close

Enter

Log in using OpenID

60 godina tkanja HSDU mreže - Hrvatski savez dijabetičkih udruga

embedDownload
b
pr es
im pla
je tn
ra i
k
Glasilo Hrvatskog saveza dijabetičkih udruga
Časopis za zdrav život
Broj 1 - siječanj 2014.
Diabetes
s l a t k i
ž i v o t
godišnji sponzor HSDU-a
za 2013. godinu
Tema broja:
Hrvatski savez
dijabetičkih udruga
60 godina tkanja HSDU mreže!
Obilježavanje Svjetskog dana šećerne bolesti
Ponovljen intervju s akademikom Zdenkom Škrabalom:
Posao se treba voljeti, a tada rezultati neće izostati
Impressum / Sadržaj
br. 1/2014
velika
Djeca i mladi
38 Prava djece oboljele od dijabetesa
postignuća
Diabetes/Slatki život
ISSN 1333-8404
Glasilo Hrvatskog saveza dijabetičkih udruga,
broj 1/2014., godina izlaženja XXII.
Zagreb, Dugi dol 4a, tel./fax: 01 2330 991,
e-mail: presi@diabetes.hr
web: http://www.diabetes.hr
1922. godine Marie Krogh je
uvjerila svog muža da započnu
proizvodnju inzulina u Danskoj
Glasilo je Hrvatskog saveza dijabetičkih udruga u
kojem pišemo o zdravom načinu života, tjelovježbi i
pravilnoj prehrani, a za osobe sa šećernom bolešću,
one koji o njima brinu ili s njima žive donosimo i
popularne članke poznatih stručnjaka te preporuke
za dobru regulaciju šećerne bolesti kako bi se
izbjegle kronične komplikacije.
Časopis izlazi 6 puta godišnje i besplatan je,
a za one koji žele dostavu na kućnu adresu
naplaćujemo troškove poštarine u iznosu od 30 kn
koju treba uplatiti na žiro račun Saveza 23600001101494782 (uz naznaku u rubrici “poziv na broj”
12-JMBG za pojedinca ili 5-MB za pravne osobe).
Potvrdu o uplati s adresom OBAVEZNO poslati na
fax: 01 4847 807 ili na diabetes@diabetes.hr
Za izdavača:
Davor Bučević, prof., predsjednik HSDU-a
Uredništvo:
Glavna urednica:
dr.sc. Mensura Dražić, dipl.ing.chem.
Medicinska urednica:
Kristina Blaslov, dr.med.
Prevencija:
prim. Ana Švast-Singer, dr.med.
Edukacija:
mr.sc. Manja Prašek, dr.med.
Prehrana:
Snježana Gaćina, dipl.ms.
Tjelesne aktivnosti:
Jadranka Kos, prof. edukacijske rehabilitacije i viša
fizioterapeutkinja
Djeca i mladi:
mr.sc. Marina Grubić, psihologinja
Grafičko oblikovanje i priprema:
Tatjana Dinter
Lektura/Redaktura:
Tonči Bonaći
Administracija:
Sandra Kerim, Štefica Dolčić
Tisak:
Tiskara Vjesnik
Tiskano: siječanj 2014., u 30 000 primjeraka
DR MARIE KROGH (1874–1943)
Liječnica i znanstvenica, Danska
Marie je imala dijabetes tipa 2
Tim znanstvenika u Kanadi, koji su predvodili Frederick Banting i John Macleod,
otkrio je inzulin 1921. godine. Kao liječnica koja je i sama imala dijabetes tipa 2,
Marie je shvatila važnost ovog otkrića. Za vrijeme posjeta Sjedinjenim Državama,
uvjerila je svog supruga Augusta Krogha, danskog nosioca Nobelove nagrade da
otputuju u Kanadu i zatraže dozvolu znanstvenika kako bi u Danskoj mogli početi
proizvodnju ovog važnog lijeka. Isto tako je uvjerila svog kolegu znanstvenika
Hansa Christiana Hagedorna da im se pridruži jednom kada budu imali dozvolu.
U travnju 1923., prvi bolesnici su primili inzulin proizveden u Danskoj.
Od tada, Novo Nordisk unaprijeđuje inzulinsku terapiju osoba
s dijabetesom.
Urednički savjet:
Prim. Želimir Beer, dr.med. / prof.dr.sc. Nikica
Car, dr.med. / prof.dr.sc. Irena Colić Barić / prof.
dr.sc. Tomislav Čabrijan, dr.med. / Božena Dakić,
dijetetičar / prof.dr.sc. Miroslav Dumić, dr.med.
/ Branka Duvnjak, vms / prim. Vesna Goldoni,
dr.med. / prof.dr.sc. Magda Kadrnka-Lovrenčić,
dr.med. / prof.dr.sc. Željko Metelko, dr.med. /
mr.sc. Manja Prašek, dr.med. / akademik, prof.
dr.sc. Zdenko Škrabalo, dr.med. / prim. Ana
Švast-Singer, dr.med.
Uredništvo zadržava pravo redakture, korekture i kraćenja
tekstova uz poštivanje autorskih prava. Rukopisi, slike i crteži
se ne vraćaju ukoliko to nije izričito dogovoreno. U skladu
s člankom 9. točka 4. Pravilnika o sadržaju, rokovima i
postupku stručnog usavršavanja i provjere stručnosti liječnika
HLK-a, članci objavljeni u časopisu Diabetes/Slatki život
boduju se s 2 boda po članku.
Hrvatski savez dijabetičkih udruga je nakladnik i jedini vlasnik
časopisa Diabetes/Slatki život.
i njihovih roditelja u sustavu
socijalne skrbi
Roditelji djece koja su oboljela od
dijabetesa često ne poznaju
zakonsku regulativu kojom su
propisana njihova prava za brigu o
bolesnoj djeci.
Također u ovom broju:
Izdavač:
Hrvatski savez dijabetičkih udruga
Izdanje: 01-22.02.2013.
GODINA MIJENJAMO DIJABETES
HSDU je član međunarodne dijabetičke federacije (IDF)
S adržaj:
8
Događaji i akcije
Prepoznat dobar rad HSDU-a
Svjetski kongres jedan je od najvećih
svjetskih zdravstvenih događaja i
okuplja više od deset tisuća ljudi iz
cijeloga svijeta. Izvještaj iz Australije.
4
Uvodnik
5
Događanja i akcije
14
In memoriam Zdenko Škrabalo
15
Intervju
18
Tema broja
26
Prehrana
29
Recepti
32
Gastro putovanja
36
Tjelovježba
38
Djeca i mladi
42
Iz udruga HSDU-a
44
Predstavljanje udruga HSDU-a
46
Nova knjiga
48
Popis udruga
51
Nagradna križaljka
Tema broja
20 HSDU će odgovoriti
zahtjevima vremena
Dijabetičke udruge su partner
koji je promotor i svojevrsni monitor
provođenja zdravstvene skrbi.
6
Gastro putovanja
32 Bologna La Grassa
Pravi gastronauti bi trebali poznavati
ovu srednjovjekovnu ljepoticu kojoj
cijela Italija tepa: Bologna La Grassa
Diabetes
www.diabetes.hr
3
Obilježavanje Svjetskog dana šećerne bolesti
Riječ urednice / Poruka predsjednika
br. 1/2014
br. 1/2014
RIJEČ UREDNICE
D
ragi naši čitatelji,
dočekali smo godinu 2014. kojom obilježavamo 60 godina postojanja Hrvatskog saveza dijabetičkih
udruga (HSDU). Tijekom tog razdoblja Savez dijabetičkih udruga mijenjao je nazive: 1954.-Društvo dijabetičara Hrvatske, 1980.- Savez društava za zaštitu od dijabetesa SR Hrvatske, 1993. – Hrvatska dijabetička
udruga, a sadašnji naziv ima od 1998. Mijenjao se i broj udruga koje su bile članice HSDU-a, ali se može reći da
su se novonastale udruge odmah učlanile u Savez. Bilo je naravno i poticaja iz Saveza, ali i od dijabetologa ili medicinskih sestara da se osnuju
društva tamo gdje je postojao interes ili je pronađena osoba među pacijentima koja je bila voljna angažirati se oko toga. Naše je iskustvo,
naime, da za ovakav volonterski angažman osobe sa šećernom bolešću moraju biti motivirane. Upravo je u tome velika prednost principa da
je svaki dijabetičar, uz dijabetologa, i sam svoj liječnik čemu su nas učili od prvog dana kad nam je dijagnosticirana šećerna bolest.
Razumljivo je da ovaj broj časopisa koji je posvećen obljetnici, sadrži uglavnom tekstove kojima je prikazan rad HSDU-a ranije i sada, iz kojih su
vidljive različite aktivnosti, suradnje, nastojanja da uloga Saveza bude prepoznata od struke i institucija u sustavu zdravstva jer tako se mogu
naći rješenja korisna za članstvo odnosno sve osobe sa šećernom bolešću. To je, naravno, uvijek naš doprinos unapređenju sustava što i jest
cilj građanskih inicijativa.
Vjerujemo da će naši čitatelji naći zanimljive informacije o tome čime se bavi HSDU i naša društva bilo da su naši sadašnji ili novi odnosno
potencijalni članovi.
Sa željom da vam svima 2014. godina donese svaku sreću i zadovoljstvo, naravno, najvažnije dobro zdravlje i uz dijabetes, želim vam ugodno čitanje.
Srdačno vaša, Mensura (Seka) Dražić
Veslati zajedno!
P
RIJEČ PREDSJEDNIKA
rije skoro 60 godina, 16. svibnja 1954. godine, u Zagrebu je osnovano Društvo dijabetičara Hrvatske.
Članovi inicijativnog odbora bili su Andrija Bogner, Antun Grgurić, Greta Hafner, Rudolf Kovačević, Anka
Magdić, Henrik Monasse, Josip Matovinović, Zvonimir Sedmak i Branko Sikirica.
Prva pravila (danas bismo to zvali Statutom) predložio je dr. Josip Matovinović, a odobrena su od strane tadašnjeg
Državnog sekretarijata za unutrašnje poslove NRH od 19. lipnja 1954. To društvo dalo je i inicijativu za osnivanje
društava dijabetičara u ostalim republikama tadašnje države kao i za osnivanje Saveza društava dijabetičara Jugoslavije 1964. godine.
Između 1954. i 1969. osnovane su podružnice u svim većim mjestima Hrvatske, gdje su u suradnji s liječnicima održavana predavanja, prikazivani filmovi o dijabetesu te održana brojni sastanci s dijabetičarima.
Podružnice prvog DDH u prvim godinama postojanja bile su: Dubrovnik (predsjednik R. Trostman), Pakrac (predsjednik M. Ćirinović), Nova
Gradiška (predsjednik B. Latinović), Rijeka (predsjednik V. Pavlinić), Osijek (predsjednik M. Kren), Split (predsjednik prof. B. Matas), Šibenik
(predsjednik A. Drutter), Varaždin (predsjednica dr. A. Juvan).
Danas HSDU čini mreža od 52 civilne udruge i jedna je od najvećih mreža civilnih udruga u području zdravstva u Republici Hrvatskoj.
Strateško djelovanje HSDU-a i njegovih udruga je unapređivanje medicinske, zdravstvene, socijalne i sveukupne društvene skrbi o osobama sa
šećernom bolešću u Republici Hrvatskoj od lokalnog do nacionalnog nivoa.
Tu misiju HSDU-a hrvatsko društvo i politika ostvarit će stvarnim, a ne, često samo deklarativnim stavljanjem u centar svoga djelovanja.
Sve smo to kao društvo i planirali i stavili u dokumente:
Možemo li svi zajedno veslati kao osmerac u zemlji veličine predgrađa Londona? Možemo li, dobronamjerno, pokušati zajedno veslati zbog društvene i političke
odgovornosti za ovu prelijepu zemlju i njezino stanovništvo? Ili barem zbog naših mladih i djece koja dolaze
poslije nas? Možemo li svi biti mali, najmanji kamenčići
u mozaiku pozitivnog razvoja društva u kojemu živimo,
provoditi misije i imajući vizije? Zajedničke vizije.
U zemlji veličine predgrađa Londona...
Želim svima sve najbolje u međusobnim odnosima tijekom cijele 2014.godine.
Veseli i zdravi bili
Davor Bučević, prof.
4
60 godina tkanja
HSDU mreže
Obljetnica motiviranih volontera
Diabetes
www.diabetes.hr
Predsjednik HSDU-a:
mr. Davor Bučević, prof.
60 godina HSDU-a, 60 godina mijenjanja naših spoznaja, naših
stavova, našega uma, ali i mijenjanju društva u kojemu djelujemo vjerujući kako pridonosimo njegovu razvoju. Danas, kao
i tijekom svih ovih 60 godina, angažmanom osobnog volonterstva i altruizma, profesionalnog i stručnog znanja, uvjereni
smo kako doprinosimo razvoju skrbi o osobama sa šećernom
bolešću, a time i društvu u kojemu jesmo.
Danas kada iskreno razlažemo proteklih 60 godina, posebice
zadnjih 20-tak u kojima osobno i stvarno sudjelujemo, mudrima smatramo one ljude koji su bili sposobni slušati što i
drugi govore, a ne samo sebe. Osobito je to potrebno danas
u hrvatskoj stvarnosti i hrvatskom političkom realizmu, jer
sluh je osjetilo ljudi, a slušanje umijeće ljudi.
Ako u tom međusobnom umijeću ugradimo samo jedan mali kamenčić u društvenom mozaiku razvoja zaštite i skrbi o osobama
s dijabetesom, ostvarili smo svrhu svog društvenog djelovanja.
Danas, za buduće generacije. Mi, osobe s dijabetesom, medicinska struka i svekolika kompetentna administracija u ministarstvu.
Kamenčić HSDU-a u društvenoj stvarnosti sastoji se od niza
projekata, programa, mreže udruga, kontakata, komunikacija, lobiranja, uspjeha i neuspjeha, kako bismo postigli stra-
tešku misiju: unapređivanje medicinske i sveukupne zdravstvene kao i socijalne skrbi osoba s dijabetesom u Republici
Hrvatskoj. Jednako kao i unapređivanje djelotvornosti udruga i mreže HSDU-a u civilnom društvu Republike Hrvatske što
ga izgrađujemo. Djelotvornost udruga s nemjerljivim entuzijazmom njihovih predsjednica i predsjednika, članova izvršnih odbora, podupiratelja i članova njihovih obitelji...
Volonterske snage društva u kojemu jesmo!
Naše osobne kamenčiće iz proteklih 60 godina valorizirat će
sadašnji i budući dionici dijabetes priče u Hrvatskoj. Pozitivno
ili manje pozitivno. Naši volonteri u udrugama, a dijabetolozi
u vidljivoj stručnoj kompetitivnosti i doprinosom dijabetologiji. Doprinos je to sviju nas: i nas s dijabetesom koji smo u
vodstvima udruga usmjerenih prema 300 tisuća stanovnika u
Hrvatskoj i 52 voditelja udruga, vas više od 200 dijabetologa
i vas oko 3000 obiteljskih liječnika.
Kako ćemo graditi zajedničku uspješnu mrežu kontrole dijabetesa ovisi o svima nama u Hrvatskoj.
Osobito o političarima.
Stara kineska poslovica kaže: „Bolje je vratiti se s rijeke i napraviti mrežu, nego se spustiti do rijeke i tek priželjkivati ribu“.
Doplatna marka povodom
60 godina postojanja HSDU-a
Povodom 60 godina postojanja, Hrvatski savez
dijabetičkih udruga u suradnji s Hrvatskom poštom
izdaje doplatnu poštansku marku.
Marka će biti u opticaju od 1. ožujka do 31. prosinca
2014. godine s cijenom od 1,55 kn. Sredstva prikupljena
prodajom ove marke, čija će kupnja biti dragovoljna,
bit će namijenjena za pomoć HSDU-u u organizacijskim
troškovima za boravak djece u ljetnim kampovima.
Diabetes
www.diabetes.hr
5
Događanja i akcije
br. 1/2014
Obilježen Svjetski dan šećerne bolesti
ZAŠTITIMO NAŠU BUDUĆNOST
OD PORASTA ŠEĆERNE BOLESTI
EDUKACIJOM I PREVENCIJOM
Nataša Gajski Kovačić
S
vjetski dan šećerne bolesti prošle je godine obilježen pod
sloganom „Šećerna bolest: Zaštitimo našu budućnost“ i petogodišnjom porukom „Šećerna bolest: Edukacija i prevencija“.
Cilj lanjske kampanje je podupiranje lokalne zajednice u promoviranju i dijeljenju jednostavnih edukacijskih materijala i organiziranju
aktivnosti posvećenih podizanju svijesti široke javnosti o problemu
šećerne bolesti koji nas sve dotiče.
Posljednje svjetske procjene govore da 371 milijun osoba u dobi od
20 do 79 godina živi sa šećernom bolešću. Čak polovica oboljelih
osoba nema postavljenu dijagnozu bolesti te ne primaju liječenje.
Među gotovo pet milijuna osoba koje godišnje umru zbog šećerne
bolesti, svaka druga osoba je mlađa od 60 godina. Na svjetskoj razini, troškovi zdravstvene zaštite vezane uz šećernu bolest iznose
gotovo 500 milijardi dolara. Nije stoga nikakvo čudo da se šećerna
bolest naziva globalnom epidemijom, a velika krivnja za to pripisuje
se rizičnim čimbenicima koji utječu na porast broja oboljelih - visokokaloričnoj hrani i smanjenoj tjelesnoj aktivnosti.
U Europi od šećerne bolesti boluje 55 milijuna osoba, a troškovi
liječenja i skrbi za šećernu bolest iznose skoro 140 milijardi eura
6
Diabetes
www.diabetes.hr
godišnje. Oko 600.000 osoba godišnje umre od posljedica dijabetesa. Hrvatska je sa svojih 235.000 punoljetnih osoba koje imaju
postavljenu dijagnozu šećerne bolesti na sredini ljestvice europskih
zemalja po pobolijevanju. Na žalost, neka istraživanja pokazuju da u
Hrvatskoj više od 40 posto oboljelih osoba još uvijek nema postavljenu dijagnozu.
Uz obilježavanje Svjetskog dana šećerne bolesti u Hrvatskoj je organizirana humanitarna akcija "Kap za slatke". Namjera je akcije bila
prikupiti sredstva za kupnju 30 inzulinskih pumpi koje će se donirati referentnim centrima u Hrvatskoj. Akcija je namijenjena djeci
koja boluju od dijabetesa, a računa se da je takve djece oko 1000 u
Hrvatskoj. Organizator akcije bilo je Zagrebačko dijabetičko društvo
a akcija je provedena revijalnom vaterpolo utakmicom na kojoj su
uz profesionalne vaterpoliste sudjelovali i pjevači i glumci. Poseban
pljesak gledatelja dobila je jedina žena u timu, vaterpolistica Ineska
Jakopanec, koja i sama boluje od dijabetesa kojeg regulira pomoću
inzulinske pumpe.
Stručniji dio Svjetskog dana dijabetesa obilježen je javnom tribinom
na temu "Sadašnjost i planovi zaštite osoba sa šećernom bolešću
u Republici Hrvatskoj" održanoj u Europskom domu u Zagrebu, na
kojoj su sudjelovali visoki predstavnici Ministarstva zdravlja, Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Hrvatskog zavoda za zdravstveno
osiguranje, Sveučilišne klinike Vuk Vrhovac, Društva za dijabetes i
bolesti metabolizma, Hrvatskog saveza dijabetičkih udruga, Društva
za pedijatrijsku endokrinologiju i dijabetes, KoHOM-a...
Tamo se moglo čuti da je prema podacima CEZIH-a (Centralnog
zdravstvenog informacijskog sustava Republike Hrvatske) u 2012.
šećerna bolest dijagnosticirana u 234.457 odraslih osoba, da prevalencija šećerne bolesti iznosi 9,2 posto u dobi od 20 do 80 godina,
da je povećana tjelesna težina zabilježena u 60 posto muškaraca i
50 posto žena u Hrvatskoj.
Inače, šećerna bolest u Hrvatskoj nalazi se na osmom mjestu među
vodećim uzrocima smrti, a procjenjuje se da je, zbog načina kodiranja, u odnosu na stvarne statističke podatke smrtnost od šećerne
bolesti u Hrvatskoj četiri puta veća.
Kronične komplikacije šećerne bolesti postoje u 56 posto oboljelih
od šećerne bolesti tipa 2.
Uz to, šećerna bolest vodeći je uzrok nastanka krvožilnih bolesti,
bolesti bubrega, sljepoće i amputacije udova. U čak 73,09 posto
oboljelih od šećerne bolesti nije postignuta dobra kontrola glikemije. Nedavno provedena studija ukazala je na činjenicu da 27 posto
odraslih s visokim rizikom za nastanak šećerne bolesti nikada nije
kontroliralo koncentraciju šećera u krvi.
Kada je o ekonomskim pokazateljima riječ, HZZO je 2009. utrošio 2,5 milijardi kuna ili 11,49 posto ukupnih troškova na liječenje
šećerne bolesti. Najveći udio troškova utroši se na liječenje tipa
2 šećerne bolesti. Čak 85,8 posto odnosi se na troškove liječenja
komplikacija, dok je na antidijabetičke lijekove potrošeno 8,8 posto.
Unatoč očekivanom porastu troškova za liječenje šećerne bolesti
tipa 2, s boljom regulacijom glikemije, krvnog tlaka i kolesterola, u
desetgodišnjem razdoblju moguća je ušteda od 2,05 milijardi kuna.
U Hrvatskoj postoji Nacionalni program zdravstvene zaštite osoba sa
šećernom bolešću kao i smjernice za liječenje. Nacionalni program
prvenstveno je usmjeren na prevenciju ali i na rano postavljanje dijagnoze, gestacijski dijabetes te smanjivanje pojave komplikacija. U
tom pravcu ide i Rezolucija o šećernoj bolesti s ciljem smanjivanja
oboljenja i smrtnosti koju je Sabor usvojio 2011.
Na osnaživanju svjesnosti o šećernoj bolesti govorilo se i putem plakata "Prepoznajte znakove upozorenja" koji su u studenom postavljeni u sredstvima javnog prijevoza u Zagrebu, Splitu, Osijeku, Zadru,
Dubrovniku te u zdravstvenim ustanovama, a koji će se tamo nalaziti
sljedećih šest mjeseci. Na sam Dan šećerne bolesti mjerio se GUK u
Saboru RH kako bi se na taj način podigla svijest i zastupnika u Saboru
kao i medija o pojavnosti dijabetesa. Javna mjerenja i kontrole uz savjetovanje građanima odvijali su se usporedo i u trgovačkim centrima
u Zagrebu, Splitu, Osijeku, Rijeci, a provođeni su u suradnji s medicinskim fakultetima. Održana je i konferencija „Tjelesna aktivnost i
šećerna bolest“ u suradnji s Kineziološkim fakultetom u Zagrebu.
Potreba za takvom konferencijom nametnula se s obzirom da je
više velikih i pouzdanih istraživanja uvjerljivo ukazalo na vrijednost
tjelesne aktivnosti u prevenciji dijabetesa. Povećana tjelesna aktivnost smanjuje rizik razvoja dijabetesa tipa 2. Dio se toga učinka
pripisuje istovremenim prehrambenim promjenama. Tjelesna je
aktivnost korisna i za osobe koje već imaju dijabetes jer omogućuje
smanjenje razine medikamentoznog liječenja uz poboljšanje fitnesa
i raspoloženja. Učinkovite su i preporučljive umjerene do naporne
aerobne aktivnosti i trening s otporom, kao i njihova kombinacija.
Primjereno vježbanje već kod djece pokazuje korisne učinke na sindrom inzulinske otpornosti.
Diabetes
www.diabetes.hr
7
21. Svjetski kongres Međunarodne dijabetičke federacije (IDF),
Australija, Melbourne 2013.
Prepoznat dobar rad HSDU-a
HSDU
K
ongres Međunarodne dijabetičke federacije (IDF) održan
je od 2. do 6. prosinca 2013. u Australiji u Melbourne-u.
Svjetski kongres jedan je od najvećih svjetskih zdravstvenih događaja i okuplja zdravstvene djelatnike, udruge pacijenata, farmaceutske tvrtke, političare.
Ovoga puta na skupu se okupilo više od deset tisuća ljudi iz cijeloga svijeta iz stotinjak zemalja koji su imali prilike prisustvovati
predavanjima i radionicama više od 400 predavača odnosno pogledati izložbu više od tisuću postera.
Osnovne teme ovogodišnjeg kongresa bile su podijeljene na:
- Teme iz osnovne i kliničke znanosti
- Šećernu bolest kod domorodačkog stanovništva
- Istraživanju o šećernoj bolesti u 20-tom stoljeću
- Edukaciju i skrb o bolesniku
- Život sa šećernom bolešću
- Javno zdravstvo i epidemiologiju.
Pored mnogobrojnih predavanja sudionici su mogli posjetiti
izložbu na kojoj su tvrtke iz farmaceutske industrije predstavile
svoje nove proizvode i dostignuća.
Ispred Hrvatskog saveza dijabetičkih udruga kongresu su prisustvovali Sandra Bršec Rolih, Nataša Ćuk Roland i Nenad Šimunko.
Spomenuti su bili delegati na Skupštini International Diabetes
Federation Europe-a gdje se u sklopu cjelodnevnog programa
održalo i glasanje tj. izbor kandidata za člana Upravnog odbora
IDF Europe-a. Na prijedlog Hrvatskog saveza dijabetičkih udruga, potpredsjednica Sandra Bršec Rolih je bila kandidirana za tu
funkciju i s oduševljenjem javljamo da je dobila najviše glasova
te tako postala članicom Odbora IDF Europe.
