close

Вход

Log in using OpenID

BlackBerry Bold 9000 Smartphone - 5.0

embedDownload
Saznaj više
BlackBerry Bold 9000 Smartphone
MAT-26190-044 | PRINTSPEC-059
SWD-646527-1123044204-044 | RBT71UW
Sadržaj
Dobro došli u BlackBerry!............................................................................................5
Više informacija o ubacivanju SIM kartice.......................................................................6
Osnove u vezi sa telefonom.........................................................................................7
Obavljanje poziva............................................................................................................7
Mijenjanje zvuka zvona ...................................................................................................7
Dodavanje kontakta ........................................................................................................8
Savjeti za telefon.............................................................................................................8
Uparivanje sa Bluetooth uređajem ..................................................................................9
Bluetooth indikatori........................................................................................................10
Više informacija o pozivima za hitne slučajeve..............................................................10
Osnove u vezi sa porukama ......................................................................................13
Slanje e-poruke .............................................................................................................13
Slanje SMS tekstualne poruke ......................................................................................13
Više o programu BlackBerry Messenger ......................................................................14
Savjeti za poruke...........................................................................................................14
Osnove u vezi sa multimedijom ................................................................................17
Fotografisanje ...............................................................................................................17
Snimanje video zapisa ..................................................................................................18
Savjeti o slikama............................................................................................................18
MAT-26190-044
Savjeti za muziku...........................................................................................................19
Savjeti za video zapis.................................................................................................... 20
Osnove u vezi sa pregledačem ................................................................................. 21
Posjetite Web stranicu ..................................................................................................21
Savjeti za pregledač...................................................................................................... 21
Wi-Fi povezivanja.........................................................................................................23
Povezivanje na Wi-Fi mrežu .........................................................................................23
Wi-Fi veze......................................................................................................................24
Personalizovanje uređaja............................................................................................25
Promjena pozadine .......................................................................................................25
Više informacija o paketu BlackBerry Desktop Software........................................27
Sistemski zahtjevi: BlackBerry Desktop Software......................................................... 27
Instalacija paketa BlackBerry Desktop Software........................................................... 28
Umetanje memorijske kartice........................................................................................ 29
Sinhronizacija multimedijalnih datoteka.........................................................................29
Promjena uređaja ......................................................................................................... 30
Ručna promjena uređaja............................................................................................... 31
Rješavanje problema...................................................................................................33
Ne mogu da uputim niti primim poziv, odnosno da pošaljem i primim poruku...............33
Baterija se ne puni.........................................................................................................34
Bezbjednosne informacije..........................................................................................35
Nošenje uređaja.............................................................................................................35
Bezbjedna vožnja i hodanje...........................................................................................35
Podaci o posebnoj stopi apsorpcije...............................................................................36
Smetnje na elektronskoj opremi....................................................................................37
Pravna napomena........................................................................................................39
4
Dobro došli u BlackBerry!
Hvala vam što ste izabrali pametni telefon BlackBerry® Bold™! Da biste
podesili uređaj, umetnite SIM karticu (ako ste SIM karticu dobili uz uređaj),
umetnite bateriju i dovršite čarobnjak za podešavanje. Dodatne informacije
potražite na posterima Započni ovdje koji ste dobili sa uređajem.
Pre upotrebe uređaja ili dodatne opreme pogledajte brošuri Bezbjednosne
informacije i informacije o proizvodu koja se nalazi na CD-u BlackBerry® User
Tools . Najnoviju verziju ove brošure potražite na Web lokaciji
www.blackberry.com/go/declarationofconformity.
5
Više informacija o ubacivanju SIM kartice
Na SIM kartici čuvaju se važne informacije o vašim bežičnim uslugama. SIM
kartica je možda već ubačena u vaš BlackBerry® uređaj.
Ubacite SIM karticu u svoj uređaj ako se nađete u jednoj od sljedećih situacija:
• Vaš dobavljač usluga obezbjedio vam je SIM karticu ili ste je dobili u
pakovanju sa uređajem.
• Prelazite sa uređaja koji zahtijeva SIM karticu na drugi uređaj. Uklonite SIM
karticu iz prethodnog uređaja i ubacite je u svoj novi BlackBerry uređaj. U
zavisnosti od dobavljača usluga, možda će vam biti potreban PIN kôd za
SIM karticu. Da biste dobili više informacija, obratite se svom dobavljaču
usluga.
Više informacija potražite na posterima Započni ovde poster.
6
Osnove u vezi sa telefonom
Nemojte držati BlackBerry® uređaj u blizini uha dok koristite zvučnik. To može
da izazove oštećenje sluha. Više informacija potražite u brošuri Bezbjednosne
informacije i informacije o proizvodu koja se nalazi na CD-u BlackBerry® User
Tools .
Obavljanje poziva
1. Na početnom ekranu pritisnite taster
2. Otkucajte broj telefona.
3. Pritisnite taster
.
Da biste prekinuli poziv pritisnite taster
.
.
Mijenjanje zvuka zvona
1. Na početnom ekranu pritisnite taster
2. Pritisnite taster
.
.
3. Kliknite na Set Ring Tone (Postavi zvuk zvona).
4. Obavite jednu od sljedećih radnji:
• Da biste koristili unapred učitani zvuk zvona, kliknite na zvuk zvona u
polju Ring Tone (Zvuk zvona).
7
• Da biste koristili zvuk zvona koji ste preuzeli, u polju Ring Tone (Zvuk
zvona) kliknite na Select Music (Izaberi muziku) na vrhu liste.
