close

Enter

Log in using OpenID

Bolji život br. 37 - Udruženje dijabetičara Kantona Sarajevo – udks.org

embedDownload
BOLJI ŽIVOT Informativna revija za dijabetičare
SPORT KAO TERAPIJA ŠEĆERNE BOLESTI
Kako odabrati vrstu sporta?
S
U odabiru vrste vježbanja ili sportske discipline morate potražiti stručnu pomoć. Prije uključivanja u
bilo koji oblik sportskih aktivnosti potreban je detaljan liječnički pregled i isključiv individualni pristup
avremeni pristup liječenju šećerne bolesti tipa
I i tipa II vježbanje uključuje kao obavezan dio
terapijskog tretmana. Uključivanje u sportske
aktivnosti i redovno vježbanje pacijentu oboljelom
od šećerne bolesti može pomoći na više načina:
 Fizička aktivnost povećava inzulinsku osjetljivosti stanica našeg tijela. Na taj način osoba sa šećernom bolesti može unijeti više glukoze (hrane)
sa istom koncentracijom inzulina ili postepeno,
uz redovnu kontrolu smanjivati doze inzulina ili
antidijabetika.
 Povećanjem mišićne mase, smanjenjem masne
mase kontrolira se optimalna tjelesna masa što
je esencijalni preduslov svakog uspješnog terapijskog pristupa ovim pacijentima
 Povećanjem funkcionalnih sposobnosti organizma, posebno srca i krvnih sudova, smanjuje se
rizik od nastanka komplikacija (neuropatije, aterosklerotske bolesti srca i krvnih žila i dr.)
 Vježbanje ima važan psihološki učinak. Stiče
se osjećaj kontrole nad šećernom bolesti što se
odražava i na druga područja života. Povećava
se samopouzdanje, pozitivno se pristupa svakodnevnim životnim problemima,, smanjuje se stres
i napetost
Vrlo je važno zapamtiti: Bolja fizička i psihička
spremnost – bolji odgovor organizma na inzulin i
bolja kontrola šećera u krvi.
4
Besplatan primjerak
BOLJI ŽIVOT
svakom pacijentu. Interes pacijenta, ciljevi terapije,
tip dijabetesa, upotreba lijekova te prisustvo komplikacija ili pratećih bolesti predstavljaju samo neke
od kriterija koji se ozbiljno moraju evaluirati prije
uključivanja u redovni sportski program. Samo ozbiljan i kvalitetan pristup od strane stručnog tima i
pacijenta dat će željene rezultate. To ne znači da će
pacijent obavezno imati ograničenja u odabiru sporta. Najbolji primjer za to su nam vrhunski sportisti
koji sa višegodišnjom dijagnozom šećerne bolesti
postižu izvanredne rezultate. Kada je američkom
plivaču Garry Hall Jr. 1999 godine dijagnosticirana
šećerna bolest svi su mislili da tim završava i njegova
sportska karijera. Međutim, pod stručnom kontrolom liječničkog tima i trenera već 2000 godine na
Olimpijskim igrama u Sydney osvojio je zlato na 50
m i u štafeti 4x 100 metara.
Osoba sa šećernom bolesti u skladu sa prethodno
evaluiranim kriterijima može biti uključena u niz
sportova koji u sebi uključuju i trening izdržljivosti
(aerobni trening) kao što su: brzo hodanje, trčanje,
plivanje, nordijsko skijanje kao i trening sa opterećenjem.: dizanje tegova, rad na sportskim spravama
i elastičnim trakama i dr.
stanak povreda mišića i kostiju. Ukoliko se radi o
aerobnom treningu npr. trčanje, vožnja bicikla, nordijsko skijanje i dr. intenzitet treba biti u granicama
60-80% maksimalne frekvencije srčanog rada. Kada
vas sportski liječnik ili trener poduči kako da mjerite
frekvenciju srčanog rada jednostavnom metodom
ćete znati sami na kom intenzitetu obavljate rad.
Maksimalna srčana frekvencija se približno izračunava tako od broja 220 odbijete godine starosti.
Npr. za osobu staru 50 godina maksimalna srčana
frekvencija iznosi 170 udara u minuti. To bi praktično značilo da ta osoba treba trčati ili voziti bicikl
brzinom kojom će održavati frekvenciju srčanog
rada između 105 – 135 udara u minuti (60-80%od
maksimalne frekvencije srčanog rada). Iako još jednom naglašavamo potrebu za individualni pristup
svakom pacijentu, prosječan energetski utrošak pri
ovim aktivnostima trebao bi se kretati između 7002000 kcal sedmično.
Intenzitet treninga sa opterećenjima treba započeti
sa malim opterećenjima (npr. težine tegova) a zatim
povećavati na oko 60% od maksimalne vrijednosti
koja se može podići jednim ponavljanjem.
Koliko često trebam vježbati?
Koliko intenzivan mora biti trening?
Da bi postigli željeni rezultat trening mora biti optimalnog intenziteta da izazove adaptacione promjene u organizmu koje će donijeti željene pozitivne
efekte. Većini pacijenata se preporučuju umjerena
opterećenja kako bi se postigli rezultati, a u isto vrijeme smanjio kardiovaskularni rizik i šansa za na-
Aerobni trening je potrebno provoditi 3-5 puta sedmično sa najviše 1-2 dana pauze između konsekutivnih trening sesija.
Trening sa opterećenjem kombinovati sa aerobnim
treningom, i to najmanje dva puta sedmično, ali nikad dan za danom.
Besplatan primjerak
5
BOLJI ŽIVOT Informativna revija za dijabetičare
Koliko treba trajati jedan trening?
Vrlo je važno postepeno povećanje dužine trajanja
aerobnog treninga. Započeti sa 10-15 minuta, i postepeno povećavati za oko 5 minuta sedmično. Preporučena dužina trajanja nakon adaptacije je 20-60
minuta, ovisno o preporukama stručnog tima.
nje u sportske aktivnosti je da pacijent bude detaljno
upoznat sa simptomima ovih promjena koncentracije šećera u krvi kako bi ih znao prepoznati i na vrijeme prekinuti fizičku aktivnost.
Da bi ste izbjegli pad šećera u krvi tokom vježbanja
potrebno je držati se slijedećih uputa:
 izmjeriti koncentraciju glukoze u krvi neposredno pred početak vježbanja
 ukoliko je koncentracija glukoze u krvi manja
od 5,5 mmol/l (100 mg/dl), a planirani intenzitet vježbanja će biti nizak i trajanja do 30 minuta,
potrebno je pred početak vježbanja konzumirati
10-15 g šećera (ugljikohidrata).
Kako izbjeći pad koncentracije šećera u krvi  ukoliko je pred vježbanje malog intenziteta izmjerena koncentracija glukoze u krvi iznad 5,5
tokom vježbanja?
mmol/l (100 mg/dl) nije potrebno unijeti šećer
pred vježbanje.
Iako je vježbanje neizbježan dio terapijskog tretmana pacijenta sa šećernom bolesti veoma je važno  ukoliko je koncentracija glukoze u krvi manja od
5,5 mmol/l (100 mg/dl), a vježbanje će biti umjeizmjeriti koncentraciju šećera u krvi prije i nakon
renog intenziteta npr. trčanje 30-60 minuta na
vježbanja, a radi sprečavanja hipoglikemije (pada
60% maksimalne srčane frekvencije morate konšećera u krvi) ili rjeđe stanja hiperglikemije (porasta
zumirati 30-45 g šećera.
šećera u krvi). Bitan preduslov za aktivno uključiva Ukoliko planirate vježbanja umjerenog intenziteta a izmjerena koncentracija glukoze u krvi se
kreće od 5,5 mmol/l-10 mmol/l potrebno je uzeti
oko 15 g ugljikohidrata.
 Ukoliko je koncentracija glukoze u krvi veća od
14 mmol/l odgoditi vježbanje dok se ne regulira
njena vrijednost
Trening opterećenja također započinjati sa manjim
opterećenjima (težinama). Kad težinu ili opterećenje osjetite “previše laganom” postepeno je povećati.
Ukoliko je moguće provesti 2-3 seta vježbi, sa 8-12
ponavljanja u jednom setu. Jedan set obuhvata kontrakciju jedne grupe mišića.
Ukoliko uočite znakove pada šećera u krvi treba
prekinuti aktivnost i uzeti nadomjesni šećer. Za
početak dovoljni su jednostavni šećeri (bombon,
sok, dekstroza) nakon čega je potrebno uzeti složeni
šećer radi dužeg učinka (energetski gel, obična tjestenina, integralni kruh).
Almira Hadzovic-Džuvo MD, PhD
Assistant Professor
Department of Physiology
Faculty of Medicine, University of Sarajevo
Cekalusa 90, Sarajevo
Bosnia and Herzegovina
Tel: +38761143154
Fax:+38733651014
Ovaj članak se može pronaći na
http://www.sportom-mijenjamo-dijabetes.ba/
6
Besplatan primjerak
BOLJI ŽIVOT
REVIJA ZA DIJABETIČARE
Izdavač:
Udruženje
dijabetičara
Kantona Sarajevo
u saradnji sa
Ministarstvom zdravstva
Kantona Sarajevo
Štrosmajerova 3,
Sarajevo
tel: 033/44 22 93
Za izdavača:
Udruženje
dijabetičara
Kantona Sarajevo
Glavni i odgovorni
urednik:
Elma Hodžić
Uređivački odbor:
doc.dr.sc. Zelija Velija-Ašimi
Amina Ahmetašević
dr Murisa Ćemalović
Lektor:
Elma Hodžić
Tehnički sekretar:
Alma DervišbegovićMuminagić
Grafički dizajn i štampa:
JORDAN Studio,
Sarajevo
Tel. +387 33 271 200
SADRŽAJ
Sport kao terapija šećerne bolesti ........................................... 4
Sadržaj ................................................................................................ 7
Informacije iz udruženja .............................................................. 8
Saradnja sa roche diagnostics ................................................. 12
Infekcije i dijabetes ...................................................................... 14
Lijek za dijabetes tipa 2 može smanjiti rizik od tumora .. 16
Primjena metformina u trudnoći sigurna ............................ 19
Moj džepni pankreas ................................................................... 21
Slatkiši i dijabetes ......................................................................... 23
Kafa i dijabetes .............................................................................. 25
Jesenski plodovi ........................................................................... 27
Zimnica za dijabetičare ............................................................. 30
Recepti ............................................................................................ 32
Oprema teksta
u časopisu redakcijska!
