Mike Mačečević
11:00 - Josip Sajko i Josip Jurešić
STRANA 10
NAŠI DAROVATELJI
ZA CRKVU:
Irina Vlašić-Prelovec
$ 150.00
Davor Drobac
$ 100.00
Tomislav i Josipa Granić
$ 100.00
Tonći i Carol Štrkalj
$ 100.00
Ob. Zdravko Biskupović
$ 100.00
Ob. Darko Špehar
$ 100.00
Ob. Brian i Katarina Busija
$ 100.00
Viktor Bore
$ 60.00
Andrea Guš n
$ 60.00
Cecilia Kish
$ 50.00
Pero Vukadin
$ 50.00
Ob. Walter Delija
$ 50.00
Zvonko Stepić
$ 50.00
Andrija Sporčić
$ 50.00
Nada Mačečević
$ 50.00
Ob. Eddy Orešković
$ 50.00
Darlene Guš n
$ 50.00
Prigodom krštenja Daniele Ivane Radoš:
Roditelji Ivan i Linda Radoš
$ 200.00
SVIM DAROVATELJIMA SRDAČNO ZAHVALJUJEMO!
KRIZMA u našoj župi je 22. veljače 2015.
VJERONAUK ZA KRIZMANIKE je SRIJEDOM od 5:30
do 7:00 uvečer.
VJERONAUK ZA PRVOPRIČESNIKE je nedjeljom od 12:15 do
1:30.
MOLIMO roditelje da ne zaborave svoju roditeljsku dužnost i
da svoje djecu redovito dovode na nedjeljnu Svetu misu.
KRSNA POUKA ZA RODITELJE I KUMOVE je u utorak 3. veljače
poslije mise u 7:00 sa navečer.
PROSLAVU STEPINČEVA ćemo ima u nedjelju
8. veljače, 2015. Svetom Misom u 11:15,
ručkom i prigodnim programom, a prihod od
ručka će bi namijenjen za uređenje okoliša
oko spomenika kard. Stepinca. Odazovimo se na
ovu zajedničku proslavu blaženika – zaš tnika
hrvatskog naroda.
Molimo članove naše folklorne grupe PRELO da na proslavu
Stepinčeva 8. veljače dođu u NARODNIM NOŠNJAMA na Sv.
misu u 11:15 sa i da na taj način pokažemo našu povezanost
sa svojim korijenima i dadnemo počast velikim osobama našega
naroda.
Ulaznice za odrasle su $25.00 i za djecu do 12 god. $10.00.
Mogu se nabavi u župnom uredu na broj: 905- 842-2386 ili
kod sestara na broj: 905-845-5272.
HODOČAŠĆE SV.
JOSIPU U
MONTREAL će bi 14. i 15. ožujka
u organizaciji župe Presv. Trojstva
iz Oakville-a.
Cijene po osobi - autobus
i hotelski smještaj, večera,
doručak i večera, takse i ps:
$ 220. (2-krev.), $210. (3-krev.) i
$ 200. (4-krev.)
Svi zainteresirani neka se što prije
prijave i uplate cijenu hodočašća u
župni ured hrv. župe u Oakville-u
na tel. 905-842- 2386 ili kod sestara na broj: 905-845-5272.
Zadnji dan prijave i uplate je nedjelja 22. veljače, 2015.
PROSLAVE OBLJETNICA VJENČANJA
Proslava 5., 10., 20., 25., 50., 60. (ili možda više) obljetnice
vjenčanje će bi u našoj crkvi 22. ožujka 2015. za vrijeme Sv.
mise u 11:15 sa . Pozivamo sve bračne parove koji ove godine
slave spomenute obljetnice i koji žele u tome sudjelova da se
do konca veljače prijave u naš župni ured.
IZ MATICE KRŠTENIH
U subotu 24. siječnja krštena je:
Daniela Ivana Radoš, kćerka Ivana i Linde r. Grahovac.
