close

Вход

Log in using OpenID

3. listopad - hkc.com.au

embedDownload
HRVATSKI KATOLIČKI CENTAR CANBERRA
CANBERRA--QUEANBEYAN
St Augustine’s Church FARRER ACT 2607; 262 Beasley Street
(PO Box 84: Farrer ACT 2607) Tel. 62862280; Fax 62869580
E-mail:[email protected]
PA S T O R A L N I L I S T
03 . 10. 2010. — 10. 10. 2010.
27. nedjelja kroz godinu - C
MISNE INTENCIJE (03.10.2010.—10.10.2010.)
03.10.2010. Farrer 10.30am
+Jela +Viktorija Colić p.n. Jagode Frkić
+Dragica Liker p.n. kćeri Ljubice i Antonije s ob.
04.10.2010. Farrer 6.30pm Sv. Franjo Asiški
10.10.2010. Farrer 10.30am ( MLADA NEDJELJA )
+Denis Ostojić p.n. Roditelja
+Stjepan +Mara +Draga Lauc +Kata +Vinko Vrkić
p.n. Ljube Lauc s ob.
Pokoj vječni daruj im Gospodine!
I svjetlost vječna neka im svijetli.
Počivali u miru Boţijem. Amen!
LITURGIJSKI KALENDAR KROZ TJEDAN (Farrer
(Farrer))
PON
04.10.
6.30pm
Sv. Franjo Asiški
UTO
05.10.
Mile, Miljenko, Drago, Tihomir
SRI
06.10.
ČET
07.10.
PET
08.10.
9.30am
SUB
09.10.
6.30pm
NED
10.10.
10.30am
Sv, Bruno ( Zdenko )
ZA STARIJE I BOLESNE
( n akon razgovor, kava ,čaj itd. )
Časoslov za puk Božji—
Bl. Djevica Marija od krunice
Sv, Feliks ( Srećko )
Za MLADE I DJECU
Sv. Dionizije i mučenici
28. nedjelja kroz godinu - Farrer 10.30a
Mlada nedjelja ( B lagoslov s Presvetim )
Prijevni psalam: Ps 95
O da danas glas Gospodnji poslušate,
ne budite srca tvrda!
DoĎite, kličimo Gospodinu,
uzvikujmo Hridi, Spasitelju svome!
Pred lice mu stupimo s hvalama,
kličimo mu u pjesmama!
DoĎite, prignimo koljena i padnimo nice,
poklonimo se Gospodinu koji nas stvori!
Jer on je Bog naš,
a mi narod paše njegove, ovce što on ih čuva.
O, da danas glas mu poslušate:
"Ne budite srca tvrda kao u Meribi,
kao u dan Mase u pustinji
gdje me iskušavahu očevi vaši
iskušavahu me premda vidješe djela moja."
Liturgijska čitanja - godina C
Čitači: Monika Spelić i Grozdana Barišić
Prvo čitanje: (Hab 1, 2-3; 2-4)
Čitanje Knjige proroka Habakuka
Dokle ću, Gospodine, zapomagati, a da ti ne čuješ? Vikati k tebi "Nasilje!" a da
ti ne spasiš? Zašto puštaš da gledam nepravdu, zašto gledaš ugnjetavanje?
Pljačka je i nasilje preda mnom. Raspra je, razmirica bjesni!" Tada Gospodin
odgovori i reče: "Zapiši viĎenje, ureţi ga na pločice, da ga čitač lako čita. Jer
ovo je viĎenje za svoje vrijeme: ispunjenju teţi, ne vara; ako stiţe polako,
čekaj, jer odista će doći i neće zakasniti! Gle: propasdt će onaj čija duša nije
pravedna, a pravednik će od svoje vjere ţivjeti."
Riječ Gospodnja.
Drugo čitanje: (2 Tim 1, 6-8. 13-14 )
Čitanje Druge poslanice svetoga Pavla apostola Timoteju
Predragi!
Podsjećam te: raspiruj milosni dar Boţji koji je u tebi po polaganju mojih ruku.
