close

Enter

Log in using OpenID

MORAMO BITI JO[ BOLJI PROTJERAT ]EMO SVE

embedDownload
16 GODINA [email protected] NOVINA U BOSNI I HERCEGOVINI
www.dnevniavaz.ba
Dnevni avaz
Nezavisni bh. politi~ki dnevnik z petak, 23. 9. 2011. z Sarajevo z Godina XVI z Broj 5772 z 1 KM, 6 kn, 40 din, 0,70 E
OTKRIVAMO
(Ne)o~ekivana veza izme|u tajkuna i kartela
[TA JE MOTIV SELIMOVI]A
DA [TITE NARKO-UBICE
Za{to niskotira`ni bilteni porodice Selimovi} u korist Turkovi}eve zlo~ina~ke organizacije
horski vr{e pritisak na pravosu|e i medije koji objektivno izvje{tavaju o zlodjelima
Reprezentacija: Safet Su{i} za ’Avaz’
65. strana
MORAMO
BITI JO[
BOLJI
K
ada je ratni profiter Hilmo Selimovi} preko
svog sina Mujice htio
postati medijski magnat
kupuju}i niskotira`ne biltene, svi
su s razlogom o~ekivali da }e mu
to biti {tit protiv poni{tenja ratne
plja~ke i privatizacije „Pivare“,
koju je uradio uz pomo} Bakira
Izetbegovi}a i SDA.
Niko nije o~ekivao da }e za{tita
Selimovi}a prije}i na Turkovi}a i
narko-ubice. „Avaz“ istra`uje {ta
su motivi Selimovi}a da {tite Turkovi}evu mafija{ku grupu. 2. str.
Na licu mjesta
Slu~aj ’Vize’: Ozbiljne prijetnje iz Belgije
10 i 11. str.
PROTJERAT
]EMO SVE
AZILANTE IZ BiH
Istra`ujemo: Zakulisne igre u BiH
8 i 9. str.
KO POKU[AVA
PROFITIRATI
NA PALESTINI
Sarajevo: Nasilni{tvo u Op}oj bolnici
Hajriz Ali{an i Demir Me{i} iz Sarajeva preba~eni u Zenicu
(Foto: J. Had`i})
Otkriveni osumnji~eni za ubistvo Admira Veli~anina
Spektakularno hap{enje
20 i 21. strana
7. strana
PI[TOLJEM
NATJERAO
LJEKARE DA MU
PORODE @ENU
Ukratko
2
Dnevni avaz, petak,
23. septembar/rujan 2011.
aktuelno
OTKRIVAMO Ne pada snijeg da pokrije brijeg...
Dodik: Potpisivanje ugovora
Kongresi
Milorad Dodik
u Moskvi
Predsjednik SNSD-a
Milorad Dodik otputovao je ju~er u Moskvu,
gdje }e na poziv partije
Jedinstvene Rusije
u~estvovati u internacionalnom dijelu kongresa
te partije, javila je Fena.
On je ju~er u izjavi novinarima u Banjoj Luci najavio je i potpisivanje sporazuma o saradnji SNSD-a
i Jedinstvene Rusije, stranke premijera Vladimira
Putina.
Dubnica
Pudari}
posjetio crkvu
Potpredsjednik FBiH
Svetozar Pudari} posjetio
je ju~er srpsku pravoslavnu crkvu u Dubnici kod
Kalesije, gdje se povodom slave za{titnika Crkve svete Ane i Joakima
okupio ve}i broj vjernika,
javila je Fena. U julu ove
godine, crkva u Dubnici
bila je meta vandala i tom
prilikom je ukradeno
Evan|elje, saop}eno je iz
Kabineta potpredsjednika FBiH Pudari}a.
Okrugli sto
Reforma bh.
bankarstva
Projekt Ameri~ke organizacije za me|unarodni
razvoj (USAID) Partnerstvo za unapre|ivanje ekonomskih reformi (PARE)
i Udru`enje banaka BiH
najavili su okrugli sto koji
}e pod nazivom „Reforme
bh. bankarstva na putu ka
Evropskoj uniji“ biti
odr`an danas u Sarajevu,
javila je Fena. Cilj skupa je
prezentacija uloge komercijalnih banaka u implementaciji novog regulatornog okvira za bankarsku
superviziju zasnovanog na
riziku.
Promocija BiH
Zahvalnica
Bajsaku
Ministar za ljudska prava i izbjeglice BiH Safet
Halilovi} primio je ju~er
u posjetu po~asnog konzula BiH u Turskoj i predsjednika Federacije
udru`enja kulture BiH u
Turskoj A. Kemala Bajsaka (Baysak), javila je
Fena. Halilovi} je Bajsaku uru~io zahvalnicu za
dugogodi{nju uspje{nu
saradnju i nesebi~no anga`iranje u povezivanju
bh. dijaspore i promoviranju kulture na{e zemlje.
[ta je motiv
Selimovi}a
da {tite
narko-ubice
Za{to niskotira`ni bilteni porodice Selimovi} u korist Turkovi}eve
zlo~ina~ke organizacije horski vr{e pritisak na pravosu|e i medije
koji objektivno izvje{tavaju o zlodjelima
Selimovi}i ispred mafije: Dio brojnih tekstova objavljenih ovih dana
SDA i Zuki}
Hilmo Selimovi}: Pionir ratne
plja~ke
Mujo Selimovi}: U odbrani
monstruma
Bakir Izetbegovi}: Stvorio
Selimovi}e
Kada je ratni profiter Hilmo Selimovi} preko svog sina Mujice htio postati medijski magnat kupuju}i niskotira`ne biltene, svi su s razlogom o~ekivali da }e mu to biti {tit protiv poni{tenja ratne
plja~ke i privatizacije „Sarajevske pivare“, koju je uradio
uz pomo} Bakira Izetbegovi}a i SDA.
Ve} danima Selimovi}evi
mediji vr{e pritisak na pravosu|e i poku{avaju klasi~nog
narko-ubicu, plja~ka{a novca
s aerodroma i izvr{ioca drugih
zlo~ina amnestirati od zatvorske kazne, pa se postavlja logi~no pitanje gdje se krije
motiv za takvo Selimovi}evo
Boji se svjedoka
Niko, me|utim, nije
o~ekivao da }e za{tita Muje
Selimovi}a prije}i na narkoubice Zijada Turkovi}a i njegovu organizaciju.
Turkovi} koristio blindirani
„audi“ Alije Izetbegovi}a!
Sarajevski magazin
„Bum“ u svom broju od 7.
septembra objavio je znakovitu pri~u da je vo|a
zlo~ina~ke organizacije Zijad Turkovi} kupio blindirani automobil prvog predsjednika Predsjedni{tva
BiH rahmetli Alije Izetbegovi}a!
Prema navodima tog
magazina, Turkovi}evi
egzekutori su, {to je potvr|eno i tokom istrage, prilikom pripreme zlo~ina,
pa i pet monstruoznih ubistava, koristili upravo Izetbegovi}ev „audi“ s blindiranim staklima. Magazin
postavlja pitanje kako je
Turkovi} uop}e do{ao do
predsjedni~kog vozila.
- Zvani~no, nikakvog tendera u Predsjedni{tvu BiH
nije bilo oko prodaje ovog
Faksimil teksta iz magazina „Bum“: Turkovi} imao veze i u
vrhu dr`ave
vozila. Bi}e zato jako interesantno kada Turkovi} progovori s kim je sura|ivao
od ljudi iz vrha dr`ave i vode}ih stranaka u FBiH. A,
zasigurno je imao „dilova“
i s odre|enim ljudima koji
su danas na visokim fu-
nkcijama. Za o~ekivati je da
}e otkriti i tajnu ko mu je i
kako prodao Alijinog blindiranog „audija“, jer ga
zasigurno nije dobio na
osnovu ratnih zasluga u Prvoj dortmundskoj brigadi
Armije BiH - pi{e „Bum“.
[tite li Selimovi}i ~ovjeka koji ve} u optu`nici
ima pet dokazanih le{eva i
vi{e plja~ki i trgovinu drogom zbog toga {to su eventualno koristili usluge
njegove organizacije ili,
pak, staju u za{titu pojedinih visokih funkcinera
SDA koji su Turkovi}u
omogu}ili kontakte, odnopona{anje.
Jesu li ogromne koli~ine
ke{a od prodaje heroina kojim
se truju na{a djeca eventualno
oti{le za privatizaciju 120 bh.
kompanija, jer otac i sin, milicioneri iz Kaljine, nisu imali za trik majice do rata?
Selimovi}, ~iji je prvi milion moralno obilje`en smr}u
Ferida Pa{ovi}a i misterioznim smrtima njegovih finansijskih stru~njaka, mo`da
se boji instituta svjedoka pokajnika.
Sin i njegov otac, privatizacijski monstrum koji je,
dok je u Sarajevu liptala krv
pod agresorskim granatama iz sigurnog dezerterstva radio
s ratnim zlo~incem @eljkom
Ra`natovi}em Arkanom ({to
potvr|uju sudski spisi u Hagu) te tada{njim ratnim Karad`i}evim
ministrom
Mom~ilom Momom Mandi}em - kupovinom dva-tri
sitna medija ne mogu postati ni intelektualci ni moralne
osobe, ve} }e ostati u blatu za
koje se mislilo da ima mnogo
prljavog novca, ali ne i le{eva.
Protiv dr`ave
Zato je privatizacijska mafija, ~ija su personifikacija
Hilmo i Mujo Selimovi}, ~iji
radnici gladuju, tako direktno stala u za{titu narko-mafije i to je jedini logi~an odgovor.
Otud je politi~ki stav SBB
sno dobivanje pojedinih
lokacija, ostaje da se vidi.
Tek znaju}i Selimovi}e
i njihov interesni rukopis,
ovakvo, u biti maloumno
stajanje iza velike zlo~ina~ke
organizacije i rastjerivanje
ono malo ~italaca njihovih
medija, koji se gnu{aju nad
kvazinovinarstvom, sigurno
ima debele razloge.
Turkovi}: Dobio podr{ku
privatizacijske mafije
BiH i Fahrudina Radon~i}a
da }e mafija u BiH mirno i lagodno `ivjeti sve do poni{tenja ratne privatizacije, koja je
korijen gangsterske organizacije u BiH, i ovog puta dobio
na politi~koj i moralnoj snazi. To tajkuna koji je ve}
du`an tri milijarde KM dodatno motivira da se bori protiv
pravne dr`ave i onoga {to neminovno slijedi i Ziki Turkovi}u, ali i ratnim plja~ka{ima.
Jer, zaista se postavlja logi~no pitanje za{to bi nekome
u bilo kojoj zemlji svijeta ko
sebe `eli predstaviti kao industrijalca trebalo da bez velikih
motiva i poriva brani ni manje ni vi{e nego narko-kartel
i vi{estrukog ubicu.
Istra`iva~ki tim
„Dnevnog avaza“
aktuelno
3
Dnevni avaz, petak,
23. septembar/rujan 2011.
@ELJEZNICE FBiH Ministar tra`i promjenu menad`erskog ugovora
Ni Bijedi} ne zna kolika
je Osmanagi}eva pla}a
U slu~aju razrje{enja, direktor ne}e mo}i narednih {est ili 12 mjeseci
primati pla}u kao do sada
Federalni ministar prometa i komunikacija Enver
Bijedi} potvrdio je ju~er za
„Dnevni avaz“ da je dao saglasnost na izmjene menad`erskog ugovora koji je
napravljen jo{ u mandatu
biv{eg saziva Vlade FBiH, a
kojim je osim visoke pla}e
generalnom direktoru „@eljeznica FBiH“ (@FBiH)
Ned`adu Osmanagi}u dat i
niz drugih beneficija.
Slu~aj „Ba{i}“
- Instrukciju o promjenama menad`erskog ugovora
poslali smo u @FBiH s primjedbama na njegov dosada{nji tekst. U ~lanu koji je
precizirao da generalni direktor u slu~aju raskida ugovora i pod uvjetom da nema zasnovan novi radni odnos,
ima pravo na direktorsku
neto pla}u jo{ {est mjeseci, a
ako ima 30 godina sta`a, i 12
mjeseci po prestanku rada na
mjestu generalnog direktora.
Tu odredbu smo promijenili i rekli da na tu naknadu generalni direktor nema pravo
ako bude razrije{en funkcije
- izjavio je Bijedi}. On je
potvrdio da je ovo u~injeno
upravo kako bi se preduprijedili budu}i slu~ajevi eventualnih tu`bi kakvu je nedavno podnio biv{i direktor
„BH Po{ta“ Mensud Ba{i}.
Kao {to je na{ list pisao,
Ba{i} je Vladu natjerao na su-
Bijedi}: Poslao instrukciju
dsku nagodbu kojom }e mu
biti priznata mnoga prava, od
isplate razlike pla}a do davanja savjetni~ke pozicije pri
kabinetu novog prvog ~ovjeka „BH Po{te“.
Brojne beneficije
Ba{i} je, tako|er, imao
menad`erski ugovor koji mu
je garantirao brojne beneficije u slu~aju odlaska s
du`nosti, tako da je Vlada
morala pristati na nagodbu
kako ne bi do{la u situaciju
da joj sud nalo`i da Ba{i}a
vrati za direktora.
Bijedi} ju~er nije imao
informaciju o tome kolika je
Osmanagi}: Visoka primanja
Nik{i} jo{ ~eka podatke
Kako doznajemo, federalni premijer Nermin Nik{i},
koji je ranije najavljivao da }e
ukinuti sve menad`erske
ugovore u javnim preduze}ima Federacije, jo{ nije
dobio podatke od dr`avnih
kompanija o tome ko od direktora i kakve ugovore ima.
Isto je i s Nik{i}evom inici-
jativom koja je prije desetak
dana preto~ena u odluku
Vlade, a kojom je od svih javnih preduze}a i ustanova
zatra`eno da dostave informaciju o zapo{ljavanjima
kadrova, odnosno prijemu
uposlenika u radni odnos
bez objavljivanja javnog konkursa.
Osmanagi}eva pla}a, ali odranije se u javnosti spominjala cifra od oko 5.000 KM.
Osmanagi} je, pak, nedavno
ustvrdio da „Uprava @FBiH
ima sramotno niske pla}e, u
prosjeku od oko 4.000
M. KUKAN
KM“!?
Komentar dana
Pi{e: Ru`dija [email protected]]
([email protected])
D`ombi}eva
samoobmana
Privatizacija neuspje{na, tajkuni sve
opusto{ili, radnici prepu{teni ulici
Premijer RS Aleksandar D`ombi} pona{a se
kao glavni akter pou~ne
pri~e „Carevo novo ruho“.
Uprkos te{koj ekonomskoj
i socijalnoj situaciji u manjem bh. entitetu, naime,
D`ombi} je u~esnike Investicione konferencije u Banjoj Luci poku{ao ubijediti da u RS teku med i mlijeko i da je taj dio BiH Bogom dan za investiranje.
D`ombi} se usudio
ustvrditi da je RS uspjela
postati „dinami~niji i stabilniji dio bh. ekonomije“. On ne obmanjuje samo
sebe nego i investitore, koji, ruku na srce, ne}e povjerovati u njegovu pri~u, jer
su ~injenice neumoljive.
Nije li prva jesenja sjednica Narodne skup{tine
RS rezultirala usvajanjem
odluke Vlade RS o novom
zadu`ivanju koje iznosi
vi{e od 620 miliona eura?
Nije li ministar finansija
RS Zoran Tegeltija najavio
da }e RS brisati limit za zadu`ivanje, {to zna~i otvaranje prostora i za nova zadu`enja?
Uostalom, ~injenicu da
je car go potrudila se objelodaniti opozicija. O~igledno je u pravu poslanik
SDP-a u Narodnoj skup{tini RS Slobodan Popovi}
www.dnevniavaz.ba
Rudari opravdano
tra`e bolji status u
„Elektroprivredi BiH“
Okon~ano su|enje u Sarajevu
Borci ogor~eni zbog procesa
Pitanje: Podr`avate li najavljene proteste
rudara iz FBiH i njihov zahtjev
za bolji status u okviru koncerna
„Elektroprivrede BiH“?
Prava boraca
Sudski postupak je pokrenut nakon aprilskih protesta i izazvao je ogor~enje
kompletne bora~ke populacije u FBiH koja je demonstracijama `eljela ukazati na
svoj te`ak polo`aj.
U zavr{nim rije~ima
Ra|o, Gani}, Tucak i Kari}
jo{ jednom su ponovili kako
se ne osje}aju krivim za ono
{to im se stavlja na teret.
- Cilj je ustvari bio da se
otupi o{trica nevladinog sektora koji predstavlja bora~ku populaciju i time ih baci na jo{ ve}u marginu
de{avanja. Posljednje godine
prakti~no se ni{ta ne de{ava
u tom sektoru. Na`alost, oni
nas i kroz Ustav tretiraju
kao socijalnu kategoriju i na
Veliko poni`enje
- Ovo ro~i{te je bilo najlak{e do sada jer se sve, kona~no, zavr{ilo. Trinaesti
put dolazim na su|enje.
Cijeli ovaj period za mene
je bio jedno veliko poni`enje. O~ekujem korektnu presudu i ne osje}am
se krivim - ka`e Munir Kari}.
Tucak, Gani}, Rad`o i Kari} s advokatima
ovaj na~in su uspjeli dodatno
oslabiti rad i borbu za osnovna prava boraca - kazao
nam je Ra|o po izlasku iz sudnice.
Korektna sutkinja
Presuda }e biti izre~ena u
roku od osam dana i ona }e
biti dostavljena braniocima
te optu`enima na njihove
(Foto: I.[ebalj)
ku}ne adrese. Kada je proces
po~eo, borci su bili ogor~eni.
- Sada sam vi{e nego zadovoljan vo|enjem postupka
jer se radi o sutkinji koja je bila korektna i uva`avala je samo ~injenice i zakon. O~ekujem da }e pravosu|e donijeti pravednu presudu kojom
}emo biti oslobo|eni - istakao
E. Ha.
je Ra|o.
X NAJPOSJE]ENIJI PORTAL U BiH
Odluka }e biti izre~ena u roku od osam dana
Na Op}inskom sudu u
Sarajevu pred sutkinjom Jasminom Aliba{i} ju~er je
okon~ano su|enje za nerede
na pro{logodi{njim bora~kim
protestima ispred zgrade Vlade Federacije BiH.
Ro~i{tu su prisustvovali
tada{nji predsjednici temeljnih bora~kih organizacija
Munir Kari}, D`evad Ra|o,
Huso Tucak i Izet Gani} s
advokatima Asimom Crnali}em i Adilom Lozom.
kada ka`e da Vlada RS
(~itaj: D`ombi}) ne zna
planirati ni na rok od deset
dana.
Ako D`ombi} zaista
vjeruje u ono {to je kazao
investitorima, istina o manjem bh. entitetu vratit }e
mu se kao bumerang - `estoko, bespo{tedno i po njegovu karijeru kobno. Jer,
dok on hvali svog konja, fitilj nezadovoljstva gra|ana
u RS sve je kra}i.
D`ombi}ev tim sada
`eli novim zadu`enjima
krpiti sve ve}e rupe u
bud`etu, a sutra }e, po{to je
najavljeno brisanje limita
za uzimanje tu|ih para,
zagaziti u nova zadu`enja
kako bi vra}ao stara. I tako
ukrug, iz ~ega je te{ko iza}i.
Privreda na koljenima,
nezaposlenost ogromna, privatizacija neuspje{na, tajkuni sve opusto{ili, radnici
prepu{teni ulici. To su nepobitne ~injenice koje demantiraju D`ombi}evu „historijsku“ da je RS „uspjela
postati dinami~niji i stabilniji dio bh. ekonomije“.
No, {to imamo od istine kada }e gra|ani cijele
BiH, dakle i FBiH, posredno ili neposredno, platiti
obmane Vlade RS i premijera D`ombi}a, cara u novom ruhu.
A) DA
B) NE
C) Ne znam
78,26%
13,04%
8,70%
C
B
A
O aktuelnim pitanjima u BiH i svijetu mo`ete glasati
svakog dana na www.dnevniavaz.ba. Na portalu
„Dnevnog avaza“ ju~er je „Google Analytics“
zabilje`io 231.142 posjetioca.
4
Dnevni avaz, petak,
23. septembar/rujan 2011.
aktuelno
NAJAVE Uo~i sastanka predsjednika stranaka u Br~kom
Lagumd`ija: Dodik
nije
jedini
problem
Bez dogovora o }irilici
Sa sjednice: Bez saglasnosti o dokumentu
(Foto: B. Nizi})
@estoka rasprava u Parlamentu BiH
Nije sve do SDP-a, a ima onih koji su ve}i problem od SNSD-a, ka`e
Lagumd`ija Sastanak 26. septembra u Br~kom
Poslanici u Predstavni~kom
domu Parlamentarne skup{tine BiH nakon `estoke rasprave na ju~era{njoj sjednici nisu
prihvatili izvje{taj Ustavnopravne komisije, koja je dala negativno mi{ljenje o Prijedlogu
zakona o izmjenama i dopunama Zakona o li~noj karti
dr`avljana BiH. Izvje{taj je
vra}en Komisiji na razmatranje.
Izmjene, naime, predvi|aju
da se u novu li~nu kartu
ugra|uju isti oni biometrijski
podaci koji su ugra|eni u putne isprave. Novina bi bila
uvo|enje elektronskog potpisa,
o ~ijem bi se stavljanju na li~nu
kartu gra|ani dobrovoljno
izja{njavali.
No, poslanici iz RS glasali
su protiv predlo`enog zakona
i na Komisiji i na sjednici, jer
nisu usvojeni njihovi amandmani, a jedan od njih ticao
se da podaci mogu biti umjesto isklju~ivo latinicom napisani i }irilicom. Predstavni~ki
dom imenovao je ~lanove Centralne izborne komisije iz reda bo{nja~kog i srpskog naroda nakon {to je Suadu Arnautovi}u i Branku Petri}u istekao
mandat. Bez glasova protiv, povjeren je novi mandat ArnauF. K.
tovi}u i Petri}u.
Spec
Predstavnici vlasti, tu`ila{tava i `rtve na konferenciji „Procesuiranje ratnih zlo~ina u BiH - koliko imamo vremena?“
ocijenili su da su napravljeni odre|eni pomaci u procesuiranju predmeta ratnih zlo~ina u BiH, ali da `rtve koje svjedo~e u ovim predmetima jo{ nemaju adekvatnu pomo}.
@rtve su istakle da su, iako se procesuiranje odgovornih
za ratne zlo~ine u BiH odu`ilo, primijetna pobolj{anja u radu pravosudnih institucija.
Iako najavljen kao posljednji poku{aj da se formira
dr`avna vlast, susret predsjednika {est politi~kih stranaka,
koji }e biti odr`an u ponedjeljak, 26. septembra, u Br~kom,
prema svemu sude}i, do`ivjet
}e istu sudbinu kao i svi prethodni - bez dogovora.
Predsjednik SDP-a Zlatko Lagumd`ija kazao je
ju~er da nije sve do SDP-a
nego do pojedinih u~esnika
koji se nisu pomakli ve} deset mjeseci. On ka`e da nema
razlike u izjavama njegovih
kolega otprije tri, {est ili de-
vet mjeseci.
Smatra da na osnovu izbornih rezultata SDP ne mo`e
biti zaobi|en u tome da igra
klju~nu ulogu. To podrazumijeva ili da imenuju predsjedavaju}eg Vije}a ministara
(VM) ili klju~nog ministra te
da im pripadne odgovaraju}i
broj ministarskih mjesta u
skladu s izbornim rezultatima, uva`avaju}i etni~ku strukturu i Ustav BiH.
- Ako ^ovi}, koji sam sa sobom ima tri zastupnika, tra`i
da ima predsjedavaju}eg i ukupno tri ~lana, ako Dodik sma-
Ljubi}: Problem je u principu
Predsjednik HDZ-a
1990 Bo`o Ljubi} umjereni
je optimista pred sastanak
~elnika {est stranaka. Govore}i o formiranju Vije}a
ministara BiH, on je istakao
da nije problem u broju
ministarstava nego u principu, a to je da legitimni predstavnici tri konstitutivna naroda trebaju kandidirati osobe na mjesta predvi|ena za predstavnike
tih naroda.
Lagumd`ija: Ako SDA smatra da mo`e bez nas...
tra da treba imati ~etiri ministra, pa zar, zaista, o~ekujete da
SDP i stranke platforme pristanu na njihovu ponudu koja podrazumijeva zanemarljivu ulogu u VM? Ne radi se o broju
ministara. Ako tamo ne}emo
mo}i ni{ta uraditi, onda je bolje da tamo i ne budemo. Ako
(Foto: B. Nizi})
SDA smatra da mo`e bez nas...
- ka`e Lagumd`ija.
Tako|er, Lagumd`ija je,
kako prenosi Srna, rekao da u
pregovorima o formiranju vlasti na nivou BiH ima onih
„koji su ve}i problem od
SNSD-a“, ali nije `elio kazati
o kome je rije~. F. KARALI]
[ta }e biti sa 96 miliona eura
Kritike ’sporosti Brisela’
ME\UNARODNI SIMPOZIJ
Kori{tenje bespovratnih sredstava EU u BiH
sa posebnim osvrtom na aspekte ekologije
i komunalnih djelatnosti
Hotel Neum, 29. i 30. septembra!
Simpozij koji }e povezati sve klju~ne interesne aktere, eksperte
i kompanije zainteresovane za razvoj kori{tenjem bespovratnih
sredstava Evropske unije i Svjetske banke
Po prvi put, na Simpoziju fokusiranom na kori{tenje bespovratnih sredstava, koji se nalazi na listi svjetskih de{avanja, mo`ete da sagledate trenutnu
poziciju BiH, trenutne finansijske mogu}nosti i steknete najbolji uvid u prakti~ne primjere kako iskoristiti raspolo`ive finansijske mogu}nosti.
Ciljana publika Simpozija:
- Vladine i nevladine institucije
- Na~elnici op}ina i pomo}nici na~elnika
- Generalni direktori i izvr{ni direktori
preduze}a
- Ostala lica zainteresovana za kori{tenje
bespovratnih sredstava
U~esnici simpozija }e biti predstavnici dr`avne vlasti BiH, Delegacije Evropske unije u BiH, Direkcije za evropske integracije, Svjetske
banke, Ekonomskog fakulteta Sarajevo, Vanjskotrgovinske komore BiH,
te istaknuti predava~i iz Slovenije.
Informacije:
Tel: +387 61 712 001
E-mail: [email protected]
www.brilijant.eu
Komesar za pro{irenje
Evropske unije [tefan File
(Fule) mogao bi ve} danas donijeti odluku o preusmjeravanju 96 miliona eura iz IPA fondova za BiH u vi{enamjenski fond za zapadni Balkan,
jer je postalo jasno da doma}i
lideri nisu postigli nikakav
konkretan dogovor.
Na~elni sporazum koji
su, kako su saop}ili prije
dva dana, postigli predsjednici SNSD-a i SDP-a Milorad Dodik i Zlatko Lagumd`ija Briselu nije dovoljan i tra`i se konkretan dogovor o svim projektima.
Lagumd`ija je ju~er uputio vrlo o{tre rije~i Briselu,
optu`iv{i evropsku administraciju za probleme s kori{tenjem fondova. Kazao je da ga
„brine sporost Brisela kada je
rije~ o odobravanju sredstava
Brisel tra`i konkretan dogovor
za projekte IPA fondova“.
- Ako im po{aljemo veoma jasnu poruku da smo se
skoro dogovorili, a na to dobijemo odgovor iz Brisela
„mo`e ovako ili nikako“, a to
nije onako kako smo se mi
dogovorili, onda imamo problem. Nekad mi izgleda da
se neko u Briselu prepao da
bismo se mi mogli dogovoriti. Izgleda da im je lak{e kada se mi ni{ta ne dogovorimo - rekao je Lagumd`ija.
Prema njegovom mi{ljenju, ukoliko bude postignut
dogovor u BiH i „ako Brisel
poka`e razum“, ne}e biti problema u vezi s dobivanjem
svih 96 miliona eura. G. M.
Radon~i} primio ambasadora Kejsija
BiH trebaju investicije zapadnih zemalja
Predsjednik Saveza za bolju budu}nost BiH Fahrudin
Radon~i} ju~er je u Sarajevu
primio novoimenovanog britanskog ambasadora u BiH
Najd`ela Kejsija (Nigel Casey). Sastanku je prisustvovao
i izvr{ni sekretar SBB BiH za
me|unarodne odnose Fuad
^ibuk~i}, javila je Fena.
Tokom nastupne posjete
ambasadora Kejsija, izme|u
ostalog, zanimalo je i kakav je
stav SBB BiH kada je rije~ o
formiranju dr`avne vlasti.
Radon~i} je naglasio da je Savez apsolutni lider opozicije
te da dosljedno slijedi put da
bude dio rje{enja, a ne problema u Bosni i Hercegovini.
Tako|er, predsjednik
SBB BiH, govore}i o ekonomskoj situaciji u na{oj zemlji, istakao je potrebu pri-
liva {to ve}eg broja stranih
investicija u BiH, prije svega zapadnih zemalja, uklju~uju}i i Veliku Britaniju.
Nagla{ena je va`nost i potreba otvaranja velikih javnih
radova te potcrtano da za
godinu vladaju}a struktura
nije povukla nijedan potez u
tom pravcu, o ~emu svjedo~i sve dublja ekonomska
kriza u zemlji.
Dnevni avaz, petak,
23. septembar/rujan 2011.
ž Čć
INTERVJU Fahrudin Radončić, predsjednik Saveza za bolju budućnost BiH
Sigurno nećemo pristati da budemo u državnoj vlasti BiH s evropskog dna i iz bijede
mogu izvući samo novi ekonomski i politički koncepti
Razgovarali:
Dario NOVALI] i
Saša RUKAVINA
Predsjednik Saveza za
bolju budućnost BiH i utemeljitelj “Avaza” Fahrudin Radončić u velikom intervjuu za magazin “Start”
komentirao je aktuelne političke i društvene događaje.
Evropsko dno
U vrlo otvorenom razgovoru, čije dijelove prenosimo, lider bh. opozicije
pojašnjava zašto je naša
država došla u skoro bezizlaznu situaciju i ko je odgovoran za to. Bez ustezanja komentira poteze aktuelne vlasti i osvrće se na
žalosnu historijsku nepotističku reprizu u vlasti
Federacije BiH. Također,
govori i o prilikama u Islamskoj zajednici, reisu-l-ulemi dr. Mustafi ef.
Ceriću te o politikama
SDP-a i SDA.
- Mi smo od početka tvrdili da ovi izborni pobjednici neće moći da izvedu
zemlju iz krize, da se
obračunaju s državnom mafijom, da donesu zakon o
lustraciji, da donesu razvoj i
zapošljavanje. Činjenica da
oni već godinu dana nisu u
stanju da naprave državnu
vlast, nažalost, potvrđuje
da su sve naše ocjene bile
tačne - kazao je Radončić za
“Start”.
Radončić: Bojim se da će i naredne tri godine biti izgubljene
Šta su uslovi SBB da
uđe u vlast?
- Sada ti uslovi objektiv-
š Vi ste još uvijek pojedinačno najveći domaći
donator za izgradnju sjedišta Rijaseta.
- Pa, to je potvrda da se
uvaženi reisu-l-ulema i ja
ne slažemo po nekim stvarima. Vi znate da je ideja
izgradnje upravne zgrade
Rijaseta potekla od nas nekoliko domaćih biznismena. Ja sam dao oko 800.000
KM za izgradnju te zgrade. Tada zaista niko od nas
nije imao u glavi opciju da
će se ta zgrada preimenovati u “Vakuf Muamera
Gadafija”. Zašto bi Fahro
Radončić dao 800.000 da
bi se nešto zvalo Muamer
Gadafi? Logično je da su
to novci koje smo mi uzeli
od naših porodica, od
naših ljudi, mogli smo
ljudima kupiti stanove,
mogli smo reinvestirati,
mogli to potrošiti kao dividendu... I zašto bismo
tako pošten novac davali
za nešto što se zove po
bilo kojem diktatoru? Ne
treba velika politička
mudrost da shvatite da
neko ko je 40 godina na
vlasti ne može biti demokrata. Mislim da je
bolje bilo da je izgradnja
upravne zgrade Rijaseta
ostala kao domaći zadatak nas biznismena i mislim da bi to bilo davno
završeno.
no ne postoje. Da smo participirali na kantonalnom ili
federalnom nivou gdje
možete da gradite autoputeve, da zapošljavate, gdje
imate ekonomske poluge,
normalno bi bilo da budemo
u državnoj vlasti. Ali, da
budemo ikebane u državnoj
vlasti, a da ništa ne možemo
uraditi za svoju zemlju i svoj
narod na federalnom i kantonalnom nivou gdje je najviše novaca, sigurno pristati
nećemo.
SDP je najavio da će
odustati od državne vlasti
ako pregovori ne uspiju. U
tom slučaju, ako vi i SBiH
ne promijenite stavove,
državna vlast se neće moći
formirati. Znači li to četiri
godine ovog stanja?
- Bošnjaci, a SDP je ipak
dobio najviše bošnjačkih
glasova, obavezni su da participiraju u državnoj vlasti.
Ukoliko SDP ne bude želio
da pravi državnu vlast, to je
njegova odgovornost. Mi im
nećemo pomagati. Zašto bih
ja ulazio u državnu vlast gdje
bih sve gluposti, separatizam
i uvrede Milorada Dodika ili
sve nejasnoće oko trećeg entiteta gospodina Čovića,
preuzimao kao njihov koalicioni partner? Nije mi ni na
kraj pameti to da radim.
Koliko su u ovim uslovima i s ovim vremenom koje
je ostalo do narednih izbora
realna bilo kakva poboljšanja?
- Mi smo govorili da BiH
sa evropskog dna i iz ovakve
ekonomske bijede mogu izvući samo novi politički
koncepti. Nisu SBB i Fahro
Radončić alternativa SDP-u
ili SDA, mi smo alternativa
stanju koje je nastalo u zadnjih 15 godina u BiH. Naš
program je bio razvojni masovni javni radovi, zapošljavanje i pokretanje
ekonomskog točka. I imali
smo sve uslove za to. Godinu
dana federalne i kantonalnih vlasti, da ne govorim o
državnoj koje nema, pokazala je da ova koalicija apsolutno nema ekonomsku viziju kako da zemlju izvede iz
krize i bojim se da će i naredne tri godine biti izgubljene
za narod i državu.
Nepotistički klanovi
Da, ali situacija je
takva kakva jeste. Šta iz
ugla SBB treba uraditi da se
stvar popravi?
- Pogledajte šta se radi na
federalnom nivou. Imate nepotizam - braća, sestre, rođaci,
muževi... prave se nepotistički klanovi kao u najgore
vrijeme komunizma kada su
narodom vladale pojedine porodice. Mislim da u tom smislu imamo žalosnu historijsku
reprizu i vjerujem da će ta
udarna kapisla u javnosti vrlo
lako izbiti na socijalnom nivou. Neće građani moći da
trpe dalji pad standarda, sirotinju i bijedu. Ali, o tome
računa treba da vodi vlast.
Gdje je, u Vašoj ličnoj i
stranačkoj političkoj vizuri,
mjesto reisa Mustafe Cerića?
- Njegovo mjesto je tamo
gdje je to i regulisano. Na
čelu Rijaseta Islamske zajednice. Da bude naš vjerski
ž
- Vjerujte, ja ću tražiti
istragu ko je naručivao
tekstove o meni i drugim
ljudima. I na vašoj naslovnoj strani (misli se na
“Start”) ja sam objavljen
zajedno s gospodinom
Bakirom Izetbegovićem,
reisom Cerićem, kao vođe bošnjačke mafije. Šta
sad kad je vođa uhapšen?
Ko je vama davao te ulazne informacije i time ste
nesvjesno participirali u
skretanju pažnje pravne
države na potpuno pogrešne osobe dok je tamo
lila krv, čupala su se djeca ženama iz stomaka,
ubijala su se naša djeca sa
150 kilograma droge?
Znači, priča o Turkoviću
je malo kompleksnija.
vođa i Islamsku zajednicu da
vodi na način kako je to
predviđeno pravilnikom Islamske zajednice, zakonima
ove zemlje i navikama ove
zemlje.
Koliko i Vi i SBB
Mustafu Cerića poistovjećujete s Islamskom zajednicom?
- Tu su se pravile različite
mistifikacije, vjerujte nepotrebne.
Da li ste Vi za ideju da
mjesto reisa bude reizborno
ili da ovaj sadašnji reis ostane to doživotno?
- To je stvar koju treba da
uradi i razjasni Sabor IZ.
A konkretno, Vi intimno?
- Tjerate me da se izjašnjavam o stvarima koje,
da budem iskren, čak ne
poznajem dovoljno. Mnogi
ljudi misle da sam ja reisu
vrlo blizak u političkom ili
medijskom smislu, zato što
smo mi dozvoljavali da IZ
sva svoja stajališta saopćava
u medijima kako to radi papa
ili bilo koji kardinal. Meni je
on u nekom ljudskom smislu
jako simpatičan i drag, a da li
IZ treba novog reisa, tu se
dotičemo strateškog pitanja
da li ona treba unutrašnju
reformu ili ne. Neka oni procijene šta im je pametnije
raditi, oni su izabrani u Sabor, imaju izborni legitimitet. Šta god da kažem, može
se tretirati kao neka vrsta
političkog pritiska, a to zaista
ne bih da radim.
Kako Vaš “Avaz”
ekonomski stoji?
- Polugodišnja dobit
“Avaz-Roto Pressa” je više
od 3,7 miliona KM. Naša
druga kompanija “Avaz”
posluje rentabilno. Objekt u
Tuzli od 32.000 kvadrata
smo već izvukli u beton, od
110 tu predviđenih stanova, već u pretplati smo prodali 81, “Robot Komercu”
smo unaprijed prodali
5.000 kvadrata za tržni centar. Ta investicija je vrlo
stabilna i u ovom trenutku
“Avaz” kao grupacija nema
ni najmanjih ekonomskih
problema.
[ta drugi pi{u
Dnevni avaz, petak,
23. septembar/rujan 2011.
FENOMENI Preko noći presušilo izvorište Zeleni vir
”Hermitage”: Tri miliona umjetničkih djela
Renoviranje muzeja
’
’
Ruska vlada odobrit će
12 milijardi rubalja (280 miliona eura) za renoviranje
muzeja “Hermitage” u Sankt Peterburgu, koji će 2014.
godine proslaviti 250 godina postojanja.
U muzeju “Hermitage”,
koji je 1764. godine osnovala ruska carica Katrina II,
nalazi se više od tri miliona
umjetničkih djela.
Fenomen u SAD
Ž Andrea Barbosa s Floride rodila je blizance - svakog
iz po jedne od svoje dvije maternice. Andrea i njen muž
Migel Barbosa (Miguel)
začeli su blizance prirodnim
putem, bez pomoći reproduktivne medicine. Nejtan
(Nathan) i njegova sestra
Barbosa rođeni su 15. septembra.
Šanse za takvu trudnoću
su 1:5.000.000, jer dva jajašca moraju biti oplođena u
isto vrijeme u svakoj maternici.
Stanje Andree Barbose
medicinski se zove uterus
didelfis (dupla maternica).
Prošle godine je žena iz američke države Juta, koja, ta-
Olovljane koji se snabdijevaju vodom s izvorišta Zeleni vir jučer ujutro je iznenadio nagli nestanak vode.
No, još veće iznenađenje
doživjeli su uposlenici Javnog komunalnog preduzeća
“Bioštica” kada su stigli na
izvorište.
Veliki kapacitet
Na izvorištu, naime, koje
je inače velikog kapaciteta,
nije bilo ni kapi vode. Kako
su nam kazali u komunalnom preduzeću, kapacitet
ovog izvorišta u najsušnijem periodu je stotinu litara
" Prema kazivanju i
drugih ljudi, ovaj fenomen zabilježen je ujesen
1994., ali nestanak vode
nije dugo trajao.
- Postoji mogućnost
da se u utrobi zemlje
dešavaju manji potresi
koji uzrokuju promjenu
toka vode. Imajući u vidu
da je za nama bio dug
sušni period, ovaj fenomen možemo povezati i s
tim - kazao je geolog Avdo Degirimendžić.
u sekundi, što dovoljno govori da nije riječ o pukom
presušivanju, nego o misterioznom nestanku vode.
Nestanak vode
- Radim skoro 40 godina.
Sjećam se da se ovakvo nešto
desilo davne 1983. Tada se
Avdibašić:
Misteriozni nestanak
voda ponovo počela pojavljivati tokom 24 sata. Ovo je
zaista zanimljivo, jer se dotok vode nije smanjivao ni u
vrijeme sušnog perioda koje
je iza nas - kaže Asim Avdibašić, dugodišnji radnik
“Bioštice”.
Nakon nestanka vode,
oko 4.000 Olovljana pitkom
tečnošću snabdijevalo se na
razne načine. Do zaključenja
ovog broja, nadležni u Općini
i “Bioštici”, kao i građani, nisu imali objašnjenje, već samo nadu da će se voda, kao i
prethodna dva puta, ponovo
pojaviti.
S. Mi.
Najavljeno aktivnije učešće Ministarstva
Blizanci začeti u isto vrijeme
kođer, ima dvije maternice,
rodile dvije bebe začete u različito vrijeme.
š šš
drške birača.
Ali, Liberalni savez je
ipak na izborima osvojio pet
posto glasova i s devetero poslanika ušao u parlament.
Kuhar koji radi u televizijskom kuharskom šouu na
TV2 kuhao je šešir 12 sati, uz
mnoge začine i dodatke. Poslije tolike pripreme dekorativno ga je servirao, a komentator je pojeo dobar komad.
PORTAL-komentar dana
www.dnevniavaz.ba
Slično se već desilo 1983. i 1994. godine
Voda nestala iz izvora
Čovjek od riječi
Politički komentator TV2
Henrik Kvortrup pojeo je u
emisiji uživo svoj stari slamnati šešir. Naime, početkom
2010. godine obećao je da će
to učiniti ako Liberalni savez
uspije ući u parlament. Tada
je ta stranka, prema istraživanjima, imala nula posto po-
Šokantno upozorenje iz Brisela:
Ugrožen bezvizni režim za bh.
građane
- Šta naše političare na vlasti briga
što će nama biti uvedene vize, oni imaju diplomatske pasoše, a njihova djeca
imaju državljanstva od nekih zemalja za koje ne trebaju vize! I šta su oni uradili za ovaj napaćeni narod,
osim štosusvepopljačkali?
(muriz murizovic)
ć ž !"#$
Prošle godine evidentirano 725.110 poziva
Ministar prometa i komunikacija Federacije BiH
Enver Bijedić najavio je podršku Bosanskohercegovačkog auto-moto kluba
(BIHAMK) projektu videonadzora raskrsnica u Federacije BiH i obećao aktivnije učešće u ovom projektu.
Tokom sastanka ministra Bijedića s delegacijom
BIHAMK-a, razgovarano
je o obavezi preventivnih i
edukativnih aktivnosti te
Bijedić (desno) s delegacijom BIHAMK-a
transparentnog trošenja
novca koji se realizira putem Direkcije cesta FBiH,
a namijenjen je pomoći na
cesti građanima Bosne i
Hercegovine.
Predstavnici
BIHAMK-a informirali su
ministra da je samo prošle
godine evidentirano 725.110 poziva na broj 1282, a da
je BIHAMK, u skladu sa
svojim obavezama pomoći
na cesti, obavio više od
30.000 intervencija.
Bosanka Mirela Kahrimanović doktorirala u Utrehtu
Zvorničanka u Holandiju došla sa 11 godina
Bosanskohercegovačka
zajednica u Holandiji od
prije nekoliko dana bogatija
je za još jednog doktora nauka. U akademsku zajednicu
stare kraljevine najvišom titulom upisala se Zvorničanka Mirela Kahrimanović,
koja je na Univerzitetu u
Utrehtu odbranila doktorski rad iz psihologije o temi
“Haptičke percepcije - percepcije putem dodira”.
- U Holandiju sam došla
kao izbjeglica sa 11 godina.
U jednom malom selu u holandskoj provinciji Zeland
završila sam posljednja dva
razreda osnovne škole, a nakon toga pohađala šest godina srednju školu. Tada sam
se zainteresirala za studij
psihologije na Univerzitetu
u Utrehtu i ovim doktoratom privela ga uspješno kraju - govori Kahrimanović.
A. HUSEJNOVIĆ
Kahrimanović prilikom
odbrane doktorske disertacije
7
Dnevni avaz, petak,
23. septembar/rujan 2011.
[ta ka`u poznati
Robert Mandel
Potkopavanje finansijske
discipline
- Nije problem u euru, ve} u prekomjernoj
SKANDALOZNO Nasilni{tvo u Op}oj bolnici u Sarajevu
Pi{toljem tjerao ljekare
da mu porode `enu!
Osoblju prijetio „magnumom“ i rekao da }e za sat vremena do}i i ako ne bude poro|ena
carskim rezom, da }e pobiti osoblje z Nasilnik pobjegao z Majka i beba dobro se osje}aju
Medicinska ekipa koja je
ju~er ujutro bila de`urna na
Ginekolo{koj klinici Op}e
bolnice „Prim. dr. Abdulah
„
Naka{ u Sarajevu pro`ivjela
je pravi horor koji je priredio
suprug jedne od porodilja.
On je uz prijetnju pi{toljem i govore}i da }e ih odrobijati, ljekare natjerao da
njegovu `enu porode carskim rezom. Iako su bili
pod strahovitim pritiskom,
ljekari su uspje{no obavili
operaciju, tako da se i majka
i beba dobro osje}aju, dok je
nasilni suprug pobjegao.
U~estali
napadi
Prema saznanjima na{eg lista, u posljednjih 30 dana na Ginekologiji u Op}oj
bolnici napadnuta su jo{
dva ljekara. Napadi su bili
bla`i od onoga koji se ju~er
desio, ali su ipak kod ljekara izazvali stres.
Postavio ultimatum
Kako „Dnevni avaz“ saznaje, incident se desio u
~etvrtak oko dva sata. Porodilja koja je do{la s mu`em,
prema preporuci ljekara koji su joj vodili trudno}u, trebala se poroditi prirodnim
putem.
- Stanje porodilje se pratilo. Sve je bilo uredno. Da je
Naka{: Zajednica mora na}i
rje{enje
(Foto: F. Fo~o)
Ulaz u Ginekolo{ku kliniku: Osoblje incident nije prijavilo policiji
bio ijedan razlog da se uradi
carski rez, on bi bio i obavljen. Ljudski se sve moglo
uraditi. Me|utim, ~im je
do{la porodilja, njen mu` zaprijetio je da }e, ako se ne uradi carski rez, nekoga udaviti i sve ostale pobiti. Tvrdio
je da je ve} bio u zatvoru te da
mu ne}e biti problem da jo{
nekoga odle`i. Osoblju je prijetio pi{toljem „magnum“.
Rekao je da }e za sat vremena do}i i ako ne bude poro|ena carskim, da }e pobiti osoblje - ka`e nam sagovornik kojem su poznati detalji ovog nemilog doga|aja.
Incident nije prijavljen
policiji vjerovatno zbog straha osoblja od nasilnika.
No, direktor bolnice Bakir
Naka{ ka`e da }e i to biti
ura|eno. Naka{ se nalazi na
slu`benom putu, a po povr-
aju pa ka`u da je to zbog nervoze, ali to je ozbiljan problem koji ima utjecaja na rad
ljudi. Ako oni rade pod stresom, onda }e i posao imati
odre|eni rizik.
Kako se za{titi od toga?
Kao menad`er, nemam tehni~kih niti fizi~kih mogu}nosti da ta rizi~na mjesta
Trauma zbog prvog djeteta
Navodno je prvo dijete
ovih supru`nika bilo poro|eno
pomo}u „vakuuma“. Dijete nije imalo nikakvih posljedica,
ali je ova metoda o~ito kod supru`nika ostavila jednu vrstu
traume, pa je otac zbog toga
insistirao na carskom rezu.
atku }e se obratiti MUP-u i
Ministarstvu zdravstva KS.
pokrijem adekvatnom bezbjednosnom slu`bom. Adekvatna za{tita je policajac, ali
jesmo li mi kao dru{tvo do{li
u takvu situaciju da na svim
mjestima na kojima se radi
24 sata moramo imati policajca? Huligana, ljudi sa
PTSP-om i siled`ija puno je
Sarajevo - ka`e Naka{.
On nagla{ava da napadi
na medicinske radnike nisu
problem samo Op}e bolnice
nego kompletne zajednice,
koja mora na}i pravo
E. HALA]
rje{enje.
Rade pod stresom
- Ne znam sve detalje i
zato ne mogu komentirati
ovaj slu~aj. Ljekari su mi
ostavili pisanu izjavu pa }u
vidjeti {ta se desilo. Ina~e, svi
medicinski radnici izlo`eni
su maltretiranju. Nema radnika u Hitnoj pomo}i kojem nije prije}eno da }e biti likvidiran. Tako je i u
KCUS-u i u Op}oj bolnici.
Nekad to ljudi racionalizir-
Saradnja vlade SAD i Uprave za indirektno oporezivanje BiH
Doniran ’skener kombi’ vrijedan 500.000 KM
Ameri~ki ambasador u
BiH Patrik Mun (Patrick
Moon) uru~io je ju~er Upravi za indirektno oporezivanje
BiH (UIO) klju~eve vozila
„skener kombi“ za otkrivanje
ilegalnog prijenosa roba preko grani~nih prijelaza, a ~ija
je vrijednost 500.000 maraka.
Vozilo je donacija vlade
SAD kroz EXBS program
(Program za kontrolu izvoza i sigurnost granica), a kroz koji je do sada UIOBiH
donirano vi{e od dva miliona KM.
- Tokom obuke na{ih
slu`benika i testiranja ovog
potro{nji pojedinih zemalja eurozone i ~injenici da njihovi prihodi vi{e nisu mogli finansirati sve ve}e rashode. Ono za {ta kriMandel:
vim jedinstvenu monetarnu evropsku valutu
Prekomjerna jeste potkopavanje finansijske discipline.
potro{nja
Gr~ka se zadu`ivala emitiranjem euroobveznica i tako je, prakti~no, do{lo do ovakvog zaga|enja.
(Nobelovac za „Politiku“)
Du{an Savi}
Miljani} je davao {ansu
’la`nim’ {picevima
- Zabilje`io sam relativno mali broj reprezentativnih nastupa jer u moje vrijeme je bilo
mnogo kvalitetnih igra~a na poziciji napaSavi}: Igra
da~a, a kada sam ja bio u formi, neko je ve}
bio standardni reprezentativac. Tada je Miljan bez centarfora
Miljani} poku{avao preferirati igru bez klasi~nog centarfora i sve to obja{njava za{to ni ja ni drugi centarfori nismo dobivali {ansu. U prednosti su bili „la`ni“ {picevi.
(Nekada{nji as Crvene zvezde za „Avazov Sport“)
Aleks de la Iglesije
Volim mijenjati stvari
- Dok gledate holivudske komedije, znate
unaprijed {ta }e se dogoditi i sigurni ste
da }ete vidjeti sretan zavr{etak. A ja u filmovima volim mijenjati stvari, kod mene
komedija iznenada postaje drama, a drama komedija. Moji likovi su slabi}i koji na
kraju postaju sna`ne li~nosti.
Iglesije:
Sna`ne
li~nosti
(Reditelj za „Nacional“)
033/281-393
[ta ka`u u narodu [email protected]
Vlast je kriva za azilante
- Stiglo je upozorenje iz Brisela da je ugro`en bezvizni
re`im za bh. gra|ane, a sve zbog pove}anog broja azilantskih zahtjeva. Nije se tome ~uditi. Odlaze oni koji ne
vide perspektivnost u ovoj zemlji. A koga za to kriviti?
Vlast je tome kriva! Nikome se ne ide s ognji{ta ako mu
(^italac Z. T.)
je tu dobro.
Vremenska prognoza
sun~ano
djelimi~no sun~ano
mjestimi~no ki{a
obla~no
promjenljivo
ki{a i snijeg
snijeg
obla~no uz snijeg
obla~no s ki{om
magla pa sun~ano
VRIJEME
DANAS
BIHA]
Bez
padavina
Danas se u na{oj
BANJA
LUKA
BR^KO
25
TUZLA
25
LIVNO
zemlji o~ekuje
umjereno do pre24
te`no obla~no vrijeme.
Vjetar slab, sjeverni i
sjeveroisto~ni. Jutarnja temperatura od 8 do 15, na
jugu do 20, a dnevna od 21
do 26, na jugu zemlje do 30
stepeni.
ZENICA
24
SARAJEVO
23
31
MOSTAR
[email protected]
23
NEUM
31
SUBOTA
23. 9. 2011.
24. 9. 2011.
JUTARNJE TEMPERATURE
JUTARNJE TEMPERATURE
od 210C do 310C
Vozilo slu`i za otkrivanje ilegalnog prijenosa roba
vozila prije dvadesetak dana
izvr{ena je i zapljena robe u
kojoj su zajedno sa slu`benicima Uprave sudjelovali i
ameri~ki instruktori iz Grani~ne policije SAD. Na grani~nom prijelazu Brod otkr-
ivena je razna tehni~ka roba
i zlatni nakit u vrijednosti od
25.000 KM, koja nije bila prijavljena za carinjenje, a otkrivena je u prtljagu putnika kazao je Miro D`akula, v. d.
direktora UIOBiH. B. S.
NEDJELJA
PETAK
DNEVNE TEMPERATURE
Mun razo~aran
na glasove gra|ana na izborima prethodne godine. Mun
je nakon sastanka s predsjednikom RS Miloradom Dodikom rekao da je razo~aran
~injenicom da je u rje{avanju
ovog problema postignut mali napredak.
26
25
od 80C do 200C
Ameri~ki ambasador izjavio je da se SAD nadaju da }e
na predstoje}em sastanku
politi~kih lidera u Br~kom
biti postignut napredak u
vezi s formiranjem Vije}a
ministara BiH, jer doma}i
politi~ari moraju odgovoriti
23. 9. 2011.
0
FEDERALNI METEOROLO[KI ZAVOD
mozaik
25. 9. 2011.
0
JUTARNJE TEMPERATURE
od 11 C do 19 C
od 90C do 190C
DNEVNE TEMPERATURE
DNEVNE TEMPERATURE
od 200C do 270C
od 200C do 280C
BIOMETEOROLO[KA PROGNOZA
Uz povoljne biometeorolo{ke prilike ve}ina populacije }e biti
boljeg raspolo`enja, a hroni~ni bolesnici i meteoropati tako|er
ne}e imati ja~ih tegoba. S obzirom na to da }e nakon svje`ijeg
jutra s odmicanjem dana biti sve toplije, po`eljno je slojevito se
odjenuti.
Grad Sarajevo
Izlazak 6.34
Zalazak 18.43
23. 9. 2011.
Izlazak
Zalazak
1.33
16.10
Ukratko
8
Dnevni avaz, petak,
23. septembar/rujan 2011.
teme
„Avaz“ otkriva Zakulisne igre u BiH o najaktuelnijem globalnom
Rad do sredine idu}e godine
Odluka
Gasi se EUPM u BiH
X Evropska unija (EU)
donijela je odluku da zatvori svoju Policijsku
misiju u BiH (EUPM)
do sredine idu}e godine,
pi{e internet-portal European Voice.
