close

Enter

Log in using OpenID

Analiza stavova mladih o zapošljivosti

embedDownload
!"#$%&#'
()#*+*#',$#-%.'+'
&#/+0$1%*+()%
2+*3&413,+'+56#&+*#"13'%'/6%$%738
Analiza stavova mladih o zapošljivosti
Problematika nezaposlenosti mladih je izrazito
-
-
-
-
42.7%
28.7%
23.5%
5.1%
100-250 KM
do 100 KM
preko 550 KM
250-550 KM
Koliko su mladi „samostalni“ u periodu dok se
obrazuju?
od roditelja.
Primam
stipendiju.
sa
manje
od
100KM
-
za gradski prevoz od 25KM
su potrebne mladima lako
Kada
analiziramo
izvore finansija za
mlade lako je uvidjeti
zavisna od roditelja
tokom obrazovanja.
Njih 84.8% navode
kao
glavni
izvor
84.8%
27.7%
14%
3.6%
dobijaju od roditelja.
27.7%
prima
-
3.2%
2%
23.
1%
zap
ošl
jav
an
os
ta
ljiv
an
ja
15
.2%
4
%
sa
m
37
no
st
o
og
u
.9%
21
Ne
m
.9%
no
st
tom
ivo
%
jim
9.7
vo
s
%
e
j
1
.
n
23
lja
rav
p
u
Ne
2%
37.
21
4%
16.4%
15.
27.1%
u
40.7%
13
og
Nedovoljna i/ili nekvalitetna informisanost
3 12.8
tva
us
isk
9%
ih
27.
dn
aro
3%
un
24.
me
tak
sta
4%
do
31.
Ne
12.3
4.2
Ne
m
ja
57.
5%
%
1.5
6%
18.
1
Nedostupnost kvalitetnog obrazovanja
7.5% 21.3%
42.1%
Pasivnost i nezainteresovanost mladih
8.9% 20.2%
21%
21.9%
35.2%
13% 6.1
Uglavnom prisutan
Nije pisutan
Prisutan u velikom obimu
Uglavnom nije prisutan
Srednje prisutan
Šta zabrinjava mlade?
-
-
narodnih iskustava. Zatim slijede nedovoljna informisanost,
pasivnost i nezainteresovanost mladih kao i nedostupnost
vanja“ što dovoljno govori da bi to trebala biti prioritetna oblast
rada svih nivoa vlasti.
?
-
-
-
:9435
?:425
62495
X
KF*HFCBHF*@J*GIJGLVODNL*LOBPDNL*[email protected]*B*
!"#$#
23425*
32485Y* @ADOID* QD* @L*
%&$'(')&*"+,#"(&
**************-./#!&
;84:5*
(&#,1'!('*
******<"#$'
94:5*
**************=#!+$*=#*
6475* =#.+>"%#!#(%&
.+0"+$#!)'
7465*
0'($',#1'
8485*
8S4?5
$#$#"!
[email protected]
,
,
0GIJAKDEDK*@DA*GIFABNJKBOB*
[email protected]*@ODKFMDKND*IDQB*[email protected]*
L*@OILPB4
0GIJAKDEDK*@DA*[email protected]*
TBU*IDQB**[email protected]*L*
!"#$%
!&%
8S485
;34?5
([email protected]*DGCBPBIDOB
$#$#"!
*B**QDCNJ*RD*[email protected]*
L*@OILPB4
$#$#"!
FQJA*L*[email protected]@OMF4
,
!"#$#$
([email protected]*@OLQBIDOB4
6495
[email protected]@CBCDEF*BCB*
GFHIJKLCDEF*KJHB*
@MFN*[email protected]
()#)%
)!#*%
'ADA*KJHJ*
BQJNJ4
/DRABVCNDA*F*KFMBA*
!
!BQBA*@J*HDF*
ACDQFW
GIJQLRJOKBHD4
($#+%
GFHIJKLOB*@MFN*
[email protected]
(+#"%
36475
&'#(%
,
)*[email protected],1/&$
)*$+,-+,./$0/1+23$1456-57,$2$2834,+9
'"&(#$
:9*$35+54,4,;$*,$742<9=9$045>+5?
%%&"#$
!"#$
!"#$%
"%&
$#'&
A9$=,+<9$5.$%BB$CD$
M,$<9.+9$814,+9;[email protected],.2$-4212-/</$+905815F
<,+<[email protected]<[email protected],$2$05+/.,$5.$814,+9$
<9$ .,$ <9$ 8,=5$ !"#$ 28021,+2-,$ 8049=+5$
.,$ 4,.2$ 2$ >9*$ 35+54,4,$ 15-5=$ 045>+5?$
09425.,;$ .5-$ >2;$ 5091$ 8,=5$ '"&(#$ +<23$
04281,@5$ .,$ 4,.2$ /*$ +,-+,./$ 0/1+23$
1456-57,$ 2$ 2834,+9$ 15-5=$ 045>+5?$ 4,.,&$
EBBF%BB$CD
(BBFEBB$CD$
C,.,$8/$/$021,+</$7<9612+9$2$05*+,F
[email protected],1/&$ D2+2=,@+,$ [email protected],1,$ *,$ 0472$ 058,5$ +,$
E"#$ [email protected],.23$ +9$ >2$ 04281,@5$ +2$ +,$ [email protected],1/$
=,+</$5.$%BBCD&
=<942$ 05*+,</$ D2K4585N1$ ONN2K9$
0,-91&$ P0,-;$ 8,=5$ +9615$ =,+<9$ 5.$
F
85N1$ONN2K9$0,-91,$5K<9+</<9$Q2*+,.F
749=9+/$<9.+,$5.$=2+2=,@+23$-5=F
.,+,6+<2K9&$
[email protected]$<9*2-
G"&'#
!G&E#
$L0,+8-2$$<9*2-
G&E#
$I/8-2$<9*2-
E&G#
J4,+K/8-2$<9*2-
(&G#
(!&E#
M,=5$
[email protected],.23$
875<9$*+,+<9$/$D2K4585N1$ONN2K9$
(0,3.) -,'"34"#"+-.'.() 5(,6+,'&) #0,56) ,) "1") 789) (0,3.:) -,#"3.) 3,) 5&)
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
!"#$%$&'()*
+,'-"&%./0*
Ovaj tekst je urađen uz pomoć Europske
unije. Sadržaj biltena je isključiva
odgovornost autora i ni u kom slučaju ne
predstavlja stanovišta Europske unije.
!"#$%&'$(")"*+,%"#,-'$).)/+.0.1$)2
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
3 436 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content