close

Enter

Log in using OpenID

CACHEID=31f6876d-c713-426d-b74d-c660adf270f9;Opšti uslovi za osiguranje automobilskog kaska PDF, 250 KB

embedDownload
PG-aka-11-05-rs
OPŠTI USLOVI ZA OSIGURANJE AUTOMOBILSKOG KASKA
I UVODNE ODREDBE
Član 1. ZNAČENJE POJMOVA
(1) Opšti uslovi za osiguranje automobilskog kaska (u daljem tekstu: Opšti uslovi) su
sastavni dio ugovora o osiguranju automobilskog kaska (u daljem tekstu: auto-kasko) koji je
zaključen između ugovarača osiguranja i Triglav osiguranje, ad (u daljem tekstu: osiguravač).
(2) Ugovorom o osiguranju auto-kaska ugovarač osiguranja se obavezuje da će osiguravaču
platiti određena novčana sredstva (premiju osiguranja), a osiguravač se obavezuje da će
nastupanjem osiguranog slučaja isplatiti naknadu iz osiguranja.
(3) Ovi opšti uslovi primenjuju se na :
1) osiguranje auto-kaska motornih vozila;
2) dopunsko osiguranje mašina od loma
3) dopunsko osiguranje prtljaga i zbirki uzoraka trgovačke robe i drugih stvari u
motornim vozilima.
(4) značenja u ovim uslovima su sledeća:
osiguravač
ugovarač osiguranja
osiguranik
premija osiguranja
polisa
franšiza
ugovoren iznos
osiguranja
naknada iz osiguranja
- Triglav osiguranje, ad koje na osnovu zaključenog ugovora o
osiguranju preuzima pokriće osiguranog rizika
- lice koje zaključi ugovor o osiguranju sa osiguravačem
- lice čiji je imovinski interes osiguran pri čemu su ugovarač
osiguranja i osiguranik isto lice, osim kod osiguranja za tuđi
račun
- iznos koji ugovarač osiguranja plaća osiguravaču
- isprava o osiguranju
- učešće osiguranika u šteti
- najviši iznos obaveze osiguravača po jednom osiguranom
slučaju
- iznos koji osiguravač isplaćuje na osnovu ugovora o
osiguranja, a po nastanku osiguranog slučaja
II POSEBNE ODREDBE
Član 2. – PREDMET OSIGURANJA AUTO-KASKA
(1) Predmet osiguranja su sve vrste motornih, priključnih, teretnih, šinskih vozila i radnih
mašina (u daljem tekstu:vozila) i njihovi sastavni dijelovi.
(2) Sastavnim dijelovima vozila smatraju se:
1) oprema vozila, alat, pribor i rezervni dijelovi koje proizvođač standardno isporučuje
prilikom prodaje određenog tipa vozila;
2) uređaji za zaštitu od krađe, aparat za gašenje požara, sigurnosni trougao, sigurnosni
pojasevi, tahograf, uže odnosno sajla za vuču, oprema za pružanje prve pomoći, rezervne
sijalice, dodatna spoljna i unutrašnja ogledala, treptajuća svijetla za obilježavanje vozila
2
zaustavljenog na putu, halogene sijalice, maglenke, grejač zadnjeg stakla, brisač zadnjeg
stakla, naslon za glavu, lanci za snijeg, uređaj za ravnomerno kočenje (ABS) i uređaj za
požarnu zaštitu na vozilima za prevoz lakozapaljivih i eksplozovnih materija (ADR).
3) Kada su teretna vozila, autobusi, priključna i radne mašine proizvedene sa
standardnom dodatnom opremom koja je neophodno potrebna za obavljenje određene
djelatnosti i posebno navedena u polisi, ta se oprema smatra sastavnim dijelom vozila.
4) osiguranjem su pokrivene štete koje nastanu na osiguranim stvarima iz stavova 2. i 3.
ovog stava, samo dok su pričvršćene na vozilo ili se nalaze u zaključanom vozilu.
Član 3. – TERITORIJALNA VAŽNOST OSIGURANJA
(1) Osiguranje važi za vrijeme dok se osigurane stvari nalaze na području BiH, Evrope i
evropskog dijela evroazijskih zemalja, ako u ugovoru o osiguranju nije drukčije ugovoreno.
(2) Za vozila firmi koje učestvuju u izvođenju građevinskih, montažnih, istraživačkih i sličnih
radova izvan granica Bosne i Hercegovine, zaključuje se posebno osiguranje na osnovu
ovih Opštih uslova.
Član 4. –OSIGURANE OPASNOSTI OSNOVNOG AUTO-KASKA
(1) Osnovno osiguranje auto-kaska pokriva štete zbog uništenja ili oštećenja osiguranih
stvari koje nastanu kao posljedica iznenadnih i od osiguranikove ili vozačeve volje nezavisnih
događaja i to:
1) saobraćajne nezgode kao što je prevrnuće, sudar, udar, skliznuće, pad u provaliju
(survavanje) i sl., bez obzira na krivicu osiguranika;
2) pada ili udara nekog predmeta;
3) požara;
Osiguranjem nisu pokrivene štete na električnoj instalaciji koja nastane zbog
pregorevanja električne instalacije na vozilu, osim ako se razvio požar;
4) iznenadnog termičkog ili hemijskog djelovanja spolja;
5) groma;
6) eksplozije, osim nuklearne eksplozije;
7) oluje;
Olujnim se smatra vjetar brzine 17,2 m u sekundi, odnosno 62 km na sat (jačine
8 stepeni po Boforovoj skali) ili više;
8) grada;
9) snježne lavine;
Osiguranje pokriva i štetu koja nastane zbog vazdušnog pritiska koji prouzrokuje
lavina;
10) pada vazdušne letjelice, ili njenih dijelova;
11) manifestacija i demonstracija;
12) zlonamjernih postupaka ili objesti trećih lica;
13) oštećenja tapaciranih dijelova vozila nastala prilikom pružanja pomoći licima
povređenim u saobraćajnoj nezgodi ili na neki drugi način;
14) namjernog oštećenja osigurane stvari u cilju sprečavanja veće štete na stvarima
ili ljudima;
15) poplave, bujice ili visoke vode;
Poplavom se smatra stihijsko, neočekivano plavljenje zemljišta, ulica i puteva od
stalnih voda (reka, jezera, mora) koje su se izlile iz korita, ili provalile odbrambeni nasip ili branu, ili izlivanja vode zbog izvanredno visoke plime, talasa ili zbog
nadiranja vode iz vještačkih jezera.
3
Poplavom se smatra i neočekivano plavljenje terena zbog proloma oblaka kao i
stihijska slivanja vode niz brda i puteve (bujica) kao posljedica izuzetno jakih
padavina.
Poplavom se takođe smatra podzemna voda kao posljedica visoke vode. Osiguranje pokriva štetu koja nastane kada visoka i podzemna voda pređu normalan
mjesečni vodostaj ili protok koji pokazuje najbliži pokazivač vodostaja.
Osiguranjem nisu obuhvaćene štete koje nastanu:
- usljed vode koja je prodora iz kanalizacione mreže, osim ako je do izliva došlo
zbog poplave;
- na vozilu za vrijeme dok se nalazi na prostoru između potoka, rijeke ili nasipa,
osim ako to nije posebno ugovoreno;
- na vozilu za vrijeme dok se nalazi u živom, suvom potočnom ili riječnom koritu,
osim ako to nije posebno ugovoreno.
Osiguranjem nisu obuhvaćene štete koje nastanu zbog vožnje kroz poplavljeno
područje, potočno ili rečno korito, ili u slučaju kada je vozaču poznato da kreće u
susret stihijnom djelovanju vode, osim kada se radi o spašavanju ljudi ili imovine.
(2) Ako se posebno ugovori, osiguranjem se pokriva i:
1) iznenadno i neočekivano propadanje vozila pri radu u kasetama ili za vrijeme rada na
močvarnom, muljevitom, peskovitom, nasutom i sličnom terenu;
2) štete od osiguranih opasnosti koje nastanu za vrijeme učestvovanja na trkama
zbog postizanja najveće ili prosječne brzine, reli takmičenjima ili vožnjama koje
se ocjenjuju, treninzima za te priredbe, ocjenjivačkim i probnim vožnjama u fabričkim
dvorištima, autodromima i drugim, za tu namjenu određenim stazama;
3) šteta od osiguranih opasnosti kod upotrebe vozila za moto skijering.
Član 5. –OSIGURANE OPASNOSTI DJELIMIČNOG AUTO-KASKA
(1) Djelimično osiguranje auto-kaska može se ugovoriti kao osiguranje vozila „bilo gdje“, tj, za
sve vrijeme dok se vozilo nalazi na području iz člana 3. tačke (1), određenom kao mjesto
osiguranja, odnosno kao osiguranje vozila „za vrijeme mirovanja“, tj, samo za vrijeme dok
vozilo miruje u mjestu koje je u polisi navedeno kao mjesto osiguranja.
(2) Djelimično osiguranje auto-kaska „bilo gdje“ pokriva štetu zbog uništenja, oštećenja ili
nestanka osiguranih stvari, koja nastane kao posljedica neočekivanih i od osiguranikove,
odnosno vozačeve volje nezavisnih događaja, razvrstanih u grupe, odnosno kombinacije na
osnovu kojih se prilikom zaključivanja osiguranja utvrđuje obim osiguravajućeg pokrića i to:
1)
Kombinacija B – požara, groma, eksplozije, oluje, grada, lavine, pada vazdušne
letjelice, kao i manifestacije i demonstracije.
Obim osiguranih opasnosti jednak je obimu navedenih opasnosti utvrđenih u
odredbama o osiguranim opasnostima osnovnog auto-kaska.
2)
Kombinacija K – krađe, teške krađe, razbojničke krađe i razbojništva, kao i
protivpravnog oduzimanja vozila sa namjerom da se upotrebi za vožnju.
Smatra se da je rizik krađe, teške krađe, razbojničke krađe, razbojništva, nastupio ako
osigurani predmet ne bude pronađen u roku od 30 dana od momenta izvršenja
oduzimanja.
Štetu zbog krađe dijelova vozila, alata, pribora, rezervnih dijelova i uređaja, osiguranje pokriva samo u slučaju da su isti za vrijeme krađe bili pričvršćeni na vozilu ili
zaključani u vozilu.