Isti izvor navodi da su
ovu odluku donijeli predstavnici zemalja ~lanica
evropskog bloka na sastanku Komiteta za sigurnost i politiku EU 14. jula, a
bit }e podnesena na odobrenje {efovima diplomatija EU na sastanku u
oktobru ili novembru.
Sjednica CIK-a
Izre~eno
16Centralna
sankcija
izborna
X
komisija (CIK) BiH nakon provedenog postupka utvr|ivanja odgovornosti donijela je odluke
o sankcioniranju 16
~lanova bira~kih odbora
anga`iranih na bira~kim
mjestima u osnovnim
izbornim jedinicama
Gornji Vakuf/Uskoplje,
Ribnik i Gradi{ka u vrijeme odr`avanja op}ih
izbora 2010. godine.
Zbog po~injenih nepravilnosti izre~ena je sankcija
zabrane anga`iranja u organima nadle`nim za provedbu izbora na period od
~etiri godine, kao i nov~ana
kazna, javila je Fena.
BiH - Albanija
Ja~anje
privrednih veza
X Postoji veliko intere-
siranje za saradnju privrednika BiH i Albanije, posebno iz oblasti
gra|evinarstva, zaklju~eno je prilikom posjete ambasadora Albanije u BiH Flamura
Ga{ija (Gashi) Privrednoj komori (PK) Federacije BiH, javila je Fena. Sastanku su u ime
Privredne komore FBiH
prisustvovali predsjednik Jago Lasi}, potpredsjednik Avdo Rapa i
sekretar za gra|evinarstvo D`enana Avdi}.
Geodeti na Ilid`i
Kongres o
katastru
Geodetsko dru{tvo
X
„Herceg-Bosne“ organizira 2. kongres o katastru,
koji }e biti odr`an na
Ilid`i, u hotelu
„Hollywood“, od 28. do
30. septembra, javila je
Fena. U radu Kongresa
o~ekuje se vi{e od 200
u~esnika iz BiH i inozemstva, a bit }e prezentirana 24 rada stru~njaka za
geodetsko-katastarske poslove iz BiH, Hrvatske,
Srbije i Crne Gore.
Ko `eli profitirati na
BiH se, kao nestalna ~lanica Vije}a sigurnosti UN-a, na{la u sredi{tu previranja z Kako je Izetbegovi}
poku{ao smjestiti Tihi}u z Pojedinci poku{avaju zadobiti politi~ke poene
Inicijativa vlasti Palestine za ulazak te dr`ave u Ujedinjene narode (UN) izazvala je nezapam}ena gibanja
i diplomatsku aktivnost
{irom svijeta, pokazuju relevantne me|unarodne analize, saznaje „Dnevni avaz“.
Mogu}nost da se to pitanje na|e na dnevnom redu
Generalne skup{tine UN-a
izazvala je veliku pa`nju, ali
i rasplamsala ~esto sukobljene stavove najve}ih svjetskih
sila o vi{edecenijskom
su`ivotu Palestine i Izraela.
Bez rje{enja
Bosna i Hercegovina, kao
nestalna ~lanica Vije}a sigurnosti UN-a, na{la se u sredi{tu previranja. Vi{e svjetskih medija svrstava je
me|u ~lanice Vije}a sigurnosti koje se jo{ nisu opredijelile pa su one predmet i meta sna`ne diplomatske aktivnosti.
Istovremeno, kako saznajemo, i bh. politi~ki ~elnici
raspravljaju o stavu koji BiH
treba zauzeti pri svom nastupu u Ujedinjenim narodima,
ali iz ugla koji odgovara njihovim dnevnopoliti~kim potrebama.
Dobro upu}eni izvori na-
Palestina: [ta }e donijeti ~lanstvo u UN-u
vode da, koliko god je pitanje ~lanstva Palestine u UNu va`no, ono sigurno ne}e do
kraja rije{iti spor koji traje
vi{e od pola stolje}a, niti }e
napa}enim Palestincima u
Eksperti o stavu na{e dr`ave u UN-u
oblastima pod njihovom kontrolom donijeti dugo o~ekivano blagostanje.
Uprkos tome, ova dugo
najavljivana inicijativa palestinskog predsjednika Ma-
Diplomatska bitka u UN-u
Basiner: BiH ne treba glasati Berns sa bh.
Ameri~ki politi~ki analiti~ar Kurt Basiner (Bassuner) kazao je ju~er za
„Dnevni avaz“ da je za na{u
zemlju najbolje da apstinira, odnosno da uop}e ne
glasa. Istakao je da je ishod
glasanja prakti~no rije{en,
jer je ameri~ki predsjednik
Barak Obama (Barack) najavio ulaganje veta, te da stoga na{ glas ne}e mnogo
zna~iti.
- To je pitanje koje unosi
podjele u BiH, ali i na internacionalnom nivou. Mislim
da je najbolja stvar za BiH da
apstinira od glasanja, da ne
bude ni za ni protiv. Kada
ima toliko podjele, i ako ne}e
biti nikakve koristi da se ide
u bilo kojem pravcu, najsigurnije je apstinirati i ne mije{ati
se - kazao nam je Basiner.
delegacijom
(Od stalnog dopisnika
„Avaza“ iz Njujorka)
Basiner:
Nepotrebni
problemi
Istakao je da vrlo malo
BiH mo`e dobiti ~ak i ako
glasa za, a da }e to otvoriti
nepotrebne probleme.
Zahla|enje odnosa
- Proteklih godina napravili smo neke poteze kojima
smo ugrozili na{e odnose s Amerikom, a prije svega mislim na odbijanje aprilskog paketa. Ne bi bilo ba{ pametno da u bilo kojem smislu sa SAD zahladimo odnose - kazao nam je Kavazovi}.
Analiti~ar Neven Kazazovi} ka`e da je „kao ~ovjek“ za to da BiH glasa za
prijem Palestine u UN, ali
da, ipak, moramo voditi
ra~una o odnosima sa SAD.
On je istakao da nije
slu~ajno {to je ameri~ki
ambasador prije dva dana
rekao da su oni ovdje ulo`ili
veliki novac i mnogo vremena te anga`irali najbolje
G. MRKI]
ljude.
Predsjedavaju}i Predsjedni{tva BiH @eljko Kom{i}
danas }e se na marginama
Generalne skup{tine UN-a
prvi put sastati s novim zamjenikom ameri~ke dr`avne
tajnice Vilijamom Bernsom
(William Burns).
Iako se taj sastanak za sada dr`i u tajnosti, on }e biti
odr`an u svjetlu teku}e diplomatske debate o najavljenoj aplikaciji Palestine koja
putem Vije}a sigurnosti `eli
osigurati puno ~lanstvo u
UN-u. Nema sumnje da }e
Amerikanci poku{ati potvrditi podr{ku BiH onoj grupi zemalja koja se protivi
prijemu Palestine u redovno ~lanstvo u UN-u ove
jeseni.
Da bi osigurala prijem,
Palestina treba podr{ku devet od ukupno 15 zemalja
~lanica UN-a, pod uvjetom
da ne bude ameri~kog veta.
Dr. Nabil [at, glavni palestinski pregovara~ u UN-u, bliski saradnik predsjednika
Mahmuda Abasa, izjavio je
za „Avaz“ da se nada podr{}i
Erol AVDOVI]
iz BiH.
Mirni skup u Sarajevu
X Udru`enje Bosanskohercegova~ko-palestinskog prijateljstva u BiH organizirat }e danas u Sarajevu javni
mirni skup ~iji je cilj da izrazi podr{ku palestinskom narodu za prijem u UN. Skup }e biti odr`an od 14 do 15 sati ispred BBI centra, odakle }e okupljeni krenuti prema
uredu UN-a u Titovoj ulici 48, gdje }e {efu ovog ureda
biti uru~ena peticija nevladinih organizacija za podr{ku
prijemu Palestine u UN.
teme
9
Dnevni avaz, petak,
23. septembar/rujan 2011.
pitanju
Kom{i}ev govor u UN-u
Palestini
Radmanovi} pod utjecajem lobija
^lan Predsjedni{tva
BiH Neboj{a Radmanovi}
tako|er je direktno uklju~en u debatu o poziciji
na{e dr`ave prema ovom pitanju. On je, do sada, javno
izra`avao rezervu prema
Abasovoj inicijativi. Kako
saznajemo, Radmanovi} je
pod utjecajem lobija bliskog izraelskoj strani, ~ime
se situacija u BiH dodatno
zakomplicirala. Ovo vanjskopoliti~ko pitanje tako
mo`e ote`ati i unutra{nje
politi~ke odnose u BiH.
hmuda Abasa na{la se u `i`i
interesa i nekih stranaka u
BiH, koje kroz nju poku{avaju zadobiti politi~ke poene
na doma}oj sceni, ne misle}i pri tome kakve bi to posljedice moglo imati po
me|unarodnu poziciju na{e
zemlje.
Kako saznajemo, ne nedavno odr`anoj sjednici Predsjedni{tva SDA Bakir Izetbegovi} je tra`io da se stranka „fingirano“ suzdr`i od
podr{ke Palestini, a da on
kao ~lan Predsjedni{tva BiH
javno istupi i zahtijeva da
BiH glasa za palestinsku nezavisnost.
No, Tihi} je to prozreo i
progurao da SDA kao stranka ide s otvorenim propalestinskim stavom, jednako
tako o~ekuju}i politi~ke poene.
Na{i upu}eni izvori
ka`u da bi tvrda pozicija
BiH, imaju}i u vidu usmjerenje BiH ka evroatlantskim integracijama, mogla biti i kontraproduktivna za dr`avu, a istovremeno Palestincima ne bi donijela nikakvu prevagu u njihovoj borbi. Naprotiv, zloupotreba deklarativne podr{ke Palestini u politi~ke
svrhe, prije izgleda kao
uvreda nego kao su{tinska
podr{ka.
Uz to, BiH kao budu}i
kandidat za ~lanstvo u EU i
NATO-u svoju vanjsku politiku morat }e uskladiti s
blokom 27 dr`ava i klju~nom
dr`avom u Sjevernoatlantskom savezu.
Fingirana podr{ka
Izetbegovi} je ra~unao da
bi mu to moglo koristiti u
borbi za utjecaj sa Sulejmanom Tihi}em, imaju}i u vidu da ve}ina bo{nja~kog bira~kog tijela, s razlogom
emotivno podr`ava borbu
palestinskog naroda.
T. LAZOVI]
Mir izme|u dvije
suverene dr`ave
Predsjedavaju}i Predsjedni{tva BiH @eljko
Kom{i} obratio se, u ime
BiH, zemlje nestalne ~lanice Vije}a sigurnosti UN-a,
Generalnoj skup{tini UNa prvog dana generalne debate.
U govoru koji je prethodno usagla{en u Predsjedni{tvu BiH, Kom{i} je
naglasio opredjeljenje i jedinstvenost BiH na putu ka
punopravnom ~lanstvu u
Evropskoj uniji te naveo da
su pitanja dobrosusjedske
i regionalne saradnje usko
ne za punopravno ~lanstvo
u UN-u, o ~emu su lideri
svjetskih zemalja tokom
izlaganja imali vrlo ~esto
opre~ne i suprotstavljene
stavove.
Tokom izlaganja, Kom{i} je iskazao zabrinutost zbog zastoja u rje{avanju
krize na Bliskom istoku te
istakao da, uprkos optimisti~nim najavama i planovima, nije do{lo do
o~ekivanog pokretanja i
dinamiziranja mirovnog
procesa.
- Rje{enje na principu
Kruz: Najljep{a `ena svijeta
Li~nost dana
Penelopa Kruz
Najtra`enija ’lovina’
Penelopin boravak u bh. prijestonici
izazvao je ogroman interes medija
Kom{i} za govornicom u Njujorku
vezana uz integracije BiH
u EU i NATO, {to je strate{ki i prioritetni vanjskopoliti~ki cilj BiH.
Tokom prvog dana generalne debate 66. zasjedanja Generalne skup{tine
UN-a, u izlaganjima 34 predsjednika, posebno mjesto
je zauzimalo najavljeno podno{enje zahtjeva Palesti-
(Foto:AFP)
miroljubive koegzistencije
dviju suverenih dr`ava:
odr`iva i nezavisna Palestina i stabilan i siguran Izrael, uz po{tovanje odredaba me|unarodnog prava i
instrumenata u podru~ju
humanitarnog prava i ljudskih prava, jedini je put
naprijed - istakao je
Kom{i}.
Nakon {to je prije dvije
sedmice holivudska zvijezda i slavna oskarovka Penelopa Kruz (Cruz) do{la u
Sarajevo radi snimanja filma
„Venuto al mondo“ njena fotografija postala je najtra`enija „lovina“ u BiH i
regionu.
Penelopin boravak u bh.
prijestonici izazvao je ogroman interes medija, i to ne samo iz regiona, i time je Sarajevo ponovo stavila u epicentar internacionalnih zbivanja. Danas treba pasti posljednja klapa prvog dijela
ovog italijanskog filma i time
bi se trebala sti{ati medijska
oluja koja je trajala zbog Kruz, a nastavak se o~ekuje ve}
krajem oktobra, kada holivudska zvijezda opet dolazi.
Ova {panska glumica, prema rije~ima onih koji su
imali priliku razgovarati s
njom, divna je osoba,
me|utim, takav dojam nije
ostavila na lokalne medije,
jer ih je danima izbjegavala.
Uglavnom neuspje{no.
Kruz je ro|ena 1974. godine u Alkobendasu. Progla{avana je najljep{om
`enom svijeta na najzna~ajnijim svjetskim portalima kao
{to je Askmen.com. Bila je
za{titno lice kompanija „L’Oreal“ i „Mango“, a dizajnira i
nakit i torbe za jednu japansku modnu ku}u. Udata je i
M. ^u.
ima sina.
Uprkos Obaminom vetu
Ramalah ju~er: Palestinci podr`ali predsjednika
Abas danas podnosi zahtjev
Grafika s datumima zna~ajnim za Palestince
Palestinski predsjednik
Mahmud Abas podnijet }e
danas zahtjev za punopravno
~lanstvo Palestine u UN-u,
uprkos upozorenju Baraka
Obame (Barack) da }e SAD
staviti veto u Vije}u sigurnosti. Neki diplomati u UN-u
ka`u da bi Vije}e sigurnosti
od 15 ~lanova moglo mo`da
odugovla~iti razmatranje zahtjeva za ~lanstvo teoretski
mjesecima, ~ak i godinama.
[ef izraelske diplomatije
Avigdor Liberman izrazio je
nadu da se pregovori mogu
obnoviti ako ~etvorka (SAD,
UN, EU i Rusija ) objavi saop}enje s pozivom na obnovu
procesa. Liberman je, me|utim, precizirao da ne misli da
}e izraelski premijer dati neki
dalekose`an prijedlog.
Zvani~nici Palestinske
uprave (PU) izrazili su `aljenje i ljutnju zbog Obaminog govora, ponoviv{i da su
za pregovore s Izraelom.
Klub poznatih Aleksandar Hr{um
Mu{karac u nov~aniku
mora imati prezervativ
Li~ni profil TV urednika
Ime i prezime: Aleksandar Hr{um.
Datum i mjesto ro|enja:
23. avgust 1975. godine,
Sarajevo.
Koji je Va{ najve}i porok:
Cigarete.
Biste li donirali organe:
Svakako.
[ta pomislite kada Vam
crna ma~ka prije|e preko
puta: Kako divna `ivotinja.
[ta svaka dama mora imati u ta{ni, a mu{karac u
nov~aniku: Dama higijenske ulo{ke, a mu{karac
prezervativ.
Ima li istine u izreci „Ko
pjeva, zlo ne misli“: Naravno, pjevu{i, i sve je lak{e.
Da je sutra smak svijeta,
{ta biste danas uradili:
U`ivao na najbolji mogu}i
na~in.
Je li bolje danas biti lijep
ili pametan: I jedno i drugo... Ali, za mene je va`nije ovo drugo.
Politika je za Vas: Kurva.
Jeste li ikada izdali prijatelja: Iz moje perspektive,
ne. Pitajte prijatelje.
Je li Va{a slava gorkog ili
slatkog ukusa: Ne do`ivljavam se tako.
Otkrijte nam jednu tajnu:
Volim putovati vozom.
^ega se najvi{e sramite:
Sramim se politi~ke situacije u BiH.
Najljep{a `ena/mu{karac
je: Ne bih da izdvajam nikoga.
Kada je brak dobar brak:
Kada se istinski i srcem
voli.
Je li jutro pametnije od
ve~eri: Za mene jeste, volim jutro.
Neostvarena `elja: Da posjetim Japan.
Omiljeni film: Mjuzikl
„Chicago“.
Va{ hobi: Redizajn odje}e,
na moj na~in.
Sportista koji Vas inspirira: Sport je segment dobrog zdravlja, svaki sportista
SMS
POREZ NA
BOGATE Za{to se kod nas
ne uvede porez
na bogate kao
{to je u Americi
uveo Barak
Obama? Kod
nas je to jo{ opravdanije, jer su
se mnogi obogatili bez rada.
MU^ENJE
PACIJENATA U bolnici u Travniku kada
do|ete s jakim
bolovima, le`ite,
a naru~e vas za
ultrazvuk za sedam dana. Do
tada primate sa-
10
Dnevni avaz, petak,
23. septembar/rujan 2011.
teme
VIZE Nakon {okantnih saznanja o mogu}nosti novog uvo|enja
Belgija: Protjerat }emo
Mikele ^erkone, portparol komesarke EU za unutra{nje poslove, potvrdio za „Avaz“ da
Nakon {to je „Avaz“ ju~er
objavio ekskluzivne dijelove
diplomatske korespondencije izme|u Brisela i institucija BiH o mogu}nosti novog
uvo|enja viza gra|anima
BiH, uslijedile su reakcije
gra|ana, politi~ara, parlamentaraca, osoba iz javnog
`ivota i nevladinog sektora.
Brisel: Azilanti
smje{teni u
kolektivne centre
Samo glasine
Hr{um: Volim putovati
vozom
trebao bi inspirirati.
Sje}ate li se prvog poljupca: Tre}i razred Osnovne
{kole „Bane [urbat“ Sarajevo.
[ta je Va{ najve}i strah:
Strah od gubitka drugog
roditelja, jer mi je mama
preminula u julu 2007. godine.
Najdra`a pjesma: Il Divo
- „Mama“.
Kada ste posljednji put
bili na izlo`bi ili u pozori{tu: Prije nekoliko dana
u Galeriji „Roman Petrovi}“ na izlo`bi akademskog
slikara Muhameda ]eifa.
Citat koji pamtite: Svi veliki ljudi nekada su bili
djeca, samo se mali broj
njih toga sje}a. (Egziperi,
„Mali princ“).
Omiljena modna marka:
„Wiwien Westwood“.
Osoba koja Vas `ivcira:
Ona osoba koju ja `ivciram.
Dnevni avaz
061-142-015
mo terapiju protiv bolova, bez
tra`enja uzroka
i morate privatno to obaviti, a
mo`da le`ite u
bolnici i `ivotno
ugro`eni. Ko
nema para, neka
umre. Aferim!
[email protected] OD
10 KM - Svaka
~ast, naroda izabranici, dozvolili ste prosvjetnoj mafiji da
reketira ionako
siroma{nu populaciju
„nabiv{i“ cijene
knjigama. Bruka je da knji`ica
sa 35 listova
ko{ta 10 KM, a
da prosje~an radnik to ne mo`e
lagodno kupiti.
Stidite se!
NELEGALNE
STANICE Molim inspekciju da o{tro kazni nelegalno
primanje i
pu{tanje putnika na raznim
parkinzima. Poznati tajkun i
prijevoznik ne
ulazi u gradovima u stanice,
ve} po livadama
stoji i prima
putnike.
Iako se ve}ina nada da
ne}e biti novog uvo|enja viza, mnogi su zabrinuti, dok
pojedinci
izra`avaju
ogor~enje {to bh. vlasti nemaju odgovor na problem
drasti~nog pove}anja broja
azilanata iz BiH u zemlje
EU. Da je problem poprimio
alarmantne razmjere, potvrdila je ju~er i Ambasada Belgije u Sarajevu, koja je potvrdila pisanje na{eg lista.
- Alarmantno pove}anje
^erkone: Razmotrit }emo
problem
broja osoba koje dolaze iz
BiH u Belgiju tra`e}i azil, zabrinjavaju}i je i ozbiljan problem. Belgija ne daje status
Tuzla
Mostar
Br~ko
Biha}
Me|u onima koji opravdavaju gra|ane koji tra`e azil
jeste i Midhat Ku{ljugi},
~lan gluma~kog ansambla
Narodnog pozori{ta Tuzla.
- Iskreno, bilo bi mi `ao da
do|e do ukidanja bezviznog re`ima, zato {to smo
se dugo borili da ne budemo gra|ani drugog reda u
Evropi. Ne osu|ujem na{e
gra|ane koji tra`e azil, jer
im u BiH niko nije omogu}io ni politi~ku ni egzistencijalnu sigurnost smatra Ku{ljugi}. A. Mu.
Direktor Gimnazije Mostar Bakir Krpo smatra da
je nedopustivo da tra`enje
azila bude pomodarstvo i
da uslijede stihijski odlasci iz BiH.
- Time se, osim gra|ana
koji idu u turisti~ke posjete, ugro`avaju i kategorije
u~enika, studenata,
nau~nih radnika, umjetnika i brojne druge. Zabrinut sam, jer i na{i u~enici
u~estvuju u brojnim me|unarodnim projektima M. Sm.
ka`e Krpo.
Najavu mogu}nosti da bi
bh. gra|anima ponovo
mogle biti uvedene vize za
„Avaz“ je komentirao i
izvr{ni direktor NVO
„Front“ u Br~kom Zaim
Maliki}, koji, nimalo iznena|en, nagla{ava da mu je
drago zbog toga.
- Drago mi je zato {to i to
pokazuje koliko nam je vlast
u~inkovita i djelotvorna.
U{li su nam u domove na
na~in da su nam poskupili
`ivot, uselili su nam bijedu...
- nagla{ava Maliki}. E. R.
Genc Trnavci, redovni profesor na Pravnom fakultetu u Biha}u i ad hoc sudija BiH pred Evropskim
sudom za ljudska prava u
Strazburu, podsje}a na
mnoge prednosti vizne liberalizacije.
- Bezvizni re`im omogu}io
je prvenstveno mladim i poslovnim ljudima BiH uspostavljanje kvalitetnih veza sa
EU. Ukidanje viza bilo bi
stra{an korak nazad i vra}anje na{ih gra|ana u geto upozorava Trnavci. M. D.
Bez osude za
azilante
Briga za
u~enike
Rasulo u Stranci za BiH
Ni{ta od
putovanja
Povratak
u geto
Odluke Federalne vlade
Ostavku podnio i Za Vije}nicu 200.000 KM
Op}inski savjet Tuzla!
Kompletan Op}inski savjet Stranke za BiH Tuzla, s
predsjednikom Mensurom
Ali}em na ~elu, na preksino}njoj sjednici podnio je
ostavku i istupio iz ~lanstva
stranke Harisa Silajd`i}a. Kako nam je kazao Mensur Ali},
vije}nik SBiH u Op}inskom
vije}u Tuzla, on je ostavku podnio jo{ prije dva dana te je na
sastanku u Tuzli iznio i razloge zbog kojih to ~ini.
- Niko od 31 ~lana Op}inskog savjeta vi{e nije `elio
ostati u stranci. Razloga je
vi{e, a sve je kulminiralo Kongresom stranke, gdje od osam
kandidata koje je Tuzla imala
za organe stranke, niko nije
pro{ao. Li~no nisam bio me|u
kandidatima, ali zbog odnosa
prema stranci u Tuzli i nama
koji smo tu od samog osniva-
@igi}: Jedan od osniva~a
stranke
nja stranke, mislim da vi{e nema smisla biti njen ~lan - kazao nam je kratko Ali}.
Me|u ~lanovima stranke
koji su podnijeli ostavke su
i njeni osniva~i poput Izeta
@igi}a i Spomenke Mi~i}, te
Enesa Duvnjakovi}a i
Ned`ada Hasanovi}a. A. H.
Na ju~era{njoj sjednici Vlade
FBiH i kona~no je smijenjen dosada{nji direktor HT-a
Mostar Vilim Primorac te umjesto njega
imenovan
Stipe Prli}.
No, pri utv- Vlada FBiH: Smijenjen Vilim Primorac
r|ivanju dnslav ^amber.
evnog reda skinuta je ta~ka koIna~e, me|u finansijskim
jom je bila predlo`ena i smje- odlukama, Federalna vlada
na izvr{nog direktora HT-a za ju~er je odobrila 200.000
pokretnu mre`u Zorana Baku- KM za realizaciju tre}e faze
le te imenovanje Sanje Sablji} obnove sarajevske Vije}nice.
iz NSRzB-a umjesto njega.
Izme|u ostalog, FederaKako „Avaz“ nezvani~no lnoj upravi za inspekcijske posaznaje, ovom kadrovskom slove odobreno je 100.000
rje{enju usprotivio se HSP, KM za finansiranje poja~anog
{to je na sjednici potvrdio inspekcijskog nadzora rada
ministar iz te stranke Vjeko- nacrno.
M. K.
teme
Dnevni avaz, petak,
23. septembar/rujan 2011.
11
viza bh. gra|anima
bh. azilante
}e EK narednih dana razmatrati ovo pitanje
@IVOT Centar za socijalni rad Zenica ekspresno donio odluku
Nevresina djeca }e
dobiti invalidninu
Nevresa Dizdarevi} `eljela da djeca ostanu s njenom majkom, no
Centar je procijenio gdje }e dje~acima biti bolje
Vapaji Nevrese Dizdarevi}, Zeni~anke koja je
prije 40 dana, zbog toga {to
je u alkoholiziranom stanju maltretirao nju i djecu,
usmrtila svog supruga
Ahmedina, urodili su plodom. Kako sada stvari stoje, njen te{ko bolesni sin
Anadin, koji boluje od cerebralne paralize, zajedno
s bratom D`evadom ne}e
morati i}i u Dom za djecu
bez roditeljskog staranja.
Odlukom Centra za socijalni rad Zenica Nevresini
sinovi Anadin i D`evad
dodijeljeni su na starateljstvo amid`i Senadu Dizdarevi}u.
- Dizdarevi} je podnio
zahtjev da ga Centar za
socijalni rad Zenica imenuje za staratelja radi podizanja li~ne invalidnine u
Nevresa i Anadin: Tra~ak nade
Rije{eno pitanje invalidnine
izbjeglicama na temelju ekonomskih razloga. Glasine da
tra`itelj azila u Belgiji dobiva mjesto za boravak, posao
i odre|eni iznos novca apsolutno su neistinite - navode
iz Ambasade Belgije.
Oni nagla{avaju da su
tra`itelji azila smje{teni u kolektivnim centrima zatvorenog tipa i nemaju pravo na
rad.
Slijedi reakcija
- Ti ljudi su `rtve dezinformacija i svi }e biti vra}eni u
BiH. Liberalizacijom viznog
re`ima u BiH gra|ani su
dobili mogu}nost da putuju
turisti~ki. Ovakvo pona{anje
ugro`ava bezvizni re`im koji BiH ima - navode iz
Ambasade.
Mikele ^erkone (Michele
Cercone), portparol komesarke EU za unutra{nje poslove Sesilije Malmstrom (Cecilia Malmstrom), potvrdio je za
na{ list da }e EK narednih
dana razmatrati ovo pitanje.
Tek trebamo o~ekivati zvani~ni stav ambasada i vlada
ostalih zemalja EU, kao i konkretnu reakciju i mogu}e
mjere Evropske komisije.
A. [I[I] - A. KESEROVI]
Odlukom o starateljstvu
po hitnom postupku rije{eno je i pitanje primanja
socijalne pomo}i od koje je
ova porodica jedino `ivjela. Nakon {to joj je mu`
Ahmedin ostao bez posla, a
prije samog ubistva, Dizdarevi}i su `ivjeli od Anadinove invalidnine. Ona
je nakratko bila blokirana,
jer su djeca ostala bez oca,
a dr`avu majka tretira kao
zatvorenika.
Sinanovi}i na Kantonalnom sudu
X Tu`ilac Posebnog odjela za organizirani kriminal, privredni kriminal i korupciju Tu`ila{tva BiH donio je naredbu o ustupanju predmeta protiv osumnji~enih Fuada i Sinana Sinanovi}a Kantonalnom tu`ila{tvu.
Nakon analize dobivenih dokaza utvr|eni su osnovi
sumnje da su osumnji~eni Fuad i Sinan Sinanovi}
po~inili krivi~no djelo izazivanje op}e opasnosti te je s
tim u vezi Tu`ila{tvo BiH, na osnovu Zakona o krivi~nom
postupku BiH, donijelo naredbu o ustupanju krivi~nog
gonjenja Kantonalnom tu`ila{tvu u Zenici.
mjese~nom nov~anom
iznosu od 109,76 KM, dodatka za njegu i pomo}
od drugog lica u iznosu od
274,40 KM te ortopedskog
dodatka u iznosu od 19,20
KM za Anadina, kao i za
zastupanje oboje djece u
ostvarivanju drugih prava
pred dr`avnim organima,
institucijama, ustanovama
i udru`enjima. Rje{enje
kojim je imenovan za staratelja izdato je za samo jedan dan, po hitnom postupku - kazala je Indira Hasan~ica-Ha}imi}, portparol Centra za socijalni rad
Zenica.
I pored Nevresine `elje
da djeca ostanu s njenom
majkom D`emilom, Centar za socijalni rad trenutnu situaciju procijenio je
takvom da je za staratelja
imenovan amid`a, jer mo`e
efikasnije, svrsishodnije i
kvalitetnije zastupati djecu
i obavljati potrebne poslove. Ukoliko bude u interesu djece da nena preuzme
starateljstvo, organ starateljstva }e, naravno, zamijeniti staratelja, re~eno nam
je u ovoj ustanovi.
Tragi~an brak Nevrese
i Ahmedina zavr{io je nakon `estoke sva|e kada je
on od supruge tra`io novac
koji je ~uvala za namirnice. Nevresa ga je tada
usmrtila no`em, a nedavno
je pu{tena na privremenu
slobodu, upravo na insistiranje Ahmedinove bra}e
Senada i Esmedina.
A. MUSLIMOVI]
Vu~urevi} ulo`io `albu
X Advokati ratnog gradona~elnika Trebinja Bo`idara
Vu~urevi}a ulo`ili su prizivnom sudu u Beogradu
`albu na odluku vi{eg suda u tom gradu o odobrenju njegovog izru~enja Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, potvrdila je ju~er za Hinu portparol prizivnog suda Mirjana
Pilji}.
Prema njenin rije~ima, sud bi nakon {to je primljena `alba, trebao zakazati sjednicu na kojoj }e `alba biti
razmotrena, nakon ~ega }e uslijediti dono{enje odluke o
njoj.
12
Silovali su
Svjedok u Hagu
mi kompletnu
porodicu
Na su|enju Radovanu
Karad`i}u
u Hagu,
Bo{njak
koji je u
ljeto 1992.
godine bio
zato~en u Karad`i}:
s r e d n j o j Nastavak
{koli u Ro- su|enja
gatici opisao je kako su
mu srpski vojnici i „~etnici iz Srbije silovali kompletnu porodicu“.
- Moja k}erka sa sedam i po godina je nekoliko puta silovana. Moj
sin od 13 i po godina silovan je mjesecima. Silovali su i mene, ali to sam progutao, za djecu najvi{e
boli... Jo{ nisam pitao suprugu da li je ona silovana, jer nemam snage, a ni
prava vjerovatno. I nju
su odvodili, ali nikada
nismo pri~ali o tome posvjedo~io je za{ti}eni
svjedok KDZ-051, pla~u}i u sudnici Ha{kog tribunala.
Svjedok je kazao da su
tokom tri i po mjeseca
„to sve radile kom{ije“,
ljudi koje je znao, zajedno sa „~etnicima iz
Pan~eva“.
Nastavak su|enja zakazan je za utorak, 27. septembar.
Dnevni avaz, petak,
23. septembar/rujan 2011.
teme
UPOZORENJA Iz [ikulja kod Lukavca obustavljaju isporuke uglja
’Elektroprivreda BiH’ i
Vlada prevarile rudare
Javnost mora znati da je ugalj koji isporu~ujemo EPBiH za 40 posto jeftiniji od onog koji
kupuju penzioneri i ostali gra|ani na{e zemlje
Ne bude li ispo{tovan zahtjev Sindikalne organizacije Rudnika [ikulje iz Lukavca za pove}anje cijena uglja koji se isporu~uje „Elektroprivredi BiH“ (EPBiH) za
25 posto, po~ev{i od 1. septembra ove godine, rudari
ovog rudnika }e 7. oktobra
obustaviti isporuku uglja prema Termoelektrani Tuzla.
Ovu odluku rudari [ikulja
donijeli su ju~er i sa za-
klju~cima je dostavili menad`mentu Rudnika Kreka, u ~ijem sastavu posluju,
kao i drugim nadle`nim
institucijama.
- Na{ rudnik je u posljednje tri godine imao pozitivne rezultate poslovanja za
vi{e od 15 miliona konvertibilnih maraka. U prvih {est
mjeseci ove godine poslovali smo sa 2,6 miliona u plusu. Od tog poslovanja, odno-
Od poskupljenja
struje ne dobivaju ni{ta
- Najnovija prevara je s
poskupljenjem struje, gdje
je javnosti saop}eno da je
ona poskupjela da bi se `ivotni standard zaposlenih u
rudnicima podigao na vi{i
nivo. To je ~ista obmana!
Nama je do{lo do grla i ne
`elimo vi{e da nas bilo ko
eksploatira. U na{im zahtjevima prema EPBiH jedinstveni smo i odlu~ni da
izdr`imo do kraja - poru~ili
su sindikalisti [ikulja.
Nezadovoljstvo rudara do`ivjelo kulminaciju
sno znoja koje su u ove milione ulo`ila rudarska le|a,
korist ima samo EPBiH.
Odlu~ili smo da sudbinu rudnika i rudara uzmemo u
svoje ruke - kazali su nam Si-
nan Husi} i Hasan Me{i},
predstavnici Sindikalne organizacije Rudnika [ikulje.
Husi} isti~e da je razlog
za pove}anje cijene uglja
~injenica da je rudarima,
kada su u{li u savez s EPBiH, obe}ano da }e njihova
li~na primanja ovisiti o cijeni kilovata elektri~ne energije, a {to ni dvije godine nakon toga nije ispo{tovano.
- Nema ni{ta od obe}anja
Vlade Federacije i EPBiH i
klauzula potpisanog Statuta
Koncerna. Sve je prevara!
Li~na primanja rudara su jo{
ovisna o cijeni uglja koji se
isporu~uje EPBiH, a prosje~na rudarska pla}a iznosi
oko 850 KM. Javnost mora
znati da je ugalj koji isporu~ujemo EPBiH za 40 posto
jeftiniji od onog koji kupuju penzioneri i ostali gra|ani
na{e zemlje. Nema ni{ta od
pri~e o izjedna~avanju pla}e
zaposlenih u EPBiH i rudnicima. Topli obrok rudara je
6 KM i jo{ 5,5 KM u bonovima, dok je u EPBiH topli
obrok 15 KM - obja{njava
A. [email protected]]
Husi}.
Vlada FBiH za danas zakazala sastanak
Trhulj rudare upu}uje na
direktore s visokim pla}ama
Direktor „Kreke“ ima pla}u od 4.680 KM, a gubitak tog
rudnika je ~ak 31 milion KM
Nakon {to su rudari iz
pet jama u Federaciji BiH
najavili da }e od ponedjeljka
stupiti u {trajk i iza}i na proteste pred zgradu Vlade
FBiH u Sarajevu, Federalna
vlada na ju~era{njoj je sjednici najavila da }e rje{enje
poku{ati na}i na dana{njem
sastanku.
Njemu bi trebali prisustvovati federalni premijer
Nermin Nik{i}, ministar
energije, rudarstva i industrije Erdal Trhulj te generalni
direktor „Elektroprivrede
BiH“ (EPBiH) i Koncerna
Elvedin Grabovica, direktori rudnika i predstavnici
svih sindikata rudara.
S tim u vezi, Trhulj je
ju~er odr`ao i pres-konferenciju na kojoj je iznio informaciju o poslovanju rudnika i tome ko je od njih radio
bolje, a ko gore. Istakao je da
Trhulj ju~er na pressu: Nerealna obe}anja
se na sjednici Vlade raspravljalo i o pla}ama direktora
rudnika, me|u kojima neki
imaju i po 4.000 KM. Primjerice, direktor „Kreke“
Ponovo o „Krivaji“
Trhulj je ju~er potvrdio
da je Vlada odobrila
400.000 KM za pokretanje proizvodnje u zavidovi}koj „Krivaji“. On je Vladi predlo`io i dodatnu informaciju o nezakonitosti-
ma u „Krivaji“, na koje su
ukazali radnici uz argumente na osnovu kojih bi
mogli biti pokrenuti i krivi~ni postupci. O svim sumnjama bit }e obavije{ten
Federalni MUP.
(Foto: F. Fo~o)
ima pla}u od 4.680 KM, a
istovremeno ovaj rudnik lani je ostvario najve}i gubitak
od ~ak 31 milion.
Stoga je ministar uputio
rudare da „svoja prava tra`e
i kod svojih menad`menata“,
a ne samo u Vladi FBiH.
Tako|er je potvrdio da nisu
realna obe}anja biv{eg saziva
Vlade da }e rudari nakon
integracije u Koncern imati
iste pla}e kao i radnici EPBiH. Prema Trhulju, pove}anje pla}a mogu}e je samo
ukoliko do|e do pove}anja
M. K.
proizvodnje.
Dnevni avaz, petak,
23. septembar/rujan 2011.
MILJACKA Poznat uzrok pomora ribe
Okončani višemjesečni radovi
Na putnom pravcu Sarajevo - Trnovo
Š š
š
ć
Duževremena trajalojesaniranje klizišta na putu Donje
Kijevo - Ilovice - Trnovo. Na
lokalitetu Donje Kijevo ispod
puta pokrenuto je klizište te se
potpuno obrušio stari potporni zid. Dio ceste bio je oštećen,
sužen je put, pa se nekoliko
mjeseci saobraćaj odvijao jednom trakom naizmjenično.
Ovih dana okončani su svi
radovi, urađeni potporni zidovi ispod i iznad puta te postavljen novi sloj asfalta, pa se
promet saobraćaja odvija normalnobezzastoja.
I. B.
Okom kamere
Ribe pretrpjele šok i uginule nakon što su dospjele u prljavu i zagađenu Miljacku
Iako je u posljednjih nekoliko dana velika količina
kišnih padavina barem djelimično napunila korito rijeke
Miljacke,koje jezbogvelikih
vrućina bilo gotovo u potpunosti presušilo, mnogi su se
pitali šta je prouzrokovalo
pomor ribe otprije pet dana.
Građani koji su tog dana
prolazili Vilsonovim šetalištem mogli su vidjeti veliki broj ribljih leševa kako
pluta ispod mosta kod zgrade “Elektroprivrede BiH”,
što je izazvalo zabrinutost.
Kako su nam rekli iz
Kantonalne uprave za inspekcijske poslove, uzrok
pomora je šok koji su ribe koje su bile iza brane na Bembaši pretrpjele nakon što su
podizanjem brane dospjele u
prljavu i zagađenu Miljacku.
- Nakon što se desio pomor ribe laboratorij Agencije za vodno područje rijeke
Save uzeo je uzorak vode iz
rijeke da bi provjerio nalaze
li se u vodi supstance koje bi
mogle prouzrokovati ovakvo
nešto. Za analizirani uzorak
vrijednost hemijske potrošnje kisika iznosila je 80
miligrama po litru vode, što
je dvostruko više od normalne potrošnje u Miljacki koja
temperature, izostanak padavina i velike suše - rekla
nam je Vildana Bosno, por-
š Kako su napomenuli
iz Agencije za vodno područje rijeke Save, u Miljacki dominiraju otpadne komunalne vode u
kojima, pored ostalog,
ima mnogo organske materije koja troši kisik iz
vode i time onemogućava opstanak ionako
oskudnog i upitnog ribljeg fonda.
iznosi maksimalnih 40 miligrama po litru. Ovome su
najviše doprinijele visoke
tparol Kantonalne uprave
za inspekcijske poslove.
M. GUŠIĆ
Udruženje gluhih obavještava građane
ž osobe koje idu na kućne
adrese i predstavljaju se da
su iz ovog udruženja, traže
novac, prodaju privjeske,
kalendare, nude kurseve
znakovnog jezika...
- Obavještavamo građane da ne vjeruju ljudima koji im dolaze na kućne adrese
jer Udruženje gluhih na takav način ne prikuplja sredstva i ne provodi svoje ak-
tivnosti. Udruženje je jedina ustanova koja može organizirati kurseve znakovnog jezika i izdati uvjerenje
- ističu iz Udruženja.
E. M.
’!
’
M
Predstavnici Udruženja
gluhih Kantona Sarajevo
upozoravaju građane da se
duže vrijeme zloupotrebljavaju naziv i logo njihovog
udruženja. Postoje, naime,
Općina Novo Sarajevo
raspisala je poziv za učešće
na Festivalu sevdalinki
''Djeca pjevaju sevdalinke''. Manifestacija će 14.
oktobra biti održana na
Vilsonovom šetalištu. Pravo učešća imaju djeca starosne dobi do 15 godina, a
zainteresirani moraju prijaviti najmanje dvije sevdalinke.
A. Na.
O kvalitetu uroda rano je govoriti
Nakon što su nedavno,
prilikom čišćenja Jošaničkog
potoka u Vogošći, zagađenog
fekalnim i drugim otpadnim
vodama, u njemu ulovili kalifornijsku pastrmku tešku dva
kilograma, još jedna neobična situacija plijeni pažnju
onih koji prolaze duž njegovih obala.
Naime, prilično velike
stabljike paradajza u koritu
ove rijeke nikle su kao u nekom plasteniku.
Urod će biti dobar, ali je
kvalitet upitan.
Es. M.
Zabilježeno u Novom Gradu
Novi trotoari kod Sportske dvorane
šč Prije nekoliko dana počela je sanacija pješačkih staza u ulici Salke Nezečića prema Lukavičkoj cesti.
Za radove na Dobrinji
novogradska općina angažirala je firmu “Kolinvest”, koja postavlja i trotoare od parkinga u ulici Salke
Lagumdžije prema Sportskoj dvorani Dobrinja.
- Projektom je predviđena i rekonstrukcija stepeništa iz ulici Ilije Engela
prema ulici Prijedorska kao i
obnova rukohvata - kažu iz
Pres-službe Općine Novi
Grad.
A. Na.
Dnevni avaz, petak,
23. septembar/rujan 2011.
M
M
"
# !
ć ć Manifestaciju obaranja novog Ginisovog rekorda u aerobiku u vodi bit će održana danas na Panonskim jezerima,
a do sada se prijavilo oko 2.500 osoba. Rekord trenutno drži
„Pattaya” plaža na Thailandu sa 2.048 osoba, pa organizatori smatraju da neće biti problema sa obaranjem ovog rekordajerimadovoljnoprijavljenihsudionika.
A. Mu.
Sa potpisivanja ugovora: Radovi vrijedni 22.000 KM
Izgradnja hair česmi u Goraždu
ž Bit će postavljene četiri česme u općinama
Goražde i Foča/Ustikolina
U Goraždu je potpisan
ugovor o završetku izgradnje četiri spomen-česme na
području općina Goražde i
Foča/Ustikolina.
Radovi
vrijedni 22.000 KM povjereni su firmi “Mermer”, a
hair česme bit će izgrađene
na Obarku, u Zupčićima,
Bogušićima i Cvilinu.
- Vrijednost investicija
poput ove ne može se mjeriti
u novcu. Naš cilj je da obilježimo mjesta pogibije boraca, da trajno i dostojanstveno podsjećaju na veličinu njihove žrtve - kazao
je ministar za boračka pitanja BPK Dževad Adžem.
Al. B.
Šta mi se (ne) sviđa u Gračanici
- Ima dosta lijepog u
Gračanici, poput daljinskog grijanja sa Eko-toplane. To je spas za grad i konkretan potez u korist ekologije. Kad god izađemo u
grad pred očima nam je ruglo staro 19 godina. Riječ je
o rupi u centru Gračanice
koje je ostalo na mjestu nekadašnje robne kuće
“Gračanka”.
Ruševine su uklonjene,
a ogromna rupa ograđena
je tablama koje često obori
vjetar. Valjda se do sada
moglo dogovoriti čije je to
zemljište i sagraditi obje-
Protesti poljoprivrednika i poduzetnika donjeg dijela
općine Prozor-Rama i njihove prijetnje potpunom blokadom saobraćaja urodili su su plodom. Obustava saobraćaja zbog radova na magistralnoj cesti M-16.2 Prozor-Jablanica skraćena je za jedan sat i saobraćaj će biti
puštan u vremenu od 10 do 11 sati.
VIŠEGRAD Zvanično počeo redovan željeznički saobraćaj
š’ć
’
Turisti oduševljeni ambijentom kroz koji je mali voz prošao
Turistički voz “ćiro” dovezao je prve turiste od Mokre Gore do Višegrada, čime
je i zvanično počeo redovan
saobraćaj na ovoj relaciji.
Prvu vožnju zakupila je
grupa švicarskih turista koji
su uživali vozeći se živopisnim kanjonom rijeke Rzav.
-Ovo je divna netaknuta
priroda. Obišao sam mnoge
željeznice ali ovo je prva koja
prolazi kroz dvije države i
ovo je fantastično. Velika je
razlika u ambijentalnom
smislu, jer Mokra Gora je
puna sadržaja za odmor u
planini a u Bosni se još uvijek vide tragovi e ratne
prošlosti - kazao je gost iz
Beča Gim Emplik.
Pratilac grupe Dragan
Jovanović kaže da je velika
zainteresovanost stranih tu-
Doček “ćire” u Višegradu: Priređen bogat program
!
Grupa od oko 65 turista
iz Austrije i Švicarske nakon dolaska u Višegrad starom “ćirinom” kompozicijom obišla je most Mehmed-paše Sokolovića na
Drini i spomen-učionicu
Ive Andrića. Nakon toga
otputovali su za Sarajevo,
kako bi razgledali staru
Bačaršiju i druge historijske
znamenitosti tog grada.
rista za ovakve vožnje i da će
najprije ispoštovati one grupe koje čekaju na red vožnje
još od prošle godine.
Na željezničkoj stanici u
Višegradu “ćiru” je dočekao
veliki broj građana, turistička organizacija ovog grada
organizovala je doček sa fol-
kloristima koji su putnicima
u znak dobrodošlice ponudili pogaču i domaću rakiju.
”Ćiro” je prilikom ulaska
u Višegrad prošao kroz špalir
učenika osnovne škole koji
su, mašući rukama, pjevali
“odu garavoj mašini”.
M. ANDRIĆ
U Livnu pokrenuta peticija za obustavu obnove
žć ž Ć
č
Bego Bravić, glumac
kat prikladan centru grada
- smatra Bego Bravić, bivši
glumac-amater.
H. Č.
U srebreničkom selu Gladovići
ž Begija
Mandžić iz
srebreničkog sela Gladovići, otkako se vratila
na svoje ognjište, svake
godine sije
dosta povrća, ali ove
godine bila
je iznenađena veličin- Begija sa svojim povrćem
om paprika
koje je zasadila u plasteniku. I svake godine urod bude jaTri paprike teže kilogram i kodobar, međutimovegodidovoljne su za jedan obrok ne više smo nego zadovoljni,
posebno rodom i veličinom
četveročlane porodice.
- Svake godine zasadimo paprike - kaže Begija, čija ponekoliko dunuma žitarica i rodica preživljava baveći se
povrća, a posebno zasijemo poljoprivredom.
Me. S.
krompir, papriku, paradajz.
Srušili je hrvatski ekstremisti odmah po potpisivanju Vašingtonskog sporazuma
Nakon što su prošle godine sačekali da bude sazidano
prizemlje mesdžida u selu
Sturba pa onda peticijom isposlovali rješenje za rušenje
objekta, livanjske ratne
udruge HVO-a su i ove godine, na startu predizborne trke združenih vladajućih
HDZ-SDA-SDP, pokrenule peticiju za obustavu obnove u ratu srušene centralne
gradske džamije Ćurčinice.
Potpisivanje peticije započelo je u srijedu, 21.septembra, na Međunarodni
dan mira, i trajat će sve do
ponedjeljka.
Džamiju su srušili hrvatski ekstremisti odmah po
potpisivanju Vašingtonskog
sporazuma i nikad niko nije
ni istraživao taj zločin, niti je
iko za to odgovarao.
Štand za potpisivanje peticije
Džamija Ćurčinica nakon miniranja
Pokretačima peticije inače navodno smeta veličina
džamije, a štand za potpisivanje nalazi se na central-
nom gradskom trgu, pedesetak metara udaljenom od
gradilišta Ćurčinice.
Međutim, u Medžlisu Is-
lamske zajednice Livno, nadležnom muftijstvu i Rijasetu Islamske zajednice BiH
su odlučni da nastave izgradnju, jer imaju sve potrebne
papire za Ćurčinicu koja je
jedina džamija u dijelu grada sa najviše muslimanskih
vjernika.
A. KAMBER
Dnevni avaz, petak,
23. septembar/rujan 2011.
BIHAĆ Protest krajiških ljekara u štrajku
ć
Istraživanja u Širokom Brijegu
Traže adekvatnu nagradu za svoj naporni rad Neće odustati do ispunjenja zahtjeva
Više od 100 krajiških ljekara iz svih gradova USK,
jučer su u krugu Kantonalne bolnice „Dr. Irfan Ljubijankić” mirnim protestima
potvrdilo da su uz članove
Štrajkačkog odbora Strukovnog
sindikata
ove
branše.
Jesmo humani, ali nismo
„humanitarci” koji treba da
rade za milostinju. Tražimo
da budemo adekvatno plaćeni zanaš naporni rad. Godinama šutimo kako ne bis-
Kraške pećine su put do podzemnih vrela
š
Podršku doktorima u
štrajku pružio je bivši
predsjednik
Stranke
penzionera USK, Enver
Muslić.
- Izdržat ćemo mi
penzioneri, ako treba i
preskočićemo koji lijek,
posuditi pare, ali ćemo
vas podržati - kazao je
Muslić.
Okupljeni „bijeli mantili”: Nema prekida štrajka
mo narušavali nekakvu
idealnu sliku o “herojima u
bijelom”. Naši zahtjevi su
realni, a oni koji tvrde suprotno, imaju neprimjereno
visoke plaće. Štrajk će trajati
doispunjenja zahtjeva-kazao
nam je dr. Nedim Kurtagić,
štrajkački sindikalni lider.
Predsjednik Skupštine
ljekarskog sindikata, dr. Mirsad Purić zamolio je štrajkače
za strpljenje , upornost i jedinstvo.
Zatraženo je da se skine
anatema sa ljekarskog poziva
čiji svaki postupak osim ljudske i medicinske ima i sud-
sko-pravnu odgovornost, da
se definiraju osnovne plate,
da se vrednuje rad noću, subotama i nedjeljama. Istaknuto je da se štrajk, nažalost,
ne provodi u svim zdravstvenim ustanovama, a kao negativan primjer naveden Dom
zdravljaCazin. M. DEDIĆ
Na području Izbična, na
lokalitetu Jezero nedaleko
od Širokog Brijega geolozi u
kraškim pećinama traže bogato vrelo koje bi rješilo problem vodosnabdijevanja u
tom kraju. Istraživanja su
započete još 1999. godine,
pod vodstvom prof. dr. Bože
Solde.
Zbog nedostatka finansijskih sredstava daljnja istraživanja su prekinuta, a u
jesen 2009. godine Mladen
Trutin, Natalija Matić, Nada Trutin i Tihomir Pavković nastavili su rad nakon
čega su sačinjeni stručna dokumentacija te detaljno geo-
loško i hidro-geološko mapiranje.
Istraživanje se vrše uz
sjeveroistočni rub Jezera i uz
cestu Izbično-Gornja Britvica, gdje traži najpovoljnija
lokacija za istražno-eksploatacionu bušotinu.
Zdravko Brajković, inžinjer geologije, obilaskom terena i analizom načinjene
dokumentacije pripremio je
prijedlog projekta za daljnja
istraživanja.
Uspješna
realizacija
projekta pomoći će poboljšanju opskrbe pitkom vodom stanovništva ovog dijela općine.
An. K.
Rafinerija Bosanski Brod
Uspjeli ostvariti standard euro 5
Rafinerija nafte Bosanski Brod 27. septembra će
svečano u rad pustiti rekonstruiranu novuliniju zapreradu nafte, čime će biti povećan obimprerade sa1,2 na
tri miliona tona godišnje,
saopćeno je iz Nestro grupacije.
- U kompaniji s velikim
nestrpljenjem očekujemo
puštanje nove linije, što
predstavlja ključ u našem
poslovanju. Već ranije
smo uspjeli obezbijediti
standard dizela euro 5, a
ovom investicijom imat
ćemo i benzina euro 5 koji
ćemo moći distribuirati u
zemljama okruženja i na
tržište EU. Možemo se
pohvaliti da smo prva rafinerija u regionu koja je uspjela ostvariti standard euro 5 kada je u pitanju benzin - kazao je Rade Vidaković, načelnik Odjela za
marketing i reklamu u Optima grupi.
Svečanom puštanju no-
Dnevni avaz, petak,
23. septembar/rujan 2011.
NEKRETNINE U Američkoj ambasadi održana prezentacija Re/maxa
ć ž Za njih se tvrdi da su jedna od 50 kompanija koje su promijenile svijet
max tvrde da je jedna od 50
kompanija koje su promijenile svijet.
Kako nam je kazao Antonio Jukić, marketing-menadžer Re/maxa, trenutno
kompanija radi u više od 85
država, ima više od 120.000
agenata i više od 7.000 agencija. U ponudi je trenutno
više od četiri miliona nekretnina.
Najveća svjetska kompanija iz oblasti nekretnina
Re/max ulazi na bh. tržište.
Re/max je prijenekoliko dana
otvorio prvu poslovnicu u Sarajevu, a jučer je u Američkoj
ambasadi u Sarajevu održana
prezentacija ove kompanije.
Franšizna mreža
Vidaković: Lideri u regionu
vih postrojenja prisustvovat će veliki broj zvaničnika iz političkog života
BiH. Očekuje se dolazak i
ruskog ministra energetikeSergejaŠmatka. A. S.
Spec
Radnici Krivaje iz Zavidovića spremni su na još jedno razočarenje. Zatražili su sastanak s federalnim premijerom u Sarajevu za ponedjeljak. Ako do susreta ne dođe ili
ne bude rezultata, radnici su najavili dolazak pred zgradu
Vlade FBiH za utorak.Sindikalisti kažu da su pod pritiskom radnika za provođenja radikalnijih mjera u borbi za
svojaprava.
Ar. M.
Zamjenik ambasadora
SAD Džonatan Mur (Jonathan Moore) kazao je da je
Re/max najveća i najpoznatija franšizna mreža agencija
za nekretnine u svijetu.
Rješenje problema
- Plan je otvaranje 25
agencija u dvije godine,
dakle pokrivanje kompletnog tržišta BiH. Prva
agencija već je otvorena
na Marindvoru, ali je
službeno puštamo u rad
za šest dana - kaže Jukić.