Pronađite zvuk zvona. Kliknite na zvuk zvona.
5. Pritisnite taster
.
6. Kliknite na dugme Save (Sačuvaj).
Dodavanje kontakta
1.
2.
3.
4.
Na početnom ekranu kliknite na ikonu Contacts (Kontakti).
Kliknite na stavku New Contact (Novi kontakt).
Upišite informacije o kontaktu.
Pritisnite taster
.
5. Kliknite na dugme Save (Sačuvaj).
Savjeti za telefon
Za
Uradite
Odgovaranje na poziv
Pritisnite taster
Podešavanje jačine zvuka tokom Pritisnite tastere Volume (Jačina
poziva
zvuka)
sa
bočne
strane
BlackBerry® uređaja
8
Za
Uradite
Uključivanje ili isključivanje zvuka Pritisnite taster
tokom poziva
na vrhu uređaja
Uparivanje sa Bluetooth uređajem
Prije povezivanja BlackBerry® uređaj morate upariti sa Bluetooth® uređajem.
Dodatne informacije o pripremi Bluetooth uređaja za uparivanje potražite u
dokumentaciji koju ste dobili sa Bluetooth uređajem.
1. Na početnom ekranu kliknite na ikonu Manage Connections
(Upravljanje vezama).
2. Kliknite Set Up Bluetooth (Podesi Bluetooth).
3. Kliknite Search (Traži).
4. Kliknite Bluetooth uređaj.
5. Ukoliko je potrebno, preduzmite neku od sljedećih radnji:
• Ako Bluetooth uređaj nema tastaturu (na primjer, ako se radi o
slušalicama), na BlackBerry uređaju unesite bezbjednosni kôd koji je
naveden u dokumentaciji za Bluetooth uređaj. Bezbjednosni kôd je
često numerički ili alfanumerički kôd.
• Ako Bluetooth uređaj ima tastaturu (na primjer, ako se radi o
prijenosnom računaru), na oba uređaja unesite bezbjednosni kôd po
sopstvenom izboru.
9
Bluetooth indikatori
Indikatori na vrhu početnog ekrana prikazuju informacije o Bluetooth®
tehnologiji.
Bluetooth
uključena
tehnologija
je
Bluetooth veza je ostvarena
Više informacija o pozivima za hitne slučajeve
Ako se nalazite izvan oblasti koja je pokrivena signalom, a na ekranu se pojavi
indikator SOS bežične pokrivenosti, možete da pozivate samo brojeve za hitne
slučajeve. Vaš BlackBerry® uređaj napravljen je tako da omogućava
obavljanje poziva za hitne slučajeve čak i kada je zaključan. U zavisnosti od
modela uređaja i bežične mreže na koju je povezan, vaš uređaj takođe
omogućava obavljanje poziva za hitne slučajeve ako nije ubačena SIM kartica.
Ako je veza sa bežičnom mrežom isključena kada započnete poziv za hitne
slučajeve, uređaj će se automatski povezati na bežičnu mrežu.
Pozive za hitne slučajeve moguće je obavljati samo pomoću zvaničnih brojeva
za hitne slučajeve (na primjer, 911 ili 112).
10
Ne bi trebalo da se oslanjate ni na jedan uređaj za bežičnu komunikaciju kada
je u pitanju osnovna komunikacija, što podrazumijeva medicinske hitne
slučajeve. Brojevi za hitne slučajeve mogu se razlikovati u zavisnosti od
lokacije, a mogu i da budu blokirani od strane mreže, vremenskih uslova i
smetnji.
11
12
Osnove u vezi sa porukama
Slanje e-poruke
1. Na početnom ekranu kliknite ikonu Messages (Poruke).
2. Pritisnite taster
.
3.
4.
5.
6.
Kliknite na Compose Email (Kreiraj e-poruku).
U polje To (Za) upišite e-adresu.
Otkucajte poruku.
Pritisnite taster
.
7. Kliknite Send (Pošalji).
Slanje SMS tekstualne poruke
Tekstualna SMS poruka može da ima najviše deset primalaca.
1. Na početnom ekranu kliknite na ikonu Messages (Poruke).
2. Pritisnite taster
.
3. Kliknite na Compose SMS Text (Napravi SMS poruku).
4. U polje To (Za) upišite ime kontakta ili broj telefona (uključite kôd zemlje
i pozivni broj).
13
5. Kliknite na dugme Ok (U redu).
6. Otkucajte poruku.
7. Pritisnite taster
.
8. Kliknite na dugme Send (Pošalji).
Više o programu BlackBerry Messenger
Program BlackBerry® Messenger možete da koristite za razgovor s prijateljima
koji imaju BlackBerry uređaj. Prijateljima možete poslati poruke, glasovne
bilješke, pa čak i kontakte. Ako vaš uređaj ima fotoaparat, možete im poslati
slike čim ih fotografišete. Kao i većina drugih aplikacija za društveno
umrežavanje, možete da podesite status da bi vaši prijatelji znači gdje ste i što
radite. Ikona programa BlackBerry Messenger nalazi se na osnovnom ekranu
i u fascikli Instant Messaging (Izravno slanje poruka).
Da biste saznali što još možete da uradite, pogledajte teme pomoći u programu
BlackBerry Messenger. Jednostavno pritisnite taster Menu (Meni) i zatim
pritisnitei Help (Pomoć).