Pokrivena je i šteta koja je posljedica saobraćajne nezgode ili pogonskog kvara
4
nastala posle izvršene krađe, provale ili provalne krađe, razbojništva, kao i protivpravnog oduzimanja vozila sa namjerom da se upotrebi za vožnju.
Ovim osiguranjem, osiguravajuće pokriće se, uz postojeće osigurane opasnosti,
proširuje i na troškove zamjene brava u slučaju krađe ili gubitka automobilskih
ključeva.
Djelimično osiguranje auto-kaska po ovoj kombinaciji moguće je zaključiti isključivo zajedno sa osiguranjem osnovnog auto-kaska tog vozila ugovorenim kod
Tirglav osiguranja, ad. Opasnosti navedene u ovoj tački nisu pokrivene ukoliko je
počinitelj lice koje se ovim uslovima smatra saosiguranim licem.
Rizik krađe, teške krađe, razbojničke krađe, odnosno razbojništva, se ne može
ugovoriti za motocikle i slična vozila.
3)
Kombinacija D – loma ili oštećenja standardno ugrađenog stakla na motornom
vozilu, osim stakala svijetlećih tijela i ogledala, kao i šteta koja nastane na motornom vozilu neposrednim dodirom divljači i domaćih životinja.
4)
Kombinacija E – loma ili oštećenja standardno ugrađenog stakla na motornom
vozilu osim stakala svijetlećih tijela i ogledala.
Osiguranje stakla po kombinacijama D i E pokriva štetu nastalu zbog ostvarenja
bilo koje osigurane opasnosti potpunog auto-kaska kao i štetu koja je posljedica
pogonske štete.
5)
Kombinacija F – troškova vuče odnosno prevoza putničkog automobila do prebivališta ili sjedišta osiguranika, ako vozilo nije u voznom stanju zbog saobraćajne
nezgode ili kvara, kao i troškova prevoza vozača ili saputnika, koji su se vozili tim
vozilom i to troškovi prevoza javnim prevoznim sredstvom do njihovog prebivališta, s
tim da su ti troškovi ograničeni brojem registrovanih mjesta u oštećenom putničkom
automobilu koji nije stariji od deset godina.
Kombinacija G – djelimično osiguranje auto-kaska po kombinaciji F koje se ugovara kao dodatak osnovnom osiguranju auto kaska po kombinaciji F.
6)
Kombinacija H – oštećenja ili uništenja putničkog automobila nastala neposrednim dodirom parkiranog ili zaustavljenog vozila sa nepoznatim vozilom (šteta kod
parkiranja) zbog krovnih snježnih lavina i ledenih svijeća i drugih ledenih tvorevina
koje padaju sa krova zgrade.
7)
Kombinacija I – troškova najma zamjenskog putničkog vozila ako je vozilo osiguranika bilo uništeno, oštećeno ili je nestalo zbog bilo koje osigurane opasnosti koje
pokriva osiguranje osnovnog auto-kaska i kombinacija K djelimičnog kaska.
Osiguranje pokriva troškove najma vozila za vrijeme koje je potrebno za popravku
osiguranikovog vozila koje određuje osiguravač na osnovu fabričkog normativa.
Kao jedan dan popravke se smatra 8 (osam) radnih sati, pri čemu se radni sati iznad
8 sati, odnosno iznad umnoška 8 sati, računa kao sledeći radni dan. U slučaju kada je
vozilo uništeno ili je nestalo, osiguranje pokriva troškove najma zamjenskog vozila do
nabavke drugog vozila ili do pronalaska nestalog vozila, ali ne više od deset dana.
Troškovi najma zamjenskog vozila nisu pokriveni ako je vrijeme za popravku ili
vrijeme od uništenja do nabavke drugog vozila, odnosno vrijeme od nestanka do
pronalaska osiguranikovog vozila, kraće od tri dana, sem ako nije drukčije ugovoreno.
Osiguranjem su pokriveni troškovi najma vozila sa zapreminom motora do najviše
1.600 ccm. Troškovi najma zamjenskog vozila obuhvataju troškove po danu i kilometražu najviše do 100 pređenih kilometara dnevno.
Osiguravač nadoknađuje troškove na osnovu računa najmodavca. Ako je putničko
5
vozilo iznajmljeno za vrijeme kraće od vremena na koje osiguranik po ovim uslovima
ima pravo da ga iznajmi, osiguravaču refundira troškove samo za vrijeme koliko je
trajao najam, uz uvažavanje visine ugovorene obaveze za dan najma.
Osiguranje troškova najma zamjenskog putničkog vozila ne može zaključiti lice koje
se bavi iznajmljivanjem vozila za ona vozila koja daje u najam.
8)
Kombinacija J – lomovi, oštećenja ili krađe standardno ugrađenih svijetlećih tijela i
ogledala na motornom vozilu. Ovo osiguranje ne pokriva štete koje nastanu pri krađi
cijelog vozila.
9) Kombinacija R – troškova pomoći na putu, spašavanja, vuče ili prevoza putničkog
vozila do servisa, odnosno prebivališta ili sjedišta osiguranika, ako vozilo nije u
voznom stanju zbog saobraćajne nezgode ili nemogućnosti opravke kvara u vožnji
na putu. Troškovi spašavanja, vuče ili prevoza nadoknađuju se u cijelosti, dok se
troškovi pomoći na putu, bez obzira na njihovu uspešnost, nadoknađuju do iznosa
od 50 KM.
10) Kombinacija X – rizik prisvajanja vozila-utaje, kao i rizik prevare, za iznajmljena
vozila na osnovu falsifikovane isprave. kod osiguranja iznajmljenog vozila ili vozila datog
na korišćenje (rent-a-car, leasing). Smatra se da je rizik utaje ili prevare, nastupio ako
osigurani predmet ne bude pronađen u roku od 30 dana od dana kada je vozilo prema
ugovoru između osiguranika i trećeg lica, trebalo da bude vraćeno.
(3) Djelimično osiguranje auto-kaska „bilo gdje“ može se zaključiti za opasnosti iz svake
kombinacije posebno ili za više kombinacija istovremeno.
(4) Ako je posebno ugovoreno, osiguranje pokriva i štetu od osiguranih opasnosti kod
učestvovanja u trkama za postizanje najveće ili prosečne brzine, reli takmičenjima ili
voznjama za ocjenu, treninzima za te priredbe, kao i na probnim i ocjenjivačkim vožnjama u
fabričkim dvorištima, autodromima i drugim, za tu namjenu određenim stazama.
(5) Djelimično osiguranje auto-kaska „za vrijeme mirovanja“ pokriva štetu koja nastane zbog
požara, groma, eksplozije, oluje, grada, lavine, pada vazdušne letjelice, manifestacija i
demonstracija, krađe, provale i provalne krađe, razbojništva i protivpravnog oduzimanja
vozila sa namjerom da se upotrebi za vožnju. Obim osiguranih opasnosti jednak je obimu
navedenih opasnosti utvrđenih odredbama o osiguranim opasnostima osnovnog auto-kaska
i sa odredbama o osiguranim opasnostima po kombinaciji K djelimičnog auto-kaska. Ovo
osiguranje pokriva i štetu koja je posljedica saobraćajne nezgode ili pogonskog kvara nastalu
po bilo kom obliku protivpravnog oduzimanja motornog vozila.
Vozilo je osigurano za vrijeme dok se nalazi u zaključanoj garaži u mjestu izričito navedenom
u polisi.
Vozila namjenjena prodaji mogu se osigurati i na slobodnom prostoru, pod uslovom da se
nalaze u ograđenom i stalno čuvanom prostoru.
Član 6. – PREDMET DOPUNSKOG OSIGURANJA RADNIH UREĐAJA OD LOMA
(1) Predmet dopunskog osiguranja radnih uređaja od loma mogu biti:
1) teretna vozila specijalnih namjena, traktori i radne mašine;
2) radni uređaji teretnih vozila, autobusa i priključnih i radnih mašina.
Kada su osigurani samo radni uređaji teretnih vozila, autobusa i priključnih i radnih
vozila, šteta je pokrivena samo na onom motoru koji je po svojoj konstrukciji
namjenjen isključivo za pogon osiguranih radnih uređaja.
Šasija, kabina vozača, karoserija motor, menjač, diferencijal i ukupna transmisija i
sve ostalo što omogućava kretanje radnog vozila u smjeru, ni u kom slučaju se ne
6
smatra radnim uređajem;
3) šinska vozila na električni pogon;
4) radio stanice koje nisu ugrađene u specijalna vozila i radarski uređaji ugrađeni u
vozila;
(2) Predmet osiguranja je takođe hidraulično radno ulje vučnih i radnih vozila i radnih
uređaja, ako je njihova vrijednost obuhvaćena u vrijednosti vozila i uređaja.
(3) Osigurane su samo stvari navedene u polisi:
1) dok su montirane i spremne za rad ili rade;
2) kada se montiraju ili demontiraju zbog premještanja ili popravke, kao i za vrijeme
popravke u mjestu u kome je stvar osigurana ili u radionici osiguranika;
3) za vrijeme prevoza zbog čišćenja, popravke ili premještanja na području pogona,
odnosno najviše 15 km od područja pogona.
(4) Ovim uslovima nisu predmet dopunskog osiguranja mašine od loma ni tada, kada je
njihova vrijednost obuhvaćena u vrijednosti osigurane stvari:
1) priključni uređaji na traktorima i poljoprivrednim mašinama;
2) radni elementi poljoprivrednih mašina, na primjer: raonici, diskovi, klinovi na brani,
noževi, noževi zupčanici za kosilice, motike i sl.;
3) dijelovi vozila i uređaja koji su izloženi neposrednom toplotnom djelovanju kao na
primjer: obloge posuda i naprava za sagorjevanje, rešetke ložišta, gorionici, elektrootporni grejači i sl., osim motora sa unutrašnjim sagorjevanjem;
4) dijelovi vozila i uređaja koji se više puta mjenjaju kao na pr. sita, obloge na valjcima,
fleksibilne cevi, remenje, četke, zaptivke, gumene, tekstilne i sintetičke obloge, filter
ulošci, filteri od platna, sredstva za toplotnu izolaciju i zaptivanje,dijelovi spojnica
izloženi brzom trošenju, prenosni kablovi, klizni i kotrljajući ležajevi do 100 mm
unutrašnjeg promera;
5) potrošni materijal kao npr. gorivo, mazivo, ulje za podmazivanje, sredstva za
hlađenje i čišćenje i sl.
