close

Enter

Log in using OpenID

#mfuwwrew w$wffifum ffi ffiw&$wkm$

embedDownload
Kmwmffiffiffi&mffiqm mfuremwm
ffi
&gremm&$mrewkw
#mfuwwrew w$wffifum ffi ffiw&$wkm$
i
dr. $*.
&€ffis"€*m #mm#*d
lgnacijanske duhovne vjeZbe za karizmatike u Poljskoi proizvete su u Katoliikoj
crkviduhovni procvat. Tisuie Potjaka iz Potjske i dijaspore utaZilo ie duhovnu gtad
nakon pada komunizma u karizmatskim seminarima,,Zivot u Duhu" i nakon toga u
ignaciianskim duhovnim vjeZbama koje su proZete karizmatskim elementima
F*vE j*st kmrEar* *ts*c$ h
rogram ignacijanskih du- hovni voditelji u ignacijanskim
hovnih vjeZbi proZetih duhovnim vjeZbama u Poljskoj, desFa*vffi*fu wje*fui u Fer{js$<*}'
karizmatskim elementi
ma zapoieo je isusovac
p. Jozef Kozlowski (1951. 2003.),
dovjek vjere, koji je slijedio BoZja
nadahnuca i imao dar suradivanja sa subracom isusovcima is
laicima. Jedno od tih nadahnuea
je i kombiniranje ignacijanskih
duhovnih vjeZbi s katolidkom karizmatskom obnovom. Mnogi du-
vjeZbi
s karizmatskom
Sao kombinirati ignacijanske duhovne vjeZbe (da1je: DV) s karizmatskom
I revnost da se sluZi drugima. To
su lskuslli mnogi sudlonici. Kombinaclia duhovnlh vjeZbi s kariz-
1988. To
matskom obnovom donosl plodo-
:I*
P. Jozef Kozlowski prvi je put poku-
obnovom
donijelo trajne plodove obradenja
ve dubokoga i cvrstoga obra6enja.
l:
:
njegovi ueenici, koji su istovreme-
no i u karizmatskoj obnovi. sma
traju da je povezivanje duhovnih
:r-'
obnovom u mjestu Wola Llpieniecka
je malo mjesto gdje se p.
Kozlowski,
SJ,
rodlo l gdje je Zivio pri-
je ulaska u DruZbu Isusovu. U poietku su se DV odvijale u spartanskim
uvjetima. Oko 50 liudi bi boravilo u
ri;
:r
ii
4
nt
iir
86
www,rhema-casopis.com I Rteun
I
Satorima i koristilo samo jednu kupaonicu. Kapelica je bila u Staglju. Tada
je p. Kozlowski prvi put pozvao mlade isusovce skolastike da mu pomo,
: ## s***,
'
d* de**s s*sfr'si*'F<* ff#r./#r# d* +"fs*e *# s*%
d*$*ri fr &*rFs*:**sfeF* m*$d6:r*nf& x*;*d*f*er.
?h gr w*Sexn S##sS#fq, S*S#*#y# r# #r?# fsss*ysff*s Sr#yrru*r3*
rt"'##d#
&*y*
e*
S##f.F#
F*d3sf**g
r'made r?eslT#F{J r:?tr**t*} cEr#rpjds flF. ffs*xd ff**dmm*
.$j#
gnu u duhovnom vodstvu. To je uro-
dilo obilnim plodovima jer su danas
sada sveienlcl - uklju,
ti skolastici roi
deni u karizmatske molitvene zajed-
ld
nice. Na taj 1m je nadin p. J6zef dao
prillku obogatiti vlastitu duhovnost i
ru
apostolsku formaciju. Mnogi od njlh
stva pred cijelom grupom jer ntje
bilo dosta duhovnih voditelja za sve
sudionike. Kako je vrljeme prolazl1o,
DV su se sve vi5e obllkovaie prema
tradicionalnom Ignacijevu modelu.
ni, nakon dega njegovo djelo nastavlaju njegovi ucenici. Godine 2007.
u sluZbi duhovnoga pra6enja u DV
bilo je 60 laika pratltelja. Neki od
njlh pohadaju posebne tecajeve za
duguju p. Jozefu svoja prva lskustva
u praienju u duhovnim vjeZbamajer
su mogli sluziti ljudima. ne u cuve
Sudionici su bili u Sutnji i u-ili primjenjivati duhovna pravila sv. Ignaclja. Nakon Sest godina, p. J6zef je
poceo traZiti novo mjesto za odrZa
duhovne vode i semlnare duhovnoga
pra6enja organizirane u centrima za
nim centrima za davanje DV, nego u
vanje DV jer kapacitet u mjestu Wola
Medu njimaje npr. Kamila Rybarczyk,
Lipieniecka n5e bio dostatan.