IDF Global General Assembly – generalna skupština održana je
nakon skupštine IDF Europe u sličnom aranžmanu, ovoga puta
na svjetskom nivou.
Pored sudjelovanja na skupštinama IDF Global-a i IDF Europe-a,
predstavili smo rad HSDU-a na zajedničkom štandu IDF Europe.
Izlaganjem postera i prikazima video zapisa (filmića) predstavili
smo rad, projekte i aktivnosti HSDU-a.
8
Diabetes
www.diabetes.hr
Mladi leader-i
u Melbourneu
"Mladi umovi, svježe ideje"
Danijela Sušilović
T
rening mladih lidera u Melbourneu bilo je veoma korisno iskustvo. Prisustvovalo mu je 120 mladih ljudi iz cijeloga svijeta koji su predstavljali svoje zemlje u sklopu obrazovanja o šećernoj bolesti. Imali smo predavanja i kreativne radionice svaki dan. Izneseni su mnogi
veliki problemi poput diskriminacije, nemogućnosti nabave lijekova, needuciranosti pa do osobnih iskustva i borbi. Ono što smo čuli i
naučili pomoći će nam u širenju informacija i organiziranja projekata i u drugim zemljama kako bi se mladi što više povezali i upoznali nova
priče i iskustva. I ono najvažnije: da bismo pomogli jedni drugima.... jer zajedno smo jači i glasniji!
Bila mi je čast prisustvovati na treningu i kongresu, bogatija sam za jedno lijepo iskustvo. Dobro sam zapamtila moto na treningu: "mladi
umovi, svježe ideje". Vođena time, zajedno s ostalima, potrudit ću se da se to i ostvari.
Neopisivo iskustvo
M
David Klapan
elbourne mi je bio jedno nevjerojatno iskustvo.
Trening je bio izrazito kvalitetan za dobivanje ideja kako realizirati sve stvari u svijetu dijabetesa. Upoznao sam puno različitih ljudi
i čuo mnogo njihovih iskustava pa mi je drago što u Hrvatskoj svaka osoba ima dostupna sva sredstva potrebna za prevenciju.
Također, izrazito mi je drago što ste od svih ljudi odabrali mene za ovaj put i potrudit ću se da vam to vratim i to ne preko Zadija ili nekog
drugog društva, već preko vas. Melbourne mi je sve do zadnja tri dana bio nepoznat jer je vrijeme već od šest ujutro pa sve do 22 sata bilo
ispunjeno aktivnostima YLD-a. S razlogom iscrpljujuće, ali sa svrhom.
Kažem, jedno neopisivo iskustvo.
Živjeti bez granica
Ivana Buzjak
Osim predstavljanja HSDU-a na štandu, predstavnici HSDU-a također su imali i izlaganja svojih postera na Izložbi postera.
U sklopu kongresa održan je i sedmodnevni trening za mlade,
Young Leaders in Diabetes Programme, program namijenjen
mladim osobama sa šećernom bolešću, u kojemu su ispred
HSDU-a sudjelovali Danijela Sušilović, Ivana Buzjak i David Klapan. Ovaj program napravljen je kako bi odabrao buduće lidere
globalne dijabetičke zajednice odnosno IDF-a. Odabrano je sto
dvadeset i pet mladih osoba iz šezdeset i šest zemalja.
Osim službenih predstavnika HSDU-a, na kongresu je bila i nekolicina članova Zagrebačkog dijabetičkog društva koji su se privatno organizirali i posjetili Australiju.
Ostvarili smo mnoge nove kontakte, obnovili stare, prisustvovali
smo zanimljivim predavanjima i izložbama te donijeli kući nova
iskustva. HSDU je prepoznat od strane IDF-a kao pouzdan partner u provedbi projekata što su nam potvrdili i mnogi članovi
njegovog Odbora te se nadamo da je ovo tek početak rada na
globalnoj razini.
O
ve sam godine prije Konferencije sudjelovala na Young leaders programu za mlade osobe sa šećernom bolešću održanom od 27.
11. – 01. 12. u Melbourneu te zajedno s mladima iz cijeloga svijeta na kongresu Međunarodne dijabetičke federacije.
Bila mi je izuzetna čast i zadovoljstvo što je moje motivacijsko pismo izabrano od strane komisije Izvršnog odbora Hrvatskog saveza
dijabetičkih udruga te sam kao jedan od predstavnika Hrvatske sudjelovala u programu koji je bio dugogodišnji san Debbie Jones, potpredsjednice Međunarodne dijabetičke federacije. Cilj programa je ujediniti mlade osobe sa šećernom bolešću jer na njima svijet ostaje. Cilj je i
poboljšanje života mladih diljem cijelog svijeta te podržati njihov glas u lokalnim zajednicama.
Program je prvi put održan u sklopu Konferencije u Dubaiu 2011. godine kada je sudjelovalo 70 mladih iz 37 država. Ove godine iz 77 država
sa svih strana svijeta stigla su 122 nova mlada lidera.
Iz programa se puno moglo naučiti osobito o ulozi i korisnosti medija u povezivanju mladih osoba sa šećernom bolešću. Mislim da je Hrvatska,
a pogotovo naš HSDU tu dosta jaka i da dobro koristi društvene mreže za komunikaciju s mladima. Naravno, uvijek se može bolje.
Od nekih predavanja vezanih uz program za mlade YLD, mislim da su velike koristi imale zemlje koje nemaju organiziranu dijabetičku zajednicu
pa su mladi iz tih zemalja koji su pokazali inicijativu, sigurno puno naučili.
A ono što sam ja naučila jest da život s dijabetesom ne ograničava! Dijabetes stvarno nema granica! Dijabetes je taj koji je motivirao mnoge
ljude da postignu svoje ciljeve, ma i više od toga! Da je bilo teško ostvariti svoje snove,
bilo je, ali nije nemoguće. Prisjetila sam se citata iz knjige Zlatka Krilića Čudnovata istina
kojega sam davnih dana zapamtila (pa puno puta zaboravila) ali uvijek mu se nekako
uvijek vraćam: “Ne postoji nemoguće, sve je moguće. Treba samo imati volje i snage.
Jučer sam bila najsretnija osoba na svijetu, a danas... danas ću biti još sretnija! Sreću
treba zaslužiti, boriti se za nju, a ne čekati je!“
U prilog tome govore mi životne priče mladih iz raznih krajeva svijeta. One su me se
najviše dojmile. Možda je to samo moj osobni stav, ali smatram da je u Hrvatskoj puno
lakše imati dijabetes nego u većini drugih država.
Događanja i akcije
Sportski susreti za članove udruga HSDU-a
u suradnji s Kineziološkim fakultetom i
Prehrambeno-biotehnološkim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu
Od 9. do 11. svibnja 2014. u
Termama Jezerčica u Donjoj Stubici
organiziramo sportsko druženje i zabavu
500,00 kn
(HSDU pokriva 40% troška)
+ boravišna pristojba 7,00 kn/dan
Prijave se primaju do 20. veljače 2014. na e-mail adresu diabetes@diabetes.hr
Cijena uključuje:
- uslugu punog pansiona za jednu osobu, smještaj isključivo u dvokrevetnim sobama
- organizaciju predavanja i vodstvo sportskih sadržaja i druženja
- svečana večera uz glazbu i ples
- mogućnost plaćanja na 2 rate: 1. rata 250,00 kn (rok 20. veljače 2014. - s prijavom)
2. rata 250,00 kn (rok 1. travanj 2014.)
Aqua aerobic, odbojka na pijesku, trekking, badminton, nogomet, balote, povlačenje užeta, kartaške igre i još mnogo zabave, dobrog druženja i smijeha…
Predavanja o značaju fizičke aktivnosti i prehrani…
blizina Roses Fashion Outlet-a i West Gate Shopping City-a
u slučaju otkaza putovanja ne refundiramo uplaćena sredstva
Rasprava o
smjernicama
HSDU
D
ani dijabetologa u organizaciji Hrvatskog društva za
dijabetes i bolesti metabolizma, Hrvatskog liječničkog zbora i Zavoda za endokrinologiju, dijabetes i
bolesti metabolizma Kliničke bolnice Dubrava, održani su u
Petrčanima kod Zadra od 15. – 17. studenog 2013.
10
Diabetes
www.diabetes.hr
PRIOPĆENJE ZA JAVNOST
Zagreb, 22. listopad 2013.
Dragi naši,
S obzirom na brojne upite i interes članova udruga o tome kada će biti prilike za nova sportska druženja, odlučili smo vam ponuditi mogućnost
850,00 kn
br. 1/2014
Velikim dijelom bili su posvećeni pripremi prvih hrvatskih
smjernica za dijagnozu predijabetesa i dijabetesa dok su dva
bloka predavanja bila posvećena hipoglikemijama, ključnom
problemu u regulaciji šećerne bolesti.
Blok o isplativosti prevencije i liječenja šećerne bolesti imao
je za cilj razmotriti probleme ali i prednosti prevencije. Sve
navedeno zamišljeno je kao uvod u raspravu koja je uslijedila, a sve primjedbe i komentari bit će uzeti u obzir prilikom
izrade smjernica.
Ciklus predavanja Hrvatskog
zavoda za javno zdravstvo i
Kraljevine Danske
U
utorak, 22. listopada 2013. u 11.00 sati u Edukacijskom
centru Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo održana je
konferencija za tisak povodom najave zajedničkih aktivnosti Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i Veleposlanstva Kraljevine Danske u Republici Hrvatskoj.
lesti. Procjenjuje se da od šećerne bolesti u Republici Hrvatskoj
boluje gotovo 400.000 građana, a kod svakog drugog oboljelog
razvit će se i komplikacije bolesti. Zbog toga su trajna edukacija
građana i Nacionalni program zdravstvene zaštite osoba sa šećernom bolešću od iznimne važnosti.
Hrvatski zavod za javno zdravstvo i Veleposlanstvo Kraljevine
Danske u Republici Hrvatskoj, u sklopu zajedničkih aktivnosti,
organiziraju predavanja pod nazivom „NACIONALNI PROGRAM
ZDRAVSTVENE ZAŠTITE OSOBA SA ŠEĆERNOM BOLEŠĆU I ULOGA LIJEČNIKA OBITELJSKE MEDICINE I DIJABETOLOGA U NJEGOVOM PROVOĐENJU“.
Ravnateljica Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, dr. sc. Tamara Poljičanin, naglasila je da je šećerna bolest jedan od vodećih
uzroka smrti i gubitka kvalitete života ljudi te stoga predstavlja
vodeći javnozdravstveni problem kako u svijetu tako i u RH. Zbog
toga je od izuzetne važnosti kontinuirati ustrajati na osvješćivanju građana i liječnika obiteljske medicine. Zahvalila se i Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje na pomoći i aktivnom
sudjelovanju u realizaciji najavljenih predavanja o zaštiti osoba
sa šećernom bolešću.
Na konferenciji za tisak sudjelovali su ministar zdravlja Republike
Hrvatske prof. dr. sc. Rajko Ostojić, dr. med., ravnateljica HZJZa dr. sc. Tamara Poljičanin, dr. med., te veleposlanik Kraljevine
Danske u RH Nj. e. Poul Erik Dam Kristensen.
Veleposlanik Kraljevine Danske zahvalio se Ministarstvu zdravlja
i Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo na vrlo uspješnoj suradnji. Istaknuo je da je Danska vodeća zemlja u borbi protiv dijabetesa i prva zemlja koja je u liječenje uvela inzulin. Veoma je važno pronaći rješenje za liječenje što većeg broja ljudi, a u tome
najviše pomaže nacionalna strategija kakvu sada ima Hrvatska.
Serija predavanja o šećernoj bolesti najavljena na konferenciji
za tisak predstavlja uspješan nastavak suradnje Veleposlanstva
Kraljevine Danske s Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo i Ministarstvom zdravlja.
Ministar Rajko Ostojić zahvalio se veleposlaniku Kraljevine Danske na dosadašnjoj suradnji i pomoći u borbi protiv šećerne bo-
Cilj najavljenih predavanja je predstaviti postojeći Nacionalni
program, dobiti sugestije za njegovo unapređenje te informirati
o novim ugovorima i ulozi obiteljske medicine u liječenju šećerne bolesti.
Predavanja su se tijekom 2013. godine održavala prema sljedećem rasporedu:
24. listopad 2013. – Bjelovar - hotel Central (Vatroslava Lisinskog 2)
07. studeni 2013. – Slavonski Brod - Gradska knjižnica (Trg Stjepana Miletića 12)
13. studeni 2013. – Zagreb - hotel Esplanade (Mihanovićeva 1)
28. studeni 2013. – Varaždin - hotel Turist (Aleja kralja Zvonimira 1)
U 2014. godini planirano je održavanje još sedam predavanja u
sedam hrvatskih gradova.
Diabetes
www.diabetes.hr
11
Događanja i akcije
br. 1/2014
U termama Krka - Dolenjske toplice korisno druženje
predstavnika udruga "šećeraša" Slovenije, BIH i Hrvatske
U dobrom društvu
puno dobrih ideja
HSDU
N
etom nakon obilježavanja Svjetskog dana šećerne bolesti HSDU je organizirao vikend za predsjednike svojih
društava u Termama Krka – Dolenjske toplice u Sloveniji. Namjera je bila bolje međusobno upoznavanje, druženje,
rasprava o
problemima
te razmjena
iskustava
pogotovo s
predstavnicima sličnih
organizacija
iz Slovenije
i BiH.
U radnom dijelu se pobliže pojasnila uloga HSDU-a i uloga
lokalnih društava, koji su ciljevi i svrha jednih i drugih, kako
se financiraju i koji su im projekti.
Razgovor je nastavljen raspravom o inzulinskim pumpama,
njenim pogodnostima i manama uz primjere iz života direktno od majke dviju korisnica.
Čula su se iskustva kolega iz Slovenije i Bosne i Hercegovine o
sličnim problemima,
ali bila je to
i prilika za
dobivanje
novih ideja,
kako rada
u lokalnim
udruga-
12
Diabetes
www.diabetes.hr
ma tako i
u
načinu
f i n a n c i ra nja i skrbi o
osobama sa
šećernom
bolešću.
Iznesene su
također
i
ideje o zajedničkim projektima.
Pred kraj smo se dotakli i teme kako vidimo budućnost borbe
protiv dijabetesa u Republici Hrvatskoj.
Nakon radnog dijela programa našlo se vremena i za uživanje
u bazenima i aquafitnessu, a večernja druženja su potrajala
do kasno u noć.
Zaključak je da nam treba više ovakvih susreta jer s njih odlazimo puni novih ideja i projekata koje ćemo zasigurno pokušati provesti svaki u svojoj udruzi.
Edukacija + kontrola +
odmor = uspješna formula
očuvanja zdravlja
Rehabilitacijski odmor za udruge dijabetičara u Termama Krka
U Termama Krka ponosni smo na više od 15 godina suradnje sa udrugama dijabetičara.
Kod nas se odmaralo više od 10.000 gostiju dijabetičara, a samo u ovoj godini 26 grupa iz cijele Slovenije.
Program odmora ukljućuje:
• prilagođene tjelesne aktivnosti: hidrogimnastiku i vodnu aerobiku, različite aerobne aktivnosti:
kardio vježbe, nordijsko hodanje, vođene šetnje, vježbe disanja i opuštanja…
• edukacijske radionice o zdravoj prehrani, koje izvodimo i u obliku praktičkog tečaja kuhanja
• zdravstveni odgoj: predavanja liječnika, fizioterapeuta ili nutricionista
• mogućnost mjerjenja krvnog šećera svako jutro
• smještaj: puni pansion (doručak, ručak, večera, 2x dnevno mini užina s dijabetičarima
prilagođenom ishranom) u dvokrevetnoj sobi hotela 4*
• termalni i wellness užici: neograničeno kupanje u unutarnjim ili vanjskim termalnim bazenima,
noćno kupanje petkom i subotom, 1x slobodan ulaz u svijet sauna
• animacijski program: svečana večera, plesni večeri sa živom glazbom, društvene igre
Programe za dijabetike izvodimo u Termama Šmarješke
i Dolenjske Toplice (samo 1 sat vremena iz Zagreba),
koje imaju dugu tradiciju liječenja.
Za dodatne informacije kontaktirajte vašu udrugu
ili šaljite mejl na terme@terme-krka.si.
www.terme-krka.si
Intervju
In memoriam
br. 1/2014
br. 1/2014
Ovaj razgovor s akademikom Zdenkom Škrabalom objavili smo u našem časopisu
In memoriam
povodom 50 godina osnivanja i rada udruge dijabetičkih bolesnika
POSAO SE TREBA
VOLJETI,
a tada rezultati neće izostati
ZDENKO ŠKRABALO
A
kademik, prof. emerit., dr. sc., dr. med. Zdenko Škrabalo rođen je 4. kolovoza 1929. godine u Somboru.
Diplomirao je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta
u Zagrebu 1953. godine. Specijalizirao je internu medicinu, a
specijalistički ispit položio je 1958. u Zagrebu. Od 1958. radi
kao suradnik prof. dr. Erika Hauptmanna na osnivanju Klinike za unutarnje bolesti Medicinskog fakulteta u bolnici "Dr.
Ozren Novosel" u Zagrebu.
Doktorat medicinskih znanosti stekao je 1962. obranom doktorske disertacije «Endokrinološki poremećaji muških spolnih organa u toku teških konzumptivnih oboljenja» na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.
Kao stipendist Humboldtove zaklade boravi na usavršavanju
iz endokrinologije i dijabetologije 1962. i 1963. u Hamburgu
gdje radi na Klinici prof. Joresa te osniva prvi laboratorij za
citologiju endokrinih organa (štitnjača i muških spolnih žlijezda) u Njemačkoj.
14
Diabetes
www.diabetes.hr
Za asistenta Medicinskog fakulteta u Zagrebu izabran je
1965. godine. Habilitirao je iz predmeta interna medicina na
temelju rada »Citokemijska ispitivanja funkcionalnih stanja
štitnjače (eutireotične strume, hipertireoze i hipotireoze)»
godine 1967. na Medicinskom fakultetu u Zagrebu na kojem
je za docenta izabran 1971., za izvanrednog profesora 1974,
a za redovnoga profesora 1976. godine. Od 1961. predstojnik
je Zavoda za dijabetes, endokrinologiju i bolesti metabolizma
"Vuk Vrhovac" Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
Bio je predsjednik Endokrinološke i Sekcije za dijabetes i poremećaje metabolizma Zbora liječnika Hrvatske.
U svom znanstvenom i stručnom curriculumu Zdenko Škrabalo objavio je 271 rad i ukupno 184 kongresna priopćenja.
Prema izvodima iz Science Citation Indexa njegovi radovi citirani su 133 puta. Profesor Škrabalo organizirao je veliki broj
postdiplomskih studija iz dijabetologije (Medicinski fakultet
Sveučilišta u Zagrebu) sa do sada 11 generacija polaznika
(146 studenata) i stalnim međunarodnim udjelom.
Nastavni rad profesora Škrabala nije samo vezan za Medicinski fakultet u Zagrebu, već i za fakultete u Europi i Americi.
Godine 1992. izabran je za redovitog člana Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.
Karijera prof. Zdenka Škrabala može se podijeliti na 40 godina
rada u medicini i 10 godina rada u Hrvatskoj diplomaciji. Obnašao je dužnost ministra vanjskih poslova u Vladi RH, bio je
ambasador RH u Švicarskoj i u Mađarskoj.
Za svoj rad primio je od Medicinske akademije Hrvatskog
liječničkog zbora odličja za doprinos znanosti, nagradu za
životno djelo RH, izabran je za prvog profesora emeritusa
Sveučilišta u Zagrebu te imenovan za počasnog predsjednika
prvog kongresa endokrinologa Hrvatske 2007. godine. Nosilac je Spomenice Domovinskog rata, Spomenice domovinske
zahvalnosti, imenovan je brigadirom HV i odlikovan Redom
kneza Branimira s ogrlicom i Redom Danice hrvatske s likom
Katarine Zrinske.
Razgovor s akademikom Zdenkom Škrabalom,
povodom 50 godina osnivanja i rada udruge dijabetičkih bolesnika
Razgovor vodila prim. dr. Ana Švast Singer
P
rof. dr. sc. Zdenko Škrabalo svojim je neumornim za­laganjem
priskrbio hrvatskoj dijabetologiji zavidan ugled u svjetskim
razmjerima, pa tako predstavlja rijedak primjer znanstvenika
i liječnika koji ujedinjuje dva najvažnija kriterija za izbor u članstvo
Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti: značajan znanstveni
odjek u svjet­skoj medicinskoj literaturi i velik međunarodni do­pri­
nos liječnika u području endokrinologije, posebno dijabetologije.
Akademik Škrabalo se od 1990. godine aktivno uključuje u nastojanja oko uspostave samostalne Hrvatske. Bio je savjetnik u Uredu
Predsjednika Re­pub­like, obavljao je niz vanjskopolitičkih zadaća
u sjedištu Ujedinjenih naroda u Ženevi, bio je veleposlanik Re­
publike Hrvatske u Švicarskoj i Lichtensteinu, te u Ma­đarskoj. Iako
je umirovljen u listopadu 2000. godine, i dalje nastavlja aktivno
djelovati i potpredsjednik je Hrvatskog diplomatskog kluba. Ovaj
razgovor s uvaženim profesorom obavili smo po­vodom pedesetogodišnjice osnivanja i rada Udruge dijabetičkih bolesnika.
U mnogim stvarima bili ste prvi…
Cijenjeni profesore, zaslužni ste za razvoj medicinske znanosti općenito, kao i za razvoj naše nacionalne endo­krinologije. Prvi ste
opisali slučaj piroplazme, dotad nepoznate parazitske bolesti u čovjeka, jedan ste od malobrojnih istraživača koji objavljuje radove
iz tada pionirskog područja aspiracijske citodijagnostike štitnjače,
jedan ste od utemeljitelja citološke i histološke ana­lize testisa i jedan od najpoznatijih svjetskih dijabetologa. Osnivač ste i dugogodišnji voditelj organizirane me­dicinske skrbi o dijabetičarima, inicijator udruživanja bolesnika i začetnik podučavanja dijabetičara
o njihovoj bolesti. Mogu jedino reći da u svijetu postoji mali broj
ljudi koji su svojim radom toliko zadužili čovječanstvo, koji su u
svojem radnom vijeku toliko učinili, a i danas, iako ste umirovljenik, ne mirujete. Stoga bi našim čitateljima bilo zanimljivo znati
kakav je bio početak.
Kada se 1927. godine vratio iz Amerike, profesor Vuk Vrhovac
u bolnici Rebro otvara prvu ambulantu za dijabetičare. Godine
1940., također u bolnici Rebro, počinje s radom prva specijalistička jedinica za endokrine bolesti, pa tako i za dijabetes, a sedam
godina kasnije u istoj se bolnici otvara se i centar za dijabetes. Na
preporuku profesora Arpada Hahna, godine 1961. u bolnici Dr.
Ozren Novosel profesor Erik Hauptmann organizira odjel za endokrinologiju. S radom smo započeli u podrumskim prostorijama
bolnice, sa svega tri kreveta, a ja sam se prihvatio vođenja toga
odjela. Napredak je bio preseljenje na drugi kat bolnice, s nešto
više kreveta, a iste godine u istoj bolnici osnivamo i centar za dijabetes. Naše prostorije smještene su u Traumatološkoj bolnici,
s ciljem da budu što pristupačnije bolesnicima. Počeli smo raditi
u jednoj velikoj prostoriji koju smo pregradili zavjesama, tako da
smo stvorili prostor u kojem su mogla raditi tri liječnika, medicinska sestra, a tu se nalazio i mali laboratorij, te administrator. I Vi
ste, poštovana kolegice, tamo započeli svoj rad s dijabetičarima,
pa znate i sami kakve smo uvjete imali!
Unatoč problemima, moram priznati da nam volje i entuzijazma
nije nedostajalo, a bolesnika je bilo svaki dan sve više. Nakon dvije
godine uspjeli smo uz pomoć nekih utjecajnih pacijenata dobiti
prostorije na prvom katu Petrinjske ulice 34, koje nam je prepustila bolnica dr. Josipa Kajfeža. Raditi smo počeli s četiri liječnika,
jednom medicinskom sestrom i kliničkim laboratorijem u kojem
smo mogli izraditi kompletne laboratorijske nalaze. Oprema je nabavljena jednim dijelom od bol­nice, a mnogo više dobili smo iz
donacija. Iz toga vremena sjećam se jedne zanimljive zgode, kada
smo od zagrebačkoga aerodroma dobili veliku vagu koja je njima
koristila za vaganje prtljage. Vaga je imala veliki ekran na kojem se
je očitavala težina. Kada smo je smjestili u čekaonicu, pojavio se i
problem. Naime, pacijenti s većom težinom, a pogotovo gospođe,
nisu se željeli vagati jer je cijela čekaonica mogla vidjeti njihovu
Diabetes
www.diabetes.hr
15
Intervju
Intervju
br. 1/2014
br. 1/2014
težinu. Tada smo morali nabaviti dodatnu vagu, koja je stajala u
sestrinskoj so­bi. Nakon nekoliko mjeseci počeli smo raditi na okupljanju bolesnika u društvo dijabetičara, a prvi predsjednik društva
bio je gospodin Čerkovski. Medicinska sestra je u čekaonici podučavala bolesnike o dijeti, o higijeni nogu, što se pokazalo ko­risnom
dopunom individualne poduke svakog novo­otkrivenog bolesnika
u liječničkoj ordinaciji. Kako je za dijabetes važno da se što ranije dijagnosticira, obavili smo prvu detekciju dijabetesa u okolici
Samobora, i to u selu Rudo. Akcija je provedena u nekoliko uza­
stopnih nedjelja, a organizirali smo ju s profesorom Željkom Jakšićem i školom narodnog zdravlja Dr. Andrija Štampar. Rezultati su
bili ohrabrujući, a odaziv stanovništva odličan.