6) transportne trake, lanci i užad;
7) gume za točkove;
8) gusjenice na gusjeničarima, ako nije drukčije dogovoreno;
9) sve vrste alata, dijelovi vozila i uređaja koji se neposredno upotrebljavaju za
lomljenje, usitnjavanje i oblikovanje;
10) sredstva za zaptivanje i izolaciju
(5) Predmet dopunskog osiguranja mašina od loma po ovim Opštim uslovima ne mogu biti
ona motorna vozila koja su starija od 6 (šest) godina. U slučaju da je dopunsko osiguranje
mašina od loma zaključeno u prvoj ili drugoj godini od godine proizvodnje i da je osiguranje
neprekinuto, osiguranje se produžava do osme godine starosti vozila.
Član 7. – OSIGURANE OPASNOSTI DOPUNSKOG OSIGURANJA MAŠINA OD
LOMA
(1) Dopunsko osiguranje mašina od loma pokriva štetu nastalu zbog uništenja ili oštećenja osiguranih stvari koja nastane kao posljedica neočekivanih i od osiguranikove,
odnosno vozačeve volje nezavisnih događaja i to:
1) greške u konstrukciji, materijalu i izradi;
2) neposrednog djelovanja električne energije (kratki spoj, atmosferska i druga
preopterećenja, električni luk i sl.);
3) razlijetanja ili raspadanja zbog djelovanja centrifugalne sile;
7
4) mraza, pritiska leda i snijega, ili neposrednog djelovanja prilikom pomjeranja leda i
smrzavanja vode u motoru;
5) nadpritiska i podpritiska (implozije);
6) otkazivanja sigurnosnog uređaja ili uređaja za podešavanje, kao i uređaja za
automatsko upravljanje koji je sastavni dio vozila i radnog uređaja.
7) zaglavljenja opreme za bušenje tokom bušenja u bušotinama.
(2) Osiguranje pokriva štetu nastalu na hidrauličnim radnim uljima osiguranih vozila i
radnih uređaja samo onda kada je šteta posljedica oštećenja, uništenja tih vozila ili
uređaja zbog osiguranih opasnosti.
(3) Kod osiguranja šinskih vozila na električni pogon, pokrivene su samo štete nastale
zbog neposrednog djelovanja električne energije. Štete od ostalih opasnosti osiguranja mašina od loma na tim vozilima nisu pokrivene.
(4) Dopunsko osiguranje mašina od loma može se zaključiti samo uz osnovno osiguranje
auto-kaska kod Triglav osiguranja, ad.
Član 8. – DODATNA OPREMA, PRTLJAG, ZBIRKE, UZORCI TRGOVAČKE ROBE I
DRUGE STVARI U VOZILIMA KAO PREDMET DOPUNSKOG OSIGURANJA
(1) Ako se posebno ugovori, predmet osiguranja mogu biti i:
1) alat, dodatna oprema, priključni uređaji, pribor i rezervni dijelovi, ukrasi i naprave,
kao i reklamni natpisi u vozilu i na vozilu namjenjeni vozilu, koji su naknadno
ugrađeni, pričvršćeni, odnosno postavljeni u vozilo;
2) audio oprema koju proizvođač standardno ne ugrađuje: radio, CD plejer, radar,
televizor, radiostanica, klima uređaj i sl. konstruktivno predviđeni za upotrebu u vozilu i
izvan vozila, a ne smatraju se sastavnim dijelovima vozila, koji su naknadno ugrađeni,
pričvršćeni, odnosno stavljeni u vozilo.
Sastavnim dijelovima radio-aparata, radio-stanice, televizora i radara smatraju se i
antene, zvučnici i sl.;
3) prtljag u putničkim automobilima, teretnim vozilima, autobusima, specijalnim vozilima
i prikolicama za stanovanje.
4) zbirke uzoraka trgovačke robe u putničkim i kombi vozilima;
5) alat, pribor, materijal i dijelovi namjenjeni obavljanju profesionalne djelatnosti koji se
prevoze u u putničkim i kombi vozilima;
6) prenosna tehnička sredstva koja se nalaze u putničkim i kombi vozilima (instrumenti,
aparati, kamere i sl.).
(2) Osiguranje prtljaga odnosi se samo na stvari za ličnu upotrebu koje osiguranik, vozač ili
putnici nose sa sobom za upotrebu, uključujući i njihovu odjeću.
Uz uobičajene stvari za ličnu upotrebu, s obzirom na vrijeme, svrhu i trajanje putovanja,
prtljagom se smatraju i stvari kao što su: oprema za vikend, kampovanje, amaterski
fotoaparat sa priborom, radio i CD plejer na baterije, dvogled, lovačka puška, lično oružje
i sportski rekvizitu. Nakit i predmeti od plemenitih metala osigurani su kao prtljag najviše
100 KM po komadu.
Ne smatra se prtljagom alat i pribor, materijal koji je potreban za obavljenje profesionalne
djelatnosti, novac i dokumenta bilo koje vrste.
(3) Prtljag se osigurava kao skup stvari po pojedinom vozilu ili pojedinačnom sjedištu u
vozilu. Zbirke uzoraka trgovačke robe moraju biti navedene i označene u polisi prema
vrsti robe (zbirka suvenira, zbirka manufakturne robe, elektrotehničke ili druge robe itd.).
Alat i pribor za obavljanje profesionalne djelatnosti mora u polisi biti naveden i označen
8
prema sastavu i profesionalnoj djelatnosti za koju se upotrebljava.
Prenosiva tehnička sredstva moraju u polisi biti navedena i označena prema vrsti i
sastavu.
(4) Osiguranjem je pokrivena šteta koja na osiguranim stvarima nastane u vremenu od
odlaska na put do povratka.
Prtljag, alat i pribor koji je namjenjen za obavljanje profesionalne djelatnosti, prenosna
tehnička sredstva osigurana su samo u slučaju ako se prevoze zajedno sa vlasnikom ili
radnicima vlasnika stvari.
(5) Stvari su osigurane dok se nalaze u zaključanom vozilu ili su na njega pričvršćene.
Prtljag, zbirke uzoraka trgovačke robe i prenosna tehnička sredstva, osigurana su i
onda kada se nalaze u hotelu, restoranu, prenoćištu ili u stanu izvan vlasnikovog
prebivališta.
Član 9. – OSIGURANE OPASNOSTI DOPUNSKOG OSIGURANJA DODATNE
OPREME, PRTLJAGA, ZBIRKI UZORAKA TRGOVAČKE ROBE I DRUGIH
STVARI U VOZILIMA
(1) Dopunsko osiguranje dodatne opreme, prtljaga, zbirki uzoraka trgovačke robe i drugih
stvari, može se zaključiti samo uz osiguranje osnovnog autokaska sa ili bez djelimičnog auto-kaska „bilo gdje“.
Ovo dopunsko osiguranje može se zaključiti u istom obimu kao i osiguranje zaključeno
za vozilo kojim se prevozi dodatna oprema.
(2) Osiguranje pokriva štetu nastalu na osiguranoj stvari zbog oštećenja, uništenja ili
nestanka kao posljedica osiguranih opasnosti iz prethodnog stava ovog člana.
(3) Osiguranje pokriva štetu nastalu zbog krađe i drugih oblika protivpravnog oduzimanja
vozila i to ako je: ukradeno vozilo, stvari iz zaključanog vozila u garaži, stvari iz zaključanih prostorija u hotelu, restoranu, prenoćištu, odnosno u stanu izvan mjesta vlasnikovog prebivališta.
(4) Kod osiguranika koji se bavi javnim prevozom putnika autobusima ili putničkim
vozilima, pokrivene su i štete nastale zbog zamjene ili nestanka prtljaga prilikom
izdavanja ili prijema istog.
Član 10. – NEOSIGURANE OPASNOSTI
(1) Osiguranje ne pokriva štete nastale na osiguranim stvarima zbog opasnosti koje nisu
pokrivene ovim Opštim uslovima, a naročito ne:
1) zbog oštećenja ili uništenja motora i drugih dijelova vozila zbog gubitka ulja ili tečnosti
za hlađenje za vrijeme vožnje posle oštećenja vozila;
2) zbog gubitka goriva, ulja iz motora, menjača ili diferencijala i tečnosti iz hladnjaka, iz
bilo kog razloga;
3) štete koje prouzrokuje teret koji se prevozi osiguranim vozilom, osim u slučaju
saobraćajne nezgode;
4) štete koje prouzrokuje teret prilikom ukrcavanja i iskrcavanja, osim ako je prouzrokuje teret prilikom pada zbog oštećenja uređaja za ukrcavanje.
Ako se prilikom ukrcavanja tereta na vozilo ili iskrcavanja sopstvenim uređajima
vozilo prevrne, osiguranje pokriva samo štetu koja je posljedica prevrnuća;
5) štete zbog stavljanja vozila u pogon prije konačne popravke, osim ako je u pitanju
šteta koja je nastala posle djelimične popravke na putu u drugu radionicu gdje bi
trebalo da se obavi druga djelimična ili konačna popravka.
9
6) zbog tehničke neispravnosti vozila, osim ako je tehnička neispravnost nastala
iznenada tokom vožnje i prouzrokovala ostvarenje rizika iz člana 4. ovih uslova
(osnovni auto-kasko), istrošenosti guma na točkovima preko propisane granice
istrošenosti i u drugim slučajevima u kojima je šteta nastala kao isključiva posljedica
nepridržavanja ili nesprovođenja odredaba o tehničkim i zaštitnim mjerama;
7) štete koje nastanu prilikom prevoza drugim vozilom na kopnu unutrašnjim vodama i
moru, osim prevoza skelom (brodarice) ili trajektom u priobalnoj plovidbi na moru,
ili prevoza oštećenog vozila do najbliže radionice gde će se obaviti nužna ili
konačna popravka;
8) štete zbog umanjenja vrijednosti osigurane stvari poslije obavljene popravke;
9) štete zbog rata, ratnih i sličnih događaja i neprijateljstava, terorističkog čina, građanskog rata i nemira koji nastanu kod takvih događaja, mina, bombi ili drugog oružja,
zaplene, oduzimanja, utaje, ograničavanja ili zadržavanja kao posljedice tih događaja
ili pokušaja da se izvrše, sabotaže sa političkim motivima, detonacije eksplozivnih
uređaja ako su učenjene zlonamjerno ili iz političkih pobuda, zbog zaplene, uzurpacije
ili drugih sličnih mijera koje se sprovode ili namjeravaju da se sprovedu od strane
vlasti;
10) štete koje su direktna posljedica trajnih hemijskih toplotnih ili mehaničkih uticaja kao i
uslova smještaja i djelovanja (korozija, zračenje, starenje i sl.);
11) štete koje su posljedica svih oblika trošenje, habanja, abrazije, starenje i sl.);
12) štete zbog prekomjerne vlage, rđe, kamenca i sl. pa i kada je osigurana stvar zbog
toga bila uništena ili oštećena;
13) posredne štete koje nastaju na osiguranom slučaju (gubitak zarade, prekid rada,
kazne, troškovi najma vozila, odštetni zahtevi, troškovi garažiranja i čuvanja
osiguranih stvari i slično), osim uz saglasnost osiguravača i odobrene naknade
troškova za nužno potrebno vrijeme čuvanja osiguranih stvari na mjestu nesreće ili
drugom primjerenom mjestu, ako se ne radi o mjestu prebivališta, odnosno sjedišta
osiguranika.
