close

Enter

Log in using OpenID

6. Obsluha

embedDownload
www.sensowash.com
CS
DA
ET
FI
HR
LT
LV
NO
Best.-Nr. 53745/06.12.2.2 · We reserve the right to make technical
improvements and design modifications to the products illustrated.
RO
SK
SL
SV
Návod k obsluze
Betjeningsvejledning
Vannipealiste
Käyttöohje
Upute za korištenje
Naudojimo instrukcija
Lietašanas instrukcija
Bruksanvisning
Instrucţiuni de utilizare
Návod na obsluhu
Navodila za uporabo
Bruksanvisning
#610000
#2226090000
#610000
#2125010000
#0920400004
#610000
#2120010001
4
8
9
10
11
12
5
1
6
13
14
15
7
17
16
22
21
2
3
18
19
20
www.sensowash.com
55
CZ
Děkujeme vám za důvěru
Srdečně vám blahopřejeme ke koupi výrobku SensoWash® Starck. Jsme přesvědčeni,
že s tímto moderním výrobkem budete velmi spokojeni, neboť při mytí citlivých partií
těla a péči o ně si každý chce být jistý, že se to děje šetrným způsobem.
Při vývoji výrobků SensoWash® kladla společnost Duravit zvláštní důraz na bezpečnost funkcí:
Teplotní čidla pro vodu, přípravu teplé vody a jednotku sušení vzduchem nabízí
rovnou trojnásobnou ochranu. Také elektronika je maximálně zabezpečena, protože
vodotěsně zalitá.
Za účelem zaručení stálé optimální funkce a připravenosti výrobku SensoWash® Starck a zaručení vaší osobní bezpečnosti na vás máme jednu prosbu:
Před prvním uvedením do provozu si pečlivě přečtěte tento návod k obsluze a
dodržujte bezpečnostní pokyny!
Obsah
1. Stručný přehled................................................................................................6
1.1Sedátko........................................................................................................ 6
1.2 Dálkové ovládání........................................................................................... 6
2. Obsah balení..................................................................................................... 7
3. Bezpečnostní upozornění................................................................................. 7
3.1 Použití v souladu s určením.......................................................................... 7
3.2 Okolní podmínky........................................................................................... 8
3.3 Napájení elektrickým proudem..................................................................... 9
3.4 Zásobování vodou........................................................................................10
3.5Baterie.........................................................................................................10
3.6 Poruchy / údržba / upozornění.................................................................... 11
3.7Péče............................................................................................................. 12
4.Likvidace.........................................................................................................12
5. Popis symbolů.................................................................................................13
6.Obsluha.......................................................................................................... 14
6.1. Dálkové ovládání.......................................................................................... 14
Otvírání a zavírání víka a sedátka................................................................ 14
Hýžďová sprcha........................................................................................... 14
Dámská sprcha............................................................................................15
Komfortní sprcha.........................................................................................15
Fén s teplým vzduchem...............................................................................16
Nastavení polohy sprchové trysky................................................................16
Nastavení tlaku vody.................................................................................... 17
Nastavení teploty fénu s teplým vzduchem.................................................. 17
4
CZ
Nastavení teploty sedátka............................................................................18
Nastavení teploty vody.................................................................................18
Nastavení uživatelských profilů...................................................................19
Uživatelský profil 1.......................................................................................19
Uživatelský profil 2......................................................................................19
Nastavení nočního světla............................................................................ 20
Aktivace / deaktivace tichého dolaďování................................................... 20
6.2 Jednotka sedátka......................................................................................... 21
Hýžďová sprcha........................................................................................... 21
Dámská sprcha............................................................................................ 21
Aktivace / deaktivace režimu úspory elektrické energie..............................22
Aktivace / deaktivace režimu Standby.........................................................22
7.Čištění............................................................................................................ 24
Jednotka sedátka.........................................................................................24
Ruční čištění sprchové trysky...................................................................... 25
Automatické čištění sprchové trysky........................................................... 25
Čištění jemného filtru................................................................................. 26
Dálkové ovládání......................................................................................... 26
8. Pomoc v případě problému............................................................................. 27
9. Technické údaje.............................................................................................. 36
5
1. Stručný přehled
1.1 Sedátko1.2 Dálkové ovládání
1 Elektrické ovládání
víka a sedátka
2 Infračervený přijímač
3 Noční světlo:
osvětlená vnitřní část
4 Hýžďová sprcha (Rear)
5 Dámská sprcha
6 Power
7 Vyhřívání sedátka
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Infračervený vysílač
Otevření víka
Otevření víka a sedátka
Zavření víka a sedátka
Stop
Hýžďová sprcha
Komfortní sprcha
Dámská sprcha
Fén s teplým vzduchem
Polohování sprchové trysky
Tlak vody
Teplota
Regulace tlaku vody
a teploty
21 Uživatelský profil 1
22 Uživatelský profil 2
6
CZ
2. Obsah balení
•SensoWash® Starck
•Dálkové ovládání vč. držáku, stručných návodů a sady pro ochranu proti krádeži
•Baterie
•Přívodní hadice
•Přípojná trubka ve tvaru T
•Montážní materiál
•Návod k montáži
•Návod k obsluze
•Registrační karty
3. Bezpečnostní upozornění
Všechny podklady uschovejte. Pokud byste SensoWash® Starck někdy předávali třetí
osobě, přiložte k němu laskavě také návod.
3.1 Použití v souladu s určením
Výrobek SensoWash® Starck je určen hlavně pro soukromé použití. Použití je omezeno
výhradně na uzavřené místnosti. Jakékoliv jiné použití se považuje za použití v rozporu
s určením.
Za důsledky použití v rozporu s určením společnost Duravit neručí. Obalový materiál a
výrobek SensoWash® Starck nejsou hračky.
7
Děti si nesmějí hrát s plastovými sáčky a obalovým materiálem. Hrozí nebezpečí udušení a zranění, proto materiál bezpečně uschovejte nebo jej řádně ekologicky zlikvidujte.
SensoWash® Starck není určen k použití osobami (včetně dětí) s omezenými fyzickými,
senzorickými nebo duševními schopnostmi nebo bez zkušeností a /nebo bez znalostí,
ledaže by na ně dohlížela osoba odpovědná za jejich bezpečnost nebo by od této osoby
dostaly pokyny, jak se SensoWash® Starck používá. Na děti se musí dohlížet, aby si
s výrobkem SensoWash® Starck nehrály.
3.2 Okolní podmínky
Pokud se SensoWash® Starck přemístí z chladného místa na teplé, může vznikat kondenzovaná vlhkost. Nechejte zařízení několik hodin vypnuté.
SensoWash® Starck se nesmí montovat v místnostech ohrožených mrazem.
Pokojová teplota by měla činit minimálně 4 °C.
Nevystavujte zařízení přímému působení vody. Nestavte ani nepokládejte na SensoWash® Starck otevřené zdroje ohně, svíčky, cigarety apod.
Výrobek by měl být uzemněný, používejte uzemněnou zásuvku 220-240V, 50Hz. Doporučujeme instalaci ochranného zařízení proti chybnému proudu (FI).
8
CZ
3.3 Napájení elektrickým proudem
•Připojujte SensoWash® Starck pouze do zásuvky s předepsanými přípojnými hodnotami. Používejte ochranné zařízení proti chybnému proudu.
•Nezapomeňte, že elektrický kabel ani síťová zástrčka nesmí být poškozeny.
•Elektrický kabel nesmí být přiskřípnutý ani rozmačkaný.
Udržujte kabel dál od horkých povrchů a ostrých hran.
•Úpravy síťové zástrčky nebo elektrického kabelu smí provádět pouze odborník.
•Ujistěte se, že síťová zástrčka je po instalaci přístupná uživateli, a nepoužívejte prodlužovací kabely bez správného uzemnění.
•Položte kabel tak, aby se přes něj nemohlo klopýtnout.
•Za účelem vytažení síťové zástrčky ze zásuvky tahejte vždy za zástrčku, nikdy za
kabel.
•Nikdy se síťové zástrčky nedotýkejte mokrýma rukama.
•Za účelem úplného odpojení výrobku SensoWash® Starck od sítě vytáhněte síťovou
zástrčku.
•Pokud by přesto došlo k poškození elektrického kabelu nebo síťové zástrčky, výměnu nikdy neprovádějte sami. Výměnu smí provádět pouze vyškolený a autorizovaný
odborník.
•Nevystavujte SensoWash® Starck přímému působení vody.
•Nepoužívejte výrobek, pokud řádně nefunguje. Okamžitě jej odpojte od sítě. Zavřete uzavírací ventil vody, aby došlo k přerušení přívodu vody. Informujte instalatéra
nebo zákaznický servis společnosti Duravit.
9
3.4 Zásobování vodou
Pro zásobování výrobku SensoWash® Starck studenou vodou použijte hlavní vodovodní
řád. Nepoužívejte k zásobování vodou užitkovou ani odpadní vodu, může to vést k poškození pokožky, nemocem nebo zdravotním omezením.
Opatřete výrobek pouze nově dodanými přívodními vodovodními hadicemi, staré hadice by se neměly znovu používat.
Dodržujte místní vyhlášku pro zabránění recirkulaci vody a použijte pro vodní přípojku
výrobku vhodné zařízení pro zabránění recirkulaci vody.
3.5 Baterie
V případě spolknutí mohou být baterie životu nebezpečné. Proto je uchovávejte
mimo dosah malých dětí.
V případě spolknutí baterie okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
•Baterie se nesmí nabíjet, reaktivovat pomocí jiných prostředků, rozebírat, házet do
ohně ani zkratovat.
•Vybité baterie vždy okamžitě vyjměte z dálkového ovládání, jinak mohou vytéct a
způsobit škody.
•Pokud byste dálkové ovládání delší čas nepoužívali, vyjměte baterie.
•Před vložením baterie očistěte baterii a kontakty. Dbejte na správnou polaritu.
•Nevystavujte baterie extrémním podmínkám. Baterie se nesmí pokládat na horké
povrchy a vystavovat přímému slunečnímu záření. Jinak hrozí zvýšené nebezpečí,
že baterie vytečou.
10
CZ
•Pokud by z baterie vytekla kyselina, zabraňte kontaktu s pokožkou, očima a sliznicemi. V případě kontaktu s kyselinou opláchněte postižená místa velkým množstvím čisté vody a okamžitě vyhledejte lékaře.
•Nevkládejte do dálkového ovládání nové a staré baterie současně.
3.6 Poruchy / údržba / upozornění
Zabraňte poškození výrobku nebo chybným funkcím z důvodu
použití v rozporu s určením!
•Když budete čistit jemný filtr (viz 7.2), zavřete uzavírací kohout hlavního vodovodního řádu.
•Netlačte na tlačítka dálkového ovládání a jednotky sedátka přílišnou silou.
•Nestoupejte na výrobek a nepokládejte na víko žádné těžké předměty.
•Netlačte víko dolů přílišnou silou.
•Sprchová tryska by neměla být úmyslně znečistěna, postříkána nebo ucpána.
•Na výrobku SensoWash® Starck se nesmí provádět žádné dodatečné úpravy, manipulace, přídavné instalace nebo pokusy o opravy.
•Neodborné opravy mohou vést k nehodám, škodám a poruchám provozu.
•SensoWash® Starck funguje v plném rozsahu pouze po aktivaci funkce identifikace
sedátka. Nezapomeňte na to při používání, čištění a montáži!
•Po zapnutí provede SensoWash® Starck vlastní test, sprchová tryska vyjede a po
provedení testu opět zajede.
11
3.7 Péče
Viz pokyny pro péči > kapitola 7
4. Likvidace
Obal uschovejte pokud možno až do uplynutí záruční doby. Potom
jej ekologicky zlikvidujte.
SensoWash® Starck se musí – podle legislativy – předat k řádné,
ekologické likvidaci. Plasty a elektronické součásti se musí předat
k opětovnému použití.
Informujte se u vaší příslušné sběrny. Vybité baterie se musí řádně
zlikvidovat. K tomuto účelu jsou v obchodech, které baterie prodávají, a v komunálních sběrnách k dispozici náležitě označené nádoby pro likvidaci baterií.
12
CZ
5. Popis symbolů
Následující výstražné symboly vás upozorní na nebezpečné úkony:

Nebezpečí! V případě vysokého rizika, smrtelných nebezpečí, těžkých zranění

Varování!
V případě středního rizika, těžkých zranění.

Pozor!
V případě nízkého rizika, lehkých zranění
Upozornění!
V případě hmotných škod.
Používají se následující symboly:

>
@
Zde naleznete nějaký tip!
Zde budete vyzváni k provedení nějakého úkonu.
Další informace viz www.Sensowash.com
13
6. Obsluha
6.1 Dálkové ovládání
Otvírání a zavírání víka a sedátka
>> Stiskněte tlačítko „Otevření víka“ < 9 > na dálkovém ovládání.
Uslyšíte potvrzovací tón.
Víko se otevře, sedátko zůstane zavřené.
>> Stiskněte tlačítko „Otevření sedátka a víka“ < 10 > na dálkovém ovládání.
Uslyšíte potvrzovací tón.
Víko a sedátko se otevřou.
>> Stiskněte tlačítko „Zavření sedátka a víka“ < 11 > na dálkovém ovládání.
Uslyšíte potvrzovací tón.
Víko a sedátko se zavřou.

Žádná aktivita sedátka, pokud na něm nesedí uživatel.
Hýžďová sprcha
>> Stiskněte tlačítko „Hýžďová sprcha“ < 13 > na dálkovém ovládání.
Uslyšíte potvrzovací tón.
Sprchová tryska vyjede a stříká proud vody.
>> Stiskněte tlačítko „Stop“ < 14 > na dálkovém ovládání.
Uslyšíte potvrzovací tón.
Sprchová tryska opět zajede a aktuální funkce bude ihned ukončena.
14
CZ

Po 5 minutách se funkce ukončí automaticky. Funkce je k dispozici, pokud na
sedátku sedí uživatel. Pokud uživatel sedátko opustí, funkce se automaticky přeruší.
Dámská sprcha
>> Stiskněte tlačítko „Dámská sprcha“ < 15 > na dálkovém ovládání.
Uslyšíte potvrzovací tón.
Sprchová tryska vyjede a stříká proud vody.
>> Stiskněte tlačítko „Stop“ < 12 > na dálkovém ovládání.
Uslyšíte potvrzovací tón.
Sprchová tryska opět zajede a aktuální funkce bude ihned ukončena.

Po 5 minutách se funkce ukončí automaticky. Funkce je k dispozici, pokud na
sedátku sedí uživatel. Pokud uživatel sedátko opustí, funkce se automaticky přeruší.
Komfortní sprcha
>> Stiskněte tlačítko „Komfortní sprcha“ < 14 > na dálkovém ovládání jednou během
funkce hýžďová sprcha nebo dámská sprcha.
Uslyšíte potvrzovací tón. Funkce „Oscilace“ je aktivována.
Sprchová tryska provádí během této funkce pohyby směrem dopředu a dozadu.
>> Stiskněte podruhé tlačítko „Komfortní sprcha“ < 14 > na dálkovém ovládání během
funkce hýžďová sprcha nebo dámská sprcha.
Uslyšíte potvrzovací tón. Funkce „Pulzování“ je aktivována.
Intenzita proudu se při této funkci zvyšuje a snižuje.
15
>> Stiskněte potřetí tlačítko „Komfortní sprcha“ < 14 > na dálkovém ovládání během
funkce hýžďová sprcha nebo dámská sprcha.
Uslyšíte potvrzovací tón.
Funkce „Oscilace“ a „Pulzování“ jsou aktivovány.
>> Stiskněte počtvrté tlačítko „Komfortní sprcha“ < 15 > na dálkovém ovládání během
funkce hýžďová sprcha nebo dámská sprcha.
Uslyšíte potvrzovací tón.
Funkce jsou nyní deaktivovány, přednastavená funkce je stále aktivní.
Fén s teplým vzduchem
>> Stiskněte tlačítko „Fén s teplým vzduchem“ < 16 > na dálkovém ovládání.
Uslyšíte potvrzovací tón.
Funkce „Fén s teplým vzduchem“ je aktivována.
>> Stiskněte tlačítko „Stop“ < 12 > na dálkovém ovládání.
Uslyšíte potvrzovací tón.
Aktuální funkce bude okamžitě ukončena.

Po 5 minutách se funkce automaticky přeruší. Funkce je k dispozici, pokud na
sedátku sedí uživatel. Pokud uživatel sedátko opustí, funkce se automaticky přeruší.
Nastavení polohy sprchové trysky
>> Stiskněte tlačítko „Nahoru“ nebo „Dolů“ na tlačítku „Polohování sprchové trysky“ <
17 > na dálkovém ovládání.
Uslyšíte potvrzovací tón.
Kontrolka na dálkovém ovládání svítí.
16
CZ
Nyní můžete pomocí tlačítek „Nahoru“ nebo „Dolů“ nastavit vhodnou polohu sprchové trysky.

Polohu sprchové trysky lze individuálně regulovat v 5 stupních.
Nastavení tlaku vody
>> Stiskněte tlačítko „Tlak vody“ < 18 > na dálkovém ovládání.
Uslyšíte potvrzovací tón.
Kontrolka na dálkovém ovládání svítí.
>> Stiskněte tlačítko „+“ nebo „-“ na dálkovém ovládání.
Uslyšíte potvrzovací tón.
Nyní můžete nastavit vhodný tlak vody.

Tlak vody lze individuálně regulovat ve 3 stupních.
Nízký > Střední > Vysoký
Potvrzovací tón uslyšíte pouze během funkce „Hýžďová sprcha“ a „Dámská sprcha“.
Nastavení teploty fénu s teplým vzduchem
>> Držte tlačítko „Výběr teploty“ < 19 > na dálkovém ovládání tak dlouho stisknuté,
dokud nezačne svítit kontrolka u volby „Fén s teplým vzduchem“.
>> Stiskněte tlačítko „+“ nebo „-“ na dálkovém ovládání.
Uslyšíte potvrzovací tón.
Nyní můžete pomocí tlačítek „+“ nebo „-“ nastavit vhodnou teplotu.

Teplotu fénu s teplým vzduchem lze individuálně regulovat v 4 stupních.
Vyp > Nízká > Střední > Vysoká
17
Nastavení teploty sedátka
>> Držte tlačítko „Teplota“ < 19 > na dálkovém ovládání tak dlouho stisknuté, dokud
nezačne svítit kontrolka u volby „Teplota sedátka“.
>> Stiskněte tlačítko „+“ nebo „-“ na dálkovém ovládání.
Uslyšíte potvrzovací tón.
Nyní můžete pomocí tlačítek „+“ nebo „-“ nastavit vhodnou teplotu sedátka.

Teplotu sedátka lze individuálně regulovat v 4 stupních.
Vyp > Nízká > Střední > Vysoká
Nastavení teploty vody
>> Držte tlačítko „Teplota“ < 19 > na dálkovém ovládání tak dlouho stisknuté, dokud
nezačne svítit kontrolka u volby „Teplota vody“.
>> Stiskněte tlačítko „+“ nebo „-“ na dálkovém ovládání.
Uslyšíte potvrzovací tón.
Nyní můžete pomocí tlačítek „+“ nebo „-“ nastavit vhodnou teplotu vody.

18
Teplotu vody lze individuálně regulovat v 4 stupních.
Vyp > Nízká > Střední > Vysoká
CZ
Nastavení uživatelských profilů
Uživatelský profil 1
Nastavte si všechny funkce podle svých osobních preferencí (např. polohu sprchové
trysky, teploty, množství vody atd.).
>> Stiskněte tlačítko „Uživatel 1“ < 21 > na 3 vteřiny.
Uslyšíte potvrzovací tón.
Kontrolky na dálkovém ovládání krátce zablikají.
Vaše nastavení byla uložena.

Všechny své přednastavené funkce budete moci používat, když při příštím použití stisknete tlačítko „Uživatel 1“ < 21 >.
Uživatelský profil 2
Nastavte si všechny funkce podle svých osobních preferencí (např. polohu sprchové
trysky, teploty, množství vody atd.).
>> Stiskněte tlačítko „Uživatel 2“ < 22 > na 3 vteřiny.
Uslyšíte potvrzovací tón.
Kontrolky na dálkovém ovládání krátce zablikají.
Vaše nastavení byla uložena.

Všechny své přednastavené funkce budete moci používat, když při příštím použití stisknete tlačítko „Uživatel 2“ < 22 >.
19
Nastavení nočního světla
Noční světlo je standardně nastaveno na „auto“. V tomto režimu se noční světlo automaticky přizpůsobuje okolnímu světlu. Je-li okolí světlé, je noční světlo vypnuté. Je-li
však okolí tmavé, noční světlo se zapne.
>> Stiskněte tlačítka „Stop“ < 12 > a „Fén s teplým vzduchem“ < 16 > na dálkovém
ovládání.
Uslyšíte potvrzovací tón.
Nyní můžete nastavit režim nočního světla.

Noční světlo lze individuálně regulovat v 3 stupních.
auto > vyp > zap
Aktivace / deaktivace tichého dolaďování
>> Stiskněte současně tlačítka „Stop“ < 12 > a „Dámská sprcha“ < 15 > na dálkovém
ovládání.
Tiché dolaďování je nyní aktivováno.
>> Stiskněte opět současně tlačítka „Stop“ < 12 > a „Dámská sprcha“ < 15 > na dálkovém ovládání.
Tiché dolaďování je nyní deaktivováno.
20
CZ
6.2 Jednotka sedátka
Hýžďová sprcha
>> Stiskněte tlačítko „Hýžďová sprcha“ < 4 > na jednotce sedátka.
Uslyšíte potvrzovací tón.
Sprchová tryska vyjede a stříká proud vody.
>> Stiskněte znovu tlačítko „Hýžďová sprcha“ < 4 > na jednotce sedátka.
Uslyšíte potvrzovací tón.
Spustí se funkce „Oscilace“.
>> Stiskněte znovu tlačítko „Hýžďová sprcha“ < 4 > na jednotce sedátka nebo tlačítko
„Stop“ < 12 > na dálkovém ovládání.
Uslyšíte potvrzovací tón.
Sprchová tryska opět zajede a aktuální funkce bude ihned ukončena.
Po 5 minutách se funkce automaticky přeruší.
Dámská sprcha
>> Stiskněte tlačítko „Dámská sprcha“ < 5 > na jednotce sedátka.
Počkejte na potvrzovací tón.
Sprchová tryska vyjede a stříká proud vody.
>> Stiskněte znovu tlačítko „Dámská sprcha“ < 5 > na jednotce sedátka.
Počkejte na potvrzovací tón. Spustí se funkce „Oscilace“.
>> Stiskněte znovu tlačítko „Dámská sprcha“ < 5 > na jednotce sedátka nebo tlačítko
„Stop“ < 12 > na dálkovém ovládání.
Počkejte na potvrzovací tón.
Sprchová tryska opět zajede a aktuální funkce bude ihned ukončena.
Po 5 minutách se funkce automaticky přeruší.
21
Aktivace / deaktivace režimu úspory elektrické energie
>> Stiskněte krátce (na méně než 2 vteřiny) tlačítko „Power“ < 6 > na jednotce sedátka.
Uslyšíte potvrzovací tón.
SensoWash® Starck přejde do úsporného režimu.
Kontrolka bude svítit zeleně.
>> Stiskněte znovu krátce (na méně než 2 vteřiny) tlačítko „Power“ < 6 > na jednotce
sedátka.
Uslyšíte potvrzovací tón.
SensoWash® Starck přejde opět do normálního režimu.
Kontrolka bude svítit červeně.

Během režimu úspory elektrické energie není aktivní funkce vyhřívání sedátka.
Nastavení teploty sedátka bude udržováno na nejnižším stupni, pokud byla teplota
sedátka předem nastavena.
Aktivace / deaktivace režimu Standby
>> Stiskněte dlouze (na více než 3 vteřiny) tlačítko „Power“ < 6 > na jednotce sedátka.
Uslyšíte potvrzovací tón.
SensoWash® Starck přejde režimu Standby.
>> Stiskněte znovu dlouze (na více než 3 vteřiny) tlačítko „Power“ < 6 > na jednotce
sedátka.
Uslyšíte potvrzovací tón.
SensoWash® Starck přejde opět do normálního režimu.
Kontrolka bude svítit červeně.
22
CZ
Sprchová tryska krátce vyjede a opět zajede.

V režimu Standby jsou všechny funkce zařízení SensoWash® Starck neaktivní.
Nezapomeňte, že během režimu Standby nemůže žádné tlačítko, kromě tlačítka „Power“ < 6 > opět aktivovat SensoWash® Starck.
23
7. Čištění
Jednotka sedátka
Upozornění!
Před zahájením údržby vašeho výrobku SensoWash vytáhněte síťovou zástrčku.
WC sedátko SensoWash® Starck je vyrobeno z ekologických materiálů. Plný, nepórovitý
povrch WC sedátka nabízí nejlepší předpoklady pro optimální hygienu.
Aby vám zařízení SensoWash® Starck dlouho přinášelo radost, měli byste bezpodmínečně dodržovat následující body:
•Pravidelně čistěte armatury včetně závěsů, a to pouze teplou vodou a jemným
čisticím prostředkem.
Následně je dobře dosucha vytřete.
Nepoužívejte žádné abrazivní čisticí prostředky ani čisticí prostředky s obsahem
chlóru a kyselin, protože mohou způsobovat žluté zabarvení nebo odlupování materiálu.
Pro bezproblémové a důkladné čištění se nejlépe hodí přírodní mýdlo nebo jemné a
přírodní, běžné prostředky na mytí nádobí.
Po vyčištění utřete zamlžené části.
•Armatury a závěsy nesmí přijít do styku s prostředky na čištění WC. Při používání
čističů WC laskavě odklopte sedací kruh, resp. víko; sklopte je opět až po úplném
spláchnutí čisticího prostředku ze záchodové mísy, protože výpary čističe by mohly
napadnout její povrch.
24
CZ
Ruční čištění sprchové trysky
>> Stiskněte tlačítka „Stop“ < 13 > a „Hýžďová sprcha“ < 14 > na dálkovém ovládání.
Sprchová tryska vyjede.
K čištění sprchové trysky laskavě použijte měkký hadr, měkkou houbičku nebo malý
kartáč a jemné čisticí prostředky.
>> Stiskněte znovu tlačítka „Stop“ < 13 > a „Hýžďová sprcha“ < 14 >.
Sprchová tryska opět zajede a momentálně aktivní funkce bude ihned ukončena.
>> Stiskněte tlačítko „REAR“ < 5 > na jednotce sedátka.
Sprchová tryska vyjede.
K čištění sprchové trysky laskavě použijte měkký hadr, měkkou houbičku nebo malý
kartáč a jemné čisticí prostředky.
>> Stiskněte znovu tlačítko „REAR“ < 5 > na jednotce sedátka.
Aktuální funkce bude okamžitě ukončena.

Funkce se automaticky ukončí po 5 minutách.
V případě aktivovaného čidla sedátka se funkce ukončí okamžitě.
Automatické čištění sprchové trysky
>> Stiskněte současně tlačítka „Stop“ < 13 > a „Komfortní sprcha“ < 15 > na dálkovém ovládání.
Sprchová tryska provede automatické čištění.
V ukryté poloze bude sprchová tryska opláchnuta vodou.
>> Stiskněte znovu tlačítka „Stop“ < 13 > a „Komfortní sprcha“ < 15 >.
Aktuální funkce bude okamžitě ukončena.
25
Čištění jemného filtru
Abyste se k jemnému filtru dostali, musíte sundat sedátko a odstranit šroub vlevo dole.
Ujistěte se, že během čištění je vypnutá hadice pro zásobování vodou.
Dálkové ovládání
>> Dálkové ovládání čistěte pouze měkkým, eventuálně lehce navlhčeným hadrem.
26
CZ
8. Pomoc v případě problému
Došlo k poruše? Jakmile si položíte tuto otázku, pak si přesně pročtěte tuto kapitolu a
vyzkoušejte níže popsané možnosti řešení. Pokud vaše zařízení ani pak nebude správně fungovat, kontaktujte laskavě váš místní zákaznický servis.
Pozor!
Pokud dochází k úniku vody, zavřete rohový ventil pro přívod vody, aby se přívod
vody přerušil. Současně vytáhněte síťovou zástrčku, aby se přerušilo napájení elektrickým proudem.
Než začnete zjišťovat, jestli má zařízení poruchu, prověřte laskavě následující
body:
1.
Ujistěte se, že je zaručeno napájení elektrickým proudem.
1.1 Nedošlo k výpadku proudu?
1.2 Je síťová zástrčka zastrčená?
1.3 Neaktivoval se ochranný vypínač proti chybnému proudu?
2. Ujistěte se, že je zaručeno zásobování vodou.
2.1 Není přerušeno zásobování vodou?
2.2 Je zavřený rohový ventil pro přívod vody?
27
Pokud se objeví některý z následujících případů, okamžitě přerušte napájení
elektrickým proudem. Poté si pozorně přečtěte kapitolu o diagnostice poruch
funkcí kontrolek a alarmů. Jste si jisti, že pro odstranění problému je nutná pomoc zákaznického servisu na místě?
1. Bzučák vydává trvalý tikající tón.
2. Na zařízení bliká červená, zelená nebo oranžová kontrolka.
3. Opakovaně dochází k aktivaci ochranného vypínače proti chybovému proudu.
Zařízení nefunguje
Problém
Zařízení nefunguje.
28
Možná příčina
Zařízení bylo přepnuto
do režimu Standby.
Řešení
>> Stiskněte dlouze tlačítko „Power“,
abyste se vrátili do normálního
provozního stavu.
CZ
Dálkové ovládání
Problém
Dálkové ovládání
nefunguje.
Dálkové ovládání
nereaguje spolehlivě.
Možná příčina
Řešení
Baterie jsou vybité.
>> Vyměňte baterie.
Baterie jsou chybně
polarizované.
>> Vložte baterie ve správném směru.
Baterie jsou téměř
vybité.
>> Vyměňte baterie.
Zóna vysílání nebo příjmu signálu na dálko>> Odstraňte prach nebo příslušné
vém ovládání je zakryta
předměty.
prachem nebo jinými
předměty.
Dálkové ovládání je
příliš daleko od zaříze>> Používejte dálkové ovládání v platní a nachází se mimo
ném rozsahu.
platný dosah dálkového
ovládání.
29
Hýžďová sprcha/dámská sprcha
Problém
Možná příčina
Řešení
Během přepínání mezi hýžďovou a dámskou sprchou
Sprchová tryska vysprchová tryska zajede a
>> Je to normální.
jíždí pouze pomalu.
vyjede opět až po provedení
automatického čištění.
Sprchovací síla je
příliš slabá.
Množství vody bylo nastaveno na „Nízké“.
>> Pro nastavení množství vody
stiskněte na dálkovém ovládání volbu „Množství vody pro
sprchování“.
Jemné síto na přívodu vody
je ucpané.
>> Vyčistěte jemný filtr.
(viz kapitola 7)
Spojovací matice na hadici
zásobování vodou je uvolně>> Dotáhněte spojovací matici.
ná, na základě čehož uniká
voda.
Voda pro sprchování není dostatečně
teplá.
30
Teplota vody je nastavena
na „Vyp“ nebo „Nízká“.
>> Pro nastavení teploty vody
stiskněte na dálkovém ovládání volbu „Teplota vody“.
CZ
Vodní proud ze
sprchové trysky se
náhle zastaví.
Ze sprchové trysky
nevychází žádný
proud vody.
Po nepřerušeném sprchování po dobu 5 minut se vodní >> Je to normální.
proud vypne.
Pokud se během používání
výrazně změní poloha se>> Opět se posaďte a znovu stiskdátka, není již čidlo sedátka
něte tlačítko hýžďová sprcha/
schopné správně identifikodámská sprcha.
vat lidské tělo.
Neexistuje kontakt mezi
lidským tělem a čidlem
sedátka.
>> Ujistěte se, že se lidské tělo
dotýká čidla sedátka, a poté
funkci proveďte znovu.
Hadice je skřípnutá nebo
zlomená.
>> Zkontrolujte hadici.
Otvor sprchové trysky je
ucpaný/znečištěný.
>> Použijte malý kartáč k vyčištění otvoru sprchové trysky.
Vyhřívané sedátko
Problém
Možná příčina
Řešení
Sedátko není dosta- Teplota sedátka je nastavetečně teplé.
na na „Vyp“ nebo „Nízká“.
>> Nastavte na dálkovém ovládání teplotu sedátka na „Střední“
nebo „Vysoká“.
Teplota sedátka je
příliš vysoká.
>> Nastavte na dálkovém ovládání teplotu sedátka na „Střední“
nebo „Nízká“.
Teplota sedátka je nastavena na „Vysoká“.
31
Funkce fénu
Problém
Možná příčina
Řešení
Teplota fénu není
dostatečně vysoká.
Teplota fénu je nastavena na
>> Nastavte znovu teplotu fénu.
„Vyp“ nebo „Nízká“.
Funkce fénu se
náhle zastaví.
Pokud se během používání
výrazně změní poloha sprchy, není již čidlo zařízení
>> Opět se posaďte a pak ještě
schopné správně identifikojednou proveďte funkci.
vat polohu sezení lidského
těla.
Fén nefunguje.
Na sedátku nikdo nesedí
nebo osoba nesedí na čidlu
sedátka.
>> Posaďte se nebo přizpůsobte svou polohu sezení a pak
funkci znovu proveďte.
Zařízení se možná nachází
v režimu čištění.
>> Vypněte proces čištění, aby
funkce mohla normálně proběhnout.
Komfortní sprcha
Problém
Komfortní sprchu
nelze zapnout
pomocí tlačítek na
zařízení.
32
Možná příčina
Tlačítka zařízení tuto
funkci neposkytují.
Řešení
>> Proveďte tuto funkci pomocí dálkového ovládání.
CZ
Funkce nočního světla
Problém
Možná příčina
Noční světlo je nastavené
na „Vyp“.
Noční světlo nesvítí.
Noční světlo stále
svítí.
Řešení
>> Je možné je nastavit na „režim auto“ nebo režim trvalého
svícení.
Noční světlo se nachází
v „režimu auto“ a k dispo- >> Je to normální.
zici je dostatek světla.
Noční světlo je nastavené
na trvalé svícení.
>> Je možné je nastavit na inteligentní režim.
Noční světlo se nachází
v „režimu auto“ a k dispozici je pouze tlumené
světlo.
>> Je to normální.
33
Funkce ručního čištění sprchové trysky
Problém
Možná příčina
Řešení
Sprchová tryska po více než
Sprchová tryska
5 minutách čištění automa- >> Je to normální.
automaticky zajíždí.
ticky zajede.
Během ručního
čištění vychází ze
sprchové trysky
proud vody.
34
Čidlo je pokryto vodivou
látkou, např. kapkami vody,
>> Vyčistěte povrch čidla sedátka.
vlhkými papírovými utěrkami apod.
CZ
Kontrolky a funkce alarmu
Problém
Možná příčina
Řešení
Bzučák vydává trvaVoda je příliš teplá.
lý tikající tón.
>> Odpojte zařízení od elektrické
sítě, otevřete rohový ventil
pro přívod vody a ujistěte se,
že přívod vody funguje. Opět
zařízení připojte k elektrické
síti.
Na zařízení bliká
červená, zelená
nebo oranžová
kontrolka.
Chybná funkce.
>> Odpojte zařízení od elektrické
sítě a dále je nepoužívejte.
Kontaktujte váš místní autorizovaný zákaznický servis za
účelem údržby zařízení.
Svodový proud je příliš
velký.
>> Odpojte zařízení od elektrické
sítě a dále je nepoužívejte.
Kontaktujte váš místní autorizovaný zákaznický servis za
účelem údržby zařízení.
Opakovaně dochází
k aktivaci ochranného vypínače.
35
9. Technické údaje
Jmenovité napětí
220 - 240 V
Frekvence 50 Hz
Max. příkon 1650 W
Topný výkon
•Průtokový ohřívač •Vyhřívání sedátka
•Fén s teplým vzduchem 1200 W
50 W
220 W
Teplotní rozsah
•Provozní teplota •Teplota vody •Teplota sedátka •Teplota fénu s teplým vzduchem 4 – 40 °C
36 – 40 °C
33 – 37 °C
38 – 55 °C
Tlak vody Druh krytí 0,07 – 0,75 MPa
IP X4,
ochrana proti vodě stříkající ze všech stran
36
DK
Tak for din tillid
Til lykke med købet af SensoWash® Starck. Vi er overbevist om, at du vil blive meget
glad for dette moderne produkt, for det er vigtigt, at rengøring og pleje af følsomme
kropsdele foregår behageligt og skånsomt.
Duravit har lagt særligt vægt på funktionernes sikkerhed ved udviklingen af SensoWash®- produkterne:
Temperatursensorer til vand, varmtvandsproduktion og lufttørringsenheden giver
tredobbelt beskyttelse på én gang. Elektronikken er også sikret optimalt, da den er
støbt og dermed vandtæt.
For altid at yde dig personlig sikkerhed og garantere, at SensoWash® Starck har
optimal funktion og driftssikkerhed, bedes du:
læse denne betjeningsvejledning omhyggeligt igennem før første brug og overholde sikkerhedsanvisningerne i den!
Indhold
1. Kort oversigt..................................................................................................40
1.1 Sæde...........................................................................................................40
1.2 Fjernbetjening.............................................................................................40
2. Kassens indhold.............................................................................................41
3. Sikkerhedsforskrifter....................................................................................41
3.1 Anvendelsesområde....................................................................................41
3.2 Betingelser for omgivelserne.....................................................................42
3.3 Strømforsyning...........................................................................................43
3.4 Vandforsyning.............................................................................................44
3.5 Batterier.....................................................................................................44
3.6 Fejl / vedligeholdelse / anvisninger............................................................45
3.7 Pleje............................................................................................................46
4. Bortskaffelse.................................................................................................46
5. Symbolbeskrivelse.........................................................................................47
6. Betjening........................................................................................................48
6.1. Fjernbetjening.............................................................................................48
Åbning og lukning af sæde og låg...............................................................48
Sædebruser................................................................................................48
Ladybruser..................................................................................................49
Komfortbruser............................................................................................49
Varm luftstrøm............................................................................................50
Indstilling af brusestangens position..........................................................50
Indstilling af vandtryk.................................................................................51
38
DK
Indstilling af temperatur for varm luftstrøm..............................................51
Indstilling af sædetemperaturen................................................................52
Indstilling af vandets temperatur...............................................................52
Indstilling af brugerprofiler........................................................................53
Brugerprofil 1.............................................................................................53
Brugerprofil 2.............................................................................................53
Indstilling af nattelys..................................................................................54
Aktivering / deaktivering af mutefunktion..................................................54
6.2 Sædeenhed.................................................................................................55
Sædebruser................................................................................................55
Ladybruser..................................................................................................55
Aktivering / deaktivering af strømsparemodus...........................................56
Aktivering / deaktivering af standby-modus...............................................56
7. Rengøring......................................................................................................58
Sædeenhed.................................................................................................58
Manuel rengøring af brusestangen.............................................................59
Selvrengøring af brusestangen...................................................................59
Rengøring af mikrofilteret..........................................................................60
Fjernbetjening.............................................................................................60
8. Hjælp i problemtilfælde.................................................................................61
9. Tekniske data.................................................................................................70
39
1. Kort oversigt
1.1 Sæde
1.2 Fjernbetjening
1 Elektrisk aktivering
af låg og sæde
2 Infrarød modtager
3 Nattelys:
Indvendig belysning i kummen
4 Sædebruser (Rear)
5 Ladybruser
6 Power
7 Sædeopvarmning
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Infrarød sender
Åbning af låget
Åbning af sædet og låget
Lukning af sædet og låget
Stop
Sædebruser
Komfortbruser
Ladybruser
Varm luftstrøm
Position for brusestang
Vandtryk
Temperatur
Regulering af vandtrykket
og temperaturen
21 Brugerprofil 1
22 Brugerprofil 2
40
DK
2. Kassens indhold
•SensoWash® Starck
•Fjernbetjening inkl. holder; korte vejledninger og tyveribeskyttelsessæt
•Batterier
•Forsyningsslange
•T-formet tilslutningsrør
•Monteringsmateriale
•Monteringsvejledning
•Betjeningsvejledning
•Registreringskort
3. Sikkerhedsforskrifter
Opbevar alle dokumenterne. Hvis du giver SensoWash® Starck videre, bedes du vedlægge vejledningen.
3.1 Anvendelsesområde
SensoWash® Starck er hovedsageligt beregnet til brug i private hjem. Apparatet må
udelukkende anvendes i lukkede rum. Anden anvendelse betragtes som værende
uden for anvendelsesområdet.
Duravit påtager sig intet ansvar for følgerne af anvendelse uden for anvendelsesområdet. Emballeringsmaterialet og SensoWash® Starck er ikke legetøj for børn.
41
Børn må ikke lege med plastikposer og emballeringsmaterialet, da der er fare for
kvælning og tilskadekomst, så derfor skal materialet opbevares sikkert og bortskaffes miljøvenligt.
SensoWash® Starck er ikke beregnet til at blive brugt af personer (inklusive børn)
med begrænsede fysiske, sensoriske og psykiske egenskaber eller manglende erfaring og / eller manglende viden, medmindre en person, som er ansvarlig for deres
sikkerhed, holder øje med dem, eller de har modtaget anvisninger af denne person i,
hvordan SensoWash® Starck skal bruges. Børn skal være under opsyn, så det sikres,
at de ikke leger med SensoWash® Starck.
3.2 Betingelser for omgivelserne
Hvis SensoWash® Starck transporteres fra et koldt til et varmt sted, kan der dannes
kondensfugtighed. Sluk apparatet, og lad det stå nogle timer.
SensoWash® Starck må ikke monteres i rum, hvor der er risiko for frost.
Rumtemperaturen skal mindst være 4°C.
Udsæt ikke apparatet direkte for vand. Stil eller læg ikke kilder til åben ild, stearinlys, cigaretter og lignende på SensoWash® Starck.
Produktet skal være jordforbundet, brug en jordforbundet stikkontakt 220-240V,
50Hz. Vi anbefaler installation af et fejlstrømsrelæ (HPFI).
42
DK
3.3 Strømforsyning
•Slut kun SensoWash® Starck til en stikkontakt med de foreskrevne tilslutningsværdier. Brug et HPFI-relæ.
•Sørg for, at strømledningen eller strømstikket ikke er beskadiget.
•Strømledningen må ikke komme i klemme eller mases.
Hold ledningen borte fra varme overflader og skarpe kanter.
•Ændring af strømstikket eller strømledningen må kun udføres af en autoriseret
reparatør.
•Kontrollér, at brugeren har adgang til strømstikket efter installationen, og brug
ikke forlængerledning, som ikke er jordforbundet korrekt.
•Læg ledningen, så man ikke kan snuble over den.
•Træk altid i stikket og ikke i ledningen, når strømstikket trækkes ud af stikkontakten.
•Hold aldrig på strømstikket med våde hænder.
•Tag strømstikket ud for at afbryde SensoWash® Starck helt fra nettet.
•Hvis strømledningen eller strømstikket alligevel beskadiges, må du ikke selv
foretage udskiftning. Udskiftningen må kun udføres af en uddannet og autoriseret
reparatør.
•Udsæt ikke SensoWash® Starck for direkte vand.
•Brug ikke produktet, hvis det ikke fungerer korrekt. Afbryd det straks fra nettet. Luk stopventilen for at afbryde vandforsyningen. Kontakt installatøren eller
Duravit-kundeservice.
43
3.4 Vandforsyning
Brug hovedledningen til forsyning af SensoWash® Starck med koldt vand. Brug ikke
industrivand eller spildevand til vandforsyningen, da det kan føre til hudproblemer,
sygdomme eller helbredsproblemer.
Udstyr kun produktet med de nye, medleverede vandforsyningsslanger, de gamle
vandforsyningsslanger må ikke genanvendes.
Overhold de lokale forskrifter for forebyggelse af tilbagestrømningen, og brug velegnede kontraventiler til produktets vandtilslutning.
3.5 Batterier
Batterier kan være livsfarlige, hvis de synkes. Opbevar derfor batterierne, så små
børn ikke kan få fat i dem.
Søg straks lægehjælp, hvis en person sluger et batteri.
•Batterier må ikke oplades, genaktiveres med andre midler, skilles ad, kastes i ild
eller kortsluttes.
•Tag straks de opbrugte batterier ud af fjernbetjeningen, da de kan løbe ud og
dermed forårsage skader.
•Hvis fjernbetjeningen ikke skal bruges i længere tid, skal batterierne tages ud.
•Rengør batteriet og kontakterne, før batteriet sættes i. Hold øje med, at polerne
vender rigtigt.
•Udsæt ikke batterierne for ekstreme betingelser. Batterierne må ikke lægges på
varme overflader og udsættes for direkte sollys. Der er ellers øget fare for, at de
løber ud.
44
DK
•Hvis batterisyren løber ud, skal du undgå kontakt med huden, øjnene og slimhinderne. Skyl stederne, der har været i kontakt med syren, med rent vand, og søg
omgående læge.
•Sæt ikke nye og gamle batterier sammen i fjernbetjeningen.
3.6 Fejl / vedligeholdelse / anvisninger
Undgå produktskader eller fejlfunktioner på grund af forkert
brug!
•Luk stophanen til hovedledningen, når mikrofilteret rengøres (se 7.2).
•Tryk ikke alt for hårdt på fjernbetjeningens og sædeenhedens taster.
•Gå eller stå ikke op på produktet, og stil ikke tunge genstande på låget.
•Pres ikke låget alt for hårdt ned.
•Brusestangen må ikke forsætligt snavses til, sprøjtes på eller stoppes til.
•Der må ikke foretages ændringer, manipulationer, ekstrainstallationer eller forsøg
på reparationer på SensoWash® Starck.
•Forkert udførte reparationer kan føre til ulykker, skader og driftsfejl.
•SensoWash® Starck fungerer kun i fuldt omfang, når sædepladsregistreringen er
aktiveret. Bemærk venligst dette ved brug, rengøring og montering!
•SensoWash® Starck udfører en selvtest efter tilkoblingen, brusestangen kører ud
og tilbage igen efter selvtesten.
45
3.7 Pleje
Se plejeanvisningerne > kapitel 7
4. Bortskaffelse
Opbevar så vidt muligt emballagen, til garantiperioden er udløbet.
Derefter skal den bortskaffes miljøvenligt.
SensoWash® Starck skal – i henhold til loven – afleveres til miljøvenlig bortskaffelse. Kunststoffer og elektroniske dele skal afleveres til genanvendelse.
Indhent oplysninger hos den nærmeste genbrugsplads. Opbrugte
batterier skal bortskaffes korrekt. Til dette formål er der mærkede beholdere til bortskaffelse af batterier i forretningerne, der
sælger batterier, samt på de kommunale genbrugspladser.
46
DK
5. Symbolbeskrivelse
Følgende advarselssymboler advarer dig mod handlinger, der kan være forbundet
med fare.