Jukić: Do sada neviđene mogućnosti
Prezentirane su mogućnosti koje se pružaju kroz
saradnju s ovom američkom
kompanijom, i novi koncept
poslovanja na tržištu nekretnina BiH. Inače, za Re/-
- Na tržištu BiH pružamo
do sada neviđene mogućnosti. Preko nas možete u bilo
kojoj našoj agenciji koja bude otvorena u BiH, riješiti
bilo koji problem u svijetu
kada su nekretnine u pitanju. Možete iznajmiti stan u
Beču ili kupiti kuću u Americi - istakao je Jukić.
Re/max trenutno traži
partnere koji su zainteresirani za kupovinu franšize,
odnosno za rad u sistemu
ove svjetske mreže.
G. MRKIĆ
Dnevni avaz petak 23. septembar/rujan 2011. 17
18
Petak, 23. septembar/rujan 2011.
Dnevni avaz
oglasi
Dnevni avaz, petak,
23. septembar/rujan 2011.
PRANJE NOVCA Podignuta optužnica protiv Zorana Ćopića
Kuća
optuženoga u
Banjoj Luci
Ćopić: Ostaje u pritvoru
ž
Novac od prodaje kokaina narko-bosa Darka Šarića opran kroz privredne tokove u RS
Specijalno tužilaštvo RS
podiglo je jučer optužnicu
protiv Zorana Ćopića, Ljube Mrđena i Drage Nižola,
koji se terete za produženo
djelo pranje novca, a optuženi su u predmetu “bijeljinska šećerana”.
Događaj koji je uznemirio javnost Bosanskog
Novog desio se preksinoć u
kafani u ulici Nadežde Petrović oko fajronta, navodno zbog puštanja muzike.
U verbalnoj prepirci Mladen Popović (24), kako saznajemo u policiji, pivskom
flašom udario je Žarka Babića (21), koji se nakon
udarca u glavu srušio na
pod kafane, gdje ga je Popović nastavio udarati rukama i nogama.
Od udaraca i stakla na
podu kafane Babić je zadobio više posjekotina lijeve
šake i povredu tetiva, zbog
čega je prebačen u Dom
zdravlja u Bosanskom Novom, a nedugo nakon toga i
u bolnicu u Prijedoru koju
je ubrzo samovoljno napustio.
U namjeri da pronađe
druga koji ga je pretukao,
nepozvan se oko 2.50 sati
pojavio u PS Bosanski No-
vi, gdje je tražio Popovića,
koji je nakon bijega iz kafane oko jedan sat poponoći
lišen slobode. Kako bi
spriječila ponovni sukob,
policija je pretresla “ford
escort” s nepripadajućim
registarskim oznakama
kojim se Babić dovezao. Na
mjestu suvozača pronašla
je takozvani kratež, karabin sa skraćenom cijevi i
kundakom, a ispod sjedišta u plastičnoj kesi 21
metak kalibra 7,9 mm te
vojnički i lovački nož.
Nakon pronalaska nelegalnog oružja i Babić je
priveden u policiju, da bi u
jutarnjim satima poslije
završene krim-obrade bio
pušten na slobodu.
I Babić i Popović, prema nezvaničnim saznanjima, imaju podeblje policijske dosjee, mahom zbog
krađa, u koje su, navodno, i
zajedno išli, te nanošenja
tjelesnih povreda. M. Z.
Proces u Beogradu
Kupili i šećeranu u Bijeljini
454.512 eura osnivačkog
uloga u preduzeću “DTM
Relations”, avion “cesna”
vrijedan oko 317.000 KM,
ć Ćopićeva imovina, koja
se procjenjuje na oko 20
miliona KM, ujedno je i
najveća zapljena nelegalno
stečene imovine na području ovog entiteta, a za
koju se sumnja da je
stečena tako što je novac od
prodaje kokaina opran kroz
privredne tokove u RS. Do
ž
’
’
veće količine prljavog novca
stečenog izvršenjem krivičnih djela neovlaštena
proizvodnja i stavljanje u
promet opojnih droga, a radi
prikrivanja njegovog stvarnog porijekla, nakon čega su
novac integrirali u privredne tokove RS i Srbije - navodi se u saopćenju Specijalnog tužilaštva RS.
Imao i avion
U optužnici ovog tužilaštva se predlaže da se od
Ćopića oduzme 18.378.900
maraka akcija ili 63,75 posto
udjela u Fabrici šećera a. d.
Velika Obarska u Bijeljini,
kuća u ulici Sretena Stojanovića u Banjoj Luci u vrijednosti od oko 225.000 maraka, automobil “audi A6”,
Kafanska tuča u Bosanskom Novom
sada su MUP RS i Agencija
za upravljanje nelegalno
stečenom imovinom RS
privremeno blokirali i imovinu vrijednu oko 850.000
KM u Istočnom Sarajevu te
stan bivšeg šefa kabineta
predsjednika RS Mirka
Stojića od 200.000 maraka
u Banjoj Luci.
cisterna, kao i druge nepokretnosti stečene izvršenjem
krivičnog djela.
Optužnica Ćopića tereti
da je u toku 2008. pa do polovine 2011. godine, udruživanjem s Darkom Šarićem i
drugim osobama iz Srbije,
kao i s Nikolom Dimitrijevićem iz Beograda i Srđanom
Petrovićem iz Novog Sada, a
u dogovoru s Mrđenom i
Nižolom, prao novac na području RS i Srbije.
- Preko različitih off-shore kompanija i preduzeća putem poslovnih banaka izvršeno je ubacivanje
Protiv Šarića se pred Posebnim odjeljenjem Višeg
suda u Beogradu vodi postupak zbog krivičnih djela
nedozvoljene proizvodnje i
prometa opojnih droga kao i
pranje novca, dok su protiv
Dimitrijevića i Petrovića
okončani postupci pred istim sudom zbog pranja novca.
Ćopić se nalazi u pritvoru u KPZ Tunjice u Banjoj
Luci, a uhapšen je 27. aprila ove godine u Banjoj Luci. Optužnicom Specijalnog tužilaštva RS predloženo je da mu se pritvor
produži do okončanja glavnog pretresa.
B. SPASENIĆ
Ulica Nadežde Petrović u Bosanskom Novom
(Foto: D. Stojnić)
Provala u Srebreniku
č ’’
Uhapšeni u akciji “Kanon”
č
Dragan Janković (43),
Miroljub Jezdimir (40), Saša
Kragulj (31), Boris Obradović (22), Zoran Babić (28),
Dragan Knežević (28), Milan Babić (23) i Bojan Vujanić (23) sprovedeni su jučer
u Okružno tužilaštvo u Banjoj Luci, a uhapšeni su dan
ranije na području općine
Srbac nakon što je kod njih
pronađeno oko 80 kilograma marihuane i 120 stabljika indijske konoplje.
Osim njih osmorice, osumnjičeni su i Stanislav Lazić
(37)izBiljei DarioJeger(27)iz
Darde, Republika Hrvatska, a
koji se nalaze u pritvoru od 15.
avgusta 2011. godine.
Njih dvojica uhapšeni su
ranije također zbog krivičnog djela nedozvoljene
proizvodnje i prometa opojnih droga, a obuhvaćeni su i
posljednjim izvještajem zajedno s uhapšenima u akciji
“Kanon”.
Kao što jepoznato, vrijednost zaplijenjene droge se
procjenjuje na oko 300.000
maraka, a pomenute količine
su pronađene na Jezdimirovom imanju u zaseoku kod
Srpca, te je on i glavni osumnjičeniuovomslučaju. B.S.
Privođenje osumnjičenih u tužilaštvo
(Foto: M. Lugić)
Lopovi odnijeli cigarete i hranu
(Foto: O. Mujkić)
Na meti lopova našla se trgovinska radnja “Sajo”, koja se
nalazi u prostorijama mjesne
čitaonice uJežincu kodSrebrenika. Nakon što su nasilu ušli
unutra, provalnici su ukrali
veću količinu cigareta i pr-
ehrambenih artikala, a ukupnamaterijalna šteta, prema izjavi koju je vlasnik dao istražiteljima, iznosioko 700maraka. Uviđajsu obavilipripadnici Odjela kriminalističke policije PS Srebrenik.
O. M.
Opstrukcija MUP-a i Tužilaštva TK
Dnevni avaz, petak,
23. septembar/rujan 2011.
Oslobađajuća presuda Ade Balijagića
ostala skrivena u ladici Tužilaštva
Već drugu godinu Ado
Balijagić, sin poznatog tuzlanskog advakata Faruka
Balijagića, bezuspješno čeka da Kantonalno tužilaštvo u Tuzli dostavi Opć-
sudu, jer sam za isto djelo
optužen i u Tuzli. Nemoćni da se javno sukobe sa
mojim ocem, advokatom
Farukom
Balijagićem,
njih dvojica su, želeći
okaljati obraz i djelo mog
oca, mene svrstali u grupu
kriminalaca i objavili su
moju fotografiju iz CIPS-a
i okvalificirali me kao osobu koja terorizira Tuzlu navodi Ado Balijagić.
On napominje da je i
Tužilaštvo TK i Federalno tužilaštvo znalo da je
Općinski sud u Tuzli Presudom broj 32 0 P 023485
07 P dosudio da mu Esad
Imširović iz Srebrenika
duguje 35.000 KM koje,
pod prijetnjom prinudne
isplate, mora vratiti.
Nije kažnjavan
Ado Balijagić: Nanesena šteta
inskom sudu Tuzla presudu Zemaljskog suda u Beču kojom je prije tri godine
pravomoćno oslobođen
optužbi za nasilničko ponašanje počinjeno u Srebreniku, a zbog čega ga je
tuzlanski MUP svojevremeno stavio na listu kriminalaca koji teroriziraju
građane Tuzle. Zbog toga
Balijagić očekuje reakciju
VSTV-a BiH i suspenziju
glavnog tužioca.
Javni sukob
- Čekao sam skoro dvije
godine i šest mjeseci da
mogu demantirati podvalu
koja mi je podmetnuta 6.
februara 2009. godine.
Suspendirani komesar policije TK Nedim Mutapčić
i glavni kantonalni tužilac
Tužilaštva TK Šesenam
Ćosić znali su da je Ministarstvo pravde BiH dobilo
od Zemaljskog suda u Beču
presudu i ona se nalazi u
Kantonalnom tužilaštvu
Tuzla. Tužilac Šesenam
svjesno neće da je pošalje
- Istom presudom utvrđeno je da je Esad Imširović Kantonalno tužilaštvo Tuzla stavio pod svoju potpunu kontrolu. Presudom je utvrđeno da je
Imširović nudio povlačenje svega što Tužilaštvo
posjeduje protiv mene, a da
mu se oprosti dug. Nisam
pristao na takve ucjene
Kantonalnog tužilaštva
Tuzla, nakon čega sam svrstan na listu osumnjičenih
za vršenje krivičnog djela
ubistva, pokušaja ubistva,
iznude, krivotvorenja dokumenata, bacanja bombi i
svega onoga što je stavljeno
na teret grupi kriminalaca.
Ni za jedno od tih djela nikad u životu nisam kažnjavan - kaže mlađi Balijagić.
Činjenicom da je u spornoj informaciji navedeno
da je sin advokata Faruka
Balijagića, Ado Balijagić
naglašava da je njemu i roditeljima nanesena nemjerljiva šteta kao i čitaocima
“Dnevnog avaza” kojima
je, kako kaže, uskraćeno pravo na istinitu i objektivnu
informaciju.
B. C.
š M
Službenici Policijske stanice Bileća su u srijedu u 9.30
sati u mjestu Matov Han legitimisali dvije osobe za koje
su, uvidom u dokumentaciju, utvrdili da su s Kosova.
Zbog postojanja sumnje da su ilegalno prešli državnu granicu oni su uhapšeni u 11.15 sati, te su predati Jedinici
Granične policije Trebinje.
P. M.
Policijska uprava Lukavac
č Policija iz Lukavca jučer
je, poslije višednevne istrage na terenu, identificirala
osobu koja je 18. septembra
ove godine u šumi Kosa u
Puračiću motornom pilom
napala i teško ozlijedila vlasnika šume Hasana Kadirića.
Radi se o Muhamedu T.
(24) iz susjednog romskog
naselja kod Puračića, koji će,
uz izvještaj o šumskoj krađi i
nanošenju teških tjelesnih
ozljeda, biti predat kantonalnom tužiocu na daljnje
postupanje.
H. Č.
Mešića s lisicama policajci odvode u pritvorski dio zgrade
SARAJEVO Spektakularna akcija specijalaca u Vrbovskoj ulici
š Demir Mešić i Ališan Hajriz uhvaćeni u unajmljenoj kući, a kod njih nađena dva pištolja,
puška i policijske motorole S njima dvojicom u Zenicu dovedena i jedna djevojka
Ališan (Sabita) Hajriz
(25) i Demir (Hasana) Mešić
(29) uhapšeni su jučer ujutro na području sarajevske
općine Novi Grad u akciji
specijalaca sarajevske policije.
Munjevit upad
Kako je potvrđeno
“Dnevnom avazu”, u ranim
jutarnjim satima u Vrbovskoj ulici najprije je opkoljena kuća, a zatim su munjevitom akcijom u kojoj su učestvovala četiri kombija do zuba naoružanih specijalaca
uhapšene tri osobe, od kojih
se dvije muške dovode u vezu s ubistvom Admira Veličanina iz Doboja, počinjenog proteklog vikenda.
Da oprez i pojačane snage nisu bile bez povoda, pokazao je pretres iznajmljene
kuće u kojoj su pronađeni
dva pištolja, puška, te policijske radiostanice s aktuelnim frekvencijama. Hapšenje su izveli pripadnici
Specijalne policije MUP-a
Kantona Sarajevo i pripadnici Interventnog voda Treće policijske uprave. S uhapšenima je u društvu bila i
ženska osoba, koja je također privedena, najprije u
MUP KS, a potom i u MUP
ZDK u Zenici.
Nezvanično saznajemo
Dovođenje Hajriza u prostorije MUP-a ZDK
da je Hajriz Dobojlija, a
Mešić (rođen u Somboru,
Srbija) je živio na relaciji
Zenica - Teslić. Kad su oko
podneva dovezeni u MUP
ZDK, da bi se izbjegla naša
ekipa, Hajriz je sproveden
kroz bočni ulaz u skladište,
a potom u pritvorsku jedinicu, dok je Mešić, kad je
primijećen naš fotoreporter, odveden okolo u drugi
dio zgrade. Treća dovedena osoba, žena, čije podatke nismo dobili, stajala je
cijelo vrijeme uz vozilo sa
specijalcima, koji su je potom sproveli u zgradu PU
Zenica.
- Postojale su indicije da
se ova ekipa, uz još neke saradnike, može dovesti u ve-
zu s ubistvom. Izvršene su
operativne provjere i locirane su tri tačke, iznajmljena
kuća u Sarajevu te stanovi u
Konjicu i Mostaru. Praćenjem je ustanovljeno gdje
su, ali je udareno na sve tri
lokacije. Sada predstoji niz
vještačenja tragova iz Veličaninovog “audija TT”
kao i drugih tragova, da bi se
zadokumentirao cijeli slučaj. Osim ovog, njih dvojica
se dovode u vezu s petnaestak razbojničkih krađa, a tokom istrage i saslušanja vidjet ćemo koliko će policija
uspjeti zadokumentirati i
predati Tužilaštvu - kaže
naš izvor iz policije.
Iznenada nestali
Dovedena i nepoznata djevojka
Ališan Hajriz i Demir
Mešić su višestruki povratnici u vršenju kriminala. Još
2007. godine s Nerminom i
Vahidom Sadrijom učestvovali su u oružanoj pljački
u Nemili, a tada je Mešić ranjen pobjegao policiji preko
rijeke Bosne. Ališan je neposredno prije pljačke izašao iz maloljetničkog zatvora u trajanju od četiri godine, dok je Demir i pucao na
policiju, koja je uzvratila.
Mešić se tada krio kod Nermina Sadrije u Kovanićima
kod Zenice, nakon što je
pobjegao iz KPZ-a Foča.
Dnevni avaz, petak,
23. septembar/rujan 2011.
đ BANJA LUKA Mladić tvrdi da je pretučen u policijskoj odmazdi
Dženet Hajdarpašić (18), osumnjičen da je s Mladenom Pajićem (23) napao policijskog
inspektora, tvrdi da je on bio žrtva bezrazložnog napada u klubu “Del Capo”
Veličanin: Ubijen vezan
(Foto: J. Hadžić)
U subotu su lovci u
lokalnom potoku Pepelarska rijeka kod Žepča našli
ustrijeljenog i vezanog
Admira Veličanina. Obdukcijom je utvrđeno da je
ubijen dan ranije, a njegov
“audi TT” primijećen je u
Donjoj Golubinji (Žepče)
kada su ga dvojica muškarca pokušavala zapaliti i
prikriti tragove.
č č
Dženet Hajdarpašić (18)
zadobio je povrede po cijelom tijelu, prijelom zgloba
na lijevoj ruci te hematome
po glavi u, kako ističe, brutalnoj policijskoj akciji nakon incidenta koji se dogodio u subotu navečer u banjalučkom klubu “Del Capo”.
Udaren pištoljem
Kao što je naš list već objavio, u tuči u ovom lokalu
posjekotine po licu zadobili
su policijski inspektor za
narkotike Marko Kovačević
te njegova dvojica budućih
kolega Đorđe Lužija i Milan
Vrhovac, koji su policijski
diplomci, a od kojih je jedan
posrednoj blizini bio i Pajić, iako te večeri nisu izašli
zajedno.
- Većine večeri se ne
sjećam jer sam padao u nesvijest od batina koje sam dobio. Nisam počeo svađu ni
fizički napad, udaren sam
drškom od pištolja po glavi,
nakon čega su me nastavili
tući. Bio sam okrenut
leđima, čak nisam ni vidio
ko me udario. U jednom
momentu jedan od napadača je rekao: “Ako i
preživiš, ja ću te zaklati” - ispričao je Dženet.
Nakon što je pretučen u
klubu odvezen je u Hitnu
pomoć, a poslije ukazane
ljekarske pomoći vratio se
Dženet je prije dva
mjeseca napunio 18 godina. Završio je banjalučku Gimnaziju i upisao je Pravni fakultet u
Banjoj Luci. Osim toga,
izrezan po vratu.
Međutim,
Hajdarpašićeva strana priče i povrede koje su mu nanesene,
svjedoče da razvoj događaja i
nije tekao kao što su to govorile prve policijske informacije da su bez naročitog povoda pretučeni pripadnici
MUP-a RS, a da su glavni
osumnjičeni za ovaj napad
Hajdarpašić i Mladen Pajić
(23).
- Dva puta sam gubio svijest, a gosti u klubu su mi
pružili reanimaciju da bi me
povratili. Eto, toliko su me
tukli! - ispričao je Dženet.
Prema njegovim riječima, pripadnici MUP-a
su sjeli za sto gdje je bio on s
prijateljicama, dok je u ne-
bavi se sportom i nema
policijski dosje niti je
ikada dovođen u vezu s
nekim krivičnim djelom, pa čak nema ni prekršajnu prijavu.
Slomljeni ručni zglob i povrede po tijelu
- U stanici su me nastavili tući, a ruke su mi i dalje bile vezane. Naredili su mi da
skinem patike, a zatim su mi
skakali po bosim nogama.
Tukli su me i po bubrezima i
između nogu pa sada jedva
idem u toalet - kaže Dženet.
Bio unakažen
Rana na glavi
kući, ali je nekoliko minuta
kasnije policija došla po njega.
Njegov otac Mithat Hajdarpašić, poznati Banjalučanin i vlasnik restorana
“Slap”, objašnjava da je
onog jutra kada je policija
U jezeru Krenica kod Gruda
Kuća u Vrbovskoj bila opkoljena
(Foto: F. Fočo)
" #
Zanimljivo je da je Mešić početkom godine otvorio profil na društvenoj
mreži Facebook, na kojoj
nije postavljao fotografije,
a imao je samo četvoricu
prijatelja. Jedan od njegovih prijatelja prije samog
ubistva postao je upravo
Veličanin, dok je Mešić
svoje mjesto rođenja i boravka promijenio u Teslić.
Odatle su krenuli u novo
razbojništvo. Mešić je hapšen i kasnije u Hercegovini,
nakon što je ukradenu telad
pokušao prošvercovati u gepeku “passata”. Hajriz je
hapšen i prije dvije godine
zbog krađe nekoliko automobila u Zenici, a Mešić
zbog niza djela u Tesliću i
Doboju.
- Slijedi mukotrpan proces dokazivanja, ali broj od
petnaest do dvadeset osoba
koje su dovođene u vezu s
Veličaninom tih dana sužen
je na ovu dvojicu, koji su iznenada nestali sa svojih stalnih adresa, baš u vrijeme Veličaninovog ubistva - kažu u
policiji.
Adnan DŽONLIĆ
š
ć
Tijelo 46-godišnjeg Gorana Rogića iz Drinovaca
kod Gruda jučer je oko 13.15
sati, sedam dana od njegovog nestanka, pronađeno u
jezeru Krenica.
- Nakon što smo prethodnih dana skoro neprekidno
pretraživali jezero, koje nam
je zbog svoje specifičnosti,
mraka i hladnoće predstavljalo problem, kao i teren
od Rogićeve kuće do jezera,
a što nije dalo nikakve rezultate, pribjegli smo alternativnoj metodi. Na tu ideju
smo došli zahvaljujući roniocima iz Zadra i Splita,
inače članovima našeg roni-
lačkog kluba, koji su prethodna dva dana pretraživali jezero. Kako nije bilo rezultata, upotrijebljen je ribarski
alat uz pomoć kojeg je tijelo
napokon pronađeno - rekao
nam je Tomislav Ćužić, direktor Uprave Civilne zaštite Zapadnohercegovačkog
kantona, koji je koordinirao
akcijom potrage.
Akciju izvlačenja tijela
posmatrali su i članovi Rogićeve porodice, koji su
potvrdili njegov identitet, a
uviđaj su, u prisustvu kantonalnog tužioca, obavili
pripadnici PU Grude.
M. Sm.
Isplatio se višednevni trud
(Foto: B. Spasenić)
došla po njegovog sina mladić već bio unakažen.
- Moja građanska dužnost je bila da ga predam policiji, ali to više nikada ne bih
ponovio, jer su ga oni uništili - istakao je Mithat.
Dženetovamajka krozsuze je ispričala da su tog dana
svi od nje krili šta se dogodilo s njenim sinom, te da je pala u nesvijest u trenutku kada ga je vidjela isprebijanog i
okrvavljenog.
B. SPASENIĆ
22
Petak 23. septembar/rujan 2011.
Dnevni avaz
Dnevni avaz petak 23. septembar/rujan 2011. 23
BIA otkrila dil s Južnim Sudanom
š
đ
ž
šć
Đorđe Tešić (57), blizak rođak Slobodana
Tešića, koji se dovodio u
vezu s nelegalnom prodajom oružja, uhapšen je sa
sedmoricom saučesnika
zbog sumnje da su proizveli uređaj za kontrolu
minobacačke vatre, koji
su namjeravali prodati
Južnom Sudanu. Ova
država inače je pod sankcijom UN-a koja podrazumijeva zabranu trgovine oružjem.
Osim Tešića, u akciji srbijanske Bezbjednosno-informativne agencije (BIA) i
Uprave kriminalističke policije uhapšeni su i Miodrag
Đuričin (60), Momir Gaćeša
(65), Milan Gajić (69), Duško
Kujundžić (60),Đuro Kresović (52), Franc Kunšič (65) i
Miroslav Naglić (51).
Tešić je, piše “Blic”,
uhapšen usvojoj firmiu Dalmatinskoj ulici u Beogradu,
gdje je policija pronašla i zaplijenila sporni uređaj.
Uhapšeni Tešić inačevaži za
veoma bogatog čovjeka.
- On jeste blizak rođak
Slobodana Tešića, ali je
svoj biznis vodio samostalno - navodi “Blic”.
Premijerka Hrvatske o optužnicama
! "
Vlada radi na zakonu koji će ništavnim proglasiti
sve akte vojnih sudova JNA i bivše Jugoslavije
Dnevni avaz, petak,
23. septembar/rujan 2011.
WIKILEAKS Asanž nije uspio spriječiti objavljivanje autobiografije
ž Osnivač Wikileaksa opisuje i svoje hakerske početke i
sukobe sa zakonom te navodi da “američka vlada
planira da mu smjesti”
Autobiografija osnivača
Wikileaksa Džulijana Asanža
(Julian Assange) puštena je
jučer u prodaju i pored njegovog pokušaja da to spriječi,
saopćio je britanski izdavač.
Knjiga “Džulijan Asanž:
Neautorizirana autobiografija” (“Julian Assange: The
Unauthorised Autobiography”) navodno ima prve direktne komentare optužbi za
silovanje u Švedskoj koje su
dovele do toga da se bivši
kompjuterski haker u Britaniji bori protiv izručenja.
Izdavač
“Canongate”
saopćio je da je knjiga prva ruka autobiografije koju im je
Asanž dostavio u martu.
Asanž se ogradio od publikacije i naveo u saopćenju da on
nije autor knjige. Nekadašnji
haker optužio je “Canongate”
za kršenje ugovora, a knjigu je
nazvao “interpretacijom razgovora” između pisca iz sjene
Endrua O'Hejgana (Andrew
O'Hagan) i njega i dodao da je
sve u knjizi potpuno nepotvrđeno i neprovjereno.
Dijelovi knjige pojavili su
se u jučerašnjem izdanju lista
“Independent” i u njima
Asanž opisuje svoje hakerske
početke, sukobe sa zakonom i
tvrdi da je, možda, autističan.
U drugim dijelovima Asanž
govori o tome kako je kao tinejdžer hakirao američki sistem sigurnosnih službi.
Izdavač je naveo da je
Asanž proveo više od 50 sati
razgovarajući za knjigu u
prijateljevoj kući u istočnoj
Engleskoj, gdje je odsjeo pod
strogim uvjetima puštanja
uz kauciju.
”Independent” piše i da
je cijelo jedno poglavlje u
knjizi posvećeno objašnjavanju optužbi u Švedskoj
kao i Asanžovom viđenju
događaja koji su doveli do toga da bude optužen za seksualno zlostavljanje dviju
žena.
Asanž je, navodno, naveo
da ga je izvor u neimenovanoj obavještajnog agenciji
upozorio da “američka vlada planira da mu smjesti”, a
da su žene bile bijesne jer
im se nije javljao na telefon.
- Možda sam
neka vrsta šovinističke svinje,
ali nisam silovatelj - rekao je Asanž u knjizi.
Vrhovni sud SAD odbacio žalbu Troja Dejvisa
š
Kosor: Bili smo žrtve agresije
Premijerka Hrvatske Jadranka Kosor izjavila je da
Vlada razmišlja o donošenju
zakona kojim bi se proglasili
ništavnim svi akti pravosudnih organa i vojnih sudova
JNA i bivše Jugoslavije.
Kosor je jučer u Zagrebu,
reagirajući na vijest da su u
Hrvatsku stigle optužnice
koje za ratni zločin terete
četvoricu hrvatskih ratnih
rukovodilaca i još 40 branitelja, kazala da se radi na prijedlogu zakona. Ona je pozvala Ministarstvo pravde i
Državno tužilaštvo da u tom
smislu predlože potrebne
pravne korake.
- Treba reći da je dosta uznemiravanju koje trpe veterani, od Tihomira Purde, pa
do drugih - rekla je Kosor, još
jednom ponovivši da je “Hrvatska bila žrtva agresije, da
je bila napadnuta i da su hrvatskibranitelji branilisvoju
zemlju pa su morali oslobađati okupirane krajeve”.
Hrvatski predsjednik
Ivo Josipović rekao je da se
radi o proceduri koju treba
završiti, a ne o udarcu Beograda regionalnoj politici.
- Uvjeren sam da ćemo u
postupku koji smo već primjenjivali oko Purde raščistiti
situaciju - rekao je on.
Amerikanac Troj Dejvis
(Troy Davis), koji je prije 20
godina osuđen za ubistvo
policajca, pogubljen je u saveznoj američkoj državi
Džordžiji ubrzo pošto je Vrhovni sud odbacio žalbu koju su uložili njegovi advokati, tvrdeći da su dokazi izneseni protiv optuženog lažni.
Dejvis je pogubljen smrtonosnom injekcijom u zatvoru u gradu Džeksonu, javio
je Reuters.
Dejvis je osuđen zbog
učešća u pucnjavi u Savani
(Džordžija) 1989. godine,
kada je poginuo policajac,
ali ne postoje materijalni do-
kazi koji ga dovode u vezu s
ubistvom, a nekoliko svjedoka povuklo je svoja ranija
svjedočenja. Dejvis je tokom dvije decenije, koliko
traje sudski proces protiv
njega, postao zaštitno lice
svjetske kampanje za ukidanje smrtne kazne.
Slučaj je izazvao polemike o tome je li okršaj bio rasno motiviran, jer je policajac
kojeg je Dejvis, navodno,
ubio bio bijelac, a Dejvis,
koji je u to vrijeme imao 20
godina, crnac.
Inače, u SAD je od početka ove godine smrtna kazna
izvršena nad 34 osobe.
Dejvis: Ubio policajca
Snažan tajfun udara Japan
'' Snažan tajfun u čijem je
naletu, prema najnovijim podacima, poginulo i nestalo 13
ljudi, paralizirao je jučer željeznički saobraćaj u cunamijem razorenom sjeveroistočnom dijelu Japana, kojem
je donio obilne padavine, a u
međuvremenu je oluja stigla
do sjevernog otoka Hokaido.
Tajfun “Roke”, koji je
pogodio Tokio, nije izazvao
veće probleme u havarisanom postrojenju “Fukušima”, javio je AP.
Tajfun je tokom noći na
četvrtak oslabio i kreće se
brzinom od 126 kilometara
na sat, a za sada nema izvještaja o šteti na Hokaidu.
U naletu tajfuna koji je ranije ovog mjeseca pogodio Japan poginulo je i nestalo oko
90 ljudi.
Asanž: Nije
autor
globus
25
Dnevni avaz, petak,
23. septembar/rujan 2011.
Ukratko
NJEMA^KA Poglavar Rimokatoli~ke crkve u posjeti domovini
Papu zanima evropsko jedinstvo
Benedikt XVI upozorio na sve ve}u ravnodu{nost prema religiji i rekao da
je za zajedni~ki `ivot potrebna vjera kao povezuju}a baza
Bomba u
Dagestanu
X [estero ljudi je poginulo, a najmanje 50 policajaca i civila je povrije|eno u tri eksplozije u
blizini zgrade regionalnog Ministarstva unutra{njih poslova u Maha~kali, glavnom gradu
ruske republike Dagestan. Na televizijskim
snimcima se vide ostaci
dva uni{tena automobila i krv po plo~niku,
kao i o{te}ene fasade
okolnih zgrada, prenosi
Reuters.
Protest `rtava zlostavljanja protiv dolaska Pape
Njema~ka kancelarka
Angela Merkel ju~er je kratko u Berlinu razgovarala
s poglavarom Rimokatoli~ke crkve papom Benediktom XVI, koji se naro~ito
interesirao za temu jedinstva Evrope, prenose njema~ki mediji.
U kratkoj razmjeni
mi{ljenja Merkel i Pape, koji boravi u vi{ednevnoj posjeti svojoj domovini, bilo je ri-
je~i, posebno, o evropskim
temama i finansijskoj krizi.
- Papa je pokazao interesiranje posebno za temu Evrope i evropsko jedinstvo - rekla je Merkel poslije susreta.
Papa Benedikt XVI je na
po~etku svoje posjete Njema~koj upozorio na sve ve}u
ravnodu{nost prema religiji
i rekao da je za zajedni~ki
`ivot potrebna vjera kao povezuju}a baza, ina~e }e sva-
Kancelarka s Benediktom XVI: Razgovarali i o krizi
Eti~ki preporod
Papa Benedikt XVI pozvao je na „eti~ki preporod“
Italije, ~iji je premijer Silvio
Berluskoni (Berlusconi) umije{an u seksualni skandal. Papa u telegramu upu}enom
italijanskom predsjedniku
\or|u Napolitanu (Giorgio)
uo~i posjete Njema~koj nije
spominjao Berluskonijev
skandal, ali je jasno na {ta se
odnosi njegov komentar.
ko `ivjeti samo svoj individualizam.
Papa je pred oko 1.000
gostiju u predsjedni~kom
dvorcu „Belvi’’ u Berlinu
rekao da je religija nu`na kao
osnova za funkcioniranje zajedni{tva u dru{tvu.
Benedikt XVI ju~er je
do~ekan uz najvi{e vojne
po~asti, ali i demonstracije
protivnika njegove posjete,
okupljenih u Berlinu ispred Brandenbur{ke kapije.
Me|u onima koji se protive njegovoj posjeti su `rtve
seksualnog zlostavljanja
djece u redovima Katoli~ke
crkve.
Na Kosovu mirno, Srbi jo{ de`uraju
Zahtjev tu`ila{tva u Milanu
Berluskoni osumnji~en za Na granici uhap{eno
odavanje tajni sa su|enja 13 voza~a kamiona
Na sjeveru Kosova je mirno, ali
Srbi i dalje de`uraju na barikadama koje su pro{le
sedmice postavili
na grani~ne prijelaze Jarinje i Brnjak, protestiraju}i zbog prisustva kosovskih caCarinici na Jarinju: Stabilna situacija
rinika.
KFOR je uklonio bodlji- vu odluke javnog tu`ioca zbog
kavu `icu, pa pje{aci mogu ilegalnog ulaska na Kosovo.
Direktor rudarsko-hemiprolaziti.
Kosovski ministar unu- jskog kombinata „Trep~a“
tra{njih poslova Bajram Jovan Dimki} izjavio je da je
Red`epi saop}io je da je pri- privedeno 13 voza~a preduvedeno vi{e osoba za koje ze}a „Eurokop“ iz Ra{ke, koka`e da su „na Kosovo u{li ji za potrebe Trep~e izvoze koilegalno“. Red`epi je u izjavi ncentrat za [vicarsku. VoTanjugu rekao da je ovim za~e su priveli i zadr`ali pripaosobama odre|ena mjera za- dnici kosovske policije kada su
dr`avanja od 48 sati na osno- bili na carinskom terminalu.
Tu`ila{tvo u Milanu zatra`ilo je da protiv italijanskog
premijera Silvija Berluskonija
(Berlusconi) bude podignuta
optu`nica zbog objelodanjivanja povjerljivih sudskih informacija vezanih za istragu koja
se vodi od 2005. godine.
Berluskonijev dnevnik
„Giornale“ objavio je transkripte prislu{kivanih razgovora iz
decembra 2005. godine koji su
kori{teni kao dokaz u istrazi o
sumnjivoj ponudi banke Unipol da preuzme BNL.
Italijanski parlamentarci su
ju~er glasali protiv prijedloga da
se dozvoli hap{enje Berluskonijevog saveznika u parlamentu
Marka Milanezea, biv{eg pomo}nika ministra ekonomije,
zbog optu`bi za korupciju.
Berluskoni ju~er u parlamentu: Novi pritisak
Strava u brazilskom zatvoru
Zatvorenici drogirali, tukli
i silovali 14-godi{njakinju
^etrnaestogodi{nja Brazilka bila je drogirana, pretu~ena i silovana od zatvorenika nakon {to je na prevaru
u{la u zatvor u sjevernom
Brazilu, pored grada Belema.
Pobjegla je i pomo} prona{la
kod jednog od ~uvara koji ju
je zatim odveo policiji. U zatvor je, otkrilo se, dovedeno
jo{ dvoje tinejd`era, objavio je
londonskI „Daily Mail“.
Upravitelj zatvora i 19
drugih zaposlenika dobili
su otkaze, a pokrenuta je
istraga o cijelom slu~aju.
Sam zatvor je u derutnom
stanju - nema zida ni ograde,
a zadnji dio zgrade se nalazi
tik uz d`unglu.
Prva izlo`ba u „Parku 51“
U Njujorku otvoren islamski
kulturni centar s d`amijom
Islamski kulturni centar
nazvan „Park 51“ otvoren je
u Njujorku u blizini mjesta
gdje je nekada bio Svjetski
trgovinski centar, sru{en u
teroristi~kim napadima 11.
septembra 2001. godine.
Otvaranje prve izlo`be
kojoj je prisustvovao veliki
broj posjetilaca pro{lo je mirno. Sama najava izgradnje
islamskog centra je svojevremeno izazvala veliku buru
u javnosti po{to se objekt nalazi na nekoliko stotina metara od sru{enih „blizanaca“.
Centar je otvoren za
~lanove svih vjerskih zaje-
dnica, a u njemu se nalazi i
spomenik `rtvama od 11.
septembra. Zgrada islamskog
kulturnog centra jo{ nije potpuno zavr{ena, ali je predvi|eno da u njoj budu
smje{teni prostor za obrazovanje, sportski objekt, umjetni~ki studio i d`amija.
Potres u
Turskoj
X Umjereni zemljotres,
ja~ine 5,6 stepeni po Rihterovoj skali, pogodio
je ju~er isto~ni dio Turske, ali nije bilo `rtava
ni materijalne {tete. Potres se osjetio u pokrajini Erzind`an i susjednim provincijama, prenosi AFP. Zemljotresi
su ~esti u Turskoj, a
zbog lo{eg kvaliteta gradnje, ~ak i oni slabiji
ponekad odnose ljudske
`ivote.
Stranka za
seksualna prava
X U okviru ovogodi{nje beogradske Parade ponosa 2. oktobra
zvani~no }e biti osnovana Stranka za seksualna
prava (SSP), saop}ilo je
Udru`enje gra|ana
LBGT forum Srbija.
SSP }e u~estvovati na
narednim parlamentarnim izborima. Osnovna
na~ela SSP-a bit }e promocija seksualne ravnopravnosti i za{tita prava
LGBT osoba u Srbiji.
[trajk u Atini
X U Atini je ju~er
po~eo 24-satni {trajk javnog prijevoza, kao najnoviji protest protiv
vladinih mjera „stezanja kai{a“. Vozovi, autobusi, metro, tramvaji,
trolejbusi i taksi vozila,
kojima svakog dana putuje vi{e stotina hiljada
ljudi u tom vi{emilionskom gradu, potpuno
su stali. Kontrolori leta
}e, tako|er, prekinuti
rad na nekoliko sati, tako da }e tokom popodneva letovi kasniti ili
~ak biti otkazani. Predvi|en je i masovni protest zaposlenih u cijelom javnom sektoru.
[trajku se pridru`io i
izvjestan broj nastavnika kao i drugi zaposleni
u javnom sektoru.
26
Petak 23. septembar/rujan 2011.
Dnevni avaz
Dnevni avaz petak 23. septembar/rujan 2011. 27
Dnevni avaz, petak,
23. septembar/rujan 2011.
Aligator dug više od četiri metra
Tinejdžer s ulovom života
! "## Tim Stroh je 19-godišnji student s Floride koji je ulovio ulov života, aligatora dugog više od četiri
metra i teškog oko 400 kilograma.
Tim je šipkom privukao
aligatora brodici i onda ga
dokrajčio oružjem specijali-
ziranim za usmrćivanje aligatora i morskih pasa, a liči
na palicu.
Zatim su zabili harpun u
tijelo i izvukli životinju na
plovilo.
Sad planiraju glavu životinje preparirati i staviti na
zid Timove sobe, od kože s
leđa će napraviti privjeske,
od nogu lampe, a ostatak
mesa će - pojesti.
Sistem u turskoj mrtvačnici
č
đ
Općina Malatja u centralnoj Turskoj opremila je
svoju mrtvačnicu sistemom
za uzbunu u slučaju da se
osoba koja je proglašena
mrtvom vrati u život.
-Ugrađeni detektoriuhladnoj komori bilježe svaki, čak
najslabiji pokret, i zvone na
uzbunu - objasnio je Akif Kajadurmup, direktor groblja.
Vrata hladnih odjela u
kojima se čuvaju tijela prije
ukopa
opremljena
su
uređajima za automatsko otvaranje koji se aktiviraju na
najmanji dodir iz unutrašnjosti.
Mrtvačnica može primiti 36 tijela i bit će otvorena
iduće sedmice.
Šokantno otkriće
č Grim (Graeme) je naizgled obična mačka, ali s neobičnom misijom. Svaki
dan ispraća i dočekuje vlasnicu koja se vraća s posla
vozom.
- Uvijek zna tačno u kojem sam vagonu i, kad se
vrata otvore, dočeka me iza
žute linije - kazala je vlasnica Nikol Vajnrih (Nicole
Weinrich), dodajući da je
Grim postala senzacija na
željezničkoj stanici u predgrađu Melburna.
M
M
č č Vrtić u Malmeu na
jugu Švedske najavio je
da će testirati upotrebu
GPS sistema za lociranje djece kad idu u šetnju.
Odašiljači će slati
signale na mobitel koji
će zvoniti ako se neko
dijete suviše udalji.
Sistem je osmišljen da
pomogne onima koji
brinu o djeci. Zvanično će biti lansiran
18. oktobra.
IMETAK Magazin “Forbes” objavio listu za 2011. godinu
Prvi put u prvih deset ušao je i biznismen Džordž Soroš, čije je bogatstvo
procijenjeno na 22 milijarde dolara
Osnivač kompjuterskog
giganta “Microsofta” Bil
Gejts (Bill Gates) nalazi se
na vrhu “Forbesove” liste
najbogatijih Amerikanaca
za ovu godinu s imovinom
vrijednom 59 milijardi dolara.
Prvi put u prvih deset
ušao je i biznismen Džordž
Soroš (George Soros), čije je
bogatstvo procijenjeno na
22 milijarde dolara. On je na
sedmom mjestu liste američkog magazina za 2011. godinu.
Bogatstvo Bila Gejtsa
ove je godine uvećano za pet
milijardi dolara u odnosu na
2010.
Investitor Voren Bafet
(Waren Buffett) ove je godi-
ne na drugom mjestu. Njegovo bogatstvo smanjeno je
za šest milijardi dolara u odnosu na prethodnu godinu i
ono trenutno iznosi 39 milijardi.
Izvršni direktor kompanije “Oracle” Lari Elison
(Larry Ellison) na trećem je
mjestu, s bogatstvom vrijednim 33 milijarde dolara, što
je za šest milijardi dolara
više u odnosu na 2010. godinu.
Trojica članova porodice Volton (Walton), potomci osnivača lanca prodavnica “Wal-Mart” Sema
Voltona (Sam), također se
nalaze među deset najbogatijih na listi američkog
magazina.
Gejts: Imovina vrijedna 59 milijardi dolara
Britanac na rubu šume napravio dom
ć Na potpuno održivu kuću u Velsu utrošio je samo tri hiljade funti
Među borcima i osmogodišnjaci
Nakon što su otkrili da se
u nemilosrdnom sportu sada tuku i dječaci od samo
osam godina, borbe u kavefu
našle su se pod oštrim kritikama. Na uznemirujućim
snimkama iz kluba “Greenlands Labour” u britanskom Prestonu vidi se kako
se dječaci bore bez kaciga i
štitnika. Tuku se dok posjetioci navijaju.
U jednom trenutku jedan
maleni borac je zaplakao. U
kafez je ušao medicinski tim
kako bi vidjeli može li nastaviti borbu. U pauzama, polugole hostese paradiraju s oznakom runde. Organizatori
se brane kako je sport siguran,
a roditelji u gledalištu.
Međutim, ljekari i stručnjaci
se ne slažu.
Ipak, organizator Stiven
Najtingejl (Steven Nightingale, 28) profesionalni borac
u kafezu, kaže kako je sve sigurno i vrlo popularno.
Britanac Sajmon Dejl (Simon Dale) u samo četiri mjeseca svojoj porodicisagradio je
pravu kuću hobita. Izmučen
kreditima, otplatamai ratama,
Sajmon je uzeo stvar u svoje
ruke i, koristeći samo dlijeto,
motornu pilu i čekić, sagradio
je kuću na padini u Velsu.
Na potpuno održivu
kuću utrošio je samo tri hiljade funti. Za podove je koristio staro drvo, a vodu
preusmjerio iz obližnjeg izvora. Dok je gradio kuću, supruga Jasnim (Jasmine) i
njihovo dvoje djece živjeli
su u obližnjem selu.
- Biti sam svoj arhitekta
je zabavno i omogućava vam
da stvarate i uživate u onome
što volite - rekao je Dejl.
Vlasnik šume kraj koje je
Sajmon izgradio svoj dom
bio je oduševljen idejom što
će neko živjeti tu i brinuti se
Dejl: Više nije mogao podnijeti kredite
o šumi. Prvi korak bilo je iskopavanje brda, nakon čega
je Sajmon gradio drveni kostur kuće. Nastamba je
obložena krečom umjesto
cementom. Osvjetljenje u
kući osiguravaju solarni paneli, a frižider hladnoću dobiva od hladnog zraka ispod
temelja.
- Bilo je teških trenutaka i
bili smo iscrpljeni. Ali sada
imamo svoj dom u prirodi i
nije nam žao truda i rada - napisala je Jasmin na internetu.
Dnevni avaz petak 23. septembar/rujan 2011. 29
30
Petak 23. septembar/rujan 2011.
Dnevni avaz
Dnevni avaz petak 23. septembar/rujan 2011. 31
32
Petak 23. septembar/rujan 2011.
Dnevni avaz
Dnevni avaz, petak,
23. septembar/rujan 2011.
Umjetnici iz BiH i regije predstavitće sedanas u
Berlinu zajedničkom izložbom “Spaceship Yugoslavia -The Suspensionof
Time” (“Svemirski brod
Jugoslavija - Suspenzija
vremena”), javlja Fena.
Umjetnici koji izlažu
djela su Adela Jušić, Lana
Čmajčanin, Alban Muja,
Bojan Fajfrić, Damir Ra-
L
U Bošnjačkom institutu u Sarajevu u utorak u
19.30 sati u organizaciji JU
“Sarajevo art” bit će
održan koncert klasične
španske muzike za gitaru i
glas. Nastupit će mecosopran Selma Gušić i Adnan
Ahmedić na gitari. Cijena
ulaznica je 5 i 10 KM.
Selma je počela učiti
pjevanje kod profesorice
Gordane Topić, a diplomirala
je na Muzičkoj akademiji u Sarajevu u klasi profesorice Paše
Gackić.
D. Z.
L
šć ć L
TELEX TELEX TELEX
dović, Igor Grubić, Hristina
Ivanoska, “Klopka za pionira”, Marko Krojač, Marijan
Crtalić, Marcel Mališ, Grupa
“Spomenik”, Peter Mlakar,
Laibach, Vesna Pavlović...
NAŠA TEMA Kako danas žive bh. pisci
ž
ć
Sa snimanja u sarajevskom hotelu “Saraj”
(Foto: S. Jordamović)
Otkrivamo detalje “Venuto al mondo”
Posljednje dane života Nedžad Ibrišimović proveo na rubu
egzistencije Prava književnost se ne prodaje, kaže Duraković
Duraković: Sve je
komercijalizirano
Akmadžić: Polupismeni
tipovi
Hajdarević: Držati do
digniteta
Ono što nije zapisano, nije se ni desilo. Pisani tragovi
koje su nam u nasljedstvo
ostavili naši preci najvjerodostojniji su svjedoci našeg
postojanja, identiteta, dakle
onoga što mi jesmo. To je
čuvar naše prošlosti, sadašnjosti, ali i budućnosti.
BiH je uvijek imala autore iz čijih pera su izlazili biseri mudrosti. Učili su nas o
nama samima, životu, historiji, prijateljstvima, ljubavi,
upozoravali... Među njima
su, podsjetimo se, nobelovac
Ivo Andrić, Meša Selimović, Derviš Sušić, Tin Ujević, Antun Branko Šimić,
Aleksa Šantić, Svetozar
Ćorović... Tradicija dobrog
pera nastavljena je i danas.
njegovi djeca i žena danas su
na rubu egzistencije.
Upravo iz tih razloga smo
otvorili dobro poznatu temu
- kako danas žive bh. pisci.
Jer, očigledno je da je moramo često ponavljati kako
sudbina slična Ibrišimovićevoj ne bi zadesila i druge
u vremenu kada je država postala maćeha za ljude poput
njega.
- Ne možemo da živimo
od svoga rada. Da bismo
preživjeli, moramo da radimo nekoliko poslova istovremeno. Ja radim kao izvršna
direktorica PEN centra,
pošto sam završila naše jezike, onda i lektoriram, prevodim s engleskog jezika, objavljujem tekstove u novinama
i jedva preživljavam. Ono što
je prava književnost se ne
prodaje, prodaju se knjige
koje nemaju baš puno
zim Akmadžić kaže da je položaj pisca u današnjem
društvu izuzetno težak.
Pučki ukus
Jedan od velikih bh. pisaca, akademik Nedžad Ibriši-
Neki od savjeta pisaca
kako bi se situacija popravila nabolje:
Autorske agencije
trebaju raditi bolje, a to
podrazumijeva da onaj ko
koristi književno djelo treba platiti nadoknadu.
Poštovati autorska prava.
Potrebno nam je ministarstvo kulture i sporta
na državnom nivou.
Postaviti kompetentne atašee za kulturu da bi
se knjige što više prevodile
na svjetske jezike.
Napraviti kvalifikaciju da bi se održao rad
značajnih autora.
Biblioteke bi trebale
otkupljivati knjige, kao što
je to nekada bilo.
mović nedavno nas je napustio. Način na koji je ovaj čovjek proveo posljednje dane
svog života i situacija u kojoj
sada živi njegova porodica
trebaju biti sramota za sve
nas. Ibrišimović do jučer, a
književne vrijednosti. To je
podilaženje pučkom ukusu,
ali situacija nije ništa bolja ni
u svijetu, jer sve se komercijaliziralo - kaže pjesnikinja
Ferida Duraković.
Istaknuti bh. pisac Ha-
Postavljanje uvjeta
- Nemamo adekvatnu politiku preko naših atašea za
kulturu u svijetu, to su stvarno polupismeni tipovi, koji
ne znaju prezentirati ne samo književnost nego bilo šta
od kulture iz BiH. Dakle, to
su neke stvari koje indirektno utječuna položajpisca. Ja
nemam nekih problema,
profesionalni sam pisac, moje se knjige čitaju, međutim,
da ja nisam lično angažiran,
mislim da bih bio na prosjačkom štapu. Niko ništa ne
radi na publikaciji knjige,
sve je komercijalizirano i
mislim da će nam se to obiti o
glavu. Jer, ako hoćemo u
Evropu, jedan od vrlo važnih
segmenata je kultura mišljenja je Akmadžić.
Pisac Hadžem Hajdarević ističe da postoji Međunarodna konvencija o autorskim pravima, čiji potpisnik
je i BiH. Književniku prema
njoj pripada 20 posto od prodajne cijene knjige, ali toga
se ne pridržava nijedan izdavač.
- Mogu živjeti od prodaje
svojih knjiga, ne mogu se
žaliti. To je tako, jer ja postavljam uvjete, a izdavači su
svjesni da sam tiražan pisac.
Ja pravim koncept ugovora s
izdavačem, napravim po pet
verzija ugovora dok se ne dogovorimo. Pisac treba da
drži do svog digniteta, do
svog djela - kaže Hajdarević.
M. ČUSTOVIĆ
Pjetro nije Gemin sin, Gojko odlazi s
Askom Pred kamerama i reditelj
Snimanje filma “Venuto
al mondo” italijanskog reditelja Serđa Kastelita (Sergio
Casttellito), prema romanu
njegove supruge Margaret
Makantini (Macantini), jučer je nastavljeno na sarajevskom groblju Lav.
Kako saznajemo, i reditelj Kastelito pojavit će se
pred kamerom. On u filmu
glumi supruga Penelope
Kruz (Cruz), a otkrivamo
još neke detalje ove priče.
Pjetro junior, naime, nije
Penelopin sin, nego plod silovanja.
Gema (Penelopa Kruz)
je sve vrijeme znala istinu o
Pjetru, ali pošto je živjela u
uvjerenju da je on sin njene
velike ljubavi, fotoreportera
Diega (Emil Hirš), koji je
poginuo u ratu na našim
prostorima, to joj nije smetalo. No, Pjetrov pravi otac
je ratni zločinac, ali dječak
za to nikada neće saznati.
Turska glumica Sadet
Isil Aksoj (Saadet Aksoy),
koja glumi Asku, pojavit će
$
Penolopa Kruz na snimanju filma “Venuto al
mondo” ima i dublericu.
Kako saznajemo, Špankinju u nekim scenama mijenja mlada bh. glumica
Merima Lepić.
se u drugom dijelu filma, koji će se snimati na Korčuli, i
ona je zapravo prava majka
Pjetra (Pietro Casttellito).
Na koncu, Gojko (Adnan
Hasković), koji je zaljubljen
u Gemu, neće ostati s njom,
već s Askom.
Prema planovima filmske ekipe, danas je posljednji
dan snimanja prvog dijela
filma u BiH, a snimat će se
na sarajevskom izletištu
Vrelu Bosne.
M. Ču.
Spec
”Vuk i sedam jarića u muzeju bajki” autora Predraga
Bjeloševića, koji zajedno s Biserkom Kolevskom potpisuje i režiju, predstava je koja je u izvedbi Dječijeg pozorišta
Republike Srpske obilježila četvrti dan 19. susreta pozorišta/kazališta lutaka BiH u Bugojnu.U okviru "Programa
plus" Teatra Fedra Bugojno je odlično odigrala "Igre u pijesku", reditelja Senade Milanović i Amela Ugarka.
Djelo Dževada Kapetanovića
!
'"!
# '
U prostorijama sarajevske općine Stari Grad preksinoć je upriličena promocija knjige Dževada Kapetanovića “Oj, državo, odnio te
đavo”, javlja Fena. Knjiga se
sastoji od šest priča u kojima
autor prati sudbine običnih
ljudi u uvjetima velikih
društvenih promjena u periodu nakon Drugog svjetskog rata. Promotori knjige
bili su Goran Behmen i Jovan Divjak.
- Pred vama je knjiga
priča s više ljudskih ispovi-
jesti, život na nizbrdici i usponu - dramatika životnog
preokreta. Kapetanović pripovijeda o svakodnevici i
običnim malim ljudima čije
životne situacije, trenutke i
sudbine osvjetljava s posebnim razmišljanjem, osjećanjima i čovjekoljubljem
- rekao je Divjak.
Sredstva od prodaje knjige “Oj, državo, odnio te
đavo” autor će donirati
Udruženju “Obrazovanje
gradi BiH”, koje je i izdavač
ovog djela.
34
Petak, 23. septembar/rujan 2011.
oglasi
Dnevni avaz
Preduzeæe Cognor Veting Stahlhandel d.o.o.
Sarajevo objavljuje
OGLAS
Za prijem u radni odnos
1. na radno mjesto skladištar (1 izvršilac)
Opšti uslovi: - SSS /VKV/KV
- vozaèka dozvola B kategorije
Kandidati trebaju dostaviti biografiju, dokaz o
struènoj spremi i po`eljno je da dostave preporuke prethodnog poslodavca ukoliko imaju
prethodnog radnog iskustva.
Od posebnih uslova po`eljno je da je kandidat
osposobljen za rukovanje viljuškarom.
