close

Enter

Log in using OpenID

(.pdf)

embedDownload
Prijava u aplikaciju Na početnom ekranu aplikacije u gornjem desnom uglu aplikacije moguće je odabrati željeni jezik. Prijava u aplikaciju se vrši upisom e‐mail adrese i lozinke korisnika te klikom na Ulaz. Novi korisnici koji žele otvoriti demo račun, to mogu napraviti klikom na link Registracija. Nakon upisa e‐mail adrese i lozinke, na e‐mail će te zaprimiti link za aktivaciju novog računa. Nakon toga se možete prijaviti u aplikaciju. Korisnici koji su zaboravili svoju lozinku istu mogu ponovno primit putem e‐maila jednostavnim klikom na Povrat lozinke te upisom svoje e‐mail adrese. Početni ekran Početni ekran aplikacije se sastoji od 2 osnovna dijela i to Meni‐a te donjeg dijela aplikacije koji prikazuje module koji vam omogućavaju brzi pregled raznih podataka, poput Partnera, Narudžbi, Događaja i drugo. Meni Meni se sastoji od 2 osnovna dijela. U gornjem desnom uglu se nalazi meni vezan za podešavanje osnovnih parametara rada same aplikacije, dok se na sivoj traci nalazi korisnički meni za upis, izmjenu ili pregledavanje podataka. Meni CRM služi za definiranje svih osnovnih podataka korisnikovih partnera, poput samih podataka o partneru, informacije o kontaktima određenog partnera, detalji o ugovorima sa partnerom, pridruživanje raznih dokumenata vezanih za partnera te još mnogo drugih detalja. Meni CRM‐>Partneri Ovdje se unose i administriraju sve informacije vezane za partnere. Kao i kod svih ostalih prikaza podataka tako se i ovdje mogu proizvoljno odabirati stupci koje želite da se prikazuju odmah u popisu partnera. To se odabire na način da kliknete na strelicu desno od bilo kojeg naziva stupca te vam se tada otvara padajući meni. U tom meni‐u kliknete na Stupci te vam se otvara lista svih stupaca (kao što je vidljivo na slici) gdje jednostavnim označavanjem odabirete željene stupce. Isto tako u tom meni‐u možete odabrati sortiranje podataka po abecedi. Sortiranje po abecedi po željenom stupcu možete ostvariti i jednostavnim klikom na naziv stupca. Osim toga raspored stupaca može biti proizvoljan jednostavnim odvlačenjem naziva stupca lijevo ili desno, na željenu poziciju. Korisnik može i podesiti željenu širinu svakog stupca na način da dođe pokazivačem preko crte između dva stupca i kad mu se pojavi simbol za širinu klikne te povlačenjem miša lijevo ili desno sužuje ili proširuje širinu stupca. Trenutno vidljiva lista se može filtrirati jednostavnim upisom ključne riječi i klikom na tipku Traži. Isto tako se lista može i ispisati, snimiti u pdf ili xls formatu, te poslati na e‐mail. U svakom dijelu aplikacije postoji i ikonica pomoći. Klikom na nju se prikazuje pomoć koja vam je trenutno zanimljiva odnosno prikazuje se pomoć vezana za trenutne radnje koje obavljate. Klikom na tipku Dodaj ili Izmijeni unosimo podatke o partneru. Osim svih osnovnih informacija partnera imamo polja koja su vezana i za ostale dijelove aplikacije, poput Popusta, Posebne liste cijena te Newslettera. Upisani popust se automatski upisuje za sve narudžbe i račune prilikom izrade istih za određenog partnera. Ukoliko je za partnera definirano da ima posebnu listu cijena onda je moguće za svaki artikl unijeti posebnu cijenu za tog partnera. U polju Newsletter odabiremo da li partner želi primati vaš newsletter. Ukoliko želi potrebno je upisati i e‐mail adresu. U donjem dijelu prozora se nalaze razne dodatne informacije za određenog partnera, kao što su: Događaji, Kontakti, Ugovori i Datoteke. Navede stvari su vezane isključivo za određenog partnera. Dakle, kad se sa liste odabere određeni partner, u donjem dijelu se pojavljuju njegovi Kontakti, njegovi Ugovori i drugo. Ako unosite ili mijenjate događaje nekog partnera nakon klika na tipku Dodaj odnosno izmijeni otvorit će vam se novi prozor u kojem možete upisati nove podatke događaja. Podatci se unose upisom, osim polja Tip događaja