Sretnim roditeljima,
kumovima, rodbini
i
prijateljima
čes tamo i molimo
dragog Boga da
malu Danielu Ivanu
čuva na životnom
putu od svakoga
zla.
POSJET I BLAGOSLOV KUĆA I OBITELJI nastavljamo po
dogovoru.
RASPORED ŽUPNIH SLAVLJA - Parish Events - u 2015
STEPINČEVO i RUČAK - 8. veljače
KRIZMA – 22. veljače u 11:15 sa
HODOČAŠĆE SV. JOSIPU - 14. i 15. ožujka
KORIZMENO - KARITATIVNI RUČAK - 22. ožujka
PROSLAVA GODIŠNJICA VJENČANJA – 22. ožujka
PRVA PRIČEST – 26. travnja
PRESV. TROJSTVO - 31. svibnja
MIDLAND - 19. srpnja
SV. ANA - 26. srpnja
OBLJETNICA ŽUPE i BANKET - 14. studenoga
BOŽIĆNA PRIREDBA – 5. i 6. prosinca
RASPORED MISA KROZ OVAJ TJEDAN
Mise u 8:00 ujutro zbog blagoslova kuća, osim ako je
drukčije naznačeno.
PONEDJELJAK: 2. veljače
Misa u 7:00 uvečer
+ Vilim Mesić – ob. Ivica i Ka ca Devčić
+ Filomena Perić – Župni zbor
UTORAK: 3. veljače
Misa u 7:00 uvečer
+ Yolanda Hamin (god) – suprug i djeca
Na čast BDM – Nada Gilpin
SRIJEDA: 4. veljače
Misa u 8:00 ujutro u kapelici sestara
+ Veronika i Petar Copak – s. Bernade e
+ Ivan Mavrinac – ob. Tomo i Mira Novačić
ČETVRTAK: 5. veljače
Misa u 7:00 uvečer
+ Ruža Ba nović – ob. Marasović
+ Ankica Jezerinac – ob. Drago Radoš
PETAK: 6. veljače
Misa u 7:00 uvečer
+ Dragica Jurilj – ob. Parić
+ Ana i Jakov Žižić – ob. S pe Žižić
+ Tomić Burazin – Milenka Burazin
+ Barbara Bakarić – ob. Marica Francuz
+ Kata Tomašić – ob. Marica Francuz
+ Jula i Karlo Francuz – ob. Stjepan Francuz
+ Ćiro Šarić – ob. Marasović
+ Dušan i Zvonko Marasović – ob. Marasović
+ Šimun i Ana Milanović – ob. I. Burazin
+ Jure Hodak – ob. Nikola i Marija Krolo
Na nakanu – ob. Parić
SUBOTA: 7. veljače
Misa u 5:00 uvečer
+ Milan Marek – ob. S pe Braovac
+ Ema Tomljanović – ob. S pe Braovac
+ Stella Nosić – suprug i djeca
+ Mate Burazin – Marija Vučak
+ Andrija Alilović – Jure i Dragica Starčević
+ Tomić Burazin – sestra Marija Vučak i ob.
+ Mile i Iva Beroš i svi iz ob. – ob. Ivan Beroš
+ Marko i Antonija Musić i svi iz ob. – ob. Ivan Beroš
+ Danica i Ivan Nežić – ob. Pero Fratrić
+ Zlata Parilac – ob. Pero Fratrić
+ Damjan Tomas – ob. Mate Salapić
+ Grga Uremović – Draga Robertson
+ Ante Brala – ob. Brala
+ Juraj Kišiček – ob. Brala
+ Ivan i Vera Kišiček – ob. Brala
+ Ljubica Hegediš – ob. David Čulig
Svi + iz ob. Čulig – ob. David Čulig
NEDJELJA: 8. veljače
9:00 + Jozo i Jagoda Kozina – ob. Jurica Tru na
+ Jure Lavrić – ob. Jurica Tru na
10:15 NA ENGLESKOM
11:15 – ZA SVE ŽUPLJANE
STRANA 11
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
11
File Size
3 053 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content