Otkriveno je dosta novih bolesnika dijabetičara, a rezultati su obrađeni u vidu doktorske disertacije dr. Željka Jakšića. Istovremeno,
jednom tjedno smo obavljali detekciju dijabetesa i u našem centru.
Dolazili su rođaci, prijatelji i susjedi naših pacijenata. Dvaput tjedno
u centar su dolazili specijalisti: kardiolog, neurolog, dermatolog i
okulist, koji su mogli otkrivati i rane komplikacije dijabetesa.
U centru se, pored obrade, poučavanja i praćenja bolesnika, neprestano provodila i edukacija liječnika.
Sjećam se dobro da je naš radni dan počinjao Vašim predavanjima!
To je istina, a to sam radio iz razloga što sam smatrao da je važno
obnavljati znanje i sistematski prolaziti gradivo iz cijele endokrinologije i dijabetesa. To je bilo potrebno i zbog toga što smo pored
stalne ekipe u centru imali i kolege, kao i medicinske sestre iz drugih ustanova i mjesta gdje su se počele osnivati službe za ciljano liječenje šećerne bolesti. Predavanja su bila nužna i zbog studenata
koji su dolazili na praksu. U centru se uvijek radilo bez ograničenog
radnog vremena.
Kako ste postigli da nikada nije bilo problema niti nesporazuma
oko toga koliko će se dugo raditi?
Smatram da svaki djelatnik na poslu ima svoje obveze i tu ne smije
dolaziti do konkurencije i rivaliteta, jer se tada javljaju problemi. Moja
je logika o tom problemu sljedeća: svatko ima svoj djelokrug rada, a
svi zajedno pokrivamo cjelokupno područje djelatnosti i zadatke.
Dijabetes je bolest modernog vremena i Vi ste u praksu uveli
edukaciju liječnika i medicinskih sestara iz svih dijelova naše zemlje, s ciljem stvaranja educiranoga kadra. Na taj su način svi oni
koji su prolazili edukaciju ostali trajno vezani za naš centar, iako
rade svaki u svo­jim sredinama. Sjećam se da ste svaka tri mjeseca održavali skupove s liječnicima koji se bave dijabetesom,
i to svaki put u drugom centru. Sjećam se tih putovanja, kada
smo vlakom putovali od Osijeka do Dubrovnika, ili autobusom
od Pule do Splita. U vlaku smo dolazili do Vas na razgovor i po
savjete, ali i kritike. Tek nedaleko cilja našega putovanja na red
bi došao Vaš magnetofon i pjesme područja koje smo pohodili.
Ostalo mi je to u sjećanju kao zaista nezaboravan doživljaj.
Pa znate, kolegice, u opuštenom razgovoru, kada nema žurbe, te­
lefona (mobitel još nije bio rođen), čovjek bolje upozna su­rad­nike
i kolege. Mislim da toga druženja danas više nema, a to je šteta.
Je li novoosnovano dijabetičko društvo dobro prihvaćeno od bolesnika i medicinskog osoblja?
Dijabetičko društvo se počelo brojčano širiti, te je po­krenut časopis namijenjen dijabetičarima. U njemu se objavljuju članci o dijabetesu, upute o prehrani, osobnoj higijeni, te o komplikacijama
koje se javljaju kod ove bolesti. Redovito bolesnike obavještavamo
o pravima dijabetičara iz zdravstvenoga i mirovinskog invalidskog
osiguranja.
16
Diabetes
www.diabetes.hr
broj kreveta, a ne smije se zanemariti ni izdavačka djelatnost.
Pokrenuli smo časopis “Diabetologia Croatica”, koji je dvo­je­zičan,
na hrvatskom i engleskom jeziku, a tijekom 25 godina radili smo i
na bibliografiji endokrinološke literature, koja na­žalost zbog nedostatka sredstava do danas nije tiskana.
Danas je zagrebačka Sveučilišna klinika za dijabetes, endo­
krinologiju i bolesti metabolizma “Vuk Vrhovac” u svijetu priznata
zdravstvena ustanova. Taj Zavod nalazi se na čelu mreže od četiri
regionalna centra za dijabetes (u Rijeci, Splitu, Osijeku i Zagrebu).
U Hrvatskoj postoje 23 centra i 15 savjetovališta za dijabetes. Organizacija službe za zaštitu bolesnika od šećerne bolesti služi kao
model Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji za uspostavu sličnih službi u drugim zemljama (što je već učinjeno u Pooleu, u engleskoj
regiji Southampton, u Bangladeshu, na Malti, te u regiji WHO/
UNRWA). Godine 1984. postali smo članicom Centra za zdravstvenu suradnju s nesvrstanim zemljama i zemljama u razvoju.
Profesore, često ste znali reći da dijabetes spada u ekipu »4 jahača apokalipse». Molim Vas, objasnite nam što to znači?
Dijabetes je, pored kardiovaskularnih, malignih i svih mogućih traumatskih bolesti, bolest modernog doba. Dijabetes je bolest koja
se širi s porastom životnog standarda, a i promjenom načina današnjega života. Treba spomenuti da je u nas širenju dijabetesa
pri­donijelo to što je nakon Drugoga svjetskog rata došlo do velike
selidbe stanovništva iz sela u grad, te je po­ljoprivredno stanovništvo sa 70 palo na svega 19 posto. Gradski život seosko stanovništvo nije moglo odmah prihvatiti, promijenio se način prehrane, a
potom su došli fizički i psihički stresovi.
Nikada niste mirovali i mirili se s postojećim stanjem liječenja
dijabetičara. Uvijek ste težili napretku koji je dolazio postupno.
Što je slijedilo?
Kad smo počeli s radom na drugom katu Zajčeve bolnice, prozori
soba su gledali na započetu i ne­do­vršenu zgradu kuhinje. Tada je
u meni proradio crv nemira. Bolnica nam je pristala ustupiti zgradu, ali smo je trebali dovršiti, što znači da smo trebali pri­ku­piti
financijska sredstva, što nije bilo lako. Pomogli su razni donatori, pa je čak projektni biro izradio i bes­platan projekt. Aktivni su
bili i pacijenti, kao i članovi dijabetičkih društava, te naši kolege
dijabetolozi. U to vrijeme preuređivao se tadašnji Trg Republike
(današnji Trg bana Jelačića) u Zagrebu i sva poduzeća su imala obvezu ustupiti gradu obveznice državnog zajma. Uspjeli smo dio tih
obveznica dobiti i za našu gradnju, tako da s pravom mogu reći
da je zgrada današnje klinike za bolesti metabolizma i dijabetesa
rezultat složenih na­pora njenih korisnika i zaposlenika. Opremanje
zgrade pomogle su mnoge tvrtke, a godine 1970. naša je usta­nova
prerasla u Zavod za dijabetes Medicinskog fakulteta u Zagrebu, a
1976. u Zavod za dijabetes, endokrinologiju i bolesti metabolizma.
Godine 1977. proslavili smo pedesetu obljetnicu rada zdrav­stvene
službe za dijabetičare.
Jeste li u novim uvjetima nešto mijenjali u stavovima veznim uz
edukaciju bolesnika?
Moje mišljenje i stavove nisam mijenjao, jer s dija­be­tesom se može
boriti samo osviješten bolesnik. Pojedinac to sam ne može, jer je
kao jedinka slabih mogućnosti. Zato treba i dalje osnivati i širiti
društva dijabetičara, jer je njihov rad jednako tako važan kao i rad
medicinskih stručnjaka. Svjetska zdravstvena organizacija odavno
je proklamirala načelo da svaki dijabetičar ima dva liječnika: prvi je
on osobno, a drugi sjedi u ordinaciji. Danas bolesnici od dijabetesa
uz stručni rad liječnika u novoj zgradi imaju daleko bolju skrb, kako
ambulantno, tako i na bolničkom odjelu na kojem se nalazi veliki
U svijetu je poznat i priznat Vaš način borbe u praćenju dijabetesa,
tzv. Hrvatski model. Molim Vas, recite nam u čemu se on sastoji.
Dijabetes je veliki socijalno-medicinski problem i bilo je potrebno
osmisliti njegovo rješavanje. Hrvatski model ima dva glavna cilja, a
to je rano otkrivanje bolesti koje uključuje organiziranje detekcije
dijabetesa, pružanje zdravstvene zaštite oboljelima aktiviranjem
samozaštite i samokontrole bolesnika s jedne strane, i zdravstvene
zaštite cijele populacije s druge strane. Drugi dio je smanjenje invaliditeta, što uključuje orga­nizaciju kontinuirane zaštite za sve, te pomoć svih bo­lesnika kroz sveobuhvatne me­tode rada na četiri razine
zdravstvene skrbi – na prvoj razini su bolesnici povezani u udruge dijabetičara koje surađuju s tri razine medicinske službe. Primarna se
zaštita ostvaruje kod liječnika opće medicine, tzv. obiteljskog liječnika, koji u timu ima medicinsku i terensku sestru. Sekundarna zaštita
je specijalistička ambulanta s timom sestara koje su osposobljene
za pouku o načinu liječenja, dijeti i higijeni. Tu su uključeni centri za
dijabetes i regionalni zavodi za dijabetes. Tercijarna zaštita provodi
se u bolnicama s mogućnošću hospitalizacije i dijagnostičke obrade, kao i liječenja u multidisciplinarnom timu stručnjaka. Suradnja
između sve tri razine mora biti stalna i kompletna. Osnova za postizanje uspjeha je stalna edukacija stručnjaka i bolesnika i njihova me­
đusobna suradnja, jer imaju zajednički cilj: omogućiti bolesnicima
da nauče živjeti sa svojom bolešću i prožive svoj životni vijek unatoč
bolesti, i to uz što manje stresova i komplikacija.
Profesore Škrabalo, pratite li i danas rad dijabetičkih udruga? Netom su završene akcije povodom Svjetskoga dana šećerne bolesti.
Naravno, ali zar je samo jedan dan u godini dovoljan za širenje
spoznaje o bolesti koja je bolest današnjice i od koje se svaki dan
otkriva sve veći broj novooboljelih, neovisno o uzrastu, što znači:
od ranog djetinjstva do duboke starosti. Pitam se zašto sredstva
javnog priopćavanja ne poklanjaju više pozornosti toj bolesti, što
bi donijelo više koristi nego štete.
Već drugu godinu Zagrebačko dijabetičko društvo ima dobro
osmišljenu akciju povodom Dana dijabetesa, pod nazivom «Djeca kontroliraju šećer svojim profesorima». Smatrate li to i Vi dobrom zamisli?
I te kako. Djeca bi u školi i u nastavi zdravstvenog odgoja tre­bala
dobiti saznanja o zdravoj prehrani i potrebi fizičke aktivnosti, kao
prevenciji. Na taj način dobili bismo zdravu populaciju koja bi svojim primjerom mogla utjecati na mlađa pokoljenja, ali i na svoje
roditelje.
Kako zamišljate suradnju laičkih dijabetičkih društava s medicinskim stručnjacima?
Smatram da je partnerski odnos dijabetičara, dakle laika, i profe-
sionalaca važan i treba se zasnivati na uzajamnoj dobroj suradnji i
uvažavanju, te povjerenju.
Na što ste posebno ponosni?
Posebno se ponosim činjenicom da nikada u životu nisam učinio
ništa što bi nekome naškodilo, odmoglo ili bi netko, ne daj Bože
mojom krivnjom nastradao. Danas svakome mogu pogledati u oči,
a za sve što sam učinio imao sam i opravdanje. Sretan sam i zadovoljan što u cijelom svijetu ima mojih učenika i suradnika koji su
vrhunski stručnjaci, što imam brojne prijatelje koji se nalaze visoko
u struci i koji mi se često javljaju. Oni održavaju kontakte s našom
zemljom, dolaze na stručne skupove i po­sjećuju me. Imam i naših
đaka iz nesvrstanih zemalja koji rade u svojim sredinama, javljaju
se, šalju mi svoje radove i mole za stručni savjet.
Što ste još htjeli učiniti, a niste uspjeli?
Htio sam da sustav bolje funkcionira, da suradnja bo­les­nika i medicinara bude bolja, da dijabetičari shvate koliko im je važno i korisno udružiti se i educirati o svojoj bolesti.
Što je za Vas značio odlazak iz struke u diplomaciju?
Kao što nam je poznato, bila su to ratna i vrlo teška vremena za
Hrvatsku, i od svakog pojedinca tražilo se da uloži sebe ka­ko bi se
ostvario zajednički cilj i stoljećima neostvaren san brojnih generacija – slobodna i neovisna država Hrvatska. Predsjednik Franjo
Tuđman je od mene tražio da se prihvatim mjesta ministra vanjskih poslova, jer sam svojim dugogodišnjim i brojnim kontaktima
u svijetu stekao puno prijatelja i znanaca koji su mogli pomoći u
našoj borbi, a i znao sam se snaći u raznim situacijama. Tako sam
ušao u politiku. Ipak, moram priznati da sam bio jako zadovoljan
kada se završila moja misija u diplomaciji i kada sam se mogao
vratiti kući i posvetiti starim aktivnostima.
Kažu da iza svakog uspješnog muškarca stoji njegova supruga. Poznajući od djetinjstva Vašu suprugu, znam da ste imali dobru potporu.
Moja pokojna supruga Lidija bila je stup naše obitelji, moj vjeran
i stalni pratilac i prvi i nezamjenjivi suradnik i mislim da bih puno
manje uspio učiniti da nisam imao tu stalnu potporu.
Žalite li za nečim u životu?
Žao mi je što zbog velikih obveza nisam imao više vre­mena za obitelj i prijatelje i što je moja supruga morala mnogo stvari iz našega
zajedničkog života preuzeti na sebe. Žalim, recimo, što danas, kada
sam ipak smanjio svoje aktivnosti, nje više nema kako bismo mogli
uživati u unucima. Imam dvije prekrasne unu­čice koje su stalno uz
mene, kao i brata i snahu, tako da sam okružen obitelji koja mi u
životu mnogo znači i zaista mogu biti zadovoljan.
Za kraj ovoga našega ugodnog razgovora, recite nam čarobnu formulu kako izdržati cijeli radni vijek s toliko različitih poslova, i uvijek ga s toliko snage i inventivnosti, tako dugo i uspješno obavljati.
Kada čovjek radi ono što voli i želi, kada ima dobre su­radnike i zna
točno postaviti ciljeve kojima teži i koji su usmjereni na dobrobit
svih, tada ostaje samo da se organizira vrijeme i, vje­rujte, nije nemoguće postići mnogo toga.
Došli smo i na kraj našega razgovora koji će meni ostati u sjećanju, tim više što sam bila Vaš đak, a kasnije i suradnica, i što sam
kao i mnogi drugi zahvaljujući Vama mnogo naučila. Uz blagdan
Božića i Nove 2007. godine želim Vam da budući dani i dalje budu
radosni i da se uvijek, kao i dosad, nadate dobru i uživate u plodovima svoga rada. Zahvaljujem Vam na ovom razgovoru, u ime
redakcije, čitatelja i u svoje ime.
Diabetes
www.diabetes.hr
17
Tema broja
Tema broja
br. 1/2014
br. 1/2014
OKRUGLA OBLJETNICA HRVATSKOG SAVEZA DIJABETIČKIH UDRUGA
SLATKIH 60 GODINA
HSDU
D
ruštvo dijabetičara Hrvatske (danas Hrvatski savez dijabetičkih udruga), osnovano je u Zagrebu 1954. godine, a
do 1969. osnovane su podružnice najprije u većim mjestima Hrvatske - u Splitu, Osijeku i Rijeci – a potom i u Dubrovniku, Pakracu, Novoj Gradiški, Šibeniku i Varaždinu. Do danas su
u Hrvatskoj osnovane 52 udruge, a ima najava da će ih biti još.
To možemo zahvaliti relativno malom broju aktivista, a naravno,
bilo je poticaja i pomoći kao i danas od osoblja iz medicinskih
centara u Zagrebu i u drugim gradovima. Pravi primjer je prof.
Škrabalo i njegovi suradnici te potom prof. dr. Željko Metelko
koji je bio i u našem Uredničkom vijeću a kasnije i član Izvršnog
odbora. Bez njega ne bismo uspjeli u realizaciji brojnih sadržaja,
a pogotovo je bila dragocjena njegova pomoć oko dječjih kampova u čemu nam godinama pomažu i Lions klubovi.
Do danas su u Hrvatskoj osnovane 52 udruge koje čine Savez, a
ima najava da će ih biti još. Svrha i ciljevi udruga su komunikacija
s članovima, osobama sa šećernom bolešću. Udruge okupljaju
i educiraju članove, provode mjerenja i aktivnosti u zajednici,
surađuju s lokalnom zajednicom i pokroviteljima. Udrugama u
svemu tome pomaže i HSDU koji im pruža edukacije i pomoć u
organizaciji. One sudjeluju u svim projektima Saveza, te kroz rad
i uključenost HSDU-a u odlukama državnih institucija – unapređenju skrb oboljelih od šećerne bolesti.
Od 1955. godine HSDU je član Međunarodne dijabetičke federacije (IDF), tu su važni međunarodni kontakti, posebice na regionalnoj razini s IDF Europe koji pomažu da HSDU usmjerava i
obogaćuje svoje aktivnosti.
Od davne 1963. svake godine organiziramo ljetne kampove za
djecu i mlade. Početkom 2012. godine prvi put smo organizirali
i zimski kamp na kojem su uz mlade iz Hrvatske sudjelovali i naši
mladi prijatelji iz Italije.
Dijabetičar je naš prvi časopis koji je počeo izlaziti 1967., a 1988.
mijenja ime u Šećerna bolest i mi. Gotovo 30 godina uređivao ga
je dipl. ing. Drago Kulaš. Časopis je 1992. godine promjenio ime u
Izvor kad je urednik postao dr. Ratimir Kovačević. On je s osobljem
Klinike i aktivistima našeg Zagrebačkog društva organizirao humanitarnu pomoć i edukaciju zajedno s prim. dr. sc. Manjom Prašek
za brojne izbjeglice i prognanike koji su se u ratnim zbivanjima
našli u Zagrebu. Bile su to godine velikog entuzijazma.
2002. godine časopis je promijenio ime u sadašnji Diabetes/
18
Diabetes
www.diabetes.hr
Slatki život koji izlazi šest puta godišnje i tiska se u 30.000 primjeraka po broju. Iznimnim entuzijazmom i brigom o osobama
sa šećernom bolešću glavna urednica dr. Mensura Dražić sa
svojim suradnicima i vodstvom HSDU uspijeva održati časopis
aktualnim i zanimljivim ne samo oboljelima od šećerne bolesti.
Osim časopisa HSDU izdaje i razne knjige, brošure i priručnike vezane uz šećernu bolest kao što su: Veliki kuharski vodič za dijabetičare, Kako osnovati udrugu osoba sa šećernom bolešću, Vodič za
kupnju kroz hrvatske trgovine, Jelovnici pravilne prehrane. Ovo su
samo neke od HSDU-ovih brošura i knjižica na temu dijabetesa, a
većinu njih udruge dobivaju besplatno. Rađene su u suradnji sa
stručnjacima, najčešće iz Sveučilišne klinike Vuk Vrhovac.
Ove godine planiramo izdati Edukacijski priručnik za djecu i mlade u kojem bismo na lak i dostupan način obradili sve relevantne
teme vezane uz dijabetes tipa 1. Priručnik će se moći koristiti
prilikom svih vidova edukacije novooboljelih - djece, roditelja, u
udrugama, bolnicama, kampovima ...
HSDU regionalno provodi dva puta godišnje (proljeće – jesen)
radionice koje su namijenjene mladim ljudima od 16 do 20 godina, a zamišljene su kao svojevrsni nastavak edukacije nakon
dječjeg kampa. Na radionicama sudjeluje 10 - 15 mladih osoba.
Isto tako provodimo i četverodnevne edukacijske radionice za
edukatore laike. Ovakav tip terapijske radionice namijenjen je
osobama koje su već duže aktivne u udrugama dijabetičara a i
same su osobe s dijabetesom tipa 2. Kroz projekt polaznici proširuju svoja znanja o šećernoj bolesti, a organizacijom lokalnih
tečajeva povećava se i broj bolje educiranih članova udruga kao
i stanovnika regija o životu uz šećernu bolest.
Po prvi puta namjeravamo organizirati edukacijsku radionicu
„Dijete s dijabetesom i roditelji“ na kojoj bi se, uz sudjelovanje
stručnjaka kao i roditelja djece s dijabetesom, postojećim i novootkrivenim osobama pomagalo u svladavanju prvih koraka.
HSDU je do sada organizirao 11 kongresa osoba sa šećernom
bolešću, 8 športskih igara i 5 susreta mladih dijabetičara na kojima sudjeluje više od 500 sudionika.
U proljeće po prvi puta kreću Sportske igre za članove udruga
HSDU-a gdje ćemo, uz sportsko druženje i zabavu organizirati i
predavanja o važnosti sportske aktivnosti i prehrani.
Redovito sudjelujemo na IDF kongresima te na EASD godišnjim
sastancima.
Pokrenuli smo stranicu Plavi grad namijenjenu djeci do 18 godina koja imaju dijabetes tip 1 i kojih u Hrvatskoj ima oko tisuću.
To je mjesto gdje se mogu družiti, igrati, učiti, pričati.
Sve možete doznati na http://www.plavi-grad.com.
Trajno informiranje javnosti o vlastitom radu i aktivnostima te
edukacija osoba sa šećernom bolešću objavljujemo na našem
web portalu www.diabetes.hr te na našim Facebook stranicama.
Svake godine 14. studenog obilježavamo Svjetski dan šećerne
bolesti i tada organiziramo razne akcije, javna mjerenja šećera u
krvi, aktivnosti i manifestacije, javne tribine, predavanja i mjerenja šećera krvi u cijeloj Hrvatskoj, a 2013. imali smo predavanje
i mjerenje šećera i u Saboru RH.
Važno je spomenuti i sudjelovanje na Europskom prvenstvu u
malom nogometu osoba sa šećernom bolešću (DIAEURO), a
2013. natjecanje je HSDU, pod pokroviteljstvom IDF Europe, organizirao u Zadru gdje se okupilo 170 sudionika. Tim projektom
nastojali smo podići svijest o potrebi tjelesne aktivnosti kao jednom od najvažnijih faktora u kontroli i upravljanju dijabetesom
te istaknuti kako osobe s dijabetesom mogu biti fizički aktivne
kao bilo koji zdravi pojedinac. Inače, natjecalo se 12 nacionalnih
timova osoba s dijabetesom (odrasli od 18 +) iz Ukrajine, Belgije,
Poljske, Italije, Slovačke, Portugala, Srbije, Mađarske, Bugarske,
Rumunjske, Uzbekistana i Hrvatske. Svaka reprezentacija bila je
u pratnji liječnika – dijabetologa i trenera tima. Projekt je bio organiziran pod pokroviteljstvom IDF Europe. Hrvatski tim osvojio
je broncu, Portugalci srebro, dok su zlato odnijeli Mađari pa su
pripreme za slijedeći DIAEURO u Budimpešti već započele.
U svom radu HSDU je povezan sa Sveučilišnom klinikom Vuk
Vrhovac koja je Referentni centar za dijabetes, Regionalnim i
županijskim centrima za dijabetes, Ministarstvom zdravlja i Vladom RH, Domovima zdravlja, Uredima za zdravstvo, Hrvatskim
zavodom za javno zdravstvo, Hrvatskim zavodom za zdravstveno
osiguranje, KB Sestre Milosrdnice, KBC Zagreb i KB Dubrava.
HSDU okuplja i predstavlja stav dijabetičara na nacionalnoj razini, bori se za njihova prava, okuplja i predstavlja stav osoba
sa šećernom bolešću na nacionalnoj razini i bori se za njihova
prava. Surađuje s pokroviteljima i prijavljuje projekte na nacionalnoj i međunarodnoj razini. HSDU se financira od projekata,
natječaja i sponzora koji su svjesni razlike između sponzoriranja udruga i Saveza. HSDU osim Udruga još čine Ured Saveza operativno tijelo bez kojeg HSDU ne bi mogao kvalitetno raditi i
provoditi sve projekte, te Izvršni odbor koji nadgleda rad Saveza,
sudjeluje u donošenju prijedloga i odluka.
I dalje želimo jačati borbu protiv šećerne bolesti i naše udruge
jer „zajedno smo jači“.
Tema broja
Sponzorirani članak
br. 1/2014
br. 1/2014
Ja tako mislim
HSDU će odgovoriti
zahtjevima vremena
Uloga udruga nije zamjena ni „krpanje nedostataka“ zdravstvenog sustava nego dodatna vrijednost za
očuvanje zdravlja populacije, partner koji je promotor i svojevrsni monitor provođenja zdravstvene
skrbi. Obljetnica koju HSDU slavi svjedoči o tome
Prof. dr. sc. Ivana Pavlić-Renar
Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Zavod za endokrinologiju Klinike za unutarnje bolesti KBC Zagreb
Z
ahvaljujem HSDU na pozivu za sudjelovanjem u proslavi
obljetnice mojim razmišljanjima o ulozi udruga bolesnika.