Savjeti za poruke
Za
Sastavljanje poruke sa liste poruka
14
Uradite
Pritisnite taster
Za
Uradite
Odgovaranje na poruku
Pritisnite taster
Odgovaranje svima
Pritisnite taster
Prosljeđivanje poruke
Pritisnite taster
Pomjeranje na vrh liste poruka
Pritisnite taster
Pomjeranje na dno liste poruka
Pritisnite taster
15
16
Osnove u vezi sa multimedijom
Zavisno od toga koji BlackBerry® uređaj koristite, funkcija fotoaparata ili video
kamere možda neće da bude podržana.
Fotografisanje
1. Na početnom ekranu pritisnite ikonu Camera (Kamera).
2. Da biste približili ili udaljili subjekat, okrećite navigacioni točkić nagore ili
nadolje.
3. Da biste fotografisali, pritisnite navigacioni točkić.
Ekran fotoaparata
17
Snimanje video zapisa
1.
2.
3.
4.
Na početnom ekranu pritisnite ikonu Media (Multimedija).
Kliknite na ikonu Video Camera (Video kamera).
Pritisnite navigacioni točkić.
Ponovo pritisnite navigacioni točkić da biste pauzirali snimanje.
Ekran video kamere
Savjeti o slikama
Za
Uvećavanje slike
18
Uraditi
Pritisnite taster
Za
Uraditi
Umanjivanje slike
Pritisnite taster
Pauziranje projekcije slajdova
Pritisnite taster
Nastavak projekcije slajdova
Ponovo pritisnite taster
Savjeti za muziku
Muziku nemojte glasno slušati preko slušalica. To može da izazove oštećenje
sluha. Više informacija potražite u knjižici brošuri Bezbjednosne informacije i
informacije o proizvodu koja se nalazi na CD-u BlackBerry® User Tools .
Za
Pauziranje ili nastavak reprodukcije
numere
Podešavanje jačine zvuka tokom
reprodukcije
Repodukovanje sljedeće numere u
kategoriji
Repodukovanje prethodne numere u
kategoriji
Uradite
Pritisnite taster
na vrhu
BlackBerry® uređaja
Pritisnite tastere Volume (Jačina
zvuka) sa bočne strane uređaja
Pritisnite i zadržite taster Volume
Up (Pojačaj zvuk)
Pritisnite i zadržite taster Volume
Down (Smanji jačinu zvuka)
19
Savjeti za video zapis
Za
Pauziranje ili nastavak reprodukcije
video zapisa
Podešavanje jačine zvuka tokom
reprodukcije video zapisa
20
Uradite
Pritisnite taster
na vrhu
BlackBerry® uređaja
Pritisnite tastere Volume (Jačina
zvuka) sa bočne strane uređaja
Osnove u vezi sa pregledačem
Posjetite Web stranicu
U zavisnosti od dobavljača usluga, na vašem BlackBerry® uređaju može biti
instalirano više pregledača. Više informacija u vezi sa troškovima za različite
pregledače tražite od dobavljača usluga.
1. Na početnom ekranu pritisnite ikonu Browser (Pregledač).
2. Obavite jednu od sljedećih radnji:
• Ako je polje za Web adresu prikazano na ekranu, upišite Web adresu.
• Ako polje za Web adresu nije prikazano na ekranu, pritisnite taster
. Kliknite na dugme Go To (Idi na). Upišite Web adresu.
3. Kliknite na dugme Enter.
Savjeti za pregledač
Za
Otvaranje na posebne Web stranice
Uraditi
Pritisnite taster
U polje za Web adresu unesite tačku Pritisnite taster
(.)
21
Za
Uraditi
U polje za Web adresu unesite kosu Pritisnite
crtu (/)
22
Shift
Dodavanje obilježivača
Pritisnite taster
Otvaranje liste obilježivača
Pritisnite taster
Prekid učitavanja Web stranice
Pritisnite taster
i
taster
Wi-Fi povezivanja
Povezivanje na Wi-Fi mrežu
1. Na početnom ekranu kliknite na ikonu Manage Connections
(Upravljanje vezama).
2. Kliknite na Set Up Wi-Fi Network (Podesi bežičnu mrežu).
3. Obavite jednu od sljedećih radnji:
• Izaberite stavku Scan for Networks (Traži mreže). Izaberite mrežu.
• Izaberite opciju Manually Add Network (Ručno dodaj mrežu).
Otkucajte ime mreže. Kliknite na dugme Add (Dodaj).
• Ako koristite bežičnu pristupnu tačku ili ruter koji podržava Wi-Fi
Protected Setup™, kliknite na Push Button Setup (Jednostavno
podešavanje).
4. Pratite uputstva na ekranu.
5. Kada se prikaže upit za čuvanje profila Wi-Fi® mreže, kliknite Next
(Sljedeće) da bi se vaš BlackBerry® uređaj sljedeći put automatski
povezao sa Wi-Fi mrežom.
6. Kliknite na dugme Finish (Završi).
Da biste kasnije promijenili opcije Wi-Fi mreže, na početnom ekranu kliknite na
Manage Connections (Upravljanje vezama). Kliknite na Wi-Fi Options
(Opcije bežične mreže).
23
Wi-Fi veze
Indikatori na vrhu početnog ekrana prikazuju detaljne informacije o Wi-Fi® vezi
za oblast u kojoj koristite BlackBerry® uređaj.
+ WiFi ime mreže
+ WiFi ime mreže
Pomoću Wi-Fi veze možete razmjenjivati e-poruke i koristiti
pregledač.
Vaš uređaj je povezan na Wi-Fi mrežu, ali nema pristup
BlackBerry uslugama preko Wi-Fi mreže.
Veza sa Wi-Fi mrežom je uključena, ali se ne nalazite u
oblasti koja je pokrivena Wi-Fi signalom.