I smijeh je lijek .............................................................................. 34
Rukopisi i ilustracije
se ne vraćaju
Besplatan primjerak
7
BOLJI ŽIVOT Informativna revija za dijabetičare
INFORMACIJE
IZ UDRUŽENJA
LJETNE AKTIVNOSTI U UDKS-u
U
druženje dijabetičara Kantona Sarajevo, u
mjesecu julu organizovalo je edukativno
predavanje za svoje članove ali i sve ostale
zainteresovane građane Kantona Sarajevo, u sali općine Novi grad, na temu „Dijabetes i ljeto“ sa posebnim osvrtom na Ramazan.Tom prilikom uvažena Prim.dr. Azra Kabil - Medić svim prisutnima je
dala preporuke kako da se dijabetičari nose sa ljetnim, izuzetno velikim vrućinama i šećerom te savjete šta da se jede od povrća, voća i na koji način da
se jela obrađuju.Također, svi prisutni imali su priliku da dobiju i odgovore na pitanja vezana za ljetne
viroze,ljetne infekcije, čuvanje i transport inzulina
na ljetnom odmoru, kao i o trošenju kalorijaprilikom rada u bašti, plivanja.
Ovom prilikom još jednom se zahvaljujemo uvaženoj doktorici Kabil - Medić na još jednom uspješnom
edukativnom predavanju, veliko hvala i farmaceutskoj kući Roche diagnostics, Predstavništvo u BiH,
koji su bili sponzori ovog ljetnog predavanja.
Moramo napomenuti da su nakon predavanja uslijedile i slijedeće aktivnosti UDKS-a
u saradnji sa pomenutom farmaceutskom kućom Roche
diagnostics je obezbijedila trake za besplatno mjerenje šećera u krvi svim članovima i ostalim zainteresovanim građanima u mjesecu julu,
tri dana za redom u
apoteci Lupriv preko
puta doma zdravlja
Vrazova, u terminu od
11,00 do 13,00 sati.
Cilj ovih akcija je bila prevashodno pomoć članovima, kao i usluga građanima da brzo, besplatno
i jednostavno provjerestanje glukoze u krvi,te
mogućnost da urade dnevne ili sedmične profile
glukoze.
8
Besplatan primjerak
BOLJI ŽIVOT
OKTOBAR U UDKS-u
Sa početkom jeseni, nastupile su i nove aktivnosti u
našem Udruženju.
Svakako moramo napomenuti da je odziv članova
više od očekivanog te da su kolege iz drugih farmaceutskih kuća bile zainteresovaneda poslušaju predavanja ove vrste. Ovom prilikom spomenut ćemo
dr. Saliha Valjevca, predstavnika farmaceutske kompanije Novo Nordisk, predstavništvo u BiH koji je
jedan cijeli radni dan proveo u našem Udruženjusa
ciljem da upozna problematiku i vidi svakodnevnicu našeg Udruženja,na čemu mu se ovom prilikom
zahvaljujemo na izdvojenom vremenu.
U saradnji sa farmaceutskom kućom Berlin - Chemie
AG Menarini, Predstavništvo u BiH,koji je generalni
sponzor svih jesenjih aktivnosti, naše Udruženje je
organizovalo četiri edukativna predavanja tokom mjeseca oktobra,koje su održale uvažene doktorice Azra
Bureković i naša doktorica Ranka Kovač, inače Generalni sekretar našeg Udruženja ali i inicijator ideje da Veliko hvala dugujemo još jednom farmaceutskoj
se ova predavanja održe na temu:Dijabetes, jesen i kući Berlin – Chemie i dr. Kenanu Kekiću i svim
polineuropatija,a po programu rada za tekuću godinu: saradnicimaiz ove kuće, koji su učestvovali u projektu “Spriječavanja posljedica dijabetesa u Kantonu
“Spriječavanje posljedica dijabetesa u Kantonu Sa- Sarajevo, te rano otkrivanje i adekvatno zbrinjavarajevo, te rano otkrivanje i adekvatno zbrinjavanje nje dijabetičkog stopala kao posljedice od šećerne
dijabetičkog stopala kao posljedice od šećerne bole- bolesti”.
sti”, sa pregledom stopala svim prisutnim, sa monoNa predavanju koje su nam pripremile dr. Burekofilamentom i zvučnom viljuškom.
vić, Azra i dr. Kovač, Ranka svi prisutni su imali
Iz farmaceutske kuće Berlin- Chemie su se pobrinuli priliku da obave pregled stopala sa monofilamenda svaki od prisutnihčlanova dobije dnevnike samo- tom i zvučnom viljuškom.
kontrole, jabuke i izvorsku vodu kao simbol zdravlja
Obzirom da je došla jesen i da su pijace pune voća
i primjer zdrave ishrane dijabetičara.
i povća, doktorice su pacijentima-članovima naObzirom da svaki dan zbog ovih aktivnosti dobi- šeg Udruženja objasnile kako da se raznovrsno, a
jamo pohvale i želje za daljnjim nastavkom ovih zdravo hrane, uz održavanje glikemije u normalpredavanja i aktivnosti možemo slobodno reći da nim vrijednostima.U skladu sa temom svi prisutni
smo prvi u BiH, koji svojim članovima kroz preda- imali su priliku da se upoznaju sa lijekom Berlithivanja u Udruženju pružamo pomoć ovakve vrste, on, njegovim učinkom i kada je vrijeme da se počne
uzimati uz osnovnu terapiju.
koja je od izuzetno velike važnosti.
Besplatan primjerak
9
BOLJI ŽIVOT Informativna revija za dijabetičare
GODIŠNJI PREGLED STOPALA SVIM ČLANOVIMA
Važno je istaći iz naše misije, djelovanja to da smo
uveli svom članstvu obavezan godišnji pregled
stopala,u saradnji sa našim istaknutim ljekarima-dijabetolozima iz Kliničko univerzitetskog centra Sarajevo, kao i Opšte bolnice Prim.dr Abdulah Nakaš.
Cilj je spriječavanje dijabetičkog stopala i smanjenje
invalidnosti u Kantonu Sarajevo,te pomoć dijabetičarima edukativnim predavanjima, kako bi bili informisani o dijabetesukao bolesti, i kakve posljedice
dijabetes donosi ukoliko nema adekvatnog liječenja
i tretiranja bolesti.
Novembra naš časopis “Bolji život”moći će se čitati
i u elektronskoj formi pored print verzije.Ovom prilikom zahvaljujemo se našim čitaocima i članovima
na lijepim željamai pohvalama koje svakodnevno
stižu.
U saradnji sa farmaceutskom kućom Berlin - Chemie, naše UDKS 14. Novembra održat će promociju “Riječnika dijabetesa, povodom Svjetskog dana
borbe protiv šećerne bolesti.Pozivamo sve članove i
ostale zainteresovane građane u Kantonu Sarajevoda se pridruže ovogodišnjoj šetnji od sebilja do sale
općine Stari grad Sarajevo, kako će započeti obilježavanje 14. Novembra, a nakon toga svi prisutni će
UDKS u saradnji sa farmaceutskom kućom Sano- imati priliku da izmjere glukozu u krvi,poslušaju
fi Aventis, koja je sponzor aktivnosti privodi kraju edukativna predavanja i dobiju svoj primjerak riječkreiranje web-stranice našeg UDKS, te od ovog 14. nika dijabetesa.
10
Besplatan primjerak
BOLJI ŽIVOT
Besplatan primjerak
11
BOLJI ŽIVOT Informativna revija za dijabetičare
HIPOGLIKEMIJA
Hipoglikemija se definira kao nivo glukoze u krvi ispod 3 mmol/l. Dijagnoza hipoglikemije se temelji na
tri ključna obilježja (Whipple-ova trijada):
 simptomi hipoglikemije,
 nizak nivo glukoze u krvi,
 prestanak simptoma nakon što je nivo glukoze u
krvi porastao do referentnih vrijednosti.
Organizam reguliše nivo glukoze u krvi posredstvom
djelovanja različitih hormona: inzulin (snižava nivo
glukoze u krvi) te glukagon, hormon rasta, kortizol i
adrenalin (povećavaju nivo glukoze u krvi).
UZROCI HIPOGLIKEMIJE
 Hipoglikemija se najčešće javlja kod dijabetičara
zbog:
 Slučajnog (ili namjernog) predoziranja inzulinom ili oralnim hipoglikemicima (preparati
sulfonilureje).
 Preskakanja obroka ili smanjenog apetita.
 Prekomjerne fizičke aktivnosti bez promjene
doze inzulina.
 U nedostatku dijagnosticiranog dijabetesa,
prisustvo prave i dokumentirane hipoglikemije
mora biti sve obuhvatno evaluirano od strane endokrinologa. Uzroci mogu biti:
 Propušten obrok.
 Reaktivna hipoglikemija kao rezultat sporog
otpuštanja inzulina na konapsorpcije obroka;
javlja se 4-6 sati nakon jela.
 Uzimanje tuđih lijekova za dijabetes (slučajno
ili namjerno). 12
Besplatan primjerak
 Terapija: beta-blokatorima, sulfametoksazolom, trimetoprimom i ostalim lijekovima
koji kao nuspojavu izazivaju hipoglikemiju.  Konzumacija alkohola.
 Teška infekcija.
 Adrenalna insuficijencija.
 Nedostatak hormona rasta - osobito kod dojenčadi i male djece.
 Zatajenje bubrega. (Zatajenje bubrega uzrokuje hipoglikemiju na tri odvojena načina. Bubrezi pomažu u procesu glukoneogeneze te je ona
smanjena u bubrežnoj insuficijenciji. Također,
inzulin cirkuliše duže vrijeme u krvi i prestaje
se izlučivati kada je funkcija bubrega oštećena.
Treći važan razlog jest da zatajenje bubrega
smanjuje apetit i posljedično unos hrane).
 Zatajenje jetre. U zatajenju jetre smanjena je
sposobnost jetre za stvaranje nove glukoze i
posljedično otpuštanje u krv.
 Urođeni, genetski defekti u regulaciji otpuštanja inzulina (kongenitalni hiperinzulinizam).
 Urođena stanja povezana s povećanim otpuštanjem inzulina (dijete rođeno od majke
koja ima dijabetes, porođajne traume, smanjen dotok kisika tokom poroda, BeckwithWiedemann sindrom).
 Inzulinom.
 Ostali tumori poput hepatoma, mezotelioma, ifibrosarkoma, koji mogu lučiti inzulinu
- slične faktore.
 Hipoglikemija se također može javiti kod
pacijenata s bilo kojim karcinomom, zbog
smanjenog apetita, mučnine ili hemoterapije
koja uzrokuje promjenu okusa hrane.
BOLJI ŽIVOT
SIMPTOMI HIPOGLIKEMIJE
Adrenalin je jedan od glavnih hormona koji se oslobađa tokom hipoglikemije i uzrokuje većinu ranih
simptoma:
• drhtanje,
• lupanjesrca,
• tjeskoba,
• znojenje,
• glad i
• razdražljivost.