Odnos osobe pogođene bilo kojom bolešću prema bolesti jako utječe na tijek bolesti. Dobar odnos nije dovoljan za
uspješno liječenje, ali je nužan. Najbolji lijekovi i postupci će biti
kompromitirani ako bolesnik sam nema konstruktivan odnos
prema liječenju. Ovo vrijedi za svaku bolest a posebno za bolesti
na koje životni stil ima veliki utjecaj.
Najveću potporu i najviše praktičnih – „životnih“ savjeta može
se dobiti od onih koji se i sami nose s istim problemom. Tu vidim
posebno veliku ulogu društava bolesnika. Dakako, ne samo tu:
društveno prihvaćanje, olakšavanje provođenja potrebnog liječenja i praćenja važna je uloga udruga. Međutim, osim što mogu
olakšati život osobama sa šećernom bolešću, udruge mogu
puno učiniti u promociji zdravlja i prevenciji bolesti u populaciji.
Način života – prehrane, tjelovježbe, koji se preporučuje osobama sa šećernom bolešću nije nikakav poseban „režim za bolesnike“ nego zdrav život kojim se može odgoditi ili izbjeći nastanak
danas vodećeg zdravstvenog problema populacije: srčano-žilnih
bolesti. Osviještena osoba sa šećernom bolešću zna da je njoj
takav način života uvjet za kontrolu bolesti, no on je preporučljiv
doslovce svakome za očuvanje zdravlja. Udruge imaju ogroman
potencijal u promociji takvog načina života.
Uloga udruga nije zamjena ni „krpanje nedostataka“ zdravstvenog sustava nego dodatna vrijednost za očuvanje zdravlja populacije, partner koji je promotor i svojevrsni monitor provođenja
zdravstvene skrbi. Ovo je jako rano prepoznato: obljetnica koju
20
Diabetes
www.diabetes.hr
HSDU slavi svjedoči o tome.
Osnivač moderne hrvatske dijabetologije akademik Zdenko
Škrabalo od početka je poticao suradnju struke s udrugama.
Nije nevažno da je to bilo u sustavu u kome vlast nije baš dobro
gledala na udruživanja građana, trebalo je umješnosti i takta da
ih se očuva. Vremena se mijenjaju, način a dijelom i sadržaj rada
udruga se mijenja. One više nisu „potencijalna opasnost“, dapače, kao dio civilnog društva njihova opstojnost je neupitna. No,
javljaju se nove opasnosti/napasti: svjesno ili nesvjesno mogu
postati izmanipulirane raznim drugim interesima. A i bolest se
mijenja: nekadašnja „staračka“ šećerna bolest (tip 2) počinje sve
ranije i time postaje sve teža.
Sigurna sam da će HSDU kao cjelina i njegove sastavnice znati
odgovoriti na zahtjeve vremena i prilagođavati svoju djelatnost
potrebama. Vidim budućnost u integralnom jakom društvu za
savladavanje šećerne bolesti – slično kako to imaju u nekim
razvijenijim zemljama - gdje će osobe sa šećernom bolešću, liječnici, pripadnici zdravstvenih i pratećih struka, znanstvenici...
ukratko, svi kojima je problem šećerne bolesti u žiži osobnog ili
profesionalnog interesa, biti partneri u savladavanju tereta bolesti. Ne mogu prihvatiti da je u ovako maloj zemlji nužno imati
puno društava koja se bave istim problemom s različitih polazišta. Smatram da rasipamo energiju. Vjerujem u zajednički rad i
čini mi se vrijednim težiti integraciji.
Svim članovima HDSU i njegovih sastavnica čestitam veliku i vrijednu obljetnicu želeći puno uspjeha u radu. Vjerujem da će nas
i dalje impresionirati svojom energijom i inovacijama.
Dijabetička retinopatija
Dr. sc. Romano Vrabec, specijalist oftalmolog
Poliklinika Ghetaldus, Trg bana. Jelačića 15, Zagreb
P
ovišene vrijednosti šećera u krvi, kroz dugi niz godina,
dovode do promjena na krvnim žilama u cijelom tijelu,
a posljedice dijabetesa mogu se javiti u različitim organima. Tako radi povišenog šećera nastaju bolesti: bubrega (dijabetička nefropatija), perifernih živaca (polineuropatija), dijabetičko stopalo, češće infekcije, reumatske bolesti i sl. Jedna
od značajnih komplikacija koja može nastati radi dugotrajno
povišenih vrijednosti šećera u krvi je dijabetička retinopatija.
Ona nastaje unutar oka, a promjene zahvaćaju male krvne
žile na očnoj pozadini (fundus). Obzirom da promjene nastaju
unutar oka, početne promjene rijetko uzrokuju simptome koje
sami bolesnici s dijabetesom mogu primijetiti, te se stoga preporuča kod svih bolesnika s povišenim vrijednostima šećera u
krvi učiniti pregled očne pozadine kod oftalmologa (liječnika
specijaliste za očne bolesti). Tako se mogu otkriti krvarenja
na očnoj pozadini, uraštanje novih krvnih žila (neovaskularizacija), te krvarenje koje može ispuniti očnu jabučicu. Sve su
to promjene koje mogu značajno ugroziti vid. Dijabetička retinopatija je značajan javnozdravstveni problem u RH jer od
220.000 registriranih dijebetičara oko 70.000 bolesnika ima
probleme s dijabetičkom retinopatijom.
Simptomi dijabetičke retinopatije su slabiji i zamagljen vid,
bolesnik navodi da gleda kroz vodu ili dim, može zamijetiti
iskrivljenje slike, te crnilo pred okom.
Dijagnostika dijabetičke retinopatije utvrđuje se: pregledom
vida, širenjem zjenica i pregledom očne pozadine, a koristimo se i najsuvremenijim postupcima kao što su snimanje
krvnih žila na očnoj pozadini s kontrastom (FAG - fluoresceinska angiografija), a još bolji uvid u stanje očne pozadine dobiva se snimanjem očne pozadine pomoću optičke koherentne
tomografije (OCT).
Kod uznapredovalih promjena potrebno je učiniti fotokoagulaciju (spaljivanje) neželjenih promjena na krvnim žilama
unutar oka. U tu svrhu na raspolaganju je nekoliko vrsta lase-
ra. U današnje vrijeme sve se više koriste lijekovi koji se pomoću injekcije daju direktno u oko. Iako to djeluje zastrašujuće, injekcija su vrlo tanke, a postupak se obavlja u lokalnoj
anesteziji tako da bolesnici to vrlo dobro podnose. U nekim
slučajevima potrebna je kombinirana terapija laser + primjena lijekova u oko.
Dobrom kontrolom šećera u krvi može se prevenirati i usporiti nastanak dijabetičke retinopatije.
Svi bolesnici s dijabetesom trebali bi napaviti kontrolni pregled očne pozadine jedan puta godišnje, a ako primijete bilo
kakve promjene vida i ranije.
Tema broja
Tema broja
br. 1/2014
br. 1/2014
ŠTO JE OSTALO: 52 godine suradnje Sveučilišne klinike za dijabetes, endokrinologiju i
bolesti metabolizma Vuk Vrhovac i Hrvatskog saveza dijabetičkih udruga
SPAJANJE ŠTETNO PO ŽIVOT?
Istraživanje Svjetske zdravstvene organizacije (SZO) o životnom vijeku u različitim dijelovima
svijeta utvrdilo je da ljudski život puno više ovisi o politici vlada nego o brojnim biološkim i genetskim
čimbenicima. Ljudski život, zaključuje se, danas najviše ugrožava “porazna kombinacija loše politike,
gospodarstva i društvenih strategija”. Jesu li to istraživači SZO gledali efekte nasilnog ujedinjenja KB
Merkur i Sveučilišne klinike Vuk Vrhovac?
Prof. dr. sc. Željko Metelko dr. med., KB Merkur, Sveučilišna klinika Vuk Vrhovac
V
izijom prof Matovinovića i akademika Škrabala, prvi podaci o
organiziranju i pomoći u razvoju Udruge dijabetičara (danas
Hrvatski savez dijabetičkih udruga (HSDU) započeli su pedesetih godina prošlog stoljeća usporedo s prvim podacima o istraživanjima broja registriranih bolesnika na otoku Braču, te oblicima
zdravstvenog odgoja za djecu od 7 do 15 godina u odmaralištima
tijekom ljeta organiziranim prvi puta 1963. godine i od tada redovito
svake godine do danas. Organizacije su se razvijale usporedno, često
se činilo da je HSDU odjel Sveučilišne klinike za dijabetes, endokrinologiju i bolesti metabolizma Vuk Vrhovac - (SKVV).
Vrijeme početka i njegovanja
To je bilo razdoblje bez samoorganizacije udruge gdje je SKVV bio
i "mama i tata" udruge s inovativnom, organizacijskom i financijskom obvezom. Usporedo s cjelokupnom zdravstvenom organizacijom, već tada se uočava važnost odterećenja zdravstvenih djelatnika zbog prevelikog broja bolesnika te se ističe važnost sastajanja
osoba sa šećernom bolešću.
Od prve polovine 1968. dobro obrazovani dijabetički bolesnici u
Klinici Vuk Vrhovac preuzimaju mentorstvo nad novim članovima,
novootkrivenim osobama sa šećernom bolešću. Godinama je bilo
lutanja u organiziranju društava dijabetičara, molbi osobama sa
šećernom bolešću da preuzmu organizaciju i vođenje društva uz
organizacijsku i financijsku potporu iz Sveučilišne klinike Vuk Vrhovac (SKVV), KB MERKUR.
Usporedo s edukacijom specijalista dijabetologa SKVV, osnivanjem centara za dijabetes u medicinskim centrima Hrvatske, sazrijevalo je vrijeme organiziranja udruga i uz novootvorene centre,
tako da je 1975. godine Savez dijabetičara Hrvatske promijenilo
ime u Savez društava za borbu protiv dijabetesa SR Hrvatske jer je
broj društava izvan Zagreba postajao sve veći. U Zagrebu su tada
djelovale dvije organizacije - Društvo dijabetičara Hrvatske i Zagrebačko dijabetičko društvo, koje su se još uvijek radi redovite
22
Diabetes
www.diabetes.hr
pomoći naslanjale na Sveučilišnu kliniku Vuk Vrhovac.
Godinama je trajala borba za edukaciju djece sa šećernom bolešću u kampovima uz nadzor dijabetologa i educiranih medicinskih
sestara, što je do osamostaljenja Hrvatske plaćalo zdravstveno osiguranje da bi poslije bilo ukinuto. Za djecu sa šećernom bolešću
plaćanje edukativno rekreativnog boravka od strane socijalnog
osiguranja više nije bilo sredstava. Od tada SKVV i HSDU, uz posebnu osobnu inicijativu ravnatelja Klinike prof. dr. sc. Željka Metelka,
omogućila je redovito upućivanje, često i za dvije skupine djece,
uz izdašnu pomoć liječnika i medicinskih sestara SKVV, posebno
prim. mr. sc. Manje Prašek i med. sestre Ane Bastalec.
Vrijeme suradnje
Vrijeme izuzetne suradnje započelo je povećanom aktivnošću dr.
Ratimira Kovačevića i dr. sc. Mensure Dražić. U to vrijeme napravljeno je najviše zajedničkih akcija. Objavljena je poštanska marka kojom je omogućena nabavka značajne aparature za SKVV, do drugih
aktivnosti radi prikupljanja novca za HSDU. Izuzetnu pomoć u tom
smislu učinila je SKVV putem LIONS Kluba Kaptol održavanjem različitih događanja kojima je prikupljan novac prvenstveno za edukacijsko rekreacijski boravak djece zbog čega je SKVV imenovana 1977.
godine LIONS centrom za unapređenje kvalitete života osoba sa
šećernom bolešću. Pomoć je ostvarivana redovito do 2013. godine.
Najveća zajednička aktivnost SKVV i HSDU bila je 1985. godine
kada je HSDU organizirala Zakladu dijabetičkih bolesnika kao investitora izgradnje nove zgrade SKVV. Zahvaljujući toj inicijativi
uspjelo se osigurati prostore za skrb osoba sa šećernom bolešću,
poboljšanje bolničkog rada ali posebno poliklinike za liječenje
osoba s najkompliciranijim oblicima šećerne bolesti (inzulinske
pumpe, intenzivirano liječenje inzulinom) i komplikacija šećerne
bolesti (na srcu, nogama, živcima, očima i posebno na bubrezima,
jer je dijaliza osoba sa šećernom bolešću posebno zahtjevna zbog
nestabilnosti stanja osoba sa šećerenom bolešću).
Uključivanjem psihologa omogućena je pomoć osobama sa šećernom bolešću s tim smetnjama. Posebnost je u činjenici da je HSDU
u novoizgrađenoj zgradi imala svoju prostoriju u kojoj je bio ugovorom zaštićen prostor u kojem se provodila dnevna aktivnost HSDU-a
u neposrednom dodiru s osobama sa šećernom bolešću. To je bilo
vrijeme kada je postojala izuzetna komunikacija između Zaklade dijabetičkih bolesnika koja je financirala izgradnju i SKVV te održala
kompromis u suradnji. Gospodin Buković kao predsjednik Zaklade,
predao je ključeve novoizgrađene zgrade 1987. godine.
Zajedničkim naporima održan je prvi kongres dijabetičara 1997.
godine u Dubrovniku.
Uspješna suradnja nastavljena je sve do 2005. godine kada je dr.
sc. Mensura Dražić osnovala Koaliciju udruga u zdravstvu kao krovnu organizaciju bolesnika u promociji zdravlja.
Vrijeme rastanka
Na žalost, zbog pogrešnog, provincijalnog i obiteljsko-neakademskog načina odlučivanja o budućnosti, SKVV je nužno trebala pomoć da bi ustanova i dalje mogla na najbolji način služiti osobama
sa šećernom bolešću u Hrvatskoj ali i u inozemstvu u optimalnim
uvjetima rada. Odluka o pripajanju drugoj većoj bolnici (Vlada
Republike Hrvatske od 13. svibnja 2010., klasa: 510-01/10-01/03,
ur. broj: 5030121-10-2, predmet: Odluka o pripajanju Sveučilišne
klinike za dijabetes, endokrinologiju i bolesti metabolizma Vuk Vrhovac Kliničkoj bolnici Merkur) nije bila zaustavljena na način kao
što se očekivalo od HSDU, osim Zagrebačkog društva. Vjerovanje
predstavnicima Vlade RH pokazalo se prevarom ili zaboravom. Rasprave na Odboru Sabora za zdravlje u dva navrata, kao i u Saboru,
ispunjene brojnim slatkorječivim obrazloženjima, završile su ne-
Komentar predsjednika HSDU-a Davora Bučevića
Demokracija uvjetuje obostrano pravo na iznošenje osobnog
mišljenja što iznosim u odnosu na gornji tekst cijenjenog prof.
dr. Željka Metelka.
U višekratnim sastancima sa tadašnjim ministrom dr. Milinovićem kojem su prisustvovali i ravnatelj KBC Merkur prof. dr.
Vidas, kao i prof. dr. Car, doministri…. tražili smo, kao HSDU,
odustajanje od vraćanja SK „Vuk Vrhovac“ u okrilje KBC Merkur.
Razgovore nam je otežavala jednoglasna suglasnost Upravnog vijeća Klinike Vuk Vrhovac o podržavanju pripajanja, kao i
podržavanje istog ili neprotivljenje od strane Stručnog Vijeća.
Također, na Danu dijabetologa u Zadru na odboru za dijabetes
očekivali smo glasan i tvrd stav o protivljenju fuziranja SK Vuk
Vrhovca. Dočekali smo površnu i iznenađujuće blagu raspravu
od članova Odbora i prof. dr. Kokića kao tadašnjeg predsjednika.
Uz sve navedeno, ministar je uvjeravao kako će:
1. Funkcionalnost i aktivnost SK Vuk Vrhovac ostati ista - garancije ministra da se za osobe s dijabetesom ništa neće mijenjati u
funkcionalnosti klinike, već da će se ista i unaprijediti.
održavanjem obećanja. Samostalnost ustanove od nacionalnog i
međunarodnog stručnog, znanstvenog i nastavnog značenja nije
obnovljena ni poslije odluke Ustavnog suda da je odluka Vlade o
spajanju zdravstvenih ustanova iz 2010. godine protuustavna.
Od tada Sveučilišna klinika Vuk Vrhovac bilježi izrazito smanjenje
uvjeta rada, smanjenje broja osoblja, uništenje kontinuirane dokumentirane kvalitete rada, smanjenje inozemne aktivnosti i smanjenje ukupnog ugleda ustanove kao dijela Medicinskog fakulteta
Sveučilišta u Zagrebu. Najkraće: smanjena je uloga institucije SKVV
kao nacionalnog i internacionalnog centra izvrsnosti što je bilo vidljivo i u smanjenju broja zadovoljavajuće reguliranih dijabetičara u
nacionalnom registru poslije 2010. godine.
Na žalost, istraživanje Svjetske zdravstvene organizacije o životnom vijeku u različitim dijelovima svijeta utvrdilo je da ljudski život
puno više ovisi o politici vlada nego o brojnim biološkim i genetskim čimbenicima. Ljudski život danas najviše ugrožava “porazna
kombinacija loše politike, gospodarstva i društvenih strategija” –
zaključak je istraživanja Svjetske zdravstvene organizacije.
Jedino je predsjednica Koalicije udruga u zdravstvu Mensura Dražić upozorila da je neizvjesno što od spajanja bolnica mogu očekivati pacijenti budući da je i na ovom primjeru primijenjena "standardna metodologija" po kojoj se odluke donose nepripremljeno i
na brzinu, pa se onda događa da se povlače.
Nije povučena!
Hrvatski savez dijabetičkih udruga i dalje će morati nastaviti funkcioniranje sam, uz neizvjesnu pomoć Sveučilišne klinike Vuk Vrhovac.
Želim mu sreću.
NAPOMENA: Oprema teksta je redakcijska
2. Zadržat će se ime Vuk Vrhovac u nazivu Klinike.
3. Zadržat će se status suradne ustanove Svjetske zdravstvene
organizacije i Ministar će poduprijeti takav status.
4. Ministar je spreman prihvatiti da i zamjenik ravnatelja KB
Merkur bude voditelj Klinike VV.
Na tim sastancima sudjelovali su tadašnji - Ministar zdravstva i
socijalne skrbi RH dr. Milinović, dr. Jurković, Ravnatelj HZZO-a
dr. Strizrep, dr. Bagat, Ravanatelj KBC Merkur prof. dr. Vidas; vd
pročelnika Klinike za dijabetes Vuk Vrhovac prof. dr. Car.
U cijelom navedenom kontekstu nismo mogli postići više. Potvrdu takvih odnosa i djelovanja u Hrvatskoj potkrepljuje i donesena odluka Vrhovnog suda RH iz 2010. godine o pripajanju
Zagrebačkih bolnica kao protuustavna, a koja do danas nije razmatrana ili riješena na Vladi, ni prošloj ni sadašnjoj!
O istom smo ponovo zatražili očitovanje na sastanku u Ministarstvu zdravlja 13. prosinca 2013., a odgovor još čekamo.
Nažalost, u opisanom kontekstu, pripajanje nije bilo moguće zaustaviti očito od nikoga.
Predsjednik HSDU-a Davor Bučević
Diabetes
www.diabetes.hr
23
Tema broja
br. 1/2014
velika
Zašto radimo s HSDU-om?
postignuća
1930. godine, Novo i Nordisk u
Danskoj osnivaju bolnice za
dijabetičare kako bi unaprijedili skrb
Vjerujemo da smo našom potporom učinili HSDU snažnijim, a vašu borbu
protiv šećerne bolesti moćnijom. Naša suradnja se nastavlja te se nadamo da
ćemo zajedničkim snagama učiniti još puno toga na dobrobit hrvatskih obitelji
zahvaćenih ovom epidemijom
Hrvoje Čanić, NovoNordisk
K
EDITH DANIELSEN (1904-2002)
Glavna sestra, Hvidøre Diabetes Sanatorium, Danska
Podučavanje dječaka s dijabetesom
1932. godine, Nordisk je osnovao bolnicu Steno Memorial. Šest godina kasnije,
Novo je osnovao Hvidøre Diabetes Sanatorium. Glavna sestra u Hvidøre,
Edith Danielsen, bila je predvodnik u promicanju zdravog života kao ključnog
faktora regulacije dijabetesa. Zahvaljujući vlastitim bolnicama, ove dvije tvrtke su
ponudile specijaliziranu brigu za dijabetičare u Danskoj, dok su istovremeno skupljale
saznanja o potrebama bolesnika. 1992. godine, Steno i Hvidøre su spojene u jednu
ustanovu stvorivši Steno Diabetes Center.
Novo Nordisk nastavlja rast na holističkom pristupu liječenja dijabetesa koji je
primjenjivan u Steno i Hvidøre centrima. Noviji primjer je DAWN2™ studija
(Diabetes Attitudes, Wishes and Needs), koja stremi prema novim saznanjima i
iskustvima osoba s dijabetesom, njihovih obitelji i drugih učesnika.
ao dugogodišnji generalni sponzor i partner, u ime
društva NOVO NORDISK Hrvatska d.o.o. želimo iskreno čestitati Hrvatskom savezu dijabetičkih udruga na
vaših 60 godina postojanja tijekom kojih ste učinili puno pa i
u okolnostima koje su često bile poprilično teške.
Već godinama uspješno i uporno radite na podizanju svijesti
o šećernoj bolesti. Upućujete na važnosti ranog dijagnosticiranja pri čemu su mnogi saznali da imaju šećernu bolest
upravo na akcijama mjerenja glukoze u krvi koje ste sami organizirali po Hrvatskoj. Pomažete mnogima svojim znanjem,
iskustvom i trudom što ga nesebično ulažete, mnogobrojnim
edukacijama, akcijama, časopisom… Velikim brojem udruga
pacijenata „pod vašim kišobranom“ borbu protiv šećerne
bolesti činite uspješnijom i masovnijom. Njegovanjem vaše
suradnje sa svima uključenima u ovu borbu, liječnicima, institucijama u Hrvatskoj, ljekarnicima, postali ste prepoznati kao
jedan od nezaobilaznih čimbenika.
Izdanje: 01-22.02.2013.
GODINA MIJENJAMO DIJABETES
NOVO NORDISK raduju
sve akcije koje poduzimate
Izrazito smo ponosni što naša kompanija u cijelome svijetu
pomaže udrugama pacijenata. Kao dio grupacije NOVO NORDISK-a ovdje, u Hrvatskoj, svaki vaš uspjeh i svaka akcija koju
provodite osobito nas raduju.
Naša transparentna suradnja poštuje visoke etičke standarde
i zakonske propise te je primjer kako farmaceutska industrija
može pomoći udrugama pacijenata na kvalitetan način, poštujući vašu neovisnost i integritet.
Vjerujemo da smo našom potporom učinili HSDU snažnijim,
a vašu borbu protiv šećerne bolesti moćnijom. Naša suradnja se nastavlja, te se nadamo da ćemo zajedničkim snagama
učiniti još puno toga na dobrobit hrvatskih obitelji zahvaćenih ovom epidemijom.
Ovogodišnja proslava vašeg 60. „rođendana“ poklopila se i
s našim „rođendanom“. Naime ove smo godine proslavili 90
godina otkako je u Danskoj započela proizvodnja inzulina. U
travnju 1923. prvi su bolesnici sa šećernom bolešću započeli
u Danskoj liječiti svoju bolest inzulinom, a među njima i Marie
Krogh. Cijela naša povijest započela je upravo s Marie Krogh
koja je bolovala od šećerne bolesti, i njezinim suprugom, Augustom Krogh-om, kasnije dobitnikom Nobelove nagrade.
Njihov mukotrpan rad na primjeni načina liječenja ove bolesti
doveo je do početka proizvodnje inzulina u Danskoj.
Od tada do danas NOVO NORDISK ulaže napore u stalno unapređivanje lijekova za liječenje dijabetesa. Danas imamo tisuće zaposlenika diljem svijeta i nikada ne činimo kompromis
kad je riječ o kvaliteti i poslovnoj etici.
Osim u pronalazak inovativnih lijekova ulažemo znatne napore u edukaciju, prevenciju, u što bolju kvalitetu života
oboljelih, a suradnja s vama velikim dijelom olakšava i naša
nastojanja u Hrvatskoj.
Diabetes
www.diabetes.hr
25
Prehrana
Prehrana
br. 1/2014
br. 1/2014
Kraljevske mahunarke
za sirotinju i za bogate!
Snježana Gaćina, dipl. med. techn.
KB Merkur, Sveučilišna klinika za dijabetes, endokrinologiju i bolesti metabolizma Vuk Vrhovac
M
ahunarke (leguminoze) ubrajaju više vrsta povrća
koje se zbog omjera bjelančevina, masti i škroba možda i ne bi mogle nazivati povrćem. To je velika obitelj
koja ubraja oko 20.000 biljnih vrsta, a našoj kulturi najbliže su
mahuna, bob, grašak, kikiriki, slanutak, grah, leća i soja.
Plodovi leguminoza smješteni su u mahuni što im je i odredilo naziv.
Mahunarke su skupina namirnica koja je u domaćoj prehrani zapostavljena, smatrana je „hranom siromaha“ i nalazi se
pri dnu ljestvice prema zastupljenosti na domaćoj trpezi. Mahunarke u svom korijenu formiraju sitne kvržice u kojima žive
bakterije koje s biljkom žive u simbiozi. One daju biljci dušik,
26
Diabetes
www.diabetes.hr
izgrađuju aminokiseline belančevina u plodovima mahunarki,
a od nje uzimaju hranu. Zbog toga su ove biljke preporučljive
za ekološku održivost ratarstva jer oplemenjuju tlo dušikom.