Fare! Ved høj risiko, livsfare, alvorlige kvæstelser

Advarsel!
Ved mellem risiko, alvorlige kvæstelser

Forsigtig!
Ved lav risiko, lette kvæstelser
Bemærk!
Ved skader på ting
Følgende symboler anvendes:

>
@
Her finder du et godt tip!
Her bliver du opfordret til en handling.
Yderligere informationer se www.Sensowash.com
47
6. Betjening
6.1 Fjernbetjening
Åbning og lukning af sæde og låg
>> Tryk på tasten "Åbn låget" < 9 > på fjernbetjeningen.
Du hører en bekræftelsestone.
Låget åbner sig, sædet er fortsat lukket.
>> Tryk på tasten "Åbn sæde og låg" < 10 > på fjernbetjeningen.
Du hører en bekræftelsestone.
Låget og sædet åbner sig.
>> Tryk på tasten "Luk sæde og låg" < 11 > på fjernbetjeningen.
Du hører en bekræftelsestone.
Låget og sædet lukkes.

Sædet har ingen aktivitet, når der sidder en bruger på det.
Sædebruser
>> Tryk på tasten "Sædebruser" < 13 > på fjernbetjeningen.
Du hører en bekræftelsestone.
Brusestangen kører ud og sprøjter en vandstråle.
>> Tryk på tasten "Stop" < 14 > på fjernbetjeningen.
Du hører en bekræftelsestone.
Brusestangen kører tilbage, og den aktuelle funktion afsluttes straks.
48
DK

Efter 5 minutter afsluttes funktionen automatisk. Funktionen er til rådighed,
hvis der sidder en bruger på sædet. Funktionen afbrydes automatisk, hvis brugeren
forlader sædet.
Ladybruser
>> Tryk på tasten "Ladybruser" < 15 > på fjernbetjeningen.
Du hører en bekræftelsestone.
Brusestangen kører ud og sprøjter en vandstråle.
>> Tryk på tasten "Stop" < 12 > på fjernbetjeningen.
Du hører en bekræftelsestone.
Brusestangen kører tilbage igen, og den aktuelle funktion afsluttes straks.

Efter 5 minutter afsluttes funktionen automatisk. Funktionen er til rådighed,
hvis der sidder en bruger på sædet. Funktionen afbrydes automatisk, hvis brugeren
forlader sædet.
Komfortbruser
>> Tryk på tasten "Komfortbruser" < 14 > på fjernbetjeningen én gang i løbet af
funktionen sæde- eller ladybruser.
Du hører en bekræftelsestone. Funktionen "Oscillering" er aktiveret.
Brusestangen udfører frem- og tilbagekørende bevægelser ved denne funktion.
>> Tryk igen på tasten "Komfortbruser" < 14 > på fjernbetjeningen i løbet af funktionen sæde- eller ladybruser.
Du hører en bekræftelsestone. Funktionen "Pulsering" er aktiveret.
Strålestyrken af- og tiltager ved denne funktion.
49
>> Tryk for tredje gang på tasten "Komfortbruser" < 14 > på fjernbetjeningen i løbet
af funktionen sæde- eller ladybruser.
Du hører en bekræftelsestone.
Funktionerne "Oscillering" og "Pulsering" er aktiveret.
>> Tryk for fjerde gang på tasten "Komfortbruser" < 15 > på fjernbetjeningen i løbet
af funktionen sæde- eller ladybruser.
Du hører en bekræftelsestone.
Nu er funktionerne deaktiveret, og den forindstillede funktion er aktiv.
Varm luftstrøm
>> Tryk på tasten "Varm luftstrøm" < 16 > på fjernbetjeningen.
Du hører en bekræftelsestone.
Funktionen "Varm luftstrøm" er aktiveret.
>> Tryk på tasten "Stop" < 12 > på fjernbetjeningen.
Du hører en bekræftelsestone.
Den aktuelle funktion afsluttes straks.

Efter 5 minutter afbrydes funktionen automatisk. Funktionen er til rådighed,
hvis der sidder en bruger på sædet. Funktionen afbrydes automatisk, hvis brugeren
forlader sædet.
Indstilling af brusestangens position
>> Tryk på tasten "op" eller "ned" for tasten "brusestangsposition" < 17 > på fjernbetjeningen.
Du hører en bekræftelsestone.
Indikatorlampen på fjernbetjeningen lyser.
50
DK
Med tasterne "op" eller "ned" kan du nu indstille den egnede brusestangsposition.

Brusestangens position kan indstilles individuelt på 5 trin.
Indstilling af vandtryk
>> Tryk på tasten "Vandtryk" < 18 > på fjernbetjeningen.
Du hører en bekræftelsestone.
Indikatorlampen på fjernbetjeningen lyser.
>> Tryk på tasten "+" eller "-" på fjernbetjeningen.
Du hører en bekræftelsestone.
Nu kan det indstille det ønskede vandtryk.

Vandtrykket kan indstilles individuelt på 3 trin.
Lavt > Middel > Højt
Du hører kun en bekræftelsestone under funktionen "Sædebruser" og "Ladybruser".
Indstilling af temperatur for varm luftstrøm
>> Tryk på tasten "Temperaturvalg" < 19 > på fjernbetjeningen, indtil indikatorlampen står på "Varm luftstrøm".
>> Tryk på tasten "+" eller "-" på fjernbetjeningen.
Du hører en bekræftelsestone.
Med tasterne "+" eller "-" kan du nu indstille den egnede temperatur.

Temperaturen for den varme luftstrøm kan indstilles individuelt på 4 trin.
Slukket > Lav > Middel > Høj
51
Indstilling af sædetemperaturen
>> Tryk på tasten "Temperatur" < 19 > på fjernbetjeningen, indtil indikatorlampen
står på "Sædetemperatur".
>> Tryk på tasten "+" eller "-" på fjernbetjeningen.
Du hører en bekræftelsestone.
Med tasterne "+" eller "-" kan du nu indstille den egnede sædetemperatur.

Sædetemperaturen kan indstilles individuelt på 4 trin.
Slukket > Lav > Middel > Høj
Indstilling af vandets temperatur
>> Tryk på tasten "Temperatur" < 19 > på fjernbetjeningen, indtil indikatorlampen
står på "Vandtemperatur".
>> Tryk på tasten "+" eller "-" på fjernbetjeningen.
Du hører en bekræftelsestone.
Med tasterne "+" eller "-" kan du nu indstille den egnede vandtemperatur.

Vandtemperaturen kan indstilles individuelt på 4 trin.
Slukket > Lav > Middel > Høj
52
DK
Indstilling af brugerprofiler
Brugerprofil 1
Indstil alle funktioner efter dine personlige ønsker (f.eks. brusestangens position,
temperaturer, vandmængde, etc.).
>> Tryk på tasten "Bruger 1" < 21 > i 3 sekunder.
Du hører en bekræftelsestone.
Indikatorlamperne på fjernbetjeningen blinker kort.
Dine indstillinger er gemt.

Du bruge alle de forindstillede funktioner ved at trykke på tasten "Bruger 1"
< 21 > ved næste brug.
Brugerprofil 2
Indstil alle funktioner efter dine personlige ønsker (f.eks. brusestangens position,
temperaturer, vandmængde, etc.).
>> Tryk på tasten "Bruger 2" < 22 > i 3 sekunder.
Du hører en bekræftelsestone.
Indikatorlamperne på fjernbetjeningen blinker kort.
Dine indstillinger er gemt.

Du bruge alle de forindstillede funktioner ved at trykke på tasten "Bruger 2"
< 22 > ved næste brug.
53
Indstilling af nattelys
Nattelyset er standardmæssigt indstillet på "auto". I denne modus tilpasses nattelyset automatisk efter omgivelsernes lys. Hvis det omgivende lys er lyst, er nattelyset
slukket. Hvis det omgivende lys er mørkt, tændes nattelyset.
>> Tryk på tasterne "Stop" < 12 > og "Varm luftstrøm" < 16 > på fjernbetjeningen.
Du hører en bekræftelsestone.
Nu kan du indstille modus for nattelyset.

Nattelyset kan indstilles individuelt på 3 trin.
auto > slukket > tændt
Aktivering / deaktivering af mutefunktion
>> Tryk på tasterne "Stop" < 12 > og "Ladybruser" < 15 > samtidig på fjernbetjeningen.
Nu er mutefunktionen aktiveret.
>> Tryk igen på tasterne "Stop" < 12 > og "Ladybruser" < 15 > samtidig på fjernbetjeningen.
Nu er mutefunktionen deaktiveret.
54
DK
6.2 Sædeenhed
Sædebruser
>> Tryk på tasten "Sædebruser" < 4 > på sædeenheden.
Du hører en bekræftelsestone.
Brusestangen kører ud og sprøjter en vandstråle.
>> Tryk igen på tasten "Sædebruser" < 4 > på sædeenheden.
Du hører en bekræftelsestone.
Funktionen "Oscillering" starter.
>> Tryk igen på tasten "Sædebruser" < 4 > på sædeenheden eller på tasten "Stop"
< 12 > på fjernbetjeningen.
Du hører en bekræftelsestone.
Brusestangen kører tilbage, og den aktuelle funktion afsluttes straks.
Efter 5 minutter afbrydes funktionen automatisk.
Ladybruser
>> Tryk på tasten "Lady" < 5 > på sædeenheden.
Vent på bekræftelsestonen.
Brusestangen kører ud og sprøjter en vandstråle.
>> Tryk igen på tasten "Lady" < 5 > på sædeenheden.
Vent på bekræftelsestonen. Funktionen "Oscillering" starter.
>> Tryk igen på tasten "Lady" < 5 > på sædeenheden eller på tasten "Stop" < 12 >
på fjernbetjeningen.
Vent på bekræftelsestonen.
Brusestangen kører tilbage, og den aktuelle funktion afsluttes straks.
Efter 5 minutter afbrydes funktionen automatisk.
55
Aktivering / deaktivering af strømsparemodus
>> Tryk kort (mindre end 2 sekunder) på tasten "Power" < 6 > på sædeenheden.
Du hører en bekræftelsestone.
SensoWash® Starck går over på strømsparemodus.
Indikatorlampen bliver grøn.
>> Tryk igen kort (mindre end 2 sekunder) på tasten "Power" < 6 > på sædeenheden.
Du hører en bekræftelsestone.
SensoWash® Starck går over på normal modus igen.
Indikatorlampen bliver rød.

Under strømsparemodus er funktionen sædeopvarmning inaktiv.
Indstillingen for sædetemperaturen holdes på det laveste trin, hvis sædetemperaturen er indstillet tidligere.
Aktivering / deaktivering af standby-modus
>> Tryk længe (længere end 3 sekunder) på tasten "Power" < 6 > på sædeenheden.
Du hører en bekræftelsestone.
SensoWash® Starck går over standby-modus.
>> Tryk igen længe (længere end 3 sekunder) på tasten "Power" < 6 > på sædeenheden.
Du hører en bekræftelsestone.
SensoWash® Starck går over på normal modus igen.
Indikatorlampen bliver rød.
Brusestangen kører kortvarigt ud og tilbage igen.

56
På standby-modus er alle SensoWash® Starck's funktioner inaktive. Bemærk,
DK
at ingen af tasterne bortset fra tasten "Power" < 6 > SensoWash® Starck kan aktiveres igen under standby-modus.
57
7. Rengøring
Sædeenhed
Bemærk!
Tag strømstikket ud, før du begynder at vedligeholde SensoWash.
SensoWash® Starck-toilet-sædet er produceret af miljøvenlige materialer. Toiletsædets lukkede, porefri overflade giver de bedste forudsætninger for optimal hygiejne.
Følgende punkter skal overholdes, for at glæden ved SensoWash® Starck kan vare
længe:
•Rengør regelmæssigt beslagene inklusive hængslerne med varmt vand og et
mildt rengøringsmiddel.
Gnid derefter, til de er tørre.
Brug ikke skurende, klor- eller syreholdige rengøringsmidler, da de kan føre til
gullige misfarvninger eller afskalninger.
Brug helst neutral sæbe eller almindeligt mildt opvaskemiddel, så rengøringen kan
udføres grundigt og uden problemer.
Tør de fugtige steder godt af efter rengøringen.
•Beslagene og hængslerne må ikke komme i kontakt med toilet-rengøringsmidler.
Ved anvendelse af toilet-rensemidler skal sæderingen eller låget klappes op og
først klappes ned igen, når rengøringsmidlet er skyllet helt ud af toiletkummen,
da rengøringsmidlets dampe kan angribe overfladen.
58
DK
Manuel rengøring af brusestangen
>> Tryk på tasterne "Stop" < 13 > og "Sædebruser" < 14 > på fjernbetjeningen.
Brusestangen kører ud.
Brug en blød klud, en blød svamp eller en lille børste med mildt rengøringsmiddel
til rengøring af brusestangen.
>> Tryk på tasterne "Stop" < 13 > og "Sædebruser" < 14 > igen.
Brusestangen kører tilbage, og den aktive funktion afsluttes straks.
>> Tryk på tasten "REAR" < 5 > på sædeenheden.
Brusestangen kører ud.
Brug en blød klud, en blød svamp eller en lille børste med mildt rengøringsmiddel
til rengøring af brusestangen.
>> Tryk igen på tasten "REAR" < 5 > på sædeenheden.
Den aktuelle funktion afsluttes straks.

Funktionen afsluttes automatisk efter 5 minutter.
Funktionen afsluttes straks ved aktiveret sædesensor.
Selvrengøring af brusestangen
>> Tryk på tasterne "Stop" < 13 > og "Komfortbruser" < 15 > samtidig på fjernbetjeningen.
Brusestangen udfører en selvrengøring.
I den skjulte position skylles brusestangen med vand hele vejen rundt.
>> Tryk på tasterne "Stop" < 13 > og "Komfortbruser" < 15 > igen.
Den aktuelle funktion afsluttes straks.
59
Rengøring af mikrofilteret
For at få adgang til mikrofilteret skal sædet tages af, og skruen nederst til venstre
skal fjernes.
Kontrollér, at forsyningsslangen er slukket under rengøringsforløbet.
Fjernbetjening
>> Rengør kun fjernbetjeningen med en blød og eventuelt let fugtet klud.
60
DK
8. Hjælp i problemtilfælde
Er der en fejl? Så snart du har stillet dig dette spørgsmål, bedes du læse dette kapitel
omhyggeligt igennem og prøve de beskrevne løsningsmuligheder. Hvis dit apparat så
stadig ikke fungerer rigtigt, bedes du kontakte den lokale kundeservice.
Obs!
Hvis der foreligger en vandlækage, skal du lukke for hjørneventilen til vandforsyningen, så vandforsyningen afbrydes. Træk samtidig stikket ud for at afbryde
strømforsyningen.
Før du går i gang med at finde ud af, om der er en fejl i apparatet, bedes du kontrollere følgende punkter:
1.
Kontrollér, om strømforsyningen er i orden.
1.1 Er der en strømafbrydelse?
1.2 Er stikket sat i?
1.3 Er HPFI-relæet udløst?
2. Kontrollér, om vandforsyningen er i orden.
2.1 Er vandforsyningen afbrudt?
2.2 Er hjørneventilen til vandforsyningen lukket?
61
Hvis et af de følgende tilfælde forekommer, bedes du straks afbryde strømforsyningen. Læs derefter omhyggeligt om indikatorlampernes og alarmernes
funktioner i kapitlet om fejldiagnoser. Er du sikker på, at du har brug for hjælp
fra den lokale kundeservice for at afhjælpe problemet?
1. Summeren afgiver hele tiden en tikkende tone.
2. En rød, grøn eller orange indikatorlampe blinker på apparatet.
3. HPFI-relæet udløses hele tiden.
Apparatet fungerer ikke
Problem
Apparatet fungerer
ikke.
Mulig årsag
Apparatet er indstillet
på standby-modus.
Løsning
>> Tryk længe på tasten "Power" for
at vende tilbage til den normale
driftstilstand.
Fjernbetjening
Problem
Fjernbetjeningen
fungerer ikke.
62
Mulig årsag
Løsning
Batterierne er tomme.
>> Skift batterierne.
Batteriernes poler
vender forkert.
>> Sæt batterierne ind, så de vender
rigjtigt.
DK
Fjernbetjeningen
reagerer ikke, som
den skal.
Batterierne er næsten
tomme.
>> Skift batterierne.
Fjernbetjeningens signalsende- eller modtagezone er dækket
med støv eller andre
genstande.
>> Fjern støvet eller genstandene.
Fjernbetjeningen er for
langt væk fra apparatet
>> Brug fjernbetjeningen inden for
og er uden for fjerndet gyldige område.
betjeningens gyldige
område.
Sædebruser/ladybruser
Problem
Mulig årsag
Løsning
Under skift mellem sædebruser og ladybruser
Brusestangen kører
kører brusestangen tilbage >> Det er normalt.
langsomt ud.
og kører så frem igen, når
selvrengøringen er udført.
63
Brusevandsmængden er
indstillet på "Lav".
>> Tryk på "Brusevandsmængde"
på fjernbetjeningen for at
indstille vandmængden.
Brusekraften er for Filtersien i vandforsyningen >> Rengør filtersien.
svag.
er tilstoppet.
(se kapitel 7)
Forbindelsesmøtrikken på
vandforsyningens slange er >> Stram forbindelsesmøtrikken.
løs, og der løber vand ud.
Brusevandets
temperatur er ikke
varm nok.
Vandtemperaturen er
>> Tryk på "Vandtemperatur" på
indstillet på "Slukket" eller
fjernbetjeningen for at ind"Lav".
stille vandtemperaturen.
Efter et uafbrudt bruseforløb på mere end 5 minutter >> Det er normalt.
stopper vandstrålen.
Vandstrålen fra
brusestangen stop- Hvis sædepositionen har
ændret sig meget under
>> Sæt dig ned igen, og tryk én
per pludselig.
brug, registrerer sædesengang på tasten Sædebruser/
soren ikke længere persoLadybruser.
nens krop rigtigt.
64
DK
Der kommer ingen
vandstråle ud af
brusestangen.
Der er ingen kontakt mellem personens krop og
sædesensoren.
>> Sørg for, at personens krop
rører ved sædesensoren, og
udfør derefter funktionen
igen.
Slangen er mast eller
knækket.
>> Undersøg slangen.
Brusestangens åbning er
tilstoppet/snavset.
>> Brug en lille børste til at rengøre brusestangens åbning
med.
Opvarmeligt sæde
Problem
Sædet er ikke
varmt nok.
Mulig årsag
Løsning
Sædetemperaturen er
>> Indstil sædetemperaturen på
indstillet på "Slukket" eller
"Middel" eller "Høj" på fjern"Lav".
betjeningen.
Sædetemperaturen Sædetemperaturen er inder for høj.
stillet på "Høj".
>> Indstil sædetemperaturen på
"Middel" eller "Lav" på fjernbetjeningen.
65
Luftfunktion
Problem
Mulig årsag
Løsning
Lufttemperaturen
er ikke varmt nok.
Lufttemperaturen er muligvis indstillet på "Slukket" >> Indstil lufttemperaturen igen.
eller "Lav".
Luftfunktionen
stopper pludseligt.
Hvis brusepositionen ændrer sig meget under brug,
kan apparatets sensor ikke
længere registrere personens krop.
Luftfunktionen
fungerer ikke.
66
>> Sæt dig ned igen, og udfør
funktionen én gang til.
Der er ingen, der har sat
>> Sæt dig ned, og tilpas din
sig ned, eller personen sidposition, og udfør så funktioder ikke på sædesensoren.
nen igen.
Muligvis er apparatet i rengøringsmodus.
>> Sluk for rengøringsforløbet,
så funktionen kan foregå
normalt.
DK
Komfortbruser
Problem
Komfortbruseren
kan ikke tændes
med tasterne på
apparatet.
Mulig årsag
Apparatets taster har
ikke denne funktion.
Løsning
>> Udfør denne funktion med fjernbetjeningen.
Nattelys-funktion
Problem
Nattelyset lyser
ikke.
Nattelyset lyser
vedvarende.
Mulig årsag
Løsning
Nattelyset er indstillet på
"Slukket".
>> Kan indstilles på "auto-modus"
eller vedvarende modus.
Nattelyset er i "auto-modus", og der er lys nok.
>> Det er normalt.
Nattelyset er indstillet på
vedvarende lys.
>> Kan indstilles på intelligent
modus.
Nattelyset er i "auto-mo>> Det er normalt.
dus", og det er halvmørkt.
67
Manuel rengøringsfunktion for brusestangen
Problem
Mulig årsag
Løsning
Brusestangen kører autoBrusestangen kører
matisk tilbage efter mere
automatisk tilbage.
end 5 minutters rengøring.
>> Det er normalt.
Under den manuelle rengøring løber
der en vandstråle
ud af brusestangen.
>> Rengør sædesensorens overflade.
68
En strømledende substans
dækker sensoren, f.eks.
vanddråber, fugtige papirservietter og lign.
DK
Indikatorlamper og alarmfunktion
Problem
Mulig årsag
Løsning
Vandet er for varmt.
>> Afbryd forbindelsen til
strømnettet, åbn hjørneventilen til vandforsyningen, og
kontrollér, at vandforsyningen
fungerer. Tænd så igen for
strømforsyningen.
En rød, grøn eller
orange indikatorlampe blinker på
apparatet.
Fejlfunktion.
>> Afbryd forbindelsen til strømnettet, og brug ikke apparatet
længere. Kontakt den lokale
autoriserede kundeservice, så
de kan vedligeholde apparatet.
Afledningsrelæet
udløses hele tiden.
>> Afbryd forbindelsen til strømnettet, og brug ikke apparatet
længere. Kontakt den lokale
Afledningsstrømmen er for
stor.
autoriserede kundeservice, så
de kan vedligeholde apparatet.
Summeren afgiver
hele tiden en tikkende tone.
69
9. Tekniske data
Netspænding Frekvens Maks. strømforbrug 220 - 240 V
50 Hz
1650 W
Varmeydelse
•Gennemstrømningsvandvarmer •Sædeopvarmning
•Varm luftstrøm 1200 W
50 W
220 W
Temperaturområde
•Driftstemperatur •Vandtemperatur
•Sædetemperatur •Temperatur for varm luftstrøm 4 – 40 °C
36 – 40 °C
33 – 37 °C
38 – 55 °C
Vandtryk Beskyttelsesart 0,07 – 0,75 MPa
IP X4,
Beskyttelse mod vandsprøjt fra alle sider
70
ET
Täname teid usalduse eest
Soovime õnne SensoWash® Starcki ostu puhul. Oleme kindlad, et jääte selle kaasaegse tootega väga rahule, kuna tundlike kehaosade puhastamisel ja hooldamisel tuleb
olla kindel, et see toimub ettevaatlikult.
Duravit pani SensoWash®-toodete väljatöötamisel eriliselt rõhku kasutamisohutusele.
vee, kuumavee ettevalmistamise ja õhukuivatamise üksuse temperatuurandurid
pakuvad kolmekordset kaitset. Ka elektroonika on tänu veekindlale korpusele täiuslikult kaitstud.
SensoWash® Starck optimaalse töökindluse ja teie isikliku ohutuse tagamiseks on
meil üks palve:
lugege enne kasutamise alustamist see kasutusjuhend hoolikalt läbi ja järgige
ohutusjuhiseid!
Sisukord
1.Lühiülevaade.................................................................................................. 74
1.1Iste..............................................................................................................74
1.2Kaugjuhtimine.............................................................................................74
2. Pakendi sisu................................................................................................... 75
3.Ohutusjuhised................................................................................................ 75
3.1 Sihtotstarbekohane kasutamine................................................................. 75
3.2Keskkonnatingimused..................................................................................76
3.3Toide............................................................................................................77
3.4Veevarustus................................................................................................ 78
3.5Patareid...................................................................................................... 78
3.6 Rikked / hooldamine / juhised.................................................................... 79
3.7Hooldamine................................................................................................ 80
4.Utiliseerimine................................................................................................80
5. Sümbolite kirjeldus........................................................................................ 81
6.Kasutamine.................................................................................................... 82
6.1.Kaugjuhtimispult........................................................................................ 82
Istmikudušš................................................................................................ 82
Naistedušš.................................................................................................. 83
Ladydusche................................................................................................. 83
Mugavusdušš.............................................................................................. 83
Föön............................................................................................................ 84
Dušidüüsi asukoha reguleerimine.............................................................. 84
Veesurve seadistamine............................................................................... 85
Föönitemperatuuri seadistamine................................................................ 85
72
ET
Istmetemperatuuri seadistamine................................................................ 86
Veetemperatuuri seadistamine................................................................... 86
Kasutajaprofiilide seadistamine.................................................................. 86
1. kasutajaprofiil......................................................................................... 86
2. kasutajaprofiil..........................................................................................87
Öötule seadistamine....................................................................................87
Vaikse režiimi aktiveerimine/väljalülitamine.............................................. 88
6.2Istumisüksus.............................................................................................. 88
Istmikudušš................................................................................................ 88
Naistedušš.................................................................................................. 89
Energiasäästurežiimi aktiveerimine/väljalülitamine .................................. 89
Ooterežiimi aktiveerimine/inaktiveerimine................................................ 90
7.Puhastamine.................................................................................................. 91
Istumisüksus...............................................................................................91
Dušidüüsi käsitsipuhastamine.................................................................... 92
Dušidüüsi automaatne puhastamine........................................................... 92
Peenfiltri puhastamine............................................................................... 93
Kaugjuhtimispult........................................................................................ 93
8. Abi probleemi korral...................................................................................... 94
9. Tehnilised andmed........................................................................................102
73
1. Lühiülevaade
1.1 Iste1.2 Kaugjuhtimine
1 Elektrilülitus
kaanelt ja istmelt
2 Infrapuna-vastuvõtja
3 Öötuli:
valgustatud sisekauss
4 Istmikudušš (taga)
5 Naistedušš
6 Toide
7 Istmesoojendus
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Infrapuna-andur
Kaane avamine
Istme ja kaane avamine
Istme ja kaane sulgemine
Seiskamine
Istmikudušš
Mugavusdušš
Naistedušš
Föön
Dušijoa asend
Veesurve
Temperatuur
Veesurve reguleerimine
ja temperatuur
21 1. kasutajaprofiil
22 2. kasutajaprofiil
74
ET
2. Pakendi sisu
•SensoWash® Starck
•Kaugjuhtimine koos kinnituse, lühijuhistega ja vargusvastase kaitsega
•Patareid
•Pealevooluvoolik
•T-kujuline ühendustoru
•Montaažimaterjal
•Montaažijuhend
•Kasutusjuhend
•Registreerimiskaardid
3. Ohutusjuhised
Hoidke kõik paberid alles. Kui te peaksite SensoWash® Starcki uuele omanikule andma, pange ka juhend kaasa.
3.1 Sihtotstarbekohane kasutamine
SensoWash® Starck on esmajoones mõeldud erakasutamiseks. Kasutamine on eranditult lubatud ainult suletud ruumides. Igasugune muu kasutus kehtib kui mitte sihtotstarbekohane.
Duravit ei vastuta mittesihtotstarbekohase kasutuse tagajärgede eest. Pakend ja SensoWash® Starck pole mänguasjad.
75
Lapsed ei tohi lämbumis- ja vigastusohu tõttu mängida kilekottide ja pakendi osadega,
seetõttu tuleb neid materjale hoida ohutus kohas või anda jäätmekäitlusesse.
SensoWash® Starck ei ole mõeldud kasutamiseks lastele või isikutele, kellel on piiratud
füüsilised võimed, tajuvõimed või vaimsed võimed, samuti on kasutamine keelatud
puuduvate kogemuste ja/või teadmiste korral, välja arvatud juhul, kui nende isikute
ohutuse eest vastutav isik kasutamist valvab või neid eelnevalt SensoWash® Starck
kasutamise õpetamiseks juhendab. Lapsed peavad olema järelvalve all, et nad ei mängiks SensoWash® Starckiga.
3.2 Keskkonnatingimused
Kui SensoWash® Starck viiakse külmast kohast sooja, võib tekkida kondensniiskus. Oodake mõned tunnid enne seadme sisselülitamist.
SensoWash® Starcki ei tohi paigaldada ruumidesse, kus see võib külmuda.
Minimaalne ruumitemperatuur peab olema 4 °C.
Seade ei tohi otseselt veega kokku puutuda. Lahtist tuld, küünlaid, sigarette vms ei
tohi asetada SensoWash® Starcki peale.
Toode peaks olema maandatud, palun kasutage maandatud pistikut 220–240V, 50 Hz.
Soovitame paigaldada rikkevoolu kaitseseadme (FI).
76
ET
3.3 Toide
•Ühendage SensoWash® Starck ainult ettenähtud ühendusnäitajatega pistikuga.
Kasutage FI kaitset.
•Jälgige, et elektrijuhe ja toitepistik oleksid terved.
•Elektrijuhe ei tohi kusagile vahele jääda ega muljuda saada.
Juhe ei tohi kokku puutuda kuumade pindade ja teravate servadega.
•Toitepistikut või elektrijuhet tohivad muuta ainult spetsialistid.
•Veenduge, et kasutaja pääseks pärast paigaldamist toitepistikule ligi ja ärge kasutage maandamata pikendusjuhet.
•Paigaldage juhe selliselt, et selle otsa ei saaks komistada.
•Toitepistiku seinakontaktist eemaldamiseks ärge tõmmake kunagi juhtmest vaid
pistikust endast.
•Ärge puudutage toitepistikut märgade kätega.
•SensoWash® Starck toite täielikuks katkestamiseks tuleb toitepistik välja tõmmata.
•Kui elektrijuhe või toitepistik on kahjustatud, ei tohi te neid ise välja vahetada.
Vahetada tohib ainult koolitatud ja volitustega spetsialist.
•Ärge laske SensoWash® Starck otseselt veega kokku puutuda.
•Ärge kasutage toodet, kui see ei tööta nõuetekohaselt. Eemaldage seade kohe vooluvõrgust. Sulgege vee sulgeventiil, et vee juurdevoolu peatada. Pöörduge paigaldaja või Duraviti klienditeeninduse poole.
77
3.4 Veevarustus
Kasutage peamist veevarustust, et varustada SensoWash® Starck külma veega. Ärge
kasutage veega varustamiseks kasutatud vett või heitvett, tagajärjeks võivad olla nahakahjustused, haigused või terviseprobleemid.
Kasutage toodet ainult uute kaasasolevate veevoolikutega, vanu veevoolikuid ei tohi
enam kasutada.
Arvestage kohaliku vee tagasivoolu määrusega ja kasutage sobivaid vee tagasivoolu
takistajaid, et toodet veevõrguga ühendada.
3.5 Patareid
Patareid võivad allaneelamisel olla eluohtlikud. Seepärast hoidke patareisid kohas,
kus need laste kätte ei satuks.
Pöörduge patarei allaneelamisel kohe arsti poole.
•Patareisid ei tohi laadida, teiste vahenditega reaktiveerida, koost lahti võtta, tulle
panna või lühistada.
•Eemaldage kaugjuhtimispuldist kasutatud patareid, kuna need võivad tühjaks joosta ja seeläbi pulti kahjustada.
•Kui te ei kasuta kaugjuhtimispulti pikemat aega, eemaldage patareid.
•Puhastage patareisid ja kontakte enne patarei paigaldamist. Jälgige patareide õiget
polaarsust.
•Ärge hoidke patareisid ekstreemsetes oludes. Patareisid ei tohi asetada kuumadele
pindadele ega otsese päikesevalguse kätte. Nad võivad sellisel juhul tühjaks joosta.
78
ET
•Kui hape on välja jooksnud, ärge laske sellel naha, silmade või limaskestadega
kokku puutuda. Loputage kokkupuute korral vastavaid kohti rohke puhta veega ja
pöörduge kohe arsti poole.
•Ärge kasutage kaugjuhtimispuldis samaaegselt uusi ja vanu patareisid.
3.6 Rikked / hooldamine / juhised
Vältige tootekahjustusi, mis tulenevad riketest või oskamatust
kasutamisest!
•Keerake vee juurdevoolu kraan peenfiltri (vt 7.2) puhastamiseks kinni.
•Ärge vajutage liiga tugevalt kaugjuhtimispuldi või istumisüksuse nuppudele.
•Ärge astuge tootele ega seiske sellel ega asetage kaanele raskeid esemeid.
•Ärge suruge kaant liiga tugevalt alla.
•Dušidüüsi ei tohi tahtlikult määrida, pritsida või ummistada.
•SensoWash® Starcki omavoliline muutmine, sellega manipuleerimine, lisaseadiste
paigaldamine või remont on keelatud.
•Oskamatu remondi tagajärjeks võivad olla õnnetused, kahjustused ja tööhäired.
•SensoWash® Starck töötab korralikult ainult siis, kui istumistuvastus on aktiivne.
Arvestage sellega kasutamisel, puhastamisel ja montaažil!
•SensoWash® Starck läbib pärast sisselülitamist testi, selleks liigub dušidüüs välja ja
pärast testi läbimist tagasi sisse.
79
3.7 Hooldamine
Vaadake hooldusjuhiseid > 7. peatükist.
4. Utiliseerimine
Hoidke võimalusel pakendid garantiiaja lõpuni alles. Seejärel suunake jäätmekäitlusesse.
Vastavalt seadustele tuleb SensoWash® Starck viia jäätmekogumispunkti. Plastdetailid ja elektroonikakomponendid tuleb viia kogumispunkti.
Uurige selle kohta pädevast utiliseerimispunktist. Kasutatud patareid tuleb viia selleks ettenähtud kogumispunkti. Selleks on nt
patareisid müüvates poodides ja erijäätmete kogumispunktides
vastavad kohad vanade patareide kogumiseks.
80
ET
5. Sümbolite kirjeldus
Järgmised hoiatusmärgid pööravad teie tähelepanu ohtlikele sammudele.