14) za vrijeme dok je već iznajmljeno vozilo bilo u podnajmu kod trećeg lica;
15) ako je vozilo oduzeto pravosnažnom odlukom ili rešenjem, posle postupanja policije,
finansijske policije ili carine u zemlji ili inostranstvu.
(2)
U slučaju ugovorenog dopunskog osiguranja mašina od loma, osiguranje ne pokriva
štete nastale zbog:
1) nedostataka ili grešaka koje su postojale u trenutku zaključivanja ugovora o osiguranju, a koje su bile ili su morale biti poznate osiguraniku ili licu odgovornom za rad;
2) montaže i probnog rada novih stvari;
3) šteta koja nastane u garantnom roku, a koju je dužan da nadoknadi proizvođač ili
prodavac, ukoliko njihova garancija nije sporna;
4) troškovi popravke oštećenih osiguranih stvari, ukoliko se utvrdi ili izvrši popravka
prilikom redovnog ili periodičnog pregleda zbog održavanja.
(3) Ako u ugovoru o osiguranju nije drukčije ugovoreno i nije obračunata dodatna
premija, osiguranje ne pokriva štetu koja nastane na osiguranom vozilu u vremenu
kada je to vozilo bilo mobilisano ili oduzeto od strane vlasti. Osiguranje za vrijeme
mobilizacije ili konfiskacije je moguće zaključiti samo u slučaju kada je to u okviru
vojnih vežbi i traje od trenutka dolaska na zborno mjesto do trenutka ponovnog
preuzimanja vozila.
(4) Ukoliko za povećani rizik nije plaćena odgovarajuća premija osiguranja, osiguravač
zadržava pravo da umanji naknadu štete u odnosu između premije osiguranja koja je
bila plaćena i premije koja je trebalo da bude plaćena.
10
Član 11. – GUBITAK PRAVA IZ OSIGURANJA
(1) Osiguranik gubi pravo iz osiguranja:
1) ako vozilom upravlja lice bez odgovarajuće vozačke dozvole za upravljanje tom
vrstom vozila, osim ako:
a) vozilom upravlja lice koje se na propisan način uči vožnju;
b) profesionalni vozač kao radnik osiguranika kao pravnog lica, odnosno preduzetnika,
prilikom upravljanja vozilom omogući da vozilom upravlja lice bez odgovarajuće
vozačke dozvole.
Smatra se da je vozač bez odgovarajuće dozvole za upravljanje vozilom ako mu, u
momentu nastanka štetnog događaja, prema važećim propisima, nije bilo dozvoljeno
upravljanje tom vrstom vozila (istek važenja vozačke dozvole, službeno oduzimanje
vozačke dozvole, izricanje sigurnosne mere zabrane upravljanja motornim vozilom).
2) ako je u trenutku nastanka saobraćajne nezgode, kao vozač osiguranog vozila, bio
pod uticajem alkohola. Smatra se da je vozač pod uticajem alkohola i u slučajevima:
a) ako se analizom krvi ili drugom metodom merenja koncentracije alkohola u organizmu utvrdi da je količina alkohola u tijelu, odnosno u krvi iznosi 0,3 g/kg i više (0,3 ‰
više).
b) ako je alko-test pozitivan, a ne pobrine se da mu se krvnom analizom – ukoliko
uzimanje krvi ne ugrožava njegovo zdravlje (hemofilija) – tačno utvrdi nivo njegove
alkoholiziranosti.
c) ako posle saobraćajne nezgode ili sličnog događaja, odbije, onemogući ili napuštanjem mjesta nastanka saobraćajne nezgode, izbjegne utvrđivanje tačnog nivoa
njegove alkoholiziranosti ili ako konzumira alkohol i tako onemogući utvrđivanje
nivoa njegove alkoholiziranosti prilikom nesreće.
i
3)
ako je u trenutku saobraćajne nezgode, kao vozač osiguranog vozila, pod uticajem
droga ili drugih psihoaktivnih supstanci. Smatra se da je vozač pod uticajem droga
ili drugih psihoaktivnih supstanci u sledećim slučajevima :
a) ako se stručnim pregledom ustanovi da pokazuje znake poremećenosti zbog
upotrebe droge ili psihoaktivnih supstanci;
b) ako se posle saobraćajne nezgode odbije, onemogući ili napuštanjem mjesta
nastanka saobraćajne nezgode, izbegne utvrđivanje prisustva droga ili drugih narkotika/narkotičkih sredstava u telu.
ako je ostvarivanje rizika krađe vozila, opreme ili stvari došlo zbog toga što vozilo
nije bilo zaključano;
5) ako u saobraćaju postupa sa krajnjom nepažnjom, ugrožavajući sebe i druge učesnike u saobraćaju, suprotno odredbama Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima
Republike Srpske.
4)
(2) Osiguravač pokriva štetu nastalu prilikom osiguranog slučaja:
1)
2)
3)
koja ni na koji način nije u uzročnoj vezi sa okolnostima zbog kojih osiguranik gubi
pravo iz osiguranja;
koji prouzrokuje vozač pod dejstvom alkohola, droga i/ili drugih psihoaktivnih
supstanci na vozilu osiguranika za vrijeme dok upravlja tim vozilom;
osiguraniku koji se bavi iznajmljivanjem vozila ili ih daje u zakup, ako je osigurani
slučaj prouzrokovao vozač bez vozačke dozvole, pod dejstvom alkohola, droga i/ili
drugih psihoaktivnih supstanci.
11
Odgovorni vozač je dužan da vrati naknadu štete osiguravaču odmah po isplati
osiguraniku.
Član 12. – KASKO OSIGURANJE VOZILA U LIZINGU
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Kod osiguranja vozila u lizingu prava iz ugovora o kasko osiguranju, osim prava na
bonus, pripadaju davaocu lizinga (vlasniku vozila) koji se u polisu upisuje kao
osiguranik, ako nije drukčije ugovoreno.
U polisu se obavezno upisije da je osigurano vozilo u lizingu, vlasnik vozila-davalac
lizinga, korisnik lizinga.
Ako se ugovori drukčije od odredbi iz stava 1. ovog člana, klauzula o vinkulaciji
upisaće se na polisi u skladu sa ugovorom o lizingu.
Korisnik lizinga, prilikom zaključenja osiguranja za vozilo nabavljeno putem lizinga,
ima pravo na bonus koji je stekao po prethodnom vozilu.
Ugovorom o poslovnoj saradnji između osiguravača i davaoca lizinga može se
predviditi da se, ukoliko tokom trajanja perioda osiguranja, istekne ugovor o lizingu i
korisnik lizinga postane vlasnik vozila, prava i obaveze iz ugovora o kasko osiguranju prenose na njega i traju do isteka tekućeg perioda osiguranja.
Član 13. – OSNOVICA ZA UTVRĐIVANJE PREMIJE
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
Za utvrđivanje premije za osiguranje vozila od opasnosti auto-kaska kao i za dodatno
osiguranje vozila i radnih mašina od opasnosti dopunskog osiguranja mašina od
loma, primjenjuje se nabavna vrijednost novog vozila na dan zaključivanja ili obnove
ugovora o osiguranju, odnosno obračuna premije osiguranja.
Nabavna vrijednost novog domaćeg vozila je prodajna cena kod proizvođača, odnosno
prodavca vozila, uvećana za porez i transportne troškove, ne računajući eventualne
popuste i druge pogodnosti odobrenih prilikom kupovine.
Nabavna vrijednost novog stranog vozila je izvozna cena proizvođača preračunata
prema važećem srednjem kursu na dan zaključivanja osiguranja, uvećana za
troškove carine, poreze, prevozne troškove i ostale uobičajene troškove, ako u
ugovoru o osiguranju nije drukčije ugovoreno.
Ako vozila nema u prodaji, njegova nabavna vrijednost se utvrđuje preko nabavne
vrijednosti sličnog vozila.
U svim gore navedenim slučajevima novonabavna vrijednost vozila utvrđuje se na
jedan od sledećih načina:
- prema računu o prodaji izdatom od strane ovlašćenog prodavca u BiH, bez
uzimanja u obzir odobrenih popusta (akcije, posebni rabati i sl.)
- prema AUDATEX, EUROTAX ili drugim odgovarajućim izvorima informacija
prihvaćenim od strane osiguravača
- prema važećem Katalogu cijena motornih vozila EIB Internationale.
Za vozila muzejske vrijednosti, trofejna vozila, vozila sastavljena od dijelova dva i više
vozila i slično, premija osiguranja utvrđuje se na osnovu ugovorenog iznosa osiguranja. Ugovoreni iznos osiguranja za ta vozila ne može biti viši od njihove tržišne vrijednosti.
Za vozila posebno pripremljena za trke, relije i brzinske vožnje, premija osiguranja
utvrđuje se na osnovu ugovorenog iznosa osiguranja koji ne može biti niži od novonabavne vrijednosti na dan zaključivanja osiguranja za serijsko vozilo koje je osnova
za pripremljeno vozilo.
Za utvrđivanje premije za osiguranje dodatne opreme, reklamnih natpisa, prtljaga,
12
zbirke uzoraka trgovačke robe i drugih stvari u vozilima od opasnosti auto-kasko,
primenjuje se ugovoreni iznos osiguranja. Ugovoreni iznos osiguranja (suma
osiguranja) primenjuje se i na dopunsko osiguranje mašina od loma radnih uređaja
na teretnim vozilima, klima uređaja u autobusima, uređaja radio stanica u vozilima i
radarskih uređaja u vozilima. Za osiguranje tih stvari iznos osiguranja utvrđuje se za
svaki predmet posebno, osim za prtljag za koji se iznos osiguranja utvrđuje po
vozilu ili za svako registrovano mjesto posebno kao i kod osiguranja zbirki uzoraka
trgovačke robe za svaku zbirku posebno.