i Status. Ta polja se odabiru klikom na željeni tip odnosno status. Ukoliko se želi unijeti nova vrijednost za polja Tip događaja ili status nakon klika na strelicu (slika niže) potrebno je odabrati Unesi novi sadržaj, zatim se upiše novi naziv te se pritiskom na tipku Enter novi podatak snima te ga je moguće odabrati sa liste. Nakon unosa prozor se zatvara klikom na tipku Spremi. Ukoliko želite odustati od snimanja napravljenih izmjena samo kliknite na tipku Zatvori. Ako se nalazite u dijelu Kontakti, Ugovori ili Datoteke dodavanje novih unosa se obavlja klikom na tipku Dodaj koja se nalazi u gornjem desnom uglu, odmah iznad popisa. Nakon čega vam se u tablici stvara novo mjesto za upis podataka. Nakon upisa podataka potrebno je kliknuti na tipku Spremi. Već upisane informacije možete mijenjati jednostavnim dvostrukim klikom na željeno polje. Na slici niže se vidi kako korisnik trenutno mijenja podatak u stupcu Pozicija te upisuje riječ referent. Važno je napomenuti da nakon izmjene određenog unosa treba kliknuti na tipku Spremi. Nije moguće mijenjanje više redaka podataka odjednom. Aplikacija će snimiti samo redak u kojem se korisnik trenutno nalazi kada kliknete na tipku Spremi. Ukoliko ste nešto izmijenili, ali ne želite snimiti promjene potrebno je ponovo kliknuti na partnera te će se njegova lista osvježiti i prikazat će se podatci koji su zadnji snimljeni. Klikom na tipku Izbriši, te nakon potvrde aplikacija briše trenutno selektirani podatak. Meni CRM‐>Newsletteri Ovdje se unose i administriraju Newsletteri. Newsletteri nisu ovisni o partneru, nego su vezani za korisnika CRM aplikacije. Novi Newsletter se unosi klikom na tipku Dodaj. Nakon toga, u desnom dijelu aplikacije se upisuje naziv, tko će biti pošiljatelj, početak slanja newslettera, te sam sadržaj newslettera. Klikom na tipku Spremi Newsletter se pohranjuje. Nakon unosa Newslettera isti se može poslati tako da se odaberu Partneri kojima se želi poslati Newsletter, te klikom na Pošalji newsletter odabranima. Na listi se prikazuju samo partneri kojima je prilikom unosa informacija o partneru odabrano da žele primati newsletter. Nakon što je Newsletter poslan aplikacija automatski popunjava polje Kraj slanja. Meni CRM‐>Ugovori Ovdje se nalazi lista Ugovora po partnerima koja je ista kao što je već opisano u dijelu s partnerima. Kod ovog pregleda ugovora je još moguće pridružiti, odnosno učitati na server datoteku vezanu za taj ugovor. Sami detalji vezani za ugovor se mogu unositi nakon što se klikne na partnera, te potom odabere željeni ugovor ili klikom na Dodaj čime se unosi novi ugovor. Polja Datum izrade i Datum zadnje izmjene se popunjavaju automatski. Ukoliko je već prethodno učitana neka datoteka ista se može pogledati pritiskom na tipku Pregled ugovora. Meni CRM‐>Datoteke Ova lista datoteka po partnerima je isto, kao i lista ugovora, identična listi koja se prikazuje kod već opisanih datoteka kad pregledavamo partnera. Nakon odabira partnera možemo dodati novi ili izmijeniti već postojeći dokument. Nakon upisa informacija i učitavanja datoteke, izmjene se snimaju klikom na tipku Spremi. Meni CRM‐>Log Ovdje se mogu pregledavati radnje koje su radili korisnici, poput prijave u aplikaciju, dodavanja novih podataka, izmjene postojećih podataka i slično. Meni Nabava služi za definiranje svih osnovnih podataka korisnikovih dobavljača, artikala koje koristi te natječaja vezanih za nabavu robe i usluga. Meni Nabava‐>Dobavljači Ovdje se naravno unose sve informacije vezane za korisnikove dobavljače. Nakon ulaska u Dobavljače, prvo što korisnik vidi je lista svih njegovih dobavljača sa prikazanim svim ostalim osnovnim podatcima. Ova lista se isto kao što je već opisano može uređivati, dakle mogu se odabrati koje kolone se žele gledati, njihov raspored te sortiranje. Lista se isto može pretraživati po ključnim riječima tako da u slučaju tražimo nekog određenog