W*{tu*rx
srednjo5kolska profesorlca matematlke. elan je karizmatske grupe
u Lodiu preko 10 godina. Imala je
od njlh dolaze pomo6i u duhovnom
Od samoga po-etka karizmatskih
DV 2000. godine. Pratitelica
vodstvu, lako se nisu susrell s Karizmatskom obnovom.
DV, pater
J6zefje suradivao sa subra-
Wolb6rzu od 2002. U poeetku su je
6om isusovclma, mladim skolasticima i laicima. Od 1998. pozivao
je laike na suradnju i jako pazio na
Wolborzu se odrzavala ,,Skola za kontakt s Bogom" - trodnevne DV za m1a-
mjestancu Wola Lipleniecka
i posllje
u Wo1b6rzu, gdje se DV odrZavaju od
1994. P Kozlowski
je imao
povjere-
nja u te mlade isusovce i sada mnogi
Karizmatske DV proSle su znadajnu
evoluciju. U podetku su trajale 10
dana
i
to
je blla
DV u Poljskoj.
mogu6nost sudjelovati
formaclju svojih udenika koji 6e blti
sinteza sva cetlri
Ignacijeva tjedna. Jedan duhovni voditelj bl koordinirao jednu grupu, u
cenju i koji ie mo61 nastavlti njegovu
kojoj su sudionici dljelill svoja lsku-
karizmaticna jer je umro u 52. godi-
sposobni pomagati u duhovnom pra-
misiju. Ova je briga bila prorocka i
u
mjesednim
je
u
pozvali mladi isusovci na suradnju. U
de. Kamila se pocela pripremati da
postane pratiteljlca (duhovni voda).
To je od nje traZilo duhovnu formaciju. Imalaje mogudnost pripremiti se u
ICFD (lgnacjariskie Centrum Formacji
1
.....'':
RHEMA broj54 | rujan2012
87
Duchowej
- Ignacijansko
srediSte du-
nu
hovne formacije) u Gdynju u Poljskoj,
m{
na lijepom poljskom moru. Otada je
nai
Kamila podela pratiti
u
duhovnim
Nje
vjeZbama u Wo1b6rzu.
4l
Drugi primjer suradnika s ocima
isusovcima je Inga Pozorska, laik u
svi
kih
celibatu. Ona se deset godina pripremala za vlastito posvedenje u
Crkvi. Pripada Katoliikoj karizmatskoj obnovi od 1990. Od 1994. angaZirana je u evangelizaciji u okviru
ob!
sv!
bal
sal
rEIII
glazbene grupe ,,Jakl u Duhu". J6zefa
Isu:
Kozlowskog smatra duhovnim ocem
imje pokazao da ova suradnja stvara
Presveti sakrament
kojijuje rodio za Isusa. Prvi put bila
je na DV u Wolb6rzu 1994., koje je
vodio p. J6zef. Ingaje uiila suradivati s p. Kozlowskim devet godina.
nove prilike.
klanjanja
Uvjeti boravka u Wolb6rzu nisu savrSeni jer se DV odvijaju u zgradi
biv5ega lnternata, ali su bolji od pri-
i
bila komI binadia naviie€tania u sili,
sviedo{*nia, molitve i pjeEvangelizaciia ie
v${lifi. Nakon tskvih d*gai[oia, tiudi su {est* gnvarili
da su prvi put susreli iivog* t{risfc - d*fivieti su kr$fe*le u filr,ltu5yefom
jaSnjih. Sudionici su toliko revni da
ne gledaju na to Sto ima vise ljudi u
jednoj sobi. Gimnastlcka je dvorana
preuredena u kapelu gdje se slavi
sveta misa, sluSaju konferencije i
je
godine DV
u
vodi molitvu
seZ
ozdravljenja. Za vrijeme
ove molitve, sve6enici i laici se slu-
Taftr
ie karizmati1nim darom spoznanja.
Njihova je sluZba komplementarna.
Nekad drugi karlzmatici, koji nisu
prisutni cijelo vrljeme DV stiZu u
Wolb6rz na misu za ozdravljenje
noi
zal
kako bi sluZili darom spoznanja.
Bqg
i
ma
5)!