Mahunarke su najbogatiji izvor bjelančevina koje imaju manju biološku vrijednost od onih iz žitarica zbog niskog sadržaja
esencijalne aminokiseline metionin. Bogate su biološki kvalitetnim bjelančevinama i složenim ugljikohidratima, oplemenjene kalijem, željezom i fosforom. Bogate su biljnim vlaknima
koje u crijevima stvaraju gel i tako ubrzavaju motilitet crijeva,
bogate su vitaminima B skupine, a siromašne su biljnim masnoćama (s izuzetkom kikirikija i soje) što ih svrstava u namirnice preporučljive u prehrani osoba sa šećernom bolesti.
Neki mahunarkama pripisuju i ljekovite osobine u neutraliziranju
viška želučane kiseline,
prevenciji žučnih kamenaca i regulaciji šećera u
krvi zbog visokog udjela celuloze u ljusci i
sporije apsorpcije glukoze u crijevima. No, treba biti oprezan
kod pripreme ovih namirnica: ne smiju se koristiti nekuhane!
Nekuhane sadrže bjelančevinu lektin koja izaziva mučninu,
povraćanje, proljev i glavobolju. Lektin je, srećom, termolabilan i uništi se već nakon deset minuta kuhanja.
I u dalekoj prošlosti mahunarke su se koristile u prehrani čovjeka. Bob je pronađen u grobnicama egipatskih kraljeva i u
Troji (2000. god. pr. n. e.), dok je grah sve do oko 155. god.
bio nepoznat u Europi. Uvezen je iz Amerike tek nakon njezina otkrića. Grašak je poznat iz kamenog doba na području
Mađarske, iz sojenica na Švicarskim jezerima i na području
priječe osteoporozu i pridonose zgrušavanju krvi. Može se
preporučiti (mladi) u prehrani osoba s bubrežnim zatajenjem
jer ne sadrži kalij, kalcij i sol.
Bob: 100 g svježeg boba sadrži 88 kcal, 17% ugljikohidrata,
8% bjelančevina i 0,7 % masti, bogat je bakrom, manganom,
fosforom, magnezijem, kalijem, cinkom, željezom, selenom i
kalcijem (37 mg). U nešto manjim količinama sadrži vitamine A, B i C. U suhom obliku bob je nutritivno bogatiji zbog
manjka vode.
Soja je jedina biljna namirnica koja sadrži sve esencijalne
aminokiseline. Smatra se da su njezine bjelančevine jednako
vrijedne kao bjelančevine mesa. U 100 g sadržava 400 kcal
od čega je 36% bjelančevina, 20% masti i 30,% ugljikohidrata.
Dobar je izvor svih vitamina B skupine a u manjim količinama
i vitamina C, D, E i K. Pripisuju joj se brojna ljekovita svojstva,
protektivan utjecaj na stjenke krvnih žila i zaštitu od ateroskleroze povisivanjem HDL (dobrog) kolesterola, sniženje
glikemije te smanjenje simptoma menopauze. Kritičari soje
nekadašnje Troje. I leća je prastara hrana koja je isto tako
pronađena u naseobinama kamenoga doba kao i u egipatskim grobnicama oko 2200. god. pr. n. e. Leću spominje i
Sveto pismo.
zamjeraju joj genetičku manipulaciju zbog čega je u skoro
cijeloj Europi (uključujući i Hrvatsku), za razliku od Amerike,
zabranjen uvoz genetski modificiranih proizvoda.
Slanutak: 100 g sadržava 360 kcal, 20% bjelančevina, 6%
masti, 60% ugljikohidrata i 17 g dijetnih
vlakana. Kao i ostale mahunarke
bogat je vitaminima i mineralima osobito manganom.
Leća za razliku od ostalih mahunarki sadržava najmanji udio
masnoća pa tako 100 g sirove leće
sadržava 350 kcal, 60% ugljikohidrata, 25% bjelančevina, 1%
masnoća i 30 g dijetalnih vlakana.
Sadrži vitamine i minerale kao i ostale mahunarke iz skupine.
Zbog visokog udjela vlakana smatra se da ima zaštitnu ulogu
kod karcinoma debelog crijeva.
Kikiriki, naravno, ne bismo smatrali ni povrćem ni zamjenom
za kruh zbog visokog udjela masnoće. Neki ga smatraju orašastim plodom, međutim, on jedini ostaje u svojoj mahuni i
nakon dozrijevanja iz koje se mora izvaditi razbijanjem mahune. Od ostalih ga mahunarki razlikuje i to što se jede sirov,
što za ostale mahunarke nije dopustivo! 100 g sirovog kikirikija sadržava 570 kcal, 50% masnoće, 25% bjelančevina i 16%
ugljikohidrata. Visok udio minerala, osobito kalija i fosfora ne
čini ga primjerenim za osobe s bubrežnim zatajenjem.
Mahune se koriste sasvim
mlade dok se zrno graha
još nije razvilo. Izvrstan su
izbor povrća u ljetnim mjesecima, energetska im je vrijednost samo 30 kcal na 100 g, sadrže
bjelančevine 2,5 g, masnoće 0, 2 g,
ugljikohidrata 5,3 g i oko 90 g vode.
Izvor su C i B vitamina i minerala kalija, željeza, magnezija, kalcija i fosfora zbog čega treba
biti oprezan kod bolesnika s bubrežnim zatajenjem.
Grah je dobar izvor biljnih bjelančevina, siromašan kalorijama, mastima i natrijem (100 g sirovog graha sadrži oko 300
kcal, 60% ugljikohidrata, 23,6% proteina i 0,8% masti) zbog
čega se može preporučiti kao hrana u prevenciji srčano-žilnih
bolesti. Možemo ga smatrati, zajedno sa graškom, skanutkom, sojom i lećom dobrom zamjenom za kruh. Klijanjem se
grah oplemenjuje vitaminima E i C. Pogodan je za prehranu
osoba koje su osjetljive na gluten.
Grašak, nutritivno najbogatije povrće, u 100 g sadrži 80 kcal,
14% ugljikohidrata i vlakana, bjelančevina 5,5% te masti i lecitin, tvari važne za funcioniranje živčanog sustava. Dobar je
izvor B i K vitamina (E i C vitamin u malim količinama) koji
Diabetes
www.diabetes.hr
27
Prehrana
br. 1/2014
Priprema mahunarki
Kod kupovine suhih zrna važno je da su zrna cijela, neoštećena i dobro osušena. Skladište se na suhom i tamnom mjestu,
u staklenim ili drugim posudama dobro zaštićene od vlage i
svjetlosti.
Za početak pripreme dovoljno je namočiti suha zrna:
- nekoliko sati u mlakoj vodi, ili
- preko noći u hladnoj vodi, ili
- u ključaloj vodi 10 minuta nakon čega se zrna ocijede i
ostavljaju u hladnoj vodi 60 minuta.
Dulje vrijeme namakanja smanjuje vrijeme kuhanja. Količina
vode za namakanje je 3-4 puta veća od količine suhog zrnja.
Leća i sušeni grašak se ne omekšavaju, ali ako to ipak radimo
onda ne više od dva sata. Voda od namakanja se obavezno
prolijeva.
Vrijeme namakanja
vrijeme namakanja
Grašak
vrijeme kuhanja
½ sata
Suhi grašak
6 - 8 sati
1-1 ½ sat
Grah
6 - 8 sati
1-1 ½ sat
Bijeli, smeđi,
crveni grah
8-12 sati
1-1 ½ sat
Lima grah,
grah azuki
8-12 sati
1-2 sata
12 - 18 sati
DIA B E TE S / S L ATKI Ž IVOT - S IJ E Č A NJ 2014
DIA B E TE S / S L ATK I ŽI VOT - SI JE ČAN J 2 0 1 4
PUNJENE LIGNJE
ŠPINAT SA ČEŠNJAKOM
DIA B E TE S / S L ATKI Ž IVOT - S IJ E Č A NJ 2014
DIA B E TE S / S L ATK I ŽI VOT - SI JE ČAN J 2 0 1 4
osjetljive na kravlje mlijeko
Tofu, poznat kao sir od soje, dobiva se sirenjem sojinog mlijeka a koristi se najčešće u prehrani osoba koje nisu sklone
jesti meso.
Sojino meso nastaje odstranjenjem masnoća iz soje. Može
se pronaći u prodaji u suhom obliku kao kuglice ili ljuskice
a prije pripreme treba ga namočiti desetak minuta i potom
tretirati kao meso: peći, pržiti, kuhati ili dinstati.
Sojino brašno (brašno graha nježno žute boje ) je dobiveno
od oljuštenog prženog i mljevenog zrnja. Najčešće se koristi
u pekarstvu i kao dodatak jelima.
Miso (sojin miso) je fermentirana čista soja, u obliku smeđe
paste koja se koristi za pripremu ukusne juhe ali i poboljšao
okus juha i umaka.
Klice soje, boba i graha smatraju se povrćem s visokim
udjelom minerala i malim kalorijskim sadržajem. Dobiju se
ostavljanjem zrna na tamnom, toplom i vlažnom mjestu. Kad
dosegnu veličini 1-2 cm koriste se u salatama i kod pripreme
zdravih sendviča. Mogu se čuvati nekoliko dana na temperaturi od 1° C.
2 - 3 sata
Crvena leća
15 - 20 minuta
Smeđa, žuta i
zelena leća
30 - 45 minuta
Proizvodi od mahunarki
Tempeh je naziv za biljnu hranu fermentiranu iz soje pomoću plijesni
iz roda Rhizopus na način da je konačni proizvod potpuno prorastao
micelijem i čini kompaktnu formu.
Tempeh je i indonezijski prehrambeni proizvod od soje (ali se može
pripraviti i od graha i slanutka) gdje
se oljušteno, skuhano zrno izlaže
procesu fermentacije.
Sojino mlijeko se dobiva od kuhane
soje. Dostupno je u tekućem obliku
i u prahu, a koristi se u ishrani djece
28
TJESTENINA S HOBOTNICOM
½ - 1 sat
Slanutak
Soja
BISTRA JUHA OD OSLIĆA S RIŽOM
LITERATURA......
1. http://val-znanje.com
2. Journal of the American Dietetic Association
3. http://professional.diabetes.org/ResourcesForProfessionals.aspx?cid=84160
4. Medicina.hr
5. Gut 2002;50:332-335.
Diabetes
www.diabetes.hr
TJESTENINA S HOBOTNICOM
BISTRA JUHA OD OSLIĆA S RIŽOM
ZA 4 OSOBE
ZA 4 OSOBE
750 g hobotnice (1 manja hobotnica, svježa ili odleđena i
ocjeđena), 130 g luka, 400 g pelata rajčice (1 konzerva), 1
dl bijelog vina, 50 g maslinovog ulja, 250 g tjestenine, sol,
papar, ružmarin, lovorov list
300 g fileta oslića
50 g integralne riže
10 g hladno prešanog maslinovog ulja
1 povrtna kocka za juhu
2 jušne žlice soka od limuna
2 jušne žlice usitnjenog peršina
sol, papar, lovorov list
850 g vode
Hobotnicu stavite u ekspres lonac i prelijte vodom tako da
prekrije hobotnicu, pa kuhajte oko 20 minuta od kada lonac
počne puštati paru. Ukoliko se kuha u običnom loncu, kuhat
će se znatno duže (probati – gotova je kada omekša). Narežite
tijelo i krakove hobotnice na sitnije komade.
Tjesteninu kuhajte u vreloj, posoljenoj vodi 5–7 minuta
(po naputku na pakiranju). Pazite da se ne raskuha. Luk
usitnite i pirjajte na ulju dok ne postane staklen. Dodajte
pelat rajčice, pa pirjajte oko 5 minuta. Prelijte bijelim vinom,
začinite i pričekajte da višak ispari, a zatim dodajte nasjeckanu
hobotnicu. Promiješajte, propirjajte još nekoliko minuta i
servirajte toplo!
Hobotnica se brže skuha ako je prethodno zaleđena. Ako je
kupite svjeežu, zamrznite je i neka ostane zamrznuta bar 24 sata.
Energetska vrijednost jedne porcije: 139 kcal
ugljikohidrata 16 g, bjelančevina 9,2 g, masti 4,2 g
Recepti preuzeti iz knjižice Čarobna kuhinja - Lakše s dijabetesom
Posna jela - plodovi reka i mora
Filete oslića staviti u hladnu vodu, dodati lovorov list, papar i sok
od limuna. Kada voda proključa dodati povrtnu kocku za juhu
i kuhati oko 15 minuta. Dodati skuhanu integralnu rižu (večer
ranije ju namočiti u vodu) i maslinovo ulje. Posuti usitnjenim
peršinom i služiti toplo!
• tvrdi uvez • 260 stranica • bogato ilustriran
• prvi takav na Hrvatskom tržištu
Kupite svoj primjerak po cijeni od samo 105,00 kn
(+ troškovi poštarine)
Energetska vrijednost jedne porcije: 119 kcal
ugljikohidrata 7,5 g, bjelančevina 12,5 g, masti 4,3 g
Isprobani recepti za:
• predjela • juhe • salate • glavna jela • slastice
• Jelovnik za čitav tjedan • Tabele • Rječnik pojmova • Savjeti
Recepti preuzeti iz knjižice Čarobna kuhinja - Lakše s dijabetesom
Posna jela - plodovi reka i mora
PUNJENE LIGNJE
ZA 2 OSOBE
ZA 2 OSOBE
500 g očišćenog špinata
15 g ulja
10 g zobenog brašna
4 - 5 režnjeva češnjaka
70 g biljnog vrhnja za kuhanje “Hole”
sol, papar
600 g očišćenih lignji (bolje je uzeti krupnije)
40 g sojinih ljuskica
50 g maslinovog ulja
1 dl bijelog vina
3 jušne žlice usitnjenog peršina
3 - 4 režnja češnjaka
sol, papar, začini po ukusu
Špinat dobro operite i prokuhajte u vreloj vodi 3-4 minute,
dok ne omekša, pa ga dobro ocijedite i usitniti u sjeckalici ili
usitnite nožem. Zagrijte ulje, dodajte brašno i miješajte dok
ne porumeni.
Staviti špinat, promiješajte, dodajte usitnjeni češnjak i biljno
vrhnje za kuhanje, pa kuhajte još nekoliko minuta. Servirajte
toplo, kao prilog uz ribu!
Sojine ljuskice prelijte sa 1 dl hladne vode i pričekajte da
nabubre. Krakove lignji usitnite i propržiti na polovici
količine maslinovog ulja. Dodajte peršin, češnjak, začine po
ukusu i ocijeđene sojine ljuskice. Dobro promiješajte i tom
smjesom punite lignje (napuniti oko 2/3 lignje), pa svaku
zatvorite čačkalicom. Dublju posudu premažite preostalim
uljem, složite lignje jednu do druge, preljite ih bijelim vinom
i vodom, tako da ih gotovo prekrije, poklopite i kuhajte oko
10 minuta.
Okrenite lignje i kuhajate u polupoklopljenoj posudi još oko
10 minuta. Poslužite odmah, toplo, uz krumpir salatu ili
blitvu s krumpirom!
Recepti preuzeti iz knjižice Čarobna kuhinja - Lakše s dijabetesom
Posna jela - plodovi reka i mora
Darja Lovšin
Veliki kuharski vodič za dijabetičare
ŠPINAT SA ČEŠNJAKOM
Energetska vrijednost jedne porcije: 106 kcal
ugljikohidrata 5,9 g, bjelančevina 4,7 g, masti 7 g
KNJIGE I PRIRUČNICI U IZDANJU
HRVATSKOG SAVEZA DIJABETIČKIH UDRUGA
Energetska vrijednost jedne porcije: 162 kcal
ugljikohidrata 10 g, bjelančevina 5 g, masti 11 g
Recepti preuzeti iz knjižice Čarobna kuhinja - Lakše s dijabetesom
Posna jela - plodovi reka i mora
Hrvatski zbor nutricionista u suradnji s
Hrvatskim savezom dijabetičkih udruga predstavlja priručnik
Jelovnici pravilne prehrane
• spiralni uvez • jelovnici po kalorijskim vrijednostima
• bogato ilustriran • birajte i izračunajte sami dnevni jelovnik
Kupite svoj primjerak po cijeni od samo 25,00 kn
(+ troškovi poštarine)
• glavni obroci • međuobroci • izračuni kalorijskih i jediničnih vrijednosti
Gastro putovanja
Gastro putovanja
br. 1/2014
br. 1/2014
Gastroskitnje
BOLOGNA LA GRASSA
S 19 MUZEJA OKUSA
Misao na Italiju vodi nas često prema Rimu i Veneciji, možda Veroni ili Siciliji, ali će rijetko kada prva
vodilja biti prema Bologni. Ali, pravi gastronauti bi ipak trebali poznavati ovu srednjovjekovnu
ljepoticu kojoj cijela Italija tepa: Bologna La Grassa - debela Bologna
Vedran Obućina
N
ije ni čudo da je tomu tako jer je Bologna ujedno i
glavni grad regije Emilia Romagna koja je nadaleko
poznata po gastronomskim delicijama talijanske kuhinje o kojima se zna u svim krajevima svijeta.
Emilia-Romagna se, kako samo ime kaže, sastoji od dva dijela: na zapadu je uspješna provincija Emilia, koja prati stari rimski put Via Emilia, dok je istočni dio Romagna, regija
koja seže do Jadrana, na čijim obalama su poznati gradovi
Ravenna i Rimini. Iz ove regije, iz grada Modene, stiže nadaleko poznati tradicionalan vinski ocat acetto balsamico, iz
Bologne mortadela, iz Parme pršut, iz Piacenze salama. I parmezan, naravno, potječe iz ove talijanske regije. Po svemu,
Emilia Romagna je središte talijanskog okusa!
Kako i priliči gastronomskim prijestolnicama, Bologna nije
samo mjesto dobrog odmora i bogatih okusa, već je ujedno
sjedište najstarijeg sveučilišta u Europi. Osnovano je 1088.,
a u modernom razumijevanju sveučilišta, ono je najstarije u
svijetu. Spoj kontinentalne i mediteranske klime, bogati gospodarski razvoj, intelektualno sjedište i podjednaka udaljenost od Rima, Milana i Venecije, to su najveće prednosti ovoga grada. Za mnoge je posjetitelje stari grad neobično malen,
ali opčinjava svojom arhitekturom i životom. U Bologni se ne
nalaze velike građevine ili poznata i upečatljiva mjesta. Bolo-
32
Diabetes
www.diabetes.hr
gna je prepoznatljiva po svojim visokim forifikacijama. Do danas je očuvano 20 od 180 tornjeva koji su u 12. i 13. stoljeću
branili grad. Njezini tornjevi se ne ističu posebnom visinom,
iako su Dva tornja (Due Torri, Asinelli i Garisenda) poseban
znak grada.
No, kao i u svim drugim mjestima, najbolje ćete upoznati
grad i zemlju, ako ste među njezinim građanima.
Cijeli stari grad obilježen je voltama koje se nižu uz stare ulice. Elegantne i široke, ove volte se protežu na 38 kilometara
širom staroga grada, a ispod njih nalaze se trgovine, restorani i brojni kafići. Na velikim trgovima stoje stare crkve među
kojima se ističe impozantna bazilika sv. Petronija, jedna od
najvećih bazilika na svijetu. sveti Petronije zaštitnik je grada
i njegov lik s biskupskim štapom i modelom Bologne u rukama, može se vidjeti posvuda. Bologna je poznata i kao grad u
kojemu je umro sveti Dominik Guzman, osnivač dominikanskog reda, a jedna od najljepših crkvi u starome gradu upravo
je bazilika i svetište sv. Dominika.
Posjetitelji Bologne mogu uživati u brojnim gradskim muzejima, od pinakoteke koja se temelji na slikarskim radovima renesansnih i baroknih Bolonjeza, preko Muzeja srednjovjekovlja, sve do Muzeja talijanskoga sladoleda i Muzeja igračaka.
No, oni koji su pristigli u Bolognu zbog gastronomskog užitka, ne smiju zaobići tzv. Muzeje okusa. Radi se o 19 muzeja
u cijeloj regiji, koji predstavljaju hranu i vino iznimnog kulturnog i povijesnog značenja.
U njima se pronalaze odgovori
o tome kako se obrađuje vinograd i kakvo značenje ima
vino za našu civilizaciju; kako
napraviti sir i koje društvene
vrijednosti proizlaze iz toga;
kako da potekne ulje ili kojim
načinom se postiže savršenstvo okusa salame, likera i voćnih
namaza. U samoj se Bologni nalazi Muzej krumpira gdje se
opisuje način dolaska ovog američkoga gomolja u Italiju te
način obrade i tehnologije korištene na krumpirištima oko
Bologne. Tu je i Muzej kestena, posvećen tzv. hrani siromašnih, ali i posebnoj vrsti maruna koji se uzgajaju na području
Castel del Rio u blizini Imole i koji je odgojio generacije seljaka toga kraja i ostavio trag u tradicionalnoj slastici Bologne, pinci. Ta pinca će često biti na ponudi u mnogobrojnim
restoranima i konobama u Bologni, te se ne može pogriješiti
ako se uzme umjesto, primjerice, sveprisutnog i svepoznatog
tiramisua.
U Bologni je i Enacoteca di Dozza, regionalna enoteka Emilije
Romagne. Regija je sa svojim dolinama i blagim bežuljcima
idealna za vinogradarstvo. Prilikom posjeta ovome muzeju
koji se nalazi u staroj patricijskoj kući, mogu se i kušati autohtona vina regije među kojima se ističu Sangiovese, Lambrusco, Cagnina, Colli Piacentini i Trebbiano. Lambrusco je
pjenušavo slatko vino iz Emilije no lokalni varijetet je suho
vino koje se odlično sljubljuje uz bogatu trpezu. S druge
strane, najpoznatije vino Romagne je Sangiovese, robusno
crveno vino s istančanim voćnim okusima. Odličan je buke i
okus što mlađeg vina. Inače, sva vina ove regije su propošna,
živahna i mlada, baš kao da održavaju životnost Bologne.
Osim vina, bolonjska trpeza ne može bez „kralja svih sireva“,
parmezana. Radi se o jednom od najstarijih svjetskih sireva
jer se počeo proizvoditi prije osam stoljeća, s istim sastojcima, istim tehnikama i istim sustavom čuvanja kao i danas.
Sazrijeva najmanje 12 mjeseci, ali da se postigne punina
njegovog okusa potrebno je da zrije 24 mjeseca. Proizvodi
se isključivo u okolici Parme, a sastoji se od sirovog mlijeka
i prirodnih sastojaka: 16 litara mlijeka je potrebno za jedan
kilogram parmezana. Male fete sira su odlično predjelo, posebno ako se doda nekoliko
kapi tradicionalnog acetto
balsamico octa, te s svježim
celerom i rajčicama. No, cijeli
svijet već zna da se gratinirani
parmezan poslužuje kao dodatak tjestenini. Osim pamezana čuven je i sir Il Fossa. On
se proizvodi u selu Sogliano
al Rubicone vjerovatno još od
srednjevjekovnih dana. Ovaj
sir sazrijeva u posebnim podzemnim udubinama.
Svakako posjetite i muzeje u
Parmi. Tu se nalaze Muzej pršuta iz Parme, Muzej salame di
Felino, Muzej parmezana i Muzej rajčice. U Parmi je poznata
uzrečica: Il maiale e' come la musica di Verdi: tutto buono,
niente da buttar via (u prijevodu: svinja je kao Verdijeva glazba: sve je dobro, ništa ne treba baciti). I doista, svinjetina je
ključno jelo u Emiliji Romagni, od pršuta u Parmi do pancete
u Piacenzi, a vrhunac okusa je slavna bolonjska mortadela
koja se radi od mljevene svinjetine, svinjske masti, a ponekad
i s pistacijima. Za malo laganija jela, Bologna može posegnuti
do jadranske obale i poznatim brudetima Romagne. Brudeti
nisu napravljeni samo o ribe već često i od školjaka.
Palenta, njoki i riža su tradicionalna podloga bolonjskoj prehrani, ali u novije vrijeme sve se više poslužuje svježa tjestenina od jaja. U ovoj su regiji ljudi opčinjen tagliatellama koje
se poslužuju s raguima. Ima ih beskonačno mnogo i svako
mjesto tvrdi da ima poseban ragu svojstven samo njihovom
kraju.
U Bologni je specijalnost zelene lazanje (Lasagne verdi), slojevita tjestenina koja se radi sa špinatom, mesnim raguom i
bešamelom. Kad Bolonjezi spoje ragu, temeljac, sir, krušne
mrvice i ponekad bijele tartufe, nastaje smjesa za pitu pozna-
Diabetes
www.diabetes.hr
33
Gastro putovanja
br. 1/2014
tu kao pasticcio di tortellini.
Osim toga, u Modeni je Muzej tradicionalnog balsamica, Muzej Togell i laboratorij Borlengo, u Ravenni Biljni vrt A. Rinaldi
Ceroni, Muzej voćarstva A. Bonvicini, Muzej soli, Muzej maslinovog ulja, u Ferrari Muzej kruha, Muzej jegulja, a u Forliju
se nalazi Muzej sira Fossa Pelegrini i Casa Artusi.
Ovo ogromno bogatstvo gastronomije u Emiliji Romagni zasluženo završava s desertima koji se temelje na svježem voću.
