close

Вход

Log in using OpenID

Bilješka sa sastanka od 22.7.2010.

embedDownload
. 11.SASTANAK
BILJESKA
grupu,
godine
Sastanak
o sklapanju
novog
Kolektivnog
ugovorazaHEP
odrZan
dana22.srpnja
2010.
u Zagrebu,
Ulica
grada
(pwi
podetkom
Vukova
ra37,u dvorani
122 kat NDC),s
u 13.00sati.
Nasastanku
nazoini:
ZASINDIKATE:
Pregovaraiki
odborsindikata:
HES:Dubravko
Corak,
Stjepan
Banicek,
JosipBenakovi6
Mance,
Slavko
Grci6,
, Nenad
NSRHEP-a:
Luko
Marojica,
Sanimir
Sari6,
lvicaBrkljadi6
TEHNOS:
Denis
Geto,
Goran
Tomi6
Londar
EKN:
Slavko
ZAPOSLODAVCE:
- Uprava
Pregovaraeki
odborposlodavaca:
Miljenko
Pavlakovid
HEP-a
d.d.,Bernarda
Peji6- HEPd.d,,KataJuri6- HEP
prijenosnog
d.d.,Dubravko
Dvorski HEP-Proizvodnja
d.o.o.,Dragutin
Zeljko
Dvorski HEP-Operator
sustava
d.o.o,,
- HEP-Toplinarstvo
Vrban- HEP-Operator
distribucijskog
sustava
d.o.o.,SonijaPozait,
Ana Puljiz- zamjenik
d.o.o.,
pregovaradkog
poslodavaca
pregovaradkog
poslodavaca
odbora
i Petra
Subaii6tajnik
odbora
Tiieksastanka:
pregovaradkih
predsjednik
Na podetku
sastanka
odborasindikata
i poslodavca,
POP-apredaoje rijeddlanovima
sindikata
kakobi
poslodavcima
prezentirali
svojaoditovanja
Dodatkabr. 2 KU koji im je dan ranije
odnosno
oditovanja
svojihodborao prijedlogu
dostavljen.
glasnogovornik
Dubravko
Oorak,
sindikata
naovomsastanku
osvrnuo
se na mjesec
lipanji polovicu
srpnjakadase nijepunoradilona
je poslodavca
pregovorima
ponudaposlodavca
i izrazionaduda danranijedostavljena
nijei posljednja.
Obavijestio
da su sindikati
medusobno
kaoi sami,medusvojimodborima,
razgovarali
kojisu im
o prijedlogu
Dodatka
br.2 i prezentirao
stavsindikata
o clancima
jo5ostalisporni:
- predloZili
1. d|.4. pripravnost
su (svjesni
interesa
iznosavisinenaknade
za pripravnost
na nadinda bi
tvrtke)izmjenu
placeno
pripavnosti
prema
radniku
bilo
10%ukupnih
sati
njegovom
koeficijentu
iugovorenoj
najniZojvrijednostiboda,
je
pripravnosti
prijedlog
poslodavaca,
predloZilisu
odnosno,
umjesto
koliko
iznosio
5%,
10%iizjasnilise
u
da6eradnika
bitiminimalno,
tj.da6eu pripravnosti
bitisamoradnici
kojisunu2ni.
2. dl. 17.sastavpla6e- ponovno
su zatraZili,
sukladno
dogovoru
na ranijimsastancima,
brisanje
odredbio povedanju
osnovnog
brojabodova
i posebnim
ugovorima
- sindikati
jubilarne
predlaZu
3. dl.24.jubilarne
nagrade
iz Dodatka
te brisanje
mogucnosti
isplate
nagrade
brisanje
odredbe
radnicima
s 45 godinaneprekidnog
o mijenjanju
tih
straZakod poslodavca,
uz preuzimanje
obvezeda razgovaraju
odredbi,
odnosno
iznosa
u novomKUiza31.prosinca2010.
- sindikati
4. dl.34.(regres,
neoporezivi
iznoste su
boZi6nica)
uzetibarempreostali
su se izjasnili
da Zeleposlodavcima
ponudili
nijeu
kompromis,
dase regresisplatiu iznosu
1.600,00
knneoporezivo,
a akoposlodavac
odnosno
od najmanje
mogu6nosti
isplatiti
isplata
togiznosa
u dvijerate,do
cijelineiskori5teni
neoporezivi
dioodmah
dase uzmeu razmatranje
br.2KU,da poslodavac
krajagodine.
