close

Enter

Log in using OpenID

Algoritmi, varijable, osnovne naredbe i aritmetički operatori

embedDownload
ALGORITMI I OSNOVNE NAREDBE U
PYTHONU
1
ŠTO SU ALGORITMI?

Algoritam je naputak kako riješiti neki zadatak ili obaviti
neki posao. Algoritam redovito svodi cjelokupan zadatak
na rješavanje više jednostavnijih, manjih radnji. Ako je
algoritam jasno i podrobno napisan, tada je dovoljan da
bi osoba koja nikad nije rješavala taj zadatak na temelju
algoritma mogla doći do rješenja. Algoritam je pogodno
prikazati dijagramom tijeka ili naredbama pseudo jezika.
2
ALGORITMI


Najčešći primjer algoritma iz
svakodnevnog života jest
kuhanje čaja. Svaki korak
pripremanja čaja mora biti
ispravno izvršen kako bi mogli
prijeći na idući te u konačnici
dobiti topao i ukusan čaj. Ovaj
se primjer može naći u većini
početničke literature kao lako
shvatljiv primjer osnovnih
svojstava algoritama.
Algoritmi se zapisuju na više
načina. U programiranju su
najčešći pseudokod i dijagram
tijeka, no njima se ovdje
nećemo previše baviti.
Dijagram tijeka
3
ALGORITMI

Primjer pseudokoda:
početak
upiši a,b
c=a+b
ispiši c
kraj

Zadatak 1 Ako je a = 5, b = 0, koliki će biti c koristeći
pseudokod iz gore navedenog primjera?
4
OSNOVNE NAREDBE U PROGRAMSKOM JEZIKU „PYTHON”
VARIJABLE

Varijable postoje u svakom
programskom jeziku. U varijablama
pohranjujete nekakve vrijedosti,
brojeve, slova, i sve druge znakove.

Započinju slovom, znakom,
znamenkom…
Naziv varijable ne smije sadržavati
razmake
Python je case sensitive jezik što
znači da razlikuje velika i mala slova


5
OSNOVNE NAREDBE U PROGRAMSKOM JEZIKU „PYTHON”
PRINT



Naredba print se koristi za
ispis sadržaja na zaslonu
monitora
Nakon što smo napisali
print, potrebno je napraviti
razmak te unutar okruglih
(običnih) zagrada i
navodnika unijeti sadržaj
koji će se ispisati nakon
izvršavanja naredbe
Otvorite Python, tj. IDLE (Python
Gui) u kojem ćemo pisati naše
programe i napišite sljedeće:
print (‘Pozdrav svijetu!’)
Pritiskom na tipku ENTER izvršit će se naredba i na
ekranu će se ispisati
Pozdrav svijetu!
Što će se dogoditi ako naredbu print napišete
krivo, primjerice priint?
Boja slova ostat će crna. To je znak da ste nešto
pogriješili. Dakle, boje su kao učitelji koji
nadgledaju točnost upisanih naredbi.
6
OSNOVNE NAREDBE U PROGRAMSKOM JEZIKU „PYTHON”
PRINT
7
OSNOVNE NAREDBE U PROGRAMSKOM JEZIKU „PYTHON”
PRINT

Što će se dogoditi kada napišemo sljedeći program?
a = 5
b = 2
print (a + b)


Zaboravili smo navodnike unutar zagrada? U ovom slučaju nismo i
program je točan, izvršilo se ono što smo tražili, a to je da nam
program izračuna zbroj varijable a kojoj smo dodijelili vrijednost 5 i
varijable b kojoj je dodijeljena vrijednost 2. Primjetite da će se
ispisati 7
Sada smo naučili da će Python izračunati i ispisati rješenje na ekran
ukoliko ono nije u navodnicima. Ako a+b stavite u navodne
znakove, ispisat će se a+b, a to nije ono što u ovom trenutku želimo
8
OSNOVNE NAREDBE U PROGRAMSKOM JEZIKU „PYTHON”
PRINT

Primjer

Program u kojem ćemo varijabli v dodijeliti Pero te pomoću naredbe print ispisati pozdrav.
v = ‘Pero’
print (‘Pozdrav’, v, ‘!’)
Pozdrav Pero !

Primjetite da smo sada koristili jednostruke navodnike. Python dozvoljava pisanje i
dvostrukih navodnika – svejedno je što ćete koristiti, bitno je da ih ne izostavite tamo
gdje su potrebni jer će program pri pokretanju javiti grešku.