Dinje, šumski plodovi i kruške posebno su zastupljeni, ali tu
su i slađi recepti za slatku tjesteninu, pečene kolače, pite i
kolače od prhkoga tijesta. U Ferrari je poznat kolač od jabuke,
Bologna se diči certosinom, kolačem s mirodijama, a Modena se diči svojom pitom s limunom - kad se slatki kruh peče s
grožđicama i orasima dobije se piada dei morti.
Recepti:
LASAGNE VERDI
Sastojci:
za tjesteninu: 300 gr brašna, 3 jaja, 30 g špinata kuhanog na
pari i narezanog na kockice.
Za umak: 800 g umaka od
mesa (ragu), 150 g naribanog Parmigiano Reggiano.
Za bešamel: jedna litra
mlijeka, 90 g maslaca, 60
g brašna, sol, muškatni
oraščić.
Priprema:
Rasprostrijeti brašno i staviti jaje i špinat u sredinu. Miješati dok tjestenina ne bude homogena i glatka. Neka odstoji
pola sata, a zatim razvaljati s valjkom na 2-3 mm debljine.
Izrezati na pravokutnike iste veličine kao tava na kojoj ćete
kuhati lazanje i kuhajte ih u slanoj kipućoj vodi sa žlicom ulja
nekoliko minuta. Ocijedite ih i stavite u hladnu vodu, a zatim
ih stavite na ručnik da se osuše. Pripremite bešamel s gore
navedenim sastojcima i namažite tepsiju maslacem. Slažite
prvi sloj tjestenine, zatim ragu pa bešamel i vrlo malo parmezana. Nastavite tako dok ne napravite pet slojeva s tim da
ragu, bešamel i parmezan moraju biti na vrhu. Pecite oko 40
minuta na 180 stupnjeva Celzijusa.
CASTAGNACCIO
Sastojci:
za 4 osobe: 500 g kestena, brašno, 750 g vode,
150 g ekstra djevičanskog maslinovog ulja, 80
g grožđica, 60 g pinjola,
prstohvat soli.
Priprema:
Pomiješati prosijano brašno u posudu s vodom i malo soli miješajući dok sve kvržice ne budu uklonjene. Dodati ulje. Nauljiti posudu za pečenje uljem ili maslacem i uliti u tijesto. Ne
bi trebalo biti deblje od dva centimetra. Posipati grožđicama
i pinjolima (prethodno natopljenima u toplu vodu). Nakapati
malo ulja te peći na 250° C 15 minuta. Za one koji vole slađu
verziju, može se dodati 50 g šećera.
BRODETTO ALLA ROMAGNOLA
Sastojci:
2 kg svježe miješane ribe za juhu, 1 šalica maslinova ulja, 2
velike žlice koncentrata od rajčice, šalica bijelog vinskog octa,
čaša suhog bijelog vina, pola luka, 4 režnja češnjaka, peršin,
sol i svježe mljeveni papar.
Priprema:
U lonac, po mogućnosti sa zemljanim dnom i dosta širokim,
zažutite luk i češnjak u maslinovom ulju pa dodajte sitno nasjeckani peršin i očišćene i raskomadane lignje i sipe. Pustite
da kuha na laganoj vatri oko 15 minuta povremeno miješajući dok se ne počne formirati malo tekućine. Zatim dodajte
ocat, pastu od rajčice, malo soli - riba će dati juhi puno okusa,
tako sol ide na kraju, a ako je potrebno - i papar . Sve polako
kuhati u pokrivenoj posudi prije dodavanja veće ribe, a zatim, 6 do 7 minuta kasnije dodati manje, te na koncu vino.
Kuhati na umjerenoj vatri bez pomicanja ribe oko 20 minuta. Kuhanje varira ovisno o količini i veličini ribe, ali obično
to traje oko 40 minuta. Provjerite svaku ribu vilicom da li je
mekana. Prije posluživanja pustite juhu da odstoji nekoliko
minuta. Poslužite s prepečenim kruhom.
Svaki dan - Vaš dan za točne rezultate.
Accu-Chek® Performa aparat uklapa se u Vašu svakodnevnicu s točnošću kojoj možete vjerovati.
47% svih aparata za mjerenje šećera u krvi nije ispunilo zahtjeve nedavno objavljene studije o točnosti,
dok su te zahtjeve ispunili svi Accu-Chek Performa aparati1. Ovaj novi, poboljšani aparat ispunjava
najnovije globalne standarde koji propisuju još strože kriterije točnosti2.
Roche d.o.o.
Ul. grada Vukovara 269a
10 000 Zagreb
Besplatni telefon: 0800 60 00 60
Experience what’s possible.
1 Freckmann G, Schmid C, Baumstark A, Pleus S, Link M, Haug C. Ispitivanje preciznosti 43 sustava za samokontrolu glukoze
u krvi sukladno normi DIN EN ISO 15197. J Diabetes Sci Technol. 2012;6(5):1060-1075.
2 ISO 15197:2013, In-vitro dijagnostički sustavi za testiranje – zahtjevi za sustave za mjerenje razine glukoze u krvi za samotestiranje
kod regulacije šećerne bolesti i novi kriteriji za hematokrite i druge interferencije.
ACCU-CHEK and ACCU-CHEK PERFORMA su žigovi tvrtke Roche. © 2013 Roche Diagnostics.
Roche Diagnostics GmbH, Sandhofer Str. 116, D-68305 Mannheim
34
Diabetes
www.diabetes.hr
Tjelovježba
Tjelovježba/Kolumna
br. 1/2014
br. 1/2014
Što nam treba
Vesna Mimica
V
olim popiti kavu s kolegicama
osobito kada ukrademo trenutak u prenatrpanom rasporedu. Sjednemo tako desetak minuta,
čavrljamo o nevažnim stvarima i kao
da nam se prenapeto tijelo opusti a
mozak odmori.
Ništa se važno ne raspravlja. Katkada
se dohvatimo dnevnog horoskopa i
umiremo od smijeha što nam se sve
već dogodilo a nismo ni znale. Katkada
se samo žalimo jedna drugoj na nedostatak novca i vremena ali uglavnom
pričamo o sasvim sporednim stvarima.
Jednog je dana jedna od njih iznervirana stalnom štednjom rekla: “ Kako prežive oni s 3.500kn? Ima ih...i eto žive“
Razgovor je na trenutak zamro i pogledale smo se zaprepašteno! Kako misliš
„eno ih žive“...zar ne bi trebali?
Ma ne, kaže ona, nego mi se žalimo da
štedimo, ali kako ti ljudi štede?
Pa vjerojatno ne štede, pametno ćemo
mi u zboru, zanemarujući činjenicu da se
ne radi o štednji na banci već o popularnom „stiskanju remena“. Jer, ako je nama
taj remen sve tješnji, kako je njima?
I tako se nametnulo pitanje - što nam
zapravo treba za život? Ono, znate, da
bismo živjeli, kako kaže moja kolegica.
Plaćamo račune, kupujemo hranu. Treba li nam više?
Naravno da nam treba. Financijski savjetnici uvijek ističu da treba nagraditi i
sebe. Ali iz kojega to fonda možemo? Iz
fonda za režije? Hrane? Teško. Uštedit
ćemo na drugim stvarima. Zanemarit
ćemo, ljepotu, obrazovanje, kulturu! Naravno da to nije dobro, ali izbor
između neplaćene struje i kazališne
predstave, za veliku većinu i nije izbor.
A znamo li mi uopće koliko nam je dosta? Ne znamo! Jer, kad imamo osnovno, pomislimo da bismo možda mogli
imati još nešto. To nam možda i nije najpotrebnije, ali zašto ne! I tako se želje
povećavaju u odnosu na mogućnosti.
Znam, znam, ovo je filozofska rasprava
o tome što trebamo zaista i što zaista
imamo. No, zar nije u ljudskoj prirodi
da teži boljem, ljepšem, svrhovitijem.
Pa tako i „oni s 3.500kn“ s početka priče –žive! Nekim svojim životom u kojem su granice strogo određene.
Štedim od malih nogu. Tako su me učili. Ako nešto ne trebam, ne moram ni
imati. Ali jasno vam je da sam i ja katkada htjela i kupila ono što sam željela
a ne nužno i trebala. Pokušavam samo
racionalizirati svoje želje. A slaba sam
kao i svi vi. No dvije sam godine bila
bez posla i precizno naučila prioritete.
Sada me kave s prijateljicama čine još
sretnijom.
Ivanu Posavec sam upoznala on line!
Vidjela sam snimku na kojoj ona i njezina ekipa izgledaju i vježbaju isto kao i mi :)
Morala sam ih upoznati pa sam se za snimanje rubrike "Vježbajte s nama" uputila
u Čakovec. Dočekala me hladna kiša, divne, drage vježbačice WomanArta
i naravno Ivana (ona na koju sam se naslonila). I evo njezina prijedloga za
vježbanje! Lagano je i morate probati!
Stanite u širinu kukova, dlanove postavite na struk, ramena daleko od
ušiju i na izdah izvadite jednu nogu bočno i ispružite stopalo. Krenite na
izdah bočno prema stropu malim kikevima. Pazite da se u gornjem dijelu
tijela ne mičete, samo noga radi. Napravite 15 ponavljanja s jednom i
drugom nogom. Smisao vježbe je da aktivira bočni, vanjski dio bedara i
bočne trbušne mišiće.
Još uvijek je vaša početna pozicija da stojite u širini kukova. Udahnite
i na izdah dignite nogu gore prema naprijed, stopalo ispruženo.
Kralježnica je ravna, ruke još uvijek na struku i ramena daleko od ušiju,
a brada paralelno s podom. Malim kikevima krenite na izdah prema
stropu, bez da se pritom izvijate u leđima. Trbuh držite stisnut. Napravite
vježbu u 15 ponavljanja s jedno i drugom nogom. Smisao vježbe je da
aktivira bedrene i trbušne mišiće, fokus na kvadriceps.
Početna pozicija ista kao i kod prethodnih vježbi samo što ovdje
aktivirate nogu daleko prema iza. Ne zaboravite da je brada paralelno s
podom, ramena daleko od ušiju, dlanovi na struku i leđa ravna. Krenite
cijelom dužinom noge malim kikevima prema stropu od iza. Napravite
vježbu u 15 ponavljanja svakom nogom. Smisao vježbe je da aktivira
stražnjicu i stražnju stranu noge.
Ovoga puta nogu postavite naprijed i okrenite prema drugoj nozi bočno
i malim kikevima, cijelom dužinom noge prema drugoj nozi. Ponovno
ponavljam da ne zaboravite da je brada paralelno s podom, stopalo
ispruženo, ramena daleko od ušiju i dlanovi na struku. Ponovite i ovu
vježbu u 15 ponavljanja svakom nogom. Smisao vježbe je da aktivira
unutarnju stranu bedara.
Vježbama protiv bolova u nogama
Iako nam je ljeto prošlo, a zimskom odjećom vješto prikrivamo nedostatke, to ne znači da moramo zaboraviti na vježbanje
do proljeća. Da bi održali ili stekli kondiciju i snagu moramo vježbati kroz cijelu godinu.
U današnje vrijeme kada nam je sve na dohvat ruke, jako štetimo svojim zglobovima i kostima. Istraživanje Hrvatskog zavoda
za zaštitu i sigurnost na radu utvrdilo je da su statodinamički napori najčešće opasnosti s kojima se susreću radnici na radnim
mjestima u Republici Hrvatskoj. Također se pokazalo da se radi o 80% ispitanih radnih mjesta, što je vrlo visok postotak.
Pojavljuju se poremećaji i razvoj invalidnosti kod mlađih osoba i profesionalne nesposobnosti za rad. Nekada su ljudi više
boravili u prirodi dok danas živimo moderan život ispunjen raznim obavezama i rijetko pronalazimo malo slobodnog vremena
za sebe pa nam je prekrasna priroda često prazna. Sve je više poslova u kojima su krive pozicije tijela i u kojima radimo sve
više pa samim time nemamo vremena za vježbanje jer nam je nakon napornog dana najljepše baciti svoje tijelo u naslonjač
i gledati televiziju. Što je dobro i ja to radim, ali prije naslonjača biram trening. Teško se prisiliti, znam, ali kad krenete onda
nakon nekog vremena, vjerujte, postanete ovisnik o vježbanju i ne možete zamisliti tjedan dana, a da ne vježbate.
Pripremila sam vježbe za noge, a za lijepe i zategnute noge potrebno nam je malo više vremena i truda. Poznato je da bedra
spadaju u kritične zone (trbuh, bedra i stražnjica) pa se nadam de ćete iskoristiti ovu priliku i uživati u treningu. Potkožno masno
tkivo koje se skuplja na nogama, točnije na bedrima izgubit ćete ako uz pravilnu prehranu uskladite i vježbanje. Cilj su nam
lijepo oblikovane, lagano mišičave i zategnute noge. Ovim vježbama ćete upravo to i dobiti, možete ih izvoditi ujutro, popodne
ili na večer i to u udobnosti vlastitog doma u društvu sestre, mame ili sami. Predlažem vam da svaki dan odvježbate sve vježbe
u 3 serije i da se, ako ćete imati dovoljno snage i želje, uključite dodatnu aktivnost kao što je brzo hodanje ili trčanje.
Sve vas lijepo pozdravljam i šaljem puno pozitivne energije, posebno Vesni Mimici koja mi je dala priliku i kojoj se iskreno
divim i čudim. Upoznavši jednu takvu pozitivnu, duhovitu, profesionalnu i svestranu osobu, velika mi je čast!
Ivana Posavec
36
Diabetes
www.diabetes.hr
Diabetes
www.diabetes.hr
37
Djeca i mladi
Djeca i mladi
br. 1/2014
br. 1/2014
PRAVA DJECE OBOLJELE OD DIJABETESA I NJIHOVIH
RODITELJA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI
Lea Puljčan
Grupa za zaštitu prava pacijenata Pravne klinike Pravnog fakulteta u Zagrebu
1. UVOD
Roditelji djece oboljele od šećerne bolesti nakon ustanovljenja dijagnoze i uputa liječnika suočavaju se s nizom pitanja o tome koja prava
uslijed otkrivene bolesti pripadaju njihovoj djeci i/ili njima. Stoga su u
nastavku obrađena neka od prava koja smatramo posebno važnima za
djecu oboljelu od šećerne bolesti, odnosno za njihove roditelje.
Ostvarivanje prava iz socijalne skrbi ima svoje uporište u Zakonu o socijalnoj skrbi1. Uz Zakon o socijalnoj skrbi obrađeni su u tekstu i Zakon
o rodiljnim i roditeljskim potporama2 te Zakon o doplatku za djecu3.
Ukratko su opisani uvjeti te postupak ostvarivanja predmetnim zakonima propisanih prava.
2. ZAKON O SOCIJALNOJ SKRBI
Prava iz sustava socijalne skrbi na koja posebno valja skrenuti pažnju roditeljima teže bolesne djece, pa tako i djece oboljele od šećerne bolesti
jesu: osobna invalidnina i doplatak za pomoć i njegu. Uz ispunjavanje
zakonom propisanih uvjeta, ova prava pripadala bi djetetu kao korisniku, dok bi korisnik prava na status roditelja njegovatelja bio roditelj.
O priznavanju navedenih prava odlučuje centar za socijalnu skrb. Mjesno je nadležan centar za socijalnu skrb osnovan za područje na kojem
stranka ima prebivalište4.
Postupak za priznavanje prava propisanih ZSS-om pokreće se na zahtjev
stranke ili po službenoj dužnosti. Zahtjev za pokretanje postupka mogu
podnijeti i bračni drug, punoljetno dijete, roditelj ili skrbnik stranke.
Centar za socijalnu skrb može pokrenuti postupak po službenoj dužnosti i na temelju obavijesti članova obitelji, građana, ustanova, udruga,
vjerskih zajednica, trgovačkih društava i drugih pravnih osoba te državnih i drugih tijela.
2.1. Osobna invalidnina
Pravo na osobnu invalidninu uređeno je člancima 54. do 56. ZSS-a te se
priznaje osobi s teškim invaliditetom ili drugim teškim trajnim promjenama u zdravstvenom stanju, u svrhu zadovoljavanja njezinih životnih
potreba za uključivanje u svakodnevni život zajednice.
Dakle jedan od najvažnijih uvjeta je da korisnik mora biti osoba s teš-
kim invaliditetom ili drugim teškim i trajnim promjenama u zdravstvenom stanju. U tom će se slučaju raditi o teškim stanjima koje osobu
onesposobljavaju za zadovoljavanje svojih životnih potreba, kao što su
primjerice gubitak sposobnosti za samostalan život, rad, ostvarivanje
socijalnih veza, vođenje brige o svakodnevnim potrebama i slično. Neće
svaka promjena u zdravstvenom stanju biti i osnova za ostvarivanje
ovog prava, već će se u svakom pojedinom slučaju ta osnova utvrđivati
kompetentnim medicinskim vještačenjem. Vrstu i težinu invaliditeta te
vrstu i težinu promjene u zdravstvenom stanju pravilnikom propisuje
ministar nadležan za poslove socijalne skrbi5.
Pravo na osobnu invalidninu ne može se priznati: osobi koja osobnu invalidninu ostvaruje po drugoj osnovi; osobi koja ima u vlasništvu drugi stan
ili kuću, osim stana ili kuće koju koristi za stanovanje, a koji može otuđiti
ili iznajmiti i time osigurati sredstva za uključivanje u zajednicu; osobi koja
ima u vlasništvu poslovni prostor koji ne koristi za obavljanje registrirane djelatnosti; djetetu do godinu dana života; djetetu ili odrasloj osobi
kojoj je priznata usluga smještaja ili organiziranog stanovanja sukladno
odredbama ZSS-a ili drugim propisima. Osobi kojoj je priznato pravo na
doplatak za pomoć i njegu sukladno odredbama ZSS-a ili na temelju drugih propisa, također se ne može priznati pravo na osobnu invalidninu.
Osobna invalidnina za osobu koja nema vlastiti prihod iznosi mjesečno
250% osnovice iz čl. 27. st. 2. ZSS-a6. Ako osoba s teškim invaliditetom
ili drugim teškim trajnim promjenama u zdravstvenom stanju ostvaruje
prihod po bilo kojoj osnovi, osobna invalidnina utvrđuje se kao razlika
između iznosa mjesečne osobne invalidnine za osobu koja nema vlastiti
prihod (250% osnovice) i prosječnog prihoda ostvarenog u prethodna
tri mjeseca prije mjeseca u kojem je podnesen zahtjev, odnosno u kojem je pokrenut postupak po službenoj dužnosti.
U prihod se ne uračunavaju zajamčena minimalna naknada, naknada
za troškove stanovanja koja je ostvarena na temelju ZSS-a, mirovina do
iznosa najniže, odnosno minimalne mirovine ostvarene za 40 godina mirovinskog staža, ortopedski dodatak, sredstva za uzdržavanje koje dijete
ostvaruje na temelju propisa o obiteljskim odnosima i doplatak za djecu.
Pravo na osobnu invalidninu priznaje se s danom podnošenja zahtjeva
ili pokretanja postupka po službenoj dužnosti.
NN 157/13, dalje u tekstu ZSS. Radi se o novom zakonu koji je stupio na snagu 1. siječnja 2014.
2
NN 85/08, 110/08, 34/11, 54/13, dalje u tekstu ZRRP.
3
NN 94/01, 138/06, 107/07, 37/08, 61/11, 112/12, dalje u tekstu ZDD.
4
Ako stranka nema prebivalište na području Republike Hrvatske, mjesno je nadležan centar za socijalnu skrb prema mjestu boravišta stranke u Republici Hrvatskoj, a ako stranka nema boravište u Republici Hrvatskoj, mjesno je nadležan centar za socijalnu skrb prema mjestu posljednjeg prebivališta, odnosno boravišta
stranke na području Republike Hrvatske. Ako se mjesna nadležnost ne može odrediti na opisane načine, mjesno je nadležan centar za socijalnu skrb prema mjestu na kojem je nastao povod za vođenje postupka. Čl. 101. i 102.ZSS-a sadrže i detaljne odredbe o načinu određivanja mjesne nadležnosti za djecu (u pravilu,
prema prebivalištu roditelja) te o načinu određivanja mjesne nadležnosti u nekim posebnim okolnostima (kao što su npr. elementarne nepogode).
5
Vidi: Pravilnik o sastavu i načinu rada tijela vještačenja u postupku ostvarivanja prava iz socijalne skrbi i drugih prava po posebnim propisima NN 64/02, 105/07
i 145/11. Napominjemo da je čl. 273. ZSS-a određeno da će ministar nadležan za poslove socijalne skrbi donijeti (nove) provedbene propise u roku jedne godine
od stupanja na snagu ZSS-a (dakle, do 1.1.2015.) U čl. 275. pobrojani su pravilnici koji, ukoliko nisu u suprotnosti s novim ZSS-om, ostaju na snazi do stupanja na
snagu novih provedbenih propisa. Među pravilnicima iz čl. 275. pobrojan je i Pravilnik o sastavu i načinu rada tijela vještačenja u postupku ostvarivanja prava
iz socijalne skrbi i drugih prava po posebnim propisima NN 64/02, 105/07 i 145/11.
6
Prema čl 27. st. 2. ZSS-a osnovicu na temelju koje se izračunava iznos drugih prava iz članka 25. (misli se na sva prava iz čl. 25. osim zajamčene minimalne
naknade) odlukom određuje Vlada Republike Hrvatske. Sukladno prijelaznim i završnim odredbama novog ZSS-a (koji je na snagu stupio 1.1.2014.) odluku iz čl.
27. st 2. ZSS-a za 2014. godinu, donijet će Vlada Republike Hrvatske u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu (novog) ZSS-a. Do donošenja predmetne
odluke, osnovica za 2014. godinu iznosi 500,00 kuna.
1
38
Diabetes
www.diabetes.hr
2.2. Doplatak za pomoć i njegu
Pravo na doplatak za pomoć i njegu te uvjeti za ostvarivanje tog prava
propisani su u člancima 57. do 62. ZSS-a. Pravo na doplatak za pomoć
i njegu priznaje se osobi koja ne može sama udovoljiti osnovnim životnim potrebama uslijed čega joj je prijeko potrebna pomoć i njega druge
osobe u organiziranju prehrane, pripremi i uzimanju obroka, nabavi namirnica, čišćenju i pospremanju stana, oblačenju i svlačenju, održavanju
osobne higijene, kao i obavljanju drugih osnovnih životnih potreba.
Pravo na doplatak za pomoć i njegu ne može se priznati osobi koja
udovoljava jednom ili više navedenih uvjeta: ima sklopljen ugovor o
doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju; ima u vlasništvu drugi stan ili
kuću, osim stana ili kuće koju koristi za stanovanje, a koji može otuđiti
ili iznajmiti i time osigurati sredstva za pomoć i njegu,; ima u vlasništvu
poslovni prostor koji ne koristi za obavljanje registrirane djelatnosti; ako
prosječni mjesečni prihod samca prelazi iznos od 250% osnovice iz čl.
27. st. 2. ZSS-a, odnosno ako prosječni mjesečni prihod članova kućanstva prelazi iznos od 200% osnovice iz čl. 27. st. 2. ZSS-a u prethodna tri
mjeseca prije mjeseca u kojem je podnesen zahtjev, odnosno pokrenut
postupak po službenoj dužnosti; ako doplatak za pomoć i njegu može
ostvariti po posebnom propisu; djetetu do godinu dana života; osobi
kojoj je priznato pravo na osobnu invalidninu po ZSS-u ili na temelju
drugih propisa; osobi kojoj je osiguran smještaj u ustanovi socijalne skrbi i kod drugih pružatelja socijalnih usluga, u zdravstvenoj ili u drugoj
ustanovi, odnosno organizirano stanovanje.
Ovisno o tome postoji li prijeka potreba pomoći i njege druge osobe
u punom ili smanjenom opsegu, pravo na doplatak za pomoć i njegu
može se priznati u punom ili smanjenom iznosu7. Visina doplatka za pomoć i njegu iznosi u punom iznosu 100% osnovice za ostvarivanje prava
iz socijalne skrbi, a u smanjenom iznosu 70% osnovice8.
Korisniku doplatka za pomoć i njegu za vrijeme koje provodi u zdravstvenoj ili drugoj ustanovi dulje od 15 dana pravo na doplatak za pomoć
i njegu miruje.
Kod ostvarivanja prava na doplatak za pomoć i njegu u punom iznosu
potrebno je također naglasiti kao i kod ostvarivanja prava na osobnu
invalidninu da se promjene u zdravstvenom stanju koje su osnova za
stjecanje tog prava utvrđuju u postupku medicinskog vještačenja.
Pravo na doplatak za pomoć i njegu nema dijete za koje roditelj koristi
rodiljni ili roditeljski dopust ili mirovanje radnog odnosa do treće godine
života djeteta po posebnim propisima.
Međutim, dijete za koje roditelj koristi pravo na rad s polovicom punoga
radnog vremena, rad s polovicom punoga radnog vremena zbog pojačane njege djeteta, dopust ili rad s polovicom punoga radnog vremena
radi skrbi i njege djeteta s težim smetnjama u razvoju po posebnim propisima, može ostvariti pravo na doplatak za pomoć i njegu,ali u smanjenom iznosu, ako ispunjava uvjete propisane ZSS-om.
Pravo na doplatak za pomoć i njegu priznaje centar za socijalnu skrb s danom podnošenja zahtjeva ili pokretanja postupka po službenoj dužnosti.