Oht! suur risk, eluoht, tõsiste vigastuste oht

Hoiatus!

Ettevaatust! madal risk, kergete vigastuste oht
Juhis!
keskmine risk, tõsiste vigastuste oht
materjalide kahjustamise korral
Kasutatakse järgmisi sümboleid:

>
@
Siit leiate vihje!
Siin kutsutakse teid üles teatud tegevusele.
Lisainfot saate aadressilt www.Sensowash.com
81
6. Kasutamine
6.1 Kaugjuhtimispult
Istme ja kaane avamine ning sulgemine
>> Vajutage kaugjuhtimispuldil nupule „Ava kaas” < 9 >.
Te kuulete kinnitusheli.
Kaas avaneb, iste jääb suletuks.
>> Vajutage kaugjuhtimispuldil nupule „Ava iste ja kaas” < 10 >.
Te kuulete kinnitusheli.
Kaas ja iste avanevad.
>> Vajutage kaugjuhtimispuldil nupule „Sulge iste ja kaas” < 11 >.
Te kuulete kinnitusheli.
Kaas ja iste sulguvad.

Iste ei reageeri, kui kasutaja istub sellel.
Istmikudušš
>> Vajutage kaugjuhtimispuldil nupule „Istmikudušš” < 13 > .
Te kuulete kinnitusheli.
Dušidüüs liigub välja ja pihustab vett.
>> Vajutage kaugjuhtimispuldil nupule „Stopp” < 14 > .
Te kuulete kinnitusheli.
Dušidüüs liigub tagasi ja aktuaalne funktsioon katkestatakse.
82
ET

5 minuti möödudes katkeb funktsioon automaatselt. Funktsioon on saadaval,
kui kasutaja on istmel. Funktsioon katkeb automaatselt, kui kasutaja tõuseb.
Naistedušš
>> Vajutage kaugjuhtimispuldil nupule „Naistedušš” < 15 > .
Te kuulete kinnitusheli.
Dušidüüs liigub välja ja pihustab vett.
>> Vajutage kaugjuhtimispuldil nupule „Stopp” < 12 >.
Te kuulete kinnitusheli.
Dušidüüs liigub taas tagasi ja aktuaalne funktsioon katkestatakse.

5 minuti möödudes katkeb funktsioon automaatselt. Funktsioon on saadaval,
kui kasutaja on istmel. Funktsioon katkeb automaatselt, kui kasutaja tõuseb.
Mugavusdušš
>> Vajutage kaugjuhtimispuldil üks kord nupule „Mugavusdušš” < 14 >, sellal kui
funktsioon Istmikudušš või Naistedušš on aktiivne.
Te kuulete kinnitusheli. Funktsioon „Ostsilleerimine” on aktiivne.
Dušidüüs liigub selle funktsiooni korral edasi-tagasi.
>> Vajutage kaugjuhtimispuldil teist korda kord nupule „Mugavusdušš” < 14 >, sellal
kui funktsioon Istmikudušš või Naistedušš on aktiivne.
Te kuulete kinnitusheli. Funktsioon „Pulseerimine” on aktiivne.
Joa tugevus tõuseb ja väheneb selle funktsiooni korral.
83
>> Vajutage kaugjuhtimispuldil kolmandat korda nupule „Mugavusdušš” < 14 >, sellal
kui funktsioon Istmikudušš või Naistedušš on aktiivne.
Te kuulete kinnitusheli.
Funktsioonid „Ostsilleerimine” ja „Pulseerimine” on aktiivsed.
>> Vajutage kaugjuhtimispuldil neljandat korda nupule „Mugavusdušš” < 15 >, sellal
kui funktsioon Istmikudušš või Naistedušš on aktiivne.
Te kuulete kinnitusheli.
Funktsioonid on nüüd välja lülitatud, eelnevalt seadistatud funktsioon on veel aktiivne.
Föön
>> Vajutage kaugjuhtimispuldil nupule „Föön” < 16 >.
Te kuulete kinnitusheli.
Funktsioon „Föön” on aktiivne.
>> Vajutage kaugjuhtimispuldil nupule „Stopp” < 12 >.
Te kuulete kinnitusheli.
Aktiivne funktsioon lõppeb kohe.

5 minuti möödudes katkeb funktsioon automaatselt. Funktsioon on saadaval,
kui kasutaja on istmel. Funktsioon katkeb automaatselt, kui kasutaja tõuseb.
Dušidüüsi asukoha reguleerimine
>> Vajutage nupu „Dušidüüsi asend” < 17 > nupule „Üles” või „Alla”.
Te kuulete kinnitusheli.
Märgutuli kaugjuhtimispuldil põleb.
Nüüd saab nuppudega „Üles” või „Alla” valida düüsile sobiva asendi.
84
ET

Dušidüüsi asukohta saab reguleerida 5 astmes.
Veesurve seadistamine
>> Vajutage kaugjuhtimispuldil nupule „Veesurve” < 18 >.
Te kuulete kinnitusheli.
Märgutuli kaugjuhtimispuldil põleb.
>> Vajutage kaugjuhtimispuldil nupule „+” või „–”.
Te kuulete kinnitusheli.
Nüüd saate valida sobiva veesurve.

Veesurvet saab reguleerida 3 astmes.
madal > keskmine > kõrge
Kinnitustoon kõlab ainult funktsioonide „Istmikudušš” ja „Naistedušš” korral.
Föönitemperatuuri seadistamine
>> Hoidke kaugjuhtimispuldi nuppu „Temperatuuri valik” < 19 > seni vajutatult, kuni
märgutuli on „Fööni”juures.
>> Vajutage kaugjuhtimispuldil nupule „+” või „–”.
Te kuulete kinnitusheli.
Nüüd saab nuppudega „+” või „–” valida sobiva temperatuuri.

Fööni temperatuuri saab reguleerida 4 astmes.
väljas > madal > keskmine > kõrge
85
Istmetemperatuuri seadistamine
>> Hoidke kaugjuhtimispuldi nuppu „Temperatuur” < 19 > seni vajutatult, kuni märgutuli on „Istme temperatuuri” juures.
>> ajutage kaugjuhtimispuldil nupule „+” või „–”.
Te kuulete kinnitusheli.
Nüüd saab nuppudega „+” või „–” valida sobiva istmetemperatuuri.

Istme temperatuuri saab reguleerida 4 astmes.
väljas > madal > keskmine > kõrge
Veetemperatuuri seadistamine
>> Hoidke kaugjuhtimispuldi nuppu „Temperatuur” < 19 > seni vajutatult, kuni märgutuli on „Veetemperatuuri” juures.
>> Vajutage kaugjuhtimispuldil nupule „+” või „–”.
Te kuulete kinnitusheli.
Nüüd saab nuppudega „+” või „–” valida sobiva veetemperatuuri.

Veetemperatuuri saab reguleerida 4 astmes.
väljas > madal > keskmine > kõrge
Kasutajaprofiilide seadistamine
1. kasutajaprofiil
Seadke kõik funktsioonid vastavalt oma eelistustele paika (nt dušidüüsi asend, temperatuurid, veekogus jne).
86
ET
>> Hoidke nuppu „1. kasutaja” < 21 > 3 sekundit all.
Te kuulete kinnitusheli.
Kaugjuhtimispuldi märgutuled vilguvad korraks.
Seadistused salvestati.

Te saate kasutada kõiki eelseadistatud funktsioone, vajutades järgmine kord
kasutamise ajal nupule „1. kasutaja” < 21 >.
2. kasutajaprofiil
Seadke kõik funktsioonid vastavalt oma eelistustele paika (nt dušidüüsi asend, temperatuurid, veekogus jne).
>> Hoidke nuppu „2. kasutaja” < 22 > 3 sekundit all.
Te kuulete kinnitusheli.
Kaugjuhtimispuldi märgutuled vilguvad korraks.
Seadistused salvestati.

Te saate kasutada kõiki eelseadistatud funktsioone, vajutades järgmine kord
kasutamise ajal nupule „2. kasutaja” < 22 >.
Öötule seadistamine
Standardina on öötule seadistuseks „Automaatne”. Selles režiimis reageerib öötuli
ümbritsevale valgusele. Kui on valge, siis öötuli ei põle. Muu valguse puudumise korral lülitatakse öötuli sisse.
87
>> Vajutage kaugjuhtimispuldil nuppudele „Stopp” < 12 > ja „Föön” < 16 >.
Te kuulete kinnitusheli.
Nüüd saate reguleerida öötule režiimi.

Öötuld saab reguleerida 3 režiimi vahel.
automaatne > väljas > sees
Vaikse režiimi aktiveerimine/väljalülitamine
>> Vajutage kaugjuhtimispuldil samaaegselt nuppudele „Stopp” < 12 > ja „Naistedušš” < 15 >.
Vaikne režiim on aktiivne.
>> Vajutage kaugjuhtimispuldil uuesti samaaegselt nuppudele „Stopp” < 12 > ja
„Naistedušš” < 15 >.
Vaikne režiim on välja lülitatud.
6.2 Istumisüksus
Istmikudušš
>> Vajutage istumisüksuse nupule „Istmikudušš” < 4 >.
Te kuulete kinnitusheli.
Dušidüüs liigub välja ja pihustab vett.
88
ET
>> Vajutage uuesti istumisüksuse nupule „Istmikudušš” < 4 >.
Te kuulete kinnitusheli.
Funktsioon „Ostsilleerimine” käivitub.
>> Vajutage istumisüksusel uuesti nupule „Istmikudušš”< 4 > või kaugjuhtimispuldi
nupule „Stopp” < 12 >.
Te kuulete kinnitusheli.
Dušidüüs liigub tagasi ja aktuaalne funktsioon katkestatakse.
5 minuti möödudes katkeb funktsioon automaatselt.
Naistedušš
>> Vajutage istumisüksuse nupule „Naistedušš” < 5 >.
Oodake kinnitusheli.
Dušidüüs liigub välja ja pihustab vett.
>> Vajutage uuesti istumisüksuse nupule „Naistedušš” < 5 > .
Oodake kinnitusheli. Funktsioon „Ostsilleerimine” käivitub.
>> Vajutage istumisüksusel uuesti nupule „Naistedušš” < 5 > või kaugjuhtimispuldi
nupule „Stopp” < 12 >.
Oodake kinnitusheli.
Dušidüüs liigub tagasi ja aktuaalne funktsioon katkestatakse.
5 minuti möödudes katkeb funktsioon automaatselt.
Energiasäästurežiimi aktiveerimine/väljalülitamine
>> Vajutage korraks (alla 2 sekundi) istumisüksuse nupule „Toide” < 6 >.
Te kuulete kinnitusheli.
SensoWash® Starck lülitub energiasäästurežiimi.
Märgutuli põleb roheliselt.
89
>> Vajutage uuesti korraks (alla 2 sekundi) istumisüksuse nupule „Toide” < 6 >.
Te kuulete kinnitusheli.
SensoWash® Starck lülitub taas tavarežiimi.
Märgutuli põleb punaselt.

Energiasäästurežiimis istmesoojendus ei tööta.
Kui istme temperatuur on eelnevalt seadistatud, hoitakse istme temperatuuri madalaimal astmel.
Ooterežiimi aktiveerimine/inaktiveerimine
>> Vajutage pikalt (üle 3 sekundi) istumisüksuse nupule „Toide” < 6 >.
Te kuulete kinnitusheli.
SensoWash® Starck lülitub ooterežiimi.
>> Vajutage uuesti pikalt (üle 3 sekundi) istumisüksuse nupule „Toide” < 6 >.
Te kuulete kinnitusheli.
SensoWash® Starck lülitub taas tavarežiimi.
Märgutuli põleb punaselt.
Dušidüüs liigub korraks välja ja uuesti sisse.

Ooterežiimis SensoWash® Starcki funktsioonid ei tööta. Arvestage sellega, et
ooterežiimis saab kasutada ainult nuppu „Toide” < 6 >, et SensoWash® Starcki taas
aktiveerida.
90
ET
7. Puhastamine
Istumisüksus
Juhis!
Enne SensoWashi hooldamise algust eemaldage toitepistik vooluvõrgust.
SensoWash® Starcki WC-iste on valmistatud keskkonnasõbralikest materjalidest. WCistme tihedast materjalist poorivaba pind tagab optimaalse hügieeni.
Selleks, et SensoWash® Starck pikka aega korralik oleks, toimige järgnevalt.
•Puhastage istet ja šarniire regulaarselt ainult sooja vee ja õrnatoimelise puhastusvahendiga.
Hõõruge seejärel korralikult kuivaks.
Ärge kasutage küürivaid, kloori või hapet sisaldavaid puhastusvahendeid, kuna need
võivad muuta istme tooni või seda kahjustada.
Probleemivabaks ja põhjalikuks puhastamiseks tuleks kasutada neutraalset seepi
või õrnatoimelist majapidamise pesuvahendit.
Pühkige pärast puhastamist korralikult kuivaksväänatud lapiga üle.
•Garnituur ja šarniirid ei tohi kokku puutuda WC puhastusvahenditega. Tõstke WC
puhastusvahendite kasutamisel prill-laud ja kaas üles ning sulgege need alles siis,
kui WC puhastusvahend on täielikult potist välja loputatud, kuna ka puhastusvahendi aurud võivad istmepinda kahjustada.
91
Dušidüüsi käsitsipuhastamine
>> Vajutage kaugjuhtimispuldil nuppudele „Stopp” < 13 > ja „Istmikudušš” < 14 >.
Dušidüüs liigub välja.
Kasutage dušidüüsi puhastamiseks pehmet lappi, svammi või väikest harja ning õrnatoimelist puhastusvahendit.
>> Vajutage uuesti nuppudele „Stopp” < 13 > ja „Istmikudušš” < 14 >.
Dušidüüs liigub tagasi ja hetkel aktiivne funktsioon katkestatakse.
>> Vajutage istumisüksuse nupule „REAR” < 5 >.
Dušidüüs liigub välja.
Kasutage dušidüüsi puhastamiseks pehmet lappi, svammi või väikest harja ning õrnatoimelist puhastusvahendit.
>> Vajutage uuesti istumisüksuse nupule „REAR” < 5 >.
Hetkefunktsioon lõppeb kohe.

5 minuti möödudes katkeb funktsioon automaatselt.
Funktsioon lõppeb aktiivse istumisanduri puhul kohe.
Dušidüüsi automaatne puhastamine
>> Vajutage kaugjuhtimispuldil samaaegselt nuppudele „Stopp” < 13 > ja „Mugavusdušš” < 15 >.
Dušidüüs puhastab end ise.
Varjatud dušidüüsi loputatakse veega.
>> Vajutage uuesti nuppudele „Stopp” < 13 > ja „Mugavusdušš” < 15 >.
Hetkefunktsioon lõppeb kohe.
92
ET
Peenfiltri puhastamine
Peenfiltri juurde pääsemiseks tuleb iste ja vasakul all asuv kruvi eemaldada.
Veenduge, et veevarustus oleks puhastamise ajaks välja lülitatud.
Kaugjuhtimispult
>> Puhastage kaugjuhtimispulti ainult pehme, vajadusel õrnalt niiske lapiga.
93
>>
8. Abi probleemi korral
Tõrge? Niipea kui teil tekib selline kahtlus, lugege see peatükk hoolikalt läbi ja proovige tegutseda vastavalt alljärgnevatele lahendusettepanekutele. Kui seade ei hakka ka
seejärel korralikult tööle, pöörduge kohaliku klienditeeninduse poole.
Tähelepanu!
Veelekke korral sulgege vee juurdevoolu nurgaventiil, et vett ei saaks enam juurde
voolata. Tõmmake toitepistik välja, et vooluvarustus peatada.
Enne seadme rikke tuvastamist kontrollige järgnevat.
1.
Veenduge, et toide on olemas.
1.1 Kas tegu võib olla voolukatkestusega?
1.2 Kas toitepistik on sees?
1.3 Kas rikkevoolu kaitseseade aktiveerus?
2. Veenduge, et veevarustus on olemas.
2.1 Kas veevarustus on katkestatud?
2.2 Kas nurgaventiil on veevarustuseks suletud?
Kui tegu on ühega järgnevast juhust, katkestage kohe toide. Lugege seejärel veadiagnostika peatükist hoolikalt märgutulede ja alarmide funktsioonide kohta. Kas
olete kindel, et vajate probleemi lahendamiseks kohaliku klienditeeninduse abi?
94
ET
1. Sumistist kõlab pidev tiksuv heli.
2. Seadmel vilgub punane, roheline või oranž märgutuli.
3. Rikkevoolu kaitselüliti aktiveerub korduvalt.
Seade ei tööta.
Probleem
Seade ei tööta.
Võimalik põhjus
Seade lülitati ooterežiimi.
Lahendus
>> Vajutage seni nupule „Toide”, kuni
seade lülitub tavarežiimi.
Kaugjuhtimispult
Probleem
Võimalik põhjus
Patareid on tühjad.
Kaugjuhtimispult ei
Patareid asetsevad
tööta.
valetpidi.
Lahendus
>> Vahetage patareid.
>> Pange patareid õigesti oma kohale.
95
Patareid on peaaegu
tühjad.
Kaugjuhtimispuldi
signaali saatmise või
vastuvõtmise tsoon on
Kaugjuhtimispult ei
kaetud tolmu või muureageeri korralikult.
de esemetega.
Kaugjuhtimispult on
seadmest liiga kaugel
ja asub seega väljaspool leviala.
>> Vahetage patareid.
>> Eemaldage tolm või esemed.
>> Kasutage kaugjuhtimispulti lubatud ala piires.
Istmikudušš/naistedušš
Probleem
Võimalik põhjus
Lahendus
Vahetades istmikudušilt
Dušidüüs liigub
naistedušile liigub dušidüüs
>> See on normaalne.
väga aeglaselt välja. tagasi ja pärast enese puhastamist taas välja.
96
ET
Duši jõud on liiga
nõrk.
Dušivee kogus on seatud
„Madala” peale.
>> Vajutage kaugjuhtimispuldil
valikule „Dušivee kogus”, et
veekogust seadistada.
Vee juurdevoolu peensõel
on ummistunud.
>> Puhastage peenfiltrit.
(vt 7. peatükki)
Veevarustuse vooliku ühendusmutter pole korralikult >> Keerake ühendusmutter kinni.
kinni ning vett lekib.
Dušivee temperatuur pole piisavalt
soe.
Dušidüüsi veejuga
peatub ootamatult.
Veetemperatuur on seatud
„Väljas” või „Madala” peale.
>> Vajutage kaugjuhtimispuldil
valikule „Veetemperatuur”, et
seadistada veetemperatuuri.
Pärast katkematut rohkem kui 5 minutit kestnud
voolamist veejuga seiskub
ootamatult.
>> See on normaalne.
Kui kasutamise ajal muutub
istumisasend liiga suurel
>> Istuge uuesti ja vajutage veel
määral, ei suuda istmekord nupule istmikudušš/naisandur inimese keha enam
tedušš.
õigesti tuvastada.
97
Dušidüüsist ei tule
veejuga.
Inimkeha ja istmeanduri
vahel puudub kontakt.
>> Veenduge, et inimkeha
puudutaks istmeandurit ja
korrake funktsiooni.
Voolik on kokkusurutud või
kokkumurtud.
>> Kontrollige voolikut.
Dušidüüsi ava on ummistunud/must.
>> Kasutage dušidüüsi ava puhastamiseks väikest harja.
Soojendatav iste
Probleem
Võimalik põhjus
Lahendus
Iste pole piisavalt
soe.
Istme temperatuur on
>> Seadke istme temperatuur
seatud „Väljas” või „Madala”
kaugjuhtimispuldist „Keskmipeale.
se” või „Kõrge” peale.
Istme temperatuur
on liiga kõrge.
Istme temperatuur on seatud „Kõrge” peale.
98
>> Seadke istme temperatuur
kaugjuhtimispuldist „Keskmise” või „Madala” peale.
ET
Föönifunktsioon
Probleem
Võimalik põhjus
Lahendus
Fööni õhk pole piisavalt soe.
Fööniõhu temperatuur on
seatud „Väljas” või „Madala” >> Muutke fööni temperatuuri.
peale.
Föön lakkab ootamatult töötamast.
Kui kasutamise ajal muutub
duši asend liiga suurel mää>> Istuge uuesti ja käivitage
ral, ei suuda seadme andur
funktsioon uuesti.
enam inimkeha istumisasendit õigesti tuvastada.
Föön ei tööta.
Keegi ei istu või inimene ei
istu istmeanduril.
>> Istuge või muutke istumisasendit ja käivitage funktsioon
uuesti.
Seade võib olla puhastamis- >> Lülitage puhastamine välja, et
režiimis.
funktsioon töötaks korralikult.
Mugavusdušš
Probleem
Võimalik põhjus
Lahendus
Mugavusdušši ei saa
Seadme nupud ei või>> Käivitage see funktsioon kaugjuhseadme nuppudega
malda seda funktsiooni.
timispuldiga.
sisse lülitada.
99
Öötule funktsioon
Probleem
Öötuli ei põle.
Öötuli põleb pidevalt.
Võimalik põhjus
Lahendus
Öötuli on valiku „Väljas”
peal.
>> Seadke „Automaatsele” režiimile või pidevrežiimile.
Öötuli on „Automaatrežiimis” ja valgust on piisavalt.
>> See on normaalne.
Öötuli on pidevalt sisse
lülitatud.
>> Võib seada intelligentse režiimi
peale.
Öötuli on „Automaatrežiimis”, kuid olemas on
ainult hämar valgus.
>> See on normaalne.
Dušidüüsi manuaalne puhastamine
Probleem
Võimalik põhjus
Lahendus
Dušidüüs liigub pärast
Dušidüüs liigub au- rohkem kui 5-minutilist
tomaatselt tagasi.
puhastamist automaatselt
tagasi.
>> See on normaalne.
Manuaalse puhasVoolu juhtiv materjal katab
tamise ajal väljub
andurit, nt veetilk, niiske
dušidüüsist veejuga. paber vms.
>> Puhastage istumisanduri
pinda.
100
ET
Märgutuled ja alarmfunktsioon
Probleem
Sumistist kõlab
pidev tiksuv heli.
Võimalik põhjus
Vesi on liiga soe.
Lahendus
>> Lahutage toide, avage vee
juurdevoolu nurgaventiil ja
veenduge, et vee juurdevool
töötaks. Taastage toiteühendus.
Seadmel vilgub punane, roheline või
Rike.
oranž märgutuli.
>> Lahutage toiteühendus ja
ärge kasutage enam seadet.
Pöörduge volitatud klienditeeninduse poole, et seadet
hooldada lasta.
Ärajuhtimise kaitselüliti aktiveerub
korduvalt.
>> Lahutage toiteühendus ja
ärge kasutage enam seadet.
Pöörduge volitatud klienditeeninduse poole, et seadet
hooldada lasta.
Ärajuhtimisvool on liiga
suur.
101
9. Tehnilised andmed
Nimipinge220–240 V
Sagedus 50 Hz
Max võimsustarve 1650 W
Küttevõimsus
•Läbivoolava vee soojendi 1200 W
•Istmesoojendus
50 W
•Föön 220 W
Temperatuurivahemik
•Töötemperatuur •Veetemperatuur
•Istme temperatuur •Fööni õhutemperatuur 4–40 °C
36–40 °C
33–37 °C
38–55 °C
Veesurve Kaitseliik 0,07–0,75 MPa
IP X4,
Kaitse veepritsmete eest igast suunast
102
FI
Kiitos luottamuksestasi
Onnittelut SensoWash® Starck:in hankkimisesta. Olemme varmoja, että olet tyytyväinen tähän moderniin tuotteeseen. Kun kyse on herkistä kehonosista, jokainen
haluaa olla varma, että niiden pesu ja hoito tapahtuvat hellävaraisesti.
Duravit on ottanut SensoWash®-tuotteiden kehittelyssä erityisesti huomioon toimintojen turvallisuuden:
Lämpötila-anturit vedelle, lämpimälle vedelle ja kuivainyksikölle tarjoavat yhdellä
kertaa kolminkertaisen suojan. Myös elektroniikka on suojattu parhaimmalla mahdollisella tavalla, koska sähköosat on koteloitu vedenpitäviksi.
Jotta voisimme joka tilanteessa taata SensoWash® Starck:in optimaalisen toimivuuden ja käyttövalmiuden sinun henkilökohtaisen turvallisuutesi varmistamiseksi:
lue ennen ensimmäistä käyttöönottoa tämä käyttöohje huolellisesti läpi ja noudata
siinä annettuja turvallisuusohjeita!
Sisältö
1. Lyhyt kuvaus............................................................................................... 106
1.1 Istuin.........................................................................................................106
1.2 Kaukosäädin..............................................................................................106
2. Pakkauksen sisältö...................................................................................... 107
3. Turvallisuusohjeita...................................................................................... 107
3.1 Määräysten mukainen käyttö................................................................... 107
3.2 Ympäristöedellytykset.............................................................................. 108
3.3 Virransyöttö..............................................................................................109
3.4 Vedensaanti.............................................................................................. 110
3.5 Paristot.................................................................................................... 110
3.6 Vika/huolto/ohjeet.....................................................................................111
3.7 Hoito.........................................................................................................112
4. Hävittäminen............................................................................................... 112
5. Symbolien kuvaukset.................................................................................. 113
6. Käyttö......................................................................................................... 114
6.1. Kaukosäädin..............................................................................................114
Kannen avaaminen ja sulkeminen........................................................... 114
Istuinsuihku............................................................................................. 114
Bideesuihku..............................................................................................115
Mukavuussuihku...................................................................................... 115
Kuivain..................................................................................................... 116
Suihkutangon asennon säätö................................................................... 116
Vedenpaineen asettaminen.......................................................................117
104
FI
Kuivaimen lämpötilan asettaminen......................................................... 117
Istuinlämpötilan asettaminen...................................................................118
Veden lämpötilan asettaminen................................................................ 118
Käyttäjäprofiilin asettaminen....................................................................118
Käyttäjäprofiili 1.......................................................................................118
Käyttäjäprofiili 2.......................................................................................119
Yövalon asettaminen.................................................................................119
Vaimennuksen kytkeminen / pois päältä kytkeminen...............................120
6.2 Istuinyksikkö.............................................................................................120
Istuinsuihku..............................................................................................120
Bideesuihku..............................................................................................121
Virransäästötilan kytkeminen / pois päältä kytkeminen...........................121
Valmiustilan kytkeminen / pois päältä kytkeminen...................................122
7. Puhdistus.................................................................................................... 123
Istuinyksikkö.............................................................................................123
Suihkutangon manuaalinen puhdistus......................................................124
Suihkutangon automaattinen puhdistus...................................................124
Hienosuodattimen puhdistus....................................................................125
Kaukosäädin..............................................................................................125
8. Ohje häiriötilanteeseen............................................................................... 126
9. Tekniset tiedot............................................................................................ 135
105
1. Lyhyt kuvaus
1.1 Istuin
1.2 Kaukosäädin
1 Sähköinen käyttö,
kansi ja istuinrengas
2 Infrapunavastaanotin
3 Yövalo:
valaistu astian sisäpuoli
4 Istuinsuihku (taka)
5 Bideesuihku
6 Power
7 Istuimenlämmitin
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Infrapunalähetin
Kannen avaaminen
Istuinrenkaan ja kannen avaaminen
Istuinrenkaan ja kannen sulkeminen
Pysäytys
Istuinsuihku
Mukavuussuihku
Bideesuihku
Kuivain
Suihkutangon asento
Vedenpaine
Lämpötila
Vedenpaineen
ja lämpötilan säätely
21 Käyttäjäprofiili 1
22 Käyttäjäprofiili 2
106
FI
2. Pakkauksen sisältö
•SensoWash® Starck
•Kaukosäädin sekä pidike, pikaoppaat ja varkaudenestosarja
•Paristot
•Syöttöletku
•T-liitäntäputki
•Asennusmateriaali
•Asennusohje
•Käyttöohje
•Rekisteröintikortti
3. Turvallisuusohjeita
Säilytä kaikki asiakirjat. Jos luovutat SensoWash® Starck:in toiselle henkilölle, muista
luovuttaa myös käyttöohje.
3.1 Määräysten mukainen käyttö
SensoWash® Starck on tarkoitettu pääasiassa yksityiskäyttöön. Tuotetta saa käyttää
ainoastaan suljetuissa tiloissa. Kaikenlainen muu käyttö on määräysten vastaista.
Duravit ei vastaa määräysten vastaisen käytön seurauksista. Pakkausmateriaali ja
SensoWash® Starck eivät ole leluja.
107
Lasten ei saa antaa leikkiä muovipusseilla ja pakkausmateriaalilla, koska tästä aiheutuu tukehtumis- ja loukkaantumisvaara. Säilytä nämä materiaalit siksi turvallisessa paikassa ja hävitä ne ympäristöystävällisesti.
SensoWash® Starck:ia eivät saa käyttää henkilöt (mukaan lukien lapset), joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt ovat rajoittuneita tai joilta puuttuu tuotteen käyttöön
vaadittava kokemus ja/tai tieto. Tällaiset henkilöt saavat käyttää tuotetta ainoastaan,
jos käyttöä ja turvallisuutta valvoo toinen henkilö tai jos he ovat saaneet tällaiselta
henkilöltä ohjeita SensoWash® Starck:in käyttöön. Lapsia on valvottava, jotta voidaan
varmistaa, etteivät he leiki SensoWash® Starck:in kanssa.
3.2 Ympäristöedellytykset
Jos SensoWash® Starck tuodaan kylmästä ilmasta lämpöiseen ilmaan, siihen saattaa
muodostua lauhdevettä. Anna tällöin laitteen olla sammutettuna muutaman tunnin
ajan.
SensoWash® Starck:ia ei saa asentaa paikkoihin, joissa on olemassa pakkasriski.
Huoneenlämpötilan on oltava vähintään 4 °C.
Laitetta ei saa altistaa suoralle vedelle. Avotulta, kynttilöitä, savukkeita jne. ei saa
asettaa SensoWash® Starck:in päälle.
Tuotteen on oltava maadoitettu. Käytä maadoitettua 220 – 240 V:n (50 Hz) pistorasiaa. Suosittelemme vikavirtasuojakytkimen asentamista.
108
FI
3.3 Virransyöttö
•Liitä SensoWash® Starck ainoastaan pistorasiaan, jonka liitäntäarvot vastaavat
vaadittuja arvoja. Käytä vikavirtasuojakytkintä.
•Varmista, ettei virtajohto tai verkkopistoke ole vaurioitunut.
•Virtajohtoa ei saa puristaa tai litistää.
Pidä johto poissa kuumien pintojen ja terävien reunojen läheltä.
•Ainoastaan alan ammattilainen saa tehdä muutoksia verkkopistokkeeseen tai
virtajohtoon.
•Varmista, että verkkopistoke on asennuksen jälkeen käyttäjän käsiteltävissä äläkä
käytä jatkojohtoa, jota ei ole maadoitettu asianmukaisesti.
•Asenna johto niin, ettei se aiheuta kompastumisriskiä.
•Irrota verkkopistoke pistorasiasta aina vetämällä itse pistokkeesta. Älä koskaan
irrota vetämällä johdosta.
•Älä koskaan kosketa verkkopistoketta märillä käsillä.
•Kun haluat kytkeä SensoWash® Starck:in täydellisesti irti sähköverkosta, irrota
verkkopistoke.
•Älä vaihda itse vaurioitunutta virtajohtoa tai verkkopistoketta. Ainoastaan koulutettu ja valtuutettu ammattilainen saa suorittaa vaihdon.
•Älä altista SensoWash® Starck:ia suoralle vedelle.
•Älä käytä tuotetta, mikäli se ei toimi asianmukaisesti. Kytke se tällaisessa tapauksessa välittömästi irti verkosta. Sulje vesisulkuventtiili keskeyttääksesi vedentulon. Ota yhteyttä asentajaasi tai Duravit-asiakaspalveluun.
109
3.4 Vedensaanti
Käytä päävesijohtoa syöttääksesi SensoWash® Starck:iin kylmää vettä. Älä käytä prosessi- tai jätevettä; tämä saattaa johtaa ihovaurioihin, sairastumiseen tai terveysongelmiin.
Käytä tuotteen kanssa ainoastaan uusia, tuotteen mukana toimitettuja vesiletkuja.
Vanhoja letkuja ei pitäisi käyttää uudelleen.
Noudata paikallisia määräyksiä veden takaisinvirtauksen estämiseksi ja käytä soveltuvia veden takaisinvirtauksen estolaitteita tuotteen vesiliitännöissä.
3.5 Paristot
Paristojen nieleminen saattaa olla hengenvaarallista. Säilytä paristot sen vuoksi
pienten lasten ulottumattomissa.
Pariston nielemistapauksessa on välittömästi otettava yhteyttä lääkäriin.
•Paristoja ei saa ladata eikä muutoin aktivoida uudelleen. Niitä ei myöskään saa
purkaa, heittää avotuleen tai oikosulkea.
•Poista käytetyt paristot välittömästi kaukosäätimestä, koska ne saattavat alkaa
vuotaa ja näin aiheuttaa vaurioita.
•Jos et käytä kaukosäädintä pitkään aikaan, poista paristot.
•Puhdista paristot ja navat ennen paristojen asettamista paikoilleen. Huomioi oikeat navat.
•Älä altista paristoja äärimmäisille olosuhteille. Paristoja ei saa laittaa kuumilla
pinnoille eikä pitää suorassa auringonpaisteessa. Tämä kasvattaa niiden vuotoriskiä.
•Jos paristoista on vuotanut nestettä, vältä nesteen joutumista kosketuksiin ihon,
110
FI
silmien tai limakalvojen kanssa. Jos paristonestettä joutuu iholle, silmiin tai limakalvoille, huuhtele altistunut kohta puhtaalla vedellä ja ota välittömästi yhteyttä
lääkäriin.
•Älä käytä kaukosäätimessä samanaikaisesti vanhoja ja uusia paristoja.
3.6 Vika/huolto/ohjeet
Vältä tuotteen vaurioitumista tai virheellistä toimintaa epäasianmukaisesta
käytöstä johtuen!
•Kierrä päävesijohdon hana kiinni puhdistaessasi hienosuodatinta (katso kappale
7.2).
•Älä käytä liiallista voimaa painaessasi kaukosäätimen tai istuinyksikön painikkeita.
•Älä seiso tuotteen päällä äläkä aseta kannen päälle painavia esineitä.
•Älä paina kantta alas liiallisella voimalla.
•Suihkutangon likaantumista, ruiskutusta ja tukkeutumista on vältettävä.
•SensoWash® Starck:ia ei saa muuttaa jälkikäteen, manipuloida millään tavalla eikä
yrittää itse korjata. Siihen ei myöskään saa tehdä minkäänlaisia lisäasennuksia.
•Virheellisesti suoritetut korjaukset saattavat johtaa onnettomuuksiin, vaurioihin
tai käyttöhäiriöihin.
•SensoWash® Starck toimii koko laajuudessaan, kun istuintunnistus on aktivoitu.
Huomioi tämä käyttäessäsi, puhdistaessasi ja asentaessasi tuotetta!
•SensoWash® Starck suorittaa päälle kytkemisen jälkeen automaattisen testauksen,
jolloin suihkutanko tulee esiin. Testin jälkeen suihkutanko palaa takaisin paikalleen.
111
3.7 Hoito
Katso hoito-ohjeet > kappale 7
4. Hävittäminen
Säilytä pakkaus mahdollisuuksien mukaan takuuajan päättymiseen asti. Tämän jälkeen hävitä se ympäristöystävällisesti.
SensoWash® Starck on lain mukaan hävitettävä ympäristöystävällisesti toimittamalla se asianmukaiseen keräyspisteeseen. Muovit ja
elektroniikkaosat on toimitettava kierrätykseen.
Lisätietoja saat paikkakuntasi kierrätyspisteestä. Käytetyt paristot
on hävitettävä asianmukaisesti. Toimita paristot käytettyjä paristoja vastaanottavaan liikkeeseen tai kunnalliseen keräyspisteeseen
vastaavasti merkittyihin säiliöihin.
112
FI
5. Symbolien kuvaukset
Seuraavat varoitusmerkit varoittavat vaarallisista tilanteista:

Vaara! uuri tapaturmavaara, kuoleman tai vakavan loukkaantumisen
S
vaara.

ra.
Varoitus!
Keskitasoisen tapaturman vaara, vakavan loukkaantumisen vaa-

Varo! Pieni vaara, lievän tapaturman vaara.
Ohje!
Aineelliset vahingot.
Käytössä ovat seuraavat symbolit:

>
@
Tässä on vihje!
Tässä sinua pyydetään toimimaan tietyllä tavalla.
Lisätietoja saat osoitteesta www.Sensowash.com
113
6. Käyttö
6.1 Kaukosäädin
Kannen avaaminen ja sulkeminen
>> Paina kaukosäätimen painiketta "Avaa kansi" < 9 >.
Kuulet vahvistusäänen.
Kansi avautuu mutta istuinrengas pysyy alhaalla.
>> Paina kaukosäätimen painiketta "Avaa istuinrengas ja kansi" < 10 >.
Kuulet vahvistusäänen.
Kansi ja istuinrengas aukeavat.
>> Paina kaukosäätimen painiketta "Sulje istuinrengas ja kansi" < 11 >.
Kuulet vahvistusäänen.
Kansi ja istuinrengas sulkeutuvat.

Ei mitään istuintoimintoja käyttäjän istuessa renkaalla.
Istuinsuihku
>> Paina kaukosäätimen painiketta "Istuinsuihku" < 13 > .
Kuulet vahvistusäänen.
Suihkutanko tulee esiin ja suihkuttaa vettä.
>> Paina kaukosäätimen painiketta "Pysäytä" < 14 > .
Kuulet vahvistusäänen.
Suihkutanko palaa paikalleen ja senhetkinen toiminto päättyy välittömästi.
114
FI

5 minuutin kuluttua toiminto päättyy automaattisesti. Toiminto on käytettävissä käyttäjän istuessa istuimella. Toiminto keskeytyy välittömästi käyttäjän noustessa
istuimelta.
Bideesuihku
>> Paina kaukosäätimen painiketta "Bideesuihku" < 15 > .
Kuulet vahvistusäänen.
Suihkutanko tulee esiin ja suihkuttaa vettä.
>> Paina kaukosäätimen painiketta "Pysäytä" < 12 >.
Kuulet vahvistusäänen.
Suihkutanko palaa jälleen paikalleen ja senhetkinen toiminto päättyy välittömästi.

5 minuutin kuluttua toiminto päättyy automaattisesti. Toiminto on käytettävissä käyttäjän istuessa istuimella. Toiminto keskeytyy välittömästi käyttäjän noustessa
istuimelta.
Mukavuussuihku
>> Paina kerran kaukosäätimen painiketta "Mukavuussuihku" < 14 > istuin- tai
bideesuihkutoiminnon aikana.
Kuulet vahvistusäänen. Toiminto "Värähtely" on aktivoitu.
Tämän toiminnon aikana suihkutanko liikkuu eteen ja taakse.
>> Paina toisen kerran kaukosäätimen painiketta "Mukavuussuihku" < 14 > istuintai bideesuihkutoiminnon aikana.
Kuulet vahvistusäänen. Toiminto "Sykkiminen" on aktivoitu.
Tällöin suihkutuspaine vaihtelee vähäisen ja suuremman välillä.
115
>> Paina kolmannen kerran kaukosäätimen painiketta "Mukavuussuihku" < 14 >
istuin- tai bideesuihkutoiminnon aikana.
Kuulet vahvistusäänen.
Sekä toiminto "Värähtely" että "Sykkiminen" on aktivoitu.
>> Paina neljännen kerran kaukosäätimen painiketta "Mukavuussuihku" < 15 >
istuin- tai bideesuihkutoiminnon aikana.
Kuulet vahvistusäänen.
Toiminnot on nyt kytketty pois päältä mutta esisäädetty toiminto on edelleen päällä.
Kuivain
>> Paina kaukosäätimen painiketta "Kuivain" < 16 >.
Kuulet vahvistusäänen.
Toiminto "Kuivain" on aktivoitu.
>> Paina kaukosäätimen painiketta "Pysäytä" < 12 >.
Kuulet vahvistusäänen.
Senhetkinen toiminto päättyy välittömästi.

5 minuutin kuluttua toiminto keskeytyy automaattisesti. Toiminto on käytettävissä käyttäjän istuessa istuimella. Toiminto keskeytyy välittömästi käyttäjän noustessa istuimelta.
Suihkutangon asennon säätö
>> Paina kaukosäätimen painiketta "Ylös" tai "Alas" painikkeessa "Suihkutangon
asento" < 17 >.
Kuulet vahvistusäänen.
Kaukosäätimen näyttövalo palaa.
116
FI

Voit nyt säätää painikkeilla "Ylös" ja "Alas" sopivan suihkutangon asennon.
Suihkutankoa voi säätää yksilöllisesti 5 eri asentoon.
Vedenpaineen asettaminen
>> Paina kaukosäätimen painiketta "Vedenpaine" < 18 >.
Kuulet vahvistusäänen.
Kaukosäätimen näyttövalo palaa.
>> Paina kaukosäätimen painiketta "+" tai "-".
Kuulet vahvistusäänen.
Voit nyt asettaa sopivan vedenpaineen.

Vedenpainetta voi säätää yksilöllisesti 3 eri voimakkuuteen.
Matala > keskisuuri > suuri
Toimintojen "Istuinsuihku" ja "Bideesuihku" aikana kuulet vahvistusäänen.
Kuivaimen lämpötilan asettaminen
>> Paina kaukosäätimen painiketta "Lämpötilan valinta" < 19 > niin kauan, että näyttövalo palaa kohdassa "Kuivain".
>> Paina kaukosäätimen painiketta "+" tai "-".
Kuulet vahvistusäänen.
Voit nyt asettaa painikkeilla "+" ja "-" sopivan lämpötilan

Kuivaimen lämpötilaa voi säätää yksilöllisesti 4 eri lämpötilaan.
Pois > alhainen > keski > korkea
117
Istuinlämpötilan asettaminen
>> Paina kaukosäätimen painiketta "Lämpötila" < 19 > niin kauan, että näyttövalo
palaa kohdassa "Istuinlämpötila".
>> Paina kaukosäätimen painiketta "+" tai "-".
Kuulet vahvistusäänen.
Voit nyt asettaa painikkeilla "+" ja "-" sopivan istuinlämpötilan

Istuinlämpötilaa voi säätää yksilöllisesti 4 eri lämpötilaan.
Pois > alhainen > keski > korkea
Veden lämpötilan asettaminen
>> Paina kaukosäätimen painiketta "Lämpötila" < 19 > niin kauan, että näyttövalo
palaa kohdassa "Veden lämpötila".
>> Paina kaukosäätimen painiketta "+" tai "-".
Kuulet vahvistusäänen.
Voit nyt asettaa painikkeilla "+" ja "-" sopivan veden lämpötilan

Veden lämpötilaa voi säätää yksilöllisesti 4 eri lämpötilaan.
Pois > alhainen > keski > korkea
Käyttäjäprofiilin asettaminen
Käyttäjäprofiili 1
Aseta kaikki toiminnot omien mieltymyksiesi mukaan (esim. suihkutangon asento,
lämpötilat, vesimäärä jne.).
118
FI
>> Paina painiketta "Käyttäjä 1" < 21 > 3 sekunnin ajan.
Kuulet vahvistusäänen.
Kaukosäätimen näyttövalot vilkkuvat lyhyesti.
Asetuksesi on tallennettu.

Voit käyttää kaikkia esiasettamiasi toimintoja painamalla seuraavan käyttökerran aikana painiketta "Käyttäjä 1" < 21 >.
Käyttäjäprofiili 2
Aseta kaikki toiminnot omien mieltymyksiesi mukaan (esim. suihkutangon asento,
lämpötilat, vesimäärä jne.).
>> Paina painiketta "Käyttäjä 2" < 22 > 3 sekunnin ajan.
Kuulet vahvistusäänen.
Kaukosäätimen näyttövalot vilkkuvat lyhyesti.
Asetuksesi on tallennettu.

Voit käyttää kaikkia esiasettamiasi toimintoja painamalla seuraavan käyttökerran aikana painiketta "Käyttäjä 2" < 22 >.
Yövalon asettaminen
Yövalon vakioasetus on "automaattinen". Tässä tilassa yövalo toimii automaattisesti
ympäristön valoisuuden mukaan. Jos ympäristö on valoisa, yövalo on pois päältä. Jos
ympäristö on pimeä, yövalo kytkeytyy päälle.
119
>> Paina kaukosäätimen painikkeita "Pysäytä" < 12 > ja "Kuivain"< 16 > .
Kuulet vahvistusäänen.
Nyt voit asettaa yövalon tilan.

Yövaloa voi säätää yksilöllisesti 3 eri tilaan.
Automaattinen > pois > päällä
Vaimennuksen kytkeminen / pois päältä kytkeminen
>> Paina kaukosäätimen painikkeita "Pysäytä" < 12 > ja "Bideesuihku" < 15 > samanaikaisesti.
Vaimennus on nyt käytössä.
>> Paina uudelleen kaukosäätimen painikkeita "Pysäytä" < 12 > ja "Bideesuihku" <
15 > samanaikaisesti.
Vaimennus on nyt kytketty pois päältä.
6.2 Istuinyksikkö
Istuinsuihku
>> Paina istuinyksikön painiketta "Istuinsuihku" < 4 >.
Kuulet vahvistusäänen.
Suihkutanko tulee esiin ja suihkuttaa vettä.
120
FI
>> Paina uudelleen istuinyksikön painiketta "Istuinsuihku" < 4 >.
Kuulet vahvistusäänen.
Toiminto "Värähtely" käynnistyy.
>> Paina uudelleen istuinyksikön painiketta "Istuinsuihku" < 4 > tai kaukosäätimen
painiketta "Pysäytä" < 12 >.
Kuulet vahvistusäänen.
Suihkutanko palaa paikalleen ja senhetkinen toiminto päättyy välittömästi.
5 minuutin kuluttua toiminto keskeytyy automaattisesti.
Bideesuihku
>> Paina istuinyksikön painiketta "Lady" < 5 >.
Odota vahvistusääntä.
Suihkutanko tulee esiin ja suihkuttaa vettä.
>> Paina uudelleen istuinyksikön painiketta "Lady" < 5 > .
Odota vahvistusääntä. Toiminto "Värähtely" käynnistyy.
>> Paina uudelleen istuinyksikön painiketta "Lady" < 5 > tai kaukosäätimen painiketta "Pysäytä" < 12 >.
Odota vahvistusääntä.
Suihkutanko palaa paikalleen ja senhetkinen toiminto päättyy välittömästi.
5 minuutin kuluttua toiminto keskeytyy automaattisesti.
Virransäästötilan kytkeminen / pois päältä kytkeminen
>> Paina lyhyesti (alle 2 sekuntia) istuinyksikön painiketta "Power" < 6 >.
Kuulet vahvistusäänen.
SensoWash® Starck siirtyy virransäästötilaan.
Näyttövalo muuttuu vihreäksi.
121
>> Paina uudelleen lyhyesti (alle 2 sekuntia) istuinyksikön painiketta "Power" < 6 >.
Kuulet vahvistusäänen.
SensoWash® Starck siirtyy takaisin normaalitilaan.
Näyttövalo muuttuu punaiseksi.

Virransäästötilan aikana toiminto Istuinlämmitys ei ole käytössä.
Istuinlämpötilan asetus pidetään alhaisimmalla tasolla, jos istuinlämpötila asetettiin
etukäteen.
Valmiustilan kytkeminen / pois päältä kytkeminen
>> Paina pitkään (yli 3 sekuntia) istuinyksikön painiketta "Power" < 6 >.
Kuulet vahvistusäänen.
SensoWash® Starck siirtyy valmiustilaan.
>> Paina uudelleen pitkään (yli 3 sekuntia) istuinyksikön painiketta "Power" < 6 >.
Kuulet vahvistusäänen.
SensoWash® Starck siirtyy takaisin normaalitilaan.
Näyttövalo muuttuu punaiseksi.
Suihkutanko tulee hetkeksi esiin ja palaa sitten jälleen paikalleen.

Valmiustilassa kaikki SensoWash® Starck:in toiminnot ovat pois käytöstä.
Huomaa, että valmiustilan aikana ainoastaan painikkeella "Power" < 6 > SensoWash® Starck voidaan jälleen aktivoida.
122
FI
7. Puhdistus
Istuinyksikkö
Ohje!
Irrota verkkopistoke pistorasiasta ennen SensoWash:in hoidon aloittamista.
SensoWash® Starck -WC-istuinrengas on valmistettu ympäristöystävällisistä materiaaleista. WC-istuinrenkaan suljettu, ei-huokoinen pinta tarjoaa parhaat edellytykset
optimaaliselle hygienialle.
Jotta SensoWash® Starck palvelisi sinua pitkään, huomioi ehdottomasti seuraavat
kohdat:
•Puhdista istuinrengas, kansi ja saranat säännöllisesti lämpöisellä vedellä ja miedolla puhdistusaineella.
Pyyhi puhdistuksen jälkeen kuivaksi.
Älä käytä hankaavia puhdistusaineita tai kloori- tai happopitoisia aineita, koska
nämä saattavat muuttaa osat kellertäviksi tai kuluttaa niitä.
Perusteelliseen ja ongelmattomaan puhdistukseen soveltuu parhaiten neutraali
saippua tai mieto ja luonnollinen kaupoissa myytävä pesuaine.
Pyyhi pesun jälkeen pinnat niin, että ne jäävät hieman kosteaksi.
•Istuinrengas, kansi ja saranat eivät saa joutua kosketuksiin WC:n puhdistusaineiden kanssa. Käytettäessä WC:n puhdistusaineita istuinrengas ja kansi on nostettava ylös. Sulje rengas ja kansi vasta, kun puhdistusaine on kokonaan huuhdeltu
pois WC-istuimesta, koska puhdistusaineesta haihtuvat höyryt saattavat nousta
pintaan.
123
Suihkutangon manuaalinen puhdistus
>> Paina kaukosäätimen painikkeita "Pysäytä" < 13 > ja "Istuinsuihku" < 14 >.
Suihkutanko tulee esiin.
Käytä suihkutangon puhdistamiseen pehmoista liinaa, pehmoista sientä tai pientä
harjaa sekä mietoa puhdistusainetta.
>> Paina uudelleen painikkeita "Pysäytä" < 13 > ja "Istuinsuihku" < 14 >.
Suihkutanko palaa paikalleen ja sillä hetkellä käytössä oleva toiminto päättyy välittömästi.
>> Paina istuinyksikön painiketta "REAR" < 5 >.
Suihkutanko tulee esiin.
Käytä suihkutangon puhdistamiseen pehmoista liinaa, pehmoista sientä tai pientä
harjaa sekä mietoa puhdistusainetta.
>> Paina uudelleen istuinyksikön painiketta "REAR" < 5 >.
Senhetkinen toiminto päättyy välittömästi.

5 minuutin kuluttua toiminto päättyy automaattisesti.
Jos istuinanturi on aktivoitu, toiminto päättyy välittömästi.
Suihkutangon automaattinen puhdistus
>> Paina kaukosäätimen painikkeita "Pysäytä" < 13 > ja "Mukavuussuihku" < 15 >
samanaikaisesti.
Suihkutanko suorittaa automaattisen itsepuhdistuksen.
Suihkutangon ollessa piilotetussa asennossa se huuhdellaan vedellä.
>> Paina uudelleen painikkeita "Pysäytä" < 13 > ja "Mukavuussuihku" < 15 >.
Senhetkinen toiminto päättyy välittömästi.
124
FI
Hienosuodattimen puhdistus
Hienosuodattimeen pääsee käsiksi irrottamalla istuinrenkaan ja vasemmalla alhaalla olevan ruuvin.
Varmista, että vedensyöttöletku on puhdistuksen aikana kiinni.
Kaukosäädin
>> Puhdista kaukosäädin pehmeällä, mahdollisesti hieman kostealla liinalla.
125
8. Ohje häiriötilanteeseen
Onko kyseessä häiriö? Mikäli esität tämän kysymyksen itsellesi, lue tämä kappale
huolellisesti läpi ja yritä poistaa ongelma seuraavaksi kuvattujen ratkaisuohjeiden
avulla. Mikäli tuote ei tämänkään jälkeen toimi kunnolla, ota yhteyttä paikalliseen
asiakaspalveluusi.
Huomio!
Jos havaitset vesivuodon, sulje kulmavesiventtiili keskeyttääksesi veden tulon. Irrota samanaikaisesti verkkopistoke pistorasiasta keskeyttääksesi virransaannin.
Käy laitteen toimintahäiriössä ensin läpi seuraavat kohdat:
1.
Varmista, että virransyöttö toimii.
1.1 Onko mahdollisesti sähkökatko?
1.2 Onko verkkopistoke liitetty pistorasiaan?
1.3 Onko vikavirtasuojakytkin lauennut?
2. Varmista, että vedensyöttö toimii.
2.1 Onko vedensyöttö katkennut?
2.2 Onko kulmavesiventtiili kiinni?
126
FI
Jos havaitset jonkin seuraavista, katkaise välittömästi virransyöttö. Lue sen
jälkeen huolellisesti näyttövalojen toimintoja sekä hälytyksiä koskeva vianmäärityskappale. Oletko varma, että tarvitset asiakaspalvelun apua paikan päällä
ongelman ratkaisemiseksi?
1. Summerista kuuluu jatkuva, tikittävä ääni.
2. Laitteen punainen, vihreä tai oranssi näyttövalo vilkkuu.
3. Vikavirtasuojakytkin laukeaa toistuvasti.
Laite ei toimi
Häiriö
Laite ei toimi
Mahdollinen syy
Ratkaisu
Laite on siirtynyt valmi- >> Paina pitkään painiketta "Power"
ustilaan.
palataksesi normaalikäyttötilaan.
127
Kaukosäädin
Häiriö
Kaukosäädin ei
toimi.
Mahdollinen syy
Ratkaisu
Paristoissa ei ole virtaa. >> Vaihda paristot.
Paristot ovat väärin
päin.
>> Laita paristot oikein päin.
Paristojen virta on
lähes lopussa.
>> Vaihda paristot.
Kaukosäätimen signaalinlähetys- tai vastaan>> Poista pöly tai muu este.
Kaukosäädin ei rea- ottoalue on pölyinen tai
peitetty.
goi luotettavasti.
Kaukosäädin on liian
kaukana laitteesta ja
kauko-ohjausalueen
ulkopuolella.
128
>> Käytä kaukosäädintä sen käyttöalueen sisällä.
FI
Istuinsuihku/bideesuihku
Häiriö
Suihkutanko tulee
hitaasti esiin.
Suihkutusvoima on
liian heikko.
Suihkuvesi ei ole
tarpeeksi lämmintä.
Mahdollinen syy
Ratkaisu
Kun vaihdetaan istuinsuihkutoiminnosta bideesuihkutoimintoon, suihkutanko
liikkuu sisään ja tulee sen
jälkeen automaattisen pesun jälkeen jälleen esille.
>> Tämä on normaalia.
Suihkun vesimäärä on asetettu arvoon "Alhainen".
>> Paina kaukosäätimellä toimintoa "Suihkun vesimäärä"
ja aseta vesimäärää.
Hienosuodatin vedentulokohdassa on tukossa.
>> Puhdista hienosuodatin.
(katso kappale 7)
Vedensyöttöletkun liitosmutteri on löysällä, jolloin
vettä pääsee vuotamaan.
>> Kiristä liitosmutteri.
Veden lämpötila on asetettu >> Paina kaukosäätimellä toiarvoon "Pois" tai "Alhaimintoa "Veden lämpötila" ja
nen".
säädä veden lämpötilaa.
129
Suihkutangon
vesisuihku lakkaa
yhtäkkisesti.
Suihkutangosta ei
tule vettä.
Vesisuihku keskeytyy, jos
suihkua on käytetty yhtäjaksoisesti yli 5 minuuttia.
>> Tämä on normaalia.
Jos istuma-asentoa muutetaan käytön aikana liian
paljon, istuinanturi ei enää
tunnista kehon painoa.
>> Istu uudelleen ja paina toistamiseen painiketta Istuinsuihku/bideesuihku.
Kehon ja istuinanturin välillä ei ole kosketusta.
>> Varmista, että kehosi koskettaa istuinanturiin ja käynnistä tämän jälkeen toiminto
uudelleen.
Letku on puristunut tai
taittunut.
>> Tarkista letku.
Suihkutangon aukko on
tukossa/likainen.
>> Käytä pientä harjaa puhdistaaksesi suihkutangon aukon.
ämmitettävä istuin
Häiriö
Istuin ei ole tarpeeksi lämmin.
130
Mahdollinen syy
Istuimen lämpötila on
asetettu arvoon "Pois" tai
"Alhainen".
Ratkaisu
>> Aseta kaukosäätimellä istuimen lämpötila arvoon "Keski"
tai "Korkea".
FI
Istuin on liian lämmin.
Istuimen lämpötila on asetettu arvoon "Korkea".
>> Aseta kaukosäätimellä istuimen lämpötila arvoon "Keski"
tai "Alhainen".
Mahdollinen syy
Ratkaisu
Kuivaintoiminto
Häiriö
Kuivausilma ei ole
tarpeeksi lämmintä.
Kuivausilman lämpötila on
mahdollisesti asetettu arvoon "Pois" tai "Alhainen".
Kuivaustoiminto
päättyy yhtäkkiä.
Jos suihkuasentoa muutetaan liian paljon käytön
>> Istuudu uudelleen ja käynnisaikana, laitteen anturi ei
tä toiminto toistamiseen.
enää pysty kunnolla tunnistamaan kehon asentoa.
Kuivaustoiminto ei
toimi.
>> Aseta kuivausilman lämpötila
uudelleen.
Istuimella ei istu ketään tai >> Istu alas tai muuta asentoasi
henkilö ei istu istuinanturin
ja käynnistä toiminto uudelpäällä.
leen.
Laite saattaa olla puhdistustilassa.
>> Kytke puhdistustoiminto pois
päältä, jotta toiminto voidaan
suorittaa normaalisti.
Mukavuussuihku
131
Häiriö
Mahdollinen syy
Mukavuussuihku ei Laitteen painikkeilla
kytkeydy päälle lait- ei voi käynnistää tätä
teen painikkeilla.
toimintoa.
Ratkaisu
>> Käynnistä tämä toiminto kaukosäätimellä.
Yövalotoiminto
Häiriö
Mahdollinen syy
Yövalo on kytketty asentoon "Pois".
Yövalo ei pala.
Yövalo palaa jatkuvasti.
132
Ratkaisu
>> Yövalo saattaa olla myös
"Automaattisessa tilassa" tai
kestotilassa.
Yövalo on "Automaattisessa tilassa" ja ympäristön
>> Tämä on normaalia.
valoisuus on riittävä.
Yövalo on kytketty jatkuvaan valaistukseen.
>> Yövalo saattaa myös olla älykkäässä tilassa.
Yövalo on "Automaattisessa tilassa" ja huoneen
valaistus on himmeä.
>> Tämä on normaalia.
FI
Suihkutangon manuaalinen puhdistustoiminto
Häiriö
Mahdollinen syy
Ratkaisu
Suihkutanko siirtyy
automaattisesti
sisään.
Suihkutanko vetäytyy sisään
automaattisesti yli 5 minuu- >> Tämä on normaalia.
tin puhdistuksen jälkeen.
Manuaalisen puhdistuksen aikana
suihkutangosta
suihkuaa vettä.
Virtaa johtava aine peittää
anturin, esim. vesipisara,
kostea paperi tms.
>> Puhdista istuinanturin pinta.
Näyttövalot ja hälytystoiminto
Häiriö
Mahdollinen syy
Summerista kuuluu
jatkuva, tikittävä
Vesi on liian lämmintä.
ääni.
Ratkaisu
>> Irrota laite verkkovirrasta,
avaa vedensyötön kulmaventtiili ja varmista, että
vedensyöttöä toimii. Kytke
laite tämän jälkeen jälleen
verkkoon.
133
Laitteen punainen,
vihreä tai oranssi
näyttövalo vilkkuu.
Vikatoiminto.
Vuotovirtasuojakytkin laukeaa toistu- Vuotovirta on liian suuri.
vasti.
134
>> Irrota laite verkkovirrasta
äläkä enää käytä sitä. Ota
yhteyttä paikalliseen, valtuutettuun asiakaspalveluun
laitteen huoltamiseksi.
>> Irrota laite verkkovirrasta
äläkä enää käytä sitä. Ota
yhteyttä paikalliseen, valtuutettuun asiakaspalveluun
laitteen huoltamiseksi.
FI
9. Tekniset tiedot
Nimellisjännite Taajuus Maks. tehonotto 220 - 240 V
50 Hz
1650 W
Lämmitysteho
•Vedenlämmitin •Istuimenlämmitin
•Kuivain 1200 W
50 W
220 W
Lämpötila-alue
•Käyttölämpötila •Veden lämpötila
•Istuinlämpötila •Kuivaimen lämpötila 4 – 40 °C
36 – 40 °C
33 – 37 °C
38 – 55 °C
Vedenpaine Kotelointiluokka 0,07 – 0,75 MPa
IP X4,
Roiskevesisuoja
135
136
HR
Zahvaljujemo na Vašem povjerenju
Čestitamo Vam na kupovini SensoWash® Starck. Uvjereni smo, da ćete s ovim modernim proizvodom biti vrlo zadovoljni, jer kod održavanja higijene i njege osjetljivih
dijelova tijela želimo biti sigurni da se to odvija na brižan i promišljen način.
Duravit je kod razvitka SensoWash® proizvoda posebnu pozornost posvetio sigurnosti
upotrijebljenih funkcija:
Temperaturni osjetnici za vodu, obradu tople vode i za jedinicu sušenja zraka pružaju
trostruku zaštitu. Elektronika je također osigurana na najbolji način, jer je zalivena
nepropusno za vodu.
Za ostvariti uvijek optimalno funkcioniranje i spremnost za rad SensoWash® Starck,
te zajamčiti vašu osobnu sigurnost, imamo za vas jednu molbu:
Prije prvog puštanja u rad pročitajte pozorno ove Upute za rukovanje i pridržavajte
se sigurnosnih naputaka!
Sadržaj
1. Kratki pregled.............................................................................................. 140
1.1Sjedalo.......................................................................................................140
1.2 Daljinski upravljač.....................................................................................140
2.Sadržaj pakiranja........................................................................................... 141
3. Sigurnosne upute.......................................................................................... 141
3.1 Uporaba u skladu s namjenom...................................................................141
3.2 Uvjeti okoline............................................................................................. 142
3.3Napajanje.................................................................................................. 143
3.4Vodovod..................................................................................................... 144
3.5Baterije...................................................................................................... 144
3.6 Smetnje / Održavanje / Napomene............................................................ 145
3.7Njega......................................................................................................... 146
4. Zbrinjavanje otpada.......................................................................................146
5. Opis simbola..................................................................................................147
6.Rukovanje......................................................................................................148
6.1. Daljinsko upravljanje................................................................................. 148
Otvaranje i tazvaranje sjedala i poklopca................................................... 148
Tuš za donji dio leđa................................................................................... 148
Tuš za dame............................................................................................... 149
Komforni tuš.............................................................................................. 149
Ventilator toplog zraka..............................................................................150
Namještanje položaja šipke tuša................................................................150
Namještanje tlaka vode.............................................................................. 151
Namještanje temperature ventilatora toplog zraka.................................... 151
138
HR
Namještanje temperature sjedala.............................................................. 152
Namještanje temperature vode.................................................................. 152
Namještanje korisničkog profila................................................................. 153
Korisnički profil 1....................................................................................... 153
Korisnički profil 2....................................................................................... 153
Namještanje noćnog svjetla....................................................................... 154
Prekidač aktivaranja / deactivaranja isključenja zvuka.............................. 154
6.2 Jedinica sjedala.......................................................................................... 155
Tuš za donji dio leđa................................................................................... 155
Tuš za dame............................................................................................... 155
Aktivaranje / deaktivaranje modusa uštede el. energije............................ 156
Aktivaranje / deaktivaranje modusa spremnosti za rad (Standby)............. 156
7.Čišćenje.........................................................................................................157
Jedinica sjedala.......................................................................................... 157
Ručno čišćenje šipke tuša.......................................................................... 158
Samočišćenje šipke tuša............................................................................ 158
Čišćenje finog filtra.................................................................................... 159
Daljinsko upravljanje................................................................................. 159
8. Pomoć u slučaju problema............................................................................ 160
9. Tehnički podaci..............................................................................................169
139
1. Kratki pregled
1.1 Sjedalo1.2 Daljinski upravljač
1 Električno aktiviranje
poklopca i sjedala
2 Infracrveni prijamnik
3 Noćna rasvjeta:
Osvijetljena unutarnja školjka
4 Tuš za donji dio leđa (Rear)
5 Tuš za dame
6 Power
7 Grijanje sjedala
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Infracrveni predajnik
Otvaranje poklopca
Otvaranje sjedala i poklopca
Zatvaranje sjedala i poklopca
Stop
Tuš za donji dio leđa
Komforni tuš
Tuš za dame
Ventilator toplog zraka
Položaj šipke tuša
Tlak vode
Temperatura
Reguliranje tlaka vode
i temperature
21 Korisnički profil 1
22 Korisnički profil 2
140
HR
2. Sadržaj pakiranja
•SensoWash® Starck
•Daljinsko upravljanje uklj. držač, kratke upute i komplet za zaštitu od krađe
•Baterije
•Dovodno crijevo
•Priključna cijev u T-obliku
•Montažni materijal
•Upute za montiranje
•Upute za korištenje
•Registracijske kartice
3. Sigurnosne upute
Čuvajte svu dokumentaciju. Ako SensoWash® Starck treba nekome predati, priložite
ove Upute.
3.1 Uporaba u skladu s namjenom
SensoWash® Starck je predviđen uglavnom za privatnu uporabu. Uporaba je ograničena isključivo na zatvorene prostore. Svaka druga uporaba smatra se uporabom suprotnom namjeni.
Duravit ne jamči za posljedice uporabe koja nije u skladu s namjenom. Materijal za
pakiranje i SensoWash® Starck nisu predmeti za dječju igru.
141
Djeca se ne smiju igrati s plastičnim vrećicama i materijalom za pakiranje, jer postoji
opasnost gušenja i povreda. Stoga materijal sigurno pohranite ili zbrinite na ekološki
prikladan način.
SensoWash® Starck nije predviđen za to da ga upotrebljavaju osobe (uključivo djeca)
s ograničenim fizičkim, senzornim ili psihičkim sposobnostima ili neiskusni i/ili s pomanjkanjem općih znanja, nego ih treba nadzirati osoba mjerodavna za sigurnost ili
od vas dobiju upute o tome kako upotrebljavati SensoWash® Starck. Djeca moraju biti
nadzirana, radi osiguranja, da se ne igraju sa SensoWash® Starck.
3.2 Uvjeti okoline
Ako se SensoWash® Starck prenosi iz hladnog na toplo mjesto, može nastati kondenzacijska vlaga. Uređaj ostavite isključen nekoliko sati.
SensoWash® Starck se ne smije montirati u prostorima gdje prijeti opasnost od smrzavanja.
Temperatura prostorije treba iznositi najmanje 4°C.
Uređaj ne izlagati izravnoj vodi. Ne postavljajte na SensoWash® Starck otvorene izvore
plamena, svijeće, cigarete, ili sl.
Proizvod treba biti uzemljen. Upotrijebiti uzemljenu utičnicu 220-240V, 50Hz. Preporučujemo ugradnju zaštitnog uređaja struje kvara (FI).
142
HR
3.3 Napajanje
•SensoWash® Starck utaknite samo u utičnice s propisanim priključnim vrijednostima. Upotrebljavajte zaštitnu nadstrujnu sklopku (FI).
•Voditi brigu o tomu, da ne dođe do oštećenja opskrbnog kabela ili mrežnog utikača.
•Električni kabel se ne smije stegnuti ili ukliještiti.
Držite kabel podalje od vrućih i oštrih rubova.
•Promjene na mrežnom utikaču ili na električnom kabelu, smije izvoditi isključivo
stručno osoblje.
•Uvjerite se da je mrežni utikač nakon instaliranja pristupačan korisniku i ne upotrebljavajte nikakav produžni kabel, koji nije ispravno uzemljen.
•Položite kabel tako, da ne nastanu nikakve petlje za spoticanje.
•Mrežni utikač uvijek izvlačite iz utičnice povlačenjem utikača, nikada kabela.
•Nikada ne hvatajte mrežni utikač s mokrim rukama.
•Za potpuno odvajanje SensoWash® Starck od mrežnog napona, izvucite mrežni
utikač.
•Ako ipak nastane oštećenje električnog kabela ili mrežnog utikača, ne mijenjajte ga
sami. Zamjenu smije provesti samo stručno i ovlašteno osoblje.
•Ne izlažite SensoWash® Starck izravno vodi.
•Ne upotrebljavajte proizvod ako ne funkcionira na pravilan način. Odvojite ga
odmah od mreže. Zatvorite zaporni ventil vode, kako biste prekinuli dovod vode.
Obavijestite vašeg instalatera ili Duravit servisnu službu za korisnike.
143
3.4 Vodovod
Upotrebljavajte glavnu vodovodnu liniju za opskrbu SensoWash® Starck s hladnom vodom. Ne rabiti potrošnu ili otpadnu vodu za opskrbu vodom, jer može dovesti do oštećenja kože, bolesti ili drugih zdravstvenih poteškoća.
Opremajte proizvod samo s novim isporučenim crijevima za vodu za opskrbu, a stara
crijeva za vodu nemojte ponovno upotrijebiti.
Pridržavajte se lokalnih propisa za sprječavanje povrata vode i primjenjujte prikladan
nepovratni ventil za priključak proizvoda na vodovod.
3.5 Baterije
Baterije mogu kod gutanja biti opasne po život. Pazite stoga da baterije budu nepristupačne maloj djeci.
Ako se baterija proguta, odmah potražite liječničku pomoć.
•Baterije se ne smiju puniti, ponovno aktivirati s drugim sredstvima, rastavljati,
bacati u vatru ili kratko spajati.
•Istrošene baterije uvijek odmah izvadite iz daljinskog upravljača, jer mogu procuriti i tako prouzročiti oštećenja.
•Ako daljinski upravljač ne upotrebljavate dulje vremena, odstranite baterije.
•Očistite baterije i kontakte prije njihova ulaganja. Obratite pozornost na ispravan
polaritet.
•Nikada ne izlažite baterije ekstremnim uvjetima. Baterije se ne smiju ostavljati na
vrućim površinama i izravnom sunčevom zračenju. Inače postoji povišena opasnost
od curenja.
144
HR
•Ako je baterijska kiselina iscurila, izbjegavati kontakt s kožom, očima i sluznicom.
Kod kontakta s kiselinom isprati pogođena mjesta s mnogo čiste vode i odmah
potražiti liječnika.
•Ne umećite nove i stare baterije zajedno u daljinski upravljač.
3.6 Smetnje / Održavanje / Napomene
Izbjegavati oštećenje proizvoda ili neispravno funkcioniranje kroz nestručnu
uporabu!
•Zatvorite zapornu slavinu glavne vodovodne linije, kada čistite fini filtar (vidi 7.2).
•Ne pritiskajte s pretjeranom snagom tipke daljinskog upravljača i jedinicu za sjedenje.
•Ne penjite se niti ne stojite na proizvodu i ne stavljajte nikakve teške predmete na
poklopac.
•Ne pritišćite poklopac s pretjeranom silom nadolje.
•Šipka tuša ne smije se namjerno zaprljati, prskati ili začepiti.
•Ne smiju se obavljati naknadne preinake, manipulacije, dodatne instalacije ili pokušavati popraviti SensoWash® Starck.
•Nestručni popravci mogu dovesti do nesreća, oštećenja i pogonskih smetnji.
•SensoWash® Starck funkcionira samo u punom opsegu, čim se aktivira prepoznavanje sjedenja. Molim obratite pozornost kod uporabe, čišćenja i montaže!
•SensoWash® Starck nakon uključenja provodi samoprovjeru, šipka tuša izlazi van, a
nakon samoprovjere se vraća natrag.
145
3.7 Njega
Vidi Napomene o njezi uređaja > Poglavlje 7
4. Zbrinjavanje otpada
Pakovinu je najbolje sačuvati do isteka jamstvenog roka. Nakon
toga zbrinuti kao otpad na ekološki prikladan način.
SensoWash® Starck mora biti zbrinut na ekološki ispravan način prema zakonskim propisima - za organizirano odlaganje otpada.
Plastiku i dijelove elektronike morate predati na reciklažu za ponovnu uporabu.
Potražite informacije u nadležnom reciklažnom dvorištu. Istrošene
baterije moraju se primjereno zbrinuti. U tu svrhu postoje u trgovinama koje prodaju baterije, kao i u komunalnim sabiralištima,
odgovarajuće označene posude za zbrinjavanje baterijskog otpada.
146
HR
5. Opis simbola
Sljedeći znakovi upozorenja skreću pozornost na opasne korake:

Opasnost! Pri visokom riziku, smrtonosna opasnost, opasne ozljede

Upozorenje Pri srednjem riziku, teške ozljede

Oprez!
Savjet!
Pri niskom riziku, lakše ozljede
Pri oštećenju materijala
Koriste se sljedeći simboli:

>
@
Ovdje ćete pronaći savjet!
Ovdje vas se upućuje na izvođenje nekog postupka.
Daljnje informacije vidi na adresi: www.Sensowash.com
147
6. Rukovanje
6.1 Daljinsko upravljanje
Otvaranje i zatvaranje sjedala i poklopca
>> Pritisnite tipku „Otvaranje poklopca“ < 9 > na daljinskom upravljaču.
Čut ćete zvuk potvrde.
Poklopac se otvara, sjedalo ostaje zatvoreno.
>> Pritisnite tipku „Otvaranje poklopca i sjedala“ < 10 > na daljinskom upravljaču.
Čut ćete zvuk potvrde.
Poklopac i sjedalo se otvaraju.
>> Pritisnite tipku „Zatvaranje poklopca i sjedala“ < 11 > na daljinskom upravljaču.
Čut ćete zvuk potvrde.
Poklopac i sjedalo se zatvaraju.

Nema aktivnosti sjedala, ako se korisnik tamo nalazi.
Tuš za donji dio leđa
>> Pritisnite tipku „Tuš za donji dio leđa“ < 13 > na daljinskom upravljaču.
Čut ćete zvuk potvrde.
Šipka tuša izlazi van i prska vodeni mlaz.
>> Pritisnite tipku „Stop“ < 14 > na daljinskom upravljaču.
Čut ćete zvuk potvrde.
Šipka tuša uvlači se natrag i trenutna funkcija odmah završava.
148
HR

Nakon 5 minuta ova funkcija automatski završava s radom. Funkcija je raspoloživa, ako se korisnik nalazi na sjedalu. Funkcija se automatski prekida, kada korisnik
napusti sjedalo.
Tuš za dame
>> Pritisnite tipku „Tuš za dame“ < 15 > na daljinskom upravljaču.
Čut ćete zvuk potvrde.
Šipka tuša izlazi van i prska vodeni mlaz.
>> Pritisnite tipku „Stop“ < 12 > na daljinskom upravljaču.
Čut ćete zvuk potvrde.
Šipka tuša uvlači se opet natrag i trenutna funkcija odmah završava.

Nakon 5 minuta ova funkcija automatski završava s radom. Funkcija je raspoloživa, ako se korisnik nalazi na sjedalu. Funkcija se automatski prekida, kada korisnik
napusti sjedalo.
Komforni tuš
>> Pritisnite tipku „Komforni tuš“ < 14 > jednom na daljinskom upravljaču, tijekom
djelovanja funkcije Tuš za donji dio leđa ili Tuš za dame.
Čut ćete zvuk potvrde. Aktivirana je funkcija "Osciliranje".
Šipka tuša provodi kod ove funkcije gibanje naprijed i nazad.
>> Pritisnite drugi puta tipku „Komforni tuš“ < 14 > na daljinskom upravljaču, tijekom
djelovanja funkcije Tuš za donji dio leđa ili Tuš za dame.
Čut ćete zvuk potvrde. Aktivirana je funkcija "Pulsiranje".
Snaga mlaza kod ove funkcije naizmjence jača i slabi.
149
>> Pritisnite treći puta tipku „Komforni tuš“ < 14 > na daljinskom upravljaču, tijekom
djelovanja funkcije Tuš za donji dio leđa ili Tuš za dame.
Čut ćete zvuk potvrde.
Aktivirane su funkcije „Osciliranje“ i „Pulsiranje“.
>> Pritisnite četvrti puta tipku „Komforni tuš“ < 15 > na daljinskom upravljaču, tijekom djelovanja funkcije Tuš za donji dio leđa ili Tuš za dame.
Čut ćete zvuk potvrde.
Ove funkcije su sada isključene, ali zadana funkcija je još aktivna.
Ventilator toplog zraka
>> Pritisnite tipku „Ventilator toplog zraka“ < 16 > na daljinskom upravljaču.
Čut ćete zvuk potvrde.
Aktivirana je funkcija „Ventilator toplog zraka“.
>> Pritisnite tipku „Stop“ < 12 > na daljinskom upravljaču.
Čut ćete zvuk potvrde.
Trenutno aktivna funkcija će odmah završiti.

Nakon 5 minuta ova se funkcija automatski prekida. Funkcija je raspoloživa, ako
se korisnik nalazi na sjedalu. Funkcija se automatski prekida, kada korisnik napusti
sjedalo.
Namještanje položaja šipke tuša
>> Pritisnite tipku „Gore“ ili „Dolje“ od tipke „Položaj šipke tuša“ < 17 > na daljinskom
upravljaču.
150
HR
Čut ćete zvuk potvrde.
Svijetli indikatorska žaruljica na daljinskom upravljaču.
Sada možete uz pomoć tipaka „Gore“ ili „Dolje“ namjestiti prikladan položaj šipke
tuša.

Položaj šipke tuša može se pojedinačno regulirati u 5 stupnjeva.
Namještanje tlaka vode
>> Pritisnite tipku „Tlak vode“ < 18 > na daljinskom upravljaču.
Čut ćete zvuk potvrde.
Svijetli indikatorska žaruljica na daljinskom upravljaču.
>> Pritisnite tipku „+“ ili „-“ na daljinskom upravljaču.
Čut ćete zvuk potvrde.
Sada možete namjestiti odgovarajući tlak vode.

Tlak vode može se pojedinačno regulirati u 3 stupnja.
Niski > srednji > visoki
Ton potvrde čut ćete samo tijekom aktivnih funkcija „Tuš za donji dio leđa“ i „Tuš za
dame“.
Namještanje temperature ventilatora toplog zraka
>> Pritisnite tipku „Temperatura ventilatora toplog zraka“ < 19 > na daljinskom
upravljaču tako dugo, sve dok indikatorska žaruljica ne stoji na „Ventilator toplog
zraka“.
>> Pritisnite tipku „+“ ili „-“ na daljinskom upravljaču.
Čut ćete zvuk potvrde.
Sada možete uz pomoć tipaka „+“ ili „-“ namjestiti prikladnu temperaturu.
151

nja.
Temperatura ventilatora toplog zraka može se pojedinačno regulirati u 4 stupIsključeno > niska >srednja > visoka
Namještanje temperature sjedala
>> Pritisnite tipku „Temperatura“ < 19 > na daljinskom upravljaču tako dugo, sve dok
indikatorska žaruljica ne stoji na „Temperatura sjedala“.
>> Pritisnite tipku „+“ ili „-“ na daljinskom upravljaču.
Čut ćete zvuk potvrde.
Sada možete uz pomoć tipaka „+“ ili „-“ namjestiti prikladnu temperaturu sjedala.

Temperatura sjedala može se pojedinačno regulirati u 4 stupnjeva.
Isključeno > niska >srednja > visoka
Namještanje temperature vode
>> Pritisnite tipku „Temperatura“ < 19 > na daljinskom upravljaču tako dugo, sve dok
indikatorska žaruljica ne stoji na „Temperatura vode“.
>> Pritisnite tipku „+“ ili „-“ na daljinskom upravljaču.
Čut ćete zvuk potvrde.
Sada možete uz pomoć tipaka „+“ ili „-“ namjestiti prikladnu temperaturu vode.

152
Temperatura vode može se pojedinačno regulirati u 4 razine.
Isključeno > niska >srednja > visoka
HR
Namještanje korisničkog profila
Korisnički profil 1
Namjestite sve funkcije prema vašim osobnim sklonostima (npr. položaj šipke tuša,
temperaturu, količinu vode, itd.).
>> Pritisnite tipku „Korisnik 1“ < 21 > 3 sekunde.
Čut ćete zvuk potvrde.
Nakratko zasvijetle indikatorske žaruljice na daljinskom upravljaču.
Vaše postavke će biti zapamćene.

Sve funkcije koje ste zadali možete upotrijebiti tako da kod sljedeće uporabe
pritisnete tipku „Korisnik 1“ < 21 >.
Korisnički profil 2
Namjestite sve funkcije prema vašim osobnim sklonostima (npr. položaj šipke tuša,
temperaturu, količinu vode, itd.).
>> Pritisnite tipku „Korisnik 2“ < 22 > 3 sekunde.
Čut ćete zvuk potvrde.
Nakratko zasvijetle indikatorske žaruljice na daljinskom upravljaču.
Vaše postavke će biti zapamćene.

Sve funkcije koje ste zadali možete upotrijebiti tako da kod sljedeće uporabe
pritisnete tipku „Korisnik 2“ < 22 >.
153
Namještanje noćnog svjetla
Noćno svjetlo je standardno namješteno na „Auto“. U ovom načinu rada se noćno svjetlo automatski prilagođava u skladu s okolnim svjetlom. Ako je okolno svjetlo jače,
noćno svjetlo se gasi. Ako je okolno svjetlo slabije, onda se uključuje noćno svjetlo.
>> Pritisnite tipku „Stop“ < 12 > i „Ventilator toplog zraka“ < 16 > na daljinskom
upravljaču.
Čut ćete zvuk potvrde.
Sada možete namjestiti modus Noćnog svjetla.

Noćno svjetlo može se pojedinačno regulirati u 3 modusa.
auto > isključeno > uključeno
Prekidač aktiviranja / deaktiviranja isključenja zvuka
>> Istodobno pritisnite tipku „Stop“ < 12 > i „Tuš za dame“ < 15 > na daljinskom
upravljaču.
Prekidač za isklj. zvuka je sada aktiviran.
>> Istodobno pritisnite tipku „Stop“ < 12 > i „Tuš za dame“ < 15 > na daljinskom
upravljaču.
Prekidač za isklj. zvuka je sada deaktiviran.
154
HR
6.2 Jedinica sjedala
Tuš za donji dio leđa
>> Pritisnite tipku „Tuš za donji dio leđa“ < 4 > na jedinici sjedala.
Čut ćete zvuk potvrde.
Šipka tuša izlazi van i prska vodeni mlaz.
>> Pritisnite ponovno tipku „Tuš za donji dio leđa“ < 4 > na jedinici sjedala.
Čut ćete zvuk potvrde.
Pokrenuta je funkcija "Osciliranje".
>> Pritisnite ponovno tipku „Tuš za donji dio leđa“ < 4 > na jedinici sjedala ili tipku
„Stop“ < 12 > na daljinskom upravljaču.
Čut ćete zvuk potvrde.
Šipka tuša uvlači se natrag i trenutna funkcija odmah završava.
Nakon 5 minuta ova se funkcija automatski prekida.
Tuš za dame
>> Pritisnite tipku „Tuš za dame“ < 5 > na jedinici sjedala.
Pričekajte na ton potvrde.
Šipka tuša izlazi van i prska vodeni mlaz.
>> Pritisnite ponovno tipku „Tuš za dame“ < 5 > na jedinici sjedala.
Pričekajte na ton potvrde. Pokrenuta je funkcija "Osciliranje".
>> Pritisnite ponovno tipku „Tuš za dame“ < 5 > na jedinici sjedala ili tipku „Stop“ <
12 > na daljinskom upravljaču.
Pričekajte na ton potvrde.
Šipka tuša uvlači se natrag i trenutna funkcija odmah završava.
Nakon 5 minuta ova se funkcija automatski prekida.
155
Aktiviranje / deaktiviranje modusa uštede el. energije
>> Pritisnite kratko (manje od 2 sekunde) tipku „Power“ < 6 > na jedinici sjedala.
Čut ćete zvuk potvrde.
SensoWash® Starck prelazi u modus štednje el. energije.
Pokazivačka žaruljica svijetli zeleno.
>> Pritisnite ponovno nakratko (manje od 2 sekunde) tipku „Power“ < 6 > na jedinici
sjedala.
Čut ćete zvuk potvrde.
SensoWash® Starck ponovno prelazi u normalan način rada.
Pokazivačka žaruljica svijetli crveno.

Tijekom modus štednje el. energije funkcija grijanja sjedala je neaktivna.
Postavka temperature sjedala će se zadržati na najnižoj razini, ako je prethodno bila
namještena temperatura sjedala.
Aktiviranje / deaktiviranje modusa spremnosti za rad (Standby)
>> Pritisnite dugo (duže od 3 sekunde) tipku „Power“ < 6 > na jedinici sjedala.
Čut ćete zvuk potvrde.
SensoWash® Starck prelazi u modus spremnosti za rad (Standby).
>> Pritisnite ponovno dugo (duže od 3 sekunde) tipku „Power“ < 6 > na jedinici
sjedala.
Čut ćete zvuk potvrde.
SensoWash® Starck ponovno prelazi u normalan način rada.
Pokazivačka žaruljica svijetli crveno.
Šipka tuša kratko izlazi van i opet natrag.
156
HR

U modusu spremnosti za rad (Standby) sve funkcije SensoWash® Starck su neaktivne. Obratite pozornost, da se tijekom modusa spremnosti za rad (Standby) niti
jedna tipka, osim tipke „Power“
< 6 > SensoWash® Starck ne može aktivirati.
7. Čišćenje
Jedinica sjedala
Napomena!
Izvucite mrežni utikač prije nego što otpočnete s njegom vašeg SensoWash.
SensoWash® Starck WC-sjedalo je izrađeno iz ekološki prihvatljivih materijala. Zatvorena površina WC-sjedala bez pora, nudi najbolje preduvjete za optimalnu higijenu.
Kako bi se zadržalo zadovoljstvo korištenja SensoWash® Starck, treba obvezno obratiti
pozornost na sljedeće točke:
•Redovito čistite garnituru, uključujući šarnire, samo s toplom vodom i blagim sredstvima za čišćenje.
Nakon toga dobro osušiti trljanjem.
Ne primjenjujte strugajuća sredstva za čišćenje, na bazi klora ili sa sadržajem kiseline, budući da ona mogu dovesti do pojave žućkaste boje ili ljuštenja.
Za temeljito čišćenje bez problema, najprikladniji su neutralni sapuni ili blaga i prirodna, uobičajena kućanska sredstva za pranje posuđa.
157
Nakon čišćenje naknadno prebrisati vlažnom krpom.
•Garnitura i šarniri ne smiju dolaziti u dotik s WC-sredstvom za čišćenje. Kod uporabe WC-sredstava za čišćenje, dignite sjedni prsten tj. poklopac; zatvorite tek onda,
kada je sredstvo za čišćenje potpuno isprano iz WC-školjke, jer bi pare od čistila
mogle nagristi površine.
Ručno čišćenje šipke tuša
>> Pritisnite tipke „Stop“ < 13 > i „Tuš za donji dio leđa“ < 14 > na daljinskom upravljaču.
Šipka tuša izlazi van.
Za čišćenje šipke tuša koristite meku krpu, meku spužvu ili četkicu s blagim sredstvom za čišćenje.
>> Pritisnite ponovno tipke „Stop“ < 13 > i „Tuš za donji dio leđa“ < 14 >.
Šipka tuša uvlači se natrag i trenutno aktivna funkcija odmah završava s radom.
>> Pritisnite tipku „REAR“ < 5 > na jedinici sjedala.
Šipka tuša izlazi van.
Za čišćenje šipke tuša koristite meku krpu, meku spužvu ili četkicu s blagim sredstvom za čišćenje.
>> Pritisnite ponovno tipku „REAR“ < 5 > na jedinici sjedala.
Trenutno aktivna funkcija će odmah završiti s radom.

Nakon 5 minuta, ova funkcija automatski završava s radom.
Ova funkcija se kod aktiviranog osjetnika u sjedalu odmah završava.
Samočišćenje šipke tuša
>> Istodobno pritisnite tipke „Stop“ < 13 > i „Komforni tuš“ < 15 > na daljinskom
upravljaču.
Šipka tuša provodi samočišćenje.
158
HR
U zaklonjenom položaju, šipka tuša se ispire s vodom.
>> Pritisnite ponovno tipke „Stop“ < 13 > i „Komforni tuš“ < 15 >.
Trenutno aktivna funkcija će odmah završiti s radom.
Čišćenje finog filtra
Ako je protok vode manji nego što je uobičajeno, očistite fini filtar na obje strane.
Za dospjeti do finog filtra, morate skinuti sjedalo i odstraniti vijak dolje lijevo.
Uvjerite se da je crijevo za dovod vode isključeno tijekom postupka čišćenja.
Daljinsko upravljanje
>> Očistite površinu daljinskog upravljača samo s vlažnom, eventualno malo ovlaženom krpom.
159
8. Pomoć u slučaju problema
Postoji li smetnja? Čim sebi postavite to pitanje, detaljno pročitajte ovo poglavlje i
isprobajte sljedeća opisana moguća rješenja. Ako vaš uređaj još uvijek neispravno
funkcionira, kontaktirajte s vašom servisnom službom za korisnike na licu mjesta.
Pozor!
Ako se pojavi curenje vode, zatvorite kutni ventil dovoda vode, da bi dovod vode
sasvim prekinuli. Izvucite istodobno mrežni utikač, da bi prekinuli napajanje.
Prije nego što krenete dalje, ustanovite postoje li kvarovi na uređaju, te provjerite sljedeće točke:
1.
Uvjerite se da je napajanje osigurano.
1.1 Ima li struje?
1.2 Je li mrežni utikač utaknut?
1.3 Je li proradila FI-zaštitna nadstrujna sklopka?
2. Uvjerite se da je osigurana opskrba vodom.
2.1 Opskrba vodom je prekinuta?
2.2 Je li kutni ventil dovoda vode zatvoren?
160
HR
Ako nastupi bilo koji od sljedećih slučajeva, odmah prekinuti opskrbu naponom.
Zatim pažljivo pročitajte poglavlje o rješavanju problema preko funkcije indikatorskih žaruljica i alarma. Jeste li sigurni da je potrebna pomoć službe za korisnike na licu mjesta za riješiti taj problem?
1. Zujalo proizvodi trajan kucajući ton.
2. Crvena, zelena ili narančasta indikatorska žaruljica na uređaju treperi.
3. FI zaštitna nadstrujna sklopka se ponovljeno oslobađa.
Uređaj ne funkcionira
Problem
Uređaj ne funkcionira.
Mogući uzrok
Uređaj je stavljen u
stanje pripravnosti
(Standby).
Rješenje
>> Pritisnite tipku "Power" tako dugo
da se vrati u normalno radno
stanje.
Daljinsko upravljanje
Problem
Daljinski upravljač
ne radi.
Mogući uzrok
Rješenje
Baterije su prazne.
>> Zamijenite baterije.
Polaritet baterija je
pogrešno okrenut.
>> Baterije postavite pravilno usmjerenih polariteta.
161
Baterije su skoro prazne.
Daljinski upravljač
ne reagira pouzdano.
>> Zamijenite baterije.
Zona prijenosa i prijama signala je prekrive>> Uklonite prašinu ili objekte.
na prašinom ili drugim
predmetima.
Daljinski upravljač je
predaleko od uređaja i
nalazi se izvan vrijedećeg dometa daljinskog
upravljača.
>> Molimo koristite daljinski upravljač
unutar vrijedećeg dometa.
Tuš za donji dio leđa/Tuš za dame
Problem
Šipka tuša se kreće
samo polako.
162
Mogući uzrok
Rješenje
Tijekom prijelaza između
tuša za donji dio leđa i tuša
za dame, šipka tuša ide
>> To je normalno.
nazad, a onda opet naprijed
nakon samo-čišćenja.
HR
Snaga tuša je preslaba.
Voda u tušu nije
dovoljno topla.
Mlaz vode iz šipke
tuša se odjednom
zaustavlja.
Količina vode za tuš namještena je na „Nisku“.
>> Pritisnite na daljinskom
upravljaču za odabir "Količine
vode za tuš", kako bi podesili
količinu vode.
Fini filtar vodoopskrbe je
začepljen.
>> Očistite fini filtar.
(Vidi poglavlje 7)
Spojna matica na crijevu
vodoopskrbe je labava,
dopušta curenje vode.
>> Dobro stegnite spojnu maticu.
Temperatura vode je bila
postavljena na „Isklj.“ ili
„Niska“.
>> Pritisnite na daljinskom
upravljaču za odabir "Temperature vode", kako bi podesili
njezinu temperaturu.
Nakon neprekidnog postupka tuširanja, koji je trajao
>> To je normalno.
više od 5 minuta, zaustavlja
se mlaz vode.
Ako se za vrijeme uporabe,
>> Ponovno zauzmite svoje
položaj sjedenja previše
mjesto i pritisnite još jednom
mijenja, osjetnik sjedala detipku Tuš za donji dio leđa/Tuš
tektira da položaj ljudskog
za dame.
tijela više nije ispravan.
163
Iz šipke tuša ne
izlazi nikakav mlaz
vode.
Nema kontakta između
ljudskog tijela i osjetnika u
sjedalu.
>> Uvjerite se da je vaše tijelo u
kontaktu s osjetnikom sjedala,
a zatim ponovno pokrenite
funkciju.
Crijevo je zgnječeno ili presavijeno.
>> Pregledajte crijevo.
Otvor šipke tuša je začepljen/zaprljan.
>> Upotrijebite četkicu kako biste
očistili otvor šipke tuša.
Grijano sjedalo
Problem
Mogući uzrok
Rješenje
Sjedalo nije dovoljno toplo.
Temperatura sjedala je bila
postavljena na „Isklj.“ ili
„Niska“.
>> Na daljinskom upravljaču namjestite temperaturu sjedala
na „Srednja“ ili „Visoka“.
Temperatura sjeda- Temperatura sjedala je
la je previsoka.
namještena na „Visoka“.
164
>> Na daljinskom upravljaču namjestite temperaturu sjedala
na „Srednja“ ili „Niska“.
HR
Funkcija ventilatora
Problem
Temperatura ventilatora nije dovoljno
topla.
Mogući uzrok
Temperatura ventilatora je
možda bila postavljena na
„Isklj.“ ili „Niska“.
Rješenje
>> Ponovno namjestite temperaturu ventilatora.
Ako se za vrijeme uporabe
položaj tuša previše mijenja,
>> Ponovno zauzmite svoje mjeFunkcija ventilatora
osjetnik uređaja za polosto i provedite tu funkciju još
iznenadno se zaužaj sjedenja više ne može
jednom.
stavlja.
pravilno detektirati položaj
ljudskog tijela.
Nitko nije zauzeo mjesto ili >> Sjednite ili prilagodite svoj
osoba ne sjedi iznad osjetnisjedeći položaj, a zatim pokrenite tu funkciju ponovno.
Funkcija ventilatora ka u sjedalu.
ne radi.
>> Isključite postupak čišćenja,
Možda je uređaj u modusu
kako bi se funkcija mogla
čišćenja.
normalno dalje odvijati.
165
Komforni tuš
Problem
Mogući uzrok
Komforni tuš se ne
Tipke uređaja ne nude
može uključiti s tipovu funkciju.
kama na uređaju.
Rješenje
>> Obavite ovu funkciju preko daljinskog upravljača.
Funkcija noćnog svjetla
Problem
Noćno svjetlo ne
svijetli.
Mogući uzrok
Rješenje
Noćno svjetlo je namješte- >> Može se postaviti na „auto“ ili
no na „Isklj.“.
kontinuirani način rada.
Noćno svjetlo je u „auto
modusu“ i ima dovoljno
svjetla.
>> To je normalno.
Noćno svjetlo je namješte- >> Može se postaviti na inteligenno na trajno svjetlo.
tni način rada.
Noćno svjetlo trajno
Noćno svjetlo je u „auto
svijetli.
modusu“ i na raspolaganju >> To je normalno.
je samo prigušeno svjetlo.
166
HR
Funkcija ručnog čišćenja šipke tuša
Problem
Mogući uzrok
Rješenje
Šipka tuša vraća se nakon
Šipka tuša automat- više od 5-minutnog čišćenja
>> To je normalno.
ski se uvlači nazad. automatski natrag u svoj
položaj.
Tijekom ručnog
čišćenja izlazi mlaz
vode iz šipke tuša.
Električki vodljiva tvar
prekrivena osjetnik, npr.
kapi vode, vlažan papirnati
ručnik i sl.
>> Očistite površinu osjetnika
sjedala.
167
Indikatorske žaruljice i alarmna funkcija
Problem
Mogući uzrok
Rješenje
Zujalo proizvodi traVoda je pretopla.
jan kucajući ton.
>> Odvojite spoj sa strujnom
mrežom, otvorite kutni ventil
za dovod vode i provjerite,
funkcionira li dovod vode.
Potom ponovno uspostavite
dovod struje.
Crvena, zelena ili
narančasta indikatorska žaruljica na
uređaju treperi.
Neispravno funkcioniranje
>> Odvojite vezu prema strujnoj
mreži i više ne upotrebljavajte uređaj. Kontaktirajte s
vašom ovlaštenom servisnom
službom za korisnike na licu
mjesta, kako bi se uređaj
popravio.
Zaštitna nadstrujna
sklopka se ponovljeno oslobađa.
>> Odvojite vezu prema strujnoj
mreži i više ne upotrebljavajte uređaj. Kontaktirajte s
vašom ovlaštenom servisnom
Odvodna struja je prevelika.
službom za korisnike na licu
mjesta, kako bi se uređaj
popravio.
168
HR
9. Tehnički podaci
Nazivni napon
220 - 240 V
Frekvencija 50 Hz
Maks. potrošnja snage 1650 W
Ogrjevni učin
•Protočni grijač •Grijanje sjedala
•Ventilator toplog zraka 1200 W
50 W
220 W
Područje temperature
•Radna temperatura •Temperatura vode
•Temperatura sjedala •Temperatura ventilatora toplog zraka 4 – 40 °C
36 – 40 °C
33 – 37 °C
38 – 55 °C
Tlak vode Vrsta zaštite 0,07 – 0,75 MPa
IP X4,
Zaštita protiv prskanja vode sa svih strana
169
170
HR
Zahvaljujemo na Vašem povjerenju
Čestitamo Vam na kupovini SensoWash® Starck. Uvjereni smo, da ćete s ovim modernim proizvodom biti vrlo zadovoljni, jer kod održavanja higijene i njege osjetljivih
dijelova tijela želimo biti sigurni da se to odvija na brižan i promišljen način.
Duravit je kod razvitka SensoWash® proizvoda posebnu pozornost posvetio sigurnosti
upotrijebljenih funkcija:
Temperaturni osjetnici za vodu, obradu tople vode i za jedinicu sušenja zraka pružaju
trostruku zaštitu. Elektronika je također osigurana na najbolji način, jer je zalivena
nepropusno za vodu.
Za ostvariti uvijek optimalno funkcioniranje i spremnost za rad SensoWash® Starck,
te zajamčiti vašu osobnu sigurnost, imamo za vas jednu molbu:
Prije prvog puštanja u rad pročitajte pozorno ove Upute za rukovanje i pridržavajte
se sigurnosnih naputaka!
Sadržaj
1. Kratki pregled............................................................................................... 174
1.1Sjedalo....................................................................................................... 174
1.2 Daljinski upravljač..................................................................................... 174
2. Sadržaj pakiranja..........................................................................................175
3. Sigurnosne upute..........................................................................................175
3.1 Uporaba u skladu s namjenom.................................................................. 175
3.2 Uvjeti okoline ............................................................................................ 176
3.3Napajanje.................................................................................................. 177
3.4Vodovod..................................................................................................... 178
3.5Baterije...................................................................................................... 178
3.6 Smetnje / Održavanje / Napomene............................................................ 179
3.7Njega.........................................................................................................180
4. Zbrinjavanje otpada...................................................................................... 180
5. Opis simbola.................................................................................................. 181
6.Rukovanje.....................................................................................................182
6.1. Daljinsko upravljanje................................................................................. 182
Otvaranje i zatvaranje sjedala i poklopca................................................... 182
Tuš za donji dio leđa.................................................................................. 182
Tuš za dame............................................................................................... 183
Komforni tuš.............................................................................................. 183
Ventilator toplog zraka.............................................................................. 184
Namještanje položaja šipke tuša................................................................ 184
Namještanje tlaka vode............................................................................. 185
Namještanje temperature ventilatora toplog zraka...................................186
172
HR
Namještanje temperature sjedala............................................................. 186
Namještanje temperature vode.................................................................186
Namještanje korisničkog profila................................................................ 187
Korisnički profil 1....................................................................................... 187
Korisnički profil 2....................................................................................... 187
Namještanje noćnog svjetla....................................................................... 188
Prekidač aktiviranja / deaktiviranja isključenja zvuka............................... 188
6.2 Jedinica sjedala.......................................................................................... 189
Tuš za donji dio leđa.................................................................................. 189
Tuš za dame............................................................................................... 189
Aktiviranje / deaktiviranje modusa uštede el. energije..............................190
Aktiviranje / deaktiviranje modusa spremnosti za rad (Standby) ..............190
7.Čišćenje.........................................................................................................192
Jedinica sjedala.......................................................................................... 192
Ručno čišćenje šipke tuša.......................................................................... 193
Samočišćenje šipke tuša............................................................................ 193
Čišćenje finog filtra.................................................................................... 194
Daljinski upravljač..................................................................................... 194
8. Pomoć u slučaju problema.............................................................................195
9. Tehnički podaci............................................................................................. 204
173
1. Kratki pregled
1.1 Sjedalo1.2 Daljinski upravljač
1 Električno aktiviranje
poklopca i sjedala
2 Infracrveni prijamnik
3 Noćna rasvjeta:
Osvijetljena unutarnja školjka
4 Tuš za donji dio leđa (Rear)
5 Tuš za dame
6 Power
7 Grijanje sjedala
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Infracrveni predajnik
Otvaranje poklopca
Otvaranje sjedala i poklopca
Zatvaranje sjedala i poklopca
Stop
Tuš za donji dio leđa
Komforni tuš
Tuš za dame
Ventilator toplog zraka
Položaj šipke tuša
Tlak vode
Temperatura
Reguliranje tlaka vode
i temperature
21 Korisnički profil 1
22 Korisnički profil 2
174
HR
2. Sadržaj pakiranja
•SensoWash® Starck
•Daljinsko upravljanje uklj. držač, kratke upute i komplet za zaštitu od krađe
•Baterije
•Dovodno crijevo
•Priključna cijev u T-obliku
•Montažni materijal
•Upute za montiranje
•Upute za korištenje
•Registracijske kartice
3. Sigurnosne upute
Čuvajte svu dokumentaciju. Ako SensoWash® Starck treba nekome predati, priložite
ove Upute.
3.1 Uporaba u skladu s namjenom
SensoWash® Starck je predviđen uglavnom za privatnu uporabu. Uporaba je ograničena isključivo na zatvorene prostore. Svaka druga uporaba smatra se uporabom suprotnom namjeni.
Duravit ne jamči za posljedice uporabe koja nije u skladu s namjenom. Materijal za
pakiranje i SensoWash® Starck nisu predmeti za dječju igru.
175
Djeca se ne smiju igrati s plastičnim vrećicama i materijalom za pakiranje, jer postoji
opasnost gušenja i povreda. Stoga materijal sigurno pohranite ili zbrinite na ekološki
prikladan način.
SensoWash® Starck nije predviđen za to da ga upotrebljavaju osobe (uključivo djeca)
s ograničenim fizičkim, senzornim ili psihičkim sposobnostima ili neiskusni i/ili s pomanjkanjem općih znanja, nego ih treba nadzirati osoba mjerodavna za sigurnost ili
od vas dobiju upute o tome kako upotrebljavati SensoWash® Starck. Djeca moraju biti
nadzirana, radi osiguranja, da se ne igraju sa SensoWash® Starck.
3.2 Uvjeti okoline
Ako se SensoWash® Starck prenosi iz hladnog na toplo mjesto, može nastati kondenzacijska vlaga. Uređaj ostavite isključen nekoliko sati.
SensoWash® Starck se ne smije montirati u prostorima gdje prijeti opasnost od smrzavanja.
Temperatura prostorije treba iznositi najmanje 4°C.
Uređaj ne izlagati izravnoj vodi. Ne postavljajte na SensoWash® Starck otvorene izvore
plamena, svijeće, cigarete, ili sl.
Proizvod treba biti uzemljen. Upotrijebiti uzemljenu utičnicu 220-240V, 50Hz. Preporučujemo ugradnju zaštitnog uređaja struje kvara (FI).
176
HR
3.3 Napajanje
•SensoWash® Starck utaknite samo u utičnice s propisanim priključnim vrijednostima. Upotrebljavajte zaštitnu nadstrujnu sklopku (FI).
•Voditi brigu o tomu, da ne dođe do oštećenja opskrbnog kabela ili mrežnog utikača.
•Električni kabel se ne smije stegnuti ili ukliještiti.
Držite kabel podalje od vrućih i oštrih rubova.
•Promjene na mrežnom utikaču ili na električnom kabelu, smije izvoditi isključivo
stručno osoblje.
•Uvjerite se da je mrežni utikač nakon instaliranja pristupačan korisniku i ne upotrebljavajte nikakav produžni kabel, koji nije ispravno uzemljen.
•Položite kabel tako, da ne nastanu nikakve petlje za spoticanje.
•Mrežni utikač uvijek izvlačite iz utičnice povlačenjem utikača, nikada kabela.
•Nikada ne hvatajte mrežni utikač s mokrim rukama.
•Za potpuno odvajanje SensoWash® Starck od mrežnog napona, izvucite mrežni
utikač.
•Ako ipak nastane oštećenje električnog kabela ili mrežnog utikača, ne mijenjajte ga
sami. Zamjenu smije provesti samo stručno i ovlašteno osoblje.
•Ne izlažite SensoWash® Starck izravno vodi.
•Ne upotrebljavajte proizvod ako ne funkcionira na pravilan način. Odvojite ga
odmah od mreže. Zatvorite zaporni ventil vode, kako biste prekinuli dovod vode.
Obavijestite vašeg instalatera ili Duravit servisnu službu za korisnike.
177
3.4 Vodovod
Upotrebljavajte glavnu vodovodnu liniju za opskrbu SensoWash® Starck s hladnom vodom. Ne rabiti potrošnu ili otpadnu vodu za opskrbu vodom, jer može dovesti do oštećenja kože, bolesti ili drugih zdravstvenih poteškoća.
Opremajte proizvod samo s novim isporučenim crijevima za vodu za opskrbu, a stara
crijeva za vodu nemojte ponovno upotrijebiti.
Pridržavajte se lokalnih propisa za sprječavanje povrata vode i primjenjujte prikladan
nepovratni ventil za priključak proizvoda na vodovod.
3.5 Baterije
Baterije mogu kod gutanja biti opasne po život. Pazite stoga da baterije budu nepristupačne maloj djeci.
Ako se baterija proguta, odmah potražite liječničku pomoć.
•Baterije se ne smiju puniti, ponovno aktivirati s drugim sredstvima, rastavljati,
bacati u vatru ili kratko spajati.
•Istrošene baterije uvijek odmah izvadite iz daljinskog upravljača, jer mogu procuriti i tako prouzročiti oštećenja.
•Ako daljinski upravljač ne upotrebljavate dulje vremena, odstranite baterije.
•Očistite baterije i kontakte prije njihova ulaganja. Obratite pozornost na ispravan
polaritet.
•Nikada ne izlažite baterije ekstremnim uvjetima. Baterije se ne smiju ostavljati na
vrućim površinama i izravnom sunčevom zračenju. Inače postoji povišena opasnost
od curenja.
178
HR
•Ako je baterijska kiselina iscurila, izbjegavati kontakt s kožom, očima i sluznicom.
Kod kontakta s kiselinom isprati pogođena mjesta s mnogo čiste vode i odmah
potražiti liječnika.
•Ne umećite nove i stare baterije zajedno u daljinski upravljač.
3.6 Smetnje / Održavanje / Napomene
Izbjegavati oštećenje proizvoda ili neispravno funkcioniranje kroz nestručnu
uporabu!
•Zatvorite zapornu slavinu glavne vodovodne linije, kada čistite fini filtar (vidi 7.2).
•Ne pritiskajte s pretjeranom snagom tipke daljinskog upravljača i jedinicu za sjedenje.
•Ne penjite se niti ne stojite na proizvodu i ne stavljajte nikakve teške predmete na
poklopac.
•Ne pritišćite poklopac s pretjeranom silom nadolje.
•Šipka tuša ne smije se namjerno zaprljati, prskati ili začepiti.
•Ne smiju se obavljati naknadne preinake, manipulacije, dodatne instalacije ili pokušavati popraviti SensoWash® Starck.
•Nestručni popravci mogu dovesti do nesreća, oštećenja i pogonskih smetnji.
•SensoWash® Starck funkcionira samo u punom opsegu, čim se aktivira prepoznavanje sjedenja. Molim obratite pozornost kod uporabe, čišćenja i montaže!
•SensoWash® Starck nakon uključenja provodi samoprovjeru, šipka tuša izlazi van, a
nakon samoprovjere se vraća natrag.
179
3.7 Njega
Vidi Napomene o njezi uređaja > Poglavlje 7
4. Zbrinjavanje otpada
Pakovinu je najbolje sačuvati do isteka jamstvenog roka. Nakon
toga zbrinuti kao otpad na ekološki prikladan način.
SensoWash® Starck mora biti zbrinut na ekološki ispravan način prema zakonskim propisima - za organizirano odlaganje otpada.
Plastiku i dijelove elektronike morate predati na reciklažu za ponovnu uporabu.
Potražite informacije u nadležnom reciklažnom dvorištu. Istrošene
baterije moraju se primjereno zbrinuti. U tu svrhu postoje u trgovinama koje prodaju baterije, kao i u komunalnim sabiralištima,
odgovarajuće označene posude za zbrinjavanje baterijskog otpada.
180
HR
5. Opis simbola
Sljedeći znakovi upozorenja skreću pozornost na opasne korake:

Opasnost! Pri visokom riziku, smrtonosna opasnost, opasne ozljede

Upozorenje Pri srednjem riziku, teške ozljede

Oprez!
Savjet!
Pri niskom riziku, lakše ozljede
Pri oštećenju materijala
Koriste se sljedeći simboli:

>
@
Ovdje ćete pronaći savjet!
Ovdje vas se upućuje na izvođenje nekog postupka.
Daljnje informacije vidi na adresi: www.Sensowash.com
181
6. Rukovanje
6.1 Daljinsko upravljanje
Otvaranje i zatvaranje sjedala i poklopca
>> Pritisnite tipku „Otvaranje poklopca“ < 9 > na daljinskom upravljaču.
Čut ćete zvuk potvrde.
Poklopac se otvara, sjedalo ostaje zatvoreno.
>> Pritisnite tipku „Otvaranje poklopca i sjedala“ < 10 > na daljinskom upravljaču.
Čut ćete zvuk potvrde.
Poklopac i sjedalo se otvaraju.
>> Pritisnite tipku „Zatvaranje poklopca i sjedala“ < 11 > na daljinskom upravljaču.
Čut ćete zvuk potvrde.
Poklopac i sjedalo se zatvaraju.

Nema aktivnosti sjedala, ako se korisnik tamo nalazi.
Tuš za donji dio leđa
>> Pritisnite tipku „Tuš za donji dio leđa“ < 13 > na daljinskom upravljaču.
Čut ćete zvuk potvrde.
Šipka tuša izlazi van i prska vodeni mlaz.
>> Pritisnite tipku „Stop“ < 14 > na daljinskom upravljaču.
Čut ćete zvuk potvrde.
Šipka tuša uvlači se natrag i trenutna funkcija odmah završava.
182
HR

Nakon 5 minuta ova funkcija automatski završava s radom. Funkcija je raspoloživa, ako se korisnik nalazi na sjedalu. Funkcija se automatski prekida, kada korisnik
napusti sjedalo.
Tuš za dame
>> Pritisnite tipku „Tuš za dame“ < 15 > na daljinskom upravljaču.
Čut ćete zvuk potvrde.
Šipka tuša izlazi van i prska vodeni mlaz.
>> Pritisnite tipku „Stop“ < 12 > na daljinskom upravljaču.
Čut ćete zvuk potvrde.
Šipka tuša uvlači se opet natrag i trenutna funkcija odmah završava.

Nakon 5 minuta ova funkcija automatski završava s radom. Funkcija je raspoloživa, ako se korisnik nalazi na sjedalu. Funkcija se automatski prekida, kada korisnik
napusti sjedalo.
Komforni tuš
>> Pritisnite tipku „Komforni tuš“ < 14 > jednom na daljinskom upravljaču, tijekom
djelovanja funkcije Tuš za donji dio leđa ili Tuš za dame.
Čut ćete zvuk potvrde. Aktivirana je funkcija "Osciliranje".
Šipka tuša provodi kod ove funkcije gibanje naprijed i nazad.
>> Pritisnite drugi puta tipku „Komforni tuš“ < 14 > na daljinskom upravljaču, tijekom
djelovanja funkcije Tuš za donji dio leđa ili Tuš za dame.
Čut ćete zvuk potvrde. Aktivirana je funkcija "Pulsiranje".
Snaga mlaza kod ove funkcije naizmjence jača i slabi.
183
>> Pritisnite treći puta tipku „Komforni tuš“ < 14 > na daljinskom upravljaču, tijekom
djelovanja funkcije Tuš za donji dio leđa ili Tuš za dame.
Čut ćete zvuk potvrde.
Aktivirane su funkcije „Osciliranje“ i „Pulsiranje“.
>> Pritisnite četvrti puta tipku „Komforni tuš“ < 15 > na daljinskom upravljaču, tijekom djelovanja funkcije Tuš za donji dio leđa ili Tuš za dame.
Čut ćete zvuk potvrde.
Ove funkcije su sada isključene, ali zadana funkcija je još aktivna.
Ventilator toplog zraka
>> Pritisnite tipku „Ventilator toplog zraka“ < 16 > na daljinskom upravljaču.
Čut ćete zvuk potvrde.
Aktivirana je funkcija „Ventilator toplog zraka“.
>> Pritisnite tipku „Stop“ < 12 > na daljinskom upravljaču.
Čut ćete zvuk potvrde.
Trenutno aktivna funkcija će odmah završiti.

Nakon 5 minuta ova se funkcija automatski prekida. Funkcija je raspoloživa, ako
se korisnik nalazi na sjedalu. Funkcija se automatski prekida, kada korisnik napusti
sjedalo.
Namještanje položaja šipke tuša
>> Pritisnite tipku „Gore“ ili „Dolje“ od tipke „Položaj šipke tuša“ < 17 > na daljinskom
upravljaču.
Čut ćete zvuk potvrde.
Svijetli indikatorska žaruljica na daljinskom upravljaču.
184
HR
Sada možete uz pomoć tipaka „Gore“ ili „Dolje“ namjestiti prikladan položaj šipke
tuša.

Položaj šipke tuša može se pojedinačno regulirati u 5 stupnjeva.
Namještanje tlaka vode
>> Pritisnite tipku „Tlak vode“ < 18 > na daljinskom upravljaču.
Čut ćete zvuk potvrde.
Svijetli indikatorska žaruljica na daljinskom upravljaču.
>> Pritisnite tipku „+“ ili „-“ na daljinskom upravljaču.
Čut ćete zvuk potvrde.
Sada možete namjestiti odgovarajući tlak vode.

Tlak vode može se pojedinačno regulirati u 3 stupnja.
Niski > srednji > visoki
Ton potvrde čut ćete samo tijekom aktivnih funkcija „Tuš za donji dio leđa“ i „Tuš za
dame“.
185
Namještanje temperature ventilatora toplog zraka
>> Pritisnite tipku „Temperatura ventilatora toplog zraka“ < 19 > na daljinskom
upravljaču tako dugo, sve dok indikatorska žaruljica ne stoji na „Ventilator toplog
zraka“.
>> Pritisnite tipku „+“ ili „-“ na daljinskom upravljaču.
Čut ćete zvuk potvrde.
Sada možete uz pomoć tipaka „+“ ili „-“ namjestiti prikladnu temperaturu.

nja.
Temperatura ventilatora toplog zraka može se pojedinačno regulirati u 4 stupIsključeno > niska >srednja > visoka
Namještanje temperature sjedala
>> Pritisnite tipku „Temperatura“ < 19 > na daljinskom upravljaču tako dugo, sve dok
indikatorska žaruljica ne stoji na „Temperatura sjedala“.
>> Pritisnite tipku „+“ ili „-“ na daljinskom upravljaču.
Čut ćete zvuk potvrde.
Sada možete uz pomoć tipaka „+“ ili „-“ namjestiti prikladnu temperaturu sjedala.

Temperatura sjedala može se pojedinačno regulirati u 4 stupnjeva.
Isključeno > niska >srednja > visoka
Namještanje temperature vode
>> Pritisnite tipku „Temperatura“ < 19 > na daljinskom upravljaču tako dugo, sve dok
indikatorska žaruljica ne stoji na „Temperatura vode“.
>> Pritisnite tipku „+“ ili „-“ na daljinskom upravljaču.
186
HR
Čut ćete zvuk potvrde.
Sada možete uz pomoć tipaka „+“ ili „-“ namjestiti prikladnu temperaturu vode.

Temperatura vode može se pojedinačno regulirati u 4 razine.
Isključeno > niska >srednja > visoka
Namještanje korisničkog profila
Korisnički profil 1
Namjestite sve funkcije prema vašim osobnim sklonostima (npr. položaj šipke tuša,
temperaturu, količinu vode, itd.).
>> Pritisnite tipku „Korisnik 1“ < 21 > 3 sekunde.
Čut ćete zvuk potvrde.
Nakratko zasvijetle indikatorske žaruljice na daljinskom upravljaču.
Vaše postavke će biti zapamćene.

Sve funkcije koje ste zadali možete upotrijebiti tako da kod sljedeće uporabe
pritisnete tipku „Korisnik 1“ < 21 >.
Korisnički profil 2
Namjestite sve funkcije prema vašim osobnim sklonostima (npr. položaj šipke tuša,
temperaturu, količinu vode, itd.).
>> Pritisnite tipku „Korisnik 2“ < 22 > 3 sekunde.
Čut ćete zvuk potvrde.
187
Nakratko zasvijetle indikatorske žaruljice na daljinskom upravljaču.
Vaše postavke će biti zapamćene.

Sve funkcije koje ste zadali možete upotrijebiti tako da kod sljedeće uporabe
pritisnete tipku „Korisnik 2“ < 22 >.
Namještanje noćnog svjetla
Noćno svjetlo je standardno namješteno na „Auto“. U ovom načinu rada se noćno svjetlo automatski prilagođava u skladu s okolnim svjetlom. Ako je okolno svjetlo jače,
noćno svjetlo se gasi. Ako je okolno svjetlo slabije, onda se uključuje noćno svjetlo.
>> Pritisnite tipku „Stop“ < 12 > i „Ventilator toplog zraka“ < 16 > na daljinskom
upravljaču.
Čut ćete zvuk potvrde.
Sada možete namjestiti modus Noćnog svjetla.

Noćno svjetlo može se pojedinačno regulirati u 3 modusa.
auto > isključeno > uključeno
Prekidač aktiviranja / deaktiviranja isključenja zvuka
>> Istodobno pritisnite tipku „Stop“ < 12 > i „Tuš za dame“ < 15 > na daljinskom
upravljaču.
Prekidač za isklj. zvuka je sada aktiviran.
>> Istodobno pritisnite tipku „Stop“ < 12 > i „Tuš za dame“ < 15 > na daljinskom
upravljaču.
Prekidač za isklj. zvuka je sada deaktiviran.
188
HR
6.2 Jedinica sjedala
Tuš za donji dio leđa
>> Pritisnite tipku „Tuš za donji dio leđa“ < 4 > na jedinici sjedala.
Čut ćete zvuk potvrde.
Šipka tuša izlazi van i prska vodeni mlaz.
>> Pritisnite ponovno tipku „Tuš za donji dio leđa“ < 4 > na jedinici sjedala.
Čut ćete zvuk potvrde.
Pokrenuta je funkcija "Osciliranje".
>> Pritisnite ponovno tipku „Tuš za donji dio leđa“ < 4 > na jedinici sjedala ili tipku
„Stop“ < 12 > na daljinskom upravljaču.
Čut ćete zvuk potvrde.
Šipka tuša uvlači se natrag i trenutna funkcija odmah završava.
Nakon 5 minuta ova se funkcija automatski prekida.
Tuš za dame
>> Pritisnite tipku „Tuš za dame“ < 5 > na jedinici sjedala.
Pričekajte na ton potvrde.
Šipka tuša izlazi van i prska vodeni mlaz.
>> Pritisnite ponovno tipku „Tuš za dame“ < 5 > na jedinici sjedala.
Pričekajte na ton potvrde. Pokrenuta je funkcija "Osciliranje".
>> Pritisnite ponovno tipku „Tuš za dame“ < 5 > na jedinici sjedala ili tipku „Stop“ <
12 > na daljinskom upravljaču.
Pričekajte na ton potvrde.
Šipka tuša uvlači se natrag i trenutna funkcija odmah završava.
Nakon 5 minuta ova se funkcija automatski prekida.
189
Aktiviranje / deaktiviranje modusa uštede el. energije
>> Pritisnite kratko (manje od 2 sekunde) tipku „Power“ < 6 > na jedinici sjedala.
Čut ćete zvuk potvrde.
SensoWash® Starck prelazi u modus štednje el. energije.
Pokazivačka žaruljica svijetli zeleno.
>> Pritisnite ponovno nakratko (manje od 2 sekunde) tipku „Power“ < 6 > na jedinici
sjedala.
Čut ćete zvuk potvrde.
SensoWash® Starck ponovno prelazi u normalan način rada.
Pokazivačka žaruljica svijetli crveno.

Tijekom modus štednje el. energije funkcija grijanja sjedala je neaktivna.
Postavka temperature sjedala će se zadržati na najnižoj razini, ako je prethodno bila
namještena temperatura sjedala.
Aktiviranje / deaktiviranje modusa spremnosti za rad (Standby)
>> Pritisnite dugo (duže od 3 sekunde) tipku „Power“ < 6 > na jedinici sjedala.
Čut ćete zvuk potvrde.
SensoWash® Starck prelazi u modus spremnosti za rad (Standby).
>> Pritisnite ponovno dugo (duže od 3 sekunde) tipku „Power“ < 6 > na jedinici
sjedala.
Čut ćete zvuk potvrde.
SensoWash® Starck ponovno prelazi u normalan način rada.
Pokazivačka žaruljica svijetli crveno.
Šipka tuša kratko izlazi van i opet natrag.
190
HR
U modusu spremnosti za rad (Standby) sve funkcije SensoWash® Starck su neaktivne. Obratite pozornost, da se tijekom modusa spremnosti za rad (Standby) niti jedna
tipka, osim tipke „Power“
< 6 > SensoWash® Starck ne može aktivirati.
191
7. Čišćenje
Jedinica sjedala
Napomena!
Izvucite mrežni utikač prije nego što otpočnete s njegom vašeg SensoWash.
SensoWash® Starck WC-sjedalo je izrađeno iz ekološki prihvatljivih materijala. Zatvorena površina WC-sjedala bez pora, nudi najbolje preduvjete za optimalnu higijenu.
Kako bi se zadržalo zadovoljstvo korištenja SensoWash® Starck, treba obvezno obratiti
pozornost na sljedeće točke:
•Redovito čistite garnituru, uključujući šarnire, samo s toplom vodom i blagim sredstvima za čišćenje.
Nakon toga dobro osušiti trljanjem.
Ne primjenjujte strugajuća sredstva za čišćenje, na bazi klora ili sa sadržajem kiseline, budući da ona mogu dovesti do pojave žućkaste boje ili ljuštenja.
Za temeljito čišćenje bez problema, najprikladniji su neutralni sapuni ili blaga i prirodna, uobičajena kućanska sredstva za pranje posuđa.
Nakon čišćenje naknadno prebrisati vlažnom krpom.
•Garnitura i šarniri ne smiju dolaziti u dotik s WC-sredstvom za čišćenje. Kod uporabe WC-sredstava za čišćenje, dignite sjedni prsten tj. poklopac; zatvorite tek onda,
kada je sredstvo za čišćenje potpuno isprano iz WC-školjke, jer bi pare od čistila
mogle nagristi površine.
192
HR
Ručno čišćenje šipke tuša
>> Pritisnite tipke „Stop“ < 13 > i „Tuš za donji dio leđa“ < 14 > na daljinskom upravljaču.
Šipka tuša izlazi van.
Za čišćenje šipke tuša koristite meku krpu, meku spužvu ili četkicu s blagim sredstvom za čišćenje.
>> Pritisnite ponovno tipke „Stop“ < 13 > i „Tuš za donji dio leđa“ < 14 >.
Šipka tuša uvlači se natrag i trenutno aktivna funkcija odmah završava s radom.
>> Pritisnite tipku „REAR“ < 5 > na jedinici sjedala.
Šipka tuša izlazi van.
Za čišćenje šipke tuša koristite meku krpu, meku spužvu ili četkicu s blagim sredstvom za čišćenje.
>> Pritisnite ponovno tipku „REAR“ < 5 > na jedinici sjedala.
Trenutno aktivna funkcija će odmah završiti s radom.

Nakon 5 minuta, ova funkcija automatski završava s radom.
Ova funkcija se kod aktiviranog osjetnika u sjedalu odmah završava.
Samočišćenje šipke tuša
>> Istodobno pritisnite tipke „Stop“ < 13 > i „Komforni tuš“ < 15 > na daljinskom
upravljaču.
Šipka tuša provodi samočišćenje.
U zaklonjenom položaju, šipka tuša se ispire s vodom.
>> Pritisnite ponovno tipke „Stop“ < 13 > i „Komforni tuš“ < 15 >.
Trenutno aktivna funkcija će odmah završiti s radom.
193
Čišćenje finog filtra
Za dospjeti do finog filtra, morate skinuti sjedalo i odstraniti vijak dolje lijevo.
Uvjerite se da je crijevo za dovod vode isključeno tijekom postupka čišćenja.
Daljinsko upravljanje
>> Očistite površinu daljinskog upravljača samo s vlažnom, eventualno malo ovlaženom krpom.
194
HR
8. Pomoć u slučaju problema
Postoji li smetnja? Čim sebi postavite to pitanje, detaljno pročitajte ovo poglavlje i
isprobajte sljedeća opisana moguća rješenja. Ako vaš uređaj još uvijek neispravno
funkcionira, kontaktirajte s vašom servisnom službom za korisnike na licu mjesta.
Pozor!
Ako se pojavi curenje vode, zatvorite kutni ventil dovoda vode, da bi dovod vode
sasvim prekinuli. Izvucite istodobno mrežni utikač, da bi prekinuli napajanje.
Prije nego što krenete dalje, ustanovite postoje li kvarovi na uređaju, te provjerite sljedeće točke:
1.
Uvjerite se da je napajanje osigurano.
1.1 Ima li struje?
1.2 Je li mrežni utikač utaknut?
1.3 Je li proradila FI-zaštitna nadstrujna sklopka?
2. Uvjerite se da je osigurana opskrba vodom.
2.1 Opskrba vodom je prekinuta?
2.2 Je li kutni ventil dovoda vode zatvoren?
195
Ako nastupi bilo koji od sljedećih slučajeva, odmah prekinuti opskrbu naponom.
Zatim pažljivo pročitajte poglavlje o rješavanju problema preko funkcije indikatorskih žaruljica i alarma. Jeste li sigurni da je potrebna pomoć službe za korisnike na licu mjesta za riješiti taj problem?
1. Zujalo proizvodi trajan kucajući ton.
2. Crvena, zelena ili narančasta indikatorska žaruljica na uređaju treperi.
3. FI zaštitna nadstrujna sklopka se ponovljeno oslobađa.
Uređaj ne funkcionira
Problem
Uređaj ne funkcionira.
196
Mogući uzrok
Uređaj je stavljen u
stanje pripravnosti
(Standby).
Rješenje
>> Pritisnite tipku "Power" tako dugo
da se vrati u normalno radno
stanje.
HR
Daljinsko upravljanje
Problem
Daljinski upravljač
ne radi.
Daljinski upravljač
ne reagira pouzdano.
Mogući uzrok
Rješenje
Baterije su prazne.
>> Zamijenite baterije.
Polaritet baterija je
pogrešno okrenut.
>> Baterije postavite pravilno usmjerenih polariteta.
Baterije su skoro prazne.
>> Zamijenite baterije.
Zona prijenosa i prijama signala je prekrive>> Uklonite prašinu ili objekte.
na prašinom ili drugim
predmetima.
Daljinski upravljač je
predaleko od uređaja i
nalazi se izvan vrijedećeg dometa daljinskog
upravljača.
>> Molimo koristite daljinski upravljač
unutar vrijedećeg dometa.
197
Tuš za donji dio leđa/Tuš za dame
Problem
Šipka tuša se kreće
samo polako.
Snaga tuša je preslaba.
Voda u tušu nije
dovoljno topla.
198
Mogući uzrok
Rješenje
Tijekom prijelaza između
tuša za donji dio leđa i tuša
za dame, šipka tuša ide
>> To je normalno.
nazad, a onda opet naprijed
nakon samo-čišćenja.
Količina vode za tuš namještena je na „Nisku“.
>> Pritisnite na daljinskom
upravljaču za odabir "Količine
vode za tuš", kako bi podesili
količinu vode.
Fini filtar vodoopskrbe je
začepljen.
>> Očistite fini filtar.
(Vidi poglavlje 7)
Spojna matica na crijevu
vodoopskrbe je labava,
dopušta curenje vode.
>> Dobro stegnite spojnu maticu.
Temperatura vode je bila
postavljena na „Isklj.“ ili
„Niska“.
>> Pritisnite na daljinskom
upravljaču za odabir "Temperature vode", kako bi podesili
njezinu temperaturu.
HR
Mlaz vode iz šipke
tuša se odjednom
zaustavlja.
Iz šipke tuša ne
izlazi nikakav mlaz
vode.
Nakon neprekidnog postupka tuširanja, koji je trajao
>> To je normalno.
više od 5 minuta, zaustavlja
se mlaz vode.
Ako se za vrijeme uporabe,
>> Ponovno zauzmite svoje
položaj sjedenja previše
mjesto i pritisnite još jednom
mijenja, osjetnik sjedala detipku Tuš za donji dio leđa/Tuš
tektira da položaj ljudskog
za dame.
tijela više nije ispravan.
Nema kontakta između
ljudskog tijela i osjetnika u
sjedalu.
>> Uvjerite se da je vaše tijelo u
kontaktu s osjetnikom sjedala,
a zatim ponovno pokrenite
funkciju.
Crijevo je zgnječeno ili presavijeno.
>> Pregledajte crijevo.
Otvor šipke tuša je začepljen/zaprljan.
>> Upotrijebite četkicu kako biste
očistili otvor šipke tuša.
Grijano sjedalo
Problem
Mogući uzrok
Rješenje
Sjedalo nije dovoljno toplo.
Temperatura sjedala je bila
postavljena na „Isklj.“ ili
„Niska“.
>> Na daljinskom upravljaču namjestite temperaturu sjedala
na „Srednja“ ili „Visoka“.
199
Temperatura sjeda- Temperatura sjedala je
la je previsoka.
namještena na „Visoka“.
>> Na daljinskom upravljaču namjestite temperaturu sjedala
na „Srednja“ ili „Niska“.
Funkcija ventilatora
Problem
Temperatura ventilatora nije dovoljno
topla.
Mogući uzrok
Temperatura ventilatora je
možda bila postavljena na
„Isklj.“ ili „Niska“.
Rješenje
>> Ponovno namjestite temperaturu ventilatora.
Ako se za vrijeme uporabe
položaj tuša previše mijenja,
>> Ponovno zauzmite svoje mjeFunkcija ventilatora
osjetnik uređaja za polosto i provedite tu funkciju još
iznenadno se zaužaj sjedenja više ne može
jednom.
stavlja.
pravilno detektirati položaj
ljudskog tijela.
Nitko nije zauzeo mjesto ili >> Sjednite ili prilagodite svoj
osoba ne sjedi iznad osjetnisjedeći položaj, a zatim pokreka
u
sjedalu.
nite tu funkciju ponovno.
Funkcija ventilatora
ne radi.
>> Isključite postupak čišćenja,
Možda je uređaj u modusu
kako bi se funkcija mogla
čišćenja.
normalno dalje odvijati.
200
HR
Komforni tuš
Problem
Mogući uzrok
Komforni tuš se ne
Tipke uređaja ne nude
može uključiti s tipovu funkciju.
kama na uređaju.
Rješenje
>> Obavite ovu funkciju preko daljinskog upravljača.
Funkcija noćnog svjetla
Problem
Noćno svjetlo ne
svijetli.
Mogući uzrok
Rješenje
Noćno svjetlo je namješte- >> Može se postaviti na „auto“ ili
no na „Isklj.“.
kontinuirani način rada.
Noćno svjetlo je u „auto
modusu“ i ima dovoljno
svjetla.
>> To je normalno.
Noćno svjetlo je namješte- >> Može se postaviti na inteligenno na trajno svjetlo.
tni način rada.
Noćno svjetlo trajno
Noćno svjetlo je u „auto
svijetli.
modusu“ i na raspolaganju >> To je normalno.
je samo prigušeno svjetlo.
201
Funkcija ručnog čišćenja šipke tuša
Problem
Mogući uzrok
Rješenje
Šipka tuša vraća se nakon
Šipka tuša automat- više od 5-minutnog čišćenja
>> To je normalno.
ski se uvlači nazad. automatski natrag u svoj
položaj.
Tijekom ručnog
čišćenja izlazi mlaz
vode iz šipke tuša.
202
Električki vodljiva tvar
prekrivena osjetnik, npr.
kapi vode, vlažan papirnati
ručnik i sl.
>> Očistite površinu osjetnika
sjedala.
HR
Indikatorske žaruljice i alarmna funkcija
Problem
Mogući uzrok
Rješenje
Zujalo proizvodi traVoda je pretopla.
jan kucajući ton.
>> Odvojite spoj sa strujnom
mrežom, otvorite kutni ventil
za dovod vode i provjerite,
funkcionira li dovod vode.
Potom ponovno uspostavite
dovod struje.
Crvena, zelena ili
narančasta indikatorska žaruljica na
uređaju treperi.
Neispravno funkcioniranje
>> Odvojite vezu prema strujnoj
mreži i više ne upotrebljavajte uređaj. Kontaktirajte s
vašom ovlaštenom servisnom
službom za korisnike na licu
mjesta, kako bi se uređaj
popravio.
Zaštitna nadstrujna
sklopka se ponovljeno oslobađa.
>> Odvojite vezu prema strujnoj
mreži i više ne upotrebljavajte uređaj. Kontaktirajte s
vašom ovlaštenom servisnom
Odvodna struja je prevelika.
službom za korisnike na licu
mjesta, kako bi se uređaj
popravio.
203
9. Tehnički podaci
Nazivni napon
220 - 240 V
Frekvencija 50 Hz
Maks. potrošnja snage 1650 W
Ogrjevni učin
•Protočni grijač •Grijanje sjedala
•Ventilator toplog zraka 1200 W
50 W
220 W
Područje temperature
•Radna temperatura •Temperatura vode
•Temperatura sjedala •Temperatura ventilatora toplog zraka 4 – 40 °C
36 – 40 °C
33 – 37 °C
38 – 55 °C
Tlak vode Vrsta zaštite 0,07 – 0,75 MPa
IP X4,
Zaštita protiv prskanja vode sa svih strana
204
LV
Paldies par uzticību!
Apsveicam ar „SensoWash® Starck” iegādi. Esam pārliecināti, ka būsit ļoti apmierināti
ar šo mūsdienīgo izstrādājumu, jo cilvēks vēlas būt drošs, ka jutīgu ķermeņa daļu
aprūpe notiek saudzīgā veidā.
Attīstot „SensoWash”® izstrādājumus, ražotājs „Duravit” īpašu uzmanību pievērsis to
funkciju drošībai.
Sensori ūdens temperatūrai, ūdens sildīšanai un žāvēšanai ar gaisu nodrošina trīskāršu aizsardzību. Arī elektronika ir ļoti labi nodrošināta, jo tā iekausēta ūdensnecaurlaidīgās tilpnēs.
Lai mēs aizvien varētu garantēt optimālu „SensoWash® Starck” funkcionēšanu un
gatavību darbam, kā arī rūpēties par Jūsu personisko drošību, aicinām:
pirms pirmās lietošanas reizes rūpīgi izlasiet šo lietošanas instrukciju un ievērojiet
drošības norādījumus!
Saturs
1.Kopsavilkums............................................................................................... 208
1.1Sēdriņķis.................................................................................................. 208
1.2 Tālvadības pults........................................................................................ 208
2. Iepakojuma saturs........................................................................................ 209
3. Drošības norādījumi..................................................................................... 209
3.1 Paredzētajam mērķim atbilstoša izmantošana......................................... 209
3.2 Vides nosacījumi........................................................................................210
3.3 Elektrības pievads......................................................................................211
3.4 Ūdens pievads........................................................................................... 212
3.5Baterijas.................................................................................................... 212
3.6Traucējumi/apkope/norādījumi................................................................. 213
3.7Kopšana..................................................................................................... 214
4.Utilizācija......................................................................................................214
5. Simbolu nozīme.............................................................................................215
6.Apkalpošana..................................................................................................216
6.1. Tālvadības pults......................................................................................... 216
Atvērt un aizvērt sēdriņķi un vāku............................................................. 216
Sēžas duša................................................................................................. 216
Sieviešu duša............................................................................................. 217
Komforta duša........................................................................................... 217
Siltā gaisa fēns.......................................................................................... 218
Dušas pozīcijas iestatīšana........................................................................ 218
Ūdens spiediena iestatīšana....................................................................... 219
Siltā gaisa fēna temperatūras iestatīšana.................................................. 219
206
LV
Sēdriņķa temperatūras iestatīšana........................................................... 220
Ūdens temperatūras iestatīšana .............................................................. 220
Lietotāju profilu iestatīšana...................................................................... 220
1. lietotāja profils...................................................................................... 220
2. lietotāja profils....................................................................................... 221
Naktslampiņas iestatīšana......................................................................... 221
Skaņas izslēgšanas aktivēšana/deaktivēšana............................................222
6.2Sēdriņķis...................................................................................................222
Sēžas duša.................................................................................................222
Sieviešu duša.............................................................................................223
Elektrības taupīšanas režīma aktivizēšana/deaktivizēšana........................223
Gaidstāves režīma aktivizēšana/deaktivizēšana.........................................224
7.Tīrīšana........................................................................................................ 225
Sēdriņķis...................................................................................................225
Dušas tīrīšana ar roku...............................................................................226
Dušas pašattīrīšanās..................................................................................226
Smalkā filtra tīrīšana.................................................................................227
Tālvadības pults.........................................................................................227
8. Risinājumi problemātiskos gadījumos.......................................................... 228
9. Tehniskie dati............................................................................................... 238
207
1. Kopsavilkums
1.1 Sēdriņķis1.2. Tālvadības pults
1 Vāka un sēdriņķa
elektriska darbināšana
2 Infrasarkano staru sensors
3 Naktslampiņa:
Apgaismota poda iekšpuse
4 Sēžas duša (Rear)
5 Sieviešu duša
6 Ieslēgt
7 Sēdriņķa apsilde
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Infrasarkano staru raidītājs
Atvērt vāku
Atvērt sēdriņķi un vāku
Aizvērt sēdriņķi un vāku
Stop
Sēžas duša
Komforta duša
Sieviešu duša
Siltā gaisa fēns
Dušas pozīcija
Ūdens spiediens
Temperatūra
Ūdens spiediena
un temperatūras regulēšana
21 1. lietotāja profils
22 2. lietotāja profils
208
LV
2. Iepakojuma saturs
•„SensoWash® Starck”
•Tālvadības pults ar statīvu, īsu lietošanas pamācību un komplektu aizsardzībai pret
nozagšanu
•Baterijas
•Pievadšļūtene
•T veida pieslēguma caurule
•Montāžas materiāls
•Montāžas instrukcija
•Lietošanas instrukcija
•Reģistrācijas kartītes
3. Drošības norādījumi
Saglabājiet visus pavaddokumentus. Ja tomēr nododat „SensoWash® Starck” ierīci kādam citam, lūdzu, pievienojiet lietošanas instrukciju.
3.1 Paredzētajam mērķim atbilstoša izmantošana
„SensoWash® Starck” paredzēts privātai lietošanai. To atļauts lietot tikai slēgtās telpās.
Jebkāds cits pielietojums ir uzskatāms par paredzētajam mērķim neatbilstošu izmantošanu.
Duravit neuzņemas atbildību par sekām, kas rodas paredzētajam mērķim neatbilsto209
šas izmantošanas dēļ. Saiņošanas materiāls un „SensoWash® Starck” nav rotaļlietas.
Bērni nedrīkst rotaļāties ar plastmasas maisiņiem un saiņošanas materiāliem, jo pastāv nosmakšanas un savainošanās risks, tāpēc materiāli droši noglabājami vai utilizējami, nekaitējot videi.
„SensoWash® Starck” nav paredzēts lietošanai personām (tostarp bērniem) ar ierobežotām fiziskām, maņu vai garīgām spējām, ar pieredzes un/vai zināšanu trūkumu,
ja vien šīs personas neuzrauga kāda par viņu drošību atbildīga persona vai tās nav
saņēmušas instrukcijas, kā „SensoWash® Starck lietojams. Bērni jāpieskata, lai nodrošinātu, ka tie nerotaļājas ar „SensoWash® Starck”.
3.2 Vides nosacījumi
Ja „SensoWash® Starck” no aukstas telpas ienes siltā telpā, var rasties kondensāts.
Atstājiet ierīci dažas stundas neieslēgtu.
„SensoWash® Starck” nedrīkst montēt telpās, kur iespējams sals.
Telpas temperatūrai jābūt vismaz 4 °C.
Nepakļaujiet ierīci tiešai ūdens iedarbībai. Nelieciet uz „SensoWash® Starck ierīces atklātu uguni, sveces, cigaretes u. tml.
Izstrādājumu vēlams aprīkot ar zemējuma vadu; aicinām izmantot sazemētu 220–
240 V, 50 Hz kontaktligzdu. Iesakām instalēt noplūdstrāvas aizsargslēdzi.
210
LV
3.3 Elektrības pievads
•Pieslēdziet „SensoWash® Starck” tikai pie kontaktligzdas ar rekomendētajiem pieslēguma rādītājiem. Izmantojiet noplūdstrāvas aizsardzību.
•Pievērsiet uzmanību tam, lai elektrības kabelis vai kontaktdakša nebūtu bojāta.
•Elektrības kabeli nedrīkst saspiest vai kaut kur iespiest.
Netuviniet kabeli karstām virsmām un asām šķautnēm.
•Vienīgi profesionālis drīkst veikt izmaiņas kontaktdakšai vai elektrības kabelim.
•Nodrošiniet, lai kontaktdakša pēc instalācijas būtu pieejama lietotājam, un nelietojiet pagarinātāju bez pienācīga iezemējuma.
•Izvietojiet kabeli tā, lai pār to nevarētu paklupt.
•Lai izņemtu kontaktdakšu no ligzdas, velciet tikai aiz kontaktdakšas, nekad aiz
vada.
•Nekad neaiztieciet kontaktdakšu ar slapjām rokām.
•Lai „SensoWash® Starck” pilnīgi atdalītu no tīkla, izvelciet kontaktdakšu no ligzdas.
•Ja tomēr gadītos elektrības kabeļa vai kontaktdakšas bojājums, tad nemēģiniet paši
to nomainīt. Nomaiņu drīkst veikt tikai apmācīts un autorizēts profesionālis.
•Nepakļaujiet „SensoWash® Starck” tiešai ūdens iedarbībai.
•Nelietojiet izstrādājumu, ja tas pienācīgi nedarbojas. Nekavējoties atvienojiet to
no tīkla. Aizgrieziet ūdens vārstu, lai pārtrauktu ūdensapgādi. Informējiet ierīces
instalētāju vai „Duravit” klientu servisu par darbības traucējumu.
211
3.4 Ūdens pievads
„SensoWash® Starck” apgādei ar auksto ūdeni izmantojiet galveno ūdensvadu. Ūdensapgādei neizmantojiet tehnisko ūdeni vai notekūdeni, jo tas var kaitēt ādai, izraisīt
slimības vai veselības traucējumus.
Aprīkojiet izstrādājumu tikai ar iepakojumam pievienotajām jaunajām ūdens pievada
šļūtenēm, vecās pievada šļūtenes vairs nevajadzētu izmantot.
Ievērojiet lokālās instrukcijas ūdens atplūdes novēršanai un lietojiet izstrādājuma
ūdens pievadam piemērotus atplūdes aizkavētājus.
3.5 Baterijas
Norītas baterijas var būt dzīvībai bīstamas. Tāpēc glabājiet baterijas maziem bērniem nepieejamās vietās.
Ja tomēr kāda baterija norīta, nekavējoties meklējiet ārsta palīdzību.
•Baterijas nedrīkst uzlādēt, atjaunot ar citiem līdzekļiem, izjaukt, likt ugunī vai radīt
to īssavienojumu.
•Izlietotas baterijas aizvien izņemiet no tālvadības pults nekavējoties, jo tās var iztecēt un radīt bojājumus.
•Ja tālvadības pulti plānojat nelietot ilgāku laiku, izņemiet baterijas.
•Pirms baterijas ievietošanas notīriet bateriju un kontaktus. Ievērojiet pareizo polaritāti.
•Nepakļaujiet baterijas ārkārtas apstākļiem. Baterijas nedrīkst novietot uz karstām
virsmām un pakļaut tiešai saules staru iedarbībai. Citādi ir paaugstināts iztecēšanas risks.
212
LV
•Gadījumā, ja baterijas skābe iztecējusi, izvairieties no tās saskares ar ādu, acīm
un gļotādām. Noskalojiet vietas, kas saskārušās ar skābi, ar lielu daudzumu tīra
ūdens un nekavējoties dodieties pie ārsta.
•Neievietojiet tālvadības pultī kopā jaunas un vecas baterijas.
3.6 Traucējumi/apkope/norādījumi
Izvairieties no izstrādājuma bojājumiem vai darbības traucējumiem, kas rodas
no nelietpratīgas lietošanas!
•Aizgrieziet galvenā ūdensvada krānu, kad tīrāt smalko filtru (skatīt 7.2. punktu).
•Nespiediet tālvadības pults un sēdriņķa taustiņus ar pārmērīgu spēku.
•Nekāpiet un nestāviet uz izstrādājuma un nelieciet uz vāka smagus priekšmetus.
•Nespiediet vāku lejup ar pārmērīgi lielu spēku.
•Dušu tīši nesasmērējiet, neapšļakstiet un neaizdrīvējiet.
•Nav pieļaujamas vēlākas „SensoWash® Starck” izmaiņas, manipulācijas, papildu
instalācijas vai remonta mēģinājumi.
•Nelietpratīgs remonts var izraisīt nelaimes gadījumus, ierīces bojājumus un darbības traucējumus.
•„SensoWash® Starck” tikai tad darbojas pilnīgi, kad aktivizēta sēdvietas atpazīšana.
Lūdzu, ņemiet to vērā, lietojot, tīrot un montējot ierīci!
•„SensoWash® Starck” pēc ieslēgšanas veic pašpārbaudi, duša izbīdās ārā un pēc
pārbaudes atkal iebīdās atpakaļ.
213
3.7 Kopšana
Skatīt norādījumus kopšanai > 7. nodaļa
4. Utilizācija
Iepakojumu pēc iespējas saglabājiet līdz garantijas laika beigām.
Pēc tam utilizējiet to tā, lai mazāk kaitētu videi.
Saskaņā ar likumu „SensoWash® Starck jāutilizē noteiktā kārtībā,
kas mazāk kaitē videi. Plastmasas un elektronikas detaļas jāpārstrādā atkārtotai lietošanai.
Informāciju varat iegūt tuvākajā utilizācijas punktā. Izlietotas baterijas jāutilizē lietpratīgi. Šim nolūkam veikali, kas tirgo baterijas,
un komunālie savākšanas punkti izliek atbilstīgi marķētus konteinerus bateriju izmešanai.
214
LV
5. Simbolu nozīme
Par bīstamu rīcību Jūs brīdina šādas brīdinājuma zīmes.