Prijave s dokazima o ispunjenju uslova iz oglasa
kandidati treba da dostave na adresu:
Cognor Veting Stahlhandel d.o.o. Sarajevo,
Tvornièka broj 3
71 000 Sarajevo s naznakom "za prijavu na oglas"
Oglas ostaje otvoren do 30.09.2011. godine.
OP]INSKI SUD U ZAVIDOVI]IMA
Zemlji{noknji`ni ured
Broj: 042-0-DN-11-000 146
Zavidovi}i, 08. 09. 2011. godine
Na osnovu ~lana 63. i ~lana 67. Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH („Slu`bene novine FBiH“ broj 19/03 i
54/04), Op}inski sud u Zavidovi}ima
NAJAVLJUJE
USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[[email protected] ULO[KA
U zemlji{noknji`nom predmetu broj: 042-0-DN-11-000146, a po zahtjevu [ahbaz Mevludina sin Hakije iz Maglaja, Donji Uli{njak bb u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka.
Nekretnine za koje se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak su upisane:
u posjedovni list broj 1188, katastarska op}ina Gostovi}, ozna~ene sa:
- katastarska ~estica broj 4386/1 „Luka“, oranica 2 klase povr{ine 652 m2
- katastarska ~estica broj 4386/3 „Luka“, oranica 2 klase povr{ine 48 m2
- katastarska ~estica broj 4389/1 „Luka“, oranica 3 klase povr{ine 1924 m2
- katastarska ~estica broj 4389/2 „Luka“, oranica 3 klase povr{ine 306 m2
Prema podacima iz katastra, posjednik navedenih nekretnina je [ahbaz Mevludin Hakijin, Maglaj, G. Uli{njak,
sa dijelom 1/1.
Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na tim nekretninama da svoje pravo prijave u
roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo prvo
ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{nokji`nog ulo{ka.
Lica koja pola`u pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje sljede}ih 90
dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava,
zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza.
oglasi
Dnevni avaz
petak, 23. septembar/rujan 2011.
35
OP]INSKI SUD U ZAVIDOVI]IMA
Zemlji{noknji`ni ured
Broj: 042-0-DN-11-000 151
Zavidovi}i, 08. 09. 2011. godine
Na osnovu ~lana 63. i ~lana 67 Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH („Slu`bene novine FBiH“ broj 19/03 i 54/04), Op}inski sud u Zavidovi}ima
NAJAVLJUJE
USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[[email protected] ULO[KA
U zemlji{noknji`nom predmetu broj: 042-0-DN-11-000151, a po zahtjevu Guti} Bege sin Saliha iz
Banovi}a, Omazi}i bb u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka.
Nekretnine za koje se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak su upisane u posjedovni list broj 439,
katastarska op}ina Gosvica, ozna~ene sa:
- katastarska ~estica broj 238/1 „Kamenik“, pa{njak 2 klase povr{ine 289 m2
- katastarska ~estica broj 238/2 „Kamenik“, pa{njak 2 klase povr{ine 421 m2
Prema podacima iz katastra, posjednik navedenih nekretnina je Guti} Bego Salihov, Banovi}i,
Omazi}i 135, sa dijelom 1/1.
Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u
suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka.
Lica koja pola`u pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje sljede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza.
OP]INSKI SUD U ZAVIDOVI]IMA
Zemlji{noknji`ni ured
Broj: 042-0-DN-11-000 148
Zavidovi}i, 08. 09. 2011. godine
Na osnovu ~lana 63. i ~lana 67 Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH („Slu`bene novine FBiH“ broj
19/03 i 54/04), Op}inski sud u Zavidovi}ima
NAJAVLJUJE
USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[[email protected] ULO[KA
U zemlji{noknji`nom predmetu broj: 042-0-DN-11-000148, a po zahtjevu Joldi} Vahida sin Abdulaha
iz Mednjika b.b., op}ina Zavidovi}i u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka.
Nekretnine za koje se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak su upisane:
u posjedovni list broj 1342, katastarska op}ina Rujnica, ozna~ene sa:
- katastarska ~estica broj 368 „Rijeka“, livada 4 klase povr{ine 1406 m2
- katastarska ~estica broj 1945 „Obala“, {uma 4 klase povr{ine 619 m2
- katastarska ~estica broj 2399/2 „Usuki}a njiva“, oranica 5 klase povr{ine 1055 m2
Prema podacima iz katastra, posjednik navedenih nekretnina je Joldi} Vahid Abdulahov, Zavidovi}i, Mednjik, sa dijelom 1/1. Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na tim
nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i
da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka.
Lica koja pola`u pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje sljede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u
produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada
pribavljenih dokaza.
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON SARAJEVO
OP]INSKI SUD U SARAJEVU
Broj: 65 0 P 098328 09 P
Sarajevo, 15. 06. 2011. godine
Tu`itelj: NLB Tuzlanska Banka DD Tuzla
Tu`eni: Rifet Sinanovi} i dr.
Radi: Isplata duga
Vsp: 25.397,84
Na osnovu ~l. 348. ZPP-a objavljuje
POZIV
Za SINANOVI] RIFET, Rakovica do broj 45,
Sarajevo
Pozivate se kao stranka na pripremno ro~i{te
zakazano za dan UTORAK, 11. 10. 2011. godine u 12,00 sati, pred ovaj sud u SUDNICA 6,
SOBA 103/1.
Sudija
Amela Selimovi}-Fazlagi}
NAPOMENA:
Ako na pripremno ro~i{te ili na ro~i{te za
glavnu raspravu ne do|e uredno obavije{teni
tu`itelj, smatrat }e se da je tu`ba povu~ena,
osim ako tu`eni ne zahtijeva da se ro~i{te
odr`i (~l. 84. st. 1. ZPP-a).
Ako na pripremno ro~i{te ili na ro~i{te za
glavnu raspravu ne do|e uredno obavije{teni
tu`eni, ro~i{te }e se odr`ati bez njegovog prisustva (~l. 84. st. 2. ZPP-a).
Najkasnije na pripremnom ro~i{tu stranke
su du`ne iznijeti sve ~injenice na kojima zasnivaju svoje zahtjeve i predlo`iti sve dokaze koje
`ele izvesti u toku postupka, te na pripremno
ro~i{te donijeti sve isprave i predmete koje `ele
upotrijebiti kao dokaz (~l. 77. ZPP-a).
Na pripremnom ro~i{tu sud }e rje{enjem
odrediti dan i sat odr`avanja glavne rasprave,
pitanja o kojima }e se raspravljati, dokaze koji
}e se izvesti i koje osobe }e biti pozvane na
glavnu raspravu (~l. 94. st. 1. ZPP-a), pri
~emu se stranke upozoravaju da sud mo`e
odrediti da se glavna rasprava mo`e odr`ati
odmah nakon pripremnog ro~i{ta (~l. 94. st. 3.
ZPP-a).
36
Petak, 23. septembar/rujan 2011.
Dnevni avaz
oglasi
Dnevni avaz petak 23. septembar/rujan 2011. 37
Mula je muslimanska titula koja pripada učenim ljudima ili vjerskim
vođama?
Kopernikanski sistem ili kopernikanski
princip je model solarnog sistema?
Drevni grad Gordij, prema legendi,
osnovao je seljak Gordije?
1
2
3
1. TAČNO
Mula - učen čovjek,
vjerski vođa
Mula je muslimanska titula
koja
pripada
učenim ljudima
ili
vjerskim
vođama, a naročito se koristi
na Bliskom istoku i Indijskom potkontinentu. Riječ mula znači gospodar i susreće se i u sjevernoj Africi kao
počasna titula koja se dodaje imenu kralja,
sultana ili pripadnika plemstva.
U današnje vrijeme mulama se nazivaju
razne vjerske vođe, uključujući nastavnike
u vjerskim školama upućene u kanonske
zakone, posvećena lica koja vode molitvu u
džamijama te učače Kur'ana.
Ovim terminom često se označava cijela
društvena klasa koja istrajava u tradicionalnoj interpretaciji islamskog vjerskog
učenja.
2. TAČNO
Kopernikanski obrat shvatanja svemira
Kopernikanski sistem ili kopernikanski
princip je model solarnog sistema koji se
koncentrira na Sunce,
sa Zemljom i drugim
planetama koje se
okreću oko njega. Formulirao ga je Nikola
Kopernik sredinom
16. stoljeća. Postavljanje Sunca u središnji položaj objasnilo je
očito kretanje planeta u odnosu na nepomične zvijezde i bilo je istinitije od
ptolomejskog sistema.
Naučno gledano, kopernikanski sistem
doveo je do vjerovanja u mnogo veći svemir
nego ranije (jer ako se Zemlja vrti oko
Sunca, zvijezde moraju biti veoma daleko
kad ne mijenjaju svoj položaj). Skidanje
Zemlje s prijestolja centra svemira dovelo
je do potpune pometnje: kopernikanski
sistem osporio je cio sistem antičkog autoriteta i zahtijevao je potpunu promjenu u
filozofskoj koncepciji svemira.
3. TAČNO
Seljak Gordije smislio
poznati čvor
Drevni grad Gordij, prema legendi,
osnovao je seljak
Gordije koji je kasnije postao kralj
Frigije i načinio dovitljivo
smišljen
Gordijev čvor. Gordij je ostao politički
centar Frigije (na
slici) dok ga početkom sedmoga stoljeća
prije nove ere nisu pregazili Kimerijci.
Iako je ponovo izgrađen pod Perzijancima,
nikada nije povratio staru slavu.
Ovaj drevni grad smješten u današnjoj
sjeverozapadnoj Turskoj, zahvaljujući
svojim ruševinama, dao je mnogo važnih
podataka o drevnoj frigijskoj kulturi. Iskopavanja su otkrila naselja iz ranog
bronzanog doba i hetitskog perioda, ali
grad je stigao do vrhunca slave kao bogata
prijestonica Frigije u devetom i osmom
stoljeću prije nove ere.
Dnevni avaz, petak,
23. septembar/rujan 2011.
VELIKA BRITANIJA Revolucionarno otkriće ili još jedna prevara
Tablete koje su testirane na 480 žena, treba piti tri puta na dan,
a njeni sastojci regeneriraju duboki sloj kože
Britanski naučnici razvili su
tabletu koja smanjuje bore na licu. Njena prodaja počinje danas, a tvorci ovog čuda tvrde da
može smanjiti bore za trećinu.
Tablete koje su testirane na
480 žena, treba piti tri puta na
dan, a njeni sastojci regeneriraju duboki sloj kože. Podmlađivanje postaje vidljivo nakon 14 sedmica.
Mjesečna doza prodavat će se
za 35 britanskih funti, a u sebi
sadrži smjesu ekstrakta iz hrane
koji napadaju genetske uzroke
starenja. Starenjem, nivo estrogena kod žena pada, a koža
proizvodi manje kolagena.
Zbog toga koža nije tako glatka
ni elastična kao ranije.
Većina krema protiv bora
djeluje na gornji sloj kože, epidermis, pa nisu toliko djelotvorne.
Dr. Džon Kejsi (John Casey), voditelj inovatorskog tima
iz kompanije “Unilever”, koja je
i proizvela tabletu, kaže da
njihov proizvod djeluje jer aktivira gene koji proizvode estrogen i kolagen.
Time se smanjuje oštećenje
u dubokom sloju kože koji se zove dermis.
Budući da se sastojci tablete
već zasebno prodaju, tablete nisu trebale posebnu dozvolu.
Prodavat će se u podružnicama
“Dove Spa” te na njihovoj internet-stranici.
ORDINACIJA
č
Bila sam na pregledu
kod ortopeda koji planira da
mi uradi artroskopiju ručnog
zgloba zbog velikih bolova.
Zar artroskopija nije metoda
koja se primjenjuje kod povreda koljena, pita čitateljica iz
Tuzle.
Artroskopija (arthros zglob, scopein - gledati) je operativna tehnika kojom se mogu izvesti najrazličitiji zahvati
na zglobovima i vanzglobnim
W:57.468pt
H:83.931pt
Podmlađivanje
postaje vidljivo
nakon 14
sedmica
M
Tačno
Netačno
Zijevanje regulira temperaturu u mozgu i sprečava pregrijavanje,
otkriva studija Univerziteta “Princeton”.
Gotovo 40 posto ispitanika zijevnulo je zimi u prvih pet minuta
po izlasku vani, dok je postotak onih koji su zijevali ljeti niži od deset posto.
Zijevanje hladi mozak izmjenom topline s hladnim zrakom
koji udišemo. Upravo zato više zijevamo zimi nego ljeti, jer preko
ljeta udišemo topli zrak koji ne može ohladiti mozak.
Doc. dr. sci. Reuf
Karabeg
prostorima.
Najčešće se radi artroskopija koljena, mada nema dijela
lokomotornog aparata koji ne
može biti artroskopiran,
počevši od ramena, laktova,
ručnih zglobova, kukova, gornjeg nožnog zgloba, malih
zglobova ruku i stopala do endoskopije kičmenog kanala.
Danas koristimo artroskopiju i u hirurgiji izvanzglobnih prostora, npr. u hirurškom
liječenju sindroma karpalnog
kanala, bolesti Ahilove tetive,
ramena, plantarnih fasciitisa.
Spec
W:138.16pt H:128.03pt
Razlog zašto pivo nije dobro za seksualni život muškaraca
leži u hmelju. Ovaj sastojak piva sadrži fitoestrogene, koji imaju
utjecaj na tijelo slično ženskim spolnim hormonima. Istraživanja provedena u različitim zemljama pokazala su da fitoestrogeni
smanjuju izlučivanje testosterona. Kao rezultat toga seksualna
želja opada.
Dnevni avaz petak 23. septembar/rujan 2011. 39
Glumica pala u kući
Dnevni avaz, petak,
23. septembar/rujan 2011.
BHRT Nema ko da finalizira dogovor
S bolovanja ću se vratiti na mjesto rukovodioca
nam je Durmo Ozvaničenje sara
Holi Beri (Halle Berry)
slomila je nogu u Španiji,
gdje boravi zbog snimanja
svog novog filma “Cloud
Atlas”. Za nezgodu ipak nije
kriv posao. Lijepa je glumica bila u kući u kojoj boravi u
Španiji te je krivo stala i pala.
Odveli su je u bolnicu, gdje
su joj stavili gips te se kući
vratila u invalidskim kolicima.
Zbog njene nezgode snimanje filma ne trpi previše.
Reditelji Tom Tikver (Tykwer), Endi Vačovski (Andy
Nakon što je procurilo da
je za 15. septembar bilo planirano da BHRT s Harijem
Varešanovićem te autorima
bh. pjesme za Eurosong
2012 potpiše ugovor o predstavljanju BiH u Bakuu, u
Sivom domu nastupila je
tišina. Uzaludno su Hari,
Fahrudin Pecikoza i Vladimir Graić Graja čekali poziv
koji im je najavljen.
Naši izvori s BHRT-a su
nam kazali da ugovor s Harijem i ekipom može potpisati
samo Nermin Durmo, v. d.
generalnog
direktora
BHRT-a, ali on je na bolovanju.
Ali, kako doznajemo,
upravo ta formalnost mogla
bi biti kamen spoticanja u
ovom projektu. Jer Durmo
nam je jučer rekao da se ne
misli tako brzo vratiti na posao s bolovanja te nam otkrio i da se neće vratiti na
mjesto v. d. generalnog direktora BHRT-a.
- Mjesto na koje ću se vratiti nakon što se oporavim
od operacije je rukovodilac
Wachowski) i Lana Vačovski snimaju scene u kojima
se Holi vidi samo od struka
naviše te one u kojima nje
nema. Čak koriste i dublericu za neke scene.
Holi je to prvi film nakon
podosta vremena u kojem se
pojavljuje pred kamerom, a
očito s njim nema previše sreće.
Nedavno je snimala i u
Škotskoj, gdje se za potrebe
uloge potpuno preobrazila.
S perikom na glavi i u staromodnoj odjeći, glumica je
bila teško prepoznatljiva.
Uhvaćena u prekoračenju brzine
Ž
Durmo: Oporavak od operacije
marketinga. Zaista ne znam
ko će biti generalni direktor
BHRT-a i ko će potpisivati
ugovore te vrste - rekao nam
je Durmo jučer.
Kako je “Dnevni avaz”
ekskluzivno objavio, Dejan
Kukrić, prvi čovjek BH Eurosonga, ponudio je Hariju
da predstavlja BiH na Eurosongu u Azerbejdžanu, a na
pjesmi već rade kompozitor
Vladimir Graić Graja i tekstopisac Fahrudin Pecikoza.
L. SARAJLIĆ-RAMOVIĆ
Novi spot grupe
’
’ Riječ je o numeri koja je na You
Članovi grupe “Dubioza
kolektiv” prekjučer su na
nekoliko lokacija u Sarajevu
snimali spot za pjesmu “Kokuz” s albuma “5 do 12”. Riječ je o numeri koja je na
YouTubeu zabilježila milion i po posjeta te je popu-
Bindhen:
Nije imala
poseban tretman
Supermodel Žizel
Bindhen (Gisele Bundchen) uhvaćena je u
prekoračenju brzine, ali
lijepa Brazilka je zaradila samo usmenu opomenu saobraćajnogpolicajca. Prema službenim izvještajima, Žizel je dionicom ceste u Barnstejblu, na kojoj je ograničenje brzine 90 kilometara na sat, svojim
“cadillacom” SUV-om
prošla brzinom od 112
kilometara na sat.
Policajac ju je nakon
zaustavljanja upozorio
da je na tom području
ograničenje brzine 90, a
ne 105 kilometara na sat,
kao u većini drugih dijelova američke savezne
države Masačusets. U
policiji napominju da lijepa Žizel “nije imala nikakav poseban tretman”.
Milinković: Snimanje naredne sedmice
“U meni sve zna da volim te”
ć
’’
Maja Milinković naredne sedmice snimit će spot za
pjesmu “U meni sve zna da
volim te”, koja će najaviti
njen drugi album.
- Još nisam odredila
tačan dan snimanja, ali će to,
kao što sam i navikla svoje
fanove, biti neobičan spot.
Uvijek pokušavam biti originalna i vjerujem da će mi
to i ovaj put poći za rukom. U
novom videozapisu pojavit
će se i ansambl “Cabaret”
Alme Ferović, s kojim već
nekoliko dana uvježbavam
koreografiju - kaže Maja Milinković.
D. Z.
Odlična atmosfera na snimanju
larni bh. bend upravo zbog
toga i odlučio realizirati ovaj
videoklip. Produkciju potpisuje agencija “Fabrika”, a
najveći dio spota odvija se u
toaletu KSC-a Skenderija.
- Sa spotom za pjesmu
“Kokuz” želimo, na neki
Dnevni avaz, petak,
23. septembar/rujan 2011.
za Eurosong
ć
"
marketinga, neću više biti direktor, rekao
dnje očekivalo se 15. septembra
Hari: Dobio ponudu
da predstavlja BiH
Kibler: Nemam svoj tip muškarca
Stejsi Kibler u intervjuu za “People”
Idealan muškarac morao bi imati dobar smisao za humor
“Dubioza kolektiv”
Tubeu zabilježila milion i po posjeta
način, zaokružiti priču albuma “5 do 12”, čiju koncertnu promociju radimo već
skoro dvije godine. Željeli
smo videoklip izbaciti
početkom septembra, ali
smo to morali odložiti zbog
nekih produkcijskih kom-
plikacija. Spot je od danas u
fazi montaže i mi sami jedva
čekamo da vidimo kako će
sve ispasti na kraju, jer smo
vrlo zadovoljni snimljenim
materijalom - ističe član
“Dubioza kolektiva” Brano
Jakubović.
Bend se, inače, posljednjih dana intenzivno priprema za nastup u Sarajevu
u sklopu dvodnevnog muzičkog događaja “Tuborg
Green Spot”. Koncert će 30.
septembra biti održan ispod
velikog šatora kapaciteta
2.500 posjetilaca koji će biti
postavljen ispred dvorane
Zetra.
Pored “Dubioze”, na
ovom hepeningu će učestvovati i “Hladno pivo”, “Billy
Andol”, “Uncle Sam Decided”, “Čovek bez sluha” i
“Lude žene”.
- Nakon serije nastupa po
inozemstvu konačno smo
ponovo u našoj BiH. Koncert u sklopu “Tuborg
Green Spota” bit će ujedno i
svojevrsna bh. promocija
našeg novog albuma “Wild
Wild East”, jer ćemo publici
u Sarajevu predstaviti numere s tog CD-a - govori pjevač “Dubioze kolektiva” Almir Hasanbegović.
H. P.
Stejsi Kibler (Stacy Keibler) je otkrila kako je i nju
samu veza s Džordžom Klunijem (George Clooney)
potpuno iznenadila. Seksi
hrvačica s poznatim je holivudskim zavodnikom u vezi
od prošlog mjeseca, a kaže da
novog momka uopće nije
tražila otkad je prekinula s
Džefom Staltsom (Geoff
Stults) prošle godine.
- Samo sam živjela u tre-
nutku, nisam tražila dečka.
Ne razmišljam o budućnosti, i dalje živim samo za ono
što mi se trenutno događa.
To je bila moja novogodišnja odluka i pokazalo se
da odlično djeluje za sada rekla je Stejsi časopisu “People”.
Zgodna hrvačica je otkrila da se Džordž ne uklapa
u njen tip muškarca jer takav
tip za nju, zapravo, ni ne pos-
Za Stejsi Kibler čak i
bivši momak ima samo riječi hvale.
- Ona može biti svačiji
najbolji prijatelj. Od one je
vrste djevojaka s kojima se
svi vole i žele družiti - kaže
Džef Stalts.
toji. No, zato je opisala kakav bi trebao biti njen idealan muškarac.
- Mislim da bi morao
imati samo dobar smisao za
humor. I biti pristojan. Mislim da bi to morao biti neko
iskren i neko ko se voli dobro zabavljati što god da radi
- kaže Stejsi.
Zvijezda “Kostiju” postala mama
š
Frenkie:
Sutra u
Tvornici
kulture
Dešanel kao
agentica Bouns u
seriji “Kosti”
Nastup tuzlanskog repera
’
’ !
Glumica Emili Dešanel
(Emily Deschanel), najpoznatija po glavnoj ženskoj
ulozi agentice Bouns (Bones) u istoimenoj popularnoj televizijskoj seriji “Kosti”, postala je po prvi put mama. Ona i njen suprug Dejvid Hornzbi (David Hor-
nsby) prekjučer su dobili sina. Portparol glumice potvrdio je da se mama i beba osjećaju dobro te da je poznati
par sina nazvao Henri (Henry). Emili se za glumačkog
kolegu udala u septembru
prošle godine, a da očekuju
dijete, objavili su u martu.
Adnan Hamidović Frenkie sa svojim bendom “Montirani proces” sutra će
održati koncert u zagrebačkoj Tvornici kulture. Tuzlanski reper tvrdi kako za
njegov nastup u hrvatskoj
prijestonici vlada veliki interes.
- Prilično sam siguran da
će Tvornica biti ispunjena,
jer su mi ljudi iz moje izdavačke kuće “Menarta” javili
da je potražnja za ulaznica-
ma više nego pristojna. Ovo
nije moj prvi nastup u Zagrebu, ali je, definitivno, jedan od značajnijih, stoga
jedva čekam da stanem na
scenu - kaže Frenkie.
Početkom narednog
mjeseca hip-hop muzičara
očekuje rad u žiriju muzičkog takmičenja “Red
Bull MC Battle”, koje će
biti održano 1. oktobra u
sarajevskom Domu mladih.
H. P.
42
Petak 23. septembar/rujan 2011.
Dnevni avaz
Dnevni avaz petak 23. septembar/rujan 2011. 43
44
Petak, 23. septembar/rujan 2011.
Dnevni avaz
ni
Najve}i dnev
oglasnik
u Bosni i
Hercegovini
Automobili
z Kupujem rabljena i havarisana
vozila svih vrsta, dolazim na adresu. Tel. 062 506 705.
350-1ze
z Golf 4 Tdi, 74 KW, 11.2001. g.,
met. siva, 4 vrata, klima; Golf 4 tdi
karavan 7.2001. g., tek uvezeni,
pla}ena carina i PDV. Povoljno!
Tel. 061 360 313.
10940-1Nd`
z Prodajem golf IV, 1,9 TDI, 1998.
god., tek registrovan, metalik zeleni,
81 kw, el. {iber, multilok, cobra alarm,
alu felge, cd player, el. prozori i retrovizori. Cijena 10.000 KM. Tel. 063
369 652
z Toyota rav4, 2008. godina, 32.000
KM. Tel. 061 795 449
z Prodajem Ford eskort 1,3 benzin,
4 vrata, teget, 1995. g. Registrovan do
maja, cijena 2.600 KM. Tel. 063 038 880
z Prodajem crveni golf 2, gtd, kraj
91., servo volan, {iber, 5 vrata, registrovan do oktobra, cijena 4.200 KM.
Tel. 065 745 050
z Ford fokus, 2001. god., 1.8 dizel,
srebreni, 4 vrata, full oprema, reg. do
07/2012., cijena 8.100 KM. Tel. 063
902 618
z Prodajem Renault Laguna 2.0,
2007. g., ful oprema, 16.000 KM. Tel.
061 157 860
z Prodajem polo trojku, 1.9 dizel,
1994. godi{te, `uta boja, 2 vrata, cijena 4.200 KM. Tel. 063 405 228
z Prodajem passat 2004. g., 1.9
TDI, registrovan do 7. 2012. g., vozilo u odli~nom stanju, 16.000 KM. Tel.
063 470 576
zGolf II, 88. god., dizel, registrovan,
u solidnom stanju, povoljno. Tel.
061 815 327
z Prodajem golf 2, 1988. god., benzin plin, registrovan do jula 2012.,
cijena 2.600. Tel. 061 836 090
z Prodajem golfa 2, ~etvero vrata,
{iber, benzin, neregistrovan, u voznom stanju. Tel. 061 191 141
z Prodajem golf 2, 1987., tek registrovan! Cijena po dogovoru. Tel.
062 972 951
zProdajem Seat ibizu 99. g. Ful oprema, klima, podiza~i, itd. 1.4 l, 16 v,
74kw, alu felge {esnaeske, auto u top
stanju, 6.400 KM. Tel. 061 278 115
z Golf 2, 1989. diesel 1,6, 5 brzina,
servo volan, reg. do 29. 9., 2.600
KM. Tel. 062 341 343
zProdajem caddy 1 golf, u extra stanju, kao nov, 1988. god., dizel. Tel. 061
207 921
z Hyundai Santa Fe, 2.0 CRDI, 84
kW, 2002. god., 115 KS, reg. do
07/2012., servisna, alarm, full oprema.
Tel. 061 191 101
z Prodajem Yugu 91. god., neregistrovan u voznom i odli~nom stanju,
1300 kubika, cijena 400 KM fiksno.
Tel. 062 337 261
z Seat ibiza 2000. godina, 1.9 sdi, limuzina, alarm, digitalna, klima, veliki servis, reg. do 08/2012., 7.200 KM.
Tel. 062 111 100
z Prodajem Opel vektru 97. g., 1.6,
16v, klima, el. podiza~i, el. retrovizori sa grija~ima, maglenke, xenon
svjetla, tek registrovan, cijena 8.500
KM. Tel. 061 245 005
z Prodajem Audi A6 2.5, Tdi 2001.,
V6, 110 kw, 6 brzina, silver ko`a xenoni prskalice maglenke senzori zeder tempomat alu felge fabri~ko stanje, cijena 19.000 KM. Tel. 061 216
559
z Prodajem [kodu feliciju 1.3 B,
2000. god. Registrovana do aprila
2012. god., besprijekorno stanje,
3.800 KM. Tel. 033 680 096 i 062
348 159
z Pasat 1999. godina, 1.9 tdi, limuzina, alarm, zeder, reg. do 03/2012.,
10.200 KM. Tel. 062 111 100
zRenault scenic 2006. g., 1.9 dci, 88
kw, alarm, dig. klima, naslonja~ za ruku, servisna, uvoz Francuska, ura|en
veliki servis, nove gume, 13.400 KM.
Tel. 062 111 100
z Ford fiesta, 2005 godina, tek reg.,
7200 KM. Tel. 061 925 862.
z Prodajem ili mijenjam za manje
auto ford explorer, 95. godina, 4.0
ugra|en plin, dodatni branici, full.
Tel. 061 175 746.
z Seat Ibiza 2003. god, benzin 1.4
16v, full, 8400 KM, mo`e zamjena za
golfa. Tel. 061 255 806
z Reno scenic, dci 2002. god., uvezen i registrovan,9.300 KM. Tel. 061
309 914.
z Golf 1999. godina, 1.9 tdi, limuzina, alarm, 2 vrata, reg. do 11/2012.,
8.300 KM. Tel. 062 111 100
z Prodajem Audi A 4 benzin, hitno
radi odlaska u inostranstvo, 7.000
EUR. Tel. 062 513 400
z[koda fabia, benzin, 2001, siva, servisna knjiga, 110.000 km, cijena
7.200 KM. Tel. 061 558 550
zFiat bravo 98. god., 1.4 ben + plin,
sve osim ko`e, crna boja, 4.500 KM.
Tel. 062 805 956
z Prodajem povoljno [kodu fabiju
2001. god., benzin, 1.4 MPI, klima,
metalic siva. Vozilo u izvanrednom
stanju, registr. do 5. 2. 2012. Cijena
7.200 KM. Tel. 062 993 690
z Prodajem Pe`o 407, 1,6 dizel
2006. g., cijena 17.000 KM, Mo`e i auto do 7.000 KM. Tel. 061 984 736
Kamioni
zProdaje se VW T2, 1.6 diesel, god.
proizvodnje 1985., putni~ki 1+8, tek
registrovan. Cijena 3.000 KM. Tel. 062
348 100
z Tam 75 sa rampom tek registrovan, nove gume, u dosta dobrom stanju, mo`e zamjena za razno. Tel. 062
184 071
z MB 207 cerada, istekla registracija, povoljno. Tel. 065 866 082
Motocikli
z Beverly 2004. god., 500 kubika,
pre{ao 21.500 km, siva boja, registrovan do 9. 2012. Tel. 061 237 268
zProdajem Suzuki gsx-r 600, pre{ao
13.000., god. 1999., boja bijela-plava,
registracija istekla, cijena 4.500 KM.
Tel. 061 534 011
z Prodajem motor Suzuki gsx-r
1100, god. 1996., cijena 3.000 KM. Tel.
065 651 969
z Prodajem Yamahu fj 1200 cm 93
kw u odli~nom stanju, nove gume,
nov akumulator, tek registrovan,
mo`e zamjena za skuter. Tel. 061
241 448
Mejta{ - 5 minuta
od Katedrale
Novogradnja na atraktivnoj
lokaciji, visoki kvalitet
gradnje sa obezbje|enim
gara`nim mjestima.
Stanovi veli~ine od
39 do 114 m2.
Kontakt broj 061/257-773
Dijelovi i oprema
z Prodajem 2 gume kamionske
„Mi{elinke“ u extra stanju 265-70-19,
5 m+s. komad = 100 km i 2 gume
Savine 205-55-16M+S = 65 km.
Tel. 066 541 176
z Prodajem za golfa IV, 4 ~eli~ne felge 14, sa dobrim zimskim gumama.
Povoljno. Tel. 061 225 727
z Povoljno prikolica za labin 14-ku.
Tel. 063 150 753
zAuto ogledala za retrovizore za sve
vrste auta 5 KM. Tel. 061 149 190
z Prodajem za golfa 1 (2 vrata), zadnju {ajbu i prozore. Tel. 062 095 122
z Prodajem renoviran trosoban
stan, 9. sprat 76 m2 u Pofali}ima 157.000 KM. Tel. 061 377 017,
061 259 550.
1220-1tt
Va{ mali oglas danas }e vidjeti
Stanovi
Izdavanje
z IZDAJEM STUDENTIMA
SOBE, NON STOP TOPLA VODA, NON STOP GRIJANJE, TV SATELITSKA, WIFI - DNEVNI
BORAVAK, UPOTREBA KUHINJE, 100 METARA OD AVAZOVOG TORNJA „TWIST TOWER“, 150 KM [email protected] TEL. 062
249 388.
1139-1tt
z Iznajmljuje se stan u Mostaru,
dvosoban (50 m2), preko puta
@eljezni~ke stanice, Trg Ivana
Krndelja 36a, nova zgrada, A. C.
Tel. 061 490 820.
195-1tt
z IZDAJEM STANOVE i dvokrevetne sobe studentima koji
studiraju na Ilid`i (Sokolovi}
Kolonija). Sve opremljeno i novo. Tel. 061 160 896. 10426-1Nd`
z Izdajem namje{ten trosoban
stan Ba{~ar{ija, centralno grijanje, internet. Tel. 061-214-273.
899-1tt
z Izdajem 2-soban stan 59 m2,
studenti-ce, kabl. TV, cent. grijanje, Grbavica/Loris. Tel. 063/192439.
1086-1tt
z Izdajem sprat u privatnoj ku}i
na Gazinom hanu. Kirija 150
KM. Mob. 061 198 647.
10823-1Nd`
z Iznajmljujem dvosoban komforan stan u novoj ku}i sa parkingom u ogradi. Gornji Kova~i}i. Tel. 063 923 091. 1111-1tt
z Izdajem nov kompletno namje{ten stan 77 m2 na I spratu trokatnice, 2 balkona, 2 parking
mjesta, digitalna, internet, telefon, 450 KM + re`ije - Vratnik.
Tel. 061 172 327.
1146-1tt
500.000
ljudi
z Izdajem sprat ku}e, poseban ulaz.
Tel. 033 485 616
z Izdajem namje{ten trosoban stan
u centru, preko puta Predsjedni{tva,
centralno grijanje, lijep pogled,
odli~no za studente. Tel. 062 419
438
zBa{~ar{ija - izdajem sobe studenticama. Tel. 062 205 273
zIzdajem dvoiposoban potpuno namje{ten stan, 70 m2, ~etverospratnica, Hrasno, Milana Preloga. Tel. 061
490 236
z Izdajem namje{ten stan na
Ko{evskom brdu. Cijena po dogovoru. Tel 062 194 784
z Izdajem stan na Mihrivodama na
du`i period, namje{ten. Tel. 062 417
684
zIzdajem jednosoban stan studenticama na Vracama.Tel. 062 526 134,
061 603 960.
z Izdajem 2-soban namje{ten stan
kod Medicinskog fakulteta za 2 studenta, cijena 680 KM. Tel. 061 224
155
zIzdajem namje{ten dvosoban stan
samcima. Poseban ulaz, kablovska,
internet, centralno grijanje. Tel. 061
812 524
zIzdajem dvokrevetnu sobu s centralnim grijanjem, djevojkama, ^. Vila. Tel. 033 649 152
z Izdajem stan studenticama u Hrasnu. Tel. 033 521 592
z Dvosoban prazan Mihrivode Stari Grad, 250, centralno grijanje. Tel.
062 206 267
z Izdajem stan u privatnoj ku}i na
du`i period Brije{}e 50 KM. Tel.
061 388 373
z Izdajem trosoban namje{ten stan
Ko{evo okretaljka. Nahorevska ulica.
Tel. 061 556 095
z Izdajem 2 1/2-soban stan, prazan,
adaptiran, Geteova, V sp. Tel. 062 993
601, 061 775 110.
z Jednos. namje{ten stan A. Hangija, Sarajevo. Tel. 061 337 457.
zU centru dvos. namje{ten stan, bez
djece. Tel. 061 156 170.
z Dobrinja 2, kod Merkatora, iznajmljujem stan 40 m2, nenamje{ten.
Tel. 062 415 400.
z Izdaje se polunamje{ten stan B.
Potok, A. Bu}e. Tel. 061 863 722.
z Grbavica, stan 54 m2, prazan, vis.
prizemlje, 300 KM. Tel. 066 722 932,
033 544-194.
z Sobu studentici ili zaplos. djevojci, lbizu fakulteta (Mejta{). Tel. 061
200 363.
z Hrasno, dvoipos. namje{ten stan,
preko puta trolejbuske.Tel. 062 204
208.
z Jednokrev. i dvokrev. sobu sa
upotrebom kuhinje, studentima Bjelave. Tel. 061 802 958.
z Izdajem dvos. stan, TMP 1. Tel.
061 541 335.
z Stari Grad, manji uslovan stan za
dva bruco{a, pos. ulaz. Tel. 033 440073, 062 547 246.
z Prazan stan izdajem, K. Demirovi}a ul. 50 m2. Tel. 646-069.
z Namje{ten jednos. stan studentici, centr. grijanje. Tel. 033 615-582.
z Kod Socijalnog izdajem sobu
studentici sa upotrebom kuhinje i kupatila. Tel. 062 136 277.
Prodaja
z Prodajem dvosoban stan 55 m2
(potpuno adaptiran), Alipa{ino Bosanska ulica I sprat, Cijena
1550 KM/1m2. Mob. 065 450
114.
10851-1Nd`
z Izdajem studentici lijepo namje{tenu garsonjeru, preko puta
Vije}nice, sa kabl. televizijom i
internet priklju~kom. Tel. 061
269 660.
1189-1tt
z Izdajem jednosoban stan sa dva
le`aja studentima. Muhameda ef.
Pand`e 109, blizu Drvoprometa.
Tel. 444 445.
1209-1tt
z Izdajem dvosoban stan dvjema
studenticama, kod Vilsonova, centralno, namje{ten. Tel. 062 896
412.
1232-1tt
z Izdajem stan na Grbavici studenticama. Tel. 063 459 893
z Izdajem parking mjesto u zgradi
kod Selex pumpe - Hrasno. Zvati do
16 sati. Tel. 033 259 590
zJednosoban polunamje{ten stan u
naselju [ip Bare u privatnoj ku}i mladim osobama. Tel. 061 517 113
z Izdajem jednosoban stan, namje{ten u starom djelu grada Kova~i,
ulaz zaseban. Kirija 250 KM. Tel. 061
157 515
z Izdaje se 200m poslovnog 200m
kancelarijskog 200m skladi{nog prostora s parkingom, A zona, N. Sarajevo. Tel. 061 247 785
z Izdajem dnevni boravak s kuhinjom sobu i banju sa grijanjem po
mogu}nosti studentkinje ili studenti.
Tel. 454 890, 062 052 067
z Izdajem dvokrevetnu sobu studentima, Al. polje, upotreba kuhinje i dnevni boravak. Tel. 063 792
669
z Izdajem namje{ten stan na Grbavici u privatnoj ku}i. Tel. 063 639 213
z Izdajem studentima i zaposlenim
1 i 2 krevetnu sobu u ku}i Pofali}i iznad FDS, sa upotrebom kuhinje, trpezarije dva wc, balkon, 100 km, po
sobi. Tel. 066 003 937
z Izdajem u centru kod OHR-a
ku}u sa dvoeta`nim stanom 3-5 studenata. Tel. 062 337 925
z Izdajem namje{ten 2-soban stan
blizu Medicinskog, Stomatolo{kog i
Arhitektonskog fakulteta. Tel. 061 130
995
z Iznajmljujem dvoiposoban namje{ten stan na Grbavici 450 KM.
Tel. 062 295 919
z Sarajevo, kod Socijalnog, izdajem
nenamje{ten dvoiposoban stan sa
balkonom, sun~an, adaptiran, centralno grijanje, porodi~nim ljudima. Tel.
061 493 643, 061 228 975
z Izdajem namje{ten stan u centru
studenticama. Tel. 061 538 331
z Izdajem studenticama sobe u strogom centru sve ekstra. Tel. 061 836
491
z Izdajem studenticama 2-soban
stan u Hrasnom. Tel. 033 643 515 i 033
521 880
z Izdajem dvokrevetnu sobu studenticama u ku}i blizu Ba{~ar{ije. Tel.
061 348 846
z Studentu izdajem jednokrev. sobu s centralnim grijanjem i kablovskom TV. Tel. 061 869 333.
z Izdajem-prodajem dvoeta`ni pos.
prostor 40 m2, Dobrinja III, Trg saraj. olimpijade. Tel. 062 718 737.
z Prodajem dvosoban stan sa balkonom, prvi sprat, Aleja lipa 64.
Tel. 057 317 178, 065 382 201.
10937-1Nd`
z Prodajem stan jednosoban 37
m2 na Grbavici, ul. Grbavi~ka,
adaptiran sa stvarima, III sprat,
1 m2 - 2.200 KM. Tel. 066 533
452.
1175-1tt
z Prodajem jednosoban stan, Trg
ZAVNOBiH-a 16, „B“ faza, I sprat. Tel. 061 539 358. 11006-1Nd`
z Hitno prodajem stan u Hrasnom
59 m plus lo|a 12 m i balkon 6 m, ispred zgrade parking. Tel. 061 471 276
z Prodajem stan Grbavi~ka na XV
katu 73 m2, cijena 129.000 KM. Tel.
061 856 041
z D`amijska 56 m2, 125.000 KM.
Tel. 061 856 041
zSokolovi} Kolonija. Townhouse, 3
floors living space, 1 floor office space. Renovated. New Kitchen, large,
enclosed terrace, stone barbeque. Walking distance to new university campus. 160,000KM. For sale via Land
Contract, 30% down, monthly installments, no interest. Tel. 061 147 802
zStan u Vogo{}i 51 m2, ulica Igmanska, 70.000 KM. Tel. 061 795 449
z Prodajem stan 90 m2 sobe 4 kuhi trpez 2 balk 2 wc ostav podr etaz
plin blind vrata Avde smajlo 1c
170000 km. Tel. 061 431 760
z Centar stan 75 m2, renoviran,
eta`no gr., 3. sprat, cijena po dog. Tel.
063 806 653
z Prodajem stan u Hrasnom kod
Robota novogradnja 43 m2, na drugom spratu, cijena 1980 fiksno, stan
useljiv odmah. Tel. 061 701 387
z Prodajem stan u centru grada 72
m2 ul. Kemal Begova visoko prizemlje, plinsko grijanje, renoviran, pogodan za poslovni prostor. Tel. 061 100
459
z Prodajem dvoeta`ni stan 90 m2,
plus 2 balkona, kod ~e{ke i {panske
ambasade u blizini Vije}nice, 200.000
KM. Tel. 061 222 030
z Prodajem 40 m2 stambenog i
40m2 poslovnog, jedna cjelina u centru. Tel. 061 157 929
z Dobrinja I, Trg Zlatnih ljiljana
dvosoban stan 55 m2, adaptiran sa kuhinjom ra|enom po narud`bi. Tel.
061 538 128
zIlid`a - Otes, prodajem stan 45 m2,
I sprat, povoljno. Tel. 061 748 943
zProdajem stan na extra lokaciji 63
m2, prvi sprat, 2.000 KM/m2 fiksno.
Tel. 061 214 071
zProdajem dvosoban stan u starom
Ilija{u 54 m2, preko puta nove {kole,
cijena 45.000 KM. Tel. 061 572 069
z Prodajem stan, a idealan je i kao
poslovni prostor u Ferhadiji, 82 m2
prvi sprat. Tel. 033 212 598
z Prod. stan S. Kolonija u 3 nivoa,
120000 km, Ttoromanova, 45m2,
105000 km, Hrasno, 36m2, 2000 po m2,
Dobrinja, 55m2,1500 po m2, Otoka,
55m2, 4 sp 1800m2. Tel. 061 177 556
z Prodajem trosoban stan na Vojni~kom, prizemlje 82 m2, cijena
1.700 KM/m2. Tel. 062 157 088
z Prodajem stan u Titovoj 105 m2,
renoviran, cijena 2.200 KM/m2. Tel.
061 174 802
z Prodajem stan na ^. Vili 60 m2.
Renoviran, adaptiran, cijena 130.000
KM. Tel. 061 182 341
z Prodajem dvosoban stan 60 m2,
4. sprat, kvadrant, ^engi} Vila, Fetaha Be}irbegovi}a. Tel. 061 525 195
zProdajem stan 32 m2, naselje Otoka. Tel. 062 849 865
zProdajem stan 100 m2, Bistrik 25.
Prvi sprat povoljno. Tel. 062 138 476
z Prodaje se izuzetan, odmah useljiv stan povr{ine 50 m2 u Dobrinji
V. Cijena 1.700 KM/m2. Tel. 061 489
514
Dnevni avaz
z Grbavica, 60 m2, ul. Dervi{a Numi}a, dvoiposoban, 4. kat, bez ulaganja, cijena 118.000 KM. Tel. 061 526
243
zCentar, H. Kre{evljakovi}a, 96 m2,
1.sprat, pogodan i za kancelarije.
Mogu}nost kupovine gara`e. Tel.
061 899 209
z Prodajem jednosoban stan 39
m2 Ko{evsko Brdo, Muhameda
Had`ijahi}a, II sprat. Tel. 061 713 998
zProdajem dvosoban stan 65m2 na
ll katu u centru Zenice. Tel. 061 690
848
zGrbavica 1, Aleja lipa 9, prodajem
stan 50 m2, prvi sprat, balkon, eta`no
plin. Tel. 062 659 469
z Trosoban stan, prvi sprat na dobroj lokaciji u Starom gradu, 88 m2.
Cijena po dogovoru. Tel. 061 513 639
i 033 532 865
z Vogo{}a centar novogradnja stan
48 m2 jednosoban i 75 m2 trosoban,
uknji`eni, odmah useljivi, balkon, lift, cijena 1.486 km/m2. Tel. 061 916
208
z Dobrinja 3, ul. Kasima Prohi}a,
4-soban, 78 m, na drugom spratu, cen.
grijanje, balkon, 2 mokra ~vora,
115.000 KM. Tel. 061 510 964
z Hrasnica, jednosoban stan sa velikim balkonom, u odli~nom stanju.
Cijena po dogovoru. Tel. 061 510 964
z Alipa{ino polje, dvosoban, 74.000
KM, Otoka 49 m2 + dva balkona.
Tel. 061 269 835
z Prodajem stan u Dobrinji 53 m2
adaptiran 1/1 cijena po dogovoru. Tel.
061 254 097
zProdajem stan u Hrasnom kod Selex pumpe, odli~na lokacija, dvosoban
50 m2 + 2 balkona 8 m2, lift, centralno grijanje. Tel. 062 974 417
z Prodajem stan u Radni~koj, 110
kvadrata. Tel. 061 508 404
z Jednoiposoban stan 49 m, tre}i
sprat dva balkona, Otoka. Tel. 061 227
459
z Socijalno, Lo`ioni~ka 5, trosoban
stan 72 m2, 6. sprat. Cijena 133.000
KM. Tel. 062 430 698
z Prodajem stan u ku}i 67 m2, Stari Grad, poseban ulaz, dvori{te, {upa,
balkon, vlasnik 1/1. Tel. 061 327 909
Potra`nja
z Agenciji potrebno vi{e stanova
u zgradi za iznajmljivanje i prodaju. Tel. 062 200 777, 033 203
127.
1210-1tt
z Tra`im stan pod zakup, pogodan
za prilaz invalidskim kolicima. Tel.
061 521 391
zAgencija za nekretnine Sigenx kupuje stanove, nudi posredovanje pri
prodaji uz proviziju od 3%, izdaje luksuzne stanove, ku}e rezidacionog tipa veoma povoljno. Tel. 061 170 254
Zamjena
z Mijenjam ku}u u Starom Gradu
za jednoiposoban stan - Sarajevo.
Tel. 063 514 023
z Banovi}i 72 m2/V + 2 balkona za
Sarajevo, mo`e i prodaja. Tel. 061 558
932
z Mijenjam ~etverosoban stan u centru za dva manja do ^engi} Vile. Tel.
062 940 465
zMijenjam ~etverosoban stan 84 m2
na Alipa{inom polju za manji uz odgovaraju}u doplatu. Tel. 061 841 152
z Mijenjam ~etverosoban stan za
dva manja na relaciji, Ba{~arsija - Otoka ponude ozbiljne. Tel. 062 248 237
z Mijenjam ili prodajem stan u Bijeljini za stan ili drugu nekretninu u
Sarajevu. Tel. 061 440 887
z Mijenjam hitno stan na Dobrinji
3b na 4 spratu za malo manji ni`e spratnosti. Prodajem cilim tibris 2,5 sa
3,5 hitno. Tel. 061 202 204
z Dobrinja, 72 m2, na 3 sp., potpuno renoviran sa gara`om, 120.000
KM. Tel. 061 516 713.
Gara`e
zProdajem gara`u (papiri da na toj
lokaciji postoji od 1961.), pla}en porez, ul. Patriotske lige kod br 8, Centar Sarajevo! Tel. 062 159 025
z Prodajem gara`u ^. Vila, preko
puta pekare. Tel. 062 846 653, 066 734
270
z Izdajem gara`u na ^engic Vili I.
Tel. 061 188 758
z Izdajem gara`u ul. Ad`emovi}a Logavina, povoljno, extra stanje. Tel.
062 919 054
zIzdajem dvije gara`e, novogradnja,
ul. Mjedenica u blizini „Papagajke“.
Tel. 061 170 761
z Prodajem gara`u 14 m2, Dobrinja, povoljno, Nade`de Petrovi}a 10.
Tel. 061 897 959
z Prodajem gara`u 17 m2, ul. Hifzi
Bjelavca, Ba~i}i -Stup, Sarajevo. Tel.
061 508 010
z Prodajem 2 gara`e na Ciglanama
jedna do druge iza Robota. Tel. 061
856 041
Ku}e
z Prodajem ku}u - prizemlje i sprat 72 m2 i 1750 m2 oku}nice, Gladno polje, Zelenih ari{a - Rakovica.
Tel. 061 320 618.
1213-1tt
zPofali}i ve}a ku}a sa 3 pos. prostora u funkciji, novogradnja, vl. 1/1. Tel.
033 981 881
z Prodajem ku}u Stari Grad Hrid
sa 2 stana, poslovni prostor, oku}nica ili mijenjam za stan uz doplatu. Tel.
063 586 053
z Prodajem ku}u sa 5 dunuma povoljno. Placevi kvadrature od 500 m2
do 4 dunuma max. Tel. 061 290 142
zProdajem ili mijenjam ku}u u Petrovi}ima, Isto~no Sarajevo za manji
stan u Lukavici ili Dobrinji Isto~no
Sarajevo. Ku}a ima prizemlje, sprat,
potkrovlje i 2 duluma zemlje. Tel. 033
458 237 i 057 340 473
z Prodajem ili mijenjam ku}u na
Alifakovacu Stari Grad Sarajevo za
stan u Sarajevu. Tel. 063 806 653
z Prodajem vikendicu Kasati}i iznad ribnjaka @unovnica, struja, voda, tel., ~vrsta gradnja, useljiva, papiri uredni 30.000 KM. Tel. 061 540 237
z Prodaje se ku}a u Osijeku (Ilid`a)
u blizini stare osnovne {kole. Tel. 061
360 331
zU Rip~u kod Biha}a prodajem devast. ku}u i njivu. Tel. 052 216 373
z Prodajem ku}u u Prnjavoru, Ilije Mali}a 11. Tel. 033 453 617
zProdajem dvije ku}e, {est duluma
zemlje na Gazinom hanu. Tel. 066 854
149
z @ep~e, prodajem ku}u sa dva
stana odvojena, mo`e i jedan stan, sa
gara`om, gosp. objektom i ba{tom, cijena po dogovoru. Tel. 032 596 516 i
063 199 266
z Prodajem ku}u u Gornjim Kova~i}ima. Novogradnja 1/1, sa 2 stana po 45 m, podrumom 45 m, avlija
60 m + terasa, plinsko grijanje,
sun~ana strana, cijena po dog. Tel. 063
228 022
z Prodaje se ku}a u Gornjem Hotonju sa dulumom zemlje. Tel. 061
897 475
z Ned`ari}i, ku}a dupleks 120 kva.
stambenog, 2 kupatila gara`a grijanje
prozori fasada, sve novo, internet, kablovska, autopraona, mo`e i druge namjene, 65.000 eura cijena. Tel. 061 244
166
z Prodajem nedovr{en stambeno
poslovni objekat - ku}a 150 m u centru Ba{~ar{ije. Tel. 061 319 014
z Prodajem ku}u u Jajcu, dva sprata oba useljiva nanovo ura|ena,
oku}nica 600 m2 ogra|ena `eljeznom
ogradom, gara`a, u blizini osnovne i
srednje {kole, povoljno. Tel. 061 342
548
z Ku}a u centru Makarske, Kala
Larga p + 2, papiri 1/1. Tel. 063 899
989
z Prodajem ku}u Ilid`a Pejton
12,5x11,5, prizemlje + 2 sprata sa gara`ama i posl. prostorom, cijena po
dogovoru. Tel. 061 226 007
z Prodaje se ku}a modernog stila u
Starom Gradu na Bistriku. Korisni
prostor 270 m2, tri posebne eta`e, dvije gara`e s 3 mjesta, ba{ta 850 m2.
Ku}a u gruntu 1/1. Tel. 061 543 234
zProdajem ku}u na Poljinama. Tel.
061 856 179, 065 249 146
Ogla{avajte se u najve}em malom
oglasniku u Bosni i Hercegovini.
Svaki dan va{i oglasi izlaze na tri strane,
a utorkom u specijalnom prilogu
„Dnevnog avaza“ na 12 strana.
z Prodajem bosansku ku}u na sprat, Stari Grad, Logavina, uredni papiri. Tel. 061 745 982
z Prodajem ili mijenjam ku}u u
Zvorniku za stan u Sarajevu. Tel. 061
817 960
zProdajem ku}u i 1.000 m2 oku}nice u Rakovici - Rudnik. Povoljno. Tel.
061 182 341
z Prodajem ku}u, Stari grad, novogradnja, sva infrastruktura, mo`e zamjena za odgovaraju}i stan uz doplatu. Tel. 061 210 755
z Prodajem ku}u u Prijedoru, Kokin Grad 16 Maja broj 16, cijena
90.000 KM. Kontakt osoba Drago
Pulji}. Tel. 052 211 439
Zemlji{ta
z Prodajem zemlji{te koje se nalazi u blizini ^evljanske koride
ilija{ka op{tina. Povr{ina 3.000
m2, zemlja je ogra|ena i ima uredne papire. Tel. 033 513 602.
11013-1Nd`
z Dej~i}i - Gladna ravan ({uma)
10.000 m2. Cijena po dogovoru. Tel:
033 438 005, 061 084 698
z Besplatno deponija za iskope zemlje {ute, Djevoja~ke vode. Tel. 061
132 273, 061 209 120
zProdajem zemlju u Rakovici - Grabovina, 2.500 m. Tel. 061 277 435
z Plac za vikendicu 800 m2, 4 kilometra od Had`i}a 6.000 KM. Tel. 062
125 082
z Vi{egrad Drinsko, prodajem 12
dunuma zemlje, 18.000 KM. Tel.
033 453 617
z Izdajem plac na Stupu na raskrsnici. Struja, voda, kanalizacija, videonadzor, no}na rasvjeta, priklju~ak za
internet. Tel. 061 207 921
z Rajlovac zemlji{te poslovna zona
4100 m2, dozvoljena gradnja, {leperski prilaz 95 km/m2. Tel. 061 916 208
z Prodajem dunum zemlje u Pazari}u, sva infrastruktura 10.000 KM.