24
Personalizovanje uređaja
Promjena pozadine
1. Na početnom ekranu pritisnite taster
.
2. Kliknite na dugme Options (Opcije).
3. Kliknite Wallpaper (Pozadina).
4. Obavite jednu od sljedećih radnji:
• Da biste fotografisali, izaberite opciju Camera (Fotoaparat). Kliknite
na ikonu fotoaparata.
• Da biste izabrali sliku koju ste već snimili, kliknite na sliku.
• Da biste izabrali unapred učitanu sliku, kliknite na Pictures (Slike).
Kliknite na sliku.
5. Pritisnite taster
.
6. Set As Wallpaper (Postavi kao pozadinu).
7. Dvaput pritisnite taster
da biste se vratili na početni ekran.
25
26
Više informacija o paketu BlackBerry
Desktop Software
Paket BlackBerry® Desktop Software možete da koristite za punjenje
BlackBerry uređaja, pravljenje rezervnih kopija podataka sa uređaja i njihovo
vraćanje i za sinhronizovanje zakazanih obaveza iz kalendara, muzike, slika
itd. između uređaja i računara.
Više informacija potražite u pomoći na mreži u programu BlackBerry® Desktop
Manager.
Sistemski zahtjevi: BlackBerry Desktop
Software
• Intel® kompatibilan 486 računar ili noviji koji podržava standard USB 1.1 ili
noviji
• Windows® XP ili novija verzija, odnosno Mac 10.5.5 ili novija verzija
• BlackBerry® User Tools CD
27
• Na Windows računaru, iTunes 7.2 ili novija verzija, odnosno Windows
Media® Player 10 ili novija verzija
• Na Mac računarima, iTunes 7.7 ili novija verzija
Instalacija paketa BlackBerry Desktop
Software
Paket BlackBerry® Desktop Software možete da instalirate sa BlackBerry®
User Tools CD-a ili sa www.blackberry.com/softwaredownloads.
1.
2.
3.
4.
5.
Ako je BlackBerry uređaj priključen na računar, isključite ga.
Stavite BlackBerry User Tools CD u CD uređaj računara.
Kliknite na BlackBerry Desktop Software.
Pratite uputstva na ekranu.
Ako koristite Windows® računar, na ekranu Integration Options (Opcije
integracije) izaberite opciju Integrate with a personal email account
(Integriši sa ličnim nalogom e-pošte), osim ako niste poslovni korisnik i
vaš nalog e-pošte je povezan sa softverom BlackBerry® Enterprise
Server. Dodatne informacije zatražite od administratora.
6. Ako se prikaže poruka, ponovo pokrenite računar.
7. Kada se instalacija završi, uređaj povežite sa računarom pomoću USB
kabla.
Ako se BlackBerry® Desktop Manager ne otvori automatski, obavite jednu od
sljedećih radnji:
28
• Ako koristite Windows računar, kliknite Start > All Programs (Svi
programi) > BlackBerry > Desktop Manager.
• Ako koristite Mac računar, u fascikli Applications (Aplikacije) kliknite na
ikonu BlackBerry Desktop Manager.
Umetanje memorijske kartice
Na microSD memorijsku karticu možete da sačuvate dodatne multimedijalne
datoteke kao što su pjesme ili slike. Memorijsku karticu ćete možda morati da
kupite odvojeno od BlackBerry® uređaja.
Umetanje memorijske kartice
Vađenje memorijske kartice
Memorijsku karticu možete da izvadite tako da je pritisnete i zatim izvučete.
Sinhronizacija multimedijalnih datoteka
Ako koristite Mac računar, sinkronizovati možete samo muziku.
29
1. Povežite svoj BlackBerry® uređaj sa računarom.
2. Na računaru pokrenite program BlackBerry® Desktop Manager.
3. Obavite jednu od sljedećih radnji:
• Ako koristite Windows® računar, kliknite Media (Multimedija).
• Ako koristite Mac računar, iz odjeljka Media (Multimedija) u oknu sa
lijeve strane izaberite Music (Muzika).
Više informacija potražite u pomoći na mreži koja je dostupna putem programa
BlackBerry Desktop Manager ili posjetite www.blackberry.com/go/
mediaplayer.
Promjena uređaja
Ako prelazite sa BlackBerry® uređaja koji je povezan sa postojećom eadresom (na primjer, Google Mail™ ili Windows Live™ Hotmail® nalogom epošte) na novi BlackBerry uređaj, obavite sljedeće radnje:
1. Na računaru pokrenite program BlackBerry® Desktop Manager. Pomoću
čarobnjaka za promjenu uređaja prenesite podatke sa starog uređaja na
novi. Više informacija potražite u pomoći na mreži koja je dostupna
putem programa BlackBerry Desktop Manager.
2. Na početnom ekranu novog uređaja ili u fascikli Setup (Podešavanja)
otvorite aplikaciju za podešavanje e-pošte i pratite uputstva. Ako se
uputstva ne prikazuju ili ako odbijete da izvršite bilo koje od uputstava,
e-poruke se neće slati na novi uređaj sve dok ručno ne dovršite proces
30
promjene uređaja. Ako prodajete ili kupujete polovan BlackBerry uređaj
koji je podešen za podešavanje na CDMA mrežu, obratite se dobavljaču
usluga da biste dovršili proces promjene uređaja.
3. Izbrišite podatke sa starog uređaja tako što ćete obaviti bezbjednosno
brisanje. Više informacija potražite u korisničkom priručniku za svoj
uređaj.