Vezanouz boZi6nicu
iz dostavljenog
Dodatka
sindikati
su istaknuli
da formulacija
hoceli seiline6eisplatiti
hoceli ilineceisplatiti
boZicnicu,
neprihvatljiva,
te supredloZili
daodluku
samodluduje
sindikalno
bo2i6nica
i sindikati
zajedno,
do 10. prosinca2010.godine,ovisnoo rezultatima
donesuposlodavci
a najkasnije
poslovanja
poslodavca.
i precizno
NSRi EKNpotvrdili
zahtijevao
uz navedeno
Predstavnici
su ovakavprijedlog
sindikata,
dokje DenisGetoiz TEHNOS-a
isplate
regresa
u iznosu
2.000,00
kn,
definiranje
od najmanje
je jo5jednomdaje u prijedlog
poslodavca
i
Pavlakovic
nasastancima
Miljenko
objasnio
uneseno
onoo demuse do sadarazgovaralo
je
je
na
oditovanje
POP-a
sindikalni
usugla5eno,
zakasnije
odludivanje.
lznio
ono5to natimsastancima
a daseostaleodredbe
ostavljaju
prijedlog.
Tijekom
oditovanja
do5loje i dodogovora
okospornih
odredbi
kakoslijedi:
- napomenuo
je kakoje formulacija
prilagodena
izraduni
bilijasnijite daorijedgosp.
1, 61.4. pripravnost
kakobi svidosada5nji
gosp.Marojici
Nakonnekogvremena
na razlidite
metode
izraduna.
Vrbanu,
a sindikati
da usklade
spornu
odredbu
s obzirom
po satu
(,,radniku
gosp.Vrbani gosp.Marojica
ce bitipladeno
iznijelisu usugla5enu
odredbu
kojusu objestraneprihvatile
pogonske
pripravnosti
njegovog
radnog
sata")
ostvarene
u iznosu
5%vrijednosti
do
brojabodova
odredbi
o povecanju
osnovnog
POP-asuglasio
se s nadelnim
brisanjem
2. 61.17.sastavpla6e- predsjednik
jo5jednomsindikatima
obrazloZiti
alije poku5ao
radiprethodnih
dogovora
o istome,
20%i odredbe
o posebnim
ugovorima
pozivaju6i
daje to jedininadin
kaoi na dinjenicu
kojiimajupravona dodatke
razloge
za ne brisanje
se na malibrojradnika
- Sindikati,
suda
poslodavca.
Dubravko
eorakpredloZili
posebne
ponalogu
odnosno
zadatke
kojiobavljaju
nagrade
radnicima
je istaknuo
da
povecanjem
aliposlodavac
koeficijenta,
isplatinadruginadinodnosno
ta nagrada
setommalombrojuradnika
a da je dizanje
okolnosti,
privremenog
nekeposlovetj. dok postojeodredene
karaktera,
dok obavljaju
su te ,,nagrade"
propisana
i
mjerila
imalasmislakadbi postojala
kakobi odredba
Oorakje zatimnaglasio
koeficijenta
drugastvar.Dubravko
moZeostati,alisamodo kraja2010.godine.
odredba
kriterijiza
mjerenje
opsegaposla,te da Stose tideHES-apredmetna
je pravaradnika
HEP-as pravima
(usporedio
pravaradnika
ikakvih
nisubiliza ukidanje
da sindikati
DenisGetoje istaknuo
traZili
ali da su poslodavci
ni2aod ostalih),
kakosu pravana5ihradnika
te pritomprimjetio
radnika
drugihjavnihpoduzeca
- Nakon
rasprave
natransparentnosti
trebainzistirati
vei usugla5eno,
tedaubuduce
navedene
odredbe
i dajebrisanje
u5tede
je dapredmetna
ostajedioKU,alisamodokrajagodine.
odredba
usuglaSeno
i da
je daje vecranrje
odredbe
okopredmetne
jubilarne
do5lodo usugla5enja
POP-asmatrao
nagrade predsjednik
dl.24.
da
ce
radniku,
a
nije
znadajno
iznosa
jubilarnih
kenutnih
za oko10o/o
od
na neoporezive
iznoseodnosno
nagrada
smanjenje
smatrali
(Dubravko
s
druge
strane
je
Corak)
su
prema
prikazati
Vladi.Sindikati
poslodavac
koje obvezan
iz togaimatiu5tede
dakako
DenisGetoje naglasio
rasprave
Prilikom
zaposlodavca.
nijeznaiajna
kakou5teda
u tomdijeludo kraja2010.godine
Geto
Denis
Na
kraju
sastanka
prava
prihvaceno
strane
god
pregovaralo,
nece
od
sindikale
biti
trajnoskidanje
se
ie zatralio
jubilarne
nece
ili
sindikati
nagrade
poslodavac
smanjivanja
od
ili
o
odustanku
poslodavca
se
odludi
kompromis,
odnosno
da
od
i
donijetisindikati
boZicnica
pristatina
hocelise ili neceisplatiti
dl.140.ast.2. kojagovoriotomedaceodluku
novuodredbu
- poslodavci,
u sada5nje
predsjednik
POP-apristaose odrecizadtania
poslodavci
odnosno
zajedno
do 10.prosinca2010.
u
nagrade
bitiutvrdene
nagrada
do kraja2010.godineuz uvjetda 6e od 01. sijednja2010.jubilarne
iznosejubilarnih
iznosu.
neoporezivom
dt.34.