"Jal
drq
Wolb6rzu
2) Molitva za izljev Duha Svetoga. U pripravnoj fazi, svecenik i
laici osluSkuju Boga tako da mogu
vodlti molitvu u jedinstvu srdaca.
tem[
upute za razmatranja.
Svake
i
\jeri
zan
odgr
Medu sudionicima DV sv. Ignacija u
Wolborzu, velik.je broj zavrSio deset
dau
koji se razlucuje svaki put iznova nema univerzalnog modela. Uvijek
aitar
tjedana seminara ,,Zivot u Duhu"
koji sluZi kao oblik produbljivanja i
proslo otprilike 600 ljudi. Kada
od 1994. do
2007., dobije se broj od oko 6.300
MoZe se napraviti redoslijed molitve
se sve zbroji, podevSi
sudionika.
se predlaZe neka molitva Duhu Sve-
Clad
tom na kraju svake razine DV. Kako
se ne bi uznemirila dinamika DV ne
vao.
dopuSta se sudionicima DV da vode
likor
molitvu.
ehn
dnt
sloZene pripreme za DV sv. Ignacija.
Karizmatske DV okupljaju ljude iz cijele Poljske i neke Poljake koji Zive u
inozemstvu, uglavnom u Europi.
Komponente Karizrxatske ob'
nove EI ignaciianskim delhovnirn vjeEbanna u Wolbdrzu
Suradnja medu klericima i laicima
u DV u Wolbdrzu. Laici ne sudjelu,
ju samo u duhovnom pra6enju, nego
1) Molitva ozdravljenja temelji se
3) Zajedninko sluSanje posebno je
na karizmatidnim darovima. Ukljuduje molitvu za emocionalno, duhov-
vidijivo za vrijeme svakodnevne adoracije pred Presvetim. Te adoracije
rade na recepciji, vode snimanje
no
uputa za razmatranje, konferencije i
homilije, a glazbena se grupa brine
o glazbi za vrijeme svih tjedana DV
kraja DV. svecenici slave misu
pocc
godf
Ovaje suradnja plodonosna i za isusovce i za laikejer na taj nadin postaju otvoreniji za karizmatske darove.
To su nauiili od p. Kozlowskog koji
88
i flzidko zdravlje. Dva dana prije
ozdravljenje. Svaki sudionik ima
za
pri
liku na komadu papira naplsati svoju
nakanu
- sve se skupe
u koSaru koja
cima DV i mole Gospodina da ih oslo-
-
bodi tih poteSkoda. Primje6uju daje
svaki dan DV jedna osoba u timu
se na pocetku mise stavi na oltar
i sve6enik ih
I isusovci zajedno,
nakon odredenog perioda zajednidkog oslu5kivanja. Tada pokuSavaju
razluditi zapreke i blokade u sudionipripremaju laici
na misi prikaZe Bogu.
Nakon svete pricesti, sve6enik izloZi
posebno osjetljiva na svjetlo nadah-
www.rhema-casopis.com |
;;;;;
bq
r,r{a
Dotl
r(I[
moEt
rtod
sI
nuia Duha
Svetoga. To se svaki dan
mijenja od osobe do osobe, i na taj
na-in Bog daje priliku da se slljedi
Njegora volja u detaljima.
4) Konferencije o tome kako
svjedoii. Oci lsusovcl na kraju
se
sva
kih D\ imaju konferenciju na kojoj
obja5njara.iu karakteristike dobrog
srjedoi.rla. Dobro svjedoeenje treba
rtYu
rnle
snlrya.
-na.
risu
lu
rqie
bil ^rarko. koncentrirano
sa Krrs.-a iii kristocentriino, fokusirano 1ra :--sr e odredeno djelo koje je
Isus u:-::-: u neiijem Zivotu te kako
se 2i,.cr :: -isoDe kasnije promijenio.
Takod::,a-:i pokuSavaju sudionicima prr,.:a,- iako se izraZava osob
no ii\ --. . .' . oea Boga.
5) SluZba glazbe. Glazbena grupa
"Jakl : L::.u- iir ijek animira glazbu
za r':l=:::= D\'. on'ara ljudska srca
Bosu
)to-
ki
lgu
na Isu-
.:.---i
da dok pjevamo, jedni
drul:- . -.': ;',(inro i jacamo se u
rjeri !-a::tr:a qrupa dobije preciza[ r]::,::i D\- i bir-a pjesme koje
odqo',a::'- :ei:ri meditac5a 1 kon
tVe
tem:iac:ra I,, pomaZe sudionicima
da uciu : :z:a-je sr,akog bibljjskog
a
ciran'a
1Ca.