Podatke sa starog BlackBerry uređaja, Palm® uređaja ili Windows Mobile®
uređaja na novi BlackBerry uređaj možete da uvezete i pomoću programa
BlackBerry Desktop Manager.
Ručna promjena uređaja
Ako se prilikom pristupanja aplikaciji za podešavanje e-pošte od vas ne bude
tražilo da obavite automatsku promenu uređaja ili ako odbijete da obavite bilo
koje od uputstava, morate ručno da obavite promjenu uređaja.
Da biste obavili ovaj zadatak morate da znate PIN kôd novog BlackBerry®
uređaja i, u zavisnosti od dobavljača usluga, njegov IMEI, ESN ili MEID. Da
biste pronašli zahtijevane informacije na novom uređaju, na početnom ekranu
kliknite na ikonu Options (Opcije). Kliknite na Status.
1. Na početnom ekranu ili u fascikli Setup (Podešavanje) kliknite na ikonu
Email Settings (Podešavanje e-pošte).
2. Ako je potrebno, prijavite se u aplikaciju za podešavanje e-pošte.
.
3. Na ekranu Email Accounts (Nalozi e-pošte) pritisnite taster
4. Kliknite na dugme Change Device (Promijeni uređaj).
31
5. Unesite podatke o novom uređaju.
6. Pritisnite taster
.
7. Kliknite na dugme Save (Sačuvaj).
32
Rješavanje problema
Ne mogu da uputim niti primim poziv, odnosno
da pošaljem i primim poruku
Uvjerite se da je BlackBerry® uređaj povezan sa bežičnom mrežom. Ako se
indikator OFF (Isključeno) prikaže na vrhu početnog, ekrana, kliknite ikonu
Manage Connections (Upravljanje vezama). Potvrdite izbor u polju za potvrdu
Mobile Network (Mobilna mreža). Trebalo bi da se prikaže indikator bežične
mreže. Ako se ne nalazite u oblasti koja je pokrivena bežičnom mrežom,
umesto toga će se prikazati indikator X.
Ako ne možete uputiti niti primiti pozive, pokušajte sa sljedećim:
• Provjerite da li u usluge koje koristite spadaju telefonske ili glasovne usluge.
• Ako ste otputovali u inostranstvo, a niste promijenili opcije za inteligentno
pozivanje, otkucajte cijeli broj telefona, uključujući kôd zemlje i pozivni broj.
Ako ne možete poslati niti primiti poruke, pokušajte sa sljedećim:
• Ako dodate nalog e-pošte na svoj uređaj pomoću čarobnjaka za
podešavanja, provjerite da li ste dobili poruku za aktiviranje. Ako niste dobili
poruku za aktiviranje, na početnom ekranu ili u fascikli kliknite na Setup
33
•
•
•
•
•
(Podešavanja). Otvorite aplikaciju za podešavanje e-pošte. Pritisnite taster
. Kliknite na Service Books (Liste usluga). Kliknite na Send Service
Books (Pošalji liste usluga).
Ako od bežične mreže niste primili poruku o registraciji, na početnom ekranu
ili u fascikli pritisnite ikonu Options (Opcije). Kliknite Advanced Options
(Napredne opcije). Kliknite na Host Routing Table (Tabela za rutiranje na
. Kliknite na dugme Register Now (Registruj
hostu). Pritisnite taster
odmah).
Ako ste zamijenili uređaj, provjerite da li ste dovršili proces automatske ili
ručne zamjene uređaja kako bi se poruke slale na vaš novi uređaj.
Ako u meniju nema opcije za slanje poruka, provjerite da li ste dodali eadresu ili PIN kôd kontakta.
Ponovo pošaljite poruku. Otvorite poruku. Pritisnite taster
. Kliknite na
dugme Resend (Ponovo pošalji).
Ako koristite filtere za e-poruke, proverite da li su njihove opcije ispravno
podešene.
Baterija se ne puni
Dodatne informacije o punjenju BlackBerry® uređaja potražite u korisničkom
priručniku.
34
Bezbjednosne informacije
Nošenje uređaja
Uz BlackBerry® uređaj možda nećete dobiti futrolu (rješenje za nošenje sa
ugrađenom kopčom za kaiš). Ako uređaj nosite uz tijelo, uvek stavite
BlackBerry uređaj u futrolu sa ugrađenom kopčom za kaiš čiju je upotrebu
odobrila kompanija Research In Motion. Futrole, što podrazumijeva one koje
je odobrila kompanija RIM i one koje kompanija RIM nije odobrila, koje nemaju
ugrađenu kopču za kaiš ne smiju da se nose na tijelu. Više informacija o
nošenju uređaja, što podrazumijeva odstojanje prilikom nošenja uređaja,
potražite u brošuri knjižicu Bezbjednosne informacije i informacije o
proizvodu koja se nalazi na CD-u BlackBerry® User Tools koji ste dobili uz
uređaj.
Ako želite da kupite futrolu sa ugrađenom kopčom za kaiš koju je odobrila
kompanija RIM, obratite se svom dobavljaču usluga ili posjetite
www.shopblackberry.com.
Bezbjedna vožnja i hodanje
U potpunosti posvetite pažnju vožnji; bezbjedna vožnja je vaša najvažnija
odgovornost. Odgovorni ste za poznavanje i pridržavanje zakona i propisa o
upotrebi bežičnih uređaja u područjima u kojima vozite.
35
Research In Motion preporučuje da BlackBerry® uređaj ne koristite tokom
vožnje. Umjesto toga, možete zamoliti saputnika u automobilu da upotrebi
uređaj umjesto vas ili pronaći bezbjedno mjesto za zaustavljanje vozila prije
upotrebe uređaja.
