close

Enter

Log in using OpenID

brela 2010.indd

embedDownload
UDRUGE RA»UNOVO–A I FINANCIJSKIH DJELATNIKA
SPLITA - ©IBENIKA - ZADRA - DUBROVNIKA - KOR»ULE - METKOVIΔA
organiziraju
45.
JESEN - 2010.
RA»
RA
»UNOVODSTVO,
FINANCIJE
I POREZI U PRAKSI
tradicionalno jesensko savjetovanje
21., 22. i 23. listopada 2010.
u BLUESUN hotelu SOLINE u BRELIMA
PROGRAM SAVJETOVANJA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
PRIORITETI U KORIŠTENJU FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA
Predavatelj: prof. dr. sc. Danimir GULIN, zamjenik predsjednika Hrvatske zajednice računovođa i financijskih
djelatnika;
FINANCIJSKO IZVJEŠTAVANJE PO SEGMENTIMA
Predavateljica: prof. dr. sc. Branka RAMLJAK, Ekonomski fakultet Split;
SPECIFIČNOSTI GODIŠNJEG OBRAČUNA POREZA NA DOHODAK ZA 2010. GODINU
Predavateljica: mr. sc. Marija ZUBER, savjetnica - urednica časopisa RiF;
IZMJENE U OPOREZIVANJU DOBITI U 2010. GODINI
Predavatelj: mr. sc. Ivan ČEVIZOVIĆ, Ekonomski fakultet Zagreb;
PROMJENE U OPOREZIVANJU POREZOM NA DODANU VRIJEDNOST U 2010. GODINI
Predavateljica: Nives VRGOČ, dipl. oec. - porezna savjetnica;
OBRAČUNSKO PLAĆANJE I INSTRUMENTI OSIGURANJA NAPLATE POTRAŽIVANJA
Predavatelj: doc. dr. sc. Ivica PERVAN, Ekonomski fakultet Split;
RAČUNOVODSTVENE I FINANCIJSKE AKTUALNOSTI U SUSTAVU PRORAČUNA I NEPROFITNIH
ORGANIZACIJA
Predavatelj: doc. dr. sc. Davor VAŠIČEK, Ekonomski fakultet Rijeka;
REVIZIJA IZVJEŠĆA UPRAVE OVISNOG DRUŠTVA U ODNOSIMA S POVEZANIM DRUŠTVOM
Predavateljica: Nadica ŠALOV, dipl. oec.;
PROVEDBA OVRHE NA NOVČANIM SREDSTVIMA od 01. siječnja 2011. godine
Predavateljica: Zdenka MEDIĆ, dipl. ing. - Zagreb;
IZGRADNJA GRAĐEVINSKOG OBJEKTA - RAČUNOVODSTVENI I POREZNI ASPEKT (PDV)
Predavatelj: mr. sc. Vlado ANDRIJAŠEVIĆ;
TRAJNI PRESTANAK OBAVLJANJA DJELATNOSTI - LIKVIDACIJA OBRTA
Predavatelj: Grgo RUNTIĆ, dipl. oec.;
OPOREZIVANJE PRIMITAKA SPORTAŠA I DRUGIH OSOBA U ŠPORTU
Predavatelj: Ivan ZELIĆ, dipl. oec.;
LJUDSKI RESURSI KLJUČNI ELEMENT USPJEHA POSLOVANJA
Predavatelj: Bogoljub RAFFAELLI, dipl. iur.
brela 2010.indd 2
7/22/10 8:57:47 AM
Savjetovanje je namijenjeno: vlasnicima i menadæerima trgovaËkih druπtava, raËunovoama, revizorima, analitiËarima, financijskim djelatnicima, samostalnim poduzetnicima, pravnicima, struËnim djelatnicima u proraËunskim i neprofitnim organizacijama te
obrtnicima.
Naknada za sudjelovanje na savjetovanju iznosi 984,00 kuna (800,00 kn + 184,00 kn za PDV) po sudioniku, i uplaÊuje se
unaprijed na æiroraËun broj: 2330003-1100033031 Udruga raËunovoa i financijskih djelatnika Split te gotovinom ili Ëekom pred
sam poËetak savjetovanja. Dokaz o uplaÊenoj naknadi molimo predoËiti na ulazu u dvoranu.