":':
li.eba nteditirati.
Uek
r\.e -
Clazbe::i sasrar 'Jaki u Duhu" osno-
lko
rao r- 1988. p. Jozef Kozlowski. U
poaeti;i ie sasrat' -ini1o svega neko-
ne
lde
liko o>rba. Danas broji oko 50
1jud1.
r erupe pohadaju DV svake
godirre - najnranje jedan tjedan, dok
elanor
iJe
druei t3edan svatko posveCuje glaz-
do-
benoj sluZbi u Wo1b6rzu, dajucl tako
rue
lrijeme osobnog godiSnjeg odmora.
no.
Dok sluZe drugima s glazbenim darom. darom slavljenja, glazbenici
mogu razluditi i shvatiti svoje osob-
rii
aju
rni-
;io-
no zvanje. Ondjeje npr. Jacek Olczyk
S. J. cuo BoZji poziv i odazvao se za
ije
svecenika u Dru2bi Isusovoj. upravo
mu
za vrijeme slavljenja
ah-
vu. Inga Pozorska razludiia je svoje
I,lA
RHEMA broj 54i rujan 2012.
u tom sasta-
ffiffiffi ffiffiffiffi ffiffiffiffi ffiffiwffiffi ffimwmm
ilr mPll$ilfi $0r01il m m
u{nm[
Unatoi najveiim naporima, mnogi se od nas uviiek iznova bore s istim
griiesima, osjeiajudi se beznadno dok nastoje ostvariti slobodu. Autor
Neal Lozano odlidno poznaie taj problem te je izradio strategiju, koja se
temetji na njegovom viSegodiSnfem vlastitu iskustvu, kako biste vi mogli
pobiiediti utjecaj Sotone u iivotu. UsredotoEujudi se na lsusovo dielovanje
umiesto na zastraiuiuie vidove zlih duhova, Lozano ie vam pomoii:
.oTtffillt $t0B00u 0[ Bnil]m
. ilEIUUIHI HBLll$H trl0llIl, 0$10n0miln
. 0sTnil s1080[tfi 0[ snHffifi
. Ioilfl [nu8[ P[tm smB0il
. : mil080 u$t.
Uravnoteiena i ispunjena nadom, l<njiga Os/obodeni Ce vam pomoii da
zapoinete u punini iivjetiveliianstvenim iivotom kojivam je Bog zamislio.
uvez
255 stranica . meki
dimenzije 14ro x 2115 cm
90100 lfn
po5rnnrrunuxuuirNAucuENu
Za narudZbu je potrebno poslati: ime i prezime, adresu dostave, naziv
knjige i kolidinu na e-mail: [email protected], SMS-om na: o95lzo65 42t, ogg I 276 47 88 i o9t I zz.o - 6 5 - 4z ili nazv ati o 48 I 6zt-t59 (8-16 sati).
Knjige mo7ete naruiiti i na naSoj web-stranici: www.figulus.hr
zvanje da Zivi kao laik u celibatu u
svijetu. Vefina je razlucila zvanje za
brak. Ima najmanje 12 bracnih parova u ovoj glazbenoj grupi
-
svi su oni
:
i lgnocijanske duhovne vjei' be za karizmatike u Poljskoj proizvele su u
Katolii-
koj crkvi duhovni procvat
naSli svojeg braenog druga pjevaju6i
u sastavu ,,Jaki u Duhu".
Koji su plodovi kombinaciie duhovnih vjeZbi i Karizmatske obnove?
Dugogodi5nji dlanovi Karizmatske
obnove
i
pratitelji u ignacijanskim
duhovnim vjeZbama u Poljskoj
doS-
Pater J6zef je strastveno navijeStao
Radosnu vijest - uvijek u novim mjestima i na nove nadine. Osnovao je i
S\rd
p. Jozefu Kozlowskom. U podetku je
je ui
tirn l
to bilo jednom mjesecno. Velik interes i velik broj ludi koji sudjeluju u
noE
gdjeje sa svojim kolegama drZao duhovne vjeZbe
i
srete. Njegova
je
evangelizacija bila
i duhovni voda, pisac, du5obriZnik i
osnivai SrediSta Obnove u Duhu Svetom u L6d2u. Ondjeje pokrenuo vokalno-evangelizacijski ansambl,,Jaki
Uvidjev5i potrebu za organiziranom
Seminari
s[er
Igr
Sto se
tiie duhovne formacile, Skola
i duhovnog razlucivanja organizira seminare duhovne
obnove koji traju 10 tjedana. Skola u
Lod2u daje seminare pet puta godiSevangelizacije
tn
nara odrZavaju se dva predavanja u
Lod2u. Na prvome (sredinom semi-
1r
i$
clje i razlucivanja duhova. Svaka dva
i pokretac nizoya
mjeseca objavljuju easopis Katolidke
,,Ziv1eti Radosnu vijest", ,,Graditi na
karizmatske obnove ,,Sum s neba"
u 5.000 primjeraka. Svi zaposlenici uredniStva toga dasopisa rade u
zgradi Centra kraj crkve. Imaju katolicku knjiZaru ,,Srce Isusovo" i Centar za razonodu djece do 15 godina.