Tel. 061 627 722
z Iznajmljujem jedan dulum zemlje za razli~ite namjene na Dobrinji pored glavnog puta. Tel. 061
512 874
z Prodaja dvije parcele Kosor kod
Bune, mo`e i pojedina~no, svaka po
1.022 m2. Tel. 062 559 936
z Bos. Krupa, Donje Krcane, prodajem 9 parcela: od 630 m2 do 1.030
m2, vl. 1/1, fotografije i dokumenti na
pik.ba, cijena 50 KM/m2. Tel. 061 156
886
z Op{tina Trnovo-Federacija, prodajem 4,5 duluma zemlje livada,
kroz imanje te~e 100 m ~ista rijeka,
izvori rijeke su 50 m udaljeni od
imanja, sa~uvana priroda, sve zagra|eno `icom, `eljezna kapija, od
glavne ceste koja ide za Trnovo udaljeno 2 km, do sela Gra~anica asfalt, od sela 800 met. makadama,
sve 1/1. Cijena po dogovoru. Tel.
061 686 095.
z Prodajem zemlji{te 917 m2 u Dobrinji, cijena prema dogovoru, sve 1/1.
Tel. 062 39 36 33
z Radava, zemlji{te za vilu, 2365
kvadrata, potok u imanju, mo`e i
mla|e auto ili d`ip, 4 kilometra od
Skenderije, povoljno. Tel. 061 103 080
z Brije{}e, placevi za ku}e 400 metara od {kole, 1/1, povoljno, mo`e i
mla|e auto ili d`ip. Tel. 061 103 080
zNi{i}i, prodajem 21.000 m2 {ume,
300 metara od regionalnog puta Semizovac-Olovo. Tel. 061 166 612
Poslovni prostori
z IZNAJMLJUJE SE 100 M2
POSLOVNOG
PROSTORA
POVOLJNO + 100 M2 GALERIJE (VF CENTAR - KOREA).
KONTAKT TELEFON: 061778-367; 061-250-513.
N.
z PRODAJE SE POVOLJNO
PP 76 M2, VLASNI[TVO 1/1,
POGODAN ZA SVE NAMJENE, ALIPA[INO POLJE B
FAZA, KONTAKT TEL. 061250-513.
N.
z Izdajem poslovni prostor u privatnoj ku}i od 125 m2, uz ulicu
na Vojni~ko polje, Ramiza
Sal~ina 246, Red`ep. Tel. 062 847
330.
10369-1Nd`
z Izdajem 100 m2 poslovnoh prostora, povoljno za kancelarije.
Tel. 033 206 255.
1191-1tt
zIzdajem 480 m2 poslovnog prostora + 100 m2 magacina + 300 m2 parking prostora, pogodan za sve namjene. Cijena po dogovoru. Kobilja glava. Tel. 061 572 108
z Izdajem u centru dva prostora 36
i 14 m2 u neposrednoj blizini Katedrale, pogodni za sve namjene, ulica
Petrakijna 16. Tel. 061 701 387
z Izdaje se poslovni prostor pogodan za sve namjene 20 m. Tel. 061 481
605
zProdajem poslovni prostor 25 kvadrata Aerdromsko naselje A.
[eremeta 25 povoljno. Tel. 063 996
731
z Prodajem poslovni prostor 80 m2
u centru - Ciglane H. Kulenovi}a. Cijena 240.000 KM. Mo`e zamjena za
plac u K. Sarajevo. Tel. 062 437 150
zIzdajem posl. prostor u Kiseljaku,
centar, plato op}ine, 64 m2, centr. grijanje, tel., sa svim komunalijama, pogodan za kancelarije, urede, itd. Tel.
063 338 850
z Izdajem u Sarajevu poslovni prostor 20 m2 u ul. F. Hauptmana bb.
Tel. 061 586 203
z Jako vrelo vlastite laboratorijski
ispitane ~iste vode u sastavu poslovnog objekta povr{ine 1.000 M2, na
17. kilometru od Sarajeva. Pogodno
za biznis i prooizvodnju. Tel. 061 249
249
z Izdajem pos. prostor na Dobrinji
5, 40 m2, cijena 300 KM. Tel. 061 147
988.
z Izdajem mjesta za reklamne panoe. Tel. 061 548 461
z Ned`arici, izdajem autopraonu,
komplet opremljena. Tel. 061 244 166
z Izdajem na Aneksu povoljno poslovni prostor od 40 m2 koji je pogodan za vi{e namjena. Tel. 061 135 449
z Prodajem box pijaca Ciglane,
adaptiran, odmah useljiv, povoljno.
Tel. 062 292 104
z NEUM - izdajemo povoljno
apartmane i sobe na samoj pla`i
po najni`im cijenama. Klima,
TV i parking. Tel. 063 321 434.
741-1mo
z Izdajem sobe u Neumu blizu
mora sa klimom, povoljno. Tel.
061 206 946, 062 551 001.
1190-1tt
z Vini{}e, Trogir, samostoje}i apartman uz more, krasan vrt, vrhunska
oremljenost, do 6 osoba. Tel. 061
896 902
z Ljetovanje u Drveniku, polupansion 20 eura po osobi dan. Tel.
00385 95 541 1582
z Neum - apartmani, sobe uz more, privatna pla`a, parking, ro{tilj,
internet, hladovina, super povoljno.
Tel. 063 488 572
z Gradac, apartmani 15 m od pla`e,
parking, internet, TVSat, 9 E po
osobi. Tel. +385 91 762 9762
z Izdajem apartmane i sobe u Neumu, odmah pored obale, povoljno sa
parkingom. Tel. 061 131 831, 033 541
493
z Makarska - izdajem sobe i apartmane u blizini pla`e. Tel. 00385 21
616-814, 00385 98 175 7822
z Crna Gora, \enovi}i, apartmani
blizu mora, parking, voda non-stop.
Tel. 00382 31 676-406
z Neum, izdajemo apartmane i sobe, tik uz more. Tel. 063 323 063, 036
884 055.
z ^etverole`ajni apartman za 40
KM/no}, parking, terase. Tel. 036 884
676, 063 684 488.
z Neum, centar, povoljno izdajem
sobe i apartmane. Tel. 063 339 686.
z Neum, povoljni apartmani s pogledom na more, kuhinja, kupatilo,
tv, parking. Tel. 063 488 437
z Orebi}, apartmani i sobe sa kupatilom i upotrebom kuhinje. Gara`a uz
ku}u, u centru Orebi}a, blizu mora.
Sve informanice na tel: 062 334 139
ili 00385 98 186 3337
z Izdajem apartmane u centru Neuma. Tel. 063 715 509.
z Podaca, izdajem apartman 4-krevetni uz more. Tel. 00385 21 699 174.
z Dvije gara`e izdajem u Kova~i}ima do Bugarske ambasade.
Tel. 061 913 997.
z Neum: Iznajmljujem apartmane
blizu mora, sa terasama i pogledom
na more. Tel. 036/884-710 i 062 970
364.
zGradac, povoljno iznajmljujem sobe i apartmane. Tel. 00385 91 880
2134.
zPovoljno odmorite na Hvaru - otoku sunca-mora i ~ovjeka, idealno za
familiju, do|ite kod nas! Tel. 061 810
398.
z Gradac, povoljno izdajem sobe sa
balkonom, pripadaju}im kupatilom
i WC-om, upotreba kuhinje. Tel.
00385 21 697 340
Ma{ine
z Prodajem bager to~ka{ poklajn u
odli~nom stanju. Tel. 065 369 911
z Prodajem ma{inu za malterisanje
austrijska marka ~etvorka, crijevo,
mje{a~i, letva 4200 km. Motor Kon~ar
0.75kw. 80km. Tel. 061 788 076
z Daljinski upravlja~i za beton pumpe, kranove, prese... Monta`a, garancija. Tel. 061 131 525, 065 595 334
Ostalo
z Ilid`a, prodajem stari crijep Polet
- Novi Be~ej M 222, dobro o~uvan,
povoljno. Tel. 061 234 012
z Prodajem suhu rezanu gra|u za
krovnu konstrukciju dimenzija
8x16x6 met. Tel. 061 072 572
z Prodajem prozore 120x140 drvo,
novi, pogodni za stanove. Tel. 033 451
309
zProdajem prozore 100 120 i balkonska vrata 70 210 povoljno. Tel. 061
911 234
z Prodajem dva polovna prozora
140 140. Tel 061 548 461
z Prodajem polovan crijep Vinkovci 1.500 komada. Cijena po dogovoru. Tel. 062 649 918
z Polovan crijep 1.600 komada.
Tel. 061 171 627
zBalkonska vrata pvc, nova 210x95
- 7 komada, prozori pvc 135x110 - 9
komada, 125x110 - 2 komada sa al. roletnama, uvoz iz Njema~ke. Tel. 061
221 441
z Prodajem 2 gelendera 136 x 106.
Tel. 061 497 061
z Prodajem balkonska vrata dim
80x210 i prozor 100x100 za 100 KM.
Tel. 061 749 383
Kompjuteri
z SERVIS KOMPJUTERA - INSTALACIJA
WINDOWSA,
ANTIVIRUSNA ZA[TITA, INTERNET ADSL I KABLOVSKI + WIRELES ROUTER,
DOLAZAK BESPL. SERVISIRANJE LCD MONITORA I
PRINTERA. TEL. 033 207 266,
MOB. 061 149 566
1195-1tt
z PROFESIONALNO RJE[AVANJE KOMPJUTERSKIH
PROBL., POVOLJNO. UGRADNJA I ZAMJENA KOMPONENTI, ANTIVIRUSNA ZA[TITA. INSTAL. WINDOWSA,
[email protected] DOLAZAK
NA ADRESU. TEL. 061 170 085.
1206-1tt
z Dual core ra~unar 220 KM, 17“
LCD 100 KM, sve kao novo - hitno.
Tel. 062 062 874
z Servis PC, instalacija Windowsa,
umre`avanje i instalacija internet
konekcije. Vra}anje obrisanih podataka sa hard diska. Dolazak na adresu. Tel. 061 106 720
z Servis ra~unara Majo - Profesionalna dijagnostika i popravak ra~unara, instalacija windowsa, antivirusna za{tita, internet konekcija + konfiguracija wireles rutera. Tel. 061 243
611
z Servisiranje ra~unara, instalacije
sistema, antivirusi, izrada vizitki
(100 komada = 10 KM), video nadzor. Tel. 061 700 863
petak, 23. septembar/rujan 2011.
z Nokiu 6300 crni u extra stanju
malo kori{ten. Tel. 062 606 060
Ostalo
z Prodajem Xbox 360, ~ipovan sa
hard diskom + 10 igrica + 2 d`ojstika. Tel. 061 157 571
zProdajem TV Samsung, ravni ekran 55 cm, 120 KM. Tel. 061 364 982
z Fotoaparat Minolta 404si (na film) prodajem sa dva objektiva AF 2880 (0.38m/1.3ft macro) u AF 75-300
(1.5m/4.9ft macro) i torbicu original,
nema blica. Cijena fiksno 250 maraka. Tel. 061 477 854
z Prodajem poja~alo Fender 75 w i
sintisajzer Jamaha 450. Tel. 062 720
393
z Kupujem gramofonske plo~e
`anrova strani i ex-yu rock, metal, blues i jazz. Tel. 061 244 290
Namje{taj
z Prodajem ganituru (trosjed,
dvosjed, fotelja) sto uz komode,
povoljno. Mob. 062 417 707.
10007-1Nd`
zProdajem regal-most, vitrinu i orman puno drvo kori{teno, vrlo povoljno, cijena po dogovoru. Tel. 061 738
181
z Prodajem bra~ni krevet i `eljezni
krevet nasprat sa madracima. Tel. 062
599 869
z Prodajem trosjed i dvosjed. Malo kori{teno, kao novo. Tel. 200 931
z Dvosjed, trosjed i fotelju u
odli~nom stanju. Tel. 061 102 996
Bijela tehnika
z Prodajem polovne fri`idere sa garancijom i besplatnom dostavom.
Tel. 061 156 309
z Fri`ider staklena vrata 300 KM,
ve{ ma{ine, {porete struja - plin 150
- 160 KM, fri`ideri dvokomorni 150
- 160 KM, dostava bespl. Tel. 533-631
Ostalo
z Plinska pe} Emina 7 kw na dimnjak 120 KM. Tel. 061 198 969
zProdajem pe} Kreka veso, zajedno
jedna tona uglja, jedan metar drva.
Tel. 061 273 035
zProdajem kamin za eta`no grijanje
Alfa 11 kw 600 KM. Tel. 063 352 400
z Prodajem pe} za centralno na naftu ili plin, Buderus 21 kw 1500
KM. Tel. 063 352 400
z Prodajem fasadne gasne pe}i 3,5
kw i 5,0 kw (polovne) „Dru“ - Holandija. Tel. 062 095 122
z Prodajem dvosjed, trosjed i dva
kau~a, ve{ ma{inu, {poret i fri`ider.
Tel. 062 525 895
z U Tuzli jeftino prodajem 2 kori{tena TV-a (slovena~ka), njema~ke
i korejske proizvodnje, te dje~ije
stvari - kolica, hodalice i bicikla.
Tel. 00387 35 260 564
z Prodajem kamin i solunar {tedi{a
200 KM. Tel. 063 554 421
z Prodajem kamin malo kori{ten,
cijena 150 KM. Tel. 061 157 959
z Prodajem plinski kotao za eta`no
grijanje od 38 kw i 5 novih radijatora. Tel. 062 381 294
z Sve novo, prodajem povoljno
kuhinjske elemente, ulazna vrata,
sobna i kupatilo. Tel. 062 272 328
z [poret na drva sa dvije krive i sulinarom kao nov 120 KM. Tel. 061
860 108
z Prodajem ti{ {pret, sa sulunarom
i dvije krive. Tel. 062 223 569
Telefoni
Ku}ni ljubimci
z Kupujem polovne i neispravne
mobitele, servis i prodaja mobitela,
akcijski popust od 10-50 posto za
invalide i {ehide, porod. borce i penzionere. Tel. 061 237 448, 062 134
551
z Prodajem nokia E 52 potpuno
nov. Tel. 061 311 999
z Prodajem Posavskog goni~a o{tenjen 25. 06. 2008. od odli~nih roditelja. Papiri uredni, odli~an krmar na
tragu i odli~nim ocijenjen. (Dejvi).
Tel. 061 784 815
z Prodajem `enku {vajcarskog
ov~ara sa pedigreom i svim papirima.
Tel. 061 143 433
45
46
Petak, 23. septembar/rujan 2011.
Dnevni avaz
z Poklanjam malo {tene `enka.
Tel. 063 352 400
z Prodajem {tenad njema~kog
ov~ara sa pedigreom. Tel. 061 032 324
z Prodajem povoljno {tenad rotwailera stari dva mjeseca. Roditelji se
mogu vidjeti pri kupovini. Tel. 061
190 781
Ostalo
z Prodajem kravu, Sarajevo. Tel.
061 926 067, 063 026 139
zProdajem inkubator poluautomatski, za raznu perad do 70 jaja, pogodno
za doma}instva, valivnost preko 90%,
upotreba jednostavna, garancija stalna,
150KM. Mirso. Tel. 061 854 294
z Prodajem stado ovaca vrlo povoljno, hitno je! Tel. 063 197 770
z Prodajem 3 ovce i 2 janjeta, mo`e
i zasebno, pare trebam odmah, ljudi
smo dogovorit }emo se o cijeni. Tel.
063 496 702
zProdajem tovljene }urke te{ke oko
deset kg po komadu. Cijena 10 KM
po kilogramu. Tel. 061 554 897
z Prodajem koze za mu`u, 200
KM po komadu. Tel. 062 481 550
z Prodajem kavez za koko{ke nosilje. Dobro o~uvan. Kapacitet 220
komada. Automatske pojilice. Cijena
po dogovoru. Tel. 061 757 660
z Prodajem koze dobra pasmina.
Tel. 061 210 347
zKupujem enciklopedije, knjige, stripove i pisane romane. Tel. 061 244 290
z Prodajem knjige za {kolsku lektiru: Dnevnik Ane Frank, Orlovi rano
lete, Mali princ, Dru`ina Pere
Kvr`ice, Ba{ta sljezove boje, Pripovijetke, Ivo Andri}. Tel. 061 303 466
z Kupujem filozofiju i svjetske
klasike. Tel. 061 414 824
z Prodajem knjige iz gramatike italijanskog i engleskog jezika. Tel. 061
243 836
z „Ku}e snova“ - katalog projekata najljep{ih ku}a na 165 stranica. Cijena 18 KM + po{tarina. Tel. 070 202
323, 062 180 957
z Kupujem i prodajem knjige.Tel.
061 338 893.
Va{ mali
oglas danas
}e vidjeti
Rasprodaja stolica, fotelja,
dvosjeda, stolova, korpi i brojnih drugih proizvoda pletenog namje{taja. Cijena
vi{e nego povoljna. Mob.
061/200-894 i 033/525-966.
38622-1Nr
z Kupujem umjetni~ke slike, filateliju, stari nakit, satove, zidne,
d`epne, ru~ne, ordenje, zna~ke i
ostalo. Tel. 033 456-505, 061 214 405
z Kolekcija 503 topografske karte
BiH. Razmjera 1:25.000. Najbolje
do sada izra|ene karte VGI/JNA na
jednom DVD-u. Tel. 032 244 417
z Vr{im rasprodaju lova~kog naoru`anja, opreme i pribora. Tel. 061 022
490, Lukavac.
z Prodajem lova~ku pu{ku, ruska
bokerica, povoljno. Tel. 061 195 092
z Prodajem lova~ku pu{ku bokerica Zbrojevka Brno 16x7x57 R sa papirima. Tel. 062 982 333
z Kupujem stare njem. marke i austrijske {ilinge. Tel. 061 323 906
z Mitarbeiter gesucht Skyline Marketing d.o.o. Sarajevo: - 20 Mitarbeiter, - Festgehalt 900-1.200, - Gute Deutschkentnisse erforderlich
furs telefonieren, - Flexible Arbeitszeit, - Rufen sie uns an unter: 066
079 023.
PTT
z Potrebna dva dostavlja~a sa
svojim autom u }evabd`inici
@eljo 2. Kontakt tel. 033 447 000.
Zvati od 8 do 12 sati.
797-1tt
z Pic majstor sa iskustvom na
kru{noj pe}i, dva izvr{ioca u stalni radni odnos. Info tel. 061 130
545 (od 12 do 15 h).
835-1tt
z Potrebna djevojka od 18-25
god. za njegu invalida u Ljubljani. Stan i hrana obezbije|eni,
plata 600 Eura. Info telefon
062/569-224.
1072-1tt
z U ugostiteljskom objektu potrebna kuharica i dvije konobarice.
Tel. 062 839 930.
1174-1tt
z Prodajem novi mu{ki kvadratni,
ru~ni, pozla}eni sat, sa lijepim dizajnom, ko{tao 80 KM, prodajem ga za
40 KM. Tel. 061 709 772
z Kupujem lomljeno zlato, dukate,
zlatne satove i ostala od zlata. Tel. 061
965 126.
zKupujem lomljeno i zubarsko zlato, dukate, {orvane i ostalo, najvi{e
pla}am. Tel. 033 655-598, 061 553 640.
z Prodajem sto za stoni tenis na rasklapanje nov. Tel. 061 763 742
z Prodajem dje~ije biciklo za uzrast do 7 godina. Tel. 062 102 030
z Prodajem golmanske rukavice
„Puma“ (Terreno) o~uvane - 20 KM.
Tel. 063 01 33 77
z Prodajem kosu klupu za vje`be,
o~uvana, povoljno. Tel. 063 023 377
z Prodajem Orbitrek 200 KM i
BMX biciklo 200 KM. Tel. 061 890 006
z Bicklo brdsko sa malim kvarom
50 KM. Tel. 062 182 882
z Prodajem unikatnu i o~uvanu vitrinu sa ogledalom (Alt Deutsch - kraj 19. vijeka). Povoljno. Tel. 061 366 921
z Cafe restoranu „Metropolis“
potrebno osoblje za rad u {anku i
sali. Kontakt tel. 062 555 550.
1216-1tt
z Fast Foodu potrebna radnica na
poslu`ivanju. Tel. 061 775 330
zCaffe baru u Importane centru hitno potreban konobar/ica. Tel. 061 636
842
zTra`ite posao? Internacionalna kompanija tra`i suradnike u Biha}u, Cazinu, V. Kladu{i, B. Krupi, S. Mostu,
Klju~u, B. Petrovcu i Bu`imu, za rad
u direktnoj prodaji. Tel. 061 725 789
zPotrebna frizerka m/`. Tel. 061 521
391
z Potrebne 2 djevojke za poslu`ivanje u }evabd`inici u Ned`ari}ima. Tel.
033 235 245
z Radila bih kao pomo}na radnica
u kuhinji. Tel. 062 891 802
z Tra`im posao. Profesorica pedagogije i psihologije u penziji, 52.
god., sa iskustvom dugogodi{njim
~uvala bi i djecu i starije osobe. Tel.
063 228 022
z Potrebna djevojka za rad u sali na
poslu`ivanju picerija Roma. Tel. 033
203 005
zPotrebna medicinska sestra za rad
u poliklinici u Sarajevu. Tel. 061 102 002
z Potrebna radnica za rad u Cafeu
u Sarajevu. Tel. 061 277 288
z Potreban konobar-konobarica u
stalni radni odnos, kafi} na Grbavici. Tel. 061 700 316
z Potrebna djevojka za rad u {anku,
zvati od 10-12 sati. Tel. 061 273 756
z Pizza majstor i kuhar sa iskustvom, tra`i posao sa smje{tajem.
Tel. 063 950 014
z Mladi} sa zavr{enom SSS, poznavanje engleskog i {panskog, tra`i posao (recepcija i sl.). Tel. 061 381 802
z Kupujem staru deviznu {tednju - ratnu od{tetu - obveznice dionice. Isplata i dolazak na adresu odmah u FBiH i RS. Najpovoljnije. Prodajem certifikate za
otkup stanova, povoljno. Tel. 061
175 237.
668-1tt
z Agencija za kupovinu devizne
{tednje, ratne od{tete, dionica firmi, fondova FBiH i RS, najbolje
pla}am, isplata i dolazak odmah.
Tel. 061 264 364.
10799-1Nd`
z Isplata stare devizne {tednje u
gotovini odmah, ratne od{tete,
dionica, firmi i fondova u ~itavoj
BiH. Prodaja certifikata za otkup
stana. Tel. 061 836 657.
11003-1Nd`
z RASPRODAJA OGREVA Bukova drva u svim oblicima,
Ugalj Kreka, banovi}ki ugalj
(kocka, orah), penzionerima na 8
rata. Tel. 061 670 068.
656-1tt
z Prodajem bukova i grabova drva u svim oblicima, ugalj Kreka i
Banovi}i, kao i bukove i jelove
brikete. Dostava besplatna. Tel.
062-696-657.
10892-1Nd`
z „MJERA ZA BABA“ - Bukova
i grabova drva od 35 do 65, ugalj
Kreka bez pra{ine 85, kameni
Banovi}i 170, briketi 180. Tel.
061/546-931.
10921-1Nd`
z „[email protected]“ bukova cijepana
drva I klase sa ura~unatim prijevozom na adresu kupca. Dostava
u dogovoru s kupcem. Izmjeri{ plati{! Koli~ina zagarantovana.
Kon. tel. 061 564 660.10997-1Nd`
z VELIKA AKCIJA do 1. 10.
2011. U prodaji su bukova drva
cijepana, ~okovi metrice 65 KM,
ugalj (Kreka) drveni 85 KM, kameni 150 KM, bukovi briketi
180 KM. Isporuka isti dan. Tel.
062 552 323.
11020-1Nd`
z AKCIJA: Bukova cijepana drva I klasa 1m 55 KM. Nudimo i
sve vrste uglja po najpovoljnijim
cijenama. Isporuka do kupca je
po va{oj `elji. Tel. 066 990 784.
11025-1tt
z Unajmljujem plastenik od 100 ili
vi{e kvadrata u okolini Sarajeva od 1.
10. 2011. - 01. 04. 2012. U obzir dolaze i zemlji{ta uz ku}u. Tel. 062 177
378
z Prodajem plastenike nove od 40
- 100 kvadrata sa novim najlonom garancijom i prevozom. Tel. 065 081 563
z Prodajem plastenik 100 m kvadratni star 1 godinu u ekstra stanju sa
sistemom za navodnjavanje. Cijena po
dogovoru. Tel. 061 973 754
z Prodajem opremu za buregd`inicu. Tel. 063 189 457
z Prodajem klimu 18 kw, cijena po
dogovoru. Tel. 061 200 328
z Prodajem vagu digitalnu od
30 kg i 300 kg nove. Tel. 061 618
483
z Prodaje se rasladna vitrina i rasladni ormar vaga. Tel. 061 481
605
z Prodajem ma{inu za pakovanje
ugostiteljskog {e}era. Tel. 062 135
067
z Prodajem injekcije „Clexane“
koje se koriste za lije~enje tromboze
- razbijanje tromba. Jedna injekcija od
0,4 ml. je samo 4 KM. Tel. 066 676
091
z Kupujem dionice obveznice, stara devizna {tednja, ratna potra`ivanja,
od{teta u ~itavoj BiH, isplata odmah.
Tel. 063 351 572
zProdajem metalnu cisternu za gorivo kapaciteta 1600 lit cijena 350
KM. Tel. 063 352 400
z Prodajem podpazu{ne {take metalne za odrasle, jeftino. Tel. 653 454
z Prodajem invalidska kolica i
no}nu stolicu na to~kice pogodnu i
za kupanje. Original. Tel. 061 512 874
z Prodajem Tomasov set za zubotehni~are malo kori{ten. Tel. 062 599
869
z Prodajem ispariva~e za komoru,
-20 do +4, od 50-100 kvadrata. Tel.
061 508 404
z Prodajem odli~nu odje}u skoro
novu, br. 50-56. Tel. 061 348 846
Zanatske
z NAJPOVOLJNIJE, NAJKVALITETNIJE ALUMINIJSKE
@ALUZINE 20 KM, TRAKASTE
ZAVJESE, VANJSKE ROLETNE,
HARMONIKA VRATA, BLINDO
VRATA, PVC PROZORI. TEL.
061 501 401.
10234-1Nd`
z MIKADO - AL. @ALUZINE,
TRAKASTE, PANELNE I
DUAL ZAVJESE, VANJSKE
PVC I AL. ROLETNE, PLATNENE ROLETNE I HARMONIKA VRATA. TEL. 033/655600, 061 55 15 15, www.mikadobh.com.
10582-1Nd`
z TEPSER S. O. D. - PROFE-
SIONALNIM MA[INAMA ^ISTIMO: NAMJE[TAJ, UNUTRA[NJOST AUTA, TEPIHE
(RESE), ITISONE I KAMENE
PODOVE (ZA[TITA). Tel. 061
524 461, 033 200 003.
828-1tt
z SALON ZA [email protected] NUDI
[email protected] VI[E VRSTA. U TOKU
JE AKCIJA 30% NA SVE
[email protected] ZVATI OD 9 DO
21H.TEL. 062 563 349.11012-1Nd`
z „KIRBY“ - Dubinsko usisavanje, pranje i ispiranje svih vrsta
tepiha, namje{taja, auta, pranje
portala, generalna ~i{}enja stanova i firmi. Itisoni 1 m2/1 KM. Firma „GLANZ“. Tel. 061 350 688.
10163-1Nd`
z Servis: ve{ ma{ina (Gorenje,
EI Ni{, Kon~ar, Obodin, Kandi,
Zanusi, Iberna), {poreta, bojlera.
Dolazak besplatan! Garancija!
Mob. 061 171 666.
126-1tt
z Alu `aluzine 20 KM/m2. Trakaste zavjese 20 KM/m2. Alu i
PVC roletne, tende, platnene roletne. Cijena sa ugradnjom. Tel.
033 211-484, 033 767-995, 061
131 447.
420-1tt
z Kanalizacija „SUBA[I]“ Elektromehani~ko pro~epljenje
kanalizacije. - Ispiranje visokim
pritiskom vode (vozilo, 150 bari).
- Pregled i lociranje kvarova
(kanal-kamera). - Brze intervencije, popravke, odr`avanje... Tel.
033/223-560, 061/100-078.
771-1tt
500.000
ljudi
z STOLAR. Namje{taj po mjeri:
Kuhinje, plakari, ormari, police.
Tel. 061 501 269.
1193-1tt
z VODOINSTALATER i ELEKTRI^AR pov. i garantovano za
v. ma{ine, pe}i, sanitarije, osigura~e, ~esme i dr. Dol. besplatan.
Tel. 061 271 181.
1218-1tt
z Tapetar sa iskustvom vr{i presvla~enje ku}anskog i kancelarijskog
namje{taja. Tel. 061 620 057
z Vodoinstalater obavlja sve vodoinstalaterske usluge brzo, ~isto, kvalitetno i povoljno. Tel. 061 332 746,
033 454 529
z Vodoinstalater povoljno opravlja
staro, montira novu instalaciju i renovira kupatila. Tel. 061 225 727
zTapetar presvla~imo sve tipove namje{taja, a ujedno izra|ujemo novi po
va{oj mjeri i modelu. Tel. 061 829 108
i 061 862 872
z TV video servis, Porodice Ribar
65, Hrasno, popravka svih vrsta TV
aparata. Dolazak na ku}nu adresu.
Daljinski upravlja~i za sve marke TV
aparata. Tel. 650 867, 061 188 410
z Radimo stiropor fasade sa na{im
ili va{im materijalom. Tel. 061 270 729
zBravarske radove, dolazim na adresu. Tel. 061 233 078
z Staklar vr{i sve vrste staklarskih
usluga. Dolazim na adresu. Tel. 061
609 947
z Elektroinstalater radim instalacije akcija 5 KM izlaz. Tel. 062 724 772
z Radim sve manje gra|evinske radove, iskope, {alovanje, betoniranje,
zidanje, stiropol fasade, krovove. Tel.
061 073 446
zMoler radi molersko farbarske radove ~isto, kvalitetno i povoljno.
Tel. 062 419 501
z Molersko farbarski radovi: moleraj, gletovanje zidova, edelpuc, lijepljenje stiropora i navla}enje
mre`ice, vrlo povoljno i sa iskustvom. Tel.062 672 741
z Molersko farbarski radovi, gleto-
z Sarajevo, nastavnica dr`i instrukcije matematike za osnovce. Tel. 061
566 473
zDajem instrukcije iz Engleskog za
odrasle i u~enike. Tel. 062 205 072
z Prevodim sa engleskog jezika
na bosanski i obrnuto, te dajem
instrukcije iz engleskog. Tel. 061
293 882
z Profesorica matematike daje
instrukcije osnovcima i srednjo{kolcima iz mat. i fizike. Tel. 061 312
390
z Profesor daje instrukcije iz matematike za osnovce, srednjo{kolce.
Tel. 061 244 251
Ostalo
z Kombi prevoz i selidbe sa ili bez
radne snage najpovoljnije u gradu, popust penzionerima i studentima. Tel.
061 890 067
z ^istim ku}e i poslovne prostore.
Tel. 061 815 047
z Autoprevoz kombijem, selidbe,
odvoz {ute, obez. radna snaga jeftino.
Tel. 061 378 166
zProfesionalno ~i{}enje va{ih ku}a,
stanova, poslovnih prostora, te tapaciranog namje{taja i prostirki. Tel. 061
144 899
z Agencija Nur, ku}na njega starih
i bolesnih lica, ~uvanje i njega pacijenata, ku}ne posjete, mijenjanje pelena, katetera, davanje injekcija, lije~enje, dekubitusa, itd. Tel. 061 839
703
z Vr{im prevoz putnika klimatiziranim kombijem 8+1 i luksuznim
vozilom na sve relacije. Tel. 061 187
954
z Postavljanje svih vrsta laminata,
parketa, podova kao i bru{enje bezpra{inskom ma{inom uz garanciju.
Tel. 061 321 289, 062 667 515.
z Kombi prevoz putnika selidbe
odvoz {uta, cijena povoljna. Tel. 061
817 424
z„Higijena“ najpovoljnije dubinsko
usisavanje pranje i ispiranje svih vrsta tepiha 1 km-m! Ugao 20 km, Kau~
10 km! Tel. Sarajevo 061 141 944
z Ako imate problema sa peruti u
kosi nazovite, uspjeh 100 posto! Tel.
061 278 029
z Ag „Paramedic“ prevoz pacijenata sanitetskim vozilom, fizikalna terapija u va{em domu. Kvalitetna
usluga uz povoljnu cijenu. Tel. 061
564 564
z^istim stanove, ku}e, poslovne prostore. Kiseljak. Tel. 063 831 197
z TV SERVIS vr{i popravke svih
TV aparata. Dolazak na adresu
besplatan. Garancija 12 mjeseci.
Tel. 033 451 778. Mob. 061 148
042.
1011-1tt
z Gra|evinska firma izvodi sve
vrste radova, projektovanje, izgradnja i adaptacije sa garancijom.
Tel. 061 740 127.
1038-1tt
z VODOINSTALATER - ELEKTRI^AR - popravka i ugradnja
instalacija, sanitarija, bojlera, el.
pe}i, aut. osigura~a, uti~nica, prekida~a. Tel. 061 180 120, 061 132
149.
1105-1tt
z VODOINSTALATER sa
ELEKTRI^AREM - sve opravke
i ugradnja bojlera, pe}i, sanitarija, ~esmi, {olja, el. i vodo inst.,
kupatila, osigura~i i sl. Tel. 061
222 228.
10939-1Nd`
z Profesionalac moler. Radim profesionalno i odgovorno uz garanciju. Mogu}nost pla}anja u 2 rate. Tel. 061 244 463. 11002-1Nd`
z Postavljam sve vrste parketa,
laminata, {ipoda. Brusim, lakiram bez pra{inski i vr{im sve opravke na starim parketima. Tel.
061 813 204.
11005-1Nd`
z Vr{im usluge zidanje, {alovanje, termo fasade, ma{insko i
ru~no malterisanje i druge radove, povoljno, kvalitet zagarantovan. Tel. 061 031 781.11011-1Nd`
z Molerski i kerami~ki radovi,
postavljanje rigipsa i laminata.
Tel. 061 379 189.
1135-1tt
z ELEKTRI^AR vr{i opravku
bojlera, ku}anskih elektri~nih
aparata i instalacija. Povoljno i
kvalitetno. Tel. 061 213 103.
1145-1tt
vanje, molovanje, lakiranje stolarije
i radijatora. Tel. 061 262 895
zMolersko farbarske usluge, sve radove vr{imo uz potpunu za{titu ljepljivim trakama i podnim najlonima, garancija urednosti 100%. Tel. 061 606 441
z Vodoinstalater sa iskustvom vr{i
opravke instalacija, monta`u sanitarnih ure|aja i pro~epljenja. Tel. 061
348 717
z VKV elektri~ar - elektrotehni~ar,
ugradnja novih i odr`avanje postoje}ih
elektro instalacija. Tel. 062 522 014
zVr{imo presvla~enje i popravku svih
vrsta namje{taja uz garanciju prevoz do
radnje besplatan. Tel. 061 304 848
z Monta`a satelitskih antena. Tel.
061 325 513
z Izvodimo sve vrste gra|evinskih
radova na podru~ju cijele BiH, posebne pogodnosti kod gradnje ku}a od
temelja do krova. Tel. 062 715 026
Intelektualne
z Projektni biro izra|uje glavne
projekte za legalizaciju objekata.
Cijena 3 KM/m2. Tel. 033 471 375.
Mob. 061 557 005.
10998-1Nd`
z Kirby - ~i{}enje peremo, ~istimo,
dubinsko usisavanje }ilima, tepiha i
itisona. ^istimo va{ tapacirani namje{taj, kau~e, trosjede, uglove i
ostalo sa kirby usisiva~em. povoljno. Tel. 061 214 579
z Vr{im prevoz putnika sa klimatiziranim kombijem Volkswagen t5
na more i ostale destinacije. Tel. 061
200 546
z Vr{im kombi prevoz do 1,5 t, namje{taja, razne robe po cijeloj BiH 024h, povoljno. Tel. 062 569 483
z Super efikasno uni{tavamo
`ohare, mi{eve, moljce, mrave, u{i, komarce, sve insekte i {teto~ine. Tel. 033
219 761, 062 136 248
z Servis zdravlja - uni{tavamo
`ohare, ruse, stjenice, buhe, moljce,
komarce, mi{eve, itd. Tel. 061 928 535
zKombi prevoz stvari i robe po potrebi radna snaga povoljno. Tel. 061
353 704
zAgencija Meka - ku}na njega i pomo} starim i bolesnim, ~uvanje i terapija, ku}ne posjete, mijenjanje pelena, katetera, lije~enje dekubitusa itd.
Tel. 061 237 641
oglasi
Dnevni avaz
petak, 23. septembar/rujan 2011.
47
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OP]INSKI SUD U TUZLI
Broj: 32 0 P 009968 10 P
Tuzla, 01. 09. 2011. godine
Op}inski sud u Tuzli, sudija Zorka Eri}, u predmetnoj stvari tu`itelja [emsudin Muhi} iz Tuzle, ul.
Fadila Jahi}a [panca do br. 47, koga zastupaju punomo}nici - Advokatska kancelarija „Muhi} i dr“
d.o.o. Tuzla, advokati Faik Muhi}, Rizah Hanu{i} i Refik Jusufovi} iz Tuzle, protiv tu`enih Ana Venti}
i Juro Venti}, nepoznatog boravi{ta, radi utvr|enja svojine po osnovu odr`aja (v.s.p. 1.000,00 KM), na
osnovu ~l. 348. st. 3. Zakona o parni~nom postupku,
OBJAVLJUJE
RJE[ENJE
i poziva na pripremno ro~i{te tu`enog VENTI] JURU, nepoznate adrese
Zakazuje se pripremno ro~i{te u ovoj pravnoj stvari za dan 10. 10. 2011. godine sa po~etkom u
09,00 sati, koje }e se odr`ati u prostorijama ovog suda, soba broj 50/II
Ako na pripremno ro~i{te ne do|e uredno obavije{teni tu`ilac, a svoj izostanak ne opravda, smatrat }e
se da je tu`ba povu~ena, osim ako tu`eni ne zahtijeva da se ro~i{te odr`i (~lan 84. stav 1. Zakona o parni~nom postupku, u daljem tekstu: ZPP).
Ako na pripremno ro~i{te ne do|e uredno obavije{teni tu`eni, a svoj izostanak ne opravda, ro~i{te }e
se odr`ati bez njegovog prisustva (~lan 84. stav 2. ZPP-a).
Najkasnije na pripremnom ro~i{tu stranke su du`ne iznijeti sve ~injenice na kojima zasnivaju svoje zahtjeve i predlo`iti sve dokaze koje `ele izvesti u toku postupka, te na pripremno ro~i{te donijeti sve isprave i predmete koje `ele upotrijebiti kao dokaz (~lan 77. ZPP-a).
Na pripremnom ro~i{tu Sud }e rje{enjem odrediti dan i sat odr`avanja glavne rasprave, pitanja o kojima }e se raspravljati, dokaze koji }e biti izvedeni i lica koja }e biti pozvana na glavnu raspravu (~lan 94.
stav 1. ZPP-a), pri ~emu se stranke upozoravaju da Sud mo`e odrediti da se glavna rasprava odr`i
odmah nakon pripremnog postupka (~lan 94. stav 2. ZPP)
Sudija
Zorka Eri}
Pouka o pravnom lijeku:
Protiv ovog rje{enja nije dopu{tena `alba.
OP]INSKI SUD U TRAVNIKU
Broj: 51 0 P 001463 05 P
Tu`itelj: Jakub Deliba{i}, Kakanj, Ul. Melente Bo{njaka bb
Tu`eni: 1. DOO „HERMAN-COMMERC Kakanj sa sjedi{tem u Travniku, Hasanpa{i}a 10
2. WABRO HERMAN, Linc, Austrija po pun. Suadi Halilagi}, odv. Sarajevo
Radi: naknada {tete, v.s. 120.000,00 KM
OGLAS
Dostava poziva za ro~i{te: DOO „HERMAN-COMMERC“ Kakanj sa sjedi{tem Travnik, Hasanpa{i}a 10
Pozivate se kao stranka na PRIPREMNO RO^I[TE - glavnu raspravu za dan PONEDJELJAK, 12. 12. 2011. godine u 10,00 sati pred ovaj sud u uredu broj 25.
Umjesto stranke na ro~i{te mo`e pristupiti ovla{teni punomo}nik.
UPOZORENJE
U skladu sa ~lanom 77. ZPP-a du`ni ste najkasnije na pripremnom ro~i{tu iznijeti sve
~injenice na kojima zasnivate svoje zahtjeve i predlo`iti sve dokaze koje `elite izvesti u toku postupka, te donijeti sve isprave i predmete koje `elite upotrijebiti kao dokaz.
Upozoravate se na odredbe ~l. 84 i 97 ZPP-a FBiH, te posljedice izostanka sa pripremnog ro~i{ta i ro~i{ta za glavnu raspravu tu`itelja i tu`enog.
Stranke mogu tokom glavne rasprave iznositi nove ~injenice i predlagati nove dokaze
samo shodno ~l. 102. Zakona o parni~nom postupku.
Stranke su du`ne iznijeti sve ~injenice na kojima zasnivaju svoje zahtjeve i izvoditi dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice (~l. 7. Zakona o parni~nom postupku).
Prvostepeni postupak sastoji se u pravilu, od dva ro~i{ta (~l. 11. ZPP-a).
U slu~aju promjene va{e adrese du`ni ste o tome odmah obavijestiti ovaj sud, u protivnom snosit }ete zakonske posljedice (~l. 352 ZPP-a FBiH).
Po proteku 15 dana od dana objavljivanja ovog oglasa u „Dnevnom avazu“ smatrat }e se da
je dostavljena tu`ba na odgovor tu`enom.
SUDAC
Nedeljka Ma|ar-Ramljak
48
Petak, 23. septembar/rujan 2011.
oglasi
Dnevni avaz
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Tuzlanski kanton
OP]INSKI SUD U TUZLI
Broj: 032 0 Ps 026040 09
Tuzla, 10. 08. 2011. godine
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Tuzlanski kanton
OP]INSKI SUD U TUZLI
Broj: 32 0 Ps 026043 09 Ps
Tuzla, 10. 08. 2011. godine
Op}inski sud u Tuzli po sudiji Sadiji Brkovi}u u pravnoj stvari tu`ioca JP SKPC „MEJDAN“ d.o.o.
Tuzla, kao pravni sljednik JK SKPC Mejdan Tuzla, ul. Bosne srebrene bb, protiv tu`enog Udru`enje
gra|ana bokserski klub „Zmaj od Bosne“ ul. Ir~eva bb, radi duga Vsp. 3.758,00 KM, odlu~uju}i van
ro~i{ta, dana 10. 08. 2011. godine donio je:
Op}inski sud u Tuzli po sudiji Sadiji Brkovi}u u pravnoj stvari tu`ioca „ANTUNOVI] DOO Dejtonska br.
95 Br~ko-Distrikt, zastupan po punomo}niku Bo`i Peranovi}u advokatu iz Br~kog, protiv tu`enog DOO LS
GEOCEL Tuzla ul. Mustafe Mujbegovi}a br. 52, radi duga Vsp. 9.964,50 KM, odlu~uju}i van ro~i{ta, dana
10. 08. 2011. godine donio je:
PRESUDU
- zbog propu{tanja -
PRESUDU
- zbog propu{tanja -
[email protected] JE du`an tu`iocu isplatiti na ime duga nov~ani iznos od 3.758,00 KM sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 14. 05. 2009. godine, kao i da mu nadoknadi tro{kove parni~nog postupka u
iznosu od 425,00 KM, sve u roku od 30 dana od dana dostave prepisa presude.
[email protected] je du`an tu`iocu isplatiti na ime duga nov~ani iznos od 9.964,50 KM sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 09. 04. 2007. godine pa do kona~ne isplate, kao i da mu nadoknadi tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 785,00 KM, sve u roku od 30 dana od dana dostave prepisa presude.
Obrazlo`enje
Dana 14. 05. 2009. godine tu`ilac je ovom sudu podnio tu`bu protiv tu`enog, radi naplate duga.
U tu`bi tu`ilac navodi da je sa tu`enim zaklju~io Ugovor o zakupu poslovnog prostora. Tu`ilac je prema zaklju~enim ugovorima izdao tu`enom prostor pod zakup, a tu`eni je bio u obavezi da zakupljeni
prostor koristi kao svoj kancelarijski odnosno magacinski prostor i pla}a zakupninu u mjese~nim
iznosima i tro{kove elektri~ne energije a koji nisu bili obuhva}eni zakupninom. Tu`eni je cijeli period
koristio zakupljeni prostor, ali nakon ispostavljanja ra~una od strane tu`ioca po zaklju~enim Ugovorima, tu`eni nije pla}ao zakupninu i tro{kove elektri~ne energije tako da ukupan dug iznosi 3.758,00
KM. Kako tu`eni nije izmirio svoje obaveze prema tu`iocu to je tu`ilac predlo`io da sud donese presudu kojom }e obavezati tu`enog na pla}anje duga u iznosu od 3.758,00 KM, sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 14. 05. 2009. godine kao da mu naknadi tro{kove ovog postupka, sve u roku od 30 dana od dana dono{enja presude.
Dalje tu`ilac predla`e da sud postupi po ~lanu 182 stav 1. Zakona o parni~nom postupku i donese presudu zbog propu{tanja ukoliko tu`eni ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu u zakonskom roku.
Tu`ba sa svim prilozima i obavijesti suda o posljedicama nedostavljanja odgovora na tu`bu u Zakonom odre|enom roku dostavljena je tu`enom u skladu s odredbom ~lana 348. stav 3. do 7., odnosno
putem isticanja iste na Oglasnu tablu suda dana 13. 03. 2010. godine i objavljivanjem tu`be u Dnevnom listu koji se distribuira na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine - „Dnevni avaz“ dana 06. 03.
2010. godine o ~emu je tu`eni obavije{ten dopisom od 04. 02. 2010. godine.
Obzirom da tu`eni nije dostavio pismeni odgovor na tu`bu u zakonskom roku, a tu`beni zahtjev nije
protivan ~injenicama navedenim u tu`bi, te kako ~injenice na kojima se zasniva tu`beni zahtjev nisu u
protivnosti s dokazima koje je tu`ilac prilo`io uz tu`bu (ugovor o zakupu poslovnog prostora broj 35727 i 416.37, ra~uni), te kako je tu`ilac predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja, sud je odlu~io
kao u izreci ove presude, u smislu odredbe ~lana 182. stav 1. Zakona o parni~nom postupku, s tim da je
tu`enog obavezao i na pla}anje zatezne kamate koje tu`iocu pripadaju u skladu sa ~l. 277. st. 1. Zakona
o obligacionim odnosima i koje }e se obra~unati u skladu sa Zakonom o visini stope zatezne kamate od
14. 05. 2009. godine kao dana podno{enja tu`be sudu.
Tro{kove parni~nog postupka sud je odredio u skladu sa ~l. 383., 386. i 396. Zakona o parni~nom postupku i isti iznose 425,00 KM, tro{kovi se sastoje od tro{kova takse na tu`bu u iznosu od 150,00 KM i takse na presudu u iznosu od 75,00 KM koja taksa je odre|ena u skladu sa vrijedno{}u predmeta spora
(Sl. novine TK br. 5/09) te na ime tro{kova objavljivanja u Dnevnim novinama u iznosu od 200,00 KM.
SUDIJA
Sadija Brkovi}
POUKA: Protiv ove presude nije dopu{tena `alba, ali tu`eni mo`e podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje u roku od 8 dana od dana prestanka razloga koji je uzrokovao propu{tanje, odnosno od
dana saznanja za propu{tanje. Nakon proteka 60 dana od dana propu{tanja ne mo`e se tra`iti povrat u
prija{nje stanje.
Obrazlo`enje
Dana 17. 07. 2009. godine tu`ilac je ovom sudu putem punomo}nika podnio tu`bu protiv tu`enog, radi naplate duga.
U tu`bi tu`ilac navodi da je sa tu`enim bio u poslovnom odnosu, da je za tu`enog isporu~ivao robu iz svog
poslovnog asortimana u prethodnom periodu i to naftu, naftne derivate i maziva. Tu`ilac se tu`enom vi{e
puta obra}ao za isplatu nov~anog iznosa od 9.964,50 KM. Tu`ilac je svoje obaveze na vrijeme ispunjavao te je
tu`enom uredno ispostavljao ra~une za isporu~enu robu. Kako tu`eni nije izmirio svoje obaveze prema
tu`iocu to je tu`ilac predlo`io da sud donese presudu kojom }e obavezati tu`enog na pla}anje duga u iznosu
od 9.964,50 KM, sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 09. 04. 2007. godine pa sve do kona~ne isplate,
kao i da mu nadoknadi tro{kove parni~nog postupka, a sve u roku od 30 dana po pravosna`nosti presude,
pod prijetnjom izvr{enja.
Dalje tu`ilac predla`e da sud postupi po ~lanu 182. stav 1. Zakona o parni~nom postupku i donese presudu
zbog propu{tanja ukoliko tu`eni ne dostavi pismeni odogovor na tu`bu u zakonskom roku.
Tu`ba sa svim prilozima i obavijesti suda o posljedicama nedostavljanja odgovora na tu`bu u Zakonom
odre|enom roku dostavljena je tu`enom u skladu s odredbom ~lana 348. stav 3. do 7., odnosno putem isticanja iste na Oglasnu tablu suda dana 08. 03. 2010. godine i objavljivanjem tu`be u Dnevnom listu koji se distribuira na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine - „Dnevni avaz“ dana 13. 03. 2010. godine o ~emu je
tu`eni obavije{ten dopisom od 01. 02. 2010. godine.
Obzirom da tu`eni nije dostavio pismeni odgovor na tu`bu u zakonskom roku, a tu`beni zahtjev nije protivan ~injenicama navedenim u tu`bi, te kako ~injenice na kojima se zasniva tu`beni zahtjev nisu u protivnosti s dokazima koje je tu`ilac prilo`io uz tu`bu (ra~un broj 254, 1130, 1129, 1128, 1126, 1125, 1124, 1123, 188,
analiti~ka kartica od 1.1. 2007. do 26. 09. 2007. godine), te kako je tu`ilac predlo`io dono{enje presude zbog
propu{tanja, sud je odlu~io kao u izreci ove presude, u smislu odredbe ~lana 182. stav 1. Zakona o parni~nom
postupku, s tim da je tu`enog obavezao i na pla}anje zatezne kamate koje tu`iocu pripadaju u skladu sa ~l.
277. st. 1. Zakona o obligacionim odnosima i koje }e se obra~unati u skladu sa Zakonom o visini stope zatezne kamate, tj. od 09. 04. 2007. godine kao dana dospije}a ra~una za naplatu.
Tro{kove parni~nog postupka sud je odredio u skladu sa ~l. 383., 386. i 396. Zakona o parni~nom postupku a
isti iznose 785,00 KM, tro{kovi se sastoje od sastava tu`be po punomo}niku u iznosu od 360,00 KM u skladu
sa va`e}om ADV tarifom (Sl. novine FBiH 22/04), te tro{kova takse na tu`bu u iznosu od 150,00 KM i takse
na presudu u iznosu od 75,00 KM koja taksa je odre|ena u skladu sa vrijedno{}u predmeta spora (Sl. novine
TK br. 5/09), te na ime tro{kova objavljivanja u Dnevnim novinama u iznosu od 200,00 KM.
SUDIJA
Sadija Brkovi}
POUKA: Protiv ove presude nije dopu{tena `alba, ali tu`eni mo`e podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje
stanje u roku od 8 dana od dana prestanka razloga koji je uzrokovao propu{tanje, odnosno od dana saznanja
za propu{tanje. Nakon proteka 60 dana od dana propu{tanja ne mo`e se tra`iti povrat u prija{nje stanje.
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Tuzlanski kanton
OP]INSKI SUD U TUZLI
Broj: 32 0 Ps 020679 10 Ps
Tuzla, 10. 08. 2011. godine
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Tuzlanski kanton
OP]INSKI SUD U TUZLI
Broj: 32 0 Ps 011632 10 Ps
Tuzla, 10. 08. 2011. godine
Op}inski sud u Tuzli po sudiji Sadiji Brkovi}u u pravnoj stvari tu`ioca Bu{min Doo Teo~ak iz Starog
Teo~aka, koga zastupa punomo}nik Hogi} Enver advokat iz Tuzle, protiv tu`enog Oregon Transport
Doo Tuzla iz Tuzle, [i}ki Brod, radi duga v.sp. 9.997,73 KM, odlu~uju}i van ro~i{ta, dana 10. 08. 2011.
godine donio je:
Op}inski sud u Tuzli po sudiji Sadiji Brkovi}u u pravnoj stvari tu`ioca HERCEGOVINA VINO doo
Mostar, Bi{}e Polje bb zastupani po ZAK „Kebo & Guzin“ iz Mostara, protiv tu`enog „DAMA“ DOO
za prevoz i trgovinu ul. Alije Izetbegovi}a br. 51 @ivinice, radi duga, v.sp. 3.108,78 KM, odlu~uju}i
van ro~i{ta, dana 10. 08. 2011. godine donio je:
PRESUDU
- zbog propu{tanja -
PRESUDU
- zbog propu{tanja -
[email protected] JE du`an tu`iocu isplatiti na ime duga nov~ani iznos od 9.997,73 KM sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 05. 12. 2007. godine pa do kona~ne isplate, kao i da mu nadoknadi tro{kove
parni~nog postupka u iznosu od 846,20 KM, sve u roku od 30 dana od dana dostave prepisa presude.
[email protected] JE du`an tu`iocu isplatiti na ime duga nov~ani iznos od 3.108,78 KM sa zakonskom zateznom kamatom i to:
- na iznos od 1.017,48 KM, po~ev od 12. 07. 2007. godine pa do isplate,
- na iznos od 2.091,30 KM, po~ev od 12. 07. 2007. godine pa do isplate, kao i da mu nadoknadi tro{kove
parni~nog postupka u iznosu od 705,00 KM, sve u roku od 30 dana od dana dostave prepisa presude.
Obrazlo`enje
Dana 19. 05. 2010. godine tu`ilac je ovom sudu putem punomo}nika podnio tu`bu protiv tu`enog, radi naplate duga.
U tu`bi tu`ilac navodi da je sa tu`enim bio u poslovnim odnosima po kojima je tu`ilac tu`enom vr{io
isporuku robe iz svog prodajnog asortimana, kameni agregat i tampon. Za isporu~enu robu tu`ilac je
odmah ispostavio dvije fakture. Ukupan dug po ispostavljenim fakturama je iznos od 14.997,73 KM.
Tu`eni je putem cesije platio dio duga u iznosu od 5.000,00 KM tako da je ostao du`an platiti utu`eni
iznos od 9.997,73 KM. Kako tu`eni nije izmirio svoje obaveze prema tu`iocu to je tu`ilac predlo`io da
sud donese presudu kojom }e obavezati tu`enog na pla}anje duga u iznosu od 9.997,73 KM, sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 05. 12. 2008. godine do kona~ne isplate i naknadi mu tro{kove
ovog postupka, sve u roku od 30 dana od dana dono{enja presude.
Dalje tu`ilac predla`e da sud postupi po ~lanu 182 stav 1. Zakona o parni~nom postupku i donese presudu zbog propu{tanja ukoliko tu`eni ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu u zakonskom roku.
Tu`ba sa svim prilozima i obavjesti suda o posljedicama nedostavljanja odgovora na tu`bu u Zakonom
odre|enom roku dostavljena je tu`enom u skladu s odredbom ~lana 348. stav 3. do 7., odnosno putem
isticanja iste na Oglasnu tablu suda dana 13. 05. 2011. godine i objavljivanjem tu`be u Dnevnom listu
koji se distribuira na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine - „Dnevni avaz“ dana 20. 05. 2011. godine o ~emu je tu`eni obavije{ten dopisom od 08. 04. 2011. godine.