ČLAN 14. – UČEŠĆE OSIGURANIKA U ŠTETI (FRANŠIZA)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
U smislu ovih Opštih uslova pod franšizom se podrazumevaju: ugovorena franšiza i
dodatne franšize zavisno od broja štetnih događaja tokom jednog perioda osiguranja.
Ako je pri zaključenju ugovora o osiguranju ugovorena franšiza (učešće osiguranika u šteti), osiguravač ne nadoknađuje štetu koja je manja od ugovorene franšize.
Franšiza se ugovara u procentu od novonabavne vrijednosti vozila vozila na dan
utvrđivanja visine štete, ali najmanje 300 KM
Franšiza se može ugovoriti kod osiguranja vozila od opasnosti osnovnog auto-kaska
kao i osiguranja vozila i radnih uređaja od opasnosti dopunskog osiguranja rizika
loma.
Kod osnovnog osiguranja auto-kaska, ugovorena franšiza se primjenjuje kod osiguranih slučajeva osnovnog auto-kaska, osim u slučaju kada je šteta nastupila prilikom
pružanja pomoći licima povređenim u saobraćajnoj nezgodi ili namjernog oštećenja
osiguranih stvari ako je u pitanju sprečavanje veće štete na osiguranoj ili drugoj
stvari ili licima.
U slučaju da se tokom istog perioda osiguranja, za pojedinačno osigurano vozilo
prijavi više štetnih događaja, primjenjuje se dodatna franšiza i to:
- za svaku drugu štetu – 20% od osnovne premije osiguranja
- za svaku treću štetu – 50% od osnovne premije osiguranja
- za svaku četvrtu štetu – 100% od osnovne premije osiguranja
- za svaku petu štetu i narednu štetu – 200% od osnovne premije osiguranja
Osnovnom premijom osiguranja smatra se rezultat proizvoda vrijednosti vozila i
odgovarajuće premijske stope bez umanjenja za bonuse i popuste.
Ugovorenu franšizu nije moguće ugovoriti kod osiguranja djelimičnog auto-kaska po
kombinacijama B, K, D, E, F, G, H, R i X, kao i kod osiguranja dodatne opreme, reklamnih natpisa, prtljaga, zbirki uzoraka trgovačke robe i drugih stvari.
ČLAN 15. – UTVRĐIVANJE VISINE ŠTETE
(1)
Šteta pokrivena osiguranjem se utvrđuje u slučajevima:
1) uništenja ili nestanka vozila ili stvari (totalna šteta) – na osnovu vrijednosti
osigurane stvari na dan utvrđivanja visine štete umanjene za tržišnu vrijednost
spašenih ostataka osigurane stvari, uzimajući u obzir stanje te stvari neposredno
pre nastanka osiguranog slučaja. Za utvrđivanje visine štete mjerodavna je nabavna vrijednost nove osigurane na dan utvrđivanja visine štete umanjene za izgubljenu vrijednost zbog tehničke istrošenosti (amortizacije).
Amortizacija se utvrđuje na osnovu starosti osigurane stvari, pređenih kilometara,
tehničke zastarelosti, potražnje za vozilom na tržištu i opšteg stanja osigurane
stvari, primjenom odgovarajućih pravila. Gornja granica obaveze osiguravača ne
13
(2)
(3)
(4)
(5)
može biti veća od nabavne cijene novog vozila na dan utvrđivanja uzroka štete, a
najviše do visine iznosa osiguranja navedenog u polisi osiguranja .
2) oštećenja osigurane stvari (djelimična šteta) – na osnovu visine troškova popravke
umanjenih za vrijednost ostataka dijelova koji se zamenjuju. U troškove popravke
ulaze i troškovi demontaže, montaže i prevoza.
Od troškova za kupovinu novih dijelova za zamenu i troškova bojenja, ne odbija se
odgovarajući iznos zbog umanjenja vrijednosti usled istrošenosti dijelova koji se
mjenjaju. Izuzetno, u slučaju da se umjesto uništenih, odnosno oštećenih, nabave
nove gume, cerada, lanci na točkovima, akumulator i punjač, hidraulično radno ulje i
djelovi izduvnog sistema, odbija se iznos u novou istrošenosti. Ne nadoknađiju se
veći troškovi popravke koji su nastali zbog toga što su pri popravci učinjene promene, poboljšanja ili usavršavanja nekih dijelova ili sklopova.
Osiguravač nije u obavezi da nadoknadi vrijednost cijelog vozila ili sklopa, ako se
oštećeni ili uništeni sklop, odnosno dio ne može nabaviti u vrijeme popravke vozila,
a radi se o sklopu, odnosno o dijelu koji je kataloški predviđen za zamjenu.
Ako je oštećenje vozila takvo da je popravka ekonomski neisplativa, tehnički
neizvodiva ili su troškovi popravke veći od 70% stvarne vrijednosti osigurane stvari
na dan utvrđivanja štete, smatra se da je nastupila totalna šteta.
Ostaci uništenih i oštećenih stvari ostaju u vlasništvu osiguranika i obračunavaju se
po tržišnoj vrijednosti i po stanju stvari na dan utvrđivanja štete, ako se drukčije ne
ugovori. Utvrđeni iznos štete umanjuje se za vrijednost spašenih dijelova iz
prethodnog stava.
Ako kod nastupanja osiguranog slučaja krađe, odnosno drugih oblika protivpravnog oduzimanja osigurane stvari, osigurana stvar kasnije bude pronađena, pre
isteka roka od 30 dana, računajući od dana prijave MUP-u, osiguranik ima pravo
da je preuzme i zadrži, pod uslovom da vrati primljenu naknadu štete. Ako osiguranik osiguranu stvar zadrži, moguća šteta od osiguranih opasnosti na toj stvari,
nastala posle njenog nestanka, obračunava se po odredbama ovog člana.
Ako se osigurana stvar ne pronađe u roku od 30 dana, šteta se obračunava kao da
se radi o totalnoj šteti bez spašenih dijelova. Ukoliko osigurana stvar kasnije bude
pronađena, osiguranik ima pravo da preuzme i zadrži osiguranu stvar, pod uslovom
da vrati primljenu naknadu štete. Ako osiguranik osiguranu stvar zadrži, moguća
šteta od osiguranih opasnosti na toj stvari, nastala posle njenog nestanka, obračunava se po odredbama ovog člana.
Kod utvrđivanja štete na vozilu potrebno je uzeti u obzir i štetu nastalu zbog:
1)
2)
3)
4)
uništenja ili oštećenja vozila, koje je nastalo prilikom njegovog spašavanja;
uništenja ili oštećenja odeće, pokrivača i sl. prilikom gašenja požara;
kiše i snijega koji je padao u vozilo neposredno posle njegovog oštećenja;
nestanka stvari koje su sastavni dio vozila.
ČLAN 16. – NAKNADA OSTALIH TROŠKOVA U VEZI SA OSIGURANIM SLUČAJEM
(1)
Osiguranjem su obuhvaćeni i troškovi:
1) tegljenja ili prevoza oštećenog vozila do najbliže radionice gdje će se obaviti
nužne i konačne popravke;
2) tegljenja ili prevoza ostataka uništenog vozila, ako je to učinjeno po nalogu
osiguravača;
3) čišćenja mjesta nezgode ili odvoza ostataka vozila do najbližeg odlagališta, ali nisu
pokriveni i troškovi odvoza tereta koji je vozilo prevozilo.
14
(2)
Osiguranjem nisu obuhvaćeni troškovi djelovanja vatrogasaca i drugih organizacija
koje po službenoj dužnosti moraju da pruže besplatnu pomoć prilikom nastanka
osiguranog slučaja.
ČLAN 17. – OBAVEZE OSIGURAVAČA (NAKNADA ŠTETE)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
Osiguravač kod osiguranja vozila i radnih uređaja obračunatu štetu isplaćuje u
punom iznosu, ali najviše do vrijednosti osigurane stvari, odnosno do iznosa
osiguranja navedenog u polisi.
Obračunatu štetu na dodatnoj opremi, reklamnim natpisima, prtljagu, zbirkama
uzoraka trgovačke robe i drugim stvarima, kao i štetu na vozilima pripremljenim
posebno za trke, reli i brzinske vožnje, osiguravač isplaćuje u punom iznosu, ali
najviše do ugovorenog iznosa osiguranja.
Pored štete na osiguranoj stvari, osiguravač isplaćuje i troškove u vezi sa osiguranim
slučajem i to tako da oni zajedno sa štetom na osiguranoj stvari ne prelaze vrijednost
stvari ili ugovorenog iznosa osiguranja.
Osiguravač isplaćuje troškove i preko vrijednosti osigurane stvari ili ugovorenog
iznosa osiguranja ako su isti nastali na osnovu njegovog naloga ili zbog sprečavanja
neposredne osigurane opasnosti.
Ukoliko osiguranik ne ispuni svoju obavezu sprečavanja osiguranog slučaja ili
obavezu spašavanja, a za to nema nikakvog opravdanja, obaveza osiguravača
umanjuje se za onoliko za koliko je zbog tog neispunjenja uvećana šteta.
Ako je u ugovoru o osiguranju ugovorena franšiza, obaveze osiguravača umanjuju se
za ugovoreni iznos franšize.
Kad se ostvari osigurani slučaj, osiguravač je dužan da isplati naknadu štete
određenu ugovorom u ugovorenom roku koji ne može biti duži od četrnaest dana,
računajući od trenutka kada je osiguravač primio obaveštenje o nastanku osiguranog
slučaja. Ukoliko je za utvrđivanje postojanja osiguravačeve obaveze ili njene visine
potrebno određeno vrijeme, ovaj rok počinje da teče od dana kada je utvrđeno postojanje njegove obaveze i njen iznos.
Ako iznos osiguravačeve obaveze ne bude utvrđen u roku određenom u prethodnom
stavu ovog člana, osiguravač je dužan, na zahtev ovlašćenog lica, isplatiti iznos nespornog dela svoje obaveze na ime predujma.
Kod osiguranog slučaja krađe i drugih oblika protivpravnog oduzimanja osigurane
stvari, obaveza osiguravača da isplati naknadu štete nastaje po isteku 30 dana
računajući od dana kada je osiguranik osigurani slučaj prijavio MUP-u.