nara) clanovi podijele svoja iskustva
mjesedne svete
Glavni izvor prihoda Centra su izda-
Zbog velikoga broja ljudi iz Poljske
mise za ozdravljenje, na kojima su se
nja. Izdavacku djelatnost zapoceo je
p. Kozlowski. On je napisao mnoge
koji na seminarima sudjeluju od ku6e,
okupljale tisude ljudi iz cijele Poljske.
Neumornoga evangelizatora vodile
knjige
o
u grupi koju vodi animator, a odrZi
i konferencija, slavi misa te vodi
pojedinacna molitva za duhovno i
se
mentalno ozdravllenje.
dolazeeiuLod2 samo dva puta, osnovan je nov naiin susreta s animato-
su rijedi ,,da nikoga od onih koje mi
je dao ne izgubim" (Iv 6:39).
isusovackoj duhovnosti.
Postojala je serija knjiga pod naslovom: ,,Zivot s radosnom vijesti - glas
Ima 10 do 20 grupa, u svakojje 3
Pater J6zef, jedan od preteda Obno-
Bolji".Uz to nude se i CD-i od glazbene grupe ,,Jaki u Duhu". Glazbenu je
grupu takoder osnovao p. Kozlowski
u Karizmatskom centru.
Poslije, ako je potrebno, ima vreme-
ve u Duhu Svetom u Poljskoj, istra-
livai i
promicatelj nove evangeli
je prilagodio potrebama
konkretnoga iovjeka. Krist je bio
njegov Livot24 sata dnevno.
zacije, sve
rima: nema viSe pojedinacnih razgovora, nego za cijelu grupu odjednom.
-5
osoba. Svaka grupa ima animatora.
na za individualne razgovore. Drugi
je susret na kraju seminara slican,
Svake posljednje nedjelje
i ponedjelj-
ka u mjesecu slavi se misazaozdrav-
ljenje. SluZe
je
sveCenici isusovci i
Jfu
ffi
iskustvu. MoZe se sudjelovati tako
da se boravi u Lod2u. u karizmatskoj grupi, ili izvan L6d2a studiraju6i
knjige kod ku(,e. Za vrijeme semi-
obnove ,,Szumz Nieba" (Sum s neba).
u LodAt
rm
gar
hovnoga razlucivanja, bogato izdavaStvo i dvomjesecnik Karizmatske
isusovaca
Bmi
nje. Glavna knjiga je ,,Zivot u Duhu
Svetom" u 10 knjiZica,jedna za svaki
tjedan, koje pomaZu u molitvenom
evangelizacijom i duhovnom formacijom, p. Jozef je 1987. osnovao
Centar za Obnovu u Duhu Svetom
r L6diu. Danas u tom Centru radi
desetero ljudi. Glavna svrha Karizmatskoga centra je Skola evangeliza-
Od 1992. do svoje bolesti, p.
je u crkvi otaca
suil
md
evangelizac{ske su-
doZivjeli su krStenje u Duhu Svetom.
Kozlowski slavio
s I-*!
na(I
Isusovac p. J6zefKozlowski SJ (1951.
- 2003.) bio je cijenjeni ispovjednik
18 knjiga
grs
tom dogadaju doveli su do toga da se
kvih dogadaja, ljudi su cesto govorili
da su prvi put susreli Zivoga Krista -
du-
tom"
danas misa za ozdravljenje slavi dva
puta mjesecno.
rizmatske sluZbe.
Njemu",,,Upoznali smo Gospodina",
"Studija Obnove" i,,U Isusovoj Skoli".