Jer nije nam Bog dao duha bojaţljivosti, nego snage, ljubavi i razbora. Ne stidi
se stoga svjedočanstva za Gospodina našega, ni mene, suţnja njegova. Nego
zlopati sezajedno sa mnom za evanĎelje, po snazi Boţjoj. Uzorom neka ti budu
zdrave riječi koje si od mene čuo u vjeri i ljubavi u Kristu Isusu. Lijepi poklad
čuvaj po Duhu Svetom koji prebiva u nama.
Riječ Gospodnja.
Riječ Gospodnja ostaje dovijeka; ta pak riječ
jest EvanĎelje koje vam je naviješteno.
ALELUJA:
Evanđelje: (Lk 17, 5-10)
Čitanje svetog EvanĎelja po Luki
U ono vrijeme: Apostoli zamole Gospodina: "Umnoţi nam vjeru!" Gospodin im
odvrati: "Da imate vjere koliko je zrno gorušičino, rekli biste ovom dudu: "Iščupaj
se s korijenom i presadi se u more" I on bi vas poslušao."
"Tko će to od vas reći sluzi svomu, oraču ili pastiru, koji se vrati s polja: "DoĎi
brzo i sjedni za stol?" Neće li mu naprotiv reći: "Pripravi što ću večerati pa se
pripaši i posluţuj mi dok jedem i pijem; potom ćeš ti jesti i piti?" Zar duguje
zahvalnost sluzi jer je izvršio što mu je nareĎeno? Tako i vi: kad izvršite sve što
vam je nareĎeno, recite: "Sluge smo beskorisne! Učinismo što smo bili duţni
učiniti"
Riječ Gospodnja.
Meditacija: Samotnički život
SAMOTNIČKI ŢIVOT
U zabitnom selu jedne daleke zemlje rodilo se muško dijete.
Odrastao je u drugom selu, izučio ondje stolarski zanat i radio do svoje
tridesete godine. Nakon toga tri je godine proveo kao putujući propovjednik.
Nije napisao nijednu knjigu.
Nije nikada obavljao javnu duţnost.
Nije imao vlastiti dom ni obitelj.
Nije pohaĎao vjerske škole.
Od svoga rodnog mjesta nije se udaljavao
više od tristo kilometara.
Nikada nije postigao javno priznanje kao
znak općepriznatog uspjeha.
Glavno uporište njegove vjerodostojnistio bio
je on sam.
Imao je trideset i tri godine kad mu se javno
mnijenje otvoreno suprotstavilo.
Prijatelji su ga napustili, prodan je svojim protivnicima, nepravedno osuĎen,
pribijen na kriţ izmeĎu dvojice razbojnika.
Dok je umirao, krvnici su kockom dijelili njegovu odjeću, jedino što je
posjedovao za zemaljskog ţivota.
Pokopan je u grobnicu koju mu je prijatelj dragovoljno ustupio.
Dva dana nakon pokopa, grob mu je bio prazan.
Od tada je prošlo dvadeset vjekova, danas je središnji lik čovječanstva.
Ovaj samotnički ţivot promijenio je više ljudi nego sve vojske svijeta, sva
brodovlja, svi parlamenti, svi kraljevi, svi mislioci i svi znanstvenici zajedno.
Vjerom kroz život
Zaboravlja se da je kršćanska vjera otvaranje Boţjoj poruci koja je najcjelovitije
objavljena kroz osobu Isusa iz Nazareta. Tko doţivi duboko osobno iskustvo kako kroz
tu osobu govori sam Bog, taj će dati svoj pristanak, svoju vjeru kao odgovor na pitanja o
smislu postojanja, tijeka ljudske povijesti i suradnje za izgradnju novoga, čovječnijega i
bogolikijeg svijeta. Takav vjernik ţivjeti će od vjere, premda ne zna sve. Takva vjera nije
iracionalna ni iluzorna, jer ima temelj u povijesnoj osobi Isusa Krista.
Web stranica www.hkc.com.au naših misija posebno Canberra - Queanbeyan. OTVORITE I POGLEDAJTE!