Obzirom da tu`eni nije dostavio pismeni odgovor na tu`bu u zakonskom roku, a tu`beni zahtjev nije
protivan ~injenicama navedenim u tu`bi, te kako ~injenice na kojima se zasniva tu`beni zahtjev nisu u
protivnosti s dokazima koje je tu`ilac prilo`io uz tu`bu (analiti~ka kartica konta za tu`enog za period
1. 1. 2006. do 27. 04. 2010. godine, faktura broj 87/08 i 89/08 od 31. 10. 2008. godine i narud`benica
tu`enog broj 01-10/08 od 01. 10. 2008. godine), te kako je tu`ilac predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja, sud je odlu~io kao u izreci ove presude, u smislu odredbe ~lana 182. stav 1. Zakona o parni~nom postupku, s tim da je tu`enog obavezao i na pla}anje zatezne kamate koje tu`iocu pripadaju u
skladu sa ~l. 277. st. 1. Zakona o obligacionim odnosima i koje }e se obra~unati u skladu sa Zakonom o
visini stope kao dana dospje}a ra~una pa do isplate.
Tro{kove parni~nog postupka sud je odredio u skladu sa ~l. 383., 386. i 396. Zakona o parni~nom postupku i isti iznose 846,20 KM, tro{kovi se sastoje od sastava tu`be po punomo}niku u iznosu od
421,20 KM u skladu sa va`e}om ADV tarifom (Sl. novine FBiH 22/04) sa uve}anih za 17% PDV-a, te
tro{kova taksu na tu`bu u iznosu od 150,00 KM i takse na presudu u iznosu od 75,00 KM koja taksa je
odre|ena u skladu sa vrijedno{}u predmeta spora (Sl. novine TK br. 5/09) te na ime tro{kova objavljivanja u Dnevnim novinama u iznosu od 200,00 KM.
SUDIJA
Sadija Brkovi}
POUKA: Protiv ove presude nije dopu{tena `alba, ali tu`eni mo`e podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje u roku od 8 dana od dana prestanka razloga koji je uzrokovao propu{tanje, odnosno od
dana saznanja za propu{tanje. Nakon proteka 60 dana od dana propu{tanja ne mo`e se tra`iti povrat u
prija{nje stanje.
Obrazlo`enje
Dana 03. 02. 2010. godine tu`ilac je ovom sudu putem punomo}nika podnio tu`bu protiv tu`enog, radi naplate duga.
U tu`bi tu`ilac navodi da je sa tu`enim u 2007. godini bio u poslovnom odnosu. Budu}i da je tu`ilac
tu`eniku u cijelosti uredno izvr{io isporuku naru~ene robe, iz ovih poslovnih odnosa ostao je du`an
tu`enik prema tu`itelju po otpremnicama u ukupnom iznosu od 3.108,78 KM. Kako tu`eni nije izmirio svoje obaveze prema tu`iocu to je tu`ilac predlo`io da sud donese presudu kojom }e obavezati
tu`enog na pla}anje duga u iznosu od 3.108,78 KM, sa zakonskom zateznom kamatom po pojedina~nim ra~unima pa do kona~ne isplate kao i da mu nadoknadi tro{kove parni~nog postupka, sve u roku do 30 dana od dana dono{enja presude.
Dalje tu`ilac predla`e da sud postupi po ~lanu 182 stav 1. Zakona o parni~nom postupku i donese presudu zbog propu{tanja ukoliko tu`eni ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu u zakonskom roku.
Tu`ba sa svim prilozima i obavjesti suda o posljedicama nedostavljanja odgovora na tu`bu u Zakonom
odre|enom roku dostavljena je tu`enom u skladu s odredbom ~lana 348. stav 3. do 7., odnosno putem
isticanja iste na Oglasnu tablu suda dana 09. 05. 2011. godine i objavljivanjem tu`be u Dnevnom listu
koji se distribuira na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine - „Dnevni avaz“ dana 08. 04. 2011. godine o ~emu je tu`eni obavije{ten dopisom do 04. 04. 2011. godine.
Obzirom da tu`eni nije dostavio pismeni odgovor na tu`bu u zakonskom roku, a tu`beni zahtjev nije
protivan ~injenicama navedenim u tu`bi, te kako ~injenice na kojima se zasniva tu`beni zahtjev nisu u
protivnosti s dokazima koje je tu`ilac prilo`io uz tu`bu (ra~un - otpremnica broj TRR-2421 14614/07 i
VRR-201214613/07), te kako je tu`ilac predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja, sud je odlu~io
kao u izreci ove presude, u smislu odredbe ~lana 182. stav 1. Zakona o parni~nom postupku, s tim da je
tu`enog obavezao i na pla}anje zatezne kamate koje tu`iocu pripadaju u skladu sa ~l. 277. st. 1. Zakokna o obligacionim odnosima i koje }e se obra~unati u skladu sa Zakonom o visini stope zatezne kamate od dana dospije}a svakog pojedinog ra~una pa do isplate.
Tro{kove parni~nog postupka sud je odredio u skladu sa ~l. 383., 386. i 396. Zakona o parni~nom postupku i isti iznose 705,00 KM, tro{kovi se sastoje od sastava tu`be po punomo}niku u iznosu od
240,00 KM u skladu sa va`e}om ADV tarifom (Sl. novine FBiH 22/04) uve}ano za 17% PDV-a u iznosu od 40,80 KM, te tro{kova taksu na tu`bu u iznos od 150,00 KM i takse na presudu iznosu od 75,00
KM koja taksa je odre|ena u skladu sa vrijedno{}u predmeta spora (Sl. novine TK BR. 5/09) te na ime
tro{kova objavljivanja u Dnevnim novinama u iznosu od 200,00 KM.
SUDIJA
Sadija Brkovi}
POUKA: Protiv ove presude nije dopu{tena `alba, ali tu`eni mo`e podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje u roku od 8 dana od dana prestanka razloga koji je uzrokovao propu{tanje, odnosno od
dana saznanja za propu{tanje. Nakon proteka 60 dana od dana propu{tanja ne mo`e se tra`iti povrat u
prija{nje stanje.
Dnevni avaz
FATIMA (AHMET)
\EDOVI], ro|.
ZAHIRAGI]
Neka ti dragi Allah d`.{.
podari sve d`enetske ljepote za tvoju plemenitost
i dobrotu. Vje~no }e{ biti
u na{im srcima.
SAFET (AVDE) DIZDAR
1927 - 2011.
Toga dana u 17,00 sati posjetit }emo spomenik u Sutini i sjetiti se divnih trenutaka
koje smo proveli s njim. Ovom prilikom `elimo se zahvaliti svima koji su pokazali
svoje suosje}anje u protekloj godini.
Porodica Dizdar
11023-1tt
Tvoji: majka Nura, snahe
Behija, Kadira i Merjem,
brati} Numo sa djecom
Mujo, Halil i Ajla
49
Dvadeset ~etvrtog septembra 2011. navr{avaju se
dvije godine kako nije s
nama na{ voljeni suprug i
otac
SJE]ANJE
Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i poznanike da se dana 23. 9. 2011. navr{ava godina
od kako sa nama nije na{
petak, 23. septembar/rujan 2011.
SALKO OV^INA
23. 9. 2010 - 23. 9. 2011.
Vrijeme prolazi, ali ne
mo`e izbrisati sje}anje na
tvoju dobrotu.
@ivjet }e{ vje~no u na{em
sje}anju.
Tvoji: supruga sa djecom,
unu~adi i ostalom rodbinom
SALKO (MUJE)
\ULMEZ
Sa ljubavlju i po{tovanjem
~uvat }emo uspomenu na
tebe.
Vrijeme ne mo`e ubla`iti
tugu za tobom.
Tvoji: supruga Ratmira,
sin Saudin i k}erka Sadina
1321-1mo
1230-tt
1322-1mo
POSLJEDNJI SELAM
POSLJEDNJI POZDRAV
na{em dragom bratu
majci na{e kolegice
NERMINU BALTI]U
BISERA RA[IDOVI]
OD [email protected] I ELVIRA SA PORODICAMA
Institut za mikrobiologiju KCUS
1228-tt
1235-tt
SJE]ANJE
na na{e drage
Dana 23. 9. 2011. navr{ava se osam tu`nih dana od preseljenja na
ahiret na{eg dragog
POSLJEDNJI SELAM
IZET (SABIT) MEMI]
majci na{eg direktora
21. 3. 1955 - 15. 9. 2011.
Tvoj lik, tvoja plemenitost i dobrota
vje~no }e biti urezani u na{im srcima.
Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet.
Hatma dova }e se prou~iti u petak, 23. 9.
2011. godine u 14,00 sati poslije d`ume
namaza u ku}i `alosti, ul. Bra}e Krpo 22.
ADILI (RAGIB) BABI]
KASIM (NAZIF)
SPAHI]
RAMIZA (BE]IRA)
SPAHI]
20. 5. 1962 - 22. 9. 2008.
15. 11. 1941 - 15. 9. 2011.
S ljubavlju i po{tovanjem
Nedim i Mediha
1229-tt
p-71101
POSLJEDNJI SELAM I POZDRAV
ZAHVALNICA
Porodica upu}uje iskrenu zahvalnost osoblju Odjela dijalize i nefrologije KBC Mostar, osoblju Ambulante i Hitne pomo}i Carina,
kao i kom{ijama i prijateljima.
Supruga Najla, sin Senad, k}erka [ejla, nevjesta Mirela
1335-1mo
POSLJEDNJI SELAM I POZDRAV
kolegi i prijatelju
Dana 23. 9. 2011. navr{ava se
godina kako nas je napustio na{ dragi
kolegi i prijatelju
SAMIRU ([EMSUDINA)
SOFTI]U
iz Breze
Odjel za internu reviziju i
Odbor za reviziju KJKP „RAD“
SAMIRU ([EMSUDINA)
SOFTI]U
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet
S tugom koju vrijeme ne lije~i i ljubavlju koju smrt ne prekida, `ivjet }e{ u na{im srcima i
mislima.
Uposlenici PS Breza i OZA Breza: Fahrudin P., Samir
K., Almin - A{~o, Almedina A., Du{ko T., Admir - Bebe,
Sanel V., Nusreta - Nuki, Maja B., Enisa [.M., Nedim
p-71370
M., Zakir M.
iz Breze
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet
S tugom koju vrijeme ne lije~i i ljubavlju koju smrt ne
prekida, `ivjet }e{ u na{im srcima i mislima.
Uposlenici PS Breza i OZA Breza: Adis R-Roki, Almir S.,
Avdo O., Zemka S., Amir A., Vejsil O., Sejo H., Ned`ad O.,
Nele, Smail J., Salema B., Hasib R-Hasko, Sejda S.
p-71370
[email protected] ([ERIF)
POZDER
Molimo dragog Allaha da mu
podari lijepi D`ennet i rahmet.
Supruga Zijada, sin Mirza, k}erka Sabina, snaha Edina,
zet Aldin i unuk Naser
1231-tt
Dana 23. 9. 2011. godine navr{ava se sedam dana bola i tuge od tragi~ne smrti na{eg dragog
DARKO (DANISLAV) DRA[KOVI]
Da, fali}e{ nam, znaj, svaki minut, svaki dan, na svijetu nisi bio sam, putuj spokojan...
Nikada te ne}emo zaboraviti, `ivje}e{ tu u na{im srcima...
Ovim putem zahvaljujemo se svima koji su na bilo koji na~in sau~estvovali u na{em bolu.
O`alo{}ena porodica: otac Danislav, majka Spomenka, sestra Tamara, brat Sa{a i Ljiljana
PTT
50
Dnevni avaz
Petak, 23. septembar/rujan 2011.
SJE]ANJE
Dana 24. 9. 2011. godine navr{ava
se 5 tu`nih godina od smrti na{eg
dragog
na na{e drage i
plemenite
roditelje
POSLJEDNJI POZDRAV
OMERA (MEHDI) IBI[I
Drago babo, godine prolaze, ali one
ne mogu izbrisati na{u neizmjernu
bol, ljubav, po{tovanje i stalno
sje}anje na tebe i tvoj dragi i plemeniti lik.
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i sve
d`enetske ljepote.
Tvoji: k}erke Jasmina, Senija i Munevera, unu~ad
D`ana, Haris i Edin, zetovi Ismet i Mufid, snahe Velida i
Selma
ADILI BABI]
majci na{eg kolege
dr. Mirsada Babi}a
SJE]ANJE
SJE]ANJE
na brata, djevera i amid`u
AI[A BARLOV
25. 9. 1971 - 25. 9. 2011.
16. 7. 2009 - 25. 9. 2011.
Kolektiv Katedre za patologiju
Medicinskog fakulteta u Sarajevu
K}erke Suada i Aida, unuk Tarik i zet Asim
1212-1tt
1208-1tt
na majku, svekrvu i nanu
AHMED BARLOV
1204-1tt
POSLJEDNJI SELAM
POSLJEDNJI SELAM
na{oj dragoj
na{oj dragoj
FATIMI \EDOVI]
FATIMI \EDOVI]
Molimo dragog Allaha
d`.{. da joj podari lijepi
D`ennet, a porodici sabur.
Molimo dragog Allaha
d`.{. da joj podari lijepi
D`ennet, a porodici sabur.
Opra{i} Mubera sa djecom - Elva, Adisa i Enisa,
sa porodicama
Tetka Alja i tetak Re{id sa
djecom - Munira, Amira,
Safija i Amir sa porodicama
POSLJEDNJI POZDRAV
na{oj dragoj kolegici
NEDI (JERE) [AHINAGI]
S du`nim po{tovanjem i dubokim saosje}anjem,
KASIM SPAHI]
RAMIZA SPAHI],
ro|. DERVI[EVI]
15. 9. 2011 - 22. 9. 2011.
Neka ti dragi Allah podari
lijepi D`ennet.
Sin Rasim, snaha Nihada
i unuka Medina
P-71380
22. 9. 2008 - 22. 9. 2011.
Direktorica, uposlenici i u~enici JU Osnovne {kole
„Silvije Strahimir Kranj~evi}“ Sarajevo
N
Neka ti dragi Allah podari
lijepi D`ennet.
Brat Rasim, snaha
Nihada, brati~na Medina
P-71380
POSLJEDNJI SELAM
mom dragom ocu, svekru
i dedu
Dana 25. 9. navr{avaju se
3 mjeseca od smrti na{eg
dragog supruga i oca
1205-1tt
1205-1tt
POSLJEDNJI SELAM
kom{iji i prijatelju
SJE]ANJE
Dana 22. 9. 2011. navr{ila se godina tuge i boli od
preseljenja na ahiret na{e drage
na jarana, ahbaba i ribara
FADIL BARU^IJA
Da mu Allah d`ele{anuhu
podari lijepi D`ennet.
MEHO [email protected]
HROMO AHMEDU
Tu`na srca se rastajemo sa
tobom, prijatelju, i molimo Allaha d`.{. da ti otvori d`enetske kapije.
Zijo, Azem i Ajdin
1223-tt
Ragib sa porodicom
p-71106
POSLJEDNJI POZDRAV
POSLJEDNJI SELAM
amid`i
na{em dragom puncu i ocu
Od sina Murata, snahe
Velide, unuka Harisa,
unuke Melise
NERMIN (EMINA)
BALI]
Konjic
U na{im srcima ostaje{
voljen, a u mislima nikad
zaboravljen.
Tvoja supruga Izudina
(Dina) i sin Nerdin
11029-1nd`
P-88400
MUJESIRE (ZVIZDI])
TORLI]
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet.
Tevhid }e se prou~iti u subotu, 24.
9. 2011. godine u 16.00 sati u ulici
Aleja lipa 64/4.
Porodica Torli}
1194-1tt
Danas se navr{ava 7
tu`nih dana kako nije sa
nama na{ dragi suprug i
otac
Dana 22. 9. 2011. godine navr{ilo se 7 dana od preseljenja na ahiret
supruga na{e radne kolegice
MIRSADA UDVIN^I]A
Molimo Allaha d`.{. da mu podari D`ennet, a porodici sabur.
Slu`ba za finansije Op}ine Ilid`a
11009-1nd`
IBRO [email protected]]
Dana 19. 9. 2011. godine navr{ilo se 40 dana otkako nije sa nama
na{a draga majka, nana, punica, sestra
FADIL BARU^IJA
Molimo Allaha d`ele{anuhu da mu podari lijepi
D`ennet.
Zet Sulejman, k}i Jasna,
unuk Asmir
FAIKU
MUJKOVI]U
S ljubavlju i po{tovanjem,
Brati~na Fatima sa suprugom Seadom i k}erkom
Nur
11028-1nd`
1233-1tt
POSLJEDNJI SELAM
dragom bad`i, zetu i tetku
HAJRUDINU (SALKA)
[email protected]]U
Porodica Hukara: Suad, [emsa Leila i Amina
HABIBA NESIMOVI], ro|. FERAGET
S po{tovanjem ~uvamo uspomenu na tebe, tvoju plemenitost i
dobrotu, i molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari D`ennet.
O`alo{}ena porodica: k}erke Almedina i Ediba sa porodicama
Tevhid }e se prou~iti 25. 9. u nedjelju u 16 sati u ku}i `alosti Trg solidarnosti 27/9.
Tvoje: Zehra, Aida i
Maida
11015-1nd`
POSLJEDNJI SELAM
POSLJEDNJI SELAM
dragom zetu
dragom bad`i, zetu i tetku
HAJRUDINU (SALKA)
[email protected]]U
HAJRUDINU (SALKA)
[email protected]]U
Porodica Ma{i}: \ulo, Behara, Jasmin i Pa{a sa djecom
1236-tt
Neka ti dragi Allah d`.{.
podari lijepi D`ennet i
hvala ti za sve {to si
u~inio za nas.
1236-tt
619-1go
Porodica ^antro: Nagib, Jasmina i Nejra
1236-tt
Dnevni avaz
petak, 23. septembar/rujan 2011.
51
SJE]ANJE
na na{e Rogati~ane
KRAJINA (DETLI]) DEVLA
KRAJINA (ALIJE) SEJDALIJA
KRAJINA (MUJAGE) ALIJA
^AU[EVI] (DETLI]) NAZIJA
DETLI] ABED
DETLI] (\EZO) FATIMA
DETLI] IBRAHIM
HUREMOVI] (KRAJINA) [UHRA
SALAN (KRAJINA) FATMA
SALAN SEJDALIJA
AJANOVI] (KRAJINA) SENIJA
S VELIKIM PO[TOVANJEM, MEHMEDALIJA (SEJDALIJE)
KRAJINA - DALIJA
I OSTALI ^LANOVI PORODICE KRAJINA
RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
11010-nd`
Dana 24. 9. 2011. godine navr{ava se godina od kada je na ahiret preselila na{a
draga supruga, majka, nana
Dana 23. 9. 2011. godine navr{avaju se 52 tu`na dana od kada je preminuo na{
dragi suprug, otac i djed
ISMETA (ALIJA) PUSTAHIJA
HIDAJET (MURATA) LJUCA
Molimo dragog Allaha d`.{. da joj podari D`ennet.
Bio si najbolji suprug, otac i djed, zato }e{ vje~no biti u na{im srcima.
Tvoji: Hasan, Ismar, Sanela, Nedim i Ajla
Uvijek }emo te voljeti i sje}ati tvog plemenitog lika.
Tevhid }e se prou~iti u subotu, 24. 9. 2011. godine u 16.30 sati u d`amiji na Hridu.
Tevhid }e se prou~iti u subotu, 24. 9. 2011. godine u 11 sati u ku}i `alosti ul. Ejuba
Ademovi}a 49.
1222-1tt
Tvoja porodica
1215-1tt
SJE]ANJE
na na{eg dragog abu
EKREM (HAMDIJA) BALI]
S mnogo ljubavi i ponosa ~uvamo uspomenu na tebe.
Tvoja k}erka Zerina, zet Esad, unuk Arnes, snaha Naida, praunu~ad Ajdin i Emina
11018-1nd`
SJE]ANJE
na mog abu
EKREM (HAMDIJA) BALI]
Iako nisi sa nama, zauvijek }emo te nositi u na{im srcima.
Unuka Melisa, zet Arnes, praunuka Elma
11018-1nd`
SJE]ANJE
EKREM (HAMDIJA) BALI]
23. 9. 2000 - 23. 9. 2011.
Vrijeme prolazi, ali tuga i sje}anje na tebe ostaju zauvijek.
Tvoji: supruga Muhiba, sin Hamdija, snaha Beisa, unuk Amir i unuka Amra
11018-1nd`
52
Petak, 23. septembar/rujan 2011.
Dnevni avaz
SJE]ANJE
Dana 22. 9. 2011. navr{ila se godina od prerane smrti na{eg {efa i prijatelja
SUNIJA (]AMIL) GU[I]
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet tvojoj du{i.
Kolektiv firme Penny plus d.o.o.
PJ Vele{i}i
1226-tt
U srijedu, 28. 9. 2011. navr{ava se osam godina od smrti na{eg dragog
tate. Ovom prilikom sje}amo se na{ih milih i po{tovanih roditelja
MURADIF
DAUTOVI]
ABIDA
DAUTOVI]
28. 9. 2003 - 28. 9. 2011.
11. 4. 2005 - 28. 9. 2011.
Molimo Allaha d`.{. da im podari lijepi D`ennet i vje~iti rahmet.
K}erke Edina i Nermana Dautovi}
360-1ze
POSLJEDNJI SELAM
POSLJEDNJI SELAM
FATIMA (AHMET)
\EDOVI],
ro|. ZAHIRAGI]
FATIMA (AHMET)
\EDOVI],
ro|. ZAHIRAGI]
Molimo Allaha d`.{. da tvojoj lijepoj du{i podari sve
d`enetske ljepote.
Molimo Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`ennet i rahmet.
Sin ]amil, snaha Ehlimana, unuci Eldin, Nihad i Nedim
K}er Sad`ida, zet Zaim, unuci Vernes i Senad, te unuka
Medina
11021-1nd`
11021-1nd`
Dana 23. septembra 2011. navr{avaju se 2 tu`ne godine od kada nije sa
nama na{ dragi
SJE]ANJE
SJE]ANJE
na na{eg dragog zeta
na na{eg dragog zeta
MAHIR (AHMEDA)
DEDI]
MIRSADA UDVIN^I]A
MIRSADA UDVIN^I]A
S tugom koju vrijeme ne lije~i i ljubavlju koju smrt ne
prekida, `ivi{ i `ivjet }e{ u na{im srcima i mislima.
velikog prijatelja i dobrog ~ovjeka
Tvoji: supruga Fata, sin Samir i k}erka Anela
11022-1nd`
Uvijek }emo te se sje}ati sa ljubavlju i po{tovanjem.
S ljubavlju i po{tovanjem
Porodice: Pe{to, Ja{arevi}, Suljovi}
Nevresa Pilav sa porodicom
U petak, 23. 9. 2011. navr{ava se
{est mjeseci od kako je na ahiret preselio na{ voljeni suprug i otac
1225-tt
1225-tt
NADIR (MAHMUT)
FEJZAGI]
Tevhid }e se prou~iti istog dana (u
petak, 23. 9. 2011.) u Bakijskoj
d`amiji sa po~etkom u 14.00 sati.
Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`ennet, a
tvojoj plemenitoj du{i vje~ni rahmet.
Tvoji supruga Aida i sin D`an
No035301
Dana 23. 9. 2011. navr{ava se 7 dana od prerane smrti
na{eg dragog
KEMAL ([email protected])
JUSUFOVI]
Pro{lo je 7 tu`nih dana otkako nisi sa nama.
KEMAL (D[email protected])
JUSUFOVI]
U na{im srcima vje~no }e{ ostati
voljen i nikad zaboravljen.
[email protected] SJE]ANJE
Dana 23. 9. 2011. navr{ava se {est
mjeseci od preseljenja na ahiret
na{eg dragog supruga, brata i oca
Tvoji roditelji, sestra, sestri}i i zet
SALEMA (SALKE)
NALBANTI]A
Zauvijek tvoji: Len~e, Hana i Harun
1227-tt
1227-tt
23. 3 - 23. 9. 2011.
SJE]ANJE
Svaki novi dan je tu`no sje}anje da
vi{e nisi sa nama. Sa ljubavlju, tugom i iskrenim po{tovanjem, ~uvat }emo najljep{e uspomene na tebe.
Tvoji: supruga Fatima, sestra [uhra, sin Jasmin, k}erka
Alma i {ura Mustafa sa svojim porodicama, te ostala rodbina, kumovi, prijatelji i kom{ije
na na{eg dragog zeta, tetka, dobrog i plemenitog
~ovjeka
[email protected] SJE]ANJE
na dragog prijatelja i kuma
Dana 23. 9. 2011. navr{ava
se godina od smrti na{eg
dragog
Dana 23. 9. 2011. navr{avaju
se 3 tu`ne godine od prerane
smrti na{e voljene i nikad
pre`aljene majke i supruge
11014-1nd`
[email protected] SJE]ANJE
Dana 23. 9. 2011. godine navr{ava
se 15 tu`nih godina od kako je
preselio na ahiret
SALEMA (SALKE)
NALBANTI]A
ABDULAH - AVDO
ZELI]
23. 3 - 23. 9. 2011.
23. 9. 1996 - 23. 9. 2011.
Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`ennet, a
tvojoj porodici sabur.
Djeca i uposleni u KJU Dom za djecu bez roditeljskog
staranja - Bjelave.
N
[email protected] ([ERIF)
POZDER
23. 9. 2010 - 23. 9. 2011.
S iskrenom tugom, po{tovanjem i ljubavlju.
S ponosom i po{tovanjem se
sje}amo tvoje dobrote i plemenitosti uz dovu dragom
Allahu d`.{. da ti podari lijepi
D`ennet i vje~ni rahmet.
[ura Mustafa, Enisa i Mersiha Kevelj
Tvoji Hebibovi}
Emir i D`enan
11014-1nd`
\enana,
11008-1nd`
MEHO (NAZIF)
BAJRAMOVI]
Uvijek }e te se sje}ati,
Tvoji: supruga Dudija, sinovi Nazif, Izet, Ismet i
Red`ep, k}erka Ervina,
snahe Almasa, Senija,
Azra i Ermina, zet Fehmija, unu~ad i praunu~ad
1106-1nd`
NERMINE
BAJROVI],
ro|. EFENDI]
Bolna je svaka pomisao na
tvoje odsustvo, ali ljubav koju
si nam nesebi~no pru`ala, nosimo kao najdra`i dar godina
koje smo `ivjeli sa tobom.
Volimo te!
Tvoji: Ajla, Ajnur, Munever,
Leyan, Enes
1224-tt
Dnevni avaz
petak, 23. septembar/rujan 2011.
53
Pro{lo je 40 dana od preseljenja na ahiret na{eg dragog
SENAD - SEN^I (HAMDIJA) HANAS
Dragi Sen~i, svi su nam dani obla~ni, a tuga i bol ostaju vje~no u na{im du{ama.
Tvoji: majka Ganima, otac Hamdija, brat Haris
Tevhid }e se u~iti u subotu, 24. septembra u 16 sati, ku}a `alosti Faleti}i.
1137-1tt
Dana 24. septembra 2011. godine navr{avaju se 52 najtu`nija dana od kada nas je napustio na{ najvoljeniji otac, suprug, svekar i dedo
HILMO (MEHO) BARU^IJA
Tvoj je iznenadni odlazak ostavio veliku prazninu i bol u na{im srcima. Bio si najbolji sin na svijetu, najbolji brat, najbolji otac, suprug, svekar i dedo.
Tvoj jedinstveni karakter ti je dao lijepu rije~ za svakoga. Bio si i ostaje{ najbolji ~ovjek i uzor. Nikada te ne}emo zaboraviti.
Hvala ti za sve {to si u~inio za nas.
Molimo dragog Allaha d`.{. da Ti podari D`ennet, a Tvojoj du{i vje~ni rahmet.
S ljubavlju, ponosom i po{tovanjem,
Tvoji najmiliji: supruga Ismeta, sinovi Ismir i Nihad, snaha Meliha i voljena unuka Lajla
Tevhid }e se prou~iti dana 24. septembra 2011. godine u d`amiji Hrasno u 14 sati.
1197-1tt
POSLJEDNJI SELAM
Dana 23. 9. 2011. navr{ava se 6 godina od preseljenja na ahiret na{eg
dragog
mom dragom prijatelju
HALIL (AHMET) ZAKLAN
NERMINU BALTI]U - BRACI
S ljubavlju i po{tovanjem ~uvat }emo uspomenu na tebe i tvoju
dobrotu.
Po dobru }emo te pamtiti. S po{tovanjem i ljubavlju spominjati.
Neka Allah d`.{. podari rahmet tvojoj plemenitoj du{i.
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi i vje~ni D`ennet.
Alem Kordi} s porodicom
Tvoji: supruga Emina, sin Denis, k}erka Nihada, unuke Nejra i Edina, zet Edin
11001-1nd`
10994-1nd`
SJE]ANJE
Dana 23. 9. 2011. navr{ava se 6 mjeseci od kada nije s
nama na{ dragi tata i suprug
na na{e drage
roditelje
Dana 23. 9. 2011. navr{ava se
9 godina od smrti na{eg
OSMANA RAMI]A
1991 - 2011.
HAMID KURTOVI]
iz Vi{egrada
IVO - IVICA
STJEPANOVI]
SIDIKA KURTOVI],
ro|. MASLO
Sinovi Neven i Narcis sa porodicama
Sje}anje na tebe i tvoju dobrotu nikada ne}e prestati sve dok `ive oni
koji te vole.
Po~ivaj u miru.
Molimo Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`ennet.
S ljubavlju, zahvalno{}u i po{tovanjem,
Supruga Rozalija i k}erke Maristela i Danijela
10923-1nd`
Supruga Rasema, k}erke Majida i Igbala i sin Enes sa porodicama
8602-1nd`
979-1tt
Dana 21. 9. 2011. godine navr{ila se 1 godina od smrti
na{e drage supruge, majke, nane, pranane, tetke i
dajd`inice
Dana 23. 9. 2011. godine navr{ava se
deset godina otkako je preselila na
ahiret na{a
HASNA ALI]
ABAS KOSO
Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i
kom{ije da }e se tevhid prou~iti u
ku}i rahmetlijke ul. Gornji Vele{i}i
95, dana 24. 9. 2011. u 15 ~asova.
Molimo dragog Allaha d`.{. da Ti podari lijepi D`ennet.
HABIBA ZOLJ, ro|. [IKALO
Uvijek }emo te se sje}ati i spominjati.
Suprug Ibrahim, k}erka Amela, sinovi Adem i Senad,
snahe Amra i Edina, unu~ad Rijad i Nejla
1148-1tt
SJE]ANJE
2000 - 2011.
Vrijeme prolazi, a tuga i bol ostaju, sje}anje i ljubav
osta}e dok `ive oni koji te vole.
Porodice Koso i Borovac
Tvoj suprug Mustafa sa djecom
1147-1tt
1159-1tt
54
Petak, 23. septembar/rujan 2011.
Dnevni avaz
Dana 24. 9. 2011. navr{ava se 7 dana od prerane smrti na{eg dragog sina
Dana 25. septembra 2011. navr{ava se 5 (pet) tu`nih godina od kako je preselila
na ahiret na{a draga i plemenita
MIRSADA (HALIL) UDVIN^I]A
KASEMA HEBIB, ro|. BAJROVI]
Ne postoji zaborav, ne postoji utjeha, jer mi koji Te volimo znamo kako je `ivjeti bez
Tebe.
Neka je vje~ni rahmet Tvojoj dobroj du{i.
S ljubavlju i lijepim sje}anjima,
Tvoji najmiliji
10974-1nd`
Dana 25. 9. 2011. navr{ava se 40 dana otkako je na ahiret
preselila na{a draga
Bio si veliki ~ovjek, to si i ostao. Tvoja neizmjerna ljubav, dobrota i toplina ~ini nas,
koji smo ostali iza tebe, jo{ tu`nijim i `alosnijim. Zauvijek }e{ ostati u srcima onih
koji su te iskreno i od srca voljeli i do posljednjeg momenta bili uz tebe.
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet.
Tvoji otac Halil i majka Nazifa
Tevhid }e se prou~iti 24. 9. 2011. u Centralnoj d`amiji u Vogo{}i poslije podne namaza.
1170-1tt
Dana 23. 9. 2011. godine navr{ava se 40 tu`nih dana od
kada sa nama nije na{ dragi prijatelj i po{tovani kolega
POSLJEDNJI POZDRAV
velikom drugu i prijatelju
HAM[A (IDRIZA)
[email protected]]
(1937 - 2011)
MILKAN - VOJINA
SLAVNI]
TARZI
S ljubavlju i po{tovanjem uvijek
}emo se sje}ati tvoje dobrote i tvog
plemenitog lika.
29. 2. 1948 - 13. 8. 2011.
Hvala ti, Milkane za sve {to si
u~inio da prijateljstvo sa tobom
bude iskreno i lijepo. Dugo }e{ nam ostati u lijepom
sje}anju.
Nikad te ne}emo zaboraviti.
Tevhid }e se prou~iti u nedjelju, 25. 9. 2011. u 12.00 sati.
Dado i Hole
Tvoji najmiliji
1187-tt
1196-tt
Tvoji prijatelji i kolege D`evad i Zvonko sa porodicama
p-72270
[email protected] SJE]ANJE
Dana 28. 9. 2011. godine navr{avaju se dvije tu`ne godine od kako
je preselila na ahiret majka na{eg direktora Amira Zeli}a
ZEKIJA ZELI],
ro|. TABAKOVI]
Dvadeset ~etvrtog septembra 2011.
godine navr{avaju se tri godine
otkako je preselio na ahiret na{
Dana 23. 9. 2011. navr{ava se 7 dana od preseljenja na
ahiret na{eg dragog babe, mu`a i dede
U dragoj uspomeni ~uvamo sje}anje na
tvoj plemeniti lik i molimo Allaha d`.{.
da ti podari lijepi D`ennet, a tvojoj porodici sabur.
Tevhid }e se prou~iti 24. 9. 2011. godine u
15 sati u ul. Mandrina 47.
Djeca i uposleni u KJU Dom za djecu
bez roditeljskog staranja - Bjelave
Tako nam nedostaje{. Bio si poseban i takvog te ~uvamo
u na{im srcima.
RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
Tvoji: supruga sa porodicama
[ABAN (RAMO) SPAHI]
[EMSO
BAJRAKTAREVI]
N
Dana 24. 9. 2011. navr{ava se
10 tu`nih godina od preseljenja na ahiret na{eg dragog, rahmetli
[email protected] SJE]ANJE
na na{eg dragog zeta
1188-tt
1192-tt
Dana 25. 9. 2011. navr{ava se 9 godina
od smrti dragog supruga, oca i dede
Dana 24. 9. 2011. navr{ava se 40 tu`nih dana otkada je
na ahiret preselila na{a draga
Tuga u na{im srcima nikad ne}e prestati, a sje}anje na tebe vje~no }e ostati.
KENANA @IGE
Tu`ni dani i godine prolaze, a
tuga i sje}anja naviru i ne daju
da te zaboravimo. Molimo
Uzvi{enog dragog Allaha d`.{.
da ti podari lijepi D`ennet i
vje~ni rahmet.
Tvoji: tetak Medo, tetka Kira
sa Lejlom i Elmom i njihovim
porodicama
25. 9. 2002 - 25. 9. 2011.
S po{tovanjem ~uvat }emo
najljep{e uspomene na tebe.
Porodice: Ajanovi},
Be}arevi}, U~ambarli},
Hamzi} i Margeta
1199-tt
Uvijek }emo ti biti zahvalni na
ljubavi i pa`nji koju si nam pru`ao
tokom svog `ivota. Molimo dragog
Allaha d`.{. da ti podari sve d`enetske ljepote.
Tvoji: supruga Bahrija, k}erka Amira, sin Mustafa, snaha Esmina, unuci Nejra i Hamza
[email protected] SJE]ANJE
]AMILA (HAJDARA)
HAJDAREVI]A
^AMILA
(HAJDARA)
HAJDAREVI]A
Ponosni smo {to smo te imali kao
veselu i plemenitu osobu. Ostala je
beskrajna praznina i tuga u na{im
srcima.
RAMIZA (NEZIR) HEGI],
ro|. [OPOVI]
Tvoji: supruga Suada, sin Edin, k}erka Edina
10993-1nd`
POSLJEDNJI POZDRAV
na{em dragom
Dana 24. 9. 2011. navr{ava se deset godina od
kako je na ahiret preselio
na{ voljeni unuk i sestri}
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet.
Tevhid }e se prou~iti u subotu, 24. 9.
2011. godine u 14.00 sati u stanu
merhume, ul. Vogo{}anskih odreda br. 3.
Tvoji: Lejla, Aldijana, Sadija, Hamza, Omar i Amir
1201-tt
10993-1nd`
Dana 24. 9. 2011. navr{ava se 6 godina od preseljenja na{e drage
supruge, majke, nane i punice
Dana 24. 9. 2011. navr{ava se godina od kada je preselila na ahiret
na{a draga supruga, majka, svekrva, punica i nena
BAHRIJA [AHMANOVI],
ro|. AVDI]
BAKIRU
KAZAZOVI]U
Draga majko, nikad ne}e{ nestati iz na{ih
srca punih bola i tuge, ali i ponosa. Smrt
nije pitala koliko te volimo, koliko }e{
nam nedostajati. Nismo te mogli zadr`ati,
ali vrijeme nije zaborav. S ponosom i ljubavlju ~uvat }emo uspomenu na tebe i
tvoje djelo. Neka ti Milostivi Allah d`.{.
podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet.
Uvijek }e{ biti u na{im
srcima.
Sa ponosom i
po{tovanjem ~uvat }emo
uspomenu na tebe.
Tvoji: suprug Bajram, sinovi Isak i Mirsad, k}erke Aida i Esmina, zet
Mirsad, snahe Zikreta i Suada, unu~ad Nermina, D`enan i Selma
1214-tt
Porodice \urasovi} i Mati}
1134-tt
MEVZETA (HAJDARA)
]ORI], ro|. DEMI]
KENAN @IGA
Molimo dragog Allaha
d`.{. da ti podari lijepi
D`ennet i vje~ni rahmet.
Tvoji: dedo Esad, nana
Emina, tetak Muris, tetka
Jasmina, Belma i Benjamin
361-1ze
Sje}anje na tebe je dio na{ih `ivota u kojima }e{ uvijek nedostajati.
Neizmjerna dobrota, ljubav iz tvog velikog srca i plemenite du{e koju si nam
pru`ala, ostavili su u nama bogatstvo
uspomena i nemogu}nost zaborava.
Ostvarujemo tvoj amanet da ~inimo dobra djela kako bi `ivjeli `ivot dostojan
~ovjeka. Hvala ti za ljubav i toplinu roditeljskog doma. Molimo
Allaha d`.{. da te obaspe Svojim milostima i podari lijepi D`ennet
i vje~ni rahmet.
Tvoji: suprug Ibro, k}erke Zlata, Jasminka, Sabina i Adisa sa svojim porodicama
1198-tt
Dnevni avaz
petak, 23. septembar/rujan 2011.
55
Dana 22. 9. 2011. godine navr{ilo se sedam tu`nih dana od kada je preselio na ahiret
na{ dragi suprug i otac
Dana dvadeset drugog septembra 2011. godine navr{ilo se sedam najtu`nijih dana od
kada je prestalo da kuca srce mog dragog zeta i najboljeg prijatelja
MIRSAD (HALIL) UDVIN^I]
Toliko toga ti `elimo re}i, ali nema te.
Samo beskrajna ti{ina, tuga i bol.
Uvijek }e{ biti u na{im mislima, a tvoje ime }emo spominjati s ljubavlju i po{tovanjem.
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet, a tvojoj dobroj du{i vje~ni rahmet.
Zauvijek neutje{ni: supruga Nermina i k}erka Zerina
Tevhid }e se prou~iti dana 24. 9. 2011. godine subota poslije podne namaza u 14.00 sati u
Centralnoj d`amiji u Vogo{}i.
MIRSAD (HALIL) UDVIN^I]
Dani prolaze, a nada da je ovo samo ru`an san i da }u te vidjeti zdrava i nasmijana ne
prestaje.
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet, a tvojoj dobroj du{i vje~iti rahmet.
Tvoja svastika Edina
P-71210
P-71210
SJE]ANJE
IN MEMORIAM
23. 9. 1988 - 23. 9. 2011.
Sje}anje na ~ovjeka koji je zaslu`io
na{e veliko po{tovanje.
K}erka Zlata, sin Zlatan, unuk Dario i zet @arko
Pe{evski
1160-1tt
Postoji ljubav koju smrt ne prekida i tuga
za tobom koju vrijeme ne izbri{e i ne lije~i.
Tvoj dragi lik, tvoja plemenitost i dobrota zauvijek }e biti urezani u na{im srcima.
Dragi moj Izo, neka ti dragi Allah d`.{.
podari lijepi D`ennet.
Tvoja supruga Nura
Tvoja supruga Remza
10761-1nd`
na drage
roditelje
Tvoj plemeniti lik nikada
ne}e izblijedjeti iz na{ih
sje}anja.
Supruga Saima sa djecom
11000-1nd`
1169-1tt
1142-1tt
HANA (^ERIM)
ZUMERI
Neka ti dragi Allah d`.{. podari
lijepi D`ennet i vje~ni rahmet
tvojoj plemenitoj du{i.
O`alo{}eni: mu` Ze~ir, sin Sadik, k}erke Selvija i Miru{a s porodicom
Tevhid }e se prou~iti u d`amiji na Dobrinji u 14 sati, ul. Senada Poturka Sen~ija br. 64.
SJE]ANJE
na na{eg dragog daid`u
1036-1tt
Dana 21. oktobra 2011.
navr{ava se punih 11 godina kako nije sa nama
moj sin
Dragi sine,
Vje~no }e{ ostati u na{em
sje}anju.
1901 - 1969 - 2011.
Sinovi Hamdo i Avdo sa svojim porodicama
SJE]ANJE
na mog sina
VESELJ (ZE^IRA)
ZUMERI
i FATMA-hanuma,
ro|. PE[TO
1891 - 1961 - 2011.
HAMED (ZAJKE)
TEROVI]
Tvoja supruga Remza, djeca Mirsad, Midhat i Melba, snahe
D`ana i Amela, unu~ad Nihad, Jasmina, Edina, Emina, Selma i
Elvir, sestre Izeta, Razija i Hajrija i ostala mnogobrojna rodbina
SJE]ANJE
na moju `enu
Dana 23. 9. 2011. godine
navr{ava se punih 19 godina
od pogibije od zlo~ina~ke
granate na{e drage
SJE]ANJE
ARNAUTLIJA
HILMI-beg
JASMIN (VEJSILA)
BUKVA
S ljubavlju i po{tovanjem
~uvamo uspomenu na tebe.
Vole te tvoje cure!
Supruga Fazila, k}erka Mirsada, sestra Jasenka Re|i} sa porodicom i punica Dika
Danas je 9 godina bez tebe, a bez
tebe vi{e nije isto. Bol u srcu je
do`ivotna, a ljubav prema tebi
vje~na. ^uvat }u uspomenu na tvoj
lik, djela, rije~i i plemenitost.
S po{tovanjem i lijepim uspomenama, neka je vje~ni rahmet i lijepi D`ennet tvojoj plemenitoj du{i.
Hvala ti za svu ljubav i pa`nju, koju si neizmjerno pru`ao.
Dana 23. 9. 2011. navr{ava se 5 godina otkako
je na ahiret preselio na{
dragi suprug, otac i dedo
1955 - 2006.
IZET (SULEJMANA)
VOLODER
MUSTAFA - MUTO
SMAJI[
ANTON CRNKOVI]
Dana 22. 9. 2011. navr{ilo se 5
godina kako je preselio na ahiret na{ dragi
Dana 23. 9. 2011. navr{avaju se 3 godine otkako je na ahiret
preselio na{ dragi
na plemenitog supruga
Neka ti dragi Allah d`.{.
podari lijepi D`ennet i
vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i.
O`alo{}eni: otac Ze~ir, brat Sadik s porodicom, sestre Selvija i Miru{a s porodicom
1144-1tt
POSLJEDNJI SELAM
SAID (ISMETA)
BE]IROVI]
mu`u na{e radne kolegice Munevere
AVDU
^UKOJEVI]A
KEMAL ([email protected])
JUSUFOVI]
24. 9. 2009 - 24. 9. 2011.
Molimo Allaha d`.{. da te uvede u d`enetske ba{~e, a
tvojoj porodici da podari sabur.
Djeca i uposleni u KJU Dom za djecu bez roditeljskog
staranja - Bjelave.
RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
Rasim i Sabina, Mirheta i
D`evad, Bejda, Kenan i
Elma, Enida i Almir sa
djecom
11654-1tt
23. 9. 1995 - 23. 9. 2011.
Danas, kao i svake godine, septembar 23. je bio i osta}e najbolniji dan u na{im `ivotima.
Iako nisi sa nama, svakoga trena, dana, `ivi{ u na{im srcima.
Neka ti Allah d`.{. podari sve
d`enetske ljepote.
Tvoji najmiliji: majka Safija,
sestra Indira sa porodicom
El-Fatiha
N
Dana 23. 9. 2011. navr{ava se godina od kako je preselio na ahiret
na{ dragi sin, suprug, otac, punac i dedo
[email protected] (RASIMA)
FAZLAGI]
1956 - 2010.
Postoji ljubav koju smrt ne prekida i tuga
koju vrijeme ne lije~i. Tvoj lik, plemenitost i dobrota ostat }e vje~no urezani u na{im
srcima. Ponosni smo {to smo te imali, a neizmjerno tu`ni {to smo te izgubili.
Neka ti dragi Allah podari vje~ni D`ennet.
Tvoja majka Hida, supruga Fatima, k}erka Edita, zet Haris, unuk
Danijal, bra}a i snahe
Dana 23. 9. 2011. godine porodica }e se okupiti u ku}i `alosti.
1123-1tt
10981-1nd`
1144-1tt
U subotu, 24. 9. 2011. godine navr{ava se 40 najtu`nijih
dana od kada je prestalo da kuca plemenito srce na{eg
dragog supruga i oca
MIROSLAV (IVAN)
FIKAIS
Ako smrt i ugasi svjetlost, nikada
ne ugasi snagu ljubavi i sje}anja. U
na{im srcima ostat }e{ zauvijek.
Tvoji Tatjana i Davor
Toga dana u 12 sati polo`i}emo cvije}e na njegov grob.
1149-1tt
Dana 23. 9. 2011. godine navr{ava
se pet tu`nih godina od kada nas je
napustio na{ dragi
Dana 23. septembra 2011. godine navr{ava se godina
otkako je na ahiret preselila
@ELJKO (STANKO)
NOVAK
had`i RASEMA HUSI],
ro|. DELI]
Sje}amo se sa ljubavlju i tugom zajedni~kih trenutaka.
Po~ivaj u miru Bo`ijem.
Tvoji: k}erka Ena sa mamom Mirom, sin Danijel, snaha
Vesna, unuci Kristijan, Marija - Katarina i Matej, sestra
Vesna, sestri~na Anesa sa porodicom, sestri} Alen sa porodicom, punac Mirko i punica Mirsada
1129-1tt
Molimo dragog Allaha d`.{. da ti
podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet.
Suprug had`ija Asim, sin Izuetin Izo, k}erke Zlatija i Bahra
Tevhid }e se prou~iti 25. septembra
(nedjelja) u 12.00 sati u ku}i na adresi ^ebed`ije 15.
1112-1tt
56
Petak, 23. septembar/rujan 2011.
Dnevni avaz
Dana 24. 9. 2011. navr{ava se deset (10) godina bola, otkako je na ahiret preselio na{ jedini, voljeni sin i brat
KENAN (MUSTAFE) @IGA
(24. 9. 2001 - 24. 9. 2011)
Molimo se Uzvi{enom Allahu d`.{. da mu podari lijepi D`ennet.
O`alo{}eni: otac Mustafa, mama Edina i sestra Nejra
1180-1tt
SJE]ANJE
U nedjelju, 25. 9. 2011. navr{ava se 6 mjeseci od kada je preselila na ahiret na{a draga
EMINA TURKOVI], ro|. HUKI]
FATIMA (HALILA) KRUPALIJA, ro|. PANJETA
12. 12. 1937 - 22. 9. 2007.
Dolice, Sjenica
Danas su ~etiri godine od kako si oti{la, ali si zauvijek ostala u mojim mislima. Tvoja
ljubav koju si mi nesebi~no pru`ala, ostat }e kao najljep{a uspomena mog djetinjstva.
Tvoja Nena
sm-0001272
Dani prolaze, a tuga i bol ostaju.
Uspomena na tebe, tvoju dobrotu i plemenitost ostat }e vje~no u na{im srcima.
O`alo{}eni suprug h. Fehim, sinovi Uzeir, Memsud i Vahid, k}erke Zineta, Behka i
Ramka, nevjeste Remzija, Senija i Nermina, te unu~ad Adisa, Armin, Mirza,
Meldiana, Adnan, Faris, Merima, Emina, Selma, Belma, Tarik i Bakir
Tevhid }e se prou~iti u nedjelju, 25. 9. 2011. godine u 11,30 sati u ku}i rahmetlije u
Dujmovi}ima - Trnovo.
10989-1nd`
SJE]ANJE
Dana 23. 9. 2011. navr{avaju se 4 godine od kako sa nama nije
[email protected]]
MEHO (MEHE) [email protected]
Sje}anje na tebe dio je na{eg `ivota u kojem }e{ nam uvijek nedostajati, jer voljeni ne umiru sve dok `ivimo mi koji te iskreno volimo.
S ljubavlju i po{tovanjem ~uvamo te od zaborava.
Supruga Medina, k}erke Irma i Larisa, unuci Irmela i Dillan, zet Mario Ostiguy
10802-1nd`
SJE]ANJE
GALIB
NEDIM
23. IX 2001 - 23. IX 2011.
25. VIII 1981 - 23. IX 2011.
Navr{ava se 10 i 30 godina od smrti na{ih najmilijih - supruga i oca, sina i brata.
S velikom ljubavlju, ponosom i lijepim uspomenama, ostat }ete zauvijek voljeni i nezaboravljeni.
Neka vam dragi Allah d`.{. podari d`enetske ljepote.
10894-1nd`
Supruga i majka [efika, sin i brat Mugdim sa porodicom
Dana 23. 9. 2011. navr{ava se 40 dana od kada je preselio na ahiret
na{ dragi sin, otac i suprug
na roditelje
ZIHNIJA (ZAIM) HUSI]
1965 - 2011.
ESAD (OSMAN) [email protected]]
1903 - juli 1950.
HA[A (IBRAHIM)
[email protected]], ro|. [email protected]
Nasiha, Habiba i Bahrija sa porodicama
1908 - septembar 1991.
Nikad ne}emo zaboraviti tvoj lik, plemenitost i dobrotu koju si imao
za sve nas. S ljubavlju ~uvamo uspomenu na tebe.
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet.
Tvoji: majka Fatima, supruga Amra, sin Adnan i k}i Lejla
1200-tt
1164-tt
SJE]ANJE
Dana 17. 9. 2011. godine navr{ilo se 6 tu`nih mjeseci od kada je prestalo da kuca srce
na{e drage majke i nane
na na{e drage roditelje
ZELI]
MUNIBE (ABID) KLISURA
Draga mama, vrijeme prolazi, a praznina koju si ostavila za sobom
sve je ve}a. Bol ne prolazi. Uvijek si u na{im mislima i dovama.
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet.
MUHAMED
Tevhid }e se prou~iti u subotu, 24. 9. 2011. godine u Fojnici u Muharem ef. d`amiji iza jacija-namaza.
1931 - 1996.
Tvoji sin Muris i k}erka Murisa sa porodicama
1203-tt
SJE]ANJE
na na{eg voljenog supruga, oca, punca,
svekra i dedu
IBRAHIM (EDHEM)
[LJIVO
24. 9. 1993 - 24. 9. 2011.
Voljeni na{ o~e,
Ostavio si tragove koji se ne bri{u, sje}anja
koja ne blijede, dobrotu i ljubav koja se pamti.
Jo{ si sa nama, u svakom novom danu, osmijehu, suzi... }utanju.
Neka ti Allah d`.{. podari D`ennet i vje~ni rahmet.
Tvoji najmiliji
Supruga Samija, sin Elvir, k}erka Elvira, zet Samir, snaha D`enita, unuci Jasmin, D`enneta i Ibrahim
p-71210
i
ZEKIJA
1931 - 2009.
Da vas dragi Allah d`.{. nagradi lijepim d`enetom za sve {to ste uradili za nas i za svu dobrotu koju
ste nam dali.
Va{i najmiliji
Tevhid }e se prou~iti 24. 9. 2011. (subota) u ul. Mandrina 47.
1207-tt
Dana 23. 9. 2011. navr{ava se 18 godina od smrti na{eg
dragog supruga i oca
JUSUF (IBRO) ^OLI]
SJE]ANJE
na na{eg dragog
iz Prozora
S ljubavlju i ponosom nosimo te u
na{im srcima zauvijek.
MALIKA ]UR^I]A
24. 9. 1976 - 24. 9. 2011.
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi
D`ennet i vje~ni rahmet.
Tvoji: supruga Esma, sin Senad i k}erka Sanela
p-70230
S ljubavlju i po{tovanjem
Fuad, Malik, Omar, Seza i Mersiha
1184-1tt
Dnevni avaz
petak, 23. septembar/rujan 2011.
57
SJE]ANJE
na moga jedinog i
voljenog brata
Dana 23. 9. 2011. navr{ava se 6 tu`nih mjeseci otkako je preselila na ahiret na{a draga
ADNANA (JAKUB)
]IRI]A
ALMA (KOBILJ) MAZGI]
24. 9. 2001 - 24. 9. 2011.
Iznenada si oti{la, postoji{ i traje{ kroz najljep{e uspomene. Volimo te i pamtimo po
tvojoj dobroti, s ponosom spominjemo i u srcu vje~no nosimo.
Tevhid }e se prou~iti 24. 9. 2011. godine u 13.30 sati u ku}i `alosti, ulica Slavka Mi~i}a
br. 6 Tuzla.
Velika sestrina bol,
duboka patnja i velika tuga, ista je i poslije deset
dugih godina.
1126-1tz
FIKRET
(MUSTAFE)
ISABEGOVI]
SEADA - SEJE
ORU^A
8. 9. 1947 - 23. 9. 2002.
Uvijek }emo te ~uvati u
srcima.
Godine prolaze, ali
sje}anje ne blijedi. Svaki
dan si s nama.