I
I
[email protected]
danim od Boga. Ondje sviraju i pjevaju ,Jaki u Duhu". Ta je misa pocela
r Lod2u 1994. godine zahvaljujudi
Obnove u Duhu u mnogim mjestima
kombinacija nav{eStanja u sili, svjedodenja, molitve i pjevanja. Nakon ta-
Autorje
i
DVs
s razlucivanjem, sluZedi se darovima
obnovio desetke molitvenih zajednica
li su do zakljucka da DV sv. Ignacija
tvore temelje razborite i zdrave ka-
u Duhu", Skolu evangelizacije i
90
clanovi karizmatske grupe koji mole
s
time da se na kraju susreta moli za
izljev Duha Svetoga za svakoga tko
je sudjelovao. Ovi su seminari slidni
www.rhema-casopis.com I RHEMA
oh
KE
stl
Vfr
!
r
DV sv. Ignacija. Na pocetku, polaznici
spoznaju da su ljubljena djeca BoZja.
Svatko se poku5a rijeSiti gril'eha. Prltom je za njih vrlo korisna knjiga ,,Od
grijeha do slobode". Do 2007. izdana
je u 60.000 primjeraka. Polazniclzatim pokuSavaju izabrati nacin Zivota
s Isusom Kristom. Na jednostavan se
nacln upoznaju s pravilima duhovnoga razludivanja. Za vrijeme dvaju
susreta
u Lod2u,
svaka osoba ima
molitvenu podrSku ostalih. Kao posljedica toga, osobe podinju Zivjeti
Isusom s darovima Duha Svetoga.
s
mladih na51o Isusa, ne samo u osobnome Zivotu, nego i u radu za Isusa.
h
s
E
tu
F
h
ki
Brzi razvoj karizmatske zajednice i
mnogih njezinih projekata bio je p.
J6zefu Kozlowskom znak da treba
razviti Centar. Znao je da je prije svega vrlo vaZno razviti ljudske resurse,
obrazovanjem i formacijom anima-
U LodLu je p. Kozlowski organizirao
posebnu vrstu vjerskog dogadanja
koje se zove Karizmatski forum a
odr1ava se svake druge godine i
okuplja oko 2.000 sudionika iz Poljske i cijele Europe. Godine 2007. na
m
tora, voditelja grupa i, konadno, du-
Karizmatskom forumu govorio je bl-
b
G
hovnih voda. Sljedeci korak nakon
seminara, osobito za one koji Zele
skup Joe Grech iz Melbourna koga je
p. Jozef Kozlowski pozvao nekoliko
Ei
viSe, bile su duhovne vjeZbe.
mjeseci prije svoje smrti.
ti^
u
ri-
f
susmuueq paien
j6r*fl
je prvi u Poljskoj kombinirao Karizmatsku obnovu s du-
P. Kozlowski
Ksa&*wsk$
ta
hovnim vjeZbama sv. Ignacija.
ai
di
Pater Kozlowski iskusio je krStenje
Duhom Svetim dok je molio s dru-
i
gim kolegom lsusovcem za vrijeme
ke
:e.
0opm.
5
:4.
re-
rgi
"S
za
studija filozofije u Krakovu. Od toga
trenutka, bioje neprestance od Boga
nadahnjivan za razne pothvate. Utemeljio je brojne molitvene grupe u
svakom gradu u koji je bio poslan.
Ve6ina od njih postoje i danas. Kad
je stigao u Lod2, osnovao je Centar
karizmatske obnove i nekoliko moIitvenih zajednica koje su okupile
oko 600 ljudi koji su tjedno pohadall
susrete. Bio je vjeran nadahnu6ima
Duha Svetoga. Imao .je izvanredan
dar suradnje s isusovcima i laicima
je
ko
kojima
delegirao punu odgovornost u sluZenju. Imao je povjerenja u
:ni
mlade ljude
i zato je mnogo,
RHEMA broj54 | rujan2012.
mnogo
Druga inovacija p. Kozlowskog je seminar ,,Zivot u Duhu", ko.ii.ie ved bio
prihva6en i primjenjivao se kao tradicionalan apostolat Crkve.
Dugi niz godina bio
je
direktor i
koordinator Nacionalnog Vlje6a Karizmatske obnove u reglji Lod1u.
Vodioje duhovne vjeZbe po Zupama.
u Poljskoj i inozemstvu: u Austriji, Svedskoj, Njemaikoj, Engleskoj i
Sjedinjenim Ameridkim Drlavama.
Objavio je mnogo knjiga, oslanjaju6i
se na iskustva ignacijanskih duhov-
nih vjeZbi i duhovnosti Karizmatske
obnove. Aktivnoje sudjelovao na medunarodnim konferencijama karizmatskih obnova.