dobavljača nije potrebno listati stranice sa zapisima nego je dovoljno upisati njegov naziv, dio naziva ili neku drugu karakteristiku te kliknuti na tipku Traži. Dodavanje ili Izmjena dobavljača se započinje pritiskom na tipku Dodaj ili Izmijeni nakon čega se otvara novi prozor unutar kojeg upisujemo nove podatke. Prilikom unosa podatka o dobavljačima, dobavljača možemo svrstati u određenu grupu kako bi kasnije imali preglede dobavljača po tipu robe koju prodaju. Nakon upisa svih osnovnih i/ili bitnih podataka o dobavljaču za istog možemo definirati da li želi primati Newsletter. Ukoliko želi potrebno je upisati i e‐mail adresu na koju ga želi primati. Meni Nabava‐>Artikli Sve proizvode koje nabavljamo za naše partnere unosimo u ovom dijelu. Artikli se mogu grupirati u grupe i podgrupe. S lijeve strane se nalazi popis tih grupa i podgrupa. Kao što je vidljivo na slici, nakon što se klikne na određenu grupu ili podgrupu s desne strane se prikazuju artikli koji se nalaze u toj grupi. Artikli se mogu pretraživati i upisom ključne riječi te klikom na tipku Traži. Dodavanje ili izmjena artikla vas dovodi do ekrana na kojem se osim informacija vidljivih na prethodnoj slici mogu dodavati i različiti dodatni atributi artikla. Broj dodatnih atributa je neograničen i unosi se u desnom dijelu prozora. Nakon klika na tipku Dodaj upisuje se naziv dodatnog atributa te vrijednost. Promjene se snimaju klikom na tipku Spremi. Meni Nabava‐>Natječaji Ovaj dio aplikacije je namijenjen praćenju korisnikov natječaja. Na lijevom dijelu ekrana se nalazi osnovni popis natječaja. Nakon selektiranja željenog natječaja na desnom dijelu se prikazuju Detalji natječaja. Desni dio prozora ima više različitih prozora. Osim Detalji natječaja tu su još i Proizvodi i grupe, Poziv dobavljačima na sudjelovanje te Pregledi ponuda. U dijelu Proizvodi i grupe korisnik stvara grupe artikala za koje radi natječaj, a sami artikli se dodaju na način da se nakon klika na Dodaj artikl otvara novi prozor, sa već upisanim artiklima korisnika iz kojih samo odabire željene artikle za natječaj. Nakon odabira artikla isti se dodaje na popis te mu je moguće unijeti podatke poput željene nabavne količine, maksimalne (početne cijene) i drugo. Promjene se snimaju klikom na tipku Spremi. U dijelu Poziv dobavljačima na sudjelovanje korisnik pomoću tipke Odaberi dobavljače odabire koje dobavljače želi pozvati na natječaj. Nakon dodavanja na listu jednostavnim stavljanjem kvačice na kraju retka te klikom na Pošalji pozive dobavljačima, pozivi se trenutno šalju na navedenu e‐mail adresu. Na istom prozoru vidljivo je kome je i kada poziv poslan te status poziva. U Pregledi ponuda se vidi za koje artikle su određeni dobavljači već poslali ponudu i po kojoj cijeni. Tako je odmah vidljivo za koje artikle su se dobavljači prijavili te po kojoj cijeni. Meni Komercijala Ovaj dio aplikacije je prvenstveno namijenjen komercijalistima. Tu se unose svi podatci koji su vezani za partnere, od zabilješki do bitnih informacija. Meni Komercijala‐>Događaji U lijevom dijelu se prikazuje popis partnera, u srednjem popis svih već unesenih događaja za odabranog partnera, a u desnom dijelu detalji za taj događaj. Nakon unosa novog događaja polja datum događaja i datum izmjene sa automatski popunjavaju. Unos događaja je prvenstveno namijenjen kako bi se na jednom mjestu mogli pratiti dogovori te ostali događaji nekog partnera. Isto tako se za svaki događaj može odrediti tip te sami status događaja. Meni Komercijala‐>Ankete Aplikacija omogućuje i anketiranje partnera, a priprema ankete se svodi na upis naziva ankete, te dodavanja pitanja. Pitanja mogu biti s 3 vrste odgovora: da ili ne, proizvoljan odgovor, te odabir između ponuđenih odgovora. Nakon odabira tipa pitanja pojavljuju se opcije vezane za odabrani tip. Ukoliko je odabran tip pitanja s grupom odgovora onda je nakon upisa pitanja potrebno i