Ajla, Tea, Aida, Jasmin,
Igor, Sabina, Arfa
Voli te tvoja sestra
Jasminka sa sinovima
Bajazidom i Zlatanom
Tvoji najmiliji: majka Nazifa, suprug Beriz, sin Mirza, snaha Samra, unuk Benjamin,
bra}a Kemal i Damir sa porodicama
Dana 26. 9. 2011. navr{ava
se 15 godina od smrti
dragog oca, mu`a i dede
SJE]ANJE
1055-1tz
Porodica
11035-1nd`
11027-1tt
POSLJEDNJI SELAM
POSLJEDNJI SELAM
na{oj dragoj majki
najdra`oj majki
NEVZETI BEGTA[EVI]
NEVZETI BEGTA[EVI]
Od k}erke Sabine, zeta Asima, unuke Vildane i unuka Adnana
1237-tt
Od k}erke Jasmine, unuka Nermina i snahe Selme
12371-tt
Dana 25. 9. 2011. godine navr{avaju se ~etiri godine od smrti na{e
drage mame
Dana 23. 9. 2011. godine navr{ava se
tu`na godina od smrti na{eg dragog
SJE]ANJE
na dragog kolegu i prijatelja
ZUMRETA (EDHEMA)
VRABAC, ro|. JAKUBOVI]
prim. dr. MUHAREM
MERI]
12. 5. 1943 - 25. 9. 2007.
Draga na{a mama, tuga ne jenjava, bol je
ja~a, sve je stalo. I ovo malo du{e {to imamo
Allah d`.{. nam je dao da nam bude te`e.
Dok kucaju na{a srca spominjat }emo Te, veli~ati Tvoje ime,
sje}ati se Tvoga osmijeha i toplog zagrljaja. Redovno obilazimo
mezar i prou~imo Fatihu.
[EFIK - KIKO (SALIH)
HALIL^EVI]
2005 - 2011.
Uvijek }emo te se rado sje}ati.
Klinika za kardiovaskularne bolesti UKC Tuzla
1130-1tz
Vje~no zahvalni, sinovi Rijad i Vedad, snahe Selma i Mirela i
1119-1tz
unu~ad
Dana 25. 9. 2011. navr{ava se osamnaest godina od smrti
na{eg supruga i oca
EMIR (OMERA) ^OLI]
Samo mi znamo kako nam je
bez tebe.
Ljubav i sje}anje ostaju zauvijek.
Tvoji k}er Nina i supruga Arna
P-88108
Dana 23. 9. 2011. navr{ava se {est mjeseci od preseljenja
na ahiret na{eg dragog supruga, oca, svekra, dede i zeta
S ljubavlju, ponosom i neizmjernom tugom ~uvamo
uspomenu na tvoj dragi i plemeniti lik.
Tvoji: supruga Muradija, brat Ismet, snaha Nermina,
brati}i Mire i Nedo
1127-1tz
AHMED (RAMIZ) [OJKO
- EKREM
„A ti, o du{o smirena
vrati se Gospodaru svome
zadovoljna, a i On tobom zadovoljan i u|i me|u robove moje i u|i u
D`ennet moj.“
Molimo Allaha d`.{. da mu podari
lijepi D`ennet i vje~ni rahmet.
Tvoji: supruga Senija, sin Emir, k}erka Edina, snaha Rabija, unuka Adna, punac Mujo i punica Had`a, {ura ]oso
Fikret sa porodicom
Tevhid }e se prou~iti u subotu, 24. 9. 2011. u 16.30 sati u
1234-1tt
d`amiji A{ikovac.
U subotu }e se navr{iti 12 godina od smrti nikad pre`aljenog ni zaboravljenog supruga i oca
[email protected] SJE]ANJE
Dana 23. 9. 2011. navr{ava se 10 tu`nih dana od
preseljenja na ahiret
BEGA (ud. HALILA)
SAL^IN
S ljubavlju i po{tovanjem,
Tvoji: Mustafa, Enisa, \enan, Lejla, Amna, Samir,
1336-1mo
Miran i Una
SJE]ANJE
AMELA FEJZOVI]
23. 9. 2006 - 23. 9. 2011.
[EMSUDINA - [EMSE TRBI]A
iz Bijeljine
24. 9. 1999 - 24. 9. 2011.
S ljubavljau i po{tovanjem ~uvamo uspomenu na tvoju dobrotu, plemenitost i vedri duh.
Ti si na{a najljep{a uspomena.
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet, a tvojoj plemenitoj du{i vje~ni rahmet.
Tvoji najmiliji: supruga Begzada, k}erka Aida s porodicom, sin Asmir
1238-tt
Godine koje su pro{le nisu izbrisale sje}anje na
tvoj plemeniti lik i dobrotu. Uvijek }e{ biti u na{im
srcima.
Tvoji: tetak Avdija, tetka
Fikreta, Elma i Selma
11036-1nd`
NAILA SULJEVI]
ASIM SULJEVI]
23. 9. 2010 - 2011.
20. 8. 1995 - 2011.
Ne postoji zaborav, ne postoji utjeha, jer mi koji smo vas voljeli
znamo kako je `ivjeti bez vas.
Bili ste nam uzor i ponos u svemu {to je moralno, plemenito, lijepo i po{teno.
Svi smo Allahovi i svi se Allahu vra}amo.
Molit }emo Allaha da vam podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet.
Va{a djeca sa porodicama
11033-1nd`
58
Petak, 23. septembar/rujan 2011.
Dnevni avaz
POSLJEDNJI POZDRAV
POSLJEDNJI SELAM
na{oj dragoj kolegici
dragom prijatelju i radnom kolegi
]IMI POR^A
NERMIN (AZEM) BALTI]
Kolektiv je izgubio svog radnika, a mi dragu kolegicu, plemenitog i dobrog ~ovjeka.
Uvijek }emo te se sje}ati i s po{tovanjem te spominjati.
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet, a porodici sabur.
Kolektiv firme Defter d.o.o.
GF Sarajevo Raiffeisen Bank d.d.
N
1244-tt
SJE]ANJE
Dana 22. 9. 2011. navr{ilo se
pet godina od smrti na{e drage
MEVLIJE KE^O,
ro|. MEKI]
AMELA FEJZOVI]
23. 9. 2006 - 23. 9. 2011.
S ljubavlju i po{tovanjem ~uvamo uspomenu na tebe.
Kolege iz Intesa banke: Zlata, Danijela, Belma, Aida H., Aida M., Selma, Mubera,
Dijana R., Diana D., Lejla ^., Haris, Meliha, Lejla, D., Verka, D`evahira, Am~o,
Mediha, Nera, Zineta
1245-tt
ALIJA (SALIHA)
PINJO
Tvoji: suprug Alija, k}erka
Senada, sin Senad, snaha
Amina i unuk Faris
Sestre Rabija i Fatima i
brat Omer
RASEMU (RASKU)
EMINOVI]
Uvijek }e{ biti u na{im srcima, a
tvoje ime }emo spominjati sa
ljubavlju i po{tovanjem.
Pro{la je godina od kada je preselila
na ahiret na{a draga majka.
Zauvijek }e{ ostati u na{im srcima i
nikad ne}emo zaboraviti tebe i tvoju dobrotu.
Tevhid }e se prou~iti u subotu, 24. septembra 2011. u
13.00 sati.
Tvoji: supruga Izeta, sinovi Semir i Emir sa porodicama
Tvoje unuke
11032-1nd`
1246-tt
Na{i najdra`i roditelji
OMER (dr. MUSTAFE) HAJDAROVI]
DARA (BRANKA) HAJDAROVI]
Uvijek duboko zahvalni sa ljubavlju i sje}anjem u srcu.
Njihova djeca sa obitelji
POSLJEDNJI POZDRAV
SJE]ANJE
SJE]ANJE
na{oj dragoj MAJKI
AMELA FEJZOVI]
AMELA FEJZOVI]
13. 1. 1978 - 23. 9. 2006.
13. 1. 1978 - 23. 9. 2006.
NEVZETA
BEGTA[EVI]
Njeni unuci Nedim i Selma
1241-tt
Uvijek }e{ ostati u na{im
srcima i pamtit }emo te
po dobru.
Neka ti dragi Allah podari
lijepi D`ennet.
Tvoji: sin Mirsad, snaha
Samra i unuci Emin i
1247-tt
Rusmir
„Svi govore da je ljubav slijepa. Ali moja ljubav
za tebe, sine, nije slijepa - dapa~e!
Ona mi daje o~i da vidim kako te trebam
usmjeravati i odgajati“
Lord Chesterfield
na na{u majku
11038-1nd`
SALKO OV^INA
Tevhid }e se pou~iti u
Centralnoj d`amiji u
Sokolovi} Koloniji istog
dana prije d`uma namaza.
NEZABORAVNO SJE]ANJE
ATIF (NASUFA)
SADIKOVI]
Dana 25. 9. 2011.
navr{avaju se 23 godine
kako je preselio na ahiret
@ivot nestaje u trenutku, ali
sje}anje zauvijek ostaje. Bol
nije u suzama, ni u rije~ima,
bol je u na{im srcima gdje }e{
ostati zauvijek voljena i nikad
zaboravljena.
11034-1nd`
Dana 23. 9. 2011. navr{ava se godina od kako nas je
napustio na{ dragi
SJE]ANJE
Dana 23. 9. 2011. je
godina od preseljenja na
ahiret
Pet godina je pro{lo od kako nisi sa
nama, a tuga i bol nisu ni{ta manji.
Te{ko je shvatiti da te vi{e nema, da
vi{e ne}emo vidjeti tvoje ozareno lice, ~uti tvoj smijeh,
osjetiti tvoju toplinu...
Hvala ti za neizmjernu ljubav koju si nam pru`ala. Zauvijek }e{ nam ostati u srcima i nikada, niti jednog dana,
ne}e{ biti zaboravljena.
1243-tt
Brat Amer i snaha Aida
P-7110
Pro{lo je pet godina od tvog preranog odlaska, a ~ini se kao da je bilo
ju~er. Te{ko je tra`iti utjehu i snagu
za svaki dan `ivota bez tebe. Na{a srca to znaju, ali {ute i
podnose bol za tobom, koji }e trajati koliko i na{i `ivoti.
K}eri na{a voljena, ljubljena i nikada zaboravljena...
Otac Izet i majka Nadira
1243-tt
Dana 23. 9. 2011. navr{ava se 6 tu`nih mjeseci kako je preselila na
ahiret na{a draga
Dana 23. septembra 2011. godine
navr{ava se 6 mjeseci otkako je na
ahiret preselio na{ dragi
VEZIRA MUSI], ro|. FAKO
Draga majko - ni vrijeme koje je pro{lo, niti
ono koje dolazi ne mo`e popuniti prazninu
koja je ostala iza tebe.
Molimo Uzvi{enog Allaha d`.{. da ti podari
lijepi D`ennet, a tvojoj du{i vje~iti rahmet.
AMELA (JAHJEFENDI])
FEJZOVI]
SALIM NALBANTI]
Postoji ljubav koju smrt ne prekida i
tuga koju vrijeme ne lije~i.
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi
D`ennet.
2006 - 2011.
K}erka Alma Stefani{in s djecom Robertom i Renatom
11039-1nd`
Tvoj plemeniti lik i dobrota }e vje~no `ivjeti u nama.
Tvoji najmiliji sin Zulfo, k}erke Kada i Hana sa porodicama
Tvoji: Amila, Ajdin, Nihad i Refija
Jasini }e se prou~iti na d`uma namazu u d`amiji u Hrasnici.
11040-1nd`
11037-1nd`
Dnevni avaz
petak, 23. septembar/rujan 2011.
59
Obavje{tavamo dragu rodbinu i prijatelje da se 20. 8. 2011. navr{ila godina od preseljenja
RAGIBA PLANJE
(3. 4. 1937 - 20. 8. 2011)
Tim povodom kelime-i tewhid }e se prou~iti u ku}i merhuma na adresi Bakije sokak 80, u subotu, 24. 9. 2011. u 13.00 sati.
N
POSLJEDNJI SELAM
na{em ro|aku
NERMINU (AZEMA) BALTI]U
Bio si toliko veliki ~ovjek da bi sunce zasjenio. Tvoj veseli duh, ~estitost, volja da pomogne{ drugima su bile vrline kojima si plijenio ljude.
Ti mo`e{ biti sretan {to si se rodio i ti nikada ne}e{ umrijeti. Ljudi }e te se sa ljubavlju sje}ati i pominjati tvoje ime kao najljep{i primjer plemenitosti.
Molimo Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`ennet.
Zauvijek tvoj ro|ak Senad Juki} sa porodicom,
supruga Mia, djeca Tarik, Na|a i Harun,
majka Zemina i brat Minel
11045-1nd`
POSLJEDNJI SELAM
na{em dragom suprugu i babi
NERMINU (AZEMA) BALTI]U
Tvoj `ivot nestade u trenu, a bol ostade vje~na. Svjesni smo da rastanci postoje, ali kad si ti u pitanju, taj rastanak nikad priznati ne}emo. Tvoju ljepotu i dobrotu pamtit }emo i nikad ne}emo zaboraviti. Dok mi `ivimo, `ivjet }e{ i ti u na{im srcima i mislima.
Molimo Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`ennet.
Zauvijek tvoji: supruga Alma, k}erka Emina i sin Eldar
11044-1nd`
JASMINA - MINKA (EKREM) OMERBEGOVI], ro|. SMAILAGI]
2006 - 2011.
El-Fatiha
Suprug Salih, sin Elmir, nevjesta Ajla i unu~ad Faris i Alina
11047-1nd`
JASMINA - MINKA (EKREM) OMERBEGOVI], ro|. SMAILAGI]
23. 9. 2006 - 23. 9. 2011.
El-Fatiha
Porodica Ze~evi} - Bakir, Adila, D`emal i Alma
11047-1nd`
Dana 23. septembra 2011. godine
navr{ava se sedam dana od kada je
na ahiret preselio na{ dragi
Dana 25. 9. 2011. navr{avaju se 2 godine od kada nije s
nama na{
Dana 23. 9. 2011. navr{ava se godina od smrti na{e majke
EMIR (SAFET) AVDI]
24. 11. 1974 - 25. 9. 2009.
SMAJL (AVDIJA) SOFTI]
VASVIJE KLJUNO
Sarajevo
@ivot nestaje u trenu, a sje}anje i ljubav ostaju zauvijek.
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet.
Tvoja porodica
1251-1tt
S ponosom i ljubavlju te se sje}amo
i ~uvamo u na{im srcima.
Mama i sestra sa porodicom
El-Fatiha
Mirza i Nedim sa porodicom
1252-tt
sm-0001281
SJE]ANJE
Dana 24. 9. 2011. godine navr{ava se
godina od preseljenja na ahiret na{eg
radnog kolege
ZIJAD MEDIJA
S ljubavlju i po{tovanjem ~uvamo
uspomenu na tebe.
POSLJEDNJI SELAM
POSLJEDNJI SELAM
NERMIN - BRACO BALTI]
NERMINU - BRACI
BALTI]U
Neka ti je rahmet du{i i da ti dragi
Allah podari lijepi D`ennet.
Uposlenici porezne ispostave Had`i}i: Ifeta, Almir,
Mevlida, Dervi{a, Zumra, Salem, Senada i Meliha
Neka ti je rahmet du{i i da ti dragi
Allah podari lijepi D`ennet.
Amir i Safet Trnka sa porodicama
1249-tt
Od porodice Kurtovi} - Sanel, Amel, Esat i Fatime
11050-1nd`
11049-1nd`
60
Dnevni avaz
Petak, 23. septembar/rujan 2011.
Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga
Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi
]IMA (SEADA) POR^A, ro|. HORO
SALKO ([email protected]) DEDI]
preminula dana 22. 9. 2011. u 44. godini.
preselio na ahiret u ~etvrtak, 22. 9. 2011. godine u 81. godini.
Sahrana preminule }e biti obavljena 24. 9. 2011. u 13.00 sati (Vlakovo).
Detalji o tevhidu bit }e naknadno objavljeni.
[email protected][]ENI: majka Hajrija, suprug Edin, k}erka Berina, sinovi Adi i Armin, sestre
Nermina i Amra, zetovi Vicko i Hazim, sestri~ine Deni i Hana, porodice Por~a, Horo,
Peri}, Salki}, te mnogobrojna rodbina i prijatelji
1239-tt
D`enaza }e se klanjati u petak, 23. 9. 2011. godine u 16,30 sati na mezarju Jo{anica, Konjic.
[email protected][]ENI: supruga Fatima, sin Tahir, k}erke Nusreta, [a}ira i Zuhra, brat Hasan i supruga
Mejra, sestra [a}ira, unu~ad Amra, Salko, Anesa, Suana, Harun i Amar, praunu~ad Kanita, Nejla,
Anela i Naida, nevjesta Hatid`a, zetovi Osman i Jasmin, brati~ne, sestri}i i sestri~ne
Porodice: Dedi}, Gaki}, Husi}, Buli}, Turajli}, Rami}, Maci}, Prevljak, Malki}, ^olpa, Mu{inovi},
Kori}, Tipura, Ljevo, te ostala mnogobrojna rodbina i prijatelji
Tevhid }e se prou~iti u ku}i `alosti.
ptt
POSLJEDNJI POZDRAV
Dana 25. 9. 2011. godine, u nedjelju, navr{it }e se godina kako nije
vi{e sa nama na{a voljena
POSLJEDNJI POZDRAV
sinu na{e prijateljice
na{oj dragoj
AMIRA DJEDOVI], ro|. @ABI]
]IMA (SEADA) POR^A,
ro|. HORO
Zahvalni za svu dobrotu {to si nam pru`ila, ponosni {to smo te imali, sje}at }emo te se
uvijek s ljubavlju i po{tovanjem.
Tvoji: Vehid, Mirsad, Meliha, Suada, Enes, Maja, Naria i Azur
1131-1tz
Od amid`e Re{e i njegove porodice
1243-tt
DAMIRU TARZU
SARA^U
Dana 24. 9. 2011. navr{ava se godina od smrti na{eg dragog sina, oca, supruga
Od Aleksandre i Milorada
Kosti}a
11046-1nd`
SJE]ANJE
Navr{ava se sedamnaest
godina od kada nije sa
nama
]IMA POR^A
Sa ljubavlju i po{tovanjem
zauvijek }u te se sje}ati.
Tvoja kolegica
JASENKA
[email protected]]
1253-tt
[email protected]
IBRI[IMOVI]
ZIJAD (MEHMED) MEDIJA
Ka`u da dobri ljudi kratko `ive, ali se zauvijek pamte. Imao si veliko srce, plemenitu
du{u i puno ljubavi za sve nas. Neka ti dragi Allah d`.{. podari najljep{e mjesto u
D`ennetu i vje~ni rahmet.
Sa po{tovanjem,
zauvijek }u
Vas se sje}ati.
Tevhid }e se prou~iti u nedjelju, 2. 10. 2011. u ku}i u 12.00 sati.
Vrijeme prolazi,
a sje}anja `ive.
Tvoji: majka Sevla, supruga Faida, sin Jasmin i k}erka Nermana
Dario
1250-tt
1253-tt
KEMAL
DAUTOVI]
Vole te sestra Enesa, zet
Salem i sestri~ne Amila i
11043-1nd`
Selma
POSLJEDNJI SELAM
na{em dragom sinu
NERMIN (AZEM) BALTI]
Dragi sine, nikad ne}e{ nestati iz na{eg srca punog bola i tuge, ali i ponosa. Smrt nije pitala koliko te volimo, koliko }e{ nam nedostajati.
Nismo te mogli zadr`ati, ali vrijeme nije zaborav. ^uvamo te od zaborava u na{im srcima i mislima.
Molimo Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`ennet.
Otac Azem i majka Vezirka
11048-tt
POSLJEDNJI SELAM
na{em dragom bratu
NERMIN (AZEM) BALTI]
Te{ko je tra`iti utjehu i snagu za svaki dan `ivota bez Tebe. Ostale su samo bolne uspomene na sretne dane sa Tobom provedene.
Hvala ti za ljubav, dobrotu i pa`nju koju si nam nesebi~no poklanjao. Ostat }e{ u na{im srcima vje~no voljen i nikad zaboravljen.
Zauvijek tvoje sestre Nermina (Mina), Nerkesa (Neka) sa djecom Ajla, Emir, Nejra, Hana sa zetovima Samir i Senad
11048-1tt
Dnevni avaz
Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi
FAIK (EJUB) MUJKOVI]
SAFIJA [email protected]], ro|. RAMUSOVI]
preselila na ahiret u srijedu, 21. septembra 2011. godine u 81. godini.
D`enaza }e se obaviti u petak, 23. septembra 2011. godine u 14.30 sati na gradskom
groblju Vlakovo.
[email protected][]ENI: sin Damir, k}erka D`enita, unuke Hana i Aida, snaha Alemina,
porodice Mujkovi}, Sakovi}, Mu{anovi}, Pita, Iblizovi}, Filipovi}, Pa{i},
Osmanspahi}, Rizvanovi}, Huri}, D`emid`i}, Mehmedba{i}, Ra`anica, Red`ovi},
^olak, Biser, Agovi}, Musi}, Savi}, Radovi}, te ostala mnogobrojna rodbina i prijatelji
Ku}a `alosti: Trg solidarnosti br. 33/VI - Sarajevo.
035303
D`enaza }e se obaviti u petak, 23. septembra 2011. godine u 15.00 sati na Gradskom
groblju Jasikovac - Berane - Crna Gora.
[email protected][]ENI: sin Faruk, k}erke Enisa i Melida, unuka Naida, brat Muharem,
sestre Atifa, Biserka, Hadisa i Mihrija, snaha Hedija, zet Asim, prijateljice Fatima
Filipovi}, Nezira Be{irevi} i Sonja Rai~evi}, te porodice Had`ovi}, Ramusovi},
Fetahovi}, Had`iabdi}, Muratovi}, Dobard`i}, Crnovr{anin i ostala rodbina, prijatelji
Nr: 035304
i kom{ije
Obavje{tavamo rodbinu i prijatelje da je
na{a draga
Obavje{tavamo prijatelje da je
NEDA (JERE) [AHINAGI]
DAMIR - TARZO
(IBRAHIM) SARA^
preselio na ahiret u srijedu, 21. septembra
2011. godine, u 39. godini.
D`enaza }e se obaviti u petak, 23. septembra 2011. godine u 14.30 sati na gradskom
groblju Vlakovo.
Prijevoz obezbije|en ispred ku}e `alosti iz
ulice Azize [a}irbegovi} br. 16 sa polaskom u 13.45 sati, do groblja i nazad.
[email protected][]ENI: majka Hurmeta, sestra Sadija, brat Vladan, snaha Ru`ica, brati~na Gordana, daid`a Fazlija, amid`e Smail i Ismet, tetke Nafija, Nada, Nata{a i Malina, tetak Amir, daid`inica
Senada, strine Dika, Rad`ifa - Crna i Nura, ro|aci i rodice sa porodicama, te porodice Sara~, D`ubur, Milanovi}, Selimovi}, Sahad`i}, Had`iali}, Had`iosmanovi}, Muratovi}, Babovi}, Vrani}
i ostala mnogobrojna rodbina i prijatelji
Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.30 sati u d`amiji Hrasno.
61
Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga
preminuo u Sarajevu u utorak, 20. septembra 2011. godine, u 72. godini.
Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije
da je na{ dragi
petak, 23. septembar/rujan 2011.
111
Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi
HAJRUDIN (SALKO)
[email protected]]
preselio na ahiret u srijedu, 21. septembra
2011. godine, u 58. godini.
D`enaza }e se obaviti u petak, 23. septembra 2011. godine u 14.30 sati na gradskom groblju Vlakovo.
preminula nakon duge i te{ke bolesti dana
21. 9. 2011. u 72. godini.
Sahrana }e se obaviti 23. 9. 2011. godine u
14.00 sati na gradskom groblju „Lav“.
[email protected][]ENI: k}erka D`eni, sestra Zora
sa obitelji, obitelji Baljkas i [imovi}, te
ostala rodbina i prijatelji
Ku}a `alosti: ul. Grada~a~ka br. 68.
]IRO (ANTON) GARBIN
preminuo u Tivtu, 19. IX 2011. u 83.
godini.
111
Sahrana je obavljena 21. IX 2011. u Tivtu.
Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije
da je na{a draga
FATIMA (AHMET)
\EDOVI], ro|. ZAHIRAGI]
preselila na ahiret u utorak, 20. 9. 2011.
godine u 71. godini.
D`enaza }e se obaviti u petak, 23. 9. 2011.
godine u 16.30 sati na mezarju Grli}a brdo.
[email protected][]ENI: majka Nura, suprug Hajraga, sin ]amil, k}erka Sad`ida, unuci Eldin, Nihad, Nedim, Vernes, Senad i unuka Medina, snahe Ehlimana i Behija, zet Zaim, brati} i brati~ne sa porodicama, djever Muhamed sa porodicom, zaova Izeta sa porodicom, te porodice \edovi}, Zahiragi}, [ljivnjak,
Murathod`i}, Mecavica, Opra{i}, Eminagi}, Suljagi}, Hod`i},
]urevac, Ma{i}, D`ananovi}, Star~evi}, Ahmetspahi}, Komarica,
[enderovi}, Kari}, ^oli}, Zuki}, Pinjo, Karkelja, Hebibovi}, Palo,
Katica, Pa{i}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji
Tevhid }e se prou~iti istog dana poslije ikindije namaza (16.30 sati) u Ali-pa{inoj d`amiji.
Ku}a `alosti: Soukbunar 59.
111
RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
Prijevoz obezbije|en ispred MZ Gornji Pofali}i sa polaskom u
13.45 sati, do groblja i nazad.
[email protected][]ENI: supruga Maksuma, sinovi Adis i Haris, brat Salem, sestra Sevda, snahe Remza i Amela, unu~ad Anesa i Kerim,
zetovi Fadil i Enver, brati} Bilal, brati~na Hasena, sestri}i Mesud
i Mirsad, sestri~ne Samija i Sanela, daid`e Ramiz i Adem sa porodicama, punac had`i \ulo, punica Behara, {ura Jasmin sa porodicom, svastike Jasmina i [emsa sa porodicama, te porodice
Hod`i}, Ma{i}, Mili}, Bogilovi}, Kari}, Smajkan, Hukara, @ivalj,
Zimi}, Feriz, ]ati}, Mehmedovi}, Panjeta, Isakovi}, Kadri}, Zuberovi}, Agi}, Pand`a, ^ukojevi}, Pa{i}, ]urevac, Osmanagi},
D`ananovi}, ^antro i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije
Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.30 sati u ku}i rahmetlije u
ulici Humska br. 658.
111
Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije
da je na{ dragi
NERMIN (AZEM) BALTI]
preselio na ahiret u srijedu, 21. septembra
2011. godine, u 40. godini.
D`enaza }e se obaviti u petak, 23. septembra 2011. godine u 14.30 sati na gradskom
groblju Vlakovo.
Prijevoz obezbije|en ispred Dr`avnog suda
u [vrakinom sa polaskom u 13.45 sati, do
groblja i nazad.
[email protected][]ENI: otac Azem, majka Vezirka, supruga Alma, k}erka Emina, sin Eldar, sestre Nerkesa i Nermina, zetovi Senad i Samir, sestri}i i sestri~ne, amid`e Mulaz, Fehim i Rahim sa porodicama, tetke Zlata, Naza i Kimeta sa porodicama, daid`a Delija sa
porodicom, daid`i} Senad sa porodicom, daid`inica Igbala sa porodicom, punac Ramiz, punica Nafa, svastike Alisa, Melisa, Salida, Mersiha i Anela sa porodicama, {ure Kenan sa porodicom i
Alen, te porodice Balti}, Tmu{i}, Juki}, Tari}, Zorni}, Kurtovi},
Had`iabdi}, [ehbajraktarevi}, E}o, Por~a, Konji~anin, Kadri},
^ardaklija, Sinanovi}, Papi}, Ro`ajac, Muratovi}, Daglar, Vejsilovi}, Muni{evi}, Lakota, Kari{ik, Sulji}, Goljo, Ragipovi}, Kozi}, Ga{anin, Ba`dar, Hamidovi}, ^arkad`i}, [alji}, Pra{ovi}, Kajevi}, Ademovi}, Pe{kovi}, Latovi} i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji, kom{ije i poznanici
Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.30 sati u ku}i rahmetlije u
111
ulici Kenana Demirovi}a br. 28.
Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i poznanike da je na{a draga
mama i nena
[email protected][]ENI sin Romeo sa obitelji
11004-1nd`
Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i
kom{ije da je na{a draga
MUBERA (RAMIZ) RE[O
preselila na ahiret u srijedu, 21. septembra 2011. godine, u 70. godini.
D`enaza }e se obaviti u petak, 23. septembra 2011. godine u 14.30 sati na
gradskom groblju Vlakovo.
[email protected][]ENI: brat Izet, brati}i Sead
i Kenan, snahe Aida i Alma, te porodice Re{o, Omerba{i},
Dreca, Kafed`i}, Ramovi}, Burazerovi}, Ra{idagi},
Zub~evi}, Braji}, te ostala mnogobrojna rodbina i prijatelji
Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.30 sati u Alipa{inoj
d`amiji.
037150
Ku}a `alosti: Taba{nica br. 6/II.
Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i poznanike da je na{a draga
ZUHRA (ud. SEIDA)
ELEZOVI], ro|. KAZAZI]
HIDAJETA GOZO, ro|. [ABI]
1922 - 2011.
preminula dana 10. 9. 2011. godine u 17.20
sati, u 89. godini.
Sahrana }e se obaviti u petak, 23. 9. 2011. godine u 15.00 sati na gradskom groblju Sutina,
gdje }e se klanjati d`enaza i rahmetlija ukopati.
Prevoz obezbije|en sa polaskom u 14.15 sati
sa Avenije sa stajali{tima: Gimnazija, [emovac, Tekija, Lu~ki
most, Narodno pozori{te, Razvitak, Autobuska stanica, Zalik,
Sutina.
[email protected][]ENI: sin Aziz, k}erke Almira - Alma, Enida i Maida,
brat Nazif - Nasko, nevjeste Milenka - Cica, zetovi Ahmed, Hajrudin - Zlatko i [efko, unu~ad i praunu~ad, brati}i i sestri}i, te porodice Gozo, [abi}, Dizdarevi}, Rizvanovi}, [aran~i}, Merd`o,
Kosovac, Buturovi}, te ostala mnogobrojna rodbina i prijatelji
1334-1mo
1940 - 2011.
dana 21. 9. 2011. godine, nakon kra}e bolesti, u 71. godini preselila na ahiret.
D`enaza rahmetlije }e se obaviti u petak,
23. 9. 2011. godine, u 17.00 sati na gradskom groblju Sutina, gdje
}e se rahmetlija i ukopati.
Prevoz obezbije|en u 16.15 sati ispred Fabrike duhana sa stajali{tima: [ari}a harem, Lu~ki most, Pozori{te, Razvitak, Autobusna stanica, Zalik. [email protected][]ENI: sin Ermin, k}er Majla, zet
Senad, nevjesta Alma, unu~ad [ejla, Jasmin i Nera, praunu~ad
Benjamin i Ermin, brat Mugdim, sestre Sabina, Mevla i Indira,
te porodice Elezovi}, Kazazi}, Maksumi}, Vasi}, Paunovi}, Demirovi}, Dizdarevi}, Kapid`i}, Kajan, Vrdoljak, Had`iosmanovi}, Maslo, Vukoti}, Kreso, @uljevi} i ostala rodbina i prijatelji
1337-1mo
... za ovaj trenutak - pripremite se - (hadis)
Obavje{tavamo rodbinu i prijatelje da je na{a draga
HAJRIJA BUBLIN,
ro|. TABAKOVI]
preselila na ahiret dana 21. 9. 2011.
godine u 87. godini.
D`enaza }e se klanjati ispred Centralne d`amije u S. Koloniji, dana 23. 9.
2011. u 14.00 sati (poslije d`ume namaza) a ukop }e se obaviti na mezarju
Kova~i - Hrasnica.
RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
[email protected][]ENI: sestre Mu{a, Zibija, Timka i Dika, porodice Bublin, Tabakovi}, Aljuki}, Kahriman, Omerovi},
Ukovi}, Sinanovi}, Be}irevi}, Muharemovi}, Ibi{evi},
Jakupovi}, Ba{evi}, Kremo, Vladavi}, Holjan, Arapovi},
D`evlan, Tabak i ostala mnogobrojna rodbina prijatelji i
11031-1nd`
kom{ije
Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga
NEVZETA BEGTA[EVI],
ro|. JALOV^I]
preselila na ahiret u ~etvrtak, 22. septembra
2011. godine u 92. godini.
D`enaza }e se obaviti u petak, 23. septembra 2011. godine u 14.30 sati na gradskom
groblju Vlakovo.
[email protected][]ENI: sinovi D`evad i Sead,
k}erke Jasmina, Sabina i Amira, brat Mehmed, snahe Zuhra i Ingrid, zet Asim Dautba{i}, unu~ad Vildana, Nedim, Vedran, Vedrana, Selma, Nermin, Adnan, Elma i Mirjam, snahe Emina i Selma, nevjeste [efika i Hasnija, brati}i i brati~ne, sestri}i, jetrva Remza, te porodice Begta{evi}, Jalov~i},
[ehi}, Dautba{i}, Katavi}, Arnautovi}, Had`i}, ^au{evi}, Avdi},
Pa{i}, Ibrahimbegovi} i ostala rodbina i prijatelji
Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.30 sati u ku}i merhume u
111
ulici Zmaja od Bosne br. 62/V.
62
Petak, 23. septembar/rujan 2011.
oglasi
Dnevni avaz
„Dnevni avaz“ svakog dana se prodaje u
prosje~no 40.000 primjeraka,
a svaki primjerak po svjetskim
statistikama ~ita 5-8 osoba.
TO ZNA^I DA
u prosjeku
„Avaz“ ~ita
300.000 ljudi
dnevno!
Tome treba dodati jo{
200.000 klikova na na{em
portalu www.dnevniavaz.ba
500.000 ljudi
To je impresivna cifra od
,
koji svakodnevno koriste i vjeruju na{im informacijama!
„Dnevni avaz“
prodaje se na
3.000 mjesta u BiH i
u 14 zemalja
zapadne Evrope
oglasi
Dnevni avaz
Obavijesti o smrti, sje}anja, posljednje
pozdrave i zahvale mo`ete predati u
68 poslovnica BH Po{te, u 46 gradova BiH
SPISAK PO[TANSKIH POSLOVNICA
petak, 23. septembar/rujan 2011.
Uz minimalnu doplatu
smrtovnice, posljednje
pozdrave i sje}anja
objavit }emo
i na portalu
„Dnevnog avaza“
www.dnevniavaz.ba
63
Kapiten Tuzlaka se oporavio
ć
ć Golman Slobode Denis
Mujkić u 270 minuta na
Tušnju još nije primio gol,
a njegov tim ostvario je tri
pobjede (Kozara, Široki
Brijeg i Travnik po 1:0).
Nakon što je zbog bolova u
leđima preskočio gostovanje u Mostaru kod Zrinjskog, u subotu se protiv
Olimpica vraća na svoje radno mjesto i nada se nastavku uspješne serije.
- Terapija je bila učinkovita i osjećam se mnogo bolje. Spreman sam za Olimpic. Ne opterećujem se time
daneprimim golnaTušnju.
Mnogo je važnije da odigramo dobro i pobijedimo. Naš
primarni cilj su domaći bodovi. Olimpic nas je znao
Dnevni avaz, petak,
23. septembar/rujan 2011.
PRVA LIGA FBiH Mladi napadač Fikret Abdić dao dva gola Gradini
Bihaćka publika je zahtjevna, ali za mene najbolja na svijetu
Mujkić: Nije primio gol na
Tušnju
dosta puta namučiti, ali vjerujem da ćemo ih dobiti u
subotu - kaže kapiten Slobode.
E. M.
”Front” o saopćenju direktora Slobode
ć ć Udruženje “Front” upozorava javnost da je direktor
FK Sloboda Zdenko Jurić
svojim saopćenjem za javnost
pokazao svojpodanički odnos
prema despotu Jasminu Imamoviću te se svrstao u društvo
dželata tuzlanskog sporta.
Reagirajućina Jurićev,kako navode, pokušaj zaustavljanja najavljenih protesta
kojima se pokušava skrenuti
pažnja s katastrofalnog odnosa Općine i Imamovića prema
sportskim klubovima koji se
polako jedan za drugim gase,
“Front”ističe:
- Tvrdnja ovog Imamovićevog poltrona da Općina
Tuzla svesrdno pomaže sportske klubove i da je jedina zaslužna za bilo kakav opstanak
istih, pokazuje morbidno stanje u upravama sportskih klubova, u kojima, očigledno je,
sjede persone instalirane od
Imamovića, koje imaju zadatak uništiti bilo kakav trag postojanja sporta u ovom gradu.
Udruženje “Front” poziva
Tuzlake da 29. septembra u 9
sati dođu ispred BKC-a i sudjeluju u mirnom protestu za
spašavanje tuzlanskog sporta.
Iako je njegovo Jedinstvo
slabo startovalo u ovoj sezoni Prve lige FBiH, tračak nade da će se nešto promijeniti
nabolje dao je Fikret Abdić
sa dva eurogola u samo dvije
minute utakmice 6. kola
protiv Gradine (3:1).
Devetnaestogodišnji
Bišćanin prošao je sve omladinske selekcije Jedinstva, a
za prvi tim debitovao je sa 17
godina. Zabilježio je i nastupe za kadetsku i juniorsku
selekciju BiH, igrao je u
omladinskim ekipama Hajduka iz Splita i Rijeke, a na
početku ove sezone vratio se
u, kako kaže, voljeni grad i
klub.
- Svaki izlazak na teren
pred bihaćku publiku sa sobom nosi malu nervozu. Iako je pomalo zahtjevna, ponekad čak nerealna u očekivanjima, ovo je za mene najbolja publika na svijetu kaže talentirani napadač,
uvijek nasmijan i sretan.
Na pitanje o imenu i pre-
Abdić u akciji: Igrao i za Hajduk i Rijeku
zimenu, kroz smijeh odgovora.
- Čekao sam da me to pitate. Gdje segod pojavim, svi
me to pitaju. Jednom u školi,
kad sam se predstavio profe-
soru, čovjek se iznenadio i
cijeli čas nam je pričao o Fikretu Abdiću. Na kraju časa
su mi svi učenici zahvaljivali, jer je čas prošao u monologu profesora. Navikao sam
na to, iako mi uvijek smetaju
ružni povici iz gledališta kaže Fikret, sin nekadašnjeg
predsjednika Jedinstva Hamdije Abdića Tigra.
E. A.
Dnevni avaz, petak,
23. septembar/rujan 2011.
REPREZENTACIJA Selektor Safet Sušić iz Pariza za “Dnevni avaz”
Sušić: Nema
razloga za
promjene na
spisku
š Plasman je realan kvalitet naše reprezentacije Dobre vijesti od
Salihovića i Ibiševića, Muslimović i dalje bez kluba
nica je da je uspjeh ostvaren
pod palicom Safeta Sušića.
Ići dalje
Dok bi neko drugi na
njegovom mjestu požurio
sasuti niz samodopadljivih
izjava, Pape je dolazak reprezentacije BiH u društvo
najjačih prokomentirao u
svom džentlmenski odmjerenom stilu.
- Dobro je biti 22. u svijetu, ali na toj se listi tako
brzo varira. Sve zavisi od
rezultata, a mi smo u
šć Na spisku ovoga puta
neće biti Muhameda
Bešića, koji je do sada
redovno pozivan u tim.
- Bešića ću ostaviti
mladoj
reprezentaciji,
jer je važnije da njima
pomogne u duelima s
Njemačkom i Kiprom
nego da nama sjedi na
klupi ili na tribinama kaže Sušić.
Policija upala na trening
č š
ž Policija je upala na trening Saragose i uhapsila fudbalera španske ekipe Braulija, nakon što ga je jedna žena
optužila za silovanje.
U javnosti nema više detalja o slučaju, ali Braulio je
izostavljen iz ekipe. Očekuje
se da se pojavi pred sudom na
saslušanju.
(M. T.)
M
ž !"""" Splitski Hajduk kažnjen je sa 80.000 kuna (blizu 20.000
KM) zbog pirotehnike, neodgovarajućih transparenata i rasizma na nedavnom derbiju s Dinamom. Prema izvještaju
službenih osoba, utakmica je bila prekidana u tri navrata
zbog bacanja velikih količina pirotehničkih sredstava, a domaći navijači su izvjesili i transparent rasističkog sadržaja te
“hukanjem”vrijeđaligostujućegigračaSamira.
(A. Č.)
prošlom mjesecu imali dvije pobjede nad Bjelorusijom. Naš plasman je uspjeh,
ali vjerovatno i realan kvalitet naše reprezentacije.
Među te 22 ekipe je osam
vanevropskih, što znači da
smo među 14 u Evropi.
Realno, nije loše, ali ne treba se time zadovoljiti, već
ići dalje - kaže Sušić, koji se
nalazi u Parizu, u razgovoru za “Dnevni avaz”.
Pape je ovih dana više
razmišljao o dvije završne
utakmice u okviru kvalifikacionog ciklusa za Euro
2012. protiv Luksemburga i
Francuske. Selektor će spisak objaviti u utorak, ali
nam je poručio da ne očekujemo iznenađenja.
- Nema se šta mijenjati,
niti ima razloga da bude
promjena. Jedini problem
su dvojica ili trojica fudbalera koji još nisu sprem-
šć Otkako je Sušić došao na kormilo reprezentacije, igrali
smo 16 utakmica te dobili sedam, remizirali četiri i
izgubili pet, uz gol-razliku 22:22.
3. mart 2010: BiH - Gana 2:1 (prijateljska)
25. maj 2010: Švedska - BiH 4:2 (prijateljska)
3. juni 2010: Njemačka - BiH 3:1 (prijateljska)
10. avgust 2010: BiH - Katar 1:1 (prijateljska)
3. septembar 2010: Luksemburg - BiH 0:3 (kvalifikacije)
7. septembar 2010: BiH - Francuska 0:2 (kvalifikacije)
8. oktobar 2010: Albanija - BiH 1:1 (kvalifikacije)
17. novembar 2010: Slovačka - BiH 2:3 (prijateljska)
10. decembar 2010: BiH - Poljska 2:2 (prijateljska)
9. februar 2011: Meksiko - BiH 2:0 (prijateljska)
26. mart 2011: BiH - Rumunija 2:1 (kvalifikacije)
3. juni 2011: Rumunija - BiH 3:0 (kvalifikacije)
7. juni 2011: BiH - Albanija 2:0 (kvalifikacije)
10. avgust 2011: BiH - Grčka 0:0 (prijateljska)
2. septembar 2011: Bjelorusija - BiH 0:2 (kvalifikacije)
6. septembar 2011: BiH - Bjelorusija 1:0 (kvalifikacije)
ni. Povreda Sejada Salihovića, srećom, nije ozbiljnija, dok bi Vedad
Ibišević ovog vikenda mo-
gao biti u kadru Hofenhajma. Vjerovatno neće igrati, ali će me ohrabriti i njegovo sjedenje na klupi, što
č Izgradnja drugog dijela istočne tribine na stadionu Pirota
nastavljena je intenzivno, pa se
uskoro očekuje završetak armirano-betonskih radova. Potom slijedi postavljanje i farbanje ograde, montiranje stolica, prepravka
ulazne kapije, te uređenje pristupa.
Izvođač radova, firma “Vlašić-Gradnja” iz Turbeta zainteresirana je i za treću fazu radova
čijim završetkom bi bila kompletirana istočna tribina s blizu
1.500 stolica s naslonom. Kada
sve bude završeno, Pirota će imati dvije tribine, zapadnu i istočnu, te kapacitet od 3.000 mjesta za sjedenje, čime će biti ispunjen jedan od uvjeta za dobivanje
licence NSBiH.
S. P.
je dobar znak oporavka priča Sušić.
Treba igrati
Ibiševićev oporavak zaista
bi bio veliko ohrabrenje, jer selektor ima problema s napadačima. S obzirom na to da
Zlatan Muslimović i dalje nema kluba, ostao je samo Edin
Džeko. Šta će biti sa Zlatanom?
- Stalno govorim da onaj
ko hoće da igra u reprezentaciji mora igrati i u klubu.
Pošto Muslimović nema
kluba, male su šanse da ozbiljnije računam na njega.
Mogu ga ja pozvati među 22
fudbalera, ali meni u ekipi
trebaju igrači koji stalno treniraju i igraju. S obzirom na
to da bih pozivom njemu odstupio od onog što stalno govorim, ne bi trebalo biti iznenađenje ako ga ne pozovem - rekao nam je Sušić.
M. TANOVIĆ
#
M
Kada je Safet Sušić došao
na mjesto selektora 29. decembra 2009. godine, reprezentaciju Bosne i Hercegovine zatekao je na 51. mjestu
FIFA-ine rang-liste najboljih selekcija svijeta. Nepune
dvije godine kasnije, državni tim zauzima 22. poziciju,
što je najbolji plasman u historiji.
Taj se uspjeh možda može pripisati spletu okolnosti,
Edinu Džeki, Zvjezdanu
Misimoviću ili nekom trećem, možda i sreći. No, činje-
Pirota: Uskoro završetak druge faze
Aleksandre Pato (Alexandre) morat će pauzirati najmanje mjesec
zbog povrede.
Napadač Milana šepajući je napustio utakmicu s Udinezeom, a na
oficijelnoj stranici kluba objavili su da je povrijedio mišić na desnoj
nozi.
Brazilac će propustiti dva meča Lige šampiona i nekoliko mečeva
u italijanskom prvenstvu.
(Z. Š.)
Međunarodni fudbal
Š
Rangnik: Iscrpljen poslom
Ralf Rangnik (Rangnick) odlučio je prekinuti
angažman na klupi Šalkea,
pravdajućisvoj potezzdravstvenim problemima.
Rangnik, koji je njemački klub preuzeo prošle
sezone od Feliksa Magata
(Felix Magath), iscrpljen
je od posla, pa se nakon
razgovora s Upravom Šalkea odlučio povući.
Ekipu će ubuduće voditi Sepo Ajhkorn (Seppo
Eichkorn).
Nakon što je ostao bez
Seska Fabregasa (Cesc),
Arsenal u Barceloni traži
njegovu dostojnu zamjenu, a to bi mogao biti Rafa
Alkantara (Alcantara).
Ovaj fudbaler je član
drugog tima Barcelone, a
Arsenal ga već neko vrijeme prati. Glasine o njegovoj januarskoj selidbi pojačale su glasine da još nije potpisao novi ugovor.
Dnevni avaz, petak,
23. septembar/rujan 2011.
ITALIJA Klaudio Ranieri preuzeo bivšeg evropskog prvaka
’Č
’
š Italijan nosi reputaciju trenera kojem je nekoliko puta
nedostajalo da kruniše dobar posao
Odluka je pala - novi trener Intera je Klaudio Ranieri (Claudio), koji će pokušati
spasiti što se spasiti može.
Samo jedan dan bio je potreban Masimu Moratiju
(Massimo Moratti) da otjera
Đan Pjera Gasperinija (Gian
Piero) i zakaže sastanak s Ranijerijem koji, u nedostatku
prečeg posla, nije imao ništa
protiv primiti sepodizanja posrnulog milanskog velikana.
Šta ne valja
Ranieri je, naime, bez posla još od februara, kada je
nakon serije od četiri poraza
napustio kormilo Rome. Sada ga očekuje zadatak da
prekine sličan niz Intera,
jer, u pet utakmica ove sezone, Inter nije izgubio samo
jednu, derbi protiv Rome
(0:0), dok je pogubio sve ostale, od Milana, Palerma,
Trabzonspora i Novare. Samo 16 mjeseci nakon uspona
na evropski tron, Inter leži u
italijanskoj zoni ispadanja.
- Gasperini je želio provesti neke svoje ideje, prije
svih da igra s tri igrača u zadnjoj liniji. Pokušavao je implementirati ih po svaku cijenu, ali nije uspio. Ne može
se reći da je zabrljao, jer je to
stručnjak koji ima ideju i treba mu čestitati na tome. Ja ću
nastojati iskoristiti silu koju
Inter ima - rekao je Ranieri.
On kaže da će u razgovoru
s fudbalerima pokušati shvatiti šta ne valja u ekipi.
- Inter je odlična ekipa, ali
Rezultati 3. kola: Milan - Udineze 1:1, Čezena
- Lacio 1:2, Kjevo - Napoli 1:0, Fiorentina Parma 3:0, Đenova - Katanija 3:0, Juventus - Bolonja 1:1, Leče - Atalanta
1:2, Palermo - Kaljari
3:2, Novara - Inter 3:1
koja je loše počela sezonu.
Moram vidjeti zašto je to tako. Mislim da ova ekipa ima
sve što treba, samo joj možda
treba malo više entuzijazma.
Ne mogu obećati da ću okrenuti sve naopako, ali ono što
znam jeste to da ovi momci
još imaju mnogo toga za dati istakao je novi trener Intera.
Ranieri: Imao
sličan zadatak s
Romom
23 utakmice
Ranieri je već jednom bio u
sličnoj situaciji, kada je 2009.
preuzeoRomu odLučanaSpaletija (Luciano Spalletti). Iako
mu je početak bio veoma težak,
s“Vučicom”je kasnije sastavio
23utakmice bezporaza, kojesu
je lansiralena vrh tabele.Da nije bilo Žozea Murinja (Jose
Mourinho) i njegovog Intera,
možda bi titula završila u Rimu. Zbog tog neuspjeha, ali i
niza drugih, kada mu je malo
nedostajalo da kruniše dobar
posao, dobio je simboličan
nadimak - Čovjek koji je blizu.
(M. T.)
Inter će Ranieriju biti 11. klub u trenerskoj karijeri.
Počeo je raditi u Kampanji Puteolani 1987. godine, a
proslavio se na klupi Kaljarija, koji je za samo dvije
sezone iz treće lige doveo u Seriju A. uslijedili su
angažmani u Napoliju, Fiorentini, Valensiji (u dva navrata), Atletiku, Čelziju, Parmi i Juventusu, a posljednji
posao imao je u Romi.Zanimljivo je da u karijeri nema
niti jednu državnu titulu, ali ima dva trofeja kupa, sa
Fiorentinom 1996. i Valensijom 1999. godine.
ŠPANIJA Real opet sam sebi podapeo nogu
Ž č
Duel Valensije i Barcelone potvrdio da ima još kandidata za titulu
ć Nekadašnji reprezentativac BiH Mirko Hrgović vratio se u Split, ali ne
u Hajduk, već u klub koji
nosi ime grada.
Hrgović, koji je donedavno nosio dres grčke
Kavale, sa Splitom je potpisao dvogodišnji ugovor.
ć !""
Rio Ferdinand u subotu
će se vratiti u postavu
Mančesterjunajteda uutakmici protiv Stouka, nakon
što se oporavio od povrede.
Engleski stoper zbog
problema s mišićem počeo
je samo dvije utakmice
ovesezone.
(M. T.)
gne gol.
- Zabrinjavajuće je izgubiti pet bodova u dvije utakmice, od toga dva u susretu u
kojem smo bili jedina ekipa
koja je imala želju da igra i
dođe do pobjede. U posljednje tri utakmice postigli smo
svega jedan gol i to se mora
promijeniti - zavapio je Murinjo, ali je nastojao ipak
stvari gledati pozitivno.
- S Barcelonom se borimo za titulu. Imaju veoma
malu prednost. Nije to 30 bodova - rekao je Portugalac.
Srećom po Real, ni Bar-
#$ Valensija - Barcelona
2:2 (Abidal 12 ag, Pablo 23
- Pedro 14, Fabregas 77),
Malaga - Atletik 1:0 (Kazorla 62), Atletiko - Sporting 4:0 (Lora 28 ag, Domingez 68, Falkao 72, 81),
Rajo - Levante 1:2 (Tamudo 72 - Valdo 10, Baljesteros 29), Racing - Real M.
0:0, Real S. - Granada 1:0
(Estrada 64), Osasuna - Sevilja 0:0, Viljareal - Majorka
2:0 (Rosi 8, Nilmar 52).
Fabregas u duelu s Ruizom: Postigao gol za 2:2
celona ne može pronaći pravi ritam. U Valensiji su dva
puta gubili i na kraju osvojili
bod protiv veoma dobrih
“Šišmiša”, koji su vodeća
ekipa lige. Valensiji se na
putu do pobjede ispriječila
“samo” nesreća, ali i Sesk
Fabregas (Cesc), koji je no-
vim pogotkom spasio Barcu
13 minuta prije kraja.
Čini se da trener Barcelone Pep Gvardiola (Guardiola) nije bio u krivu kada je rekao da utrku za titulu neće
voditi samo dva kluba.
- Ljudi koji nemaju veze
sa sportom će reći da ćemo se
(Foto: AFP)
boriti Real i mi, ali treneri i
igrači to nikada ne bi mislili.
Valensija je pokazala koliko
snažan tim ima. Utakmica je
bila odlična i iz nje možemo
izvući dosta pouka. Rezultatom nisam nezadovoljan rekao je Gvardiola.
(M. T.)
"
% “”& " 'ć
M
Hrgović: Ugovor na dvije
godine
Malo je ko očekivao da će
Real nakon gubitka bodova u
duelu s Levanteom odmah
ponovo kiksati, ali Madriđani
su iu susretus Rasingomsami
sebi podmetnuli nogu.
Razočaravajući remi od
0:0 jasan je znak da u Realu
nešto ne štima, što je priznao
i očajni Žoze Murinjo (Jose
Mourinho). Portugalac je istakao da je zadovoljniji
igrom u porazu od Levantea
nego preksinoć protiv Rasinga, jer je ekipa koju vodi
slavni Hektor Kuper (Hector) imala prilika da posti-
Fudbalera Anderlehta Milana Jovanovića sla- ga protivnički navijači provocirali, nakon gola je
vlje gola koji je postigao protiv Briža u okviru bel- simulirao pablju iz mitraljeza po tribinama.
gijske lige moglo bi koštati karijere. Srbijanski
- To je bila moja osveta, jer politici ovdje nije
fudbaler, iziritiran povicima “Kosovo”, kojim su mjesto - rekao je Srbijanac.
Čitav slučaj otišao je i Ministarstvu unutrašnjih poslova Evropske unije, a Jovanoviću
prijete suspenzija u trajanju do pet godina i
novčana kazna.
Dnevni avaz, petak,
23. septembar/rujan 2011.
Sjedeća odbojka
KOŠARKA Pred Sedmi memorijalni turnir “Mirza Delibašić Kinđe”
žć
ć Dođite i podržite novi tim, poručuje Sabahudin Bašović koji će voditi
“Studente” na turniru
Danas i sutra u Skenderiji će biti odigran Sedmi memorijalni košarkaški turnir
“Mirza Delibašić - Kinđe”,
na kojem će, uz domaćina
Bosnu ASA BH Telecom,
igrati i Budućnost iz Podgorice, Zadar i Etoal du Sahel
iz Tunisa.
Bosnu na ovom turniru,
ali ni naredne sezone, neće
voditi selektor BiH Sabit
Hadžić, kako je ranije bilo
dogovoreno.
Hadžić nije zadovoljan
stanjem u klubu i zato se, nakon povratka s Evropskog
prvenstva iz Litvanije, uopće nije priključio pripremama ekipe.
- Moj je uvjet bio da klub
osigura sponzora za angažman tri ili četiri nova
igrača, jer je to neophodno
kako bismo napali Široki i
Igokeu koji vode glavnu riječ. Poznato je i da je iz ekipe, koja je prošle godine bila
šesta u prvenstvu, otišlo šest
ili sedam igrača.
Kada sam se vratio iz Litvanije, to nije bilo urađeno i
automatski se znalo da ni ja
nisam tu. Ne želim ulaziti u
"š
!
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Efes Pilsen (Turska)
Partizan (Srbija)
Bosna (BiH)
Bosna (BiH)
Fenerbahče (Turska)
Efes Pilsen (Turska)
Bh. odbojkaši branit će naslov iz Elblaga 2009.