2.3. Pravo roditelja na stjecanje statusa roditelja njegovatelja
ZSS u člancima 63. do 71. roditeljima teško bolesne djece propisuje mogućnost za stjecanje prava na status roditelja njegovatelja kao i uvjete za
ostvarivanje tog prava. Stjecanje prava na status roditelja njegovatelja
ovisi o okolnostima svakog pojedinog slučaja te dovodi i do različitih ishoda. Kod ostvarivanja prava na status roditelja njegovatelja važan je nalaz
i mišljenje tijela vještačenja o težini oštećenja zdravlja djeteta kao pretpostavci za priznavanje statusa roditelja njegovatelja. Jedna od zasigurno
najvažnijih svrha omogućavanja roditeljima stjecanja prava na status roditelja njegovatelja jest da se djetetu s težim smetnjama osigura ostanak
u obitelji kada mu se s obzirom na njegova oštećenja ne može osigurati
dnevni boravak u u predškolskoj, obrazovnoj ili zdravstvenoj ustanovi.
Pravo na status roditelja njegovatelja priznaje se jednom od roditelja9
10
djeteta s teškoćama u razvoju ili osobe s invaliditetom koje ispunjava
jedan od sljedećih uvjeta:
- potpuno je ovisno o pomoći i njezi druge osobe jer mu je zbog održavanja
života potrebno pružanje specifične njege izvođenjem medicinsko-tehničkih zahvata za koju je prema preporuci liječnika roditelj osposobljen,
- u potpunosti je nepokretno i uz pomoć ortopedskih pomagala,
- ima više vrsta teških oštećenja (tjelesnih, mentalnih, intelektualnih ili
osjetilnih), zbog kojih je potpuno ovisno o pomoći i njezi druge osobe
pri zadovoljavanju osnovnih životnih potreba.
Roditelju se priznaje pravo na status roditelja njegovatelja kada dijete
s teškoćama u razvoju, odnosno osoba s invaliditetom boravi manje od
četiri sata dnevno u predškolskoj, obrazovnoj ili zdravstvenoj ustanovi,
domu socijalne skrbi ili kod drugog pružatelja usluga boravka. Iznimno,
roditelju se priznaje pravo na status roditelja njegovatelja kada dijete
s teškoćama u razvoju, odnosno osoba s invaliditetom u predškolskoj,
obrazovnoj ili zdravstvenoj ustanovi, domu socijalne skrbi, centru za
pružanje usluga u zajednici ili kod drugog pružatelja usluge boravka boravi četiri i više sati dnevno ako mu roditelj ili njegovatelj tijekom boravka pruža usluge pomoći i njege.
Status roditelja njegovatelja ne može se priznati ako je djetetu s teškoćama u razvoju ili osobi s invaliditetom osigurana usluga smještaja,
organiziranog stanovanja, poludnevnog ili cjelodnevnog boravka u skladu sa ZSS-om. Također, za vrijeme dok jedan roditelj koristi rodiljni, roditeljski ili posvojiteljski dopust za dijete, drugom se roditelju ne može
priznati status roditelja njegovatelja za isto dijete.
Roditelj njegovatelj ima pravo na naknadu u iznosu pet osnovica iz čl.
27. st. 2. ZSS-a, prava iz mirovinskog osiguranja, zdravstvenog osiguranja i prava za vrijeme nezaposlenosti, kao zaposlena osoba prema posebnim propisima11.
Sukladno članku 69. ZSS-a rješenje o pravu na status roditelja njegovatelja ili njegovatelja također donosi centar za socijalnu skrb, ali uz suglasnost nadležnog ministarstva.
Pravo na status roditelja njegovatelja prestaje: na zahtjev roditelja njegovatelja ili njegovatelja; ako roditelj nije u mogućnosti djetetu pružati
potrebnu njegu zbog svojeg psihofizičkog stanja; ako roditelj zbog neopravdanih razloga ne obavlja poslove njegovatelja; ako se nalazi u pritvoru odnosno istražnom zatvoru ili na izdržavanju kazne zatvora u trajanju duljem od 2 mjeseca; kada navrši 65 godina života, osim u slučaju
kada u obitelji nema osobe koja može biti njegovatelj, a dok mu roditelj
može pružati specifičnu njegu; smrću djeteta s teškoćama u razvoju ili
osobe s invaliditetom, roditelja ili njegovatelja.
... nastavak u slijedećem broju časopisa Diabetes
Vrstu i opseg prijeke potrebe trajne ili privremene pomoći i njege pravilnikom propisuje ministar nadležan za poslove socijalne skrbi. Vidi: čl. 44. Pravilnika o
sastavu i načinu rada tijela vještačenja u postupku ostvarivanja prava iz socijalne skrbi i drugih prava po posebnim propisima NN 64/02, 105/07 i 145/11. O
vremenskom važenju ovog Pravilnika vidi bilješku 5.
8
Neovisno o prihodima i činjenici ima li u vlasništvu uz stan ili kuću koje koristi za stanovanje i drugi stan ili kuću i/ili poslovni prostor koji ne koristi za obavljanje
registrirane djelatnosti , korisnik ima pravo na doplatak za pomoć i njegu u punom iznosu ako je osoba s težim invaliditetom; osoba s težim trajnim promjenama
u zdravstvenom stanju; slijepa, gluha i gluhoslijepa osoba koja nije osposobljena za samostalan život i rad. Neovisno o prihodima i činjenici ima li u vlasništvu uz
stan ili kuću koje koristi za stanovanje i drugi stan ili kuću i/ili poslovni prostor koji ne koristi za obavljanje registrirane djelatnosti, korisnik ima pravo na doplatak
za pomoć i njegu u smanjenom iznosu ako se radi o slijepoj, gluhoj i gluhoslijepoj osobi koja je osposobljena za samostalan život i rad, ili osobi potpuno lišenoj
poslovne sposobnosti.
9
Ako u obitelji ima dvoje ili više djece s teškoćama u razvoju, odnosno osoba s invaliditetom, status roditelja njegovatelja mogu steći oba roditelja. ( čl. 63. st.2. ZSS-a )
10
Članak 64. ZSS-a propisuje iznimne slučajeve u kojima status njegovatelja može biti priznat osobama koje nisu roditelj djeteta.
11
Osnovica za uplatu doprinosa je najniža mjesečna osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za tekuću godinu.
7
Diabetes
www.diabetes.hr
39
Djeca i mladi
Djeca i mladi
br. 1/2014
br. 1/2014
Održana vikend radionica za mlade
Učenje i druženje
korisno za zdravlje
Iako smo došli iz raznih krajeva Hrvatske i mnogi od nas se međusobno nismo poznavali, edukativna
vikend radionica je bila jedno lijepo iskustvo na kojem smo puno toga ponovili, puno toga naučili, a i ono
najvažnije - stekli nova prijateljstva i nova iskustva
Mia Bećir
N
a edukativnoj vikend radionici za mlade koja se
održala lani u studenom
u Zagrebu, sudjelovalo je jedanaestero mladih osoba sa šećernom
bolešću u dobi od 16 do 23 godine. Stigli smo iz različitih dijelova
lijepe naše. Bilo nas je iz Zagreba,
Osijeka, Kutine, Dubrovnika, uz
Istre... S nama su naravno bili naši
dragi voditelji i organizatori Tomislav i Nenad.
Najprije smo se svi u subotu ujutro, noseći prve jutarnje kave
u rukama, našli ispred glavnog kolodvora, gdje smo se upoznali i pozdravili, a zatim smo otišli do hostela i na brzinu se
rasporedili po sobama jer je uskoro u multimedijskoj dvorani
počelo prvo predavanje dr Petre Šulentić. Doktorica nas je
svojim zanimljivim predavanjem „Možda niste znali, a trebate znati o šećernoj bolesti “ podsjetila na mnoge usputne
stvari i navike koje često zaboravimo i smetnemo s uma, a
mnogobrojnim interakcijama uključila je čitavu grupu u aktivno predavanje.
Nakon predavanja smo imali kratku stanku pa nam je nutricionistica Valentina Uroić započela ugljikohidratnu radionicu
gdje smo ponovili kalorijske vrijednosti raznih svakodnevnih
namirnica, naučili zašto nam je bitan kolesterol u organizmu
te čemu služe prehrambena vlakna: da ih je najbolje jesti uju-
40
Diabetes
www.diabetes.hr
tro, a najjednostavniji oblik u kojemu se nalaze su zobene žitarice.
U obližnjem restoranu smo ručali,
ali prije ručka smo svi mjerili GUK
te si po potrebi dali korekcije i za
bolus izračunali koliko ugljikohidratnih jedinica sadrži naš ručak.
Slijedilo je predavanje dr. Igora
Bjelinskog „Život sa šećernom
bolešću tipa 1“. Doktor, koji i sam
boluje od šećerne bolesti i liječi
više od tisuću pacijenata, na jednostavan nam je način prenio svoja iskustva s dijabetesom
te ulogu brojnih inzulina. Objasnio nam je kako su u današnje vrijeme svi inzulini dobiveni sinteskim putem. Hormon
inzulin (heksamer) je protein građen od aminokiselina koje
formiraju podjedinice, čak se i malom promjenom slijeda
aminokiselina dobivaju veliki rezultati kod poboljšanja djelovanja inzulina. Povećanjem broja povezanih podjedinica
povećava se i vrijeme djelovanja inzulina.
Profesor nas je upoznao i s novim tipom inzulina koji bi stvarno trebao djelovati 24 sata dnevno, no još se ne koristi u RH.
Tjekom svih predavanja organizatori su se pobrinuli da nam
ne nedostaje raznoga voća, vode i sokova ukoliko se nekome
snizi GUK i "uleti" u hipoglikemiju.
Poslije večere je slijedilo je vrijeme za opuštanje, svi smo otišli u kino („Jackass predstavlja: Zločesti djedica”), gdje smo se
dobro zabavili i nasmijali, a baš nam je to trebalo nakon dana
provedenog na edukativnim predavanjima. Poslije filma druženje smo nastavili u šetnji gradom i po povratku u hostel.
U nedjelju ujutro bio nam je rezerviran termin za paintball
ali zbog lošeg vremena imali smo naš mali turnir u dvorani za
paintball. Voditelj nas je podijelio u šest timova i natjecanje
je započelo. Nekima od nas je bilo prvi put da držimo oružje
u ruci pa se nisu svi baš najbolje snašli. Dok su se neki snašli,
više trčanjem nego ciljanjem, činilo se da ima vode da bi bili i
zaplivali. Tim broj šest nije htio ostalima uništiti entuzijazam
za pobjedom te je iz solidarnosti prema slabijima odlučio pustiti svaki meč.
Tjekom paintballa cijelo vrijeme smo kontrolirali GUK na našim novim Salvus glukometrima koji su se pokazali točnima i
jednostavnima za korištenje te smo potvrdili koliko je fizička
aktivnost bitna kod regulacije dijabetesa.
Na kraju smo imali „ Psihološku radionicu“ s mladom psihologinjom Mirnom Ažić koja nas je na jednostavan način animirala i potakla da se još više zbližimo i postanemo otvoreniji
jedni prema drugima, pričajući svoja i prihvaćajući tuđa iskustva s regulacijom dijabetesa.
Iako smo došli iz raznih krajeva Hrvatske i mnogi od nas se
međusobno nismo poznavali, edukativna vikend radionica je
bila jedno lijepo iskustvo na kojem smo puno toga ponovili,
puno toga naučili, a i ono najvažnije - stekli nova prijateljstva
i razmijenili i stekli nova iskustva.
Ponovilo se!
Petra Pavečić
J
edan vikend, nas dvanaest, nekoliko doktora i mnogo
aktivnosti. Iako tijekom sedmogodišnjeg staža imam
dosta znanja o dijabetesu, svaka radionica puno mi pomaže. Upoznala sam nove interesantne osobe sa zanimljivim
pričama i raznim životnim iskustvima.
Radionica me potaknula da više pažnje obratim na sportsku
aktivnost. Dok smo bili na paintballu naučila sam kako uskladiti sport i regulaciju dijabetesa. To mi je dobro došlo jer sam
do tada imala veliki strah od hipoglikemije.
Odličan provod, novi ljudi, nova saznanja i još jedno jako lijepo iskustvo koje valja ponoviti.
DiaEuro 2014. – međunarodno prvenstvo
u malome nogometu osoba sa šećernom bolešću
1. - 6. rujna 2014., Balaton, Mađarska
– Poziv zainteresiranim kandidatima za igrače u HR timu
Pozivamo zainteresirane kandidate, osobe sa šećernom bolešću od 18+ godina, koji rekreativno ili profesionalno igraju
mali nogomet, da se prijave najkasnije do 16. veljače 2014. na e-mail: tomislav@diabetes.hr.
Svi prijavljeni kandidati bit će pozvani na ogledni trening/utakmicu u Zagreb 1. i 2. ožujka 2014., gdje će se odabrati i
formirati HR tim koji će nastupiti na prvenstvu ove godine na jezeru Balaton u Mađarskoj.
Za sve dodatne informacije slobodno nam se javite e-mailom na tomislav@diabetes.hr ili na broj mobitela: 091 31 31 090.
Hrvatski savez dijabetičkih udruga
Diabetes
www.diabetes.hr
41
Iz udruga Hsdu-a
Iz udruga Hsdu-a
br. 1/2014
br. 1/2014
Iz udruga
Sisak: izmjerili 348 GUK-a
Predavanje u gimnaziji
Antonija Brlek
VARAŽDIN
D
ruštvo za zaštitu od dijabetesa Varaždin organiziralo je od
06.-14. studenog Tjedan borbe protiv šećerne bolesti koji je počeo
predavanjem „Živjeti s dijabetesom“,
a cijeli tjedan Društvo je mjerilo razinu šećera u krvi u tvrtkama i srednjim
školama. Najzanimljivije je bilo u Drugoj gimnaziji Varaždin gdje je 17-godišnja učenica Antonela Brlek (aktivna članica i volonterka Kluba mladih
dijabetičara Varaždin) koja boluje od
dijabetesa tip 1, kratkim predavanjem
upoznala svoje gimnazijske kolege o
šećernoj bolesti od simptoma do posljedica koje nastaju lošom regulacijom bolesti. Predavanje je pratilo 70tak učenika a mnogi od njih pristupili
su i mjerenju šećera u krvi. Ovime smo
željeli osvijestiti mlade kao i sve građane naše županije da je dijabetes bolest
od koje obolijeva sve više mlađa populacija.
Ove godine evidentirano je sedmero
novo oboljele djece od 3-8 godina, a
broj ukupno registriranih popeo se u
varaždinskoj županiji na 13.579 oboljelih. Našim gostovanjem u vrtićima,
osnovnim i srednjim školama otvaramo jedan novi put u prevenciji bolesti.
Na Svjetski dan 14. studenog našoj
Darko Velhes
SISAK
središnjoj manifestaciji obilježavanja
pridružili su se čelnici i zaposlenici grada i županije, sponzori i brojni građani.
Izmjereno je 1.130 vrijednosti šećera u
krvi. U poslijepodnevnom terminu pridružili su se građani i mladi u plavim
majicama, napravili smo plavi krug i
pustili plave balone u zrak kako bismo
još jednom upozorili na pandemijsku
bolest i naš slogan: „Dijabetes – zaštitimo našu budućnost“.
Hvala svima!
O
bilježavajući lanjski Dan dijabetesa naše je društvo na
gradskoj tržnici Kontroba u
Sisku održalo akciju mjerenja GUK-a.
Izmjereno je 348 GUK-a i vrijednosti
su u okviru tog broja bile uglavnom
zadovoljavajuće. Građani koji su imali
veće vrijednosti, dobili su listiće upozorenja da se jave svom liječniku za
daljnju obradu. Osim mjerenja GUK-a,
građani su mogli konzumirati prirodni
sok od jabuke bez dodanog šećera. U
Uspješno organiziran kamp za djecu
Željko Jaković
DUBROVNIK
ja Konavala, Župe Dubrovačke, Grada
Dubrovnika i otoka Korčula.
Nakon kratkog puta ugodno smo smješteni u Radisson Blu & Spa u Dubro-
Božićni vlak s malim dijabetičarima
Antonija Brlek
VARAŽDIN
D
ana 15. prosinca 2013. godine
Klub roditelja i djece oboljele
od šećerne bolesti na poziv
42
Diabetes
www.diabetes.hr
Varaždinske županije i HŽ Varaždin
pridružio se s nekolicinom malih dijabetičara na nezaboravnu vožnju okićenim božićnim vlakom. Dječji smijeh,
pjesma i veselje ispunili su božićni vlak
koji je vozio na relaciji Varaždin-Ivanec
i natrag. Bilo je tu i nezaobilazno druženje s Djedom Mrazom koji nas je sve
razveselio, nasmijao i iznenadio prigodnim darovima.
sklopu ove humanitarne akcije održan
je i prigodni glazbeni program.
Dijabetičko društvo grada Siska zahvaljuje se volonterima sisačke Srednje
medicinske škole i prof. Vesni Herceg,
restoranima Cocktail, Barun, ALEN+,
Gušti, OPG-u Mihalić kao i tamburašima iz Martinske Vesi.
I u ova teška vremena može se održati humanitarna akcija bitna za zdravlje
građana jer se bolest može otkriti na
vrijeme i liječiti. Potvrdili smo tako i
moto DDGS-a : "Zajedno smo jači".
U vlaku smo izmjerili razinu šećera u
krvi, pričali, pjevali božićne pjesme i
slikali se. Ovim druženjem oprostili
smo se od uspješne 2013.godine.
Hvala Djedici što nas nije zaboravio!
Sve najbolje u 2014. godini svima slatkima na svijetu!
O
ve zimske praznike djeca
i roditelji iz udruge "Slatki
život" proveli su u zimskom
vikend druženju u Dubrovačkim Vrtovima Sunca od 03.-05. siječnja 2014.
godine. Promijenili smo mjesto održavanja kampa zbog gospodarske situacije u društvu i prometne izoliranosti
našega Grada i juga Republike Hrvatske, ali nismo zažalili. Uspjeh je što
smo okupili i zbližili članove s područ-
vačkim Vrtovima Sunca. Iznenadila
nas je široka ponuda sadržaja u spa i
sportskom centru. Animatori su kroz
zabavne programe organizirali sportska natjecanja u košarci, nogometu,
badmintonu, penjanju na zid i ostalim,
a djeci se svidjela Bitka Bandova – Nintendo Wii natjecanje.
Dobrim raspoloženjem rastjerali smo
kišne oblake i u subotu organizirali Paintball. Dobro smo se maskirali, naoružali i odmjerili snage na terenu u avanturi, u ugodnom okruženju i lijepom
sunčanom vremenu. Nakon “borbe”
organiziran je roštilj za sve i izmjenjivane su “ratne” priče. Roditelji su bili
sretni i zadovoljni, jer poslije aktivnosti
šećeri u krvi su bili u normali.
U nedjelju je organiziran SPA Aqua aerobik, a nakon ukusnog ručka, bili smo
spremni za povratak svojim domovima.
Vrijeme provedeno u Dubrovačkim Vrtovima Sunca ostat će nam u nezaboravnom sjećanju. Bilo je to jedno novo
iskustvo, a koje odiše optimizmom toliko potrebitim obiteljima čije se dijete
razboljelo od ove kronične bolesti.
Boravak je financiran iz Proračuna
Grada Dubrovnika, Dubrovačko-neretvanske županije, donatora i roditelja
udruge, a svima od srca zahvaljujemo.
Diabetes
www.diabetes.hr
43
Predstavljanje udruga Hsdu-a
Predstavljanje udruga Hsdu-a
br. 1/2014
br. 1/2014
Predstavljanje udruga HSDU-a
Zagrebačko dijabetičko društvo
Ime udruge:
Zagrebačko dijabetičko društvo
Adresa i poštanski broj:
Ilica 48, 10 000 Zagreb
e-mail: info@zadi.hr
web stranica: www.zadi.hr
Facebook: http://facebook.zadi.hr
Telefon: 01 4847 429
Uredovno vrijeme:
utorak, srijeda i petak: 10,00 - 13,00
ponedjeljak i četvrtak: 15,00 - 18,00
Odgovorna osoba (Predsjednik udruge):
Ivana Buzjak, predsjednica
Zagrebačko dijabetičko društvo je socijalno-humanitarna organizacija kojoj je cilj
unaprjeđenje medicinske i socijalne zaštite
oboljelih od šećerne bolesti.
Predviđeno za 2014. godinu:
1. Obiteljsko savjetovalište za dijabetes
2. Edukativna predavanja, radionice i
tečajevi
• predavanja svaki četvrtak
• tjelovježba svaki ponedjeljak
• psihološka radionica "Kako reći
da sam najslađi u razredu“
3.
4.
5.
6.
7.
• radionica "Djeca brinu o zdravlju
svojih profesora“
• UH radionica na Bundeku
• organizirani tečajevi prehrane
• tečaj informatike
• tečaj kuhanja za djecu i roditelje
Edukativno rekreativni izleti
Dijabetički sportski dan
Dijabetes i trudnoća
Obilježavanje Svjetskog dana
šećerne bolesti, 14. studeni
Bilten ZADI - četiri puta godišnje
Društvo dijabetičara Ravna Gora
Ime udruge:
Društvo dijabetičara Ravna Gora
Adresa i poštanski broj:
Vatrogasna 21, 51 314 Ravna Gora
e-mail: karlica.krulic@gmail.com
Telefon: 091 7905 875
Uredovno vrijeme:
svaki treći četvrtak u mjesecu 16,00 - 18,00
sati te od ponedeljka do četvrtka 7,30 do
9,00 sati u Savjetovalištu za dijabetes, hipertenziju i hiperlipidemiju - patronažna služba
Odgovorna osoba (Predsjednik udruge):
Karlica Krulić, predsjednica
Društvo dijabetičara Ravna Gora osnovano
je pred tri godine i trenutno ima 58 članova. Članovi Društva redovito se sastaju
jedan puta mjesečno, uvijek je to treći četvrtak u mjesecu, u međuvremenu zainteresirani se mogu javiti u Savjetovalište patronažne službe gdje predsjednica Društva
radi kao patronažna sestra.
Predviđeno za 2014. godinu:
Osim redovitih sastanaka, Društvo jednom
godišnje na mjesnom sajmu provodi akciju
mjerenja šećera i krvnog tlaka za sve građane
radi ranog otkrivanja oboljelih od dijabetesa,
a Svjetski dan dijabetesa obilježava prigodnim predavanjem i mjerenjem GUK-a također za sve zainteresirane građane. Uz ostale
manje akcije navedeno će se pokušati provesti i u 2014. godini.
Udruga dijabetičara Imotske krajine
Ime udruge:
Udruga dijabetičara Imotske krajine
Adresa i poštanski broj:
Put Jezerca 15, 21 260 Imotski
e-mail: dijabetim@net.hr
Telefon: 095 862 3399
Uredovno vrijeme:
ponedjeljak - subota: 10,00 - 12,00
Odgovorna osoba (Predsjednik udruge):
Ante Lazeta, predsjednik
Predviđeno za 2014. godinu:
Edukacije i predavanje profesorima sred-
njih i osnovnih škola na području Imotske
krajine o šećernoj bolesti. U toku godine
četiri puta mjerenje šećera u krvi građanima Imotske krajne. Edukacije i radionice
osobama sa šećernom bolešću. Jednodnevni izleti osoba sa šećernom bolešću.
Dijabetičko društvo grada Siska
Ime udruge:
Dijabetičko društvo grada Siska
Adresa i poštanski broj:
Trg Grada Heidenheima 1, 44 000 Sisak
e-mail: dijabeticko-drustvo@net.hr
web stranica: http://dbsisak.wordpress.com
44
Diabetes
www.diabetes.hr
Facebook:
https://www.facebook.com/dijabetessisak
Telefon: 044 400 130
Uredovno vrijeme:
od ponedjeljka do petka: 08,00 - 12,00
Odgovorna osoba (Predsjednik udruge):
Darko Velhes, predsjednik
Predviđeno za 2014. godinu:
Pješačenjem do zdravlja, vađenje GUK-a po radnim organizacijama, obilježavanje Svjetkog dana
dijabetesa, biciklijada i niz drugih aktivnosti.
Udruga dijabetičara Našice
Ime udruge:
Udruga dijabetičara Našice
Adresa i poštanski broj:
Dore Pejačević 27, 31 500 Našice
e-mail: vlcindori@gmail.com
Telefon: 091 494 8008
Predviđeno za 2014. godinu:
Udruga redovno svaki mjesec održava sastanak na kojem se dogovaramo o akcijama.
Akcije mjerenja tlaka i šećera u krvi redovno
provodimo svaki mjesec, osim u 7. i 8. mjesecu u godini. Svake srijede održava se radionica na kojoj se izrađuju rukotvorine od komušine. Sve to nastavljamo i u 2014. godini, a
planirana su i predavanja o šećernoj bolesti.