unijeti mogući broj odgovora te sami tekst odgovora. Izmijene se snimaju klikom na tipku Spremi u gornjem desnom uglu. Rezultati ankete se mogu pratiti pritiskom na tipku Rezultati nakon čega se otvara prozor s rezultatima na kojem se mogu vidjeti odgovori i to u postotku ako se radi o da/ne odgovoru ili po broju odgovora ako se radi o odabiru među ponuđenim odgovorima. Meni Komercijala‐>Prilike Dio komercijale koji se odnosi na Prilike namijenjen je za praćenje događaja vezanih za potencijalne nove klijente. Nova prilika se unosi klikom na tipku Dodaj, a klikom na naziv tvrtke na popisu desno se prikazuju detalji o tvrtki, kontakt podaci, te trenutni status prilike. Osim detalja klikom na Događaji tvrtke prilike mogu se unositi i pratiti svi događaji vezani za potencijalno novog klijenta. Na slici je vidljiv primjer praćenja događanja. Na taj način se može pratiti kako traju pregovori s potencijalnim klijentom. Meni Komercijala‐>Zadaci Svaki korisnik aplikacije može pratiti svoje obaveze jednostavnim upisom datuma zadatka, vremenskim intervalom, naslovom zadatka te opisom. Isto tako korisnik može odabrati da ga aplikacija podsjeti na određeni događaj i to obaviješću na e‐mail ili popup prozorom. Događaj se može podesiti i da se ponavlja nakon određenog perioda. Zadnja opcija je da li je događaj aktivan ili ne. Na kalendaru su posebno označeni dani za koje su već uneseni neki događaji. Klikom na određeni dan ispod kalendara se ispisuje popis zadataka za taj dan, a nakon klika na određeni zadatak u desnom dijelu se prikazuju detalji zadatka. Meni Robno Sve vezano za artikle koje nudimo partnerima, cjenike po partnerima, narudžbe i račune radimo u ovom dijelu aplikacije. Meni Robno‐>Artikli Artikli su sortirani po grupama. Same grupe dodajemo pritiskom na tipku Dodaj u lijevo dijelu aplikacije te upisom imena. Nakon što označimo određenu grupu artikala u desnom dijelu se prikazuju artikli samo iz te grupe. Kao i sve ostale preglede i kod ovog pregleda možemo odabrati željene stupce koji da se prikazuju te njihov raspored ili širinu. Za dodavanje ili izmjenu postojećeg artikla otvara se novi prozor u kojem se unose detalji artikla. Osim osnovnih informacija o artiklu poput naziva, šifre, moguće je dodati i sliku artikla. Isto tako je moguće unijeti i fizičke karakteristike artikla. Prilikom upisa cijena druga cijena se automatski izračunava. Recimo ukoliko je upisani popust 25%, prilikom upisa VP cijene, MP cijena se automatski izračunava. Zanimljiva mogućnost je upis maksimalnog popusta koji se može dati nekom partneru, te se na taj način prilikom izrade narudžbe ili računa onemogućava dodjeljivanje većeg popusta od upisanog. Meni Robno‐>Cjenik Svaki partner može imati svoje cijene koje vrijede samo za njega. Ukoliko za nekog partnera cijena nekog artikla nije redovna, dakle ako to nije cijena koja je upisana u samom artiklu, onda je potrebno dodati posebnu cijenu za njega. Ista se dodaje tako da se prvo na lijevo strani odabere partnera, tada se na desnoj strani prikazuje popis svih artikala te je za svaki moguće upisati posebnu cijenu za odabranog partnera. Meni Robno‐>Narudžbe Nakon odabira partnera na lijevo strani, u sredini se pojavljuje lista njegovih dosadašnjih narudžbi. Nakon toga možemo kliknuti na Dodaj da bi dodali novu narudžbu ili odabrati već neku postojeću narudžbu ukoliko je želimo vidjeti ili izmijeniti. U gornjem desnom dijelu se vide osnovni podatci o narudžbi; njezin broj, datum, valuta plaćanja, te iznosi narudžbe. U donjem desnom dijelu su vidljivi artikli koji se naručuju tom narudžbom. Artikle se može dodavati i brisati s narudžbe jednostavnim klikom na tipke Dodaj i Izbriši koje se nalaze odmah u gornjem desnom uglu iznad popisa artikala. Ukoliko korisnik ima više skladišta osim artikala potrebno je odrediti i sa kojeg skladišta ide roba. To se odabire iz padajućeg meni‐a u polju Skladište. Isto tako