Kasniji simptomi (kada se smanji dostupna glukoza
za moždane ćelije):
• poteškoće u razmišljanju,
• poremećaji vida, kao što su dvoslike i zamagljen vid
• zbunjenost,
• glavobolja,
• konvulzije,
• koma,
• u konačnici smrtni ishod.
ta, mogu poduzeti da bi poboljšao svoje stanje?
• Trebam li endokrinološku obradu?
TERAPIJA
Ako osjetite simptome hipoglikemije, uzmite 10 –
20 grama brzodjelujućeg šećera. To je otprilike 4-6
kockica šećera ili 200 ml soka od naranče. Ako je do
vašeg sljedećeg obroka više od sat vremena, pojedite
i sendvič ili keks. Ako se ne budete osjećali bolje u
idućih 15 – 30 minuta provjerite GUK. Ako je idalje
nizak, uzmite još brzodjelujućeg šećera da glukoza
u krvi ne padne tako nisko da više ne možete sami
sebi pomoći.
Glukoza u krvi može vam pasti tako nisko da ćete
biti već smeteni da pomognete sebi. Zato je važno
da naučite članove porodice i prijatelje kako da vam
pomognu. Recite im to! Trebaju vas natjerati da pojedete kockice šećera, popijete nekakav sok ili uzmete bilo koji oblik brzodjelujućeg šećera ako ste još pri
svijesti. Ako vam glukoza u krvi padne tako nisko da
Važno je shvatiti da u slučaju hroničnih ili ponavlja- izgubite svijest, porodica i prijatelji trebaju odmah
nih hipoglikemija, simptomi su blaži ili čak potpuno nazvati Hitnu pomoć (124). Ekipa Hitne pomoći će
odsutni. Za potvrdu dijagnoze je neophodan nalaz vam dati glukozu intravenski i uputiti vas u bolnicu
niske glukoze u krvi, uz dodatno ispitivanje da se ukoliko ne dođe do poboljšanja stanja.
utvrdi uzrok.
Zapamtite:
• Posavjetujte se s ljekarom ako se simptomi hipoPitanja koja trebate postaviti svom ljekaru:
glikemije ponavljaju.
• Prevenirajte hipoglikemiju kroz pravilnu prehra• Kako prepoznati hipoglikemiju?
nu, redovne obroke, pravilnu upotrebu lijekova.
• Kako tretirati hipoglikemiju koja se javi vama,
• Nemojte izbjegavati fizičku aktivnost zbog počlanu porodice ili kolegi na poslu?
tencijalnog rizika od hipoglikemije. Prednosti
• Šta je izazvalo moju hipoglikemiju i kako da je
vježbanja daleko prevazilaze mali rizik od teške
izbjegnem?
hipoglikemije.
• Kome se obratiti u slučaju nužde?
• Trebam li prilagoditi svoj plan liječenja, trebam • Izbjegavajte pretjerano konzumiranje alkohola.
li napraviti promjene u mojoj prehrani i planu • Ako nemate dijabetes, ali imate ponavljajuće
epizode hipoglikemije, jedite česte male obroke
vježbanja?
tokom dana. To je privremena mjera kako bi se
spriječio pad glukoze u krvi. Međutim, ovaj priUkoliko niste dijabetičar, obavezno pitajte svog
stup nije preporučljiv kao dugoročna strategija.
ljekara:
Potražite mišljenje endokrinologa o mogućem
• Koji je najvjerovatniji uzrok moje hipoglikemije?
uzroku vaše hipoglikemije.
• Šta još može uzrokovati moje simptome?
• Koje nalaze treba mu raditi?
Dr Mr. sc. Amina Godinjak
• Koje su moguće komplikacije hipoglikemije?
Klinika za endokrinologiju, dijabetes
• Kako se hipoglikemija tretira?
i bolesti metabolizma, KCU Sarajevo
• Kakve korake, uključujući promjenu načina živo-
Besplatan primjerak
13
BOLJI ŽIVOT Informativna revija za dijabetičare
INFEKCIJE I DIJABETES
I
nfekcije su od posebnog interesa za dijabetičare.
Osobe s dijabetesom su više osjetljive na razvoju infekcija jer visoka razina šećera u krvi može
oslabiti imunološki sastav. Dijabetes je bolest koja
nikada ne dolazi sama. U toku njenog razvoja javljaju se razne komplikacije i poremećaji. Kod osoba sa dijabetesom infekcije ne predstavljaju smrtnu
opasnost ali njihov oporavak traje sporije nego kod
osoba koje ne boluju od dijabetesa.
Koje su vrste infekcija koje će dijabetičari najvjerojatnije dobiti?
Osobe s dijabetesom su posebno sklone infekcijama
stopala, gljivičnim infekcijama, infekcijama mokraćnih puteva i infekcijama na kojima je došlo do
hirurškog zahvata.
Nerijetko dijabetičari putem igle za ubrizgavanje inzulina mogu se zaraziti štetnim bakterijama kao što
su Staphylococcus aureus.
Vrlo česta infekcija kod dijabetičara jeste gljivična
infekcija bakterijom Candida albicans. Ova gljivica
se javlja u ustima, nosu i sluznici i drugim dijelovima organizma. Ova infekcija može prouzrokovati
niz probelma kod dijabetičara.
14
Besplatan primjerak
INFEKCIJE STOPALA
Dijabetička neuropatija (oštećenje živaca) uzrokuje
probleme s osjećajem, osobito u nogama. Taj nedostatak osjećaja ponekad znači da ozljede stopala
mogu proći nezapaženo. Neliječene ozljede mogu
dovesti do infekcije. Neke vrste neuropatija također
mogu dovesti do suhe, oštećene kože, koja je polazna tačka za infekcije u tijelu. Ozbiljne infekcije stopala mogu rezultirati ostemijelitisom, amputacijama
pa čak i smrću.
BOLJI ŽIVOT
Rana dijagnoza i brzo liječenje infekcija su važni.
Osobe s dijabetesom trebaju biti oprezne i obratiti pažnju na bilo kakve promjene u svojim tijelima
koje bi mogle signalizirati infekciju.
Neki primjeri tjelesnih promjena kod dijabetičara
trebaju biti upozorenje na infekcije a to su: porast
tjelesne temperature ili promjene u šećera u krvi, zatim smrdljiv vaginalni iscjedak, bol kod mokrenja,
krvava ili smrdljiva mokraća, otežano ili bolno gutanje, promjene u crijevima, toplina ili crvenilo na bilo
koji rez ili ranicu.
Vodite računa o svom zdravlju i higijeni, ako primjetie bilo koji znak upozorenja na infekcije odmah se
javite svom ljekaru!!!
Zašto su infekcije rizične za ljude s dijabetesom?
Osobe sa dijebaetesom teže se nose sa infekcijama
od osoba koje nemaju dijabetes jer je imunološki sistem kod dijabetičara slabiji. Istraživanja su pokazala da dijabetičari (čak i onim koji imaju minimalno
povišene razine šećera u krvi) imaju lošije ishode
infekcija. To ne mora značiti da je infekcija smrtonosna po dijabetičare ali svakako dijabetičari imaju
dužu hospitalizaciju i vrijeme oporavka od istih.
Šta se može učiniti kako bi se izbjeglo infekcije?
Jedna od najvažnijih stvari koje osoba s dijabetesom
može učiniti kako bi se izbjegla infekcija jeste da posveti posebnu pažljivu njezi stopala. Osim što bi trebalo da nosi cipele i čarape kako bi se izbjeglo manje
udaraca i ogrebotina, svakodnevno bi trebalo voditi
računa o tome da li na nogama ima žuljeva, posjekotina, ogrebotina i drugih kožnih problema koji dovode do infekcije. Infekcije koje se pojave na stopalima mogu izazvati velike probleme kod dijabetičara.
Dobra higijena mokraćnog sistema, posebno za
žene, može smanjiti mogućnost razvoja infekcije
urinarnog trakta. To uključuje pravilnu WC higijenu, redovito pražnjenje mjehura i dovoljan unos
tekućine.
Besplatan primjerak
15
BOLJI ŽIVOT Informativna revija za dijabetičare
LIJEK ZA DIJABETES TIPA 2
može smanjiti rizik od tumora
Radi se o lijeku za dijabetes tipa 2, čija je cijena vrlo niska
i koji koriste milioni ljudi u svijetu
K
ao novi lijek protiv raka dojke, debelog crijeva i prostate mogle bi se koristiti jeftine tablete za snižavanje šećera u krvi odobrene još
1958. godine. Riječ je o metforminu, najkorištenijem
lijeku za dijabetes tipa 2, koji koriste milijuni ljudi u
svijetu i čija je cijena vrlo niska – oko 5 KM. U Bosni
i Hercegovini se metformin nalazi na Listi osnovnih
lijekova Fonda za zdravstvenu zaštitu, a prema posljednjem izvještaju Agencije za lijekove, zauzima
13. mjesto na ljestvici najkorištenijih lijekova.
Ovaj je lijek trenutno predmet čak 50-ak studija o
zloćudnim bolestima na globalnoj razini, a istraživanja su počela nakon što su naučnici utvrdili kako
16
Besplatan primjerak
BOLJI ŽIVOT
može spriječiti razvoj tumora kod miševa oboljelih
od dijabetesa, te kako kod osoba koje su uzimale jednu tabletu metformina dnevno postoji manja
vjerojatnoća za razvoj tumora nego kod onih koji su
koristili druge lijekove za dijabetes. Istraživači se nadaju da će studije pokazati da je metformin siguran i
učinkovit u liječenju raka, jer bi u tom slučaju, zbog
niske cijene, bio dostupan svima. Navode i kako je
moguće da se, osim u liječenju raka dojke, debelog
crijeva i prostate, koristi i u terapiji tumora gušterače i jajnika.
Dosadašnji rezultati istraživanja su vrlo obećavajući,
s obzirom na to da su pokazali kako pojava raka
kod dijabetičara na metforminu, ovisno o dozi
koju su uzimali, može biti i do 50 posto manja
nego kod ostalih dijabetičara.
Metformin je sintetički oblik spoja pronađenog
u francuskom jorgovanu, koji se koristio kao
biljni lijek za često mokrenje još u srednjem vijeku. Kao lijek za snižavanje razine šećera u krvi
registriran je 1958. godine, ali zatim je desetljećima, bio nepravedno zapostavljen jer je svrstan
u skupinu lijekova s ozbiljnim nuspojavama.
Tokom devedesetih godinaprošlog stoljeća vratio
se na velika vrata, i to nakon što je potvrđeno da je
lijek, ako se ne daje onima koji imaju kontraindikacije, vrlo siguran, s rijetkim komplikacijama i nuspojavama. Pri tome pod kontraindikacije ubrajamo
teža zatajenja bubrega i jetre, teže plućne bolesti i
srčanu dekompenzaciju.