91
Isussvci iseminar
,,iivot u iluhu"
kq
tr
to
U isusovackom je kolegiju u Krakowu
jedne godine na seminaru ,,Zivot u
sti
Duhu" sudjelovalo 14 sjemeniStaraca
(1 1
GI
iz sjeverne provincije, dvoje izjuZne pro-
m
sn
vincije ijedan iz ieSke provlncije). Posli-
kd
je togaje primjerice skupina iz sjeverne
&
€ovor! fiF F. obtjetnieu smrti p. !62*fa
Koztowskog {zoo8.}
Ie
jednice zagovornicka molitva. Ponekad
P. Dariusz Kowalczyk, provincijal
DruZbe lsusove u Potiskoj
beatifikacija? Beatifikacija p. Jdzefa,
a neki pitaju za beatifikaciju p. To-
Bq
preko dana prije molitve, fudi su ih zva1i, slali lm e-poStu, s njima razgovarali i
masza Rozporowskog. Veoma me ve-
BT
traZili molitvu, iako nisu znali da ovi
te veieri imaju zajednidku zagovornldku
Pater J6zef Kozlowski, dga je danas
peta obljetnica smrti, bio je isusovac
Kao Sto znate, isusovci imaju mnogo
molitvu.
koji je duboko Zivio ignacijansku du-
blaZenih i svetih, od kojih su neki od
da
hovnost, duhovnost duhovnih vjeZbi,
najpoznatijih Andrija Bobola i Stanislaw Kostka, ali svetost nije neka
Km
provincije podela s redovitom tjednom
karizmatskom molitvom. Primijetili su
daje poseban dar njihove molitvene
ovih
za-
baS
koji je istovremeno bio
Magistar novaka daje im da za novake s
vremena na vrijeme pripreme karizmat-
povezao
sku molitvu. Rektor u Krakowu dopuSta
pokazavSi kako one tako lijepo pro-
Sto ima takve bra6e koji Zive
skolasticima pohadati seminar .,Zivot u
Zimaju jedna drugu, te proZimaju6i
na glasu svetosti,
Duhu" i tjedne karizmatske susrete.
se, jaeaju
sjemeniStaraca
je
ove dvije (duhovnosti),
Godine 2002 obojica magistara novaka
u VarSavi doZivjeli su karizmatsko iskustvo i dobili darjezika. I rektor njihove teologije u Var5avi takoder je imao to isku-
stvo. On
je
odgovoran za karizmatsku
molitvenu grupu i mjesedno slavi misu za
ozdravljenje. Za vrleme tih misa koristi
se mnogim darovima Duha Svetoga u su-
radnji sa skolasticima i laicima. Sudionici
stvar koja pripada samo proSlosti. Na
svetost nas poziva Gospodin Isus neprestano, ovdje i sada. Vrlo se veselim
i
7.fr
-F
pk
tol
i
c,(
i umiru
rnd
Sto postoji velika
jan
i jedna drugu udvr56uju.
masa ljudi koji bi im se Zeljeli moii i
sla
traje sve do danas. Sjeeam se toga
teSkog trenutka prije pet godina, (tre-
sluZbeno obradati za pomo6 kao bla-
pro
sveci koji
da(
nutka) umiranja i smrti p. Jozefa. U
to vrijeme, tada sam upravo postao
provincijal, mnogi su bili uznemire-
su sluZbeni i nesluZbeni. Nadam se da
lite-
mi preuzviSeni biskup ne6e zamjeriti
kao da govorim neku herezu. Ali postoje i ti privatni sveci (u smislu da
za njih ne zna Sira javnost) kojima se
nat
Bq8
i imamo na to pravo, mo-
aeo
leeiihzazagovor. Mnogi od nas tako
uF
jeu
To
ni, pitajuci se Sto 6e biti dalje s djelom nakon smrti p. Jozefa, koje je on
zapoieo rrazvro. Sto ee biti dalje bez
p. J6zefil Pokazalo se da to djelo i
dalje traje irazvila se, a to znaci i to,
Zenima
i svetima. Postoje
obraCamo,
i cine, mnogi od nas se tako i obra6aju p. J6zefu vjerujuci daje u Nebu i da
Sl,€l
ciid
na tim misama idu na ispovijed. Zbog
da iako je p. J6zef za mnoge od nas
toga mnogi isusovci profesori sudjeluju
bio vrlo vaLan - vrlo vaZna osoba i
vrlo vaZna tocka uporiSta u Zivotu
- nije nas zaustavljao na sebi, nego
nas i jest s nama I zasigurno mu nije
nes
md
na tim misama kao ispovjednici.