HVALA SVIM DOBROČINITELJIMAkoji na bilo koji način pomažu duhovni –materijalni rast naše misije Canberra.
Sv. Franjo Asiški
Crkvu očistile:
Non solum sibi vivere sed et aliis proficere.
Crkvu čiste:
Jelena Bručić
Anka Barać (grupa 9)
Cvita Bodruţić
Marija Jozanović (grupa 1)
Darovi
26. nedjelja k.g. (crkvena) $ 270
CRKVA
Darovi:
40. obljetnica misije
kip bl. Alojzija Stepinca
Radili:
Jozo i Iva Soldo 200, Slavica Moguš 100, Joso i Vana Henjak 200,
Jozo i Mirjana Glavinić 1000, Milan i Marija Jugović 100, Luka i Marija Parancin 150
Paško i Marija Vidaić 300, Mile i Miranda Čirjak 400 Štef i Nevenka Kesak 500
Ivan Anjelić 1000
Ante Cvitanović, Ivica Tomičić, Slavko Črep, M.K. i dr.
ŢUPNE OBAVIJESTI (26.09.2010.—03.10.2010.)
Zbor “Sv. Cecilija”
proba pjevanja
ponedjeljkom
6.30 pm
13.02.2011.
( Farrer 10.3am)
40. obljetnica misije
Biskup Mark Coleridge,
blagoslov kipa
bl. Alojzija Stepinca
(1.40cm x 30cm).
Kip , troškovi transporta,
postavljanje postolja,
ugraviranje teksta,
umjetna trava, monografija
misije itd. - oko $ 45 000.
Skupili $ 26 876
26. nedjelja kroz godinu - C
Molimo za naše bolesnike koji se nalaze u
bolnici, ili kod svojih kuća...Nadolazeći
četvrtak sveta Misa će bit za naše
bolesnike, starije i nemoćne u misiji.
Dovezite svoje starije, bolesne na ovu
svetu misu. Hvala!!!
Vjeronauk
za djecu, ministrante,
posebno
KRIZMANIKE
09. 10. 2010.
(subota) 10 am
Mjesec LISTOPAD posvećen je BDM, prije svete Mise krunice,
svećenik moli litanije lauretanske i završnu molitvu, te onda pjevamo
ulaznu pjesmu i nakon toga započinje sveta Misa!
Krunicu moliti, čitati Bibliju, duhovno štivo razmatrati u obitelji za
vrijeme listopadske poboţnosti!!!
10.10. 2010. (Mlada nedjelja, za vrijeme svete Mise
predstvaljanje ovogodišnjih krizmanika i roditelja našoj zajednici.
KRIZMA 28. 11. 2010. (10.30 am Farrer) predvodit će
nadbiskup Canberre Mark Coleridge
Akobogda mislimo izdati knjigu o
misiji (povodom 40. obljetnice) te
potrebne su nam fotografije iz
prošlosti i priče o vašem dolasku u
Australiju (Canberru), odnosno iz
ţivota misije. Donesite nam, vratit
ćemo vam fotografije.
Fra Miroslav Mandić 0401 150 590
Dan Nezavisnosti ( pečenje)
Nedjelja 10. listopada 2010 (od 12:30 sati) Hrvatski dom O'Connor
Uprava Australsko-hrvatskog kluba se želi zahvaliti zajednici za dolazak na pečenje prigodom Dana Pobjede i Domovinske Zahvalnosti. I sada imamo čast ponovo Vas pozvati na pečenje za Dan Neovisnosti.
Zbog važnosti ovoga dana , ručak pečenja će biti malo
drukčiji - nego prošlo pečenje. Uključit ćemo juhu s dodatkom , jarećeg i svinjećeg pečenja sa ražnja. Ulaz je samo
$20.oo za odrasle, a djeca do 12.god. još samo $5.oo.
NAJVJERNIJA ODVJETNICE NA BRANIKU STOJ, ČUVAJ NAŠU SVETU VJERU I HRVATSKI DOM!
Author
Document
Category
Без категории
Views
0
File Size
1 952 Кб
Tags
1/--pages
Пожаловаться на содержимое документа