Izbjegavajte upotrebu uređaja dok hodate ili obavljate aktivnosti koje
zahtijevaju da im posvetite punu pažnju. Neobraćanje pažnje na saobraćaj ili
druge opasnosti po pješake može da dovede do ozbiljnih tjelesnih povreda.
Važne informacije u vezi sa bezbjednošću u vožnji potražite u brošuri
Bezbjednosne informacije i informacije o proizvodu koja se nalazi na CD-u
BlackBerry® User Tools .
Podaci o posebnoj stopi apsorpcije
BlackBerry® uređaj je radio-predajnik i radio-prijemnik. Dizajniran je i
proizveden tako da ne prelazi ograničenja emitovanja radio frekvencija (RF)
koja je odredila Savezna komisija za komunikacije (FCC) vlade SAD-a,
Industry Canada za kanadsku vladu (IC) i koje preporučuje Savjet Evropske
unije. Standard za bežične uređaje u vezi sa izlaganjem zračenju propisuje
jedinicu mjere, poznatu kao Specific Absorption Rate (Posebna stopa
apsorpcije) ili SAR.
Ovaj model BlackBerry uređaja ispunjava uslove u vezi sa izlaganjem RF
energiji propisane od strane vlade. Više informacija o SAR podacima za ovaj
BlackBerry uređaj potražite u brošuri Bezbjednosne informacije i informacije o
proizvodu koja se nalazi na CD-u BlackBerry® User Tools .
36
Smetnje na elektronskoj opremi
Većina moderne elektronske opreme poseduje zaštitu od radiofrekventnih (RF)
signala. Međutim, neka elektronska oprema, što podrazumijeva medicinske
uređaje, možda ne posjeduje zaštitu od RF signala koje emituje BlackBerry®
uređaj. Više informacija potražite u brošuri Bezbjednosne informacije i
informacije o proizvodu koja se nalazi na CD-u BlackBerry® User Tools .
37
38
Pravna napomena
©2009 Research In Motion Limited. Sva prava zadržana. BlackBerry®, RIM®, Research In Motion®,
SureType®, SurePress™ i odgovarajući zaštićeni žigovi, imena i logotipi predstavljaju vlasništvo
kompanije Research In Motion Limited i registrovani su i/ili se koriste u SAD-u i drugim državama
širom svijeta.
Bluetooth je zaštićeni žig kompanije Bluetooth SIG. Google Mail je zaštićeni žig kompanije Google
Inc. Intel je zaštićeni žig korporacije Intel Corporation.. Microsoft, Hotmail, Windows, Windows Live i
Windows Mobile su zaštićeni žigovi korporacije Microsoft Corporation. Palm je zaštićeni žig kompanije
Palm Trademark Holding Company, LLC. Wi-Fi i Wi-Fi Protected Setup predstavljaju žigove
organizacije Wi-Fi Alliance. Svi ostali zaštićeni žigovi vlasništvo su odgovarajućih kompanija.
Dijelovi paketa BlackBerry® Device Software zaštićeni su autorskim pravom — © 2007-2008 The
FreeType Project (www.freetype.org). Sva prava zadržana.
BlackBerry - pametni telefon uređaj i drugi uređaji i/ili srodni softver zaštićeni su autorskim pravima,
međunarodnim sporazumima i različitim patentima, uključujući jedan ili više sljedećih patenata u SADu: 6,278,442; 6,271,605; 6,219,694; 6,075,470; 6,073,318; D445,428; D433,460; D416,256. Drugi
patenti su registrovani ili čekaju registraciju u SAD-u i različitim državama širom svijeta. Posjetite
lokaciju www.rim.com/patents da biste vidjeli listu RIM (kao što je u daljem tekstu definisano)
patenata.
Ova dokumentacija, uključujući i svu dokumentaciju koja je ovde navedena u vidu referenci poput one
koju je www.blackberry.com/docs učinio dostupnom obezbjeđena je „U VIĐENOM STANJU“,
odnosno „U DOSTUPNOM STANJU“ i bez postavljanja ikakvih uslova, podrške, garancije i izjave
kompanije Research In Motion Limited i njoj pridruženih kompanija („RIM“), a RIM ne preuzima
odgovornost ni za kakve pravopisne, tehničke i druge greške, nepreciznosti i nedostatke u ovoj
dokumentaciji. U cilju zaštite vlasništva kompanije RIM, njenih povjerljivih informacija i/ili poslovnih
tajni, ova dokumentacija možda sadrži uopštene opise nekih aspekata RIM tehnologije. Kompanija
RIM zadržava pravo da povremeno mijenja informacije koje se nalaze u ovoj dokumentaciji; međutim,
kompanija RIM se ne obavezuje da će vam na vreme obezbjediti te izmjene, ispravke, poboljšanja ili
druge dodatke za ovu dokumentaciju niti da će ih uopšte objezbediti.
39
Ova dokumentacija možda sadrži reference na nezavisne izvore informacija, hardvera, softvera,
proizvoda ili usluga, poput komponenti i sadržaja koji su zaštićeni autorskim pravom i nezavisnih Web
lokacija (u daljem tekstu „Proizvodi i usluge nezavisnih kompanija“). Kompanija RIM ne kontroliše
Proizvode i usluge nezavisnih kompanija niti je odgovorna za njih, a to se, bez ograničenja, odnosi
na sadržaj, tačnost, usklađenost sa zakonom o autorskim pravima, kompatibilnost, performanse,
pouzdanost, legalnost, pristojnost, veze i sve druge aspekte Proizvoda i usluga nezavisnih kompanija.