Također, više vrijednosti unutar okruglih zagrada odvojili smo zarezima.
9
OSNOVNE NAREDBE U PROGRAMSKOM JEZIKU „PYTHON”
PRINT

Zadatak 2 Varijabli a dodijelite vrijednost 7, a varijabli b 8. Program
treba ispisati njihov zbroj. Rješenje treba izgledati ovako:
7 + 8 = 15

Ako ovaj program želite pohraniti negdje na računalu, uđite u File ->
New window te ondje pišite Vaš program (Python Shell u kojem
smo dosada pisali programe ne služi za pisanje duljih i složenijih
algoritama). Nakon što ste ga napisali, pokrećete ga na Run -> Run
module, ili jednostavnije klikom na tipku F5. Otvorit će se novi
prozor u kojem morate unijeti ime programa s obaveznom
ekstenzijom .py na kraju imena. Nakon što se program pohrani,
otvorit će se još jedan prozor u kojem će biti vaše rješenje.
10
OSNOVNE NAREDBE U PROGRAMSKOM JEZIKU „PYTHON”
PRINT

Rješenje:
a = 7
b = 8
print (a, "+", b, "=", a+b)

Pokretanjem programa pritiskom na Run -> Run module
ili F5, ukoliko ste sve točno napisali, prikazuje se rješenje
zadatka, tj. naš jednostavni program:
7 + 8 = 15
11
OSNOVNE NAREDBE U PROGRAMSKOM JEZIKU „PYTHON”
INPUT
Naredba INPUT uzima podatak od korisnika i sprema u
varijablu
 U Pythonu se unos svodi na pridruživanje vrijednosti

<nazivvarijable> = input(<poruka>)
x = input(‘Unesite string: ‘)
12
OSNOVNE NAREDBE U PROGRAMSKOM JEZIKU „PYTHON”
INPUT
Sve što se unese unutar input(okruglihzagrada)
Python smatra nizom
 Zbog toga bi trebalo unaprijed „procjenjivati” što će se
tražiti od korisnika pri unosu
 Zato koristimo neke od sljedećih mogućnosti:




a = eval(input(‘Unesite broj: ‘))
EVAL znači da se očekuje brojčani
unos. Ne radi sa slovima
(stringovima).
a = int(input(‘Unesite broj: ‘))
INT znači da se od korisnika očekuje
da unese cijeli broj (integer).
a = float(input(‘Unesite broj: ‘))
FLOAT znači da se od korisnika
očekuje unos realnih brojeva.
13
OSNOVNE NAREDBE U PROGRAMSKOM JEZIKU „PYTHON”
INPUT

Primjer

Program u kojem korisnik unosi dva proizvoljna broja te
se pokretanjem programa ispisuje njihova razlika
a = eval(input(‘Unesite broj: ‘))
b = eval(input(‘Unesite broj: ‘))
print (a-b)
14
OSNOVNE NAREDBE U PROGRAMSKOM JEZIKU „PYTHON”
INPUT
a = eval(input(‘Unesite broj: ‘))
b = eval(input(‘Unesite broj: ‘))
print (a-b)

Ovo je točno rješenje, ali radi praktičnosti i preglednosti to možemo zapisati i
ovako:
a, b = eval(input(‘Unesite broj, odvojite zarezom: ‘))
print (a-b)

Svejedno je kako ćete pisati, ali pravi programeri uvijek odabiru drugi način 

Kako god, samo ne zaboravljajte zagrade – jedna zagrada manje dovoljna je
da cijeli program ne radi
15
OSNOVNE NAREDBE U PROGRAMSKOM JEZIKU „PYTHON”
INPUT

Zadatak 3 Program traži od korisnika da unese dva cijela
broja, a kao rezultat ispisat će se njihov umnožak i to na
sljedeći način
x * y = z
16
OSNOVNE NAREDBE U PROGRAMSKOM JEZIKU „PYTHON”
INPUT
Rješenje:
x = int(input(‘Unesite cijeli broj: ‘))
y = int(input(‘Unesite cijeli broj: ‘))
print (x,”*”,y,”=”,x*y)


No ne i ovako:
x, y = int(input(‘Unesite broj, odvojite zarezom: ‘))
print (x,”*”,y,”=”,x*y)
Kraće zapisivanje
je moguće izvršiti
samo opcijom
EVAL!
17
OSNOVNE NAREDBE U PROGRAMSKOM JEZIKU „PYTHON”
ARITMETIČKI OPERATORI
+  Zbrajanje
 -  Oduzimanje
 *  Množenje
 /  Dijeljenje
5
 Broj**(potencija) Potenciranje (npr. 2 u Pythonu
2**5)
 % Ostatak cijelobrojnog dijeljenja. Na primjer:
5%2=1

18
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
5
File Size
542 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content