U iznos naknade ukljuËen je PDV i pisani materijal za savjetovanje.
Smjeπtaj i rezervacija:
Smjeπtaj je osiguran u obnovljenom hotelu SOLINE (i po potrebi u hotelu MAESTRAL ili MARINA) u BRELIMA.
Rezervaciju smjeπtaja obavlja svaki sudionik savjetovanja osobno, i to na adresu: Hotel SOLINE u BRELIMA,
telefon: (021) 603-020 i (021) 603-207 ili na fax: (021) 603-208.
Zbog ograniËenog broja jednokrevetnih soba, poæeljno je da na vrijeme izvrπite svoju rezervaciju.
Cijena punog pansiona ovisi o broju dana koriπtenja aranæmana te iznosi:
Ako se aranæman koristi
- za jedan dan
- za dva dana
- za tri dana
Puni aranæman
(kuna)
1/1
1/2
430,00
380,00
385,00
335,00
370,00
320,00
Poluaranæman
(kuna)
1/1
1/2
380,00
330,00
335,00
285,00
320,00
270,00
NoÊenje s doruËkom
po danu
1/1
1/2
260,00
210,00
Boraviπna pristojba po osobi ukljuËena je u cijenu.
Pri dolasku treba se prijaviti na recepciji hotela SOLINE u BRELIMA.
PoËetak savjetovanja prvog dana je u 9,00 sati, a ostale dane u 8,30 sati.
Svakog dana nakon odræanih izlaganja po pojedinim temama iz navedenog programa savjetovanja, organizirat Êe se rasprava.
Molimo sudionike savjetovanja da se pripreme za raspravu, ili da eventualno na stolu predavatelja ostave svoja pisana pitanja.
O redoslijedu tema po danima rada savjetovanja, sudionici Êe biti informirani na poËetku prvog dana savjetovanja.
Prijava za sudjelovanje na savjetovanju i informacije:
Radi potrebe evidencije sudionika savjetovanja (a rezervaciju smjeπtaja u hotelu treba obaviti svaki sudionik osobno na Hotel
SOLINE Brela), molimo vas da nam kao organizatoru savjetovanja dostavite podatke na ovoj prijavi. Za sve potrebne informacije
moæete se obratiti na tel./fax broj (021) 319-459 Udruga raËunovoa i financijskih djelatnika Split.
✂
U ____________________ dana_____________ 2010. godine
(Naziv pravne osobe)
UDRUGA RA»UNOVO–A I FINANCIJSKIH DJELATNIKA
(MB: 3118797, OIB: 27467994485)
PRIJAVA
LuËiÊeva 19
21000 Split
Za sudjelovanje na savjetovanju JESEN - 2010. u hotelu SOLINE u BRELIMA, koje se odræava 21., 22. i 23. listopada 2010. god.
Na savjetovanje se upuÊuju sljedeÊi sudionici:
Red.
br.
IME I PREZIME SUDIONIKA
NAZIV RADNOG MJESTA ILI POSLOVA KOJE OBAVLJA
1.
2.
3.
NAPOMENA:
Naknadu prema utvrenoj tarifi uplatili smo na æiroraËun Udruge raËunovoa i financijskih djelatnika Split, broj: 23300031100033031, i to odmah po dostavi prijave nalogom za plaÊanje (dokaz o uplaÊenoj naknadi donijeti na savjetovanje). Uplata se moæe
obaviti i prilikom ulaska u dvoranu za savjetovanje u gotovini.
M.P.
(Potpis ovlaπtene osobe)
brela 2010.indd 3
7/22/10 8:57:57 AM
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
3 874 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content