Najozbiljnija komplikacija uzimanja tog lijeka, jeste
mliječna acidoza, kada tijelo proizvodi mliječnu kiselinu brže nego što je “razbija”, što može dovesti
do zatajenja bubrega. No, ta je komplikacija, vrlo
rijetka i može se u potpunosti izbjeći ako se, kao
što je navedeno, lijek ne daje osobama kod kojih je
njegova primjena kontraindicirana. Što se tiče uobičajenih nuspojava, 20-ak posto pacijenata ima gastrointestinalne nuspojave, koje su u pravilu blage,
a kod manjeg broja njih mogu se pojaviti i proljev i
osjećaj težine u želucu. Korisnost ovog lijeka je više
stotina puta veća nego njegova štetnost i apsolutno
se preporuča svakoj osobi s dijabetesom tipa 2, osim,
naravno, spomenutoj skupini teških bolesnika. Velika statistička analiza dosadašnjih sedam relevantnih
studija o metforminu, pokazala je da dnevno uzimanje tog lijeka za 38 posto smanjuje relativni rizik od
zloćudne bolesti kod osoba s dijabetesom tipa 2, u
usporedbi s onima koji nisu bili na terapiji metforminom. Tih sedam studija ukupno je obuhvatilo čak
32.400 dijabetičara, a istraživači navode da je antikancerogenost ovog lijeka posebice primijećena kod
raka dojke i debelog crijeva, koji se i češće javljaju
kod osoba s dijabetesom tipa 2.
Također, u jednoj od više studija u MD Anderson
Cancer Centeru u Houstonu pokazano je kako su
pacijenti koji su uzimali metformin imali 60 posto
manji rizik od razvoja raka gušterače, s tim da lijek
nije imao efekta kod bolesnika kod kojih je rak metastazirao.
PRIMJENA METFORMINA U TRUDNOĆI SIGURNA
Trudnice normalne težine ili s blagom pretilošću,
kod kojih se tijekom kasne trudnoće dijagnosticira
gestacijski dijabetes, mogu se liječiti metforminom
prije nego inzulinom, objavili su finski istraživači u
znanstvenom časopisu BJOG – “British Journal of
Obstetrics and Gynaecology”.
Besplatan primjerak
17
BOLJI ŽIVOT Informativna revija za dijabetičare
a druga skupina trudnica metforminom. Trudnice
su započele s terapijom u 30. sedmici trudnoće. Parametri ishoda obuhvaćali su pojavnost neonatalne
makrosomije - “large-for-gestational-age (LGA)“
djece, te neonatalni morbiditet.
U 8,5% poroda trudnica koje su liječene inzulinom
i u 10,0% trudnica liječenih metforminom rođena
su LGA – djeca, novorođenčad prekomjerne težine.
Učestalost neonatalne hiperbilirubinemije je iznosila 36,0% u prvoj skupini djece (majke liječene inzulinom) i 27,7% u drugoj skupini (majke liječene metforminom). Potreba zbrinjavanja novorođenčeta u
intenzivnoj njezi se javljala u 22,0% kod djece iz prve
skupine i u 14,9% djece iz druge skupine.
Ranija istraživanja su pokazale da upotreba metformina u liječenju gestacijskog dijabetesa nije bila
povezana s perinatalnim komplikacijama, te su je
trudnice prihvaćale radije nego inzulinsku terapiju,
navode znanstvenici iz “Oulu University Hospital”,
u Finskoj. “Cilji naše studije bio je istražiti učinkovitost metformina u sprječavanju nastanka fetalne
makrosomije, kao i utjecaj metformina na neonatlni
morbiditet,” navode autori.
“Kod 15 od 47 trudnica (31.9%) koje su liječene metforminom nije bilo moguće postići normoglikemiju,
te su ove trudnice trebale dodatnu terapiju inzulinom,” navode autori. Ove trudnice su imale veći
BMI, višu razinu glukoze natašte, te je potreba za
farmakoterapijskom intervencijom postojala ranije
u odnosu na trudnice kod kojih je s metforminom
postignuta normoglikemija.
Istraživanje je obuhvatilo 100 trudnica s gestacijskim dijabetesom koji je dijagnostciran u prosjeku
u 23. sedmici trudnoće, a vrijednosti glukoze nisu se
normalizirale uprkos preporučenoj dijetalnoj prehrani. Trudnice su slučajnim odabirom razvrstane
u dvije skupine, od kojih je jedna liječena inzulinom
“Na osnovu ovih rezultata zaključili smo da je upotreba metformina sigurna tokom trudnoće i da
može predstavljati učinkovitu alternativu primjeni
inzulina u liječenju gestacijskog dijabetesa melitusa,
posebno u slučajevima blagog gestacijskog dijabetesa,” zaključuju finski znanstvenici.
18
Besplatan primjerak
BOLJI ŽIVOT
Piše: Lejla Hodžić
KNJIGA POTREBNA SVAKOM SAVJESNOM
inzulinskom dijabetičaru
Stela Prgomelja „Moj džepni pankreas - život sa insulinskom pumpom“
„Ono što me je navelo da napišem ovu knjigu je činjenica da mi je insulinska pumpa spasila život i omogućila kvalitet kakav ranije nisam mogla ni da zamislim“ riječi su kojima se autorica obraća budućim
čitaocima ove istinski vrijedne i korisne knjige, koja,
pak, nije namijenjena samo korisnicima inzulinske
pumpe nego i dijabetičarima na intenziviranoj inzulinskoj terapiji.
mladim dijabetičarima tip I, i u svom obraćanju
čitaocima autorica ističe neke prednosti života sa
pumpom: sprečavanje i zaustavljanje komplikacija
(što je, nakon godina dijabetičarskog „staža“ i sama
iskusila), te odlične vrijednosti HbA1C, koji se u njenom slučaju već godinama kreće između 6 i 6,5 %.
Prva tri poglavlja knjige, zapravo, i jesu namijenjena
toj ciljnoj skupini: I Uvod, II Početne pripreme i III
Određivanje doza.
Iako nisam ni u jednoj od ovih kategorija (pripadam
skupini dijabetičara koji su na konvencionalnoj inzulinskoj terapiji) slobodno mogu reći da mi je ova
knjiga itekako pomogla da steknem nova saznanja
o dijabetesu, inzulinu, a posebno o hrani i o svim
komponentama terapije koje moraju biti usklađene
da bi naš ŠUK bio dobro kontrolisan, da bi naše vrijednosti šećera uvijek bile u granicama dopuštenog
kako bi, samim tim, imali uslove za normalan život
bez ikakvih komplikacija.
U njima će budući korisnici pumpe saznat sve pojedinosti prilagođavanja novom načinu života sa
pumpom. Tu su sadržane sve „tehničke“ pojedinosti
o načinu održavanja i čuvanja pumpe, o određenim
životnim situacijama u kojima se korisnik pumpe
može naći, data su, dakle, vrlo precizna i detaljna
uputstva rada sa pumpom. Međutim, već u prvom
poglavlju susrećemo se sa nekim univerzalnim pravilima za sve inzulinovisne dijabetičare:
Knjiga, kako je već rečeno, jeste prvenstveno namijenjena budućim korisnicima inzulinske pumpe,
 Jedite raznovrsnu hranu;
 Smanjite masnoće i proteine na razumnu mjeru;
Besplatan primjerak
19
BOLJI ŽIVOT Informativna revija za dijabetičare
 Održavajte balans između ugljenih hidrata, inzulina i fizičke aktivnosti;
Tu su, također, navedene osnovne funkcije inzulina:
 mora pokriti osnovnu potrebu organizma za inzulinom;
 omogućiti organizmu: da koristi glukozu iz jetre za vrijeme kada nema obroka; da kontroliše
protok masti u organizmu; da balansira lučenje
određenih hormona iz krvi; da omogući prenos
određenih amino-kiselina u ćelije itd.
 mora pokriti ugljene hidrate iz obroka;
 mora vratiti povremeno visoke glikemije na normalan nivo.
Čitajući ovo uvidjela sam koliko
sam, zapravo, do sada imala površnu sliku o funkciji inzulina u našem
organizmu. Vjerovatno, kao i većina
čitalaca ovog teksta.
U drugom poglavlju susrećemo se
sa pojmovima bitnim za sve dijabetičare. To su npr. šećerne jedinice, ugljeni hidrati, glikemijski
indeks. Autorica ističe da je za sve
nas (inzulinovisne dijabetičare) veoma važno da znamo kako pravilno
dozirati inzulin a samim tim je potrebno poznavanje šećernih jedinica
i brojanje ugljenih hidrata. Treće poglavlje („Određivanje doza“) pomalo je matematičko poglavlje sa
formulama, kao što je npr. formula za izračunavanje
količine UH za dnevne potrebe, odnosno dnevni
unos kalorija. Ponovo se susrećemo sa nekim novim terminima kao što je index inzulinske osjetljivosti (važan kod određivanja korektivnih doza
za korisnike inzulinske pumpe), ili TDD (totalna
dnevna doza inzulina – dobija se kada saberemo
sve jedinice inzulina koje u toku 24 sata unosimo u
organizam).
U četvrtom poglavlju, nazvanom „Specijalna stanja“
date su precizne upute za slučajeve hipoglikemija (posebno noćnih), hiperglikemija i ketoacidoza.
Autorica nam svojim savjetima pomaže da prepoznamo i zaustavimo noćne hipoglikemije, ali i da
korektivnim dozama zaustavimo hiperglikemije i
20
Besplatan primjerak
ketoacidoze. Osim pomenutih stanja tu je i fizička
aktivnost kao važna komponenta samokontrole i
zdravog života dijabetičara, kojoj je, pak, potrebno
prilagoditi i unos inzulina kao i dnevni unos kalorija
kako bi nivo šećera u krvi bio u optimanlnim granicama: „Normalan nivo glikemije za vreme i nakon
fizičke aktivnosti pokazuje da je postignut idealan
balans između doze insulina, unosa ugljenih hidrata
i iskorišćenja glukoze i masti kao izvor energije.“ Posebno je značajno peto po redu poglavlje - „Ugljeni hidrati“, u kojem nam autorica objašnjava zašto
i kako da brojimo ugljenje hidrate. Ono što je, recimo, zanimljivo, a vjerovatno mnogi nisu znali je
da „bez šećera“ ne znači i „bez ugljenih hidrata“, i
da će vam kašika brašna podići šećer isto koliko i
kašika šećera. Stoga: „Uporedite količinu ugljenih hidrata jednog i drugog proizvoda (misli se na proizvod sa šećerom i „bez
šećera“) i kupite onaj koji ima manje
ugljenih hidrata.“ U ovom poglavlju pronaći ćete precizne tabele sa
ugljeno-hidrantnim faktorom koji
vam daje informacije koliki je procenat UH u odnosu na težinu te namirnice, za jedan dio namirnica koje
koristimo u svakodnevnoj ishrani.
