close

Enter

Log in using OpenID

CACHEID=ccbf8751-da39-44da-83e3-dfdb099b5e74;studenti_Layout 1.qxd - Triglav Osiguranje dd

embedDownload
studenti:Layout 1 21-Sep-14 7:15 AM Page 1
studenti:Layout 1 21-Sep-14 7:15 AM Page 2
Mješovito životno osiguranje
Stipendijsko
osiguranje
Koja je namjena
Stipendijskog osiguranja?
Majke i očevi, bake/nane i djedovi, tetke i stričevi/amidže, kume i
kumovi i svi ostali koji bi željeli svojim najmlađima omogućiti finansijsku sigurnost u razdoblju odrastanja i osamostaljivanja, uz
pomoć Triglav Osiguranja lakše ćete osigurati sredstva koja će im
u budućnosti trebati. Olakšat ćete njihove prve korake u samostalan život, čak i ako ne budu nastavili školovanje.
1. Štednja i osiguranje
Stipendijsko osiguranje je istovremeno i osiguranje i štednja. Sklapanjem ovakvog osiguranja štedite ugovoreni broj godina i tako
djetetu osiguravate stipendiju, a pri tome ste za sve vrijeme dok
plaćate premiju životno osigurani. Za broj godina za koliko želite da
dijete prima stipendiju odlučujete se već na samom početku, prilikom sklapanja osiguranja.
Za slučaj smrti osigurane osobe u toku plaćanja premije, prestaje se
sa plaćanjem premije, a Osiguravač od dogovorenog datuma počinje
sa isplatom stipendije. Stipendija se isplaćuje za dogovoreni period
i u ugovorenoj visini. To je ujedno bitna prednost stipendijskog osiguranja u odnosu na slične oblike štednje za djecu, npr. u bankama.
2
Korisnik stipendije može biti dijete, ali i odrasla osoba, a određuje je
ugovarač osiguranja. Starost djeteta, odnosno korisnika koji će primati stipendiju ne utiče na osiguranje. Dijete ne mora nastaviti
školovanje bilo u srednjoj školi ili na fakultetu. Korisnik stipendije i
osigurana osoba moraju biti različite osobe.
1.1. Promjena korisnika osiguranja
Za vrijeme plaćanja premije možete promijeniti korisnika stipendije.
Kad počne isplata stipendije promjena korisnika više nije moguća.
studenti:Layout 1 21-Sep-14 7:15 AM Page 3
Mješovito životno osiguranje
2. Sklapanje osiguranja
Prilikom sklapanja osiguranja birate:
- visinu stipendije i visinu mjesečne premije,
- korisnika stipendije,
- dužinu plaćanja premije (5 do 18 godina),
- dužinu isplate stipendije (3 do 10 godina),
Stipendijsko osiguranje može ugovoriti svako, čak i ako nije u srodstvu sa djetetom. Mora imati u vidu da je prilikom sklapanja osiguranja osigurana osoba starosti između 14 i 65 godina te da prilikom
isteka osiguranja nije starija od 75 godina.
3. Prednosti stipendijskog osiguranja
Jednom policom mogu se osigurati dvije osobe, što zovemo uzajamno osiguranje. U slučaju da jedna od njih umre, premija se
prestaje plaćati, što ne utiče na obavezu isplate stipendije u dogovorenom vremenu i visini.
Premija osiguranja se može plaćati mjesečno, a možete se dogovoriti
da se plaća kvartalno, polugodišnje ili godišnje unaprijed. Kod
plaćanja tri ili više mjesečnih premija unaprijed u jednokratnom
iznosu, priznaje Vam se odgovarajući popust.
U određenim slučajevima sa osiguravačem se možete dogovoriti i o
eventualnom mirovanju plaćanja premije. To može potrajati najviše
jednu godinu. U tom periodu osiguranik je osiguran s kapitaliziranom osiguranom sumom.
Osiguranje učestvuje i kod svakog pripisa dobiti koju Triglav Osiguranje ostvaruje upravljanjem sredstvima životnih osiguranja i rentnih
osiguranja. Udio dobiti pojedinog osiguranja pretvara se u dodatnu
osiguranu sumu, a isplaćuje se kao oblik uvećane stipendije.
U slučaju da osigurana osoba u periodu plaćanja premije umre,
Triglav Osiguranje, bez obaveze nastavka plaćanja premije osiguranja, isplaćuje stipendiju djetetu - korisniku osiguranja.
Stipendijsko osiguranje
Triglav Osiguranja nudi
više mogućnosti kojim
osiguranje prilagođavate
vašim i djetetovim
željama i potrebama.
3
studenti:Layout 1 21-Sep-14 7:15 AM Page 4
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
3 804 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content