i'
92
seli Sto se postavljaju ovakva pitanja.
i vellk karizmatik - Zivio je tu duhovnost koju nazivamo Obnovom (u Duhu Svetom), i
Pretpostavljenl
otvoreni su prema Karizmatskoj obnovi.
da
bfr
Fatinka iz P*$ske i
dijxsp*re utaiilo t'e dwhovnu
zat
nas zagovara, da nam moli za milost.
daLI
Mislim da i danas p. Jozef gleda na
ltu
risuie
nas
je uvijek usmjeravao na Isusa
toliko stalo da mu izradimo nekakav
Krista. Ovo njegovo djelo, iako je on
otac ovoga djela, jest vrlo jako i ima
kipi6 i stavimo ga na jedan od boinih
glcd rakor pada kcrnwniz-
ull
toE
tt & u l{*riztt efsf{iril seff it 6ritns,,.fivof a *uhts" i nokan
temelj u Isusu Kristu. Ono je i djelo
Duha Svetoga. Ljubljeni, uvijek kada
oltara. To je na5a Zelja. Sigurno mu
je stalo do toga da, ako smo iskusili po njemu, po njegovu djeiovanju i
taga w ignudjonskim duhsvnim vjefibama ko!* su pr*Xete kari x r* atski m * lem* *ti ms
dolazim uLod2 (2. po velidini grad u
apostolatu, svetost, svetost samoga
Boga, onda se i sami moramo truditi postatl sveti. I to je najvedi poziv
misl
koii
Poljskoj, ugl. industrijski, noviji), uvi-
jek se pojavljuje to pitanje: kada
6e
www,rhema-casopis.com I
;;;;;
ti.
I
nan
biri i
koji izvire iz iivota, umlranja i smrti
p. Jozefa. Njegov nas Zlvot poziva na
to da zaZelimo, da se ne bojimo biti
sveti, a na taj iemo nadin najbrZe po-
stiai da Gospodin Bog, kojl djeluje u
Crkvi, ucini da p. J6zefbude uzdignut
na dast oltara. Mogudeje da 6e za ne-
koliko godina doii trenutak kada ie
doci nekl kardinal iz Rima oglaslti p.
Jozefablalenim, ali najvaZnije jest to
da se mi, baS ovdje I sada, trudlmo
blti sveti, a za iivot p. Jozefa, slava
Bogu!
Biskup Bronislav Dembowski
Znam da lma osoba koje deznu za tim,
da dode do procesa beatifikacije
p.
Kozlowskog, J6zefa. Ima takvih osoba
prekid pljeskom (na toj se misi oku-
pilo oko 4.500 ljudi) - ljubljeni, nije
to lagana stvar: vi Zelite, ali treba to
i Gospodin Zeljeti, zato se treba Zarko
moliti na tu nakanu i na vjerodosto-
jan na-in sabirati uspomene, jer to u
svakom slucaju moze biti korlsno, i
prositi Boga da dadne nekakav znak
da On tako hoiei I stoga se za to molite. Ja
iu sluZiri sr. misu za sve vaSe
i na rakane Obnove u Duhu
nakane
Svetom. ne sa:ro u Poljsko.j nego na
cijeloj ku=i- z:llaljskoj. Predajem
iliesa: irizor koji se zapoceo nakor -- '..:-.a:.skog sabora, i to
upra\o la:* -s:-la:ta laicima. zato
je to iai.,::.:',s':::a \azna stvar i
za nj': s: ',:.-:= :-.,^l-:::ll Podsjeiam
daki;: ;.:-s..-= :',:'- *Sronlene O p.
Joz+t -.'.' - -.'..:. t':' .'-.: Ie uspomeIlt >-.:..-:.---:.i I --- :' l:-nU Za taSe
Bogu ra,
m':-l:'.=:-= -.'.::--:= ..:--UIaf ObnOVe
u Dr:.. :'..--- - ,'. -'. - Lod2u. pa ee
tC
:a:.- :::- :...' .-:,-S-a'. ilje
napraVi-
li. I:--,.-,. ..::=- -. 3 sfodin Bog
iaa.=,.:-.:.:--: -,=-=:r 0f tO Zeli. A
n:-S--::-- -. ..- -.'.-=- -.:- Otdje) ljUdi
k:.- :.::= : , --=:. :. le taj uvjet
':,:-
,.:,:--
RHEMA
=: -: -:-: - ::'=nl
--'-
:r
mlSliti.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
2 184 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content