- predsjednik
je prijedlog
dodavanje
i predloZio
sindikata
POP-ausvojio
zagodiSnji
odmor(regres)
a) alineja
1.dodatak
kuna
prverateneoporezivog
iznosa
1.600,00
isplatu
te obecao
a ispred,,dva
dijela"
izarijedi,,u",
rijedi,,maksimalno"
prverate
okodanaisplate
nakonuvjetovanja
susesuglasili
Dodatka
br.2 KU- svisindikati
nakonpotpisa
odmah
- nakonkratkerasprave
prijedloga
kojikaZeda
predsjednik
diosindikalnog
POP-anijeprihvatio
b) alineja
2. boZicnica
je
Corak
Dubravko
diskutabilan.
rezultat
poslodavca
da poslovni
poslovanja
zbogdinjenice
isplata
ovisio rezultatima
poslovni
dobar
i da se
je istaknuo
odreciboZicnice
neZeleunaprijed
u ovomhenutku
kakose sindikati
,,22.srpnja"
je da predmetna
iz sindikalnog
odredba
Pejicupozorila
Bernarda
moiedokazati.
on budepostojao,
rezultat,
ukoliko
problem
ukoliko
nastati
da
6e
boZicnice
te
poslodavaca
pretpostavlja
i slndikata
okoisplate
prijedloga
suodludivanje
ne'te
2.
69.
stavak
se
odredba
dl.
da
pristanu
ne
napominje
da se nigdjeizridito
na neisplatu
s obzirom
ne
sindikati
se s
suglasio
Miljenko
Pavlakovid
postignu
boZi6nice.
poslodavci
oko
isplate
primjeniti
dogovor
ne
i
akosindikati
isplata
dijela
da
abez
Dodatka
br.2,
potpisivanjem
prihva6anjem
odredbe
ovakve
i
dace
Peji6i zakljudio
Bernardom
zajednidkog
nepronalaZenja
poslodavci
poslovanja
poslodavca,
strankeKUu sludaju
i sindikati
ovisio rezultatima
godinu.
ovog
dlankau
Dodavanje
za
2010.
isplatiti
2.
ne6e
69.
stavak
bo2i6nica
iz
dlanka
smatrati
da se
rje$enja,
status
regulira
prauaizdlanka69.st. 2. te se tomodredbom
okoprimjene
dogovor
stranaka
Dodatak
omogucuje
procjene
na osnovukojihce se
je da ce se do 10.prosinca
2010.izvr5iti
boZicnice
u 2010.godini.Napomenuo
da se ne
i istaknuo
sveokolnosti,
razmotriti
zajednidki
odluka,
te 6e se ovisnoo mogucnostima
donijeti
zajednidka
2, nema
dl.34.alineje
u tekstDodatka
alii da uno5enjem
da nebudeboZicnice,
daje ciljposlodavca
moZesmatrati
poslodavca,
a
primjene
HES,EKNi NSRsu pristalina ovakavprijedlog
cl. 69.st.2. - Sindikati
automatske
rezultatima
o poslovnim
rijedi,,ovisno
gosp.Pavlakouicaza
brisanje
predstavniciTEHNOS-a
su odludilioprijedlogu
dlankao jubilarnoj
izmijenjenog
ovisnoo brisanju
poslovanja
poslodavca"
odlukukakoje gorenavedeno,
donijeti
pristao
dl.24.
nabrisanje
POP-a
nakonStoje predsjednik
donijeli
naovakvu
odredbu
o pristanku
nagradi
te suodluku
br.2.
nagradi
iz Dodatka
o jubilarnoj
br.2. u kojembiseugovorilo
prijedlog
u Dodatak
prihvatili
novogdlanka
zauno5enje
novisindikalni
su u potpunosti
1 . Poslodavci
2010.
tedasu
idovr5iti
do30.studenoga
najkasnije
do01.listopada.2010,
KUnastaviti
novog
nasklapanju
dacesepregovori
pregovore
novog
polazne
i
sklapanje
za
osnove
neprejudiciraju
KU,izovogDodatka
i dopune
daoveizmjene
suglasne
stranke
KU.
ZakliuEak:
i
svihsindikata
ugovoraza HEPgrupuizmedupredstavnika
su sporneodredbenovogDodatkabroj2. Kolektivnog
Usughsene
potpisivanje
istog.
danaorganizirati
sutra5njeg
da6esetijekom
poslodavaca
teje dogovoreno
na dana5njem
usvojene
je pismeno
br. 2 kojisadrZiodredbe
podrZati
Dodatka
namjeru
sklapanja
u imeNSRpristao
LukoMarojica
sastanku.
u 15.45sati.
zavr5en
Sastanak
sAsrAVrLA
BTLJEsKU
pg)-(r*f
2
Author
Document
Category
Без категории
Views
0
File Size
1 803 Кб
Tags
1/--pages
Пожаловаться на содержимое документа