Postojanje reference u ovom dokumentu na Proizvode i usluge nezavisnih kompanija ne ukazuje na
to da kompanija RIM na bilo koji način podržava Proizvode u usluge nezavisnih kompanija niti te
kompanije.
OSIM DO MJERE KOJA JE IZRIČITO ZABRANJENA POMOĆU PRIMJENLJIVOG ZAKONA U
VAŠOJ NADLEŽNOSTI, NA OVAJ NAČIN SE ISKLJUČUJU SVI USLOVI, PODRŠKA, GARANCIJE
I IZJAVE, IZRIČITE ILI NAGOVEŠTENE, ŠTO, BEZ OGRANIČENJA OBUHVATA, SVE USLOVE,
PODRŠKU, GARANCIJE, IZJAVE I GARANCIJE O TRAJNOSTI, POGODNOSTI ZA ODREĐENU
SVRHU ILI UPOTREBU, POGODNOSTI ZA PRODAJU, KVALITET ZA PRODAJU, NEKRŠENJE,
ZADOVOLJAVAJUĆI KVALITET ILI NASLOV, KOJE PROIZILAZE IZ STATUTA, OBIČAJA, TOKA
RADA ILI TRGOVINE ILI ONIH KOJI SU U VEZI SA DOKUMENTACIJOM I NJENOM UPOTREBOM,
SA PERFORMANSAMA SOFTVERA, HARDVERA I USLUGA ILI NJIHOVIM NEDOSTATKOM I
PROIZVODIMA I USLUGAMA NEZAVISNIH KOMPANIJA KOJI SU NAVEDENI OVDE. MOGUĆE
JE DA IMATE I DRUGA PRAVA KOJA SE RAZLIKUJU U ZAVISNOSTI OD DRŽAVE ILI
PROVINCIJE. NEKE NADLEŽNOSTI MOŽDA NE DOZVOLJAVAJU ISKLJUČIVANJE NITI
OGRANIČAVANJE NAGOVJEŠTENE GARANCIJE I USLOVA. DO MJERE KOJU DOZVOLJAVA
ZAKON, SVE NAGOVJEŠTENE GARANCIJE ILI USLOVI U VEZI SA DOKUMENTACIJOM, DO
MJERE DA NE MOGU BITI ISKLJUČENI KAO ŠTO JE NAVEDENO IZNAD, ALI MOGU BITI
OGRANIČENI, NA OVAJ NAČIN OGRANIČAVAJU SE NA DEVEDESET (90) DANA OD DATUMA
PRVE NABAVKE DOKUMENTACIJE ILI STAVKE KOJA PREDSTAVLJA PREDMET ZAHTEVA.
DO MAKSIMALNE MJERE KOJA JE DOZVOLJENA PRIMJENLJIVIM ZAKONOM U VAŠOJ
NADLEŽNOSTI, KOMPANIJA RIM SE NI U KOM SLUČAJU NE MOŽE SMATRATI ODGOVORNOM
ZA BILO KAKVU VRSTU ŠTETE U VEZI SA OVOM DOKUMENTACIJOM ILI NJENOM
UPOTREBOM, SA PERFORMANSAMA SOFTVERA, HARDVERA I USLUGA ILI NJIHOVIM
NEDOSTATKOM I PROIZVODIMA I USLUGAMA NEZAVISNIH KOMPANIJA KOJI SU NAVEDENI
OVDJE, ŠTO, BEZ OGRANIČENJA, OBUHVATA SLJEDEĆE VRSTE ŠTETE: DIREKTNU,
POSLEDIČNU, PRIMJERENU, SLUČAJNU, INDIREKTNU, POSEBNU, KRIVIČNU ILI ŠTETU SA
OTEŽAVAJUĆIM OKOLNOSTIMA, ŠTETU U VEZI SA GUBITKOM PROFITA ILI PRIHODA,
40
NEUSPEHA REALIZOVANJA OČEKIVANIH UŠTEDA, PREKID POSLOVANJA, GUBITAK
POSLOVNIH INFORMACIJA, GUBITAK POSLOVNIH PRILIKA, OŠTEĆENJE PODATAKA ILI
NJIHOV GUBITAK, NEUSPEH SLANJA ILI PRIJEMA PODATAKA, PROBLEME U VEZI SA
APLIKACIJAMA KOJE SE KORISTE SA RIM PROIZVODIMA ILI USLUGAMA, TROŠKOVE ZBOG
PRESTANKA RADA, GUBITAK UPOTREBNE VRIJEDNOSTI RIM PROIZVODA I USLUGA ILI BILO
KOJEG NJIHOVOG DIJELA ILI USLUGA U REALNOM VREMENU, TROŠKOVA ZAMJENE ROBE,
TROŠKOVA NADOKNADE, PROSTORIJA ILI USLUGA, TROŠKOVA KAPITALA ILI SLIČNIH
NOVČANIH GUBITAKA, BEZ OBZIRA DA LI JE TA ŠTETA PREDVIĐENA ILI NEPREDVIĐENA, PA
ČAK I AKO JE KOMPANIJA RIM UPOZNATA SA MOGUĆNOŠĆU NASTANKA TAKVE ŠTETE.
DO MAKSIMALNE MJERE KOJA JE DOZVOLJENA PRIMJENLJIVIM ZAKONOM U VAŠOJ
NADLEŽNOSTI, KOMPANIJA RIM PREMA VAMA NEĆE IMATI DRUGE OBAVEZE, DUŽNOSTI
NITI ODGOVORNOST U VEZI SA UGOVOROM, KRIVICOM ILI DRUGE, A TO PODRAZUMJEVA
I ODGOVORNOST ZA NEMAR ILI STROGU ODGOVORNOST.