Posljednje poglavlje u knjizi je „Dodatak – lista namirnica“ gdje se nalaze tabele namirnica sa vrijednostima
UH, kalorija, bjelančevina i masti
što može olakšati računanje dnevne
doze inzulina pred obrok. Treba napomenuti da tu
nisu ubrojane samo tradicionalne namirnice iz svakodnevne ishrane, „domaće kuhinje“ ili restoranske
ponude, već da je uključena i internacionalna kuhinja, pa čak i hrana za bebe. Matematičke operacije,
posebno za nas „literarne tipove“ izgledaju pomalo
zamršene i komplikovane, no, zapravo ih i nije teško
savladati. Štaviše, mnogo je lakše naučiti ove formule nego se mučiti sa komplikacijama koje bi mogle
uslijediti ukoliko ih se ne budemo pridržavali. Stoga veliku zahvalnost iskazujem Steli Prgomelji što
je moja iskustva o dijabetesu obogatila spoznajama
koje sam stekla nakon čitanja ove knjige.
Svesrdno preporučujem da i vi pročitate ovu vrijednu knjigu. Ako je ne možete priuštiti u štampanom izdanju naći ćete je u online formi na sajtu
www.diabeta.net
BOLJI ŽIVOT
SLATKIŠI
za dijabetičare
hrane (unosu energije odnosno kalorija), a dopuštene su gotovo sve namirnice. Dakle, prva je mjera
zaštite od šećerne bolesti tipa 2 primjerena prehrana
kojom će se postići i održati preporučena tjelesna
težina.
UKRATKO O NASTANKU DIJABETESA
Šećerna bolest ili dijabetes je hronična bolest koja
se najčešće javlja u razvijenim zemljama, zbog brojnih utjecaja od kojih su najznačajniji pretilost i nedovoljna tjelesna aktivnost. Dijabetes je bolest koja
u organizmu “ometa” mehanizme koji kontrolišu
razinu šećera u krvi. To znači da većina namirnica
koju konzumiramo pretvara se procesom probave u
glukozu, to jest jednostavan šećer koji je najvažniji
izvor tjelesne energije. Glukoza iz crijeva prelazi u
krv i njome dolazi do raznih stanica koje je iskorištavaju za proizvodnju energije i za rast. No da bi stanice mogle iskoristiti glukozu, potreban je hormon
inzulin. U nekim oblicima šećerne bolesti žlijezda
gušterača ne proizvodi dovoljnu količinu inzulina,
dok u drugim oblicima bolesti stanice ne reagiraju
na inzulin. U oba slučaja se suvišna glukoza nakuplja u krvi (hiperglikemija) i dijelom izlučuje mokraćom, a stanice ostaju bez najvažnijeg izvora energije - glukoze.
PREHRANA DIJABETIČARA
Prehrana je izuzetno važna za sprečavanje nastanka šećerne bolesti i za držanje razine šećera u krvi
pod kontrolom. Važno je voditi računa o količini
Besplatan primjerak
21
BOLJI ŽIVOT Informativna revija za dijabetičare
Bolesnicima se preporučuje raznovrsna i uravnotežena prehrana, dakle prehrana kakva se preporučuje
svim osobama koje žele sačuvati zdravlje. U takvoj
bi prehrani 50-60% ukupnog unosa kalorija trebali
činiti ugljikohidrati (kruh, tjestenina, riža), 15-20%
bjelančevine, a 20-25% masnoće.
Osobe koje boluju od dijabetesa se moraju pridržavati određenih pravila u svojoj prehrani. Trebaju
češće konzumirati manje obroke tokom dana, vagati sve namirnice, posebno glavne namirnice svakog obroka, smanjiti količinu životinjskih masnoća,
izbjegavati unos alkohola, uključiti veću količinu integralnih žitarica i povrća i izbjegavati obični, konzumni šećer.
ČOKOLADE
U 8 različitih i fantastičnih okusa (čokolada punjena
jagodom i jogurtom, nougat punjena mliječna čokolada, čokolada s konjakom, cappucino čokolada...).
Napravljene su od kvalitetnih sirovina, zaslađene
voćnim šećerom - fruktozom za čiju razgradnju nije
potreban inzulin što ih čini idealnim čokoladama i
za dijabetičare.
SLATKIŠI ZA DIJABETIČARE
S obzirom na stroge režime prehrane kojih se dijabetičari moraju pridržavati, većini dijabetičara najteže pada odricanje od šećera i slatkiša. Međutim,
tvrtka SchneeKoppe ima široku paletu proizvoda,
odnosno slatkiša, koji su namijenjeni i za prehranu
dijabetičara.
KEKSI
Napravljeni su od vrhunskih sastojaka i vrhunske
recepture, zaslađeni voćnim šećerom - fruktozom
ili umjetnim zaslađivačima pa su namijenjeni i za
dijabetičare i za osobe koje vode računa o tjelesnoj
težini.
Schneekoppe keksi i slatkiši ujedno nose oznaku i
niskog glikemijskog indeksa (GI indeks).
GI indeks predstavlja mjeru za porast šećera u krvi
nakon obroka. Poznavanje GI indeksa namirnice
vrlo je bitno za dijabetičare kod slaganja plana prehrane, osobama koje su rizičnoj skupini za razvoj dijabetesa tipa 2, koronarnih bolesti te kod adipoznih
osoba.
SLATKIŠI KOJI ĆE ZAMIJENITI MED I NOUGAT
KREMA OD LJEŠNJAKA
Namaz s okusom meda i krema od lješnjaka. Kombinacija šećera (sorbitol i fruktoza) idealan je izvor
energije, a istovremeno korišten u okviru dijabetičkog plana ne dovodi do podizanja glukoze u krvi.
22
Besplatan primjerak
Vrlo je bitno znati da ista količina ugljikohidrata u
različitim namirnicama različito diže razinu glukoze
u krvi pa tako za namirnice koje imaju visoki GI, kažemo da brzo dižu razinu šećera u krvi. Namirnice s
niskim GI indeksom polagano dižu razinu šećera u
krvi, što znači da je manja opasnost od naglog korištenja raspoloživog inzulina pa i manja mogućnost
dolaska do hipoglikemijskog stanja.
GI indeks namirnice je bitan i za zdrave osobe, pa
možemo zaključiti da je prehrana namirnicama i
proizvodima niskog GI znači zdravo se hraniti.
BOLJI ŽIVOT
ZABRANJENO VOĆE?
NE, AKO NAPRAVITE PRAVI IZBOR
Toplo vrijeme donosi obilje raskošnog voća. Ali akoimate dijabetes, pitate se kako ove prirodne poslastice mogu da se uklope u vaš plan prehrane. Ključ
je pridržavati se ograničenja porcija i izbjegavati
voćne sokove, konzervirano i suho voće. Zadovoljite svoje porive sladokusca i držite svoj šećer u krvi
pod kontrolom sa sljedećim svježim ili zamrznutim
voćkama.
BOBIČASTO (ŠUMSKO) VOĆE
Bilo da volite borovnice, jagode ili maline, imate zeleno svjetlo. Bobičasto voće je superhrana zadijabetičare, jer je prepuno antioksidansa, vitamina i vlakana. Tri četvrtine šoljice svježih borovnica ima 62
kalorija i 16 grama ugljikohidrata. Probajte i šumsko
voće sa običnim nemasnim jogurtom–vaš idealan
desert ili doručak.
TREŠNJE
Trešnje imaju nizak glikemijski indeks i mogu se
sigurno uključiti u vaš plan dijabetičke ishrane.Desetak trešanja ima 59 kalorija i 14 grama ugljikohidrata. Nedavne studije su utvrdile da trešnje sadrže
više anti-upalnih faktora od bilo kojeg drugog voća.
Trešnje su također prepune antioksidansa, što može
pomoći u borbi protiv srčanih bolesti, raka i drugih
bolesti. Trešnje se mogu kupiti svježe, konzervirane,
smrznute ili sušene. No, budući da konzervirano i
suho voće sadrži dodani šećer, provjerite natpise na
pakovanjima.
BRESKVE
Mirisne i sočne breskve su prava poslastica za toplo vrijeme i mogu biti uključene u dijetalni režim
ishrane za dijabetičare. Breskve sadrže vitamine A i
C, kalij i vlakna. Breskve su ukusne same ili u kombinaciji kada želite prezalogajiti. Napravite smootBesplatan primjerak
23
BOLJI ŽIVOT Informativna revija za dijabetičare
hie: pomiješajte breskve s mlaćenicom (ima nizak
procenat masti) ubacite kockicu leda i malo cimeta
ili đumbira.
KAJSIJE
Slatke kajsije su glavna poslastica u raskošnom tanjiru ljetnog voća i prekrasan dodatak vašem dijetalnom planu prehrane. Jedna kajsija ima samo 17
kalorija i 4 grama ugljikohidrata. Četiri svježe kajsije čine jednu porciju i zadovoljavaju više od 70%
dnevne potrebe za A vitaminom. Ovi voćni dragulji
su također dobar izvor vlakana. Pomiješajte kockice
kajsije sa toplim ili hladnim mlijekom i žitaricama.
JABUKE
LOŠE VOĆE ZA DIJABETIČARE
Voće s velikim količinama šećera (glukoze i saharoze) ima visok glikemijski indeks i treba samo da
se jede u malim količinama jer može izazvati brz i
visok skok glukoze u krvi. Većina dijabetičara, još
uvijek može uživati u malim količinama ovog voća.
Voće sa visokim glikemijskim indeksom:







banane,
dinje,
hurme,
grožđe,
lubenica,
ananas i
naranče.
Jabuka dnevno uistinu može zadržati lijekara daleko od vas. Ubacite jednu u tašnu ili torbu ako ste u
pokretu - mala jabuka je odličan izbor, sa samo 54
kalorije i 14 grama ugljikohidrata. Jabuke su također
prepune vlakana i dobar izvor vitamina C. Negulite
svoje jabuke, kora je puna antioksidansa.
GREJP
Grejp je još jedan plod koji može biti koristan za dijabetičare. Grejp može potaknuti mršanje te pomaže
u smanjenju inzulinske rezistencije. Grejp može također doprijnijeti kontroli lučenja inzulina kada se
konzumira za vrijeme obroka.
KRUŠKE
Kruške su fantastično voće i mudar dodatak vašem
planu prehrane. One su dobar izvor kalija i vlakana.