U slučaju da je osigurana stvar pronađena:
- prije isplate naknade iz osiguranja, osiguranik je može preuzeti, a ukoliko je predmet
osiguranja uništen ili oštećen, osiguravač je dužan da nadoknadi štetu u skladu sa
odredbama člana 15. stava (3) ovih Opštih uslova,
- posle isplate naknade iz osiguranja, preuzima je osiguravač do zaključenja sporazuma o regulisanju međusobnih odnosa sa osiguranikom. Osiguranik ima pravo da od
osiguravača preuzme predmet osiguranja, s tim što je u obavezi da osiguravaču vrati
iznos obračunat na način kako je utvrđena visina naknade iz osiguranja, ali prema
cijenama na dan obračuna. Ako je osigurana stvar bila uništena ili oštećena,
obaveza osiguranika da vrati naknadu štete se umanjuje za utvrđeni iznos štete
na osiguranoj stvari.
Osiguravač ima pravo da zadrži predmet osiguranja do momenta konačnog ispunjenja
obaveze osiguranika iz prethodne alineje ovog stava.
15
ČLAN 18. – UTVRĐIVANJE PREMIJE OSIGURANJA NA OSNOVU ŠTETNIH
DOGAĐAJA
(1)
Premija osiguranja na osnovu štetnih događaja utvrđuje se na jedan od sledećih
načina:
1) za svako vozilo posebno zavisno od broja prijavljenih šteta ili
2) za grupu od 6 i više vozila zavisno od odnosa između iznosa likvidiranih šteta i
plaćene premije osiguranja, ako je to posebno ugovoreno.
(2) Prijavljena šteta je šteta na osiguranom vozilu na osnovu koje je osiguravač isplatio
naknadu štete, odnosno, nalazi se u postupku likvidacije prilikom produženja ili obnove osiguranja.
(3) Kod pojedinačnih osiguranja (5 ili manje vozila) premija se određuje zavisno od broja
prijavljenih šteta za svako vozilo posebno kod osnovnog osiguranja auto-kaska svih
vrsta vozila i kod osnovnog osiguranja auto-kaska sa dopunskim osiguranjem mašina
od loma, osim kod kod posebnih oblika osnovnog osiguranja auto-kaska. Premija
osiguranja utvrđuje se za svako vozilo posebno, uzimajući u obzir i proteklo vrijeme
osiguranja vozila određene vrste bez prijavljene štete, odnosno broj prijavljenih šteta u
protekloj godini osiguranja.
Osnovno osiguranje auto-kaska prošireno dopunskim osiguranjem mašina od loma
predstavlja celinu. Na utvrđivanje premije osiguranja koje zavisi od štetnog događaja,
utiču osigurani slučajevi nastali zbog osiguranih opasnosti osnovnog osiguranja autokaska ili zbog osiguranih opasnosti dopunskog osiguranja mašina od loma.
Kod dodatnog osiguranja prtljaga, zbirki uzoraka trgovačke robe i drugih sličnih stvari
prilikom utvrđivanja premije osiguranja, odredbe ovog stava se ne primenjuju.
(4) Ako se osiguranik koji osigurava najmanje 6 vozila bilo koje vrste, na bilo koji način i
obim, odlučio za drugi način prilagođavanja premije štetnom događaju, premija
osiguranja za sva vozila i sve druge stvari, utvrđuje se ovim Opštim uslovima,
uzimajući u obzir i odnos između likvidiranih šteta i plaćene premije osiguranja
u proteklim kalendarskim godinama.
(5) Likvidirane štete i plaćene premije osiguranja iz prethodnog stava se, pre utvrđivanja
njihovog odnosa, revalorizuju na vrijednost posljednje posmatrane godine pre godine za
koju se utvrđuje bonus, odnosno malus. Faktori revalorizacije se donose na osnovu
kretanja cena industrijskih proizvoda u periodu od 01.10. svake prethodne godine, do
01.10. zadnje posmatrane godine.
ČLAN 19. – UTVRĐIVANJE PREMIJE OSIGURANJA U ODNOSU NA BROJ
PRIJAVLJENIH ŠTETA
(1) Ukoliko je ugovoreno da se kod utvrđivanja premije osiguranja uzima u obzir proteklo
vrijeme trajanja osiguranja bez prijavljene štete, odnosno broj prijavljenih šteta u proteklom periodu osiguranja za svako vozilo posebno, ista se utvrđuje na osnovu razvrstavanja u odgovarajući premijski razred kojim se utvrđuje nivo osnovne premije osiguranja
a koju treba uzeti u obzir.
Premijski razredi i nivoi osnovne premije osiguranja su:
16
Premijski razredi
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Nivoi osnovne premije osiguranja u procentina %
50
50
50
50
60
70
80
90
100
110
120
135
150
170
200
(2) Razvrstavanje u određeni premijski razred:
1) za svako novo osiguranje premija osiguranja se određuje na osnovu 10. premijskog
razreda i 100% nivoa osnovne premije osiguranja;
2) svaka godina osiguranja bez prijavljene štete omogućava razvrstavanje za jedan premijski razred niže u sledećoj godini (bonus);
3) svaka prijavljena šteta u protekloj godini osiguranja, odnosno periodu, ima za posljedicu
razvrstavanje za dva premijska razreda na više u sledećoj godini osiguranja (malus), s
tim da se kod razvrstavanja uzimaju u obzir najviše 4 (četiri) štete u istoj godini
osiguranja.
Ako je u protekloj godini osiguranja prijavljena samo jedna šteta čija visina ne prelazi
iznos od 65% iznosa premije po polisi osiguranja (premija osnovnog kaska bez premije
za kombinacije), osiguranik ne gubi stečeni bonus, koji se u cijelosti prenosi u sledeću
godinu osiguranja.
ČLAN 20. – UTVRĐIVANJE PREMIJE OSIGURANJA NA OSNOVU ODNOSA IZMEĐU
LIKVIDIRANIH ŠTETA I PLAĆENE PREMIJE OSIGURANJA
Ukoliko je ugovoreno da se kod utvrđivanja premije osiguranja uzima u obzir odnos između
likvidiranih šteta i plaćene premije, premija osiguranja utvrđuje se na sledeći način:
- osiguraniku kod kojeg je odnos između riješenih šteta i plaćene premije osiguranja u
protekle tri kalendarske godine iznosio manje od 58,4%, premija osiguranja se za sledeći
period osiguranja snižava (bonus) u visini polovine razlike između 58,4% i procenta
ostvarenog odnosa;
- osiguranik koji u protekle tri godine nije imao riješenih šteta, ima pravo na 50% bonusa;
- osiguraniku kod koga je odnos između riješenih šteta i plaćene premije osiguranja u
protekle tri kalendarske godine bio veći od 80,3%, premija osiguranja za sledeću godinu
osiguranja se povećava (malus) u visini polovine razlike između ostvarenog odnosa i 80,3%,
s tim da povećanje ne može iznositi više od 146,0%
17
ČLAN 21. – OSTALE ODREDBE O BONUSU I MALUSU
(1) Prilikom utvrđivanja premije osiguranja u odnosu na broj prijavljenih šteta važe i sledeće
odredbe:
1) šteta koja je prijavljena na osnovu osnovnog osiguranja auto-kaska i nastala zbog jedne
od osiguranih opasnosti navedenih u tački 1) stava (2) člana 5. ovih Opštih uslova (B
kombinacija), ne smatra se prijavljenom štetom i ne utiče ni na bonus ni na malus. Takođe se
ne smatra prijavljenom ona šteta koja je nastala zbog oštećenja vozila prilikom pružanja
pomoći licima povređenim u saobraćajnoj nezgodi ili namjernog oštećenja osigurane stvari,
ako je u pitanju sprečavanje veće štete na osiguranoj ili drugoj stvari ili licima.
2) osiguranik koji prilikom zaključivanja ili obnove osiguranja po ovim uslovima ima pravo
razvrstavanja u 4. (četvrtI) ili niži premijski razred, može sa plaćanjem dodatne premije da
otkupi posljedice prve štete, zbog koje bi mu se u narednom periodu, povisio premijski
razred.
3) ako je osiguranik zaključio osiguranje za vrijeme kraće od godinu dana, ovo osiguranje se
kod naredne godine osiguranja ne uzima u obzir kao osnov za smanjenje premije, bez
obzira na to što nije prijavio štete, dok se broj prijavljenih šteta uzima u obzir.
4) ako je osiguranje bilo prekinuto, osiguranik posle prekida, za isto vozilo koje je zamenio,
ima pravo na isti bonus, ako je do prekida osiguranja došlo pre isteka godine osiguranja i ako
taj prekid nije trajao duže od pet godina i uz uslov da u prethodnom periodu do zaključivanja
novog ugovora o osiguranju nema prijava šteta.
5) u slučaju prenosa prava vlasništva osiguranog vozila nasleđivanjem, pravo bonusa,
odnosno obaveza plaćanja malusa se prenosi na naslednika. Ako osiguranik posle uništenja,
nestanka ili prenosa vlasništva u skladu sa odredbama člana 24. ovih Opštih uslova, osigura
drugo vozilo, pripadajuće pravo na bonus, odnosno obaveza plaćanja malusa prenosi se na
to drugo vozilo pod uslovom da je vozilo iz iste premijske grupe.
6) osiguranik ima pravo na bonus, odnosno obračunaće mu se malus samo na osnovu
pisane potvrde prethodnog osiguravača o proteklom trajanju osiguranja i broju uzastopnih
godina bez prijavljene štete, odnosno broju prijavljenih šteta.
(2) Za utvrđivanje premije osiguranja na osnovu odnosa likvidiranih šteta i plaćene premije
osiguranja, primenjuju se još i ove odredbe:
1) bonus, odnosno malus se po ovim Opštim uslovima obračunava i za vozila koja
osiguranik nabavi u tekućoj godini osiguranja;
2) u slučaju prekida osiguranja i ponovnog sklapanja ugovora o osiguranju, osiguraniku se
obračunava bonus-malus na osnovu rezultata posljednje tri kalendarske godine trajanja
osiguranja.
Ako je prekid rada trajao više od dvije godine, premija se obračunava bez bonusa i malusa;
3) ukoliko osiguravač ne raspolaže podacima o štetama i premijama za najmanje tri
prethodne kalendarske godine jer osiguranik nije bio dovoljno osiguran dugo za utvrđivanje
bonusa-malusa, koriste se raspoloživi podaci za dvije, odnosno jednu kalendarsku godinu.