2. Dvije velike akcije : „Šetnjom do
zdravlja - od jarbola do jarbola“
i tjedno obilježavanje 14. studenog Svjetskog dana šećerne bolesti
3. Aktivno sudjelovanje na XV Koordinaciji
udruga i Susreta dijabetičara Dalmacije
26. travnja 2014. u Zadru
4. Dva edukativna izleta djece i roditelja
u prirodu
5. Pet edukativnih izleta odraslih u prirodu
6. Uputiti bar 10 djece u edukativno zdravstvene kampove
7. Uputiti bar 10 mladih na jedrenje Jadranom
8. Bar 10 javnih ciljanih plenarnih predavanja
9. Trajno voditi individualno savjetovalište
10.Trajno voditi tretiranje
polineuropatske boli
11.Psihološka podrška i pomoć roditeljima
i djeci sa šećernom bolešću
12.Igraonice i radionice za najmlađe
13.Obilježavanje Dana volontera,
14.„Božićni program za djecu sa
šećernom bolešću“
15.„Večer slatkih“
16.Aktivno sudjelovanje u radu:
Koordinacije udruga dijabetičara
Dalmacije, Hrvatskog saveza
dijabetičkih udruga, KUZ-a, …
17.Aktivno praćenje izvršne i
zakonodavne vlasti u oblasti koja
obuhvaća oboljele od šećerne bolesti
te proaktivni stav u vezi navedenog
Odgovorna osoba (Predsjednik udruge):
Silvija Cindori, predsjednica
Splitsko dijabetičko društvo
Ime udruge:
Splitsko dijabetičko društvo
Adresa i poštanski broj:
Ban Mladenova 9/I, 21 000 Split
e-mail: info@diabetes-split.hr
web stranica: www.diabetes-split.hr
Telefon: 091 3131 080
Uredovno vrijeme:
utorak: 09,30 - 11,30
srijeda: 17,00 - 19,00
Odgovorna osoba (Predsjednik udruge):
Branko Lulić, predsjednik
Predviđeno za 2014. godinu:
1. Tri ciklusa edukacije - radionica u
grupama (po 20 polaznika)
Dijabetička udruga "Slatka strana života"
Ime udruge:
Dijabetička udruga "Slatka strana života"
Adresa i poštanski broj:
Trg na križu 11, 52 210 Rovinj
e-mail: slatka.strana.zivota@gmail.com
Telefon: 095 196 4477
Uredovno vrijeme:
Rad udruge u Rovinju: svaka prva i treća
subota u mjesecu od 9,00 - 10,00 sati (u
prizemlju Doma zdravlja)
Rad udruge u Žminju: svaka zadnja subota
u mjesecu od 9,00 - 12,00 sati (u prostorijama udruge umirovljenika Žminj)
Odgovorna osoba (Predsjednik udruge):
Irena Ivančić, predsjednica
Educiramo članstvo kako i na koji način da
se nose sa svojom bolešću, invidualna edukacija članova ...
Predviđeno za 2014. godinu:
U 2014. godini planiramo najmanje 2 akcije za pučanstvo, a razrada plana je pridobiti
mlađe članove oboljele od dijabetesa.
Udruga dijabetičara Pisarovina
Ime udruge:
Udruga dijabetičara Pisarovina
Adresa i poštanski broj:
Ivana Gorana Kovačića 2, 10 451 Pisarovina
e-mail: dijabeticari.pisarovina@gmail.com
Telefon: 091 511 7757
Uredovno vrijeme:
Redovita mjerenja šećera, RR-a i TT-e u prostorijama Udruge svaki utorak od 8,00-10,00.
Sve informacije mogu se dobiti svaki zadnji
četvrtak u mjesecu od 8,00-10,00 sati.
Odgovorna osoba (Predsjednik udruge):
Senada Klarić, predsjednica
Predviđeno za 2014. godinu:
Daljnji rad smo zamislili druženjima, organizacijom tribina i okruglih stolova s temama o ranom otkrivanju i načinu preventive
u ranoj fazi bolesti te predavanja o svim
komplikacijama, posebice kako bi se i komplikacije otkrile u ranoj fazi kad je liječenje
brže kvalitetnije i financijski jeftinije.
Uz veliku podršku lokalne samouprave,
obiteljskih liječnika, ljekarne, te udruge
Pomoći u kući pokušavamo se što više približiti našim stanovnicima i osloboditi ih
zastrašujuće pomisli o neizlječivoj bolesti
te im uvijek biti na raspolaganju kad im je
potrebna pomoć.
Obavezno obilježavamo Dan šećerne bolesti u općini uz stručna predavanja. Teško
nam je privući mlađu populaciju te su većinom naši članovi starije dobi.
Nadamo se suradnji s turističkom zajednicom da privučemo goste iz cijele Hrvatske i ostalih susjednih država preko sličnih
Udruga na druženja i razmjenjivanja mišljenja o zdravom načinu života u čistoj prirodi.
Diabetes
www.diabetes.hr
45
Nova knjiga
Nova knjiga udruga
br. 1/2014
br. 1/2014
Nova knjiga: "Do 41°C"
Moj je zaključak:
temelj zdravlja je životna energija
PIŠE: Autorica knjige Zrinka Babić
N
estručnost je bila moj nedostatak ali i prednost jer
sam ovom vrlo osobnom istraživanju pristupila sasvim otvoreno. Pustila sam informacijama da u svoje
vrijeme pronađu svoje mjesto u konačnoj slici kojoj sam se
nadala te si tako zadala cilj.
Kada bi zaključak trebala svesti na jedan pojam, mislim da
bih kao temelj zdravlja izdvojila životnu energiju. No zaključak je zapravo vrlo kompleksan, slojevit, iako vrlo jednostavan u biti svakog od principa. Ovdje ću navesti neke principe:
- energetsko polje
Protiti (mikrozima, somatidi), najmanji živi neovisni elementi u našem organizmu oblikuju koloidalno energetsko
polje te time određuju smjer procesa u organizmu: procesi
građenja ili odumiranja, održavanja života ili fermentacije,
46
Diabetes
www.diabetes.hr
reciklaže, smrti. Dok koloidalno energetsko polje nije znatno
poremećeno, ono djeluje kao graditelj života.
- bipolarnost
Temelj svih životnih procesa je razmjena koju omogućava
bipolarnost. Na staničnoj razini to je negativan naboj stanične membrane prema pozitivnom naboju jezgre.
- slobodna energija
Razmjena energije moguća je u kontaktu s energijom koja
nije fiksirana. Izvor slobodne energije su sjemenke biljaka,
odnosno masne kiseline u prirodnom obliku. Cis oblik masnih kiselina skladište je energije koja se oslobađa u razmjeni
elektrona i fotona, čestica svjetlosti.
- disanje
Kisik je nužan za sve životne procese. Stanicama organizma potreban je kisik da bi se dijelile i odumirale pravilno i
pravilnim redoslijedom. Visoka stanična zasićenost kisikom
jedan je od faktora zdravlja.
- genska ekspresija
Organizam koji se vrlo pojednostavljeno može opisati kao
proteinski stroj, kopija je okoliša. Električni naboji u okolišu,
okruženju stanica, mijenjaju oblike proteina. Događa se selekcija, oni im se prilagođavaju oblikom, prenose signale u
stanicu te tako reguliraju stanične procese, otkrivaju ili skrivaju dijelove genetskih nacrta. Električne naboje u okolišu
nose hormoni, nutrijenti, toksini...
- detoksikacija
Niska razina patogenih bakterija i toksina jedan je od
faktora zdravlja. Ostaci pesticida, teških metala, produkti glikolizacije iz hrane i iz organizma, slobodni radikali iz hrane
te oslobođeni u organizmu uslijed degenerativnih procesa,
kancerogene tvari i spojevi, mikotoksini iz hrane i probavnog
sustava, nepovoljan omjer omega-6 masnih kiselina prema
omega-3 masnim kiselinama, GMO, zračenja... sastavni su
dio „zapadnog“ načina života. Pri tom su u organizmu onemogućeni i prirodni procesi detoksikacije koji trebaju vrijeme
i energiju. Uslijed neprestanog nadraživanja oštećuje se sustav crijeva koji je korijen organizma te čini najveći dio imunološkog sustava.
- imunološke reakcije
Izazvano crijevno limfno tkivo koje čini 80 posto imunološkog sustava pokreće imunološke reakcije: alergijske, upalne, obrambene i obnavljajuće. Kada je tijelo stalno izloženo
nadražujućim tvarima upalne reakcije se ne gase, odnosno
postaju kronične i oštećuju tkiva. Alergijske reakcije i hiperaktivnost imunološkog sustava troše energiju, iscrpljuju organizam. Organizam energiju preraspoređuje prema redoslijedu prioriteta gdje su na prvom mjestu vitalne funkcije.
Oboljenje od dijabetesa u fokusu je ove knjige. Dijabetes je
tek jedna od bolesti obilja, bolesti „zapadne civilizacije“. Iako
se fizički različito manifestiraju, simptom su pokrenutog procesa reciklaže kojega je moguće zaustaviti i preokrenuti. Na
toj se teoriji temelje i „alternativni“ programi liječenja.
Alternativa postoji. Glavna je poruka da možemo birati.
Zrinka Babić je autorica knjiga "Dijabetes – prilika za promjenu" i "Do 41°C"
Udruga za skrb djece s posebnim zdravstvenim potrebama 3L
3L / Klub knjige
www.udruga3L.wordpress.com
www.facebook.com/SlatkiKaoSecer
KUPON ZA NAGRADNU KRIŽALJKU 1/2014
Traženi pojam je
Ime i Prezime
God. rođenja
Naš organizam organiziran je visokosofisticiranim energetskim
poljem. Ono ima dvije osnovne upravljačke smjernice: život ili
Dijabetičar od
Adresa

Prije tri godine krenula sam u intenzivnu potragu za
univerzalnim faktorima zdravlja i načinom života koji
donosi i održava zdravlje. Čitala sam knjige, studije, slušala
webinare i gledala video predavanja s raznim temama
široko povezanih sa zdravljem: od različitih teorija o
zdravoj prehrani, znanstvenih istraživanja i hipoteza o
biologiji organizma do tema održivosti i teorija novog doba
koje su povezane s duhovnim i mentalnim razvojem
smrt. Faktori zdravlja su (prema
dr. Gabrielu Cousensu):
- niska razina toksina i fermentacije u organizmu,
- kiselo – lužnata ravnoteža,
- jak elektromagnetski potencijal,
- visoka stanična zasićenost kisikom te
- prisutnost velikog broja probiotičkih korisnih bakterija uz
nizak broj patogenih mikroorganizama.
Prehrana budućnosti, održanja
zdravlja i akumulacije energije,
održanja nas i Zemlje jest svjesna,
sirova, veganska, organska, uz
iznimke niskoglikemijska prehrana bogata prirodnim masnoćama. To je tek zaključak, kraj ove potrage kroz teoriju i iskustvo,
naš novi početak. Omogućava ga nova energija, druga razina
zdravlja i svijesti, druga točka gledišta i nova percepcija.
izreži i pošalji na adresu redakcije
Popis udruga
Popis udruga
br. 1/2014
br. 1/2014
POPIS
UDRUGA
HSDU je član međunarodne dijabetičke federacije (IDF)
DIJABETIČKA UDRUGA BJELOVAR
Nataša Galović
Veliko Korenovo 123 A, 43000 BJELOVAR
mob: 091/50 33 288
e-mail: natasa.carek@gmail.com
UDRUGA DIJABETIČARA MEÐIMURJA
Marija Stojić
Kralja Tomislava 36, 40000 ČAKOVEC
tel: 040/31 20 11
e-mail: ii.osnovna.skola2@ck.t-com.hr
sanja.bratkovic@gmail.com
DARUVARSKA DIJABETIČKA UDRUGA
Velimir Simić
Frana Kršinića 11, 43500 DARUVAR
mob: 098/93 71 037
DRUŠTVO DIJABETIČARA DELNICE
Ljubica Vujnović
Kranjčevićeva 12, 51300 DELNICE
tel/fax: 051/81 13 36
e-mail: ljubica.vms.del@gmail.com
DRUŠTVO ZA ZAŠTITU OD DIJABETESA
DONJI MIHOLJAC
Mijo Rakitić
Vukovarska 9, 31540 DONJI MIHOLJAC
tel/fax: 031/63 00 51
e-mail: dzddm9@gmail.com
UDRUGA DIJABETIČARA
KOPRIVNIČKO – KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE
Mirko Jukić
Pemija 1C, 48322 DRNJE
tel: 048/83 15 58
DRUŠTVO ZA ZAŠTITU OD ŠEĆERNE
BOLESTI DUBROVNIK
Ivo Bratičević
A. Hebranga 83, 20000 DUBROVNIK
mob: 098/52 64 06
UDRUGA DJECE OBOLJELE OD
ŠEĆERNE BOLESTI I NJIHOVIH RODITELJA
“SLATKI ŽIVOT”
Željko Jaković
Iva Račića 5, 20000 DUBROVNIK
tel: 020/42 28 55
e-mail: slatki.zivot@du.t-com.hr
UDRUGA DIJABETIČARA DUGO SELO
Kruno Ivaniček
Bože Huzanića 5, 10370 DUGO SELO
mob: 099/59 27 095
DRUŠTVO DIJABETIČARA ÐAKOVO
Marinka Andraši Đurkić
Vijenac Kardinala A. Stepinca 10, 31400 ĐAKOVO
tel: 091/52 77 224
e-mail: marinka.djurkic@gmail.com
DIJABETIČKA UDRUGA GAREŠNICA
Boško Kutleša
V. Nazora 18, 43280 GAREŠNICA
tel: 043/54 50 99
e-mail: dijabeticka.udruga.garesnica@gmail.com
ivkoren@net.hr
UDRUGA DIJABETIČARA
LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE
Zrinka Rosić
Kralja Petra Krešimira IV 13, 53000 GOSPIĆ
tel: 053/57 25 09
e-mail: zrin.rosa@gmail.com
DIJABETIČKA UDRUGA GRADINA
Željka Počuć
Matije Gupca 97, 33411 GRADINA
tel: 033/78 40 16
e-mail: zpocuc@gmail.com
UDRUGA DIJABETIČARA IMOTSKE KRAJINE
Ante Lažeta
Put Jezerca 15, 21260 IMOTSKI
mob: 095/86 23 399
e-mail: dijabetim@net.hr
DIJABETIČKO DRUŠTVO JASTREBARSKO
Velimir Mirt
V. Mačeka 2, 10450 JASTREBARSKO
mob: 091/75 05 600
e-mail: diabetes.jaska@gmail.com
DIJABETIČKO DRUŠTVO KARLOVAC
Ljubo Batalo
Domobranska 20C, 47000 KARLOVAC
tel: 047/41 52 50
tel: 040/82 14 07
e-mail: dragutin.serec@gmail.com
mob: 091/79 05 875
e-mail: karlica.krulic@gmail.com
UDRUGA DIJABETIČKIH BOLESNIKA
NOVA GRADIŠKA
Marija Vuković
Prvča 41, 35400 NOVA GRADIŠKA
tel/fax: 035/35 18 42
e-mail: drazen.vukovic@hotmail.com
UDRUGA DIJABETIČARA “MELLITUS” RIJEKA
Sandro Lojić
Stanka Frankovića 44, 51000 Rijeka
mob: 099/ 69 60 527
e-mail: mellitus.rijeka@gmail.com
DIJABETIČKA UDRUGA ORAHOVICA
Ivica Martinčević
Stjepana Radića 13, 33515 ORAHOVICA
mob: 091/64 60 621
e-mail: vlatka.hrcan@gmail.com
DIJABETIČKA UDRUGA „ZDRAVLJE“
ORAHOVICA
Stjepan Dujmić
Bana Jelačića 21, 33515 ORAHOVICA
tel: 033/67 36 73
e-mail: stjepan.dujmic@vt.htnet.hr
DRUŠTVO ZA ZAŠTITU
OD DIJABETESA OSIJEK
Mladen Došen
Vijenac Kraljeve Sutjeske 2, 31000 OSIJEK
tel/fax: 031/28 33 33
e-mail: dijabetes.os@os.htnet.hr
UDRUGA MALIH DIJABETIČARA "MADI"
Renata Bockovac
Voćarska 3, 31000 OSIJEK
mob: 091/58 12 396
e-mail: renata.bockovac@gmail.com
UDRUGA OBOLJELIH
OD DIJABETESA KRAPINA
Marko Štefanko
Trg Ljudevita Gaja 12, 49000 KRAPINA
tel: 049/37 03 93
mob: 099/84 24 426
UDRUGA DIJABETIČARA PISAROVINA
Senada Klarić
Ivana Gorana Kovačića 2, 10451
PISAROVINA
mob: 091/51 17 757
e-mail: dijabeticari.pisarovina@gmail.com
senada.klaric@gmail.com
UDRUGA DIJABETIČARA GRADA BAKRA
Mirjana Perković
Krasica 145a, 51224 KRASICA
tel/fax: 051/76 62 93
e-mail: mirjanape@gmail.com
UDRUGA “SLATKI” PLOČE
Tonći Krilić
Rogotinska 5, 20340 PLOČE
tel/fax: 020/67 81 55
e-mail: slatki.ploce@gmail.com
KUTINSKO DIJABETIČKO DRUŠTVO
Svjetlana Koutnik
Kralja P.Krešimira IV 3/I, 44320 KUTINA
tel: 044/68 28 11
e-mail: svjetlana.koutnik@sk.t-com.hr
UDRUGA DIJABETIČARA OPĆINE POPOVAČA
Vladimir Tušek
Sisačka 40, 44317 POPOVAČA
tel: 044/67 94 27
mob: 091/60 09 416
e-mail: gordana.lackovic@sk.t-com.hr
MAKARSKA DIJABETIČKA UDRUGA
Milivoj Brkušić
Put Požara 6a, 21300 MAKARSKA
tel: 021/61 38 17
e-mail: milivoj.brkusic@st.t-com.hr
UDRUGA DIJABETIČARA CRES-LOŠINJ
Ivan Vlašić
Vladimira Gortana 32/I, 51550 MALI LOŠINJ
tel: 051/23 25 48
e-mail: josiplulic1@vip.hr
UDRUGA DIJABETIČARA NAŠICE
Silvija Cindori
Dore Pejačević 27, 31500 NAŠICE
tel: 091/ 49 48 008
e-mail: vlcindori@gmail.com
KLUB DIJABETIČARA NEDELIŠĆE
Dragutin Serec
Čakovečka 37, 40305 NEDELIŠĆE
POŽEŠKA DIJABETIČKA UDRUGA KUNE
Marina Šmit
Jagodnjak 200, 34000 POŽEGA
mob: 099/83 35 590
e-mail: marina.oskar@hotmail.com
DIJABETIČKA UDRUGA ISTARSKE ŽUPANIJE
Vanja Mihalić
Mutilska 47, 52100 PULA
tel/fax: 052/21 37 54
e-mail: dijabetesistra@gmail.com
UDRUGA DIJABETIČARA RAB
Željka Škrabec
A. Ugalje 3, 51280 RAB
tel: 051/72 50 59
DRUŠTVO DIJABETIČARA RAVNA GORA
Karlica Krulić
Vatrogasna 21, 51314 RAVNA GORA
DRUŠTVO DIJABETIČARA RIJEKA
Božidar Dasović
Krešimirova 60d, 51000 RIJEKA
tel/fax: 051/33 13 60
DIJABETIČKA UDRUGA
"SLATKA STRANA ŽIVOTA"
Irena Ivančić
Trg na Križu 11, 52210 ROVINJ
mob: 095/19 64 477
e-mail: slatka.strana.zivota@gmail.com
DIJABETIČKO DRUŠTVO GRADA SISKA
Darko Velhes
Trg grada Heidenheima 1, 44000 SISAK
tel: 044/40 01 30; fax: 044/40 01 31
mob: 091/47 41 115
e-mail: dijabeticko-drustvo@net.hr
DIJABETIČKA UDRUGA SLATINA
Marija Dupan
Voćinska 47, 33520 SLATINA
tel: 033/55 56 32
mob: 091/90 47 072
e-mail: djecji.vrtic.suncokret@vt.t-com.hr
BRODSKA DIJABETIČKA UDRUGA
Slavko Lacković
P. Krešimira IV 2, 35000 SLAVONSKI BROD
tel: 035/41 04 57
e-mail: slavko@diabetes.hr
SPLITSKO DIJABETIČKO DRUŠTVO
Branko Lulić
Ban Mladenova 9/I, 21000 SPLIT
tel/fax: 021/39 50 16
mob: 091/ 31 31 080
e-mail: info@diabetes-split.hr
DRUŠTVO DIJABETIČARA ŠIBENIK
Davor Lambaša
A. Vrančića 1, 22000 ŠIBENIK
tel: 022/21 66 38
fax: 022/21 62 51
e-mail: ddiabetessi@net.hr
DIJABETIČKA UDRUGA TAR-VABRIGA
Jadranka Radojković
Istarska 8, 52465 TAR
tel/fax:: 052/44 31 88
mob: 098/80 75 29
e-mail: dijabeticka.udruga.tar.vabriga@gmail.com
DIJABETIČKO DRUŠTVO TROGIR
Katja Šćurla
Ul.kardinala Alojzija Stepinca 74, 21220 TROGIR
mob: 091/53 61 939
e-mail: kscurla@gmail.com
DRUŠTVO ZA ZAŠTITU
OD DIJABETESA VARAŽDIN
Antonija Brlek
Meštrovićeva bb, 42000 VARAŽDIN
tel/fax: 042/39 31 55
mob: 091/39 31 555
e-mail: antonija.brlek@gmail.com
VG DIJABETIČAR
Ivo Ferjančić
Zagrebačka 3, 10410 VELIKA GORICA
tel: 01/ 62 22 281
mob: 091/54 31 599
e-mail: vg.dijabeticar@gmail.com
UDRUGA DIJABETIČARA VINKOVCI
Goran Međugorac
Bana Jelačića 34, 32100 VINKOVCI
tel/fax: 032/37 30 88
mob: 098/ 82 64 66
UDRUGA DIJABETIČARA VIROVITICA
Zdenka Vajtner
Trg bana J. Jelačića 10, 33000 VIROVITICA
tel: 033/72 12 97
e-mail: ivica.vajtner1@vt.t-com.hr
DIJABETIČKA UDRUGA VOJNIĆ
Veseljko Domjanović
Krešimirova 3, 47220 VOJNIĆ
mob: 098/17 93 242
VUKOVARSKA DIJABETIČKA UDRUGA
Ivica Sablić
Trg kralja Tomislava 2, 32000 VUKOVAR
mob: 095/82 31 373
e-mail: dijabetesvu@gmail.com
ZADARSKA DIJABETIČKA UDRUGA
Serđo Mičić
Bana J. Jelačića 6, 23000 ZADAR
tel: 023/33 22 65
fax: 023/30 59 23
e-mail: serdjo.micic@diabetes.hr
ZAGREBAČKO DIJABETIČKO DRUŠTVO
Ivana Buzjak
Ilica 48/I, 10000 ZAGREB
tel/fax: 01/48 47 429
e-mail: info@zadi.hr
UDRUGA DIJABETIČARA ZAPREŠIĆ
Sandra Bršec Rolih
Trg Mladosti 13, 10290 ZAPREŠIĆ
mob: 091/31 31 045
e-mail: sandra.brsec@gmail.com
DIJABETIČKA UDRUGA ŽUPANJA
Pavao Mach
Vlahe Bukovca 4, 32270 ŽUPANJA
tel: 032/83 25 66
e-mail: pavomach@gmail.com
UČLANITE SE U VAMA NAJBLIŽU
UDRUGU OSOBA SA ŠEĆERNOM BOLEŠĆU!
HRVATSKI SAVEZ DIJABETIČKIH UDRUGA ČINI 52 UDRUGE ČLANICE!
Mi ne možemo doći k vama, ali vi možete pristupiti nama. Zajedno smo jači!
Ujedinjeni protiv dijabetesa – pokažimo da nam je stalo!
PRISTUPNICA ZA UČLANJENJE U UDRUGU
Ispunjenu pristupnicu pošaljite na adresu najbliže udruge ili je
osobno donesite
Ime i prezime
Datum rođenja
Ulica i kućni broj
Poštanski broj i mjesto
Broj telefona
Broj mobitela
e-mail
Ukoliko u vašem mjestu ne postoji udruga javite se uredu
Hrvatskog saveza dijabetičkih udruga. Dobiti ćete upute za
osnivanje udruge:
Ilica 48
10000 Zagreb
Tel/fax: 01/4847 807
Mob: 091/3131 050
e-mail: diabetes�diabetes.hr
Dugi dol 4a
10000 Zagreb
Tel/fax: 01/2330 991
Mob: 091/3131 020
e-mail: presi�diabetes.hr

Križaljka
br. 1/2014
Nagrađeni iz broja 6/2013: Evica Kraljević, Županja; Diana Fabijanić, Kolan; Iset Kahrimanović, Grižane;
Angela Abramović, Sisak; Dragica Pipus, Županja; Mira Prša, Osijek
Diabetes
www.diabetes.hr
51
velika
postignuća
GODINA MIJENJAMO DIJABETES
Kako se pandemija dijabetesa
nastavlja, svijet treba
više velikih postignuća
Dijabetes
Otkriveni
Dobivaju
skrb
Postižu
ciljeve
liječenja
Postižu
željene
ishode
Pravilo polovice
Već 90 godina tvrtka Novo Nordisk je definirana presudnim uspjesima koji su rezultirali
bitnim poboljšanjima u životima ljudi s dijabetesom, hemofilijom i drugim
ozbiljnim kroničnim stanjima. Danas tvrtka Novo Nordisk ima tisuće
zaposlenika u cijelom svijetu koji sa strašću, znanjem i predanošću stvaraju nova
velika postignuća.
Koje će biti vaše veliko postignuće?
Izdanje: 01-22.02.2013.
Danas 371 millijuna ljudi ima dijabetes. Do 2030. godine ta brojka bi mogla narasti,
na više od 550 millijuna. U cijelom svijetu, nedostatak svijesti o dijabetesu, nezdrav
način života ili nedostatan pristup skrbi znače da će milijuni ljudi ostati bez vida,
biti podvrgnuti amputacijama ili će prerano umrijeti zbog komplikacija vezanih uz dijabetes.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
19
File Size
5 380 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content