Za razliku od većine voća, one dobiju na okusu nakon što su ubrane. Čuvajte kruške na sobnoj temperaturi dok sazriju (tada ih možete pohraniti u frižider). Savjet više: Iskrižajte krušku i dodajte u salatu
od špinata.
KIVI
Kivi je dobar izvor kalija, vlakana i vitamina C. Jedan
veliki kivi ima oko 56 kalorija i 13 grama ugljikohidrata, tako da je pametan dodatak vašoj dijabetičnoj
prehrani. Kivi je dostupan tokom cijele godine i trajat će u frižideru do tri sedmice.
24
Besplatan primjerak
Hurme posebno treba jesti umjereno, jer one imaju
izuzetno visok sadržaj šećera (55 g u pola šoljehurmi). Hurme će proizvesti značajan glikemijski odgovor, čak i u malim količinama.
Voćni sokovi su lišeni vlaknastih dijelova ploda i stoga
imaju vrlo malo vlakana i visok procenat šećera. Mnogi proizvođači voćnih sokova dodaju dodatni šećer
svojim voćnim sokovima do te mjere da neki voćni
sokovi imaju veće koncentracije šećera od gaziranih
pića. Suho i kozervirano voće također ima visoke koncentracije šećera i treba se izbjegavati u potpunosti.
Dr Mr. sc Amina Godinjak
Klinika za endokrinologiju,
dijabetes i bolesti metabolizma, KCU Sarajevo
BOLJI ŽIVOT
KAFA
i dijabetes
K
afa je topli napitak od mljevenih prženih zrna
kafe, omiljen i rasprostranjen u cijelom svijetu. Pravi se od posebnih sitnih zrna smeđe
boje, koji rastu na posebnoj istoimenoj stabljici biljke u ekvatorijanim, toplijim dijelovima svijeta (Kolumbija, Brazil). Možemo razlikovati dvije osnovne
vrste zrna, koji se razlikuju po različitim kriterijima
(veličina zrna, količina arome, cijena):
ARABIKA - TRADICIONALNA KAFA
Robusta - s većom količinom kofeina u sjemenkama. Uzgaja se u klimatskim područjima, gdje arabika dobro ne uspjeva, a koristi se i kao jeftinija zamjena za arabiku.
Kafa se u potpunosti obično ne pravi od 100% robuste, zbog gorkasto-kiselkastog okusa robuste, nego
se miješa sa određenom količinom arabike i tako,
kao mješavina, prelazi dug put od Latinske Amerike
do šoljica ljubitelja kafe u cijelome svijetu.
KAFA KAO LIJEK
Do sada je uradjeno gotovo dvjesta hiljada studija
na temu uticaja kafe na zdravlje čovjeka. Tako su na
primjer, istrazivači sa Hauarda došli do otkrića, da
se kod ljudi koji dnevno piju jednu do tri šoljice kafe
za 12% smanjuje rizik od dijabetesa. Najmanje šest
studija utvrdilo je da ljudi koji redovno konzumiraju
kafu imaju 80% manju mogućnost da dobiju Perkinsonovu bolest.
Besplatan primjerak
25
BOLJI ŽIVOT Informativna revija za dijabetičare
Dijabetes tipa II je najčešći tip dijabetesa. U onih,
koji ga imaju, tijelo nema dovoljno inzulina koji je
od presudne važnosti da se glukoza razgradi i dođe
do stanica kojima služi kao izvor energije. Naučnici
vjeruju da ekstrakti kafe - kofein, kofeinska kiselina i
klorogena kiselina, smanjuju rizik od nastanka dijabetesa. Naime, ti spojevi štite stanice gušterače.
Ta tri spoja blokiraju razvijanje toksičnog proteina,
naučnicima poznat kao hIAPP, koji je povezan s
povećanim rizikom od nastanka dijabetesa, Alzheimerove bolesti i bolesti gušterače. Naučnici tvrde
da kafa bez kofeina može imati još bolji učinak kod
sprječavanja nastanka dijabetesa, naročito kod ljudi
koji već pate od dijabetesa tipa II.
Mnogim medicinskim istraživanjima došlo se do
sljedecih zaključaka:
Da su ljudi koji redovno konzumiraju kafu kod sebe
smanjili za 25% rizik da obole od kancera debelog crijeva, za 80% rizik da obole od ciroze jetre i skoro 50%
da dobiju kamen u žuči. Zatim da kafa pomaže pri
kontroli astme, zaustavljanju glavobolje. Prvenstveno kafa podiže raspoloženje. Sa svim ovim je u vezi
kofein, kojeg u kafi ima više nego u čaju i čokoladi.
Kafa je puna antioksidanata, uključujući i grupu zvanu kvinini koji su se u eksperimentima pokazali kao
uzrok pojačane osjetljivosti na insulin, što je značajno kod liječenja dijabetesa. Italijanski istraživači su
u kafi otkrili i prisustvo komponente trigonelin koja
osim što kafi daje miris i ukus ima antibakterijsko i
antiathezivno dejstvo, što spriječava pojavu karijesa.
Soc od kafe razbija celulit: ako njime namazete tijelo
i uvijete ga u foliju, vaš celulit ce nestati.
Da li kafa smanjuje rizik od dijabetesa?
Naučnici su dokazali da ispijanje kafe može smanjiti
rizik od nastanka dijabetesa. Međutim nisu znali tačan razlog sve dok ga kineski naučnici nisu konačno
pronašli.
“Otkrili smo tri glavna spoja u kafi koji objašnjavaju
razlog manjeg rizika od nastanka dijabetesa”, istraživač dr. sc. Kun Huang.
26
Besplatan primjerak
“U kafi bez kofeina, kofeinska i klorogena kiselina
dolaze u još većem postotku, dok je razina kofiena
uvelike smanjena”, dodao je dr. sc. Huang.
Dijabetes tipa II je često povezan s pretilošću, što
znači da ga se može kontrolisati tjelovježbom i zdravom prehranom.
Postoje mnoge mjere kako bi se smanjio rizik od nastanka dijabetesa tipa II, svakodnevna šetnja od 30
minuta će svakako pomoći, a nekoliko šoljica kafe
dnevno sigurno neće odmoći.
Kafa je vrsta psihoaktivne droge. Osim nje tu su još
čaj, nikotin i amfetamini. One privremeno povećavaju aktivnost i podižu raspoloženje. Veće količine i
duže uzimanje ostavlja tjelesne i psihičke štetne posljedice. Zato, pijte malo, pijte umjereno. I pazite da
vaša prva šoljica kafu bude nakon doručka!
BOLJI ŽIVOT
JESENSKA
košara
“Od hiljadu proljetnih cvjetova sazrijeva jedva je- ŠIPAK
dan do ploda u jeseni, a od hiljadu ljubavnih zagrljaja jedva i jedan do srdačnog prijateljstva koje Šipak, cynorhhodon, plod svih biljaka iz botaničkog
umiruje.”
roda Rosa.
Johann Heinrich Pestalozzi
U narodu se često poistovjećuje s biljkom - pasjom
ružom, koju se još naziva i divlji šipak, divlja ruža,
pasja drača, srbiguzica, šipurina, šipurak, šepurika.
esen je prekrasno godišnje doba prepuno darova Plod divlje ruže, šipak je narančasto-crveni kad saprirode. To je godišnje doba u kojem nas priro- zrije i jednostavno se uoči u ružinu grmlju. Ovaj je
da zasipa brojnim ukusnim plodovima. Veliki plod jedan od najboljih izvora C vitamina. Nakon
je užitak otići u prirodu i uz šetnju sakupljati razne što se osuši, šipak je odličan za pripremanje čaja, a
šumske plodove. U ovom broju upoznat ćemo vas možete ga naći u brojnim voćnim mješavinama čaja
ukratko sa nekim specifičnim jesenskim plodovima. koje možete pronaći u prodaji. Šipak ima vrlo velike
J
Besplatan primjerak
27
BOLJI ŽIVOT Informativna revija za dijabetičare
količine vitamina C (1700–2000 mg za 100 g) najviše nakon crnog ribizla, a posebno je važno što se
kuhanjem ne gubi, no količina vitamina C ne ostaje
dugo stalna, već se nakon jedne godine u plodovima, pekmezu ili likeru smanji na samo jednu četvrtinu od prvotne vrijednosti. Osim vitamina C sadrži
i vitamine A, D i E, masne kiseline i antioksidant
flavonoid.
Plodove gloga možemo naći na stablima koja su nas
u svibnju očaravala cvijetovima. Plodovi se beru bez
peteljke, pa se suše najprije u hladu da upola uvenu, a iza toga se dosuše u toploj peći. Glog je poznat
kao odlično sredstvo za srce, pri čemu je koristan za
čitav niz tegoba vezanih uz srce i krvotok. Kod starijih ljudi jača srce, njeguje ga i stimulira. Odlično
je sredstvo za ublažavanje posljedica degenerativnih
pojava na srčanom mišići, slabije prokrvljenosti,
udaranja srca te preniskog ili previsokog krvnog tlaka (u oba slučaja normalizira tlak u određenoj mjeri). Također ga se često preporuča nakon srčanog infarkta pošto povećava prokrvljenost koronarnih žila
te pospješuje povećanu aktivnost i bolju prehranu
stanica srčanog mišića.
Pripisuju mu se mnoga medicinska svojstva, od otklanjanja malaksalosti, umora, anemije (slabokrvnosti), kao i antiupalna svojstva pri upalama unutarnjih organa. Plod divljeg šipka sadrži značajan
postotak voćnog šećera - 22%, bjelančevina 3,6% i
masti 0,7%. Zatim sadrži vitamine B1, B2, naicin i
karotene (provitamin A), vitamin E. Vrlo je značajan i sadržaj mineralnih tvari, naročito kalija. Odlikuje se i bogatim sadržajem željeza, magnezija, fosfora i sumpora, zatim sadrži flavonide, tanin, voćne LJEŠNJAK
kiseline i pektine 25%. Sjeme šipka sadrži tragove vitamina C, dekstrin, vanilin, voćne kiseline i oko 9% Jesen je idealna za prikupljanje orašastih plodoulja. U ulju dobivenom iz klice nalazi se 47 mg alfa i ve. Izvrsno je kod njih da se lako spremaju i mogu
beta tokoferola (vitamina E) na 100 grama.
se koristiti u mnogim jelima. Jedan od njih je lješnjak. Lat. Corylus avellana, engl. hazel nuts, filGLOG
berts. Lješnjak je na latinskom i engleskom jeziku
dobio ime po korijenima riječi koje u prijevodu
Glog je biljka koja načešće ima oblik grmova osred- znače kapica, kaciga. To su izrazi koji vjerodonje veličine ili pak manjeg drveća. Većinom relativ- stojno oslikavaju izgled tog ploda u prirodnom
no velik broj cvjetova ove biljke nalazi se na vrhovi- obliku, na stablu, oklopljenog svojom “kapicom”.
ma grančica. Za ovu biljku karakteristično je i trnje Dugo je vremena poznat i korišten je ne samo za
koje ju cijelu pokriva. Što se listova tiče, oni su sa hranu, već i u različitim ritualima i slavljima. Tako
gornje strane tamnozeleni, a sa donje svijetlozeleni, je često predstavljao simbol plodnosti i koristio se pri
te imaju kratku peteljku.
svadbenim svečanostima.