4) odredbe o određivanju premije osiguranja sa primenom odnosa između riješenih šteta i
plaćene premije osiguranja, primenjuju se samo kod osiguranika koji na kraju protekle
kalendarske godine imaju osigurano više od 6 vozila.
(3) Smatra se da šteta nije bila prijavljena ako je u roku od tri godine od nastanka štete bila
riješena bez isplate naknade štete ili je ceo isplaćen iznos iz bilo kog godine bila riješena bez
isplate naknade štete ili je ceo isplaćen iznos iz bilo kog razloga bio regresiran, kao i ako je
osiguranik vratio isplaćenu naknadu štete.
18
(4) Osiguranik i osiguravač mogu zahtevati ponovni obračun povećanja odnosno smanjenja
premije osiguranja na kraju sledeće godine, ukoliko kasnije utvrde da se obračun premije
osiiguranja zasniva na pogrešnim podacima o prijavljenim štetama, odnosno između
naknada šteta i premije osiguranja.
III OPŠTE ODREDBE
ČLAN 22. – ZAKLJUČIVANJE UGOVORA O OSIGURANJU
(1) Ugovor o osiguranju auto-kaska zaključuje se na osnovu ponude ugovarača osiguranja,
koja se podnosi u pisanom obliku na obrascu osiguravača.
(2) Po dobijanju ponude osiguravač može zahtjevati dopune i pojašnjenja. Smatra se da je
ponuda stigla osiguravaču onda kada je primio tražene dopune ili pojašnjenja.
(3) Pisana ponuda učinjena osiguravaču za zaključivanje ugovora o osiguranju, vezuje
ponuđača, ukoliko on nije odredio kraći rok, za vrijeme od osam dana od dana kada je
ponuda stigla osiguravaču. Ako osiguravač u tom roku ne odbije ponudu koja ne odstupa od
njegovih uslova za predloženo osiguranje, smatraće se da je prihvatio ponudu i da je ugovor
zaključen.
(4) Odredbe o zaključivanju ugovora o osiguranju važe i kada se promjeni postojeći ugovor o
osiguranju, osim u slučaju promjene uslova osiguranja i tarifa premija.
(5) Kada se ugovor o osiguranju zaključuje na daljinu, osiguravač može da smatra da je
osiguranje zaključeno samim plaćanjem premije.
ČLAN 23. – TRAJANJE OSIGURAVAJUĆEG POKRIĆA
(1) Ako u ugovoru o osiguranju nije drukčije ugovoreno, osiguravajuće pokriće počinje po
isteku 24 sata onog dana koji je u polisi naveden kao početak osiguranja i ako je do tog
dana plaćena premija ili prva rata premije, a inače, istekom 24 časa onog dana kada je
plaćena premija.
(2) Osiguravajuće pokriće prestaje po isteku 24 časa dana koji je u polisi naveden kao dan
isteka osiguranja. Ako je u polisi naveden samo početak osiguranja, osiguranje se nastavlja
iz godine u godinu sve dok ga jedna od ugovornih strana ne otkaže najmanje 3 (tri) mjeseca
prije dospjelosti premije.
ČLAN 24. – PRENOS PRAVA VLASNIŠTVA
(1) Promenom korisnika odnosno vlasnika osigurane stvari, ugovor o osiguranju prestaje od
24 sata dana izdavanja računa o prodaji (pravna lica, preduzetnici), ovjere ugovora o prodaji
ili preuzimanja osigurane stvari.
(2) Ugovarač osiguranja ima pravo da potražuje povrat premije za neiskorišćeno vrijeme
trajanja osiguranja, ako u toj godini osiguranja nije nastupio osigurani slučaj.
ČLAN 25. – PLAĆANJE PREMIJE
(1) Ugovarač osiguranja plaća premiju odjednom, ako nije drukčije ugovoreno.
(2) Ako je ugovoreno plaćanje premije u ratama, ugovarač prvu ratu plaća u trenutku
zaključivanja ugovora o osiguranju ili izdavanja lista pokrića, ako nije drukčije ugovoreno.
19
(3) Osiguravač je ovlašćen da za sve dospele, nenaplaćene premije, umanji isplatu naknade
štete. Kod totalne štete, sve neplaćene rate premije dospevaju za naplatu i odbijaju se od
iznosa naknade štete prilikom isplate štete.
(4) Ako nastane osigurani slučaj, osiguranik koji ima osigurano najviše 10 vozila, dužan je
da pre likvidacije štete, plati cijelu premiju za vozilo na kome je nastala šteta. Ako je plaćanja
premije ugovoreno u ratama, osiguravač ima pravo da i kod isplate djelimične štete na
vozilu, naplati celu premiju za to vozilo.
ČLAN 26. – POSLJEDICE NEPLAĆANJA PREMIJE
(1) Obaveza osiguravača prestaje ukoliko ugovarač ne plati premiju osiguranja do dospeća
po zaključivanju ugovora o osiguranju i to ne učini neko drugo zainteresovano lice u roku od
trideset dana od dana kada je ugovaraču bilo uručeno preporučeno pismo osiguravača sa
obaveštenjem o dospeću premije. Taj rok ne može da istekne pre nego što prođe trideset
dana od dospeća premije osiguranja.
(2) Osiguravač može po isteku roka iz prvog stava ovog člana, da otkaže ugovor o
osiguranju, bez otkaznog roka, ukoliko ugovarač kasni sa plaćanjem premije koju treba da
plati po sklapanju ugovora, odnosno ako kasni sa drugom ili sledećim premijama. Otkaz
ugovora o osiguranju stupa na snagu sa istekom roka iz prvog stava ovog člana i sa
prestankom osiguravajućeg pokrića, ukoliko je ugovarač na to upozoren u preporučenom
pismu sa obaveštenjem o dospjeću premije i prestanku osiguravajućeg pokrića.
(3) Ako ugovarač plati premiju osiguranja po isteku roka iz prvog stava ovog člana, ali u toku
jedne godine od dospeća premije, osiguravač je dužan da, ukoliko nastane osigurani slučaj,
ispuni svoju obavezu počev od 24. časa posle plaćanja premije osiguranja i zateznih kamata.
U svakom slučaju ugovor o osiguranju prestaje po samom zakonu ako premija ne bude
plaćena u roku od godine dana od dospjeća.
ČLAN 27. – POVRAT PREMIJE
(1) Ako je osigurana stvar uništena pre početka osiguravajućeg pokrića, osiguravač vraća
uplaćenu premiju osiguranja.
(2) Osiguravač vraća dio premije osiguranja za neiskorišćeno vrijeme osiguranja, ako je
osigurana stvar bila uništena ili je nestala zbog neosigurane opasnosti, kao i ako je totalna
šteta pokrivena na osnovu osiguranja odgovornosti lica koje je prouzrokovalo štetu.
Neiskorišćeno vrijeme osiguranja računa se od dana prijema pismenog zahteva osiguranika
za povrat premije. Osiguranik ima pravo da potražuje povrat premije ako u toj godini nije bilo
osiguranog slučaja i ukoliko podnese dokaze o ispunjenosti uslova za povrat premije.
(3) Osiguravač može, na pismeni zahtev osiguranik, da vrati dio premije osiguranja za
neiskorišćeno vrijeme trajanja osiguranja i u slučaju da osiguranik vozilo odjavi kod nadležne
policijske uprave i vrati registarske tablice.
(4) Prilikom obračuna neiskorišćenog dijela premije, osiguravač može da obračuna troškove
obrade zahteva osiguranika za povrat premije, ali najviše do iznosa 10% od neiskorišćenog
dijela premije.
(5) U drugim slučajevima prestanka osiguranja pre isteka roka do koga je plaćena premija
osiguranja, osiguravaču pripada premija plaćena za ugovoreno trajanje osiguranja.
(6) Osiguravaču pripada premija za tekuću godinu osiguranja u cjelini ako je osigurana stvar
uništena zbog osigurane opasnosti.
(7) Premija osiguravača se vraća ugovaraču osiguranja, ako se osiguravač regresira od lica
odgovornog za štetu.
20
ČLAN 28. – OBAVEZE OSIGURANIKA POSLIJE NASTANKA OSIGURANOG SLUČAJA
(1) Poslije nastanka osiguranog slučaja, osiguranik je u obavezi da:
1) odmah preduzme sve što je u njegovoj moći radi otklanjanja i smanjenja štete na
oštećenom predmetu osiguranja, pridržavajući se uputstava osiguravača, odnosno njegovog
predstavnika;
2) odmah, a najkasnije u roku od 3 dana od dana kada je saznao za osigurani slučaj,
obavjesti osiguravača.
Ukoliko obavještenje nije bilo u pisanom obliku, dužan je da najkasnije u naredna 3 dana
potvrdi prijavu u pisanom obliku, gde treba navesti i oštećene, uništene ili nestale stvari kao i
njihovu približnu vrijednost i okolnosti nastanka osiguranog slučaja.
3) o osiguranim slučajevima nastalim zbog požara, eksplozije, krađe, teške krađe,
razbojništva, drugih oblika protivpravnog oduzimanja vozila i saobraćajne nezgode u kojoj je
neko lice izgubilo život ili je povređeno, ili je nastala veća materijalna šteta, odmah obavjesti
nadležnu policijsku stanicu i osiguravača, kao i da navee koje su stvari bile uništene,
oštećene, odnosno nestale prilikom nastanka osiguranog slučaja, sa približnom procjenom
njihove vrijednosti;
4) ne mijenja stanje oštećenih, odnosno uništenih stvari, sve dok se ne izvrši uvid od strane
predstavnika osiguranja, osim ako je ta promjena potrebna zbog javnog interesa, ili radi
smanjenja, odnosno sprečavanja povećavanja štete.
5) u slučajevima kada je nastupila manja materijalna šteta na osiguranim stvarima
(vozilima), odmah ukloni vozilo sa kolovoza, omogući neometano odvijanje saobraćaja,
zajedno sa drugim učesnicima u nastalom događaju, popuni i potpiše Evropski izveštaj o
nezgodi ili na drugi odgovarajući način razmjeni lične podatke o vozilima.
6) u slučaju krađe ili drugih
oblika protivpravnog oduzimanja vozila, preda svu
dokumentaciju o vozilu i ključeve, posle događaja, a pre isplate naknade štete.