OVDJE NAVEDENA OGRANIČENJA, ISKLJUČENJA I ODRICANJE OD PRAVA PRIMJENJIVAĆE
SE: (A) BEZ OBZIRA NA PRIRODU UZROKA RADNJE, POTRAŽNJE ILI RADNJE OD STRANE
VAS, ŠTO OBUHVATA, ALI NIJE OGRANIČENO NA KRŠENJE UGOVORA, NEMAR KRIVICU,
STROGU ODGOVORNOST NITI NA BILO KOJU DRUGU PRAVNU TEORIJU, A IMAĆE
PREDNOST NAD FUNDAMENTALNIM KRŠENJEM SVRHE OVOG UGOVORA, NJENOG
NEUSPJEHA ILI BILO KOJEG RJEŠENJA KOJE JE OVDE NAVEDENO; I (B) NA KOMPANIJU RIM
I SA NJOM POVEZANE KOMPANIJE, NJIHOVE SLJEDBENIKE, IMENOVANE OSOBE, AGENTE,
DOBAVLJAČE (ŠTO OBUHVATA DOBAVLJAČA USLUGA U VEZI SA SIGNALOM),
AUTORIZOVANE DISTRIBUTERE KOMPANIJE RIM (TAKOĐE OBUHVATA DOBAVLJAČE
USLUGA U VEZI SA SIGNALOM) I NJIHOVE POŠTOVANE DIREKTORE, ZAPOSLENE I
NEZAVISNE KONSULTANTE.
PORED OGRANIČENJA I ISKLJUČENJA KOJA SU NAVEDENA IZNAD, DIREKTORI, ZAPOSLENI,
AGENTI, DISTRIBUTERI, DOBAVLJAČI I NEZVISNI KONSULTANTI KOMPANIJE RIM NI U KOM
SLUČAJU NE MOGU SE SMATRATI ODGOVORNIM ZA SITUACIJE KOJE SU NASTALE KAO
POSLJEDICA OVE DOKUMENTACIJE ILI SU SA NJOM POVEZANE.
Prije prijave za, instalacije ili upotrebe Proizvoda i usluga nezavisnih kompanija, odgovorni ste za
proveru da li vaš dobavljač usluga u vezi sa mrežom podržava sve njihove funkcije. Neki dobavljači
usluga u vezi sa mrežom možda neće nuditi funkciju pretraživanja Interneta u okviru pretplate na
uslugu BlackBerry® Internet Service. Kod svog dobavljača usluga provjerite dostupnost, uslove
41
rominga, programe usluga i funkcije. Instalacija i upotreba Proizvoda i usluga nezavisnih kompanija
sa RIM proizvodima i uslugama može zahtjevati dodatne patente, zaštićene žigove, autorska prava
i druge licence kako bi se izbeglo kršenje prava nezavisnih kompanija. Isključivo vi ste odgovorni za
utvrđivanje da li želite da koristite Proizvode i usluge nezavisnih kompanija, kao i da li su za to
potrebne licence nezavisnih kompanija. Ako su potrebne, vi ste odgovorni za njihovu nabavku.
Proizvode i usluge nezavisnih kompanija ne bi trebalo da instalirate niti da koristite dok ne nabavite
potrebne licence. Svi proizvodi i usluge nezavisnih kompanija koje se isporučuju sa proizvodima i
uslugama kompanije RIM obezbeđuju se kako bi vama bilo lakše, a isporučuju se „U VIĐENOM
STANJU“, bez izričitih ili nagovještenih uslova, podrške, garancija ili predstavljanja od strane
kompanije RIM, a kompanija RIM ne preuzima nikakvu odgovornost u vezi sa tim. Upotreba Proizvoda
i usluga nezavisnih kompanija podliježe uslovima posebnih licenci i drugih primjenljivih ugovora, osim
mjera koje su izričito pokrivene licencom ili drugim ugovorom sa kompanijom RIM.
Neke funkcije navedene u ovoj dokumentaciji zahtjevaju minimalnu verziju softvera BlackBerry®
Enterprise Server, BlackBerry® Desktop Software i/ili BlackBerry® Device Software.
Uslovi korišćenja bilo kojeg RIM proizvoda ili usluge navedeni su u drugoj licenci ili u drugom
primjenljivom ugovoru sa kompanijom RIM. NIŠTA U OVOM DOKUMENTU NIJE ZAMIŠLJENO KAO
ZAMJENA ZA IZRIČITE PISANE UGOVORE NITI GARANCIJE KOJE JE KOMPANIJA RIM
NAMENILA ZA DIJELOVE BILO KOJEG RIM PROIZVODA ILI USLUGE, OSIM OVE
DOKUMENTACIJE.
BlackBerry® Bold™ 9000 – pametni telefon, broj modela: RBT71UW, RBT72UW, RBT73UW ili
RBT74UW
Ovo je uređaj koji posjeduje podršku za Wi-Fi® i podliježe ograničenjima
u vezi sa upotrebom u nekim državama članicama Evropske Unije.
Research In Motion Limited
295 Phillip Street
Waterloo, ON N2L 3W8
Canada
42
Research In Motion UK Limited
Centrum House
36 Station Road
Egham, Surrey TW20 9LF
United Kingdom
Objavljeno u Kanadi
43
Author
Document
Category
Без категории
Views
0
File Size
2 589 Кб
Tags
1/--pages
Пожаловаться на содержимое документа