28
Besplatan primjerak
BOLJI ŽIVOT
Iako je stablo lješnjaka rašireno diljem sjeverne Euro- načina koji će naše deserte, uglavnom učiniti ukupe, u komercijalne svrhe ga proizvode samo 4 zemlje, snijima i dražima, a njegova je aroma naročito prei to u sasvim drugim krajevima svijeta. U prvom redu poznatljiva ukoliko ga lagano prepečemo.
to je Turska sa oko 75% svjetske proizvodnje, slijede
Italija, Španjolska i Sjeverna Amerika.
Lješnjak sadrži u svom sastavu značajne količine
esencijalnih masnih kiselina, ali uz njih i potrebne
vitamine i minerale koji spriječavaju njihovu oksidaciju. To su vitamin E kojim je taj plod veoma bogat i vitamin A (što je dosta rijetko među orašastim
plodovima). Ti su vitamini poznati kao antioksidansi, što znači da imaju svojstvo sprječavanja stvaranja
slobodnih radikala, odnosno oksidacije, a samim
time i razvoj raka.
Lješnjak je značajan izvor i nekih vitamina iz B skupine, naročito vitamina B5 i B6. Od minerala spomenut ćemo selen, koji je također poznati antioksidans, te mangan i cink. Što se tiče bjelančevina
njihov sastav je takav da lješnjake treba koristiti u
kombinaciji sa drugim orašastim plodovima, žitaricama ili mahunarkama kako bi se zadovoljile potrebe za svim aminokiselinama. Osim toga, fitosterol iz
ovog ploda, koji se zove sitosterol, snižava kolestreol
u krvi. Taj se ukusan plod može koristiti na mnogo
KESTEN
Kestenov plod je crvenkasto-smeđe boje i glatke
površine. Raste unutar bodljikave košuljice koja se
raspukne u jesen kada plod sazrije. Kesten je namirnica svojstvena mirisa i blagog slatkastog s visokim
udjelom škroba. Kesten je voće sa velikom kaloričnom vrijednošću, veoma slično žitaricama, osobito
suhi kesten. Sadrži dosta vitamina A, B i C, kalija,
bakra, mangana, fosfora, sumpora i natrija. Treba ga
koristiti kod anemije, fizičke i intelektualne iscrpljenosti, kao energetsku podršku kod rasta, a osobito se
preporuča kod rekonvalescenata i osoba koje imaju
proširene vene ili hemoroide. Kesten ima antiseptična i antianemična svojstva i spada u energetski visokovrijedno voće, kao regenerator minerala, a djeluje
i osvježavajuće na organizam. Može se jesti svjež, pečen, kuhan, pržen, kuhan kao pire, a može se koristiti i kao brašno za spravljanje raznih slastica. Treba
ga koristiti samo kada je sasvim zreo, dobro kuhan
ili pečen. Ako ga jedete, onda kesten treba biti jedino
jelo i izbjegavajte kombinacije sa drugom hranom
kako bi se lakše probavio.
Besplatan primjerak
29
BOLJI ŽIVOT Informativna revija za dijabetičare
VRIJEME JE
za zimnicu
S
tigla je jesen i sa sobom donijela svoje zadatke.
Jedan od njih je svakako spremanje zimnice. U
ovom broju otkrivamo vam šta staviti u tegle za
dijabetičare. Koje su to salate koje nam neće podići
šećer. Kako i na koji način ih spremiti. Vaše je samo
da zavrnete rukave, prepustite se receptima i volji.
Sretno!
MARMELADA
muna iz razloga što voće koje nema dovoljno pektina, poput jagoda, trešanja, dinje ili kivija teže se
zgrušava, pa mu je potrebno dodati sok od jabuka,
limuna ili ribizli. U međuvremenu dok se marmelada kuha rastvoriti 2 kesice želatina dr.Oetker, sa
8 kašika hladne vode i ostavite da nabubri. Marmeladu skloniti sa vatre umiješati želatin i promiješati
da se sjedini. Vruće sipati u tegle, zatvoriti ih i okrenuti na poklopac, dok se ne prohlade radi boljeg
vakumiranja.
Breskve izmiksati u blenderu, ne previše sitno da se
ne bi pretvorile u tečnu kašicu, već samo da nema Čuvati na hladnom i tamnom mestu.
krupnih komada. Preručiti u šerpu i dodati im sok
i fruktozu, prema marmeladi koju želite i kuhati uz Sastojci:
mešanje na 2-2.5 oko 10 minuta.
750 g očišćenih nektarina 2 kesice želatina
Ako ne koristite kašasti sok od jagode sa dodatkom prva varijacija: 300 ml soka od jabuka (cijeđenog ili
jabuke, onda dodajte i malo jabukovog soka ili li- bez dodatog šećera) 1 kašika fruktoze
30
Besplatan primjerak
BOLJI ŽIVOT
druga varijacija: 300 ml soka od narandže sa pulpom bez dodatog šećera 2 kašike fruktoze
treća varijacija: 300 ml gustog soka od jagoda bez
dodatog šećera 1 kašika fruktoze
DŽEM OD ŠLJIVA
Operite zrele šljive, izvadite im koštice i poredajte
zavisno od količine šljiva u odgovarajući sud (tepsiju, pleh, šerpu...) koja može stati u vašu rernu.
Uključite rernu na 250 stepeni i pecite oko 20 min.
zatim smanjite na 150 stepeni. Malo odškrinite rernu kako bi izlazila para. Nastavite da pečete dok ne
počne da se zgušnjava, ali nemojte predugo jer će se
džem prilikom hlađenja dodatno zgusnuti.
Vruć džem sipajte u dobro oprane i u rerni zagrijane
tegle, zatvorite ih original poklopcem i uvijte u ćebe
da se postepeno hlade. Drugi način je da otvorene
tegle stavite u vruću rernu, isključite je i tako ostavite dok se ne uhvati korica, pa ih tek tada zatvorite i
smjestite sa ostalom zimnicom.
Sastojci: količina šljiva po želji
SOK OD PARADAJZA
Paradajz kao lijek do sada je pokazao najbolje rezultate u vidu soka od paradajza. Ljekovita svojstva
ovog napitka ogledaju se u tome da: reguliše metabolizam, jača otpornost organizma, izbacuje suvišnu
tečnost iz organizma, snižava krvni pritisak (ukoliko
se ne posoli), popravlja krvnu sliku (djeluje protiv
malokrvnosti), reguliše varenje, pozitivno djeluje na
bolesti jetre, pankreasa i protiv reume.
Sok od paradajza treba koristiti kod premora jer
okrepljuje i čisti organizam a ujedno tijelo oslobađa od neprijatnih mirisa. Takođe je dobar
prirodni lijek protiv prevremenog starenja, kašlja, plućnih bolesti i bolesti mokraćnih organa.
Naučna istraživanja pokazuju da sok od paradajza
umanjuje sljepljivanje trombocita (spriječava trombozu), pogotovo kod osoba sa dijabetesom tip 2.
Kako je poznato da dijabetičari imaju povećan rizik
od nastanka tromba a ova pojava je najčešći uzročnik infarkta srca i mozga, preporučuje im se upotreba soka od paradajza, samo što pri tom treba i umanjiti unos natrijuma.
Srčani bolesnici bi iz istog razloga trebali upotrebljavati sok od paradajza kao i zbog visokog sadržaja kalijuma. Osim toga ovaj napitak smanjuje loš holesterol i ujedno umanjuje opasnost od njegovog taloženja na krvnim sudovima. Podstiče stvaranje crvenih
krvnih zrnaca i pravilan rad pankreasa pa je koristan
osobama koje pate od anemije i opet dijabetičarima.
Reguliše rad jetre i zuči a u vrelim ljetnim danima
ublažava žeđ i okrepljuje organizam. Kada se sok od
paradajza upotrebljava kao lijek potrebno je dnevno piti najmanje 2 dl sviježe pripremljenog napitka.
Ako je liječenje anemije u pitanju ili nagli gubitak
krvi, potrebno je povećati dnevnu dozu soka. Pored
soka, paradajz pripremljen kao salata, čorba ili drugačiji vid dodatku jelima imat će pozitivan učinak
na organizam. Izuzetak je zeleni paradajz, koji nije
dobar za upotrebu i treba ga izbjegavati.
Besplatan primjerak
31
BOLJI ŽIVOT Informativna revija za dijabetičare
RECEPTI
SA PILEĆIM MESOM
P
iletina je u svijetu vrlo popularna namirnica
zahvaljujući izvrsnom okusu, nutritivnoj
vrijednosti i pripremi na bezbroj načina.
Kao meso, piletina predstavlja primarni izvor
proteina u svijetu, a odlična je zamjena za
crveno meso tijekom cijele godine. Posebno
kod osoba sa dijabetesom tip II ova namirnica
može se koristiti kao zamjena za crveno meso.
U ovom broju donosimo vam neke od recepata sa
piletinom.
Pizza s piletinom
Priprema
Pomiješajte brašno, kvasac i sol. Ulijte vodu i med.
Miješajte dok smjesa postane glatka i bez grudvica. Dodajte pšeničnog brašna i miješajte dok smjesa ne postane glatka. Tijesto izvadite i mijesite na
pobrašnjenoj površini dok ne postane glatko i rastezljivo, oko 3 do 5 minuta. Tijesto zamotajte u foliju i ostavite da odstoji 15 minuta prije korištenja.
Zagrijte pećnicu na 230 °C. Pomiješajte kuhanu piletinu, umak za pizzu i luk. Tijesto pažljivo razvaljajte u oblik pizze i prenesite na papir za pečenje.
Premažite ga maslinovim uljem, rasporedite piletinu
te pospite origanom i bosiljkom. Poslažite gljive i
mozzarella sir te pospite parmezanom. Stavite
u pećnicu i pecite oko 15 minuta.