Počinju pripreme reprezentacije BiH
ž
Pripreme u Fojnici pa kontrolne utakmice u
Njemačkoj
Hadžić: Ne želi avanturu
!
Danas: Budućnost - Zadar (16.30), Bosna ASA
BH Telecom - Etoile du
Sahel (19).
Sutra: za treće mjesto
(16.30), finale (19).
avanturu - kaže Hadžić.
Ekipu je u pripremnom
periodu, prema programu i
dogovoru s Hadžićem, vodio pomoćnik Sabahudin
Bašović. Sada i on čeka da
klupsko vodstvo odluči ko
će biti trener naredne sezone i u kojem će se pravcu krenuti.
- Mora se odlučiti šta
dalje, da li ići s ovim mladim
momcima ili angažirati nove igrače i trenera s kojima
Bašović: Klub je preživio
#$ Direktor Admir Bukva
jučer nam je kazao da će
Bosna najkasnije za 15 dana imenovati novog trenera.
- Da li će to biti neko
zvučno ime ili neko iz
naših klupskih struktura,
to ćemo vidjeti. Sabahudin Bašović će dotad vobi se ganjao rezultat. To je
na klupskom vodstvu - kaže
Bašović i ističe da je ponosan što će ekipu voditi na
ovom turniru, jer je pokojni
Mirza Delibašić i njemu
lično pomogao mnogo u
diti ekipu - kaže Bukva te
ističe da je evidentno i da
će biti potrebno angažirati
još dva ili tri nova igrača:
- Nove ćemo igrače angažirati tek nakon što izaberemo trenera koji treba
dati svoje mišljenje. Imamo osiguran novac za pojačanja - dodaje Bukva.
životu i karijeri.
- Ovo je nova Bosna i ja
pozivam navijače da dođu i
podrže ekipu. Klub je
preživio, a ja sam optimista
da će ovo ispasti dobro - dodaje Bašović.
V. B.
Odbojkaši Kaknja igrali s ekipom HAOK Mladost
č Na otvaranju odbojkaške
sezone u Kaknju gledaoci su
na djelu vidjeli dva renomirana tima koja su pružila solidnu partiju. HAOK Mladost iz Zagreba ostavila je
povoljniji utisak i zasluženo
pobijedila domaćina u prijateljskoj utakmici.
Iako su prvi set riješili u
svoju korist, “Građevinari”
nisu uspjeli poraziti goste.
Najviše neizvjesnosti bilo je
u četvrtom setu. Odbojkaši
bh. prvaka bili su blizu izjednačenja, ali nisu iskoristili
dvije set lopte pa je Mladost s
konačnih 3:1 slavila pobjedu
(25:23, 21:25, 20:25, 26:28).
U ekipi Kaknja nastupilo
je čak pet novajlija, od kojih je
najbolji utisak ostavio ArsenijeMutapčija, kojije igraona
poziciji korektora i primača.
Utisak je da nova ekipa ima
potencijal i da će igrati značajnu ulogu u novoj sezoni, ali
Reprezentacija Bosne i
Hercegovine u sjedećoj odbojci danas će u Fojnici
početi pripreme za Evropsko prvenstvo u Roterdamu
(Holandija) od 9. do 15. oktobra.
Odbojkaši će nakon Fojnice otputovati u Njemačku, gdje će igrati pripremne utakmice protiv selekcije te zemlje.
Kapiten Sabahudin Delalić smatra da BiH može
sedmi put odbraniti titulu
šampiona Evrope.
- U Holandiji nam neće
biti lako jer imamo izrazito
jaku grupu. Ipak, siguran
sam da ćemo maksimalnim
zalaganjem doći do samog
vrha - istakao je Delalić i do-
dao da bh. tim gleda na
Evropsko prvenstvo kao na
pripreme za Paraolimpijske
igre iduće godine u Londonu.
- Na Svjetskom prvenstvu u SAD izgubili smo od
Irana, koji je ponajbolja reprezentacija na svijetu. Mislim da sada imamo snage savladati ih u Londonu - naglasio je kapiten najtrofejnije bh. reprezentacije.
BiH će u Roterdamu
igrati u grupi A u kojoj su
Srbija, Hrvatska, Rusija,
Latvija i Turska. Skupinu B
čine reprezentacije Njemačke, Ukrajine, Holandije, Poljske, Azerbejdžana i
Velike Britanije, prenosi
Fena.
Poznati trener neće u Njemačku
šć Želja Košarkaškog saveza Njemačke da kao nasljednika Dirka Bauermana
(Bauermann), koji će se posvetiti samo radu u Bajernu,
angažira Svetislava Pešića
ostat će neispunjena. Pešić
je, naime, demantirao informacije da će ponovo postati
selektor reprezentacije s kojom je 1993. godine bio prvak Evrope.
- Mnogi novinari špeku-
liraju da sam u kontaktima s
predstavnicima Njemačkog
saveza, ali ja imam ugovor
na dvije godine s Crvenom
zvezdom i potpuno sam usredotočen na ovaj projekt kazao je Pešić koji je, navodno, bio i prva opcija za selektora Srbije, jer je izvjesno da
Dušan Ivković, nakon neuspjeha u Litvaniji (osmo
mjesto), neće ostati za kormilom.
(V. B.)
Crnogorci žele našeg reprezentativca
ć % %šć
Zajednički snimak uoči prijateljske utakmice u Kaknju
treba još vremena da se uigra,
što je po završetku susreta rekao i trener Almir Begić.
- Moramo još dosta raditi
jer nas čekaju teška iskušenja u prvenstvu koje će,
sigurno, biti mnogo zanimljivije u odnosu na poslje-
dnje dvije-tri godine, kada
objektivno nismo imali ozbiljnijeg takmaca - kazao je
Begić koji očekuje da će njegova ekipa doći u pravu formu do utakmice Kupa
CEV-a protiv Budućnosti iz
Podgorice.
U predigri su se sastali
kadeti dva prijateljska kluba, a uspješniji su bili puleni
trenera Nenada Kovačevića
koji su zasluženo porazili
goste iz Zagreba sa 2:1
(23:25, 25:18, 25:20).
M. Ko.
Crnogorski prvak Budućnost iz Podgorice koji će
igrati kvalifikacije za Euroligu, testira naše reprezentativno krilo Milana Miloševića (26 g), koji će s
ovom ekipom nastupiti danas i sutra na turniru “Mirza
Delibašić” u Sarajevu.
Milošević je, kao ponaj-
bolji igrač Slobode iz Tuzle,
prešao u beogradsku Crvenu
zvezdu, a u zimu 2009. godine, kao posuđeni igrač, nakratko je bio član sarajevske
Bosne ASA BH Telecoma.
Lani je počeo u kiparskom
Keravnosu, ali je brzo otpušten, pa većinu sezone nije igrao.
V. B.
68
Tre}e kolo PLBiH za rukometa{e
Kadi} u prodoru
protiv Konjuha:
^elik tri iz tri
Dnevni avaz, petak,
23. septembar/rujan 2011.
sport
RUKOMET Bosna u prvom doma}em me~u sutra do~ekuje Sutjesku
(Foto: J. Had`i})
Bit }e dosta oscilacija
Molim medije da nam pru`e podr{ku i onda kada nas ne bude i{lo, jer bit }e i pobjeda
i poraza, ali zdrava atmosfera mora postojati, ka`e trener Smajlagi}
^elik - Konjuh 30:27
Gradska arena u Zenici. Gledalaca: 1.500. Sudije: Mladen Dragi~evi} (Doboj) i Vladimir Kri`anac (Banja
Luka). Sedmerci: ^elik 1 (3), Konjuh 6 (6). Isklju~enja: ^elik 10, Konjuh 12 minuta. Rezultat: ^elik - Konjuh 30:27 (17:13).
^ELIK: Star~evi} 12 odbrana, Derven~i} 4, Gu{i}, Bilinovi}, ]osi} 2, Begagi}, Bajramovi} 8, Kadi} 8, [ahinovi} 4 (1), Duvnjak 1, Had`i}, A. Begagi} 2, Kasumovi}, [arenac 1, Lu~i}. Trener: Ljubomir Filipovi}.
KONJUH: Be{irovi} 16 (2) odbrana, Kamberovi} 1
odbrana, Had`iomerovi} 1, Muhi}, Ali}, Memi} 1, Suhonji} 2, Hamzi}, A. Muhi} 3, Zild`i} 3, Smaji} 2, Begi} 14
(6), Husi} 1, Suljkovi}. Trener: Nikola Markovi}. V. B.
Zrinjski - Gora`de 27:24
Dvorana Bijeli brijeg u Mostaru. Gledalaca: 200. Sudije: Predrag Dejanovi} (Prijedor) i Elvis Mar~eti} (Prijedor). Sedmerci: Zrinjski 3 (1), Gora`de 2 (1).
Isklju~enja: Zrinjski 10 minuta, Gora`de 12. Rezultat:
Zrinjski - Gora`de 27:24 (14:11).
ZRINJSKI: Grani}, Borov~anin, Luki}, Groznica,
^uljak, Deli} 6, Bo{njak, Zubac, Zadro 5, Parad`ik,
Kordi} 1, ]ubela, Trkulja 2, Herceg 8, Pehar, Mandari}
5. Trener: Zoran Doki}.
[email protected]: [ehovi}, Bukva 5, Marti} 2, Gra|an 3, Jamak, Bezdrob 1, Dedovi} 3, Mari}, Ho|o 1, Savi}, Fidahi}, Halilovi}, Pilav, \ananovi}, @iga 2, Biljaka 7.
Ma. P.
Trener: Senad Skopljak.
Gra~anica - Prijedor 39:32
Dvorana Luke u Gra~anici. Gledalaca 400. Sudije: Borislav Bo`i} i Zdenko Slipak (Novi Travnik). Sedmerci:
Gra~anica 4 (2), Prijedor 5 (5). Isklju~enja: Gra~anica
10 minuta, Prijedor 14. Rezultat: Gra~anica - Prijedor
39:32 (17:15).
GRA^ANICA: Ahmeta{evi} (2 odbrane), \uli}, Mehanovi}, Salki} 10, Bajramovi} 1, Buljugija 4, Alibegovi} 3, Sara~evi}, Sumbi} 3, Osmanhod`i} 8, Ov~ina 4,
Kova~evi}, M. Ferhatbegovi} 2, Mulahalilovi} (15
odbrana), E. Ferhatbegovi} 4. Trener: Mirsad Gopo.
PRIJEDOR: Babi} (4 odbrane), Grahovac 1, Popovi},
Selimbegovi}, Balti}, Marinovi} 1, Hercegovac 1, Bezd`abica 6, Davidovi}, Vranje{ 4, Kondi} (9 odbrana),
Mijatovi} 1, Radulovi} 8, Un~anin 10, Kaurin. Trener:
H. ^.
Marinko Torbica.
Grada~ac - Leotar 35:26
Dvorana Grada~a~ki sajam. Gledalaca: 350. Sudije:
Ivor Hrsti} (^apljina) i @eljko Savi} (Mostar). Sedmerci: Grada~ac 5 (5), Leotar 2 (2). Isklju~enja: Grada~ac 2
minute, Leotar 8. Rezultat: Grada~ac - Leotar 35:26
(16:9).
GRADA^AC: Hrnji}, Osmanovi} 3, [ahdanovi} 1,
Ili} 4, Traki}, [ijakovi} 6 (2), Durakovi}, Ignji} 4, Kadi}, Stojanovi} (4 odbrane), Isi}, Radulovi} (13 odbrana), Markovi} 9 (3), Doborac 6, Sarajli}, D`inovi} 2.
Trener: Mehmed Doborac .
LEOTAR: Gugolj, Kne`evi}, Vico 1, Fri`ovi} 3, Misita, Buha, Komnenovi}, @arkovi} 1, Peki} 5 (1), Jokanovi} (18 odbrana), Pedi} 7 (1), Davidovi} 3, Crkvenja{ 6.
D`. D.
Trener: Milanko Sav~i}.
Rezultati 3. kola: Zrinjski - Gora`de 27:24,
Derventa - Maglaj
37:34, Gra~anica - Prijedor 39:32, Krivaja Vogo{}a 36:24, Sloga Bosna Prevent 35:25,
^elik - Konjuh 30:27,
Grada~ac - Leotar
35:26.
Parovi 4. kola (23. i 24.
septembar): Gora`de Leotar, Konjuh - Grada~ac, Bosna - ^elik,
Vogo{}a - Sloga, Prijedor - Krivaja, Maglaj Gra~anica, Zrinjski Derventa.
Tabela
1. ^elik
2. Derventa
3. Zrinjski
4. Sloga
5. Gora`de
6. Bosna
7. Krivaja
8. Konjuh
9. Gra~anica
10. Grada~ac
11. Vogo{}a
12. Maglaj
13. Leotar
14. Prijedor
3
3
2
3
3
3
3
3
3
3
3
2
3
3
3
3
2
2
2
2
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
0
1
0
0
0
0 97:81
0 92:87
0 66:46
1 82:73
1 76:72
1 88:95
1 91:80
1 78:73
1 68:63
2 79:83
2 79:92
2 59:64
3 77:98
382:107
9
9
6
6
6
6
4
4
4
3
1
0
0
0
Posljednju zvani~nu doma}u utakmicu ove godine
rukometa{i Bosne odigrali su
1. juna, kada su proslavili titulu prvaka BiH.
Od tada u dvorani
„Ramiz Sal~in“ traje pauza
kada je rije~ o rukometnim
poslasticama. Otvaranje sezone na doma}em terenu
Bosna }e imati sutra, kada joj
na megdan u Regionalnoj
SEHA ligi dolazi Sutjeska iz
Nik{i}a. To je bio povod za
prvu medijsku konferenciju
na kojoj je najavljena predstoje}a sezona.
- Kada ste ve} do{li u velikom broju, zamolio bih
vas da budete s nama tokom
~itave sezone i pru`ite nam
Ove sezone Bosnu u dvorani „Ramiz Sal~in“ o~ekuju te`e utakmice
Ambicije ostaju iste
- Nije bitno {ta smo do
sada uradili, ve} {ta trebamo uraditi. Ambicije u ovoj
sezoni ostaju iste kao i u prethodnoj. Cilj nam je {ampionska titula u BiH, prolazak me|u 16 najboljih u Ligi prvaka, zavr{nica Regionalne lige, a onda nakon
PLBiH za
rukometa{ice
svega, ako igra~i budu imali motiva i snage, ne bismo
bili nezadovoljni Kupom
BiH. Ipak, ako ni{ta od toge ne bude, a igra~i u svakom me~u „izginu“ na terenu, mi }emo im ~estitati kazao je predsjednik kluba
Muhamed Pilav.
podr{ku i onda kada nas ne
bude i{lo - kazao je trener Irfan Smajlagi} u uvodu
obra}anja novinarima, pa
dodao:
- Ove sezone bit }e dosta
oscilacija jer smo do`ivjeli
istu stvar kao i prethodnih
sezona, mnogo igra~a je
oti{lo, mnogo novih do{lo.
Bit }e i pobjeda i poraza, sve
je to sastavni dio sporta, ali
najbitnije je da imamo zdr-
avu atmosferu. Ona mora
uvijek postojati - dodao je
Smajlagi}, koji je ve} od starta u velikim problemima.
Naime, Josip Pa`in, planiran kao klju~ni igra~ odbrane, ne mo`e igrati protiv
Sutjeske, a jo{ gora je situacija sa srednjim bekom i
mozgom ekipe Igorom Kara~i}em, koji bi s terena mogao izbivati ~ak i cijelu poluA. ^.
sezonu.
U „Sportu“ od petak, 23. septembra
X U zaostaloj utakmici
1. kola Premijer lige
BiH za rukometa{ice
{ampionski sastav Borca savladao je @ivinice
sa 33:13 (19:4). U prvom poluvremenu Banjalu~anke su stekle
nedosti`nih 15 golova
S. K.
prednosti.
Pripreme
odbojka{ica
Biha}a
X U sklopu priprema
za predstoje}u premijerliga{ku sezonu
odbojka{ice Biha} Premingera osvojile su 7.
me|unarodni turnir u
Bosanskoj Gradi{ci.
Bi{}anke su u polufinalu dobile doma}ina
Kozaru sa 3:1, a u finalu sa 3:0 Derventu,
koja je prethodno bila
bolja od Na{ica. Biha}
je, ina~e, tokom ljeta
poja~ala Amila Barakovi} iz Sarajeva, a
ostale su sve igra~ice
iz pro{le sezone.
Ekipa }e danas otputovati u Ljubljanu na
turnir na kojem }e
u~estvovati i sastavi iz
samog vrha evropske
odbojke, Mladost iz
Zagreba i Bratislava.
E. A.
Svi nude ne{to, samo
daje sve!
Dnevni avaz, petak,
23. septembar/rujan 2011.
Foto dana
Vijest u brojci
Francuski košarkaš Toni Parker pozdravlja navijače prije
ligaške utakmice PSG - Nica na Parku prinčeva
(Foto: AFP)
Od
Svjetskog
prvenstva 2006. godine u Njemačkoj u svijetu je registrirano čak 10.500 transfera,
objavila je FIFA.
Prema podacima Međunarodne fudbalske asocijacije, vrijednost svih ovih
prelazaka je 2,7 milijardi dolara.
Izjava dana
Ofsajd
- Mišljenja su
kao zadnjice. Svi ih
imamo, ali nije uvijek pametno pokazivati ih u javnosti.
č (Mik Mekarti,
trener engleskog
Volverhemptona i
bivši selektor
Irske)
Engleski fudbaler srbijanskih korijena, koji igra za austrijski Viner
Nojštat, suspendiran je zbog rasizma.
Talentirani Nikon Jevtić, koji
ima nadimak El Maestro, a čiji su roditelji iz Srbije, na internet je postavio rasističke pjesme i tekstove koje je
sam pisao.
BOKS Adnan Ćatić će titulu svjetskog prvaka braniti 2. decembra
"
ć Do sada neporaženi Britanac Martin Marej (Murray)
naredni je protivnik Adnana
Ćatića, koji će naslov svjetskog bokserskog prvaka u
srednjoj kategoriji u verziji
WBA braniti 2. decembra u
Manhajmu.
- Dobar je, ostvario je 23
pobjedeukarijeri, odčegadeset nokautom, ali će sada napokon osjetiti kako je to izgubitimeč- kaže Ćatić u ekskluzivnom telefonskom razgovoru za “Dnevni avaz”, nakon što je najavljena njegova
40. borba u karijeri i jedanaesta zaredom u kojoj će
braniti pojas.
Posljednji put u ringu je
bio 25. juna, kada je prilično
teško dobio Irca Metjua Meklina (Matthew Macklin) u
Kelnu. Prethodno je u Štut-
39
36
10
2
1
Jedanaesti put brani naslov Meklin odbio revanš
profesionalnih mečeva
pobjeda (15 nokautom)
uzastopnih odbrana titule
poraza
neriješen ishod
Ćatić zadaje udarac
Meklinu u prošloj borbi,
25. juna u Kelnu
š
Borba Ćatić - Marej bit će održana u
Manhajmu, u areni SAP. Organizator je
istoimena kompanija, čiji je vlasnik Ditmar Hop (Dietmar Hopp), nama poznat
kao gazda bundesligaškog kluba Hofenhajm za koji igraju Vedad Ibišević i
Sejad Salihović.
- Eto, borba će biti u Vedinom i
Sejinom komšiluku i naravno da ih
očekujem. Inače, bit će mi to prvi meč u
petak. To je novi trend u svijetu boksa,
da se borbe zbog TV gledanosti organiziraju petkom. Prema podacima
kuće SAT1, prošlu borbu s Meklinom
gledalo je šest miliona ljudi u Nje-
Sa Salihovićem, Ibiševićem i Lukasom
Podolskim nakon pobjede nad Hernsom
mačkoj, a sada očekuju još više, između
sedam i osam miliona - kaže Ćatić.
gartu nokautirao Amerikanca Ronalda Hernsa (Hearns).
- Takav je i bio plan, da
ove godine imam tri borbe.
Isprva sam trebao raditi re-
je, većzapočeo, aliće treninge
intenzivirati u ponedjeljak,
od kada će vježbati svakodnevno.
O. LOKMIĆ
Prekid utakmice u Južnoj Americi
Muamer Hukić pred narednu borbu
! M
š
ć - Iako je protivnik viši od mene, dobit će po nosu.
Ovim riječima je Muamer Hukić alijas Marko Huk
(Huck), 27-godišnji bokser iz Sjenice koji nastupa pod njemačkom zastavom, najavio svoj naredni okršaj 22. oktobra
u Ludvisburgu.
Protivnik će mu biti gorostasni Argentinac Rođelio
Omar Rosi (Rogelio), visok tačno dva metra. Hukić (33
pobjede, 1 poraz) će braniti pojas svjetskog prvaka u kruzer
kategoriji u verziji WBO koji drži od avgusta 2009.
vanš s Meklinom, ali je odbio
- pojašnjava naš sagovornik
koji nastupa podimenom Feliks Šturm.
Pripreme za meč je, doda-
Hukić s trenerom Ulijem Vegnerom
Utakmica između
urugvajskog Nacionala i
čileanskog Univerzidada, odigrana u sklopu
Kopa Sudamerikane,
prekinuta je jer je pomoćni sudija pogođen u glavu rolom papira.
Riječ je o papiru koji
se koristi za ispisivanje
računa, a koji navijačima
često koristi kao rekvizit
na utakmicama.
Da ipak nije riječ o
bezazlenom predmetu,
svjedoči i ovaj slučaj jer
je sudija, nakon što je dobio rolu u glavu, na nosilima iznesen s terena.
(M. T.)
PETAK 23. 9. 2011.
20.15
SERIJA, BHT1
18.00
SVE U SVEMU
BHT1
Izgubljena
~ast
Porodica Ja{aran `rtvuje Fatmagulinu budu}nost, da bi sa~uvali
vlastitu. Mukades i Munir zapo~inju prljavu igru kojoj je cilj
ubijediti Fatmagul da promijeni
svoju odluku. Fatmagul odlu~uje
na}i Mustafu i sve mu ispri~ati.
Ali, njeni snovi se ru{e tamo gdje
ih je tek trebala sanjati...
18.15
SERIJA, TV ALFA
Amor latino
Na}o i Fernando poku{avaju zadobiti povjerenje Rozite i Marine,
dok Marinin otac priprema proslavu povodom njene vjeridbe s
Leonelom, mada se ona tome
uop}e ne raduje. Nikanor bi uskoro mogao biti bogato nagra|en jer je cijeli svoj `ivot bio
odan porodici Domek.
22.30
DOKUMENTARAC, BHT1
TV BINGO SHOW
22.00
06.15 Gospo|a Barbara, igrana
serija /12/
07.00 Dobro jutro, jutarnji
program
09.00 Vijesti
Dje~iji program.
09.05 Mali spasioci
09.20 Sportske igre mladih
09.35 Xman
10.00 Spretno sretno, tv igra
10.25 Harveytoons
10.45 Poko
11.00 Sve }e biti dobro, igrana
serija, 19. epizoda
12.00 Dnevnik 1
12.10 Viza za budu}nost, igrana
serija
13.10 Larin izbor, igrana
serija, 12. epizoda
14.00 Odgovorite ljudima,
dijalo{ka
emisija, r.
15.05 Vijesti
15.15 Na{a mala
klinika,
igrana serija
16.05 Sve }e biti
dobro,
igrana serija, 20. epizoda
17.00 Federacija
danas
17.25 Lud, zbunjen,
normalan, igrana serija
17.50 Dnevnik, najava
18.49 Dnevnik, najava
19.05 Piplinzi, crtana serija
Finansijske novosti
19.30 Dnevnik
20.10 Tv Bingo show
21.09 Dnevnik, najava
21.10 Slomjena krila, igrana
serija, 40. epizoda
22.00 Ve~er sa
Emirom. gost Goran
Bregovi}
23.10 Dnevnik 3
Finansijske novosti
23.40 Ezel, igrana serija /12/
01.30 Viza za budu}nost,
igrana serija
02.30 Dnevnik 3, r.
03.00 Pregled programa za subotu
07.00
07.20
07.40
08.00
20.10
FTV
07.00 Dobro jutro
Program za djecu i mlade
09.10 Be Ha Te bebe
09.15 Mumijevi, animirana serija,
59/71, r.
09.40 Frenderi u zemljama Evrope:
Francuska
09.50 Smije{ne basne, animirani
film
10.00 BHT vijesti
BHT arhiv ...
10.15 Bio jednom jedan Dnevnik
10.30 Ismet Mujezinovi}, slikar
11.00 Hodoljublje: Sarajevo, 1/3
11.30 Gorko-slatko, igrana serija,
193/229, r.
12.00 BHT vijesti
12.15 Tre}a strana, inf. program, r.
13.15 Na dnevnom redu, inf.program, r.
13.45 Putevi zdravlja, magazin, r.
14.15 BHT vijesti
14.30 Odli~an, 5+, edukativna serija
Program za djecu i mlade
14.35 Mumijevi,
animirana serija, 60/71
15.00 [kola filma,
obrazovna serija, 22/26
15.25 Mi{ izdajnik, animirani film
15.40 Izgubljena ~ast,
igrana serija, 4/77, r.
16.30 Hronika regija: Krajina
17.00 Gorko-slatko,
igrana serija, 194/229
17.30 BH gastro kutak,
kulinarski show
18.00 Sve u svemu,
dnevni magazin
18.45 Pri~ice za laku no}, 5/13
19.00 Dnevnik 1
19.35 Retrovizor, muzi~ki program
20.15 Izgubljena ~ast,
igrana serija, 5/77
21.00 Dimenzija vi{e
22.00 Dnevnik 2
22.30 Sedam razdoblja rocka,
strana muzi~ka serija, 1/7
23.25 [unka,
{unka, {panski igrani film
01.00 Sve u svemu,
dnevni magazin, r.
01.45 Pregled programa za subotu
RED CARPET
OBN
09.00
10.15
10.45
11.55
12.15
13.15
14.00
15.10
16.10
17.10
17.40
18.50
19.05
19.15
20.00
21.00
22.00
23.00
23.05
00.45
21.10
CSI LAS VEGAS
TV ALFA
Metajets, crtani film
Bunny Maloney, crtani film
Iron Man, crtani film
Ukleta Marijana (12),
meski~ka telenovela
Gorki `ivot (12), turska serija
Stol za 4, kulinarski show
Bilo jednom u Turskoj (16),
turska serija
OBN Info,
informativni
program
Ludo srce (16),
turska serija
Lubav-vjera-nada (12),
turska telenovela
Izgubljeni (12),
turska
serija
Osveta (12),
turska
serija
Ukleta Marijana (12),
meksi~ka
telenovela
Stol za 4, kulinarski
show, nova sezona
Bilo jednom u Turskoj (16),
turska serija
OBN Info, informativni
program
OBN Sport, sportski
pregled
Poslovni svijet,
tjedni
biznis
izvje{taj
Ljubavvjera- nada (12),
turska
telenovela
Izgubljeni (12),
turska
serija
Red Carpet (18),
showbiz
magazin
Vox populi
Toranj smrti (16),
film
OBN Info, informativni
program
23.30
KRALJICA JUGA
PINK BH
08.00 Novo jutro, jutarnji
program
09.30 Ostrvo kornja~a, crtani
film
09.55 Top shop
10.00 Hello Kitty, crtani
film
10.25 Amor latino, igrana
serija (r)
11.10 Top shop
11.20 Jukebox, muzi~ki
program
11.30 Vijesti
12.00 Zakon ljubavi,
igrana
serija (r)
13.00 Ukradeni `ivoti,
igrana
serija (r)
14.05 The Game,
igrana
serija
14.30 The Game,
igrana
serija
15.05 Zakon ljubavi,
igrana
serija
16.00 Ukradeni `ivoti,
igrana
serija
17.00 Vijesti
17.15 Predaj se srce, turska
serija (r)
18.15 Amor latino,
igrana
serija
19.00 Vijesti
19.10 TV Liberty- inf./pol.
magazin
19.55 Vijesti
20.05 Predaj se srce, turska
serija
21.10 CSI Las Vegas, krimi
serija
22.10 Intervju/tema
dana
22.35 Nepodno{ljiva
lako}a
postojanja,
igrani film
00.30 Astrologija
07.30 Udri mu{ki, jutarnji
program
10.00 Naslije|e jedne
dame,
serija r.
10.40 Kupi.ba, emisija
11.00 Zabranjena ljubav,
telenovela
12.00 Info top,info.program
12.15 Biometerolo{ka
prognoza
12.20 City, zabavni
program
13.00 Brze pare, kviz
14.00 Info top, info.program
14.20 Grand hitovi,
muzi~ki
program
15.00 Sestre, serija
15.45 Kupi.ba, emisija
15.50 Info top, inf.program
16.00 More ljubavi,
telenovela
17.00 Trijumf
ljubavi, serija
( 2 epizode)
18.50 Porodi~ni
obra~un, kviz
19.20 Info top, centralne
vijesti
19.35 Biometerolo{ka
prognoza
19.36 Za zdrav i
lijep
osmijeh
19.40 Men in black,
crtani film
20.00 Naslije|e
jedne
dame, serija
21.00 Grand show,
muzicki
program
22.30 Paparazzo
lov na
poznate,
zabavna emisija
23.30 Kraljica juga, serija
00.30 Sumnjiv,
dakle kriv, film
02.20 Zlo~in iz
strasti, film
SATELITSKI PROGRAM
RTS
Sedam
razdoblja rocka
Po~etkom {ezdesetih godina, grupa
pobunjenih britanskih tinejd`era, koji
su odrasli slu{aju}i sirovi ameri~ki
bluz, po~inje osmi{ljavati vlastiti zvuk
nabijen adrenalinom. Bendovi poput
“Rolling Stonesa” i “Whoa” osigurali
su zvu~nu pozadinu nestabilnim,
prevrtljivim vremenima te unijeli stav,
gibanje, seksualnu privla~nosti glasno}u koja }e pokrenuti nov uzbudljiv
muzi~ki pokretrok. U epizodise pojavljuju: Bob Dilan, “The Kinks”, “Yardbirds”i“Cream”.
Eurosport
12.00 Dnevnik
12.15 Sport plus
12.30 Beograd u muzi~kim
zbivanjima 20.vijeka
13.00 Trezor
14.00 Medijska mre`a srpske
dijaspore
14.30 Mjesto za nas
15.05 Ovo je Srbija
15.55 Vru} vjetar
17.00 Dnevnik
17.20 [ta radite, bre
17.45 Beogradska hronika
18.25 Oko
19.00 Srbija na vezi
19.30 Dnevnik
20.05 Porodi~no blago
21.15 Trendsetter
22.30 Na skriveno te vodim mjesto
23.00 Legende, muzi~ki program
23.20 Muzi~ki program
Eurosport 2
08.30 Biciklizam:
Kopenhagen
09.30 Biciklizam:
Kopenhagen
12.00 Biciklizam:
Kopenhagen
13.00 Biciklizam
: Kopenhagen
17.15 Spidvej
18.15 Spidvej
19.15 Svi
sportovi
19.45 Najja~i
~ovjek
20.45 Boks
23.00 Reli
23.30 Golf
Sportklub
09.00 Fudbal: Bundesliga:
Hannover 96 - Dortmund
10.00 Trajal: Svjetsko prvenstvo
Italija
11.00 Svi sportovi
11.45 Ragbi
13.15 Fudbal: Bundesliga:
Freiburg - Stuttgart
14.00 Kriket
15.30 Fudbal:
Bundesliga:
Schalke 04 Bajern Min~en
16.30 Kriket
19.30 Vijesti
20.00 Fudbal
20.30 Fudbal:
Bundesliga: Stuttgart Hamburger SV
22.30 Mje{ovite borila~ke
vje{tine
12.30 Mobil 1 The Grid
13.00 Swiss league: Sion Grasshoppers
15.00 Iside Grand Prix
15.30 Ajax TV
15.45 Fudbal mondijal
magazin
16.15 Barca TV: Valencia Barcelona
18.15 Vijesti
18.45 Premier League
News
19.00 Pregled {vajcarske lige
19.30 Pregled argentinske lige
20.40 Premier League Magazin
21.15 [email protected]: Portugalska liga:
Porto - Benfica
23.15 Najava Premier League
23.45 Championship: Brighton Leeds
01.30 Vijesti
23.32
Brus Li glumi britanskog tajnog agenta
poslanog na otok mafija{kog bosa Hana
kako bi sakupio dokaze protiv njega. Hanovi prljavi poslovi usklju~uju prije svega trgovinu opijumom i
ljudima. Li se prijavljuje na Hanov
godi{nji turnir u borila~kim vje{tinama. Danju demonstrira svoju
vje{tinu na borili{tu, dok no}u istra`uje tajne prostorije Hanove
tvr|ave. Uloge: Brus Li, D`on Sakson, Kin [ih, D`im Keli, ^ak Noris
Reditelj: Robert Klus
SERIJA, NOVA TV
Ljubav i kazna
Nazanin i Borin
ljubavni bijeg zavr{i
fijaskom.
Sevgi je izgubila
svaku nadu vezanu uz Boru i ponovno `eli pokrenuti posao s Jasemin. Mehmet je
dobio adut i ponovno dolazi k Jasemin. Biv{izaru~nik Mehmetka`e Jasemin da zna da ima dijete i time joj
priu{ti veliku paniku. Sava{ ne mo`e
izdr`ati razdvojenost od Jasemin pa
je odlu~an slijediti svoju ljubavi.
22.00
FILM, HAYAT TV
U zmajevom
gnijezdu
20.00
23.00
National G.
14.00 Ru{enje
eksplozivom
15.00 Uhap{eni na
djelu
16.00 Super ~opor
17.00 Zato~eni u
inozemstvu
18.00 [apta~
psima
19.00 Rijeke i
`ivot
20.00 [apta~
psima
21.00 [apta~
psima
23.00 [apta~
psima
00.00 [apta~ psima
Legende
20.45
Boks
MTV Adria
15.40 My Life As Liz
16.00 Paris Hilton British Best
Friend
16.50 Awkward
17.10 Randay Jackson Abdc 6
18.00 Brand New
18.30 Jukebox
19.00 Videography: Today In
Music
19.20 MTV Express
19.40 Storytellers: R.E.M
20.30 MTV Takeover
21.00 MTV World Stage
21.50 The Hard Times Of Rj Berger
2
22.20 Blue Mountain State 2
22.40 Jersey Shore 4
23.30 Skins
20.00
Fudbal
FOXlife
15.05
15.55
16.45
17.35
18.00
18.50
19.15
19.40
20.05
20.55
22.00
22.25
22.55
23.15
00.05
00.50
Da, Draga
D`oi
Sretni zavr{eci
Kako sam upoznao va{u
majku
[apat duhova
Vil i Grejs
Da, Draga
Da, Draga
Ali Mekbil
Seks i grad
Melisa i D`oi
Melisa i D`oi
Kako sam upoznao va{u
majku
Svi vole Rejmonda
[apat duhova
Seks i grad
15.30
Ajax TV
SERIJA,HRT2
FOXCRIME
14.40 Nestali
15.30 Put osvete
16.14 Red i
zakon
17.00 D`ordan
17.45 Ne~ujno
18.30 Bjekstvo
iz zatvora
19.14 @enski klan
20.00 Put osvete
20.45 Red i zakon
21.30 Kesl
22.20 Dojlova republika
23.10 Kasl
23.55 Frikovi
00.40 @enski klan
01.26 Bjekstvo iz zatvora
Nijemi svjedok
Niki i Heri na}i }e se na suprotnim
stranama u delikatnoj istrazi sumnjive smrti bogate bankarice u njezinu
domu u Hampstedu. Njen suprug tvrdi da je pala niz stepenice, no policija
smatra da ju je on pretukao na smrt.
Iako su obe}ali da se to ne}e dogoditi, Niki i Heri zapo~inju natjecanje jer
se svaki, pa i najmanji dokaz, mo`e
dvosmisleno interpretirati.
PETAK 23. 9. 2011.
[APAT ZVIJEZDA
Priprema: Hedija MEHMEDIĆ
21.00
ZVIJEZDA MOŽE[ BITI TI
HAYAT TV
07.05
07.35
08.05
09.05
10.05
14.05
14.30
15.05
16.00
17.15
20.05
21.10
22.35
Ostrvo kornja~a
Ma~ak Mika, crtani film,
Eliza, serija, ep. 63/68
Zakon ljubavi, serija
Ukradeni `ivoti, serija
Igra, serija, 41. ep. (r.)
Igra, serija, 42. ep. (r.)
Zakon ljubavi, serija
Ukradeni `ivoti, serija
Predaj se srce, serija
Predaj se srce, serija
CSI. Las Vegas, serija
Nepodno{ljiva lako}a
postojanja, film
01.15 Najbolje od Svjetskih
muzi~kih nagrada
RTRS
14.00 Vijesti sa tuma~em
gestovnog jezika
14.10 Prislu{kivanje, serija
15.10 To toplo ljeto, serija
16.00 Reporta`a
16.30 Srpska danas
17.05 Patrijarh u obezbo`enom
vremenu - dok. film, 2.
dio
17.50 ^uvari blaga,
reporta`a
18.00 Dragulj u carskoj palati,
serija
19.05 Pingu, crtana serija
19.30 Dnevnik 2
20.02 Sport
20.10 To toplo ljeto, serija
21.00 TV Bingo
21.45 Ratnici - {ogun,
dokumentarni
program
22.40 Dnevnik 3
SVE ]E BITI DOBRO
22.00
HRT1
06.30 Dobro jutro svima, jutarnji program
08.30 Fifi, crtani film, 28. epizoda
08.50 Beba Felix, crtani film, 10.
epizoda
09.00 Bumba, crtani film, 83. i 84.
epizoda
09.10 Garfield, crtani film, 36.
09.25 Lijeni grad, crtani film, 37.
09.50 Jagodica Bobica, Jagositne
pustolovine, crtani film, 20.
epizoda
10.15 Sirene, crtani film,
52. epizoda
10.45 Bakugan, crtani film, 62.
11.10 Winx, igrana serija,
33. epizoda
11.30 Bestseller
11.32 Bioclinica
11.45 Vijesti
11.58 Biometeorolo{ka prognoza
12.00 Najbolje godine, igrana serija,
162. epizoda
13.00 Miljenica, igrana serija, 69.
epizoda
14.00 Ispuni mi `elju
14.48 Bestseller
14.50 Bioclinica
15.00 Top Shop
15.15 Vitafon
16.00 Kad li{}e pada, igrana serija,
95. epizoda
17.00 Ekspedicija Nova Gvineja, dokumentarni program, 4. epizoda
18.08 Biometeorolo{ka prognoza
18.10 Sport centar
18.15 Nepobjedive banzuke, zabavno-sportski TV show
18.45 HIPP - Govor, prve rije~i
19.00 Vijesti u 7,
informativna emisija
19.28 Vremenska prognoza
19.30 Sport
19.37 Stanje na putevima
19.38 Horizonti
20.00 Kolo sre}e
20.05 Kad li{}e pada, igrana serija,
96. epizoda
21.00 Zvijezda mo`e{ biti ti, show
u`ivo
23.30 Sport centar
23.32 U zmajevom gnijezdu, film
[email protected]
13.21
11.00 Film
13.00 Ja sam tvoja sudbina,
igrana serija
14.05 CSI. New York, serija
15.05 Zakon ljubavi, serija
16.00 Ukradeni `ivot, igrana
serija
17.15 Predaj se srce, igrana
serija
18.15 Kviz
19.00 Dnevnik HTV Oscar-C
19.30 Reemitiranje Dnevnika
HRT-a
20.05 Predaj se srce, igrana
serija
21.00 CSI. Las Vegas, serija
22.35 Nepodno{ljiva lako}a
postojanja, film
ZENICA
16.00 Iz dana u dan
16.05 Me|u nama, repriza
16.35 Putopis. Paso{ za Ju`nu
Ameriku,repriza
17.00 Discovery dokumentarni
program
17.30 Dje~iji program
17.50 Ze sport plus
17.55 TV izlog
18.00 Najava Zenice danas
18.01 Frejzer
18.30 Mali oglasi,
obavje{tenja
19.00 Zenica danas
20.00 Ja sam tvoja sudbina
20.30 TV izlog
20.35 Zakupljen termin:
Skra}eni snimak
sjednice
22.30 Obavje{tenja i tu`na
14.00
HRT 2
12.16 TV kalendar (R)
12.32 Kad zavolim, vrijeme stane telenovela (2/182)*
13.21 Sve }e biti dobro, serija
(68/180)*
14.05 Vijesti uz hrvatski znakovni
jezik
14.14 Vrijeme sutra
14.15 Drugo mi{ljenje
14.45 Branitelji domovine, informativno-edukativni spot
14.50 Alisa, slu{aj svoje srce - telenovela (68/240)*
15.35 I to je to! Poljari, emisija pu~ke
i predajne kulture
16.02 Skica za portret: Marijan
Jev{ovar
16.17 ZABA - 90 sekundi, emisija pod
pokroviteljstvom (R)
16.25 Hrvatska u`ivo
17.00 Vijesti
17.08 HAK - Promet info
17.09 Minuta zdravlja iz Dietpharma, emisija pod pokroviteljstvom (R)
17.12 Globalno sijelo
17.37 Putem europskih fondova
17.55 Iza ekrana
18.30 Capri 3, telenovela (16/26)*
19.22 Minuta zdravlja iz Dietpharma, emisija pod pokroviteljstvom (R)
19.30 Dnevnik
19.56 Sport
20.01 Vrijeme
20.04 ZABA - 90 sekundi, emisija pod
pokroviteljstvom
20.12 Otvorenje Vara`dinskih baroknih ve~eri, prijenos
21.45 Rujanski rat u [ibeniku, dokumentarni film
22.30 Predstavljamo vam..., emisija
pod pokroviteljstvom (R)
22.40 Dnevnik 3
23.00 Sport
23.10 Vijesti iz kulture
23.20 Peti dan, talk show
00.20 Filmski maraton - ciklus Jima
Jarmuscha: Neprekidni praznici, ameri~ki film (72')*
01.35 Filmski maraton: Rim, otvoreni grad - talijanski film (12) (R)*
HTV OSKAR C
NIJEMI SVJEDOK
KISS
14.30
15.00
16.00
16.30
17.50
18.50
19.00
19.30
20.00
21.00
22.00
22.25
Criss Angel Mindfreak
Biografije, serija
@ivot pi{e pri~e
Reporta`a
Hrana i vino, emisija
Marketing
Dnevnik KISS
Dnevnik HRT 1
Reporta`a
Dobar, lo{
Dnevnik KISS
Vesna Kljaji} u`ivo, talk
show
KAKANJ
18.30
19.00
19.15
19.30
20.00
20.20
20.45
21.00
22.00
22.45
23.00
23.30
Nova TV
09.35 Olujni svijet, serija za djecu
(7/26)*
10.00 Alisa, slu{aj svoje srce - telenovela (67/240) (R)*
10.45 Kojak 3, serija (24/24)*
11.35 Emma i Daniel. Susret, {vedsko-finski film*
12.55 Jelena, dokumentarni film (R)*
13.25 Pola ure kulture*
13.50 Drugi format. Jan Fabre
(R)*
14.25 Vijesti iz kulture (R)*
14.30 H2O Uz malo vode!, serija za
mlade (5/98)*
14.55 Edgemont 1, serija za mlade
(5/13)*
15.20 [kolski sat. Kako snimiti film?
(R)*
15.50 Puni krug (R)*
16.05 Meteor i veliki kota~i, crtani
film*
16.20 Mala TV (R)*
--.-- TV vrti}. Karate (R)*
--.-- Patuljkove pri~e: Cvijeta - operna pjeva~ica, crtani film (R)*
--.-- Tajni dnevnik patke Matilde:
Sami kod ku}e (R)*
16.50 Aladinove pustolovine, crtana
serija (23/26)*
17.10 [apta~ psima 4 (35/36) (R)*
18.00 Regionalni dnevnik*
18.20 @upanijska panorama*
18.31 Briljanteen*
19.13 Silvestrove i ^i~ijeve tajne,
crtana serija (25/47)*
19.32 Glazba, glazba... pop*
19.54 Ve~eras*
19.56 Putujmo povoljno: Rim, dokumentarna serija (9/13)*
20.25 Monza: Odbojka(@), EP: Italija
- Hrvatska, prijenos*
22.00 Nijemi svjedok 13, serija (12)
(1/5)*
23.35 Na rubu znanosti: James Demeo - orgonska energija*
00.15 Vrijeme je za jazz: Jan Anderson Pocket Brass Band, 1.
dio*
01.17 Retrovizor: Moja obitelj 7B,
humoristi~na serija (1/9)*
01.47 Retrovizor: 24(7a), serija (12)
(1/2) (R)*
sje}anja
23.00 Zenica danas, repriza
23.30 VOA Glas Amerike
Svijet tajni, turska serija
Bra}a Koale
Marketing
Dnevnik FTV
Vijesti IC
Hutba
Marketing
Put istine
Svjetska ~uda
Marketing
Vijesti TV Sahar
Glas Amerike
HEMA
14.00 Muzi~ki program +
Promocija programa
15.00 Vijesti, inf. program
16.00 Na{i razgovori, intervju
17.00 City lights
18.00 Vijesti, inf. program
19.00 Serijski program
TERESA
07.25 Bumba,
crtana
serija19-20/150
07.40 Tomica i
prijatelji,
crtana
serija15/46
07.55 TV izlog
08.10 Nate
Berkus
Show36/173
09.05 Teresa,
serija R
11.05 TV izlog
11.20 Kad li{}e
pada,
serija R
12.20 Ljubav i
kazna,
serija R
13.20 IN magazin R
14.00 Teresa,
serija
24-25/152
16.00 Larin
izbor,
serija R
17.00 Vijesti
Nove TV
17.25 IN magazin
18.05 Kad li{}e
pada,
serija74/174
19.15 Dnevnik
Nove TV
20.00 Ljubav i
kazna,
serija
26/62
22.00 Policijska
akademija 5,
igrani film
23.40 Besmrtno
oru`je,
igrani
film
01.20 Ezo TV,
tarot
show (18)*
02.50 Vuk,
igrani
film, 01.55 (15) R
20.00 Bosanska dolina
piramida, dok. program
21.00 Religija u slu`bi `ivota,
religijski program
22.00 Hema magazin,
centralna inf. emisija
BN
14.00
14.05
16.00
16.25
18.00
18.30
19.00
19.30
20.10
21.00
22.30
Novosti
Znas-imas, kviz
Dnevnik 1
Greh njene majke, serija
Danas u Srpskoj
Monitoring
Sport fle{
Dnevnik 2
Kasandra, serija
Bela la|a, serija
Dnevnik 3
[email protected]
17.00
19.00
21.00
22.00
22.30
Najava programa
Dnevnik
Biografije poznatih
Sestrice, igrana serija
Muzi~ki program
TV OSM
15.35
16.00
17.15
18.30
19.30
20.05
21.10
22.35
00.30
Teleshop
Ukradeni `ivoti, serija
Predaj se srce, serija
Dan, inf. emisija
Portal
Predaj se srce, igrana serija
CSI. Las Vegas, serija
Uski prolaz, film
Astro show
TV USK
16.30 Preporu~ujemo...
16.30
17.05
17.15
18.15
18.45
19.00
19.30
20.05
20.40
21.30
22.00
22.50
Istina. Inf.dok. program
Preporu~ujemo...
Predaj se srce, serija
Alternativnma medicina
Crtani film
Dnevnik 1
Muzi~ki program
Najvoljenije `ene
svijeta:
Loren Bekol
Najbolje godine,
serija
Dnevnik 2
Predaj se srce, igrana
serija
Skrivena palma
VISOKO
17.30
19.25
19.30
20.10
20.30
20.45
21.15
22.00
22.05
22.45
23.00
Razgovor s povodom, r.
Marketing blok
Dnevnik FTV
Sje}anja
Aktuelnosti, inf.program
U dru{tvu sa...
Svijet tajni
Marketing blok
Sevdah u srcu
Aktuelnosti, r.
TV strane
HIT TV
18.30
19.00
19.25
19.30
20.00
21.00
22.00
22.35
Vremeplov
Objektiv I
Triumph
Frame
Tajna
Scena
Objektiv II
Ja sam tvoja
sudbina, serija
23.00 Glas
Amerike
Ljubav: @elite ugoditi voljenoj osobi. Ipak, lako
mo`ete ispasti naivni u svojoj, vi{e nego ~istoj,
namjeri.
Posao: Treba vam vi{e vremena i energije nego
{to mislite. Uporno{}u i sposobnostima dolazite do cilja.
Zdravlje: Pripazite vi{e na sebe.
Ljubav: U va{oj blizini pojavit }e se jedna nova,
intrigantna i atraktivna osoba. Ne}ete joj mo}i
odoljeti.
Posao: Saznat }ete za dobre izglede za putovanje
ili ozbiljne poslovne odnose s inostranstvom.
Zdravlje: Bez promjene.
Ljubav: Vrlo ste emotivni i osjetljivi. Te{ko podnosite
partnerovo egocentri~no pona{anje ili nerazumijevanje.
Posao: Iznenadit }e vas brojne ponude. Ako do
sada niste zavr{ili preuzete obaveze, do}i }ete u dilemu.
Zdravlje: Veoma ste osjetljivi.
Ljubav: Nagla{eno je razumijevanje izme|u vas
i osobe koju volite. Ipak, ne zapostavljajte
intimu.
Posao: Mnogo toga se mijenja. Shvatate u ~emu ste grije{ili.
Morate napustiti stare navike i prilagoditi se.
Zdravlje: Kontrolirajte zube.
Ljubav: Partner se pla{i va{e snage i samopouzdanja. To vas navodi na razgovor koji dugo
izbjegava.
Posao: Nova poznanstva otvaraju nove mogu}nosti za uspjeh. Imate priliku za unosno putovanje ili unapre|enje.
Zdravlje: Sve bolje.
Ljubav: Zaljubljivi ste i potpuno spremni na nova
osvajanja. Ta~nije, dozvolit }ete da budete osvojeni.
Posao: Prihvatite izazov novog posla i iskoristite svoje
potencijale i sposobnosti. Imate rijetko dobru priliku.
Zdravlje: Pazite {ta jedete.
Ljubav: Ne insistirajte na brzim rje{enjima, prilagodite se situaciji. I to je pokazatelj va{e emotivne
zrelosti.
Posao: I vi{e nego odli~na finansijska situacija, pokazuje da
ste odabrali pravi put u svojoj karijeri.
Zdravlje: Dobro se ispavajte!
Ljubav: Partner se osje}a zapostavljeno. Pomalo
vam prigovara, ali i prihvata va{u ljubavnu igru.
Posao: Dan je izuzetno povoljan za sve poslove
koji uklju~uju komunikaciju, putovanje, dobru organizaciju.
Zdravlje: Samo prolazna glavobolja.
Ljubav: Mogu}a je sva|a sa partnerom, a nakon
toga strastveno pomirenje. Najbolje se osje}ate u
svom domu.
Posao: Naklonost autoriteta uveliko vam poma`e
da ostanete neokrnjenog ugleda i boljeg raspolo`enja.
Zdravlje: Slijedi niz ugodnosti.
Ljubav: Posljedica nezadovoljstva, mo`e biti
strastvena avantura s osobom koja }e vas sna`no
privu}i.
Posao: ^uvajte se lakomislenih i brzopletih odluka.
Mogu prouzrokovati nepotrebne nesporazume.
Zdravlje: Problemi zbog preoptere}enosti.
Ljubav: Osje}ate neuobi~ajenu, veoma sna`nu
`elju za flertom ili avanturom. Mogu}e je nesvakida{nje iskustvo.
Posao: Ne mo`ete se osloniti na kolege ili poslovne partnere. Morate gotovo sve obaviti sami.
Zdravlje: Sve je u najboljem redu.
Ljubav: Svoj ljubavni `ivot posmatrate na sasvim
nov na~in. Ne kritikujete partnera, gledate i sebe.
Posao: Nadati se da }ete u poslovnoj sredini
prona}i osobu sa kojom mo`ete normalno funkcionirati.
Zdravlje: Niste u najboljoj formi.
LJUDI I DOGA\AJI
TOP VIJESTI
LJUDI I DOGA\AJI
DOGAĐAJI
LJUDI I DOGA\AJI
Predsjednik završava liječenje
Č
KARAKAS - Predsjednik Venecuele Hugo Čavez (Chavez)
saopćio je da je na Kubi završio četvrti ciklus hemoterapije i zahvalio
svima koji su ga podržali u liječenju. On privodi kraju liječenje
nakon operacije 20. juna, kada mu
je izvađen tumor.
Bivši političar opet glumi
Brazilija: Pjevačica priredila iznenađujući trenutak za publiku
Ljepotica s Barbadosa na koncertu se uhvatila za stražnjicu
Nastupala u topu i dubokom šorcu, s mrežastim čarapama u boji kože
BRAZILIJA - Svojim žestokim i,
kao i uvijek, zanimljivim koncertom
Rijana (Rihana) je preksinoć oduševilaBrazilce, alije publicinajinteresantniji dio bio kada se ljepotica s
Barbadosa uhvatila za stražnjicu.
S obzirom na to da voli nastupati u seksi kostimima, publika je bila iznenađena kada je Rijana izašla
prilično smjerno, u topu i dubo-
kom šorcu, s mrežastim čarapama
u boji kože, ali je ona,svakako, pripremila iznenađujući moment. Rijana je
pjevala skoro sve hitove.
Pjevačica je imala i zanimljiv sus-
ret s fanovima u hotelu u kojem je odsjela. Oni su je, naime, ujutro zvali ispod balkonadok jenisu probudili.Rijana im nije ostala dužna, već je izašla
na balkon upidžami i pozdravila ih.
č LIBERTAD IN KOMAS - Trogodišnji dječak iz Perua Fernando Kruz Vega (Cruz) rođen je bez
ruku. Ipak, on se trudi zabaviti
crtanjem, pa se naučio vješto ko-
Š
š LOS ANĐELES - Bivši guverner Kalifornije i glumac Arnold
Švarceneger (Schwarzeneger)
piše autobiografiju u kojoj će
govoriti o raskidu sa suprugom
Marijom, ali i djetinjstvu u Austriji i karijeri bodibildera, akcione zvijezde i političara. Švarceneger će na knjizi raditi tokom
snimanja filma “Plaćenici 2”.
Iskosa
Ž! "ž#
ristiti svoje noge. Mali Fernando
nije zdravo dijete, ali, srećom,
ima požrtvovanu majku koja ga
vodi na terapije i po džunglama
traži lijek za svoga sina.
OREBRO - Šveđanka Sofie Isakson u listovima salate koju je kupila u trgovini pronašla je živu žabu.
Salatu je u frižideru čuvala skoro
sedmicu prije nego što je našla
životinju. Iako je bila šokirana i
mislila da je žaba mrtva, mala životinja je preživjela i u porodici ostala kao kućni ljubimac.
Fascinantna “Mangusta 130#19”
š Mali Fernando rođen je bez ruku
MONAKO - Najprestižniji sajam
nasvijetu nakojemse moguvidjeti
luksuzne jahte je onaj u Monaku,
otvoren prije dva dana. Najljepši i
najskuplji brodovi svih veličina
izloženi su na jednoj od najatraktivnijih obala svijeta. Tamo je usidrena i “Mangusta 130#19”.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
568
File Size
9 462 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content