Bīstami! Augsts risks, apdraudēta dzīvība, smagas traumas.

Brīdinājums! Vidējs risks, smagas traumas.

Uzmanību!
Norādījums!
Neliels risks, vieglas traumas.
Mantiskie bojājumi.
Ir izmantoti šādi simboli.

>
@
Dodam Jums padomu!
Jūs uzaicina rīkoties.
Papildu informāciju meklējiet www.Sensowash.com.
215
6. Apkalpošana
6.1 Tālvadības pults
Atvērt un aizvērt sēdriņķi un vāku
>> Nospiediet tālvadības pults taustiņu „Atvērt vāku” < 9 >.
Dzirdams apstiprinošs signāls.
Vāks atveras, sēdriņķis paliek nolaists.
>> Nospiediet tālvadības pults taustiņu „Atvērt sēdriņķi un vāku” < 10 >.
Dzirdams apstiprinošs signāls.
Vāks un sēdriņķis atveras.
>> Nospiediet tālvadības pults taustiņu „Aizvērt sēdriņķi un vāku” < 11 >.
Dzirdams apstiprinošs signāls.
Sēdriņķis un vāks aizveras.

Sēdriņķis nav vadāms, ja uz tā kāds sēd.
Sēžas duša
>> Nospiediet tālvadības pults taustiņu „Sēžas duša” < 13 > .
Dzirdams apstiprinošs signāls.
Duša izbīdās un izsmidzina ūdeni.
>> Nospiediet tālvadības pults taustiņu „Stop” < 14 > .
Dzirdams apstiprinošs signāls.
Duša iebīdās atpakaļ, un tikko lietotā funkcija nekavējoties tiek pārtraukta.
216
LV

Pēc 5 minūtēm funkcija izbeidzas automātiski. Funkcija pieejama, ja kāds sēd
uz sēdriņķa. Funkcija tiek pārtraukta automātiski, ja lietotājs pieceļas no sēdriņķa.
Sieviešu duša
>> Nospiediet tālvadības pults taustiņu „Sieviešu duša” < 15 > .
Dzirdams apstiprinošs signāls.
Duša izbīdās un izsmidzina ūdeni.
>> Nospiediet tālvadības pults taustiņu „Stop” < 12 >.
Dzirdams apstiprinošs signāls.
Duša atkal iebīdās atpakaļ, un tikko lietotā funkcija nekavējoties tiek pārtraukta.

Pēc 5 minūtēm funkcija izbeidzas automātiski. Funkcija pieejama, ja kāds sēd
uz sēdriņķa. Funkcija tiek pārtraukta automātiski, ja lietotājs pieceļas no sēdriņķa.
Komforta duša
>> Funkcijas „Sēžas” vai „Sieviešu duša” lietošanas laikā nospiediet tālvadības pults
taustiņu „Komforta duša” < 14 >.
Dzirdams apstiprinošs signāls. Ir aktivēta funkcija „Oscilēšana”.
Lietojot šo funkciju, duša veic kustības uz priekšu un atpakaļ.
>> Funkcijas „Sēžas” vai „Sieviešu duša” lietošanas laikā otrreiz nospiediet tālvadības
pults taustiņu „Komforta duša” < 14 >.
Dzirdams apstiprinošs signāls. Ir aktivēta funkcija „Pulsācija”.
Lietojot šo funkciju, strūklas stiprums pārmaiņus pieaug un samazinās.
217
>> Funkcijas „Sēžas” vai „Sieviešu duša” lietošanas laikā trešo reizi nospiediet tālvadības pults taustiņu „Komforta duša” < 14 >.
Dzirdams apstiprinošs signāls.
Ir aktivētas funkcijas „Oscilēšana” un „Pulsācija”.
>> Funkcijas „Sēžas” vai „Sieviešu duša” lietošanas laikā ceturto reizi nospiediet tālvadības pults taustiņu „Komforta duša” < 15 >.
Dzirdams apstiprinošs signāls.
Funkcijas tagad ir deaktivētas, iepriekš iestatītā funkcija vēl ir aktīva.
Siltā gaisa fēns
>> Nospiediet tālvadības pults taustiņu „Siltā gaisa fēns” < 16 >.
Dzirdams apstiprinošs signāls.
Ir aktivēta funkcija „Siltā gaisa fēns”.
>> Nospiediet tālvadības pults taustiņu „Stop” < 12 >.
Dzirdams apstiprinošs signāls.
Tikko lietotā funkcija nekavējoties tiek pārtraukta.

Pēc 5 minūtēm funkcija izslēdzas automātiski. Funkcija pieejama, ja kāds sēd uz
sēdriņķa. Funkcija tiek pārtraukta automātiski, ja lietotājs pieceļas no sēdriņķa.
Dušas pozīcijas iestatīšana
>> Nospiediet tālvadības pults taustiņa „Dušas pozīcija” < 17 > taustiņus „augšup” un
„lejup”.
Dzirdams apstiprinošs signāls.
Deg tālvadības pults signāllampiņa.
Tagad ar taustiņiem „augšup” un „lejup”. varat iestatīt vēlamo dušas pozīciju.
218
LV

Iespējamas 5 dušas pozīcijas.
Ūdens spiediena iestatīšana
>> Nospiediet tālvadības pults taustiņu „Ūdens spiediens” < 18 >.
Dzirdams apstiprinošs signāls.
Deg tālvadības pults signāllampiņa.
>> Nospiediet tālvadības pults taustiņu „+” vai „–”.
Dzirdams apstiprinošs signāls.
Tagad varat iestatīt vēlamo ūdens spiedienu.

Iespējamas 3 ūdens spiediena pakāpes.
Zems > Vidējs > Augsts
Apstiprinošs signāls dzirdams vienīgi funkciju „Sēžas duša” un „Sieviešu duša” laikā.
Siltā gaisa fēna temperatūras iestatīšana
>> Spiediet tālvadības pults taustiņu „Temperatūras izvēle” < 19 > tik ilgi, līdz lampiņa iedegas pie izvēlnes „Siltā gaisa fēns”.
>> Nospiediet tālvadības pults taustiņu „+” vai „–”.
Dzirdams apstiprinošs signāls.
Tagad ar taustiņiem „+” vai „–” varat iestatīt vēlamo ūdens temperatūru.

Iespējamas 4 siltā gaisa fēna temperatūras.
Izslēgta > Zema > Vidēja > Augsta
219
Sēdriņķa temperatūras iestatīšana
>> Spiediet tālvadības pults taustiņu „Temperatūras izvēle” < 19 > tik ilgi, līdz lampiņa iedegas pie izvēlnes „Sēdriņķa temperatūra”.
>> Nospiediet tālvadības pults taustiņu „+” vai „–”.
Dzirdams apstiprinošs signāls.
Tagad ar taustiņiem „+” vai „–” varat iestatīt vēlamo temperatūru.

Iespējamas 4 sēdriņķa temperatūras.
Izslēgta > Zema > Vidēja > Augsta
Ūdens temperatūras iestatīšana
>> Spiediet tālvadības pults taustiņu „Temperatūras izvēle” < 19 > tik ilgi, līdz lampiņa iedegas pie izvēlnes „Ūdens temperatūra”.
>> Nospiediet tālvadības pults taustiņu „+” vai „–”.
Dzirdams apstiprinošs signāls.
Tagad ar taustiņiem „+” vai „–” varat iestatīt vēlamo sēdriņķa temperatūru.

Iespējamas 4 ūdens temperatūras.
Izslēgta > Zema > Vidēja > Augsta
Lietotāju profilu iestatīšana
1. lietotāja profils
Iestatiet visas funkcijas pēc savām vēlmēm (piemēram, dušas pozīciju, temperatūras, ūdens daudzumu utt.).
220
LV
3 sekundes nospiediet tālvadības pults taustiņu „1. lietotājs” < 21 >.
Dzirdams apstiprinošs signāls.
Iemirgojas tālvadības pults lampiņas.
Jūsu iestatījumi ir saglabāti.

Savas iepriekš iestatītās funkcijas varat lietot, nākamajā apmeklējumā nospiežot taustiņu „1. lietotājs” < 21 >.
2. lietotāja profils
Iestatiet visas funkcijas pēc savām vēlmēm (piemēram, dušas pozīciju, temperatūras, ūdens daudzumu utt.).
>> 3 sekundes nospiediet tālvadības pults taustiņu „2. lietotājs” < 22 >.
Dzirdams apstiprinošs signāls.
Iemirgojas tālvadības pults lampiņas.
Jūsu iestatījumi ir saglabāti.

Savas iepriekš iestatītās funkcijas varat lietot, nākamajā apmeklējumā nospiežot taustiņu „2. lietotājs” < 22 >.
Naktslampiņas iestatīšana
Naktslampiņas noklusējuma iestatījums ir „auto”. Šajā režīmā naktslampiņa automātiski
pielāgojas apkārtējās vides gaismai. Ja apkārtējā vide ir gaiša, tad naktslampiņa ir
izslēgta. Savukārt, ja apkārtējā vide ir tumša, tad naktslampiņa tiek ieslēgta.
221
>> Nospiediet tālvadības pults taustiņus „Stop” < 12 > un „Siltā gaisa fēns” < 16 > .
Dzirdams apstiprinošs signāls.
Tagad varat iestatīt naktslampiņas režīmu.

Iespējami 3 naktslampiņas režīmi.
auto > izslēgta > ieslēgta
Skaņas izslēgšanas aktivēšana/deaktivēšana
>> Reizē nospiediet tālvadības pults taustiņus „Stop” < 12 > un „Sieviešu duša” < 15
>.
Skaņas izslēgšana tagad ir aktīva.
>> Vēlreiz reizē nospiediet tālvadības pults taustiņus „Stop” < 12 > un „Sieviešu duša”
< 15 >.
Skaņas izslēgšana tagad ir neaktīva.
6.2 Sēdriņķis
Sēžas duša
>> Nospiediet sēdriņķa taustiņu „Sēžas duša” < 4 >.
Dzirdams apstiprinošs signāls.
Duša izbīdās un izsmidzina ūdeni.
222
LV
>> Atkārtoti nospiediet sēdriņķa taustiņu „Sēžas duša” < 4 >.Dzirdams apstiprinošs
signāls.
Sāk darboties funkcija „Oscilēšana”.
>> Atkārtoti nospiediet sēdriņķa taustiņu „Sēžas duša” < 4 > vai tālvadības pults
taustiņu „Stop” < 12 >.
Dzirdams apstiprinošs signāls.
Duša iebīdās atpakaļ, un tikko lietotā funkcija nekavējoties tiek pārtraukta.
Pēc 5 minūtēm funkcija izslēdzas automātiski.
Sieviešu duša
>> Nospiediet sēdriņķa taustiņu „Sieviešu duša” < 5 >.
Sagaidiet apstiprinājuma signālu.
Duša izbīdās un izsmidzina ūdeni.
>> Atkārtoti nospiediet sēdriņķa taustiņu „Sieviešu duša” < 5 > .
Sagaidiet apstiprinājuma signālu. Sāk darboties funkcija „Oscilēšana”.
>> Atkārtoti nospiediet sēdriņķa taustiņu „Sieviešu duša” < 5 > vai tālvadības pults
taustiņu „Stop” < 12 >.
Sagaidiet apstiprinājuma signālu.
Duša iebīdās atpakaļ, un tikko lietotā funkcija nekavējoties tiek pārtraukta.
Pēc 5 minūtēm funkcija izslēdzas automātiski.
Elektrības taupīšanas režīma aktivizēšana/deaktivizēšana
>> Īsu brīdi (mazāk par 2 sekundēm) nospiediet sēdriņķa taustiņu „Ieslēgt” < 6 >.
Dzirdams apstiprinošs signāls.
„SensoWash® Starck pāriet uz elektrības taupības režīmu.
Pults signāllampiņa iedegas zaļa.
223
>> Atkārtoti īsu brīdi (mazāk par 2 sekundēm) nospiediet sēdriņķa taustiņu „Ieslēgt” <
6 >.
Dzirdams apstiprinošs signāls.
„SensoWash® Starck” atkal pāriet uz parasto režīmu.
Pults signāllampiņa iedegas sarkana.

Elektrības taupības režīmā sēdriņķa apsildes funkcija ir neaktīva.
Sēdriņķa temperatūras iestatījumu notur viszemākajā pakāpē, ja sēdriņķa temperatūra iepriekš iestatīta.
Gaidstāves režīma aktivizēšana/deaktivizēšana
>> Ilgi (ilgāk par 3 sekundēm) nospiediet sēdriņķa taustiņu „Ieslēgt” < 6 >.
Dzirdams apstiprinošs signāls.
„SensoWash® Starck” pāriet uz gaidstāves režīmu.
>> Vēlreiz ilgi (ilgāk par 3 sekundēm) nospiediet sēdriņķa taustiņu „Ieslēgt” < 6 >.
Dzirdams apstiprinošs signāls.
„SensoWash® Starck” atkal pāriet uz parasto režīmu.
Pults signāllampiņa iedegas sarkana.
Duša ātri izbīdās un iebīdās atpakaļ.

Gaidstāves režīmā visas „SensoWash® Starck” ierīces funkcijas ir neaktīvas. Ņemiet vērā, ka gaidstāves režīmā tikai taustiņš „Ieslēgt” varēs atkal aktivizēt < 6 >
„SensoWash® Starck”.
224
LV
7. Tīrīšana
Sēdriņķis
Norādījums!
Pirms sākat sava „SensoWash” apkopi, izvelciet kontaktdakšu no ligzdas.
„SensoWash® Starck” tualetes sēdriņķis ražots no videi nekaitīgiem materiāliem. Slēgtā tualetes sēdriņķa virsma bez porām nodrošina optimālus higiēnas apstākļus.
Lai „SensoWash® Starck” Jums ilgi sagādātu prieku, noteikti ievērojiet turpmākminēto.
•Regulāri tīriet sēdriņķa komplektu un šarnīrus tikai ar siltu ūdeni un maigu tīrīšanas līdzekli.
Pēc tīrīšanas labi noslaukiet.
Nelietojiet abrazīvus, hloru vai skābi saturošus tīrīšanas līdzekļus, jo tie var izraisīt
dzeltēšanu vai lobīšanos.
Rūpīgai tīrīšanai bez problēmām vislabāk piemērota saimniecības pasta „Neutralseife” vai arī maigi un dabiski, mājsaimniecībā lietoti trauku mazgāšanas līdzekļi.
Pēc tīrīšanas noslaukiet miklas virsmas.
•Sēdriņķa komplekts un šarnīri nedrīkst saskarties ar tualetes tīrīšanas līdzekļiem.
Lietojot tualetes tīrīšanas līdzekļus, lūdzu, atveriet sēdriņķi un vāku; aizveriet tos
tikai tad, kad tīrīšanas līdzeklis pilnīgi izskalots no tualetes poda, jo tīrītāja tvaiki
var bojāt virsmu.
225
Dušas tīrīšana ar roku
>> Nospiediet tālvadības pults taustiņus „Stop” < 13 > un „Sēžas duša” < 14 >.
Duša izbīdās ārā.
Lai dušu notīrītu, lūdzu, izmantojiet mīkstu drānu, mīkstu sūkli vai mazu birstīti ar
maigu tīrīšanas līdzekli.
>> Atkārtoti nospiediet tālvadības pults taustiņus „Stop” < 13 > un „Sēžas duša” < 14
>.
Duša iebīdās atpakaļ, un pašlaik lietotā funkcija nekavējoties tiek pārtraukta.
>> Nospiediet sēdriņķa taustiņu „REAR” < 5 >.
Duša izbīdās ārā.
Lai dušu notīrītu, lūdzu, izmantojiet mīkstu drānu, mīkstu sūkli vai mazu birstīti ar
maigu tīrīšanas līdzekli.
>> Atkārtoti nospiediet sēdriņķa taustiņu „REAR” < 5 >.
Pašlaik lietotā funkcija nekavējoties tiek pārtraukta.

Pēc 5 minūtēm funkcija beidzas automātiski.
Ja sēdriņķa sensors tiek aktivizēts, funkcija beidzas automātiski.
Dušas pašattīrīšanās
>> Reizē nospiediet tālvadības pults taustiņus „Stop” < 13 > un „Komforta duša” < 15
>.
Duša veic pašattīrīšanos.
Slēgtajā stāvoklī dušu apskalo ūdens.
>> Atkārtoti nospiediet tālvadības pults taustiņus „Stop” < 13 > un „Komforta duša” <
15 >.
Pašlaik lietotā funkcija nekavējoties tiek pārtraukta.
226
LV
Smalkā filtra tīrīšana
Lai piekļūtu smalkajam filtram, jānoceļ sēdriņķis un jāatskrūvē skrūve apakšā pa kreisi.
Pārliecinieties, ka ūdens pievada šļūtene tīrīšanas laikā ir atslēgta.
Tālvadības pults
>> Tālvadības pulti tīriet tikai ar mīkstu, vajadzības gadījumā mazliet mitru drānu.
227
8. Risinājumi problemātiskos gadījumos
Vai radies traucējums? Tiklīdz Jums rodas šāds jautājums, lūdzu, rūpīgi izlasiet šo nodaļu un izmēģiniet turpmāk minētās iespējas. Gadījumā ja ierīce joprojām nedarbojas,
kā nākas, sazinieties ar tuvāko klientu servisu.
Uzmanību!
Ja radusies ūdens sūce, lūdzu, aizgrieziet galveno ūdens pievada ventili, lai pārtrauktu ūdensapgādi. Vienlaikus izvelciet kontaktdakšu no ligzdas, lai pārtrauktu
elektroapgādi.
Pirms mēģināt konstatēt, vai radies ierīces defekts, lūdzu, izskatiet šos jautājumus.
1.
Pārliecinieties, ka ir nodrošināta elektroapgāde.
1.1 Vai radies elektroapgādes pārtraukums?
1.2 Vai kontaktdakša ir iesprausta?
1.3 Vai nostrādājis noplūdstrāvas aizsargslēdzis?
2. Pārliecinieties, ka ir nodrošināta ūdensapgāde.
2.1 Vai ūdensapgāde pārtraukta?
2.2 Vai ūdensapgādes stūra vārsts ir aizvērts?
228
LV
Šajos gadījumos, lūdzu, nekavējoties pārtrauciet elektroapgādi. Pēc tam nodaļā
par kļūdu diagnostiku uzmanīgi izlasiet informāciju par signāllampiņu un trauksmju funkcijām. Vai esat drošs, ka problēmas atrisināšanai nepieciešama klientu
servisa palīdzība klātienē?
1. Dūcējs nepārtraukti izdod tikšķošu skaņu.
2. Mirgo sarkana, zaļa vai oranža ierīces signāllampiņa.
3. Noplūdstrāvas aizsargslēdzis atkārtoti nostrādā.
Ierīce nedarbojas
Problēma
Ierīce nedarbojas.
Iespējamais cēlonis
Ierīcei ieslēgts gaidstāves režīms.
Risinājums
>> Nospiediet un ilgi turiet nospiestu pogu „Ieslēgt”, lai atgrieztos
parastā darbības režīmā.
229
Tālvadības pults
Problēma
Tālvadības pults
nedarbojas.
Tālvadības pults
nedarbojas stabili.
230
Iespējamais cēlonis
Risinājums
Baterijas ir tukšas.
>> Nomainiet baterijas.
Baterijas nepareizi
polarizētas.
>> Ievietojiet baterijas pareizā virzienā.
Baterijas ir gandrīz
tukšas.
>> Nomainiet baterijas.
Tālvadības pults
signālus raidošais vai
uztverošais gals klāts
putekļiem vai citiem
priekšmetiem.
>> Notīriet putekļus vai aizvāciet
priekšmetus.
Tālvadības pults
atrodas pārāk tālu no
ierīces un ir ārpus tālvadības pults darbības
zonas.
>> Lietojiet tālvadības pulti tās darbības zonā.
LV
Sēžas duša/Sieviešu duša
Problēma
Duša izbīdās ļoti
lēnām.
Iespējamais cēlonis
Pārslēdzot ierīci no sēžas
dušas uz sieviešu dušu,
duša iebīdās atpakaļ un pēc >> Tā ir paredzēts.
pašattīrīšanās atkal izbīdās
ārā.
Iestatīts „Zems” dušas
ūdens daudzums.
Dušas strūkla ir par
Aizdrīvēts smalkais filtrs
vāju.
ūdens pievadā.
Savienotājuzgrieznis pie
ūdens pievada šļūtenes ir
vaļīgs, tā ka izdalās ūdens.
Dušas ūdens
temperatūra nav
pietiekami augsta.
Risinājums
>> Tālvadības pultī nospiediet
izvēlni „Dušas ūdens daudzums”, lai iestatītu ūdens
daudzumu.
>> Iztīriet smalko filtru.
(skatīt 7. nodaļu)
>> Pievelciet savienotājuzgriezni.
Iespējams, ka iestatīta
>> Tālvadības pultī nospiediet iz„Izslēgta” vai „Zema” ūdens
vēlni „Ūdens temperatūra”, lai
temperatūra.
iestatītu ūdens temperatūru.
231
Kad duša nepārtraukti lietota vairāk nekā 5 minūtes,
ūdens strūkla pārtrūkst.
>> Tā ir paredzēts.
Dušas ūdens strūkla Ja lietošanas laikā sēdriņpēkšņi pārtrūkst.
ķa stāvoklis mainās pārāk
>> Apsēdieties vēlreiz un atkārdaudz, tad sēdriņķa sensors
toti nospiediet taustiņu „Sēžas
vairs precīzi neatpazīst
duša”/„Sieviešu duša”.
cilvēka ķermeni.
No dušas nenāk
ūdens strūkla.
232
Nav saskares starp cilvēka ķermeni un sēdriņķa
sensoru.
>> Pārliecinieties, ka cilvēka
ķermenis pieskaras sēdriņķa
sensoram, un izpildiet funkciju atkārtoti.
Caurule ir saspiesta vai
salocīta.
>> Pārbaudiet cauruli.
Dušas atvere aizdrīvēta/
piesārņota.
>> Izmantojiet mazu birstīti dušas atveres iztīrīšanai.
LV
Apsildāms sēdriņķis
Problēma
Iespējamais cēlonis
Risinājums
Sēdriņķis nav pietiekami silts.
Iespējams, ka iestatīta „Iz- >> Tālvadības pultī iestatiet
slēgta” vai „Zema” sēdriņķa
„Vidēju” vai „Augstu” sēdriņķa
temperatūra.
temperatūru.
Sēdriņķa temperatūra ir par augstu.
Iestatīta „Augsta” sēdriņķa
temperatūra.
>> Tālvadības pultī iestatiet
„Vidēju” vai „Zemu” sēdriņķa
temperatūru.
Fēna funkcija
Problēma
Iespējamais cēlonis
Risinājums
Fēna temperatūra nav pietiekami
augsta.
Iespējams, ka iestatīta
„Izslēgta” vai „Zema” fēna
temperatūra.
Fēns pēkšņi pārtrauc darbību.
Ja lietošanas laikā dušas
stāvoklis mainās pārāk
>> Vēlreiz apsēdieties un atkārtodaudz, tad sēdriņķa senjiet funkciju.
sors vairs precīzi neatpazīst
cilvēka ķermeni.
>> Atkārtoti iestatiet fēna temperatūru.
233
Fēna funkcija nedarbojas.
Neviens nav apsēdies, vai
arī persona nesēd uz sēdriņķa sensora.
>> Apsēdieties vai pielāgojiet
savu sēdošo stāvokli un tad
atkārtojiet funkciju.
Iespējams, ka ierīce pašlaik
ir tīrīšanas režīmā.
>> Izslēdziet tīrīšanas režīmu,
lai funkcija varētu noritēt
normāli.
Komforta duša
Problēma
Iespējamais cēlonis
Risinājums
Komforta dušu
Ierīces taustiņi šo funk- >> Veiciet šo funkciju ar tālvadības
neizdodas ieslēgt ar
ciju nepiedāvā.
pulti.
ierīces taustiņiem.
234
LV
Naktslampiņas funkcija
Problēma
Iespējamais cēlonis
Naktslampiņa „Izslēgta”.
Naktslampiņa
nedeg.
Naktslampiņa nepārtraukti deg.
Risinājums
>> Iespējams iestatīt „auto režīmu”
un pastāvīgo režīmu.
Naktslampiņai iestatīts
„auto režīms”, un ir pietie- >> Tā ir paredzēts.
kami gaišs.
Naktslampiņai iestatīts
pastāvīgais režīms.
>> Iespējams iestatīt inteliģento
režīmu.
Naktslampiņai iestatīts
„auto režīms”, un ir mijkrēslis.
>> Tā ir paredzēts.
235
Funkcija dušas tīrīšanai ar roku
Problēma
Duša automātiski
iebīdās atpakaļ.
Iespējamais cēlonis
Pēc vairāk nekā 5 minūšu
tīrīšanas duša automātiski
iebīdās atpakaļ.
Strāvu vadoša viela aizklāj
Tīrīšanas laikā ar
sensoru, piemēram, ūdens
roku no dušas izšļāpiliens, mitra salvete vai
cas ūdens strūkla.
tml.
236
Risinājums
>> Tā ir paredzēts.
>> Notīriet sēdriņķa sensora
virsmu.
LV
Signāllampiņas un trauksmju funkcija
Problēma
Dūcējs nepārtraukti izdod tikšķošu
skaņu.
Iespējamais cēlonis
Ūdens ir par siltu.
Risinājums
>> Atslēdziet ierīci no elektriskās strāvas, atveriet ūdens
pievada stūra ventili un pārliecinieties, vai ūdensapgāde
darbojas. Pēc tam atjaunojiet
elektriskās strāvas pieslēgumu.
Mirgo sarkana, zaļa
vai oranža ierīces
Kļūdaina darbība.
signāllampiņa.
>> Atslēdziet ierīci no elektriskās
strāvas un nelietojiet to vairs.
Sazinieties ar savu vietējo
autorizēto klientu servisu, lai
veiktu ierīces apkopi.
Atkārtoti nostrādā
noplūdstrāvas aizsargslēdzis.
>> Atslēdziet ierīci no elektriskās
strāvas un nelietojiet to vairs.
Sazinieties ar savu vietējo
autorizēto klientu servisu, lai
veiktu ierīces apkopi.
Noplūdstrāva ir pārāk liela.
237
9. Tehniskie dati
Nominālais spriegums
220–240 V
Frekvence 50 Hz
Maksimālā jauda 1650 W
Sildītāju jauda
•Caurplūdes sildītājs •Sēdriņķa apsilde
•Siltā gaisa fēns 1200 W
50 W
220 W
Temperatūras diapazons
•Darba temperatūra •Ūdens temperatūra
•Sēdriņķa temperatūra •Siltā gaisa fēna temperatūra 4–40 °C
36–40 °C
33–37 °C
38–55 °C
Ūdens spiediens Aizsardzības veids 0,07–0,75 MPa
IP X4,
Aizsardzība pret vispārīgu ūdens šļākšanos
238
NO
Takk for din tillit
Vi gratulerer deg med kjøpet av din nye SensoWash® Starck. Vi er overbevist om at
du vil bli svært fornøyd med ditt nye produkt, for når det gjelder vask og pleie av de
mer sensitive delene av kroppen, vil man gjerne være sikker på at det skjer på en
forsiktig måte.
Duravit har lagt særlig vekt på funksjonenes sikkerhet under utviklingen av
SensoWash®-produkter:
Temperaturfølere for vann, varmtvannsberedning og for lufttørkingsenheten gir
tredoblet beskyttelse. Også elektronikken er sikret på best mulige måte, fordi den
er vanntett forseglet.
For å kunne garantere en konstant optimal funksjon og ytelse av SensoWash® Starck
, og for å kunne sørge for din personlige sikkerhet, har vi en bønn til deg:
Les denne bruksanvisningen nøye før du tar artikkelen i bruk og følg sikkerhetsanvisningene!
Innhold
1. Kort oversikt............................................................................................... 242
1.1 Sete...........................................................................................................242
1.2 Fjernbetjening..........................................................................................242
2. Kartongens innhold..................................................................................... 243
3. Sikkerhetsanvisninger................................................................................ 243
3.1 Forskriftsmessig bruk.............................................................................. 243
3.2 Miljøbetingelser....................................................................................... 244
3.3 Strømforsyning.........................................................................................245
3.4 Vanntilførsel............................................................................................. 246
3.5 Batterier.................................................................................................. 246
3.6 Feil / Vedlikehold / Anvisninger.................................................................247
3.7 Stell...........................................................................................................248
4. Deponering................................................................................................. 248
5. Symbolbeskrivelse...................................................................................... 249
6. Betjening..................................................................................................... 250
6.1. Fjernbetjening...........................................................................................250
Åpne og lukke sete og lokk...................................................................... 250
Setedusj................................................................................................... 250
Ladydusj....................................................................................................251
Komfortdusj............................................................................................. 251
Varmluftføn.............................................................................................. 252
Stille inn dusjstavens stilling................................................................... 252
Stille inn vanntrykk...................................................................................253
240
NO
Stille inn varmluftfønens temperatur...................................................... 253
Stille inn setetemperatur..........................................................................254
Stille inn vanntemperatur........................................................................ 254
Stille inn brukerprofil...............................................................................255
Brukerprofil 1...........................................................................................255
Brukerprofil 2...........................................................................................255
Stille inn nattlys........................................................................................256
Aktivere / deaktivere dempingen..............................................................256
6.2 Seteenhet..................................................................................................256
Setedusj....................................................................................................256
Ladydusj....................................................................................................257
Aktivere/deaktivere strømsparemodus.....................................................257
Aktivere / Deaktivere beredskapsmodus...................................................258
7. Rengjøring.................................................................................................. 259
Seteenhet..................................................................................................259
Manuell rengjøring av dusjstaven.............................................................260
Dusjstavens selvrens.................................................................................260
Rengjøring av finfilteret............................................................................261
Fjernbetjening...........................................................................................261
8. Hjelp i tilfelle av problemer........................................................................ 262
9. Tekniske data.............................................................................................. 270
241
1. Kort oversikt
1.1 Sete
1.2 Fjernbetjening
1 Elektrisk aktivering
av lokk og sete
2 Infrarød mottaker
3 Nattlys:
Belysning i toalettskålen
4 Setedusj (bak)
5 Ladydusj
6 Power
7 Setevarme
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Infrarød sender
Åpne lokket
Åpne sete og lokk
Lukke sete og lokk
Stopp
Setedusj
Komfortdusj
Ladydusj
Varmluftføn
Dusjstavens stilling
Vanntrykk
Temperatur
Regulering av vanntrykk
og temperatur
21 Brukerprofil 1
22 Brukerprofil 2
242
NO
2. Kartongens innhold
•SensoWash® Starck
•Fjernbetjening inkl. holder, kort veiledning og tyverivern
•Batterier
•Inntaksslange
•T-kopling
•Monteringsmateriale
•Monteringsanvisning
•Bruksanvisning
•Registreringskort
3. Sikkerhetsanvisninger
Ta vare på all dokumentasjon. Skulle du gi SensoWash® Starck videre, vennligst legg
ved bruksanvisningen.
3.1 Forskriftsmessig bruk
SensoWash® Starck er hovedsaklig ment for privat bruk. Kun for innendørs bruk. All
annen bruk gjelder som ikke-forskriftsmessig.
Duravit aksepterer ikke noe ansvar for følgene av ikke-forskriftsmessig bruk. Emballasjemateriale og SensoWash® Starck er ikke leketøy for barn.
Barn må ikke leke med plastposer og emballasjemateriale, siden det er fare for kvel243
ning og skader, derfor må materialet oppbevares trygt, eller avhendes på forskriftsmessig måte.
SensoWash® Starck er ikke ment brukt av personer (inkludert barn) med begrensede
fysiske, sensoriske, eller åndsevner eller manglende erfaring og/eller kunnskaper,
med mindre de overvåkes av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet, eller de
mottok anvisninger fra denne om hvordan SensoWash® Starck skal brukes. Barn må
overvåkes for å sikre at de ikke leker med SensoWash® Starck.
3.2 Miljøbetingelser
Hvis SensoWash® Starck flyttes fra et kaldt til et varmt sted, kan det oppstå kondens.
Vent da i noen timer før apparatet slås på.
SensoWash® Starck må ikke monteres i rom hvor det er fare for frost.
Romtemperaturen bør være minst + 4°C.
Apparatet må ikke utsettes for vann direkte. Åpne varmekilder, stearinlys, sigaretter,
o.l. må ikke settes eller legges på SensoWash® Starck.
Produktet må jordes, vennligst bruk en jordet stikkontakt 220-240V, 50Hz. Vi anbefaler å installere en jordfeilbryter (RCD).
244
NO
3.3 Strømforsyning
•Du må kun koble SensoWash® Starck til en stikkontakt med de foreskrevne tilkoblingsverdiene. Bruk en jordfeilbryter.
•Vær oppmerksom på at både strømkabelen og stikkontakten må være uten skader.
•Strømkabelen må ikke være i klemme eller skadet.
Hold kabelen borte fra varme overflater og skarpe kanter.
•Endringer på stikkontakten eller strømkabelen må kun utføres av en elektriker.
•Sørg for at stikkontakten er tilgjengelig for bruker etter installasjonen og ikke
bruk en skjøteledning som ikke er riktig jordet.
•Legg kabelen slik at ingen kan snuble i den.
•For å dra støpslet ut av stikkontakten, må du alltid dra i støpslet og aldri i kabelen.
•Du må aldri ta i støpslet med våte hender.
•For å skille SensoWash® Starck helt fra strømnettet, må stikkontakten dras ut.
•Skulle det oppstå skade på strømkabelen eller stikkontakten, må du ikke selv
bytte den ut. Slik utbytting må kun utføres av en faglært og autorisert elektriker.
•SensoWash® Starck må ikke utsettes direkte for vann.
•Produktet må ikke brukes hvis det ikke fungerer som det skal. Koble det straks
fra strømnettet. Steng stoppekranen for å avbryte vanntilførselen. Kontakt din
installatør eller Duravit kundeservice.
245
3.4 Vanntilførsel
Bruk hovedvannledningen for tilførsel av kaldtvann til SensoWash® Starck. Det må
ikke brukes industrivann eller residualvann som vanntilførsel, da dette kan føre til
hudskader, sykdommer, eller helseproblemer.
Produktet må kun installeres med den nye vannslangen som det ble levert med; den
gamle vannslangen må ikke brukes.
Følg lokale forskrifter for å hindre tilbakestrømning av vann og bruk en egnet tilbakeslagsventil for vannforsyningen av produktet.
3.5 Batterier
Batterier kan være livsfarlige ved svelging. Oppbevar derfor batterier utilgjengelig
for barn.
Hvis noen har svelget et batteri, må de straks oppsøke lege.
•Batteriene må ikke lades, reaktiveres med andre midler, demonteres, legges i ild,
eller kortsluttes.
•Oppbrukte batterier må straks tas ut av fjernbetjeningen, siden disse kan lekke og
slik forårsake skader.
•Hvis du ikke skal bruke fjernbetjeningen på en stund, bør batteriene tas ut.
•Rengjør batteri og kontakter før det legges inn. Vær oppmerksom på riktig polaritet.
•Batterier må ikke utsettes for ekstreme forhold. Batterier må ikke legges på
varme overflater eller utsettes for direkte sollys. Dette kan føre til økt fare for
lekkasje.
•Hvis batterisyre skulle lekke ut, må du unngå at syren kommer i kontakt med hud,
246
NO
øyne, eller slimhinner. Skulle syre komme i kontakt med huden, må du straks
skylle huden med mye rent vann og straks oppsøke lege.
•Du må ikke legge gamle og nye batterier sammen i fjernbetjeningen.
3.6 Feil / Vedlikehold / Anvisninger
Unngå skader eller funksjonsfeil på produktet på grunn av uriktig
bruk!
•Skru igjen stoppekranen på hovedvannledningen når du rengjør finfilteret (se 7.2).
•Du må ikke trykke på fjernbetjeningen eller setet med stor kraft.
•Du må ikke trå eller stå på produktet, og du må ikke sette tunge gjenstander på
lokket.
•Du må ikke trykke lokket ned med stor kraft.
•Dusjstaven må ikke forsettlig tilsmusses, besprøytes, eller tilstoppes.
•Det må ikke foretas noen endringer, manipulasjoner, tilleggsinstallasjoner, eller
forsøk på reparasjon på SensoWash® Starck.
•Ufagmessige reparasjoner kan føre til ulykker, skader og driftsforstyrrelser.
•SensoWash® Starck fungerer kun i fullt omfang så snart seteerkjennelsen er aktivert. Vennligst vær oppmerksom på rengjøring og montering ved bruk!
•SensoWash® Starck utfører en selvtest etter at den er slått på, dusjstaven kommer
ut og går inn igjen etter selvtesten.
247
3.7 Stell
Se Pleieanvisninger > Kapittel 7
4. Deponering
Om mulig, oppbevar emballasjen til garantiperioden har gått ut.
Deretter må den deponeres på en miljøvennlig måte.
SensoWash® Starck må deponeres på en miljøvennlig og forskriftsmessig måte. Plast- og elektroniske deler må leveres for resirkulering.
Sjekk med ditt lokale deponi. Oppbrukte batterier må kastes forsvarlig. Til dette formålet står det på salgssteder for batterier og
på kommunale oppsamlingssteder klart merkede containere for
avhending av batterier.
248
NO
5. Symbolbeskrivelse
Følgende varselstegn gjør deg oppmerksom på farlige forhold:

Fare! Ved høy risiko, livstruende farer, alvorlige skader.

Advarsel!
Ved middels stor risiko, alvorlige skader

Forsiktig!
Ved lav risiko, mindre skader
Merk!
Ved tingskader
Følgende symboler brukes:

>
@
Her finner du gode tips!
Her blir du oppfordret til en handling.
For ytterligere informasjon, se www.Sensowash.com
249
6. Betjening
6.1 Fjernbetjening
Åpne og lukke sete og lokk
>> Trykk tasten "Åpne lokk" < 9 > på fjernbetjeningen.
Du hører en bekreftelsestone.
Lokket åpner seg, setet er fremdeles lukket.
>> Trykk på tasten "Åpne sete og lokk" < 10 > på fjernbetjeningen.
Du hører en bekreftelsestone.
Lokket og setet åpner seg.
>> Trykk på tasten "Lukk sete og lokk" < 11 > på fjernbetjeningen.
Du hører en bekreftelsestone.
Lokket og setet lukker seg.

Ingen seteaktivitet når en bruker sitter på det.
Setedusj
>> Trykk på tasten "Setedusj" < 13 > på fjernbetjeningen.
Du hører en bekreftelsestone.
Dusjstaven kjører ut og sprayer en vannstråle.
>> Trykk på tasten "Stopp" < 14 > på fjernbetjeningen.
Du hører en bekreftelsestone.
Dusjstaven kjører tilbake og den aktuelle funksjonen avsluttes straks.
250
NO

Etter 5 minutter avsluttes funksjonen automatisk. Funksjonen er tilgjengelig
når det sitter en bruker på setet. Funksjonen blir automatisk avbrutt når brukeren
forlater setet.
Ladydusj
>> Trykk på tasten "Ladydusj" < 15 > på fjernbetjeningen.
Du hører en bekreftelsestone.
Dusjstaven kjører ut og sprayer en vannstråle.
>> Trykk på tasten "Stopp" < 12 > på fjernbetjeningen.
Du hører en bekreftelsestone.
Dusjstaven kjører tilbake igjen og den aktuelle funksjonen avsluttes straks.

Etter 5 minutter avsluttes funksjonen automatisk. Funksjonen er tilgjengelig
når det sitter en bruker på setet. Funksjonen blir automatisk avbrutt når brukeren
forlater setet.
Komfortdusj
>> Trykk på tasten "Komfortdusj" < 14 > på fjernbetjeningen én gang mens funksjonen Sete- eller Ladydusj er aktivert.
Du hører en bekreftelsestone. "Svinge"-funksjonen aktiveres.
Med denne funksjonen utfører dusjstaven bevegelser frem- og tilbake.
>> Trykk enda en gang på tasten "Komfortdusj" < 14 > på fjernbetjeningen mens
funksjonen Sete- eller Ladydusj er aktivert.
Du hører en bekreftelsestone. Funksjonen "Pulsere" aktiveres.
Strålestyrken blir sterkere eller svakere med denne funksjonen.
251
>> Trykk en tredje gang på tasten "Komfortdusj" < 14 > på fjernbetjeningen mens
funksjonen Sete- eller Ladydusj er aktivert.
Du hører en bekreftelsestone.
Funksjonen "Svinge" aktiveres og "Pulsere" deaktiveres.
>> Trykk en fjerde gang på tasten "Komfortdusj" < 15 > på fjernbetjeningen mens
funksjonen Sete- eller Ladydusj er aktivert.
Du hører en bekreftelsestone.
Funksjonene er nå deaktivert, den først innstilte funksjonen er enda aktiv.
Varmluftføn
>> Trykk på tasten "Varmluft" < 16 > på fjernbetjeningen.
Du hører en bekreftelsestone.
Funksjonen "Varmluftføn" aktiveres.
>> Trykk på tasten "Stopp" < 12 > på fjernbetjeningen.
Du hører en bekreftelsestone.
Den aktuelle funksjonen avsluttes straks.

Etter 5 minutter avsluttes funksjonen automatisk. Funksjonen er tilgjengelig
når det sitter en bruker på setet. Funksjonen blir automatisk avbrutt når brukeren
forlater setet.
Stille inn dusjstavens stilling
>> Trykk "opp" eller "ned" på tasten "Dusjstavposisjon" < 17 > på fjernbetjeningen.
Du hører en bekreftelsestone.
Displaylysene på fjernbetjeningen lyser.
Med tastene "opp" eller "ned" kan du nå velge ønsket dusjstavposisjon.
252
NO

Dusjstavposisjonen kan reguleres individuelt i 5 trinn.
Stille inn vanntrykk
>> Trykk på tasten "Vanntrykk" < 18 > på fjernbetjeningen.
Du hører en bekreftelsestone.
Displaylysene på fjernbetjeningen lyser.
>> Trykk på tasten "+" eller "-" på fjernbetjeningen.
Du hører en bekreftelsestone.
Du kan nå stille inn ønsket vanntrykk.

Vanntrykket kan reguleres individuelt i 3 trinn.
Lavt > Middels > Høyt
Kun når funksjonene "Setedusj" og "Ladydusj" er aktivert hører du en bekreftelsestone.
Stille inn varmluftfønens temperatur
>> Trykk på tasten "Temperaturvalg" < 19 > på fjernbetjeningen til displaylysene står
på "Varmluftføn".
>> Trykk på tasten "+" eller "-" på fjernbetjeningen.
Du hører en bekreftelsestone.
Nå kan du velge ønsket temperatur med tastene "+" eller "-".

Varmluftfønens temperatur kan reguleres individuelt i 4 trinn.
Av > Lavt > Middels > Høyt
253
Stille inn setetemperatur
>> Trykk på tasten "Temperatur" < 19 > på fjernbetjeningen til displaylysene står på
"Setetemperatur".
>> Trykk på tasten "+" eller "-" på fjernbetjeningen.
Du hører en bekreftelsestone.
Nå kan du velge ønsket setetemperatur med tastene "+" eller "-".

Setetemperaturen kan reguleres individuelt i 4 trinn.
Av > Lavt > Middels > Høyt
Stille inn vanntemperatur
>> Trykk på tasten "Temperatur" < 19 > på fjernbetjeningen til displaylysene står på
"Vanntemperatur".
>> Trykk på tasten "+" eller "-" på fjernbetjeningen.
Du hører en bekreftelsestone.
Nå kan du stille inn ønsket vanntemperatur med tasten "+" eller "-".

Vanntemperaturen kan reguleres individuelt i 4 trinn.
Av > Lavt > Middels > Høyt
254
NO
Stille inn brukerprofil
Brukerprofil 1
Still alle funksjonene etter dine personlige preferanser (f.eks. posisjonen for dusjstaven, temperaturer, vannmengde, osv.).
>> Trykk på tasten "Bruker 1" < 21 > i 3 sekunder.
Du hører en bekreftelsestone.
Displaylysene på fjernbetjeningen blinker kort.
Innstillingene dine ble lagret.

Du kan bruke alle dine forhåndsinnstilte funksjoner ved å trykke på tasten
"Bruker 1" < 21 > ved neste gangs bruk.
Brukerprofil 2
Still alle funksjonene etter dine personlige preferanser (f.eks. posisjonen for dusjstaven, temperaturer, vannmengde, osv.).
>> Trykk på tasten "Bruker 2" < 22 > i 3 sekunder.
Du hører en bekreftelsestone.
Displaylysene på fjernbetjeningen blinker kort.
Innstillingene dine ble lagret.

Du kan bruke alle dine forhåndsinnstilte funksjoner ved å trykke på tasten
"Bruker 2" < 22 > ved neste gangs bruk.
255
Stille inn nattlys
Nattlyset er som standard stilt på "auto". I denne modusen blir nattlyset automatisk
tilpasset etter omgivelseslyset. Hvis omgivelseslyset er sterkt, er Nattlyset av. Hvis
omgivelseslyset er svakt, slås Nattlyset på.
>> Trykk tastene "Stopp" < 12 > og "Varmluftføn" < 16 > på fjernbetjeningen.
Du hører en bekreftelsestone.
Du kan nå stille inn ønsket modus for nattlyset.

Nattlyset kan reguleres individuelt i 3 moduser.
auto > av > på
Aktivere / deaktivere dempingen
>> Trykk tastene "Stopp" < 12 > og "Ladydusj" < 15 > samtidig på fjernbetjeningen.
Demping er nå aktivert.
>> Trykk tastene "Stopp" < 12 > og "Ladydusj" igjen < 15 > samtidig på fjernbetjeningen.
Demping er nå deaktivert.
6.2 Seteenhet
Setedusj
>> Trykk på tasten "Setedusj" < 4 > på setet.
Du hører en bekreftelsestone.
Dusjstaven kjører ut og sprayer en vannstråle.Trykk igjen på tasten "Setedusj" <
4 > på setet.
256
NO
Du hører en bekreftelsestone.
"Svinge"-funksjonen aktiveres.
>> Trykk igjen på "Setedusj"-tasten < 4 > på setet, eller på "Stopp"-tasten < 12 >
på fjernbetjeningen.
Du hører en bekreftelsestone.
Dusjstaven kjører tilbake og den aktuelle funksjonen avsluttes straks.
Etter 5 minutter avsluttes funksjonen automatisk.
Ladydusj
>> Trykk på tasten "Lady" < 5 > på setet.
Vent på bekreftelsestonen.
Dusjstaven kjører ut og sprayer en vannstråle.
>> Trykk igjen på tasten "Lady" < 5 > på setet.
Vent på bekreftelsestonen. "Svinge"-funksjonen aktiveres.
>> Trykk igjen på tasten "Lady" < 5 > på setet, eller på tasten "Stopp" < 12 > på
fjernbetjeningen.
Vent på bekreftelsestonen.
Dusjstaven kjører tilbake og den aktuelle funksjonen avsluttes straks.
Etter 5 minutter avsluttes funksjonen automatisk.
Aktivere/deaktivere strømsparemodus
>> Trykk kort (mindre enn 2 sekunder) på tasten "Power" < 6 > på setet.
Du hører en bekreftelsestone.
SensoWash® Starck går over i strømsparemodus.
Displaylyset blir grønt.
257
>> Trykk igjen kort (mindre enn 2 sekunder) på tasten "Power" < 6 > på setet.
Du hører en bekreftelsestone.
SensoWash® Starck går igjen over i normal modus.
Displaylyset blir rødt.

I strømsparemodus er funksjonen setevarme inaktiv.
Setemperaturens innstilling holdes på laveste trinn når setetemperaturen ble innstilt
på forhånd.
Aktivere / Deaktivere beredskapsmodus
>> Trykk lenge (mer enn 3 sekunder) på tasten "Power" < 6 > på setet.
Du hører en bekreftelsestone.
SensoWash® Starck går over i beredskapsmodus.
>> Trykk igjen lenge (mer enn 3 sekunder) på tasten "Power" < 6 > på setet.
Du hører en bekreftelsestone.
SensoWash® Starck går igjen over i normal modus.
Displaylyset blir rødt.
Dusjstaven kjører ut og sprayer en vannstråle.

I beredskapsmodus er alle funksjonene i SensoWash® Starck inaktive. Vær
oppmerksom på at i beredskapsmodus kan ingen taster, bortsett fra "Power"-tasten
< 6 > SensoWash® Starck aktiveres igjen.
258
NO
7. Rengjøring
Seteenhet
Merk!
Dra støpslet ut før du begynner med stell og vedlikehold av din SensoWash.
SensoWash® Starck WC-sete ble produsert av miljøvennlige materialer. WC-setets
lukkede, porefrie overflate gir den beste forutsetningen for optimal hygiene.
For at gleden over SensoWash® Starck skal vare lenge, er det viktig at du er oppmerksom på følgende punkter:
•Rengjør garnityret og hengslene regelmessig kun med varmt vann og et mildt
rengjøringsmiddel.
Deretter tørkes de godt av.
Du må ikke bruke skuremidler, klor- eller syreholdige rengjøringsmidler, da disse
kan føre til gul misfarging eller avskalling.
For en problemfri og grundig rengjøring, vil en nøytral såpe, eller milde og naturlige husholdningsvaskemidler, egne seg best.
Etter rengjøringen tørkes etter med en fuktig klut.
•Garnityr og hengsler må ikke komme i kontakt med WC-rengjøringsmidler. Ved
bruk av WC-rengjøringsmidler bør setet klappes opp; dette må ikke klappes ned
igjen før vaskemidlet er helt skyllet ut av toalettskålen, fordi dampen fra rengjøringsmidlet kan skade setets overflate.
259
Manuell rengjøring av dusjstaven
>> Trykk tastene "Stopp" < 13 > og "Setedusj" < 14 > på fjernbetjeningen.
Dusjstaven kjører ut.
For å rengjøre dusjstaven, bruk en myk klut, en myk svamp, eller en liten børste
med et mildt rengjøringsmiddel.
>> Trykk tastene "Stopp" < 13 > og "Setedusj" < 14 > på nytt.
Dusjstaven kjører tilbake og den aktive funksjonen avsluttes straks.
>> Trykk på tasten "REAR" < 5 > på setet.
Dusjstaven kjører ut.
For å rengjøre dusjstaven, bruk en myk klut, en myk svamp, eller en liten børste
med et mildt rengjøringsmiddel.
>> Trykk igjen på tasten "REAR" < 5 > på setet.
Den aktuelle funksjonen avsluttes straks.

Funksjonen vil avsluttes automatisk etter 5 minutter.
Funksjonen vil avsluttes straks ved aktivert setesensor.
Dusjstavens selvrens
>> Trykk samtidig på tastene "Stopp" < 13 > og "Komfortdusj" < 15 > på fjernbetjeningen.
Dusjstaven utfører en selvrens.
I dens skjulte posisjon blir dusjstaven spylt med vann.
>> Trykk på tastene "Stopp" < 13 > og "Komfortdusj" < 15 > på nytt.
Den aktuelle funksjonen avsluttes straks.
260
NO
Rengjøring av finfilteret
For å komme til finfilteret, må setet tas av og skruen nederst til venstre fjernes.
Sørg for at vanntilførselsslangen er koblet fra mens rengjøringen pågår.
Fjernbetjening
>> Rengjør fjernbetjeningen kun med en myk, eventuelt fuktig klut.
261
8. Hjelp i tilfelle av problemer
Foreligger det en feil? Så snart du spør deg selv dette spørsmålet, vennligst les dette
kapittelet nøye igjennom og prøv de løsningsmulighetene som er nevnt i det følgende. Hvis apparatet fremdeles ikke fungerer riktig, ta kontakt med din lokale kundeservice.
Forsiktig!
Hvis det oppstår vannlekkasje, må du stenge hjørneventilen for vannledningen for
å avbryte vanntilførselen. Dra samtidig ut støpslet for å bryte strømtilførselen.
Før du begynner med å sjekke om det finnes en feil på apparatet, vennligst sjekk
følgende punkter:
1.
Kontroller at strømtilførselen er i orden.
1.1 Foreligger det strømbrudd?
1.2 Er støpslet satt inn?
1.3 Har jordfeilbryteren slått seg av?
2. Kontroller at vanntilførselen er i orden.
2.1 Er vanntilførselen avbrutt?
2.2 Er hjørneventilen for vanntilførselen stengt?
262
NO
Hvis en av følgende situasjoner oppstår, må du straks slå av strømmen. Les da
kapitlet om feilsøking av funksjonene for displaylys og alarmer nøye. Er du sikker på at du trenger hjelp fra din lokale kundeservice for å avhjelpe problemet?
1. Summeren avgir en vedvarende tikkende lyd.
2. Et rødt, grønt eller oransje displaylys blinker på apparatet.
3. Jordfeilbryteren slår seg av til stadighet.
Apparatet fungerer ikke
Problem
Apparatet fungerer
ikke.
Mulig årsak
Apparatet har gått i
beredskapsmodus.
Løsning
>> Trykk og hold inne "Power"-tasten
lenge for å gå tilbake til normal
drift.
Fjernbetjening
Problem
Fjernbetjeningen
fungerer ikke.
Mulig årsak
Batteriene er tomme.
Løsning
>> Skift batterier.
Batteriene er polet feil. >> Sett batteriene riktig vei.
263
Batteriene er nesten
tomme.
Fjernbetjeningens
signalende eller mottakssone er dekket
Fjernbetjeningen er med støv eller andre
gjenstander.
ikke pålitelig.
>> Skift batterier.
>> Fjern støvet eller de andre gjenstandene.
Fjernbetjeningen er for
langt fra apparatet og
>> Vennligst bruk fjernbetjeningen
befinner seg utenfor
innenfor dens virkeområde.
fjernbetjeningens virkeområde.
Setedusj/Ladydusj
Problem
Mulig årsak
Løsning
Under omkobling fra Setedusj til Ladydusj kjører
Dusjstaven kommer
dusjstaven tilbake og kjører >> Dette er normalt.
for langsomt ut.
så ut igjen etter utført
selvrens.
264
NO
Dusjstrålen er for
svak.
Temperaturen på
dusjvannet er ikke
høy nok.
Vannstrålen fra
dusjstaven stopper
plutselig.
Dusjens vannmengde er
innstilt på "Lav".
>> Trykk "dusjvannmengde" på
fjernbetjeningen for å justere
vannmengden.
Finsilen på vanntilførselen
er tilstoppet.
>> Rengjør finfilteret.
(se Kapittel 7)
Påkoblingsmutteren på
vannslangen er løs og lekker.
>> Dra påkoblingsmutteren til.
Vanntemperaturen er satt
på "Av" eller "Lav".
>> Trykk på "Vanntemperatur" på
fjernbetjeningen for å justere
vanntemperaturen.
Etter uavbrutt dusjing på
mer enn 5 minutter stopper >> Dette er normalt.
vannstrålen.
Hvis man endrer sittestilling mye under bruk, oppfatter ikke sittesensoren
den menneskelige kroppen
riktig.
>> Sett deg ned på nytt og trykk
en gang til på tasten Setedusj/Ladydusj.
265
Det kommer ingen
vannstråle ut av
dusjstaven.
Det er ingen kontakt mellom menneskekroppen og
setesensoren.
>> Sørg for at den menneskelige
kroppen berører setesensoren og utfør så funksjonen
enda en gang.
Slangen er knekt eller
bøyd.
>> Undersøk slangen.
Dusjstavens åpning er tilstoppet/tilsmusset.
>> Bruk en liten børste til å rengjøre åpningen på dusjstaven.
Sete med oppvarming
Problem
Mulig årsak
Løsning
Setet er ikke varmt Setetemperaturen er satt
nok.
på "Av" eller "Lav".
>> Still setetemperaturen på
fjernbetjeningen på "Middels"
eller "Høy".
Setetemperaturen
er for høy.
>> Still setetemperaturen på
fjernbetjeningen på "Middels"
eller "Lav".
266
Setetemperaturen er stilt
på "Høy".
NO
Fønefunksjon
Problem
Mulig årsak
Løsning
Føntemperaturen
er ikke varm nok.
Føntemperaturen er muligens stilt på "Av" eller
"Lav".
Fønfunksjonen
stopper plutselig.
Hvis man endrer dusjstillingen for mye under bruk,
>> Ta plass på nytt og utfør funkoppfatter ikke sittesensoren
sjonen en gang til.
den menneskelige kroppen
riktig.
Fønfunksjonen
fungerer ikke.
>> Still inn føntemperaturen på
nytt.
Ingen har tatt plass, eller
personen sitter ikke på
setesensoren.
>> Ta plass, eller tilpass din sitteposisjon, og utfør funksjonen på nytt.
Muligens er apparatet i
rengjøringsmodus.
>> Slå av renseprosessen slik at
funksjonen kan fortsette som
normalt.
Komfortdusj
Problem
Mulig årsak
Komfortdusjen slår Tastene på apparatet
seg ikke på med
har ikke denne funktasten på apparatet. sjonen.
Løsning
>> Utfør denne funksjonen med
fjernbetjeningen.
267
Nattlysfunksjon
Problem
Nattlyset lyser ikke.
Mulig årsak
Løsning
Nattlyset er satt på "Av".
>> Kan innstilles på "auto-modus"
eller kontinuerlig modus.
Nattlyset er i "auto"-modus og det er nok lys.
>> Dette er normalt.
Nattlyset er satt på konti- >> Kan innstilles på intelligent
nuerlig lys.
modus.
Nattlyset lyser konNattlyset er i "auto-motinuerlig.
dus" og kun dempet lys er >> Dette er normalt.
tilgjengelig.
Manuell rengjøringsfunksjon for dusjstaven
Problem
Mulig årsak
Løsning
Dusjstaven kjører
automatisk inn
igjen.
Dusjstaven kjører automatisk inn igjen etter mer enn >> Dette er normalt.
5 minutters rengjøring.
Det kommer en
vannstråle ut av
dusjstaven under
rengjøringen.
En strømførende substans
>> Rengjør overflaten på setedekker sensoren, f.eks.
sensoren.
vanndråper, fuktig papir e.l.
268
NO
Displaylys og alarmfunksjon
Problem
Mulig årsak
Løsning
Summeren avgir en
vedvarende tikVannet er for varmt.
kende lyd.
>> Koble fra strømmen, åpne
hjørneventilen for vanntilførselen og kontroller at vanntilførselen fungerer. Koble
strømmen til igjen.
Et rødt, grønt eller
oransje displaylys
blinker på apparatet.
Feilfunksjon.
>> Koble fra strømforbindelsen
og la vær å bruke apparatet.
Kontakt din lokale autoriserte
kundeservice for service på
apparatet.
Strømtapet er for stort..
>> Koble fra strømforbindelsen
og la vær å bruke apparatet.
Kontakt din lokale autoriserte
kundeservice for service på
apparatet.
Jordfeilbryteren
slår seg av til stadighet.
269
9. Tekniske data
Nominell spenning
Frekvens Maks. strømforbruk 220 - 240 V
50 Hz
1650 W
Varmeeffekt
•Gjennomstrømningsvannvarmer •Setevarme
•Varmluftføn 1200 W
50 W
220 W
Temperaturområde
•Driftstemperatur •Setetemperatur •Varmluftfønens temperatur 36 – 40 °C
33 – 37 °C
38 – 55 °C
Vanntrykk Type sikring 0,07 – 0,75 MPa
IP X4,
Beskyttelse mot vannsprut
270
RO
Vă mulţumim pentru încrederea acordată
Şi vă felicităm pentru achiziţionarea produsului SensoWash® Starck. Suntem convinşi
de faptul că veţi fi foarte mulţumit de acest produs modern, deoarece atunci când
vine vorba despre curăţarea şi îngrijirea părţilor sensibile ale corpului dorim să ne
asigurăm că acest lucru se face cu grijă.
În procesul de dezvoltare a produselor SensoWash®, Duravit a acordat o atenţie specială siguranţei în utilizarea funcţiilor:
Senzorii pentru temperatura apei, pentru sistemul de încălzire a apei şi pentru
unitatea de uscare cu aer oferă triplă protecţie. Şi sistemul electronic este protejat în
mod optim, fiind impermeabil.
Pentru a garanta o funcţionare şi disponibilitate optimă a produsului SensoWash® Starck şi pentru a garanta siguranţa personală, vă rugăm să acordaţi atenţie
următoarelor aspecte:
Înainte de prima punere în funcţiune, citiţi cu atenţie prezentele instrucţiuni de
utilizare şi respectaţi indicaţiile privind siguranţa!
Cuprins
1. Prezentare succintă.......................................................................................274
1.1Colac.......................................................................................................... 274
1.2Telecomandă.............................................................................................. 274
2. Conţinutul pachetului................................................................................... 275
3. Indicaţii privind siguranţa............................................................................ 275
3.1 Utilizare conform destinaţiei......................................................................275
3.2 Condiţii ambiante ......................................................................................276
3.3 Alimentare cu curent.................................................................................277
3.4 Alimentarea cu apă....................................................................................278
3.5Baterii........................................................................................................278
3.6Defecţiune/Întreţinere/Indicaţii.................................................................279
3.7Întreţinere ............................................................................................... 280
4. Eliminare ca deşeu....................................................................................... 280
5. Descrierea simbolurilor.................................................................................281
6.Operare........................................................................................................ 282
6.1.Telecomandă..............................................................................................282
Deschidere şi închidere colac şi capac.......................................................282
Bideu.........................................................................................................282
Bideu pentru igiena feminină....................................................................283
Duş special................................................................................................283
Foehn cu aer cald......................................................................................284
Setarea poziţiei capului de duş..................................................................284
Setarea presiunii apei................................................................................285
Setarea temperaturii foehnului cu aer cald.............................................. 285
272
RO
Setarea temperaturii colacului................................................................. 286
Setarea temperaturii apei......................................................................... 286
Setarea profilurilor de utilizator................................................................287
Profil de utilizator 1...................................................................................287
Profil de utilizator 2...................................................................................287
Setarea luminii de noapte......................................................................... 288
Activarea/dezactivarea funcţiei de dezactivare a sunetului...................... 288
6.2 Unitatea colacului..................................................................................... 289
Bideu........................................................................................................ 289
Bideu pentru igiena feminină................................................................... 289
Activarea/dezactivarea modului de economisire a energiei...................... 290
Activarea/dezactivarea modului standby.................................................. 290
7.Curăţare....................................................................................................... 292
Unitatea colacului......................................................................................292
Curăţarea manuală a capului de duş.........................................................293
Curăţarea automată a capului de duş .......................................................294
Curăţarea filtrului fin.................................................................................294
Telecomandă..............................................................................................294
8. Asistenţă în caz de probleme........................................................................ 295
9. Date tehnice................................................................................................. 304
273
1. Prezentare succintă
1.1 Colac1.2 Telecomandă
1 Comandă electrică
a capacului şi a colacului
2 Receptor infraroşu
3 Lumină de noapte:
Bazin interior iluminat
4 Bideu (Spate)
5 Bideu pentru igiena feminină
6 Putere
7 Sistem de încălzire colac
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Emiţător infraroşu
Deschidere capac
Deschidere colac şi capac
Închidere colac şi capac
Oprire
Bideu
Duş special
Bideu pentru igiena feminină
Foehn cu aer cald
Poziţie cap de duş
Presiunea apei
Temperatură
Reglarea presiunii apei
şi a temperaturii
21 Profil de utilizator 1
22 Profil de utilizator 2
274
RO
2. Conţinutul pachetului
•SensoWash® Starck
•Telecomandă cu suport, instrucţiuni de utilizare succinte şi set de protecţie antifurt
•Baterii
•Furtun de alimentare
•Racord în formă de T
•Material de montaj
•Instrucţiuni de montaj
•Instrucţiuni de utilizare
•Cartele de înregistrare
3. Indicaţii privind siguranţa
Păstraţi toate documentele. În cazul în care înstrăinaţi produsul SensoWash® Starck,
vă rugăm să ataşaţi instrucţiunile.
3.1 Utilizare conform destinaţiei
SensoWash® Starck este destinat în principal utilizării în spaţiul domestic. Este admisă
numai utilizarea în spaţii închise. Orice altă formă de utilizare este considerată contrară destinaţiei.
Duravit nu îşi asumă nicio răspundere pentru consecinţele utilizării contrare destinaţiei. Ambalajul şi produsul SensoWash® Starck nu trebuie lăsate la îndemâna copiilor.
275
Copiii nu au voie să se joace cu pungile din plastic şi cu ambalajul, existând risc de
asfixiere şi rănire; din acest motiv, păstraţi materialul într-un loc sigur sau eliminaţi-l
ca deşeu în mod ecologic.
SensoWash® Starck nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu deficienţe fizice, senzoriale sau psihice sau fără experienţă şi/sau fără cunoştinţe, exceptând cazul în care sunt supravegheate de către o persoană responsabilă de siguranţa acestora sau dacă au fost informate de aceasta cu privire modul de utilizare a
produsului SensoWash® Starck. Copiii trebuie supravegheaţi pentru a nu se juca cu
SensoWash® Starck.
3.2 Condiţii ambiante
Dacă SensoWash® Starck este mutat dintr-un loc rece într-un loc cald, este posibil să
se formeze condens. Lăsaţi aparatul oprit timp de câteva ore.
SensoWash® Starck nu trebuie montat în spaţii cu pericol de îngheţ.
Temperatura ambientală trebuie să fie de minimum 4 °C.
Nu expuneţi aparatul acţiunii directe a apei. Nu aşezaţi surse de foc deschise, lumânări, ţigări etc. pe SensoWash® Starck.
Produsul trebuie să fie împământat; vă rugăm să folosiţi o priză împământată