Nadjev
3/4 šoljice brašna
2.5 kašičice kvasca
1/4 kašičice soli
1/2 šoljice hladne vode
2 kašičice meda
1/2 šoljice cjelovitog
pšeničnog brašna
32
Besplatan primjerak
Tijesto
1 kašičice origana
1/2 kašičice bosiljka
250g kuhanih i nasjeckanih pilećih prsa
1/2 šoljice umaka za pizzu
2 kašičice nasjeckanog luka
3 svježe, tanko nasjeckane gljive
1 kašičica svježe naribanog parmezana
1/4 šoljice nasjeckanog mozzarella sira
BOLJI ŽIVOT
Pileći fajitas
Pecite 3 do 4 minute.U međuvremenu, zamotajte tortilje u foliju i stavite ispod lima za pečenje u
pećnicu. Tanko narežite piletinu. Ispunite svaku tortilju piletinom, lukom, zelenom salatom i kriškama
paradajza. Dodajte umak od jogurta i zamotane tortilje poslužite odmah.
Potrebno
Priprema
Prethodno zagrijte pećnicu. Stavite pileća prsa u plitku posudu i pospite sokom od limete, solju i paprom.
Neka se marinira na sobnoj temperaturi 10 minuta.
Pomiješajte jogurt, kiselo vrhnje, peršin, jalapeno
papriku i kumin u maloj zdjeli. Posolite i stavite na
stranu. Stavite piletinu i luk na lagano nauljen lim
za pečenje i pecite 3 do 4 minute na 180º. Okrenite
piletinu i pospite s malo luka.
225g pilećih prsa bez kostiju
2
kašičica soka od limete
sol i papar
2
kašičice niskomasnog jogurta
2
kašičice kiselog vrhnja s manje masnoće
1
kašičice nasjeckanog svježeg peršina
1
kašičica mljevene jalapeno paprike
1 / 8 čajna kašičica mljevenog kumina
1
tanko narezana glavica luka
4
tortilje od cjelovitog pšeničnog brašna
1
šoljica isjeckane salate
1
narezan paradajz
Pileća juha s rezancima
Priprema
Piletinu kuhajte u lagano posoljenoj vodi 10 do 12
minuta. Juhu prokuhajte i dodajte mrkvu, celer,
đumbir i češnjak. Kuhajte na srednje jakoj vatri dok
povrće ne omekša, oko 20 minuta. Dodajte tjesteninu
i piletinu. Kuhajte 8 do 10 minuta. Umiješajte kopar i
sok od limuna.
Potrebno
10
3
1
3
6
3
4
3
1
šoljica pileće juhe
srednje mrkve izrezane na kockice
veliki celer izrezan na kockice
kašičice đumbira u prahu
nasjeckanih češanja češnjaka
šoljice rezanaca
šoljice kuhanih sjeckanih pilećih prsa
kašičice nasjeckanog svježeg kopra
kašičica soka od limuna
Besplatan primjerak
33
BOLJI ŽIVOT Informativna revija za dijabetičare
SMIJEH JE
O smijehu
LIJEK
S
mij se jer te osmijeh čini otpornijim na Jedan od najpoznatijih američkih komičara, Groucho
bolesti. Za njega kažu da je najbolji lijek i na- Marx je rekao:
jbolje sredstvo protiv problema u životu. Besplatan je, dostupan svima, uvijek i svugdje.
Smijeh je vještina koja se da uvježbati, a služi
za ostvarenje zdravlja, dobrih međuljudskih
odnosa, blagostanja, ljepote itd.
Smijeh je umijeće.
Smijeh je najmoćnija navika na svijetu.
Smijeh je lijek.
Smijeh je sredstvo protiv nedaća.
Smijeh je običaj, praksa, vježba.
Smijeh je ispušni ili sigurnosni ventil naše duše
Smijeh je stvar odluke.
Kaže se da je dan u kojem se nismo nasmijali
promašeni dan. I to je istina jer su osmjesi i smijeh
najbolje sredstvo za liječenje, oporavak, prevenciju,
postignuća, privlačenje suprotnog spola i prijatelja,
za prosperitet, uljepšavanje ... za uspjeh u bilo čemu.
Što se više smiješ to ćeš manje obolijevati. Smijanje
izlučuje hormone koji nas čuvaju od štetnih nametnika u organizmu. Smijanje jača naš imunitet/odbrambeni sistem tijela, pa kad nas napadnu vanjski
štetni utjecaji kao što su virusi, bakterije, klimatske
nepogode i slično otporniji smo na njih i možemo
se uspješno prirodno obraniti.
Moraš ismijati svaku svoju bolest, jer tvoj
oporavak ovisi o tome.
34
Besplatan primjerak
“Klaun je poput aspirina,
samo što je duplo brži.”
BOLJI ŽIVOT
Smijanje je instantni “prekidač” za stres. Kad se
smijemo naše tijelo oslobađa hormone za dobro
osjećanje, dok je izlučivanje hormona stresa, kortizola, smanjeno.
Smijeh unosi više kisika u organizam, poboljšava
cirkulaciju, smanjuje krvni tlak, odlična je vježba
za srce, jača imunološki i probavni sistem. Nekoliko
istraživanja pokazalo je da gledanje samo 30 ili 60
minuta video komedija je dovoljno da poveća razine imunoglobulina A u slini i krvi. Imunoglobulin
A je dio imunološkog sistema koji služi da nas štiti
od bakteriološke infekcije i problema gornjeg dišnog
sastava, poput prehlade i gripe. Smijeh također
povećava razinu tvari koja se na engleskom zove
Complement 3, koja pomaže antitijelima proći kroz
oštećene ili inficirane stanice, kako bi ih uništili.
Smijeh ublažava bronhitis i astmu - poboljšava kapacitet pluća i razinu kisika u krvi. Smijeh je unutarnji
jogging - stimulira unutarnje organe pojačavajući
dotok krvi i povećavajući njihovu učinkovitost. To
je naročito dobro za pravilnu pokretljivost utrobe/
crijeva. Deset minuta pravog trbušnog smijanja ima
anestetički učinak.
Dobar smijeh opušta napete mišiće i povećava
lučenje endorfina u mozgu, što su dva tjelesna
prirodna otklanjivača boli. Norman Cousins je privukao pažnju medicinske zajednice na moć humora
za smanjivanje boli u svojoj knjizi “Anatomija bolesti
‘. Njega je bolest kičme dovela u stanje gotovo konstantne boli. Ali je ubrzo otkrio, dok god bi gledao humoristične filmove pri čemu bi se glasno
smijao (belly laughter) njegova bol bi skroz
popustila. U svojoj posljednjoj knjizi,
“Head First: The Biology of Hope”, istaknuo je da 10 minuta trbušnog
smijanja bi mu donijela dva sata
bezbolnog spavanja. Više stotina
studija su dokumentirale da humor ima moć umanjiti bol kod
velikog broja pacijenata.
dijafragma, trbušni, međurebarni, pomoćni dišni,
mišići lica, a povremeno i mišići ruku, nogu i leđa.
Smijeh stimulira srce i cirkulaciju krvi te je ekvivalent
bilo koje druge standardne aerobne tjelovježbe. Jeste
li znali, smijući se od srca 100 puta dnevno daje iste
rezultate kao 20 minuta kardio vježbi!
Jedna minuta smijanja je jednaka 10 minuta na spravi
za veslanje ili 15 minuta na sobnom biciklu. Smijanje
vježba trbušne mišiće i pomaže u poboljšanju tonusa
mišića. Smijeh potiče i rast jer djeluje na lučenje hormona rasta, pa je dobro djecu što više nasmijavati
i pustiti da se izludiraju od smijeha. Namirnicama
hranimo svoje tijelo, a smijehom hranimo svoju
dušu - samo ona duša koja je “uhranjena” može potpuno upravljati svojim životom. Zna se da su većina
bolesti psihosomatske. Smijanjem utječemo ne samo
na fiziološke nego i na psihosomatske promjene koje
sprjećavaju bolesti i doprinose ozdravljenju.
Nasmijanost nas čini ljepšima.
Osim što smijeh čini lice ljepšim od ozbiljnog ili
namrštenog, smijeh je i sredstvo protiv starenja,
njeguje kožu i daje joj sjaj.
“Smijeh je ukras lica”Talidari
“Smijeh je moj omiljen
sport.”- Talidari
Ne voliš vježbati ni trenirati?
Nema problema. Smij se umjesto
toga. Tokom smijanja su aktivne
brojne mišićne skupine:
Besplatan primjerak
35
BOLJI ŽIVOT Informativna revija za dijabetičare
Smijeh zateže mišiće na licu - prirodni face-lift. Jeste
li kad vidjeli nasmijano lice koje nije bilo lijepo?
“Smij se, smij! To ti dobro stoji.”
Nasmiješi se - to povećava vrijednost tvome licu.
Otuđenost - koja je sve više prisutna u životu modernog čovjeka, uz pomoć smijeha i osmijeha nestaje, pa makar samo na kratko. Smijeh je univerzalni
jezik koji nas sve povezuje, i odstranjuje lažni osjećaj
odvojenosti i različitosti.
Ono što čini (o)smijeh toliko popularnim i željenim
je njegova moć da spaja ljude. Osim toga, smijeh
je ono što nas razdvaja od životinja i drugih živih
bića, koja se ne mogu smijati. To je ono što nas
čini nadmoćnijima, između ostalog. Smijanje pokazuje ljudskost. To je značajka rezervirana samo
za čovječanstvo. Oni koji se ne smiju dovoljno ne
iskorištavaju svoj puni potencijal kao ljudi.
Svađe - smijeh premošćuje svaki jaz među ljudima, a
posvađane zbližuje. Sredstvo je smanjivanja napetosti među ljudima.
Kad se smiješ, pokazuješ svoju humanost
“Nitko nije tako bogat ili slavan da bi se mogao
odreći smijeha; niti toliko siromašan da ga ne bi
mogao dati”
Edward Reiler
“Smijeh je najkraći put
između dvoje ljudi”Victor Borge
Sigmund Freud, utemeljitelj psihoanalize, također
je prepoznao oslobađajući učinak koji ima humor
kad je znanstveno dokazao da smijeh oslobađa od
agresije, stvara osjećaj ugode, dobre volje, vedrine, optimističnosti i zdravog raspoloženja.
Osim što osnažuje naše vrline i vještine,
osmijeh ima moć da otkloni probleme kao
što su:
Usamljenost - apsolutno je istinita ona
“smij se i cijeli svijet će se smijati s tobom”. Smijeh povezuje ljude i omogućava
drugima da nam priđu. S osmijehom
na licu privlačimo druge. Osmijehom
se probija led. Osmijeh je poput širom
otvorenih vrata koja pozivaju druge da
uđu.
36
Besplatan primjerak
Smijeh sam po sebi neće riješiti tvoje probleme
niti minimizirati njihov značaj, ali će svakako promijeniti tebe - način na koji se odnosiš prema
problematičnim okolnostima, tako da se s njima
možeš nositi iz realnije, pozitivnije perspektive.
Zato osmijeh na
lice i budite sretni i
učinite druge vašim
osmijehom sretnima!!!
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
12
File Size
2 375 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content