(2) Osiguranik je dužan da osiguravaču pruži sve potrebne podatke kojima raspolaže i koji su
nužno potrebni za utvrđivanje uzroka, obima i visine štete.
Osiguravač može da zahteva i druge dokaze, a naročito dokaz da je, u slučaju kada je na to
bio obavezan, osiguranik obavestio nadležnu policijsku upravu o nastanka osiguranog
slučaja.
Ako osiguranik tražene podatke i dokaze ne priloži, smatra se da nije dokazao nastanak
osiguranog slučaja, odnosno, visinu štete.
(3) Ako osiguranik svojom krivicom, osiguravaču ne prijavi nastanak osiguranog slučaja u
vremenu i na način određen ovim Opštim uslovima, dužan je da osiguravaču nadoknadi
moguću štetu koju bi zbog toga imao.
ČLAN 29. – UTVRĐIVANJE I PROCJENA ŠTETE
(1) Po prijemu pismene prijave o nastanku osiguranog slučaja, osiguravač je dužan da
najkasnije u roku od 3 dana pristupi utvrđivanju i procjeni nastale štete.
Ukoliko osiguravač propusti da to učini, osiguranik može sam da organizuje procenu i
započne sa uklanjanjem posljedica štete, pod uslovom da obezbedi dokaze o nastanku
osiguranog slučaja, obimu i visini štete.
(2) Ako ugovorne strane ne postignu sporazum oko utvrđivanja i procjene štete, svaka od
ugovornih stranaka može da zahtjeva da štetu utvrdi komisija sastavljena od stručnih licavještaka. Predmet vještačenja mogu biti samo sporne činjenice u vezi sa ostvarenjem
osiguranog slučaja, obima oštećenja i visine štete.
21
(3) Svaka od ugovornih strana pisanim putem imenuje svog vještaka. Vještacima se imenuju
lica koja nisu u radnom odnosu ni kod osiguravača ni kod osiguranika. Prije početka
veštačenja, oba imenovana veštaka biraju trećeg vještaka koji daje svoje mišljenje, kada su
tvrđenja prva dva vještaka različita i to samo u granicama njihovih tvrđenja. Mišljenje trećeg
vještaka je konačno i može se osporavati samo u slučaju računske greške.
(4) Troškove vještaka koga imenuje snosi svaka strana za sebe, a u troškovima za trećeg
vještaka podjednako učestvuju obe strane.
ČLAN 30. – PRAVNA SITUACIJA PO NASTANKU OSIGURANOG SLUČAJA
(1) Po ostvarivanju osiguranog slučaja u kome je osigurano vozilo bilo oštećeno (djelimična
šteta), vozilo i dalje ostaje osigurano u visini njegove vrijednosti u skladu sa odredbama ovih
opštih uslova.
(2) Za osigurano vozilo koje je uništeno ili je nestalo (totalna šteta) – uključujući i ekonomsku
totalnu štetu, po ostvarivanju osiguranog slučaja, sa danom uništenja ili nestanka, prestaje
osiguranje i to kako potpuno, tako i sva djelimična i dopunska osiguranja.
(3) Odredbe ovog člana ciljno se primenjuju i na osigurane slučajeve u kojima su oštećene ili
nestale i ostale osigurane stvari.
ČLAN 31. – PRELAZ OSIGURANIKOVIH PRAVA PREMA ODGOVORNOM LICU NA
OSIGURAVAČA (SUBROGACIJA)
(1) Isplatom naknade iz osiguranja na osiguravača prelaze sva osiguranikova prava prema
licu koje je odgovorno za štetu i to do iznosa isplaćene naknade iz osiguranja
(2) Ako je krivicom osiguranika u potpunosti ili djelimično onemogućen prelaz prava iz stava
1. ovog člana, osiguravač se u odgovarajućoj mjeri oslobađa svoje obaveze prema
osiguraniku.
(3) Prelaz prava sa osiguranika na osiguravača ne može biti na štetu osiguranika i ukoliko je
naknada štete koju je osiguranik dobio od osiguravača niža od iznosa naknade na koju ima
pravo, osiguranik ima pravo da mu se iz sredstava odgovornog lica isplati ostatak naknade
pre isplate osiguravačevog potraživanja po osnovu prava koja su prešla na osiguravača.
(4) Izuzetno od odredaba o prelazu osiguranikovih prava na osiguravača, ova prava ne
prelaze na osiguravača ako je štetu prouzrokovao supružnik, djeca osiguranika, brat ili
sestra, usvojilac ili usvojenik ugovarača osiguranja ili osiguranika, lice koje sa osiguranikom
živi u zajedničkom domaćinstvu, ovlašćeni vozač koji koristi vozilo uz osiguranikovo
odobrenje, osim ako su ta lica namjerno prouzrokovala štetu.
Ovlašćenim vozačem smatraju se i osiguranikov radnik, lice koje na propisani način uči da
upravlja osiguranim vozilom i vozač koji je pravo upravljanja osiguranim vozilom stekao
ugovorom o najmu od osiguranika koji se bavi iznajmljivanjem vozila, s tim da, nezavisno od
odredaba alineje ovog stava, osiguravač u svakom slučaju zadržava pravo regresa prema
vozaču ili odgovornom licu, ako je naknada iz osiguranja isplaćena na osnovu primene stava
1. člana 11. ovih Opštih uslova.
ČLAN 32 – OBLIK UGOVORA O OSIGURANJU
(1) Ugovor o osiguranju, sporazumi o sadržaju ugovora o osiguranju i svi dodaci tom ugovoru
su važeći ako su zaključeni u pisanom obliku, osim obaveštenja iz člana 33. ovih uslova.
(2) Svi zahtevi, obaveštenja i izjave koje treba da se predaju prema odredbama ugovora o
osiguranju, moraju biti u pisanom obliku.
22
(3) Zahtjevi, obavještenja i izjave su date pravovremeno, ako su podnete u rokovima
utvrđenim ovim opštim uslovima, odnosno ukoliko se pre isteka roka pošalju preporučenim
pismom. Danom primanja smatra se dan kada je preporučeno pismo bilo predato na poštu.
(4) Izjava koju treba dati drugima važi tek od trenutka kada je drugi primi.
ČLAN 33. – PROMJENA USLOVA OSIGURANJA I PREMIJSKOG SISTEMA
(1) Ako osiguravač promjeni uslove osiguranja ili Premijski sistem, obavezan je da o tome
obavesti ugovarača osiguranja u pisanom obliku ili na drugi pogodan način, u roku od
najmanje 30 dana pred početak tekuće godine osiguranja.
(2) Ugovarač osiguranja ima pravo da do 30 dana po primanju obaveštenja, otkaže ugovor o
osiguranju. Ugovor prestaje da važi istekom tekuće godine osiguranja.
(3) Ako ugovarač osiguranja ne otkaže ugovor o osiguranju u skladu sa stavom 2. ovog
člana, novi uslovi osiguranja i/ili Premijski sistem primenjuju se početkom sledećeg perioda
osiguranja.
(4) Odredbe ovog člana odnose se na osiguranja sa neodređenim rokom trajanja ili
osiguranja sa trajanjem dužim od godinu dana.
ČLAN 34. – PROMJENA ADRESE I MJESTA PREBIVALIŠTA
(1) Osiguranik je dužan da obavesti osiguravača o promjeni adrese stanovanja, odnosno
sjedišta, svoje ime, odnosno naziva firme, u roku od 15 dana od dana promjene.
(2) Ako je osiguranik promjenio adresu stanovanja, odnosno sjedišta, svoje ime, odnosno
naziv firme, a o promjeni nije obavjestio osiguravača, dovoljno je da osiguravač,
obavještenje koje mora dostaviti osiguraniku, pošalje na adresu njegove zadnje poznate
adrese stanovanja, sjedišta ili ga naslovi na poslednje poznato ime, odnosno naziv firme.
ČLAN 35. – SAOSIGURANA LICA
Osiguranjem je pokrivena i šteta nastala iz opasnosti osnovnog ili djelimičnog osiguranja
auto kaska na vozilu „bilo gdje“ ili u mirovanju, za koju je odgovorna.
ČLAN 36. – PRIMJENA ZAKONA
Za odnose između ugovarača osiguranja , odnosno osiguranika na jednoj strani i
osiguravača na drugoj strani, u dijelu kome nisu uređeni ovim Opštim uslovima, važe
odredbe Zakona o obligacionim odnosima.
ČLAN 37. – VANSUDSKO REŠAVANJE SPOROVA
(1) Stranke su saglasne da će sve sporove, proizašle iz ovog ugovora, rješavati mirnim
putem.
(2) Ugovarač osiguranja i osiguranik su saglasni da će o svim spornim pitanjima, pritužbama
i nesporazumima proizašlim iz odnosa sa osiguravačem, obavjestiti osiguravača bez
odlaganja. Obavještenja iz ovog stava, strane dostavljaju u pisanom obliku, iz koga se sa
sigurnošću može utvrditi sadržaj i vrijeme slanja obaveštenja.
(3) Osiguravač će primljeni prigovor iz stava 2. ovog člana uputiti drugostepenoj komisiji.
Drugostepena komisija osiguravača sastoji se od dva člana, od kojih je najmanje jedan
diplomirani pravnik. Odgovor drugostepene komisije dostavlja se podnosiocu prigovora u
pisanom obliku bez odlaganja, a najkasnije u roku od 15 dana od dana primanja prigovora.
23
(4) Svi sporovi koji proizilaze iz ovog ugovora o osiguranju ili u vezi sa njim, uključujući i
sporove koji se odnose na pitanje njegovog ispravnog nastanka, povrede ili prestanka, kao i
na pravne posljedice koje iz toga proizilaze, uputiće se na rješavanje mirnim putem. Ukoliko
ti sporovi ne budu rešeni mirnim putem, stranke neće imati nikakvih obaveza prema ovoj
odredbi.
(5) Ukoliko sporovi iz prethodnih stavova ovog člana ne budu rješeni u roku od 60 (šesdeset)
dana od dana podnošenja prijedloga za pokretanje postupka mirenja ili u drugom roku o
kome se stranke dogovore, stranke su ovlašćene da pokrenu sudski postupak.
ČLAN 38. – NADLEŽNOST U SLUČAJU SPORA
U slučaju da se i pored nastojanja nalaženja sporazumnog rešenja spora, u skladu sa
prethodnim opisom obaveznog postupanja, ne uspije postići mirno rješenje spora, za sudske
sporove nadležan je sud prema mjestu sklapanja ugovora o osiguranja.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
250 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content