ukoliko kupac ima više poslovnica u polju Isporuka se može definirati na koju adresu roba treba biti dostavljena. Ukoliko je potrebno dodati neko skladište ili mjesto isporuke, ili pak izmijeniti neki podatak to se radi tako da se klikne na tipke Mjesta isporuke ili Skladišta. Nakon toga se otvara novi prozor za listom koja se tada može mijenjati. Narudžba se sprema pritiskom na tipku Spremi. Osim standardnih funkcija Ispisa, eksportiranja i slanja na e‐mail od narudžbe se može napraviti i račun i to klikom na tipku Napravi račun u gornjem desnom uglu. Nakon toga se u dijelu računa pojavljuje nova stavka odnosno račun koji je istovjetan narudžbi. Meni Robno‐>Računi Napravili račun automatski kopirajući narudžbu ili ručnim unosom, svi računi se pojavljuju u ovom dijelu. Isto kao i kod narudžbi nakon odabira partnera u srednjem dijelu se ispisuju popis svih računa. Račun se po potrebi može korigirati i nakon toga promjene snimiti. Kod računa imamo još jedan dodatni način ispisa i to je ispis na POS uređaj. Dakle taj ispis je prilagođen ispisu na POS štampače. Meni Servis‐>Servisni nalozi Nakon klika na tipku Dodaj stvaramo novi radni nalog. Radni nalozi služe da bi se pratile obveze koje treba obaviti za nekog klijenta, kao i njihov tijek. Popunjavaju se polja koja su potrebna, a polja Datum naloga i Zadnja izmjena se automatski popunjavaju nakon snimanja naloga. Meni Izvještaji Kao što i sam naslov govori korisnik u ovom dijelu može iz aplikacije izvući razne izvještaje koji mu trebaju ili će mu olakšati neku analizu. Meni Izvještaji‐>CRM Na lijevoj strani se odabire izvještaj koji želimo prikazati, a u srednjem dijelu se odabire period za koji želimo da se podatci prikažu. Nakon odabira pritiskom na tipku Prikaži izvještaj se učita. U desnom dijelu aplikacije moguće je dodati automatski izvještaj. Isti može biti u PDF ili XLS formatu, a može se slati dnevno, tjedno ili mjesečno. Još je potrebno upisati naziv izvještaja, e‐mail adresu na koju će se slati te ga postaviti da bude aktivan. Meni Izvještaji‐>Komercijala Za komercijalu postoje 3 vrste izvještaja. To su izvještaji za ankete, zadatke te događaje. Nakon odabira vremenskog intervala i pritiskom na tipku prikaži prikazuju se ankete koje su bile u tom vremenskom intervalu. Na potpuno isti način se dobiju i izvještaji za Zadatke. Izvještaji koje ovdje dobijemo nisu vezani za nekog partnera nego za korisnika. Dakle, prikazuju se svi zadatci vezani za korisnika aplikacije. Kod izvještaja Događaja osim vremenskog intervala moramo još odabrati i firmu za koju želimo izvještaj. Meni Izvještaji‐>Robno Imamo tri vrste izvještaja. Izvještaji za narudžbe, račune i artikle. Nakon odabira partnera te vremenskog perioda za koji želimo izvještaj na ekranu se prikazuju samo popis narudžbi koji zadovoljavaju kriterije. Za izvještaj Računa je potpuno ista pravila kao i za izvještaj narudžbi jedino što se prikazuju računi, a ne izvještaji. Meni Moduli Klikom na riječ Moduli prikazuje se lista modula koje korisnik može odabrati da se prikazuju na početnom ekranu. Lista se prikazuje samo ako se korisnik nalazi na početnom ekranu (dashboard‐u) Meni Administracija Kao šta i sama riječ govori, ovdje se administriraju osnovne postavke aplikacije. Tu se prikazuju sve informacije o korisniku same informacije. Naravno podatci se mogu i izmijeniti po potrebi. Na ovom mjestu se mijenja i lozinka ukoliko je korisnik želi izmijeniti. U desnom dijelu se nalazi lista prava koje korisnik ima. Za svaki dio aplikacije korisniku se mogu dati prava čitanja, pisanja ili brisanja. Meni Pomoć Ovaj meni vas vodi to dokumenta pomoći koji se može i snimiti lokalno na računalo korisnika. Meni Izlaz Pritiskom na tipku Izlaz korisnik se odjavljuje iz aplikacije te se prikazuje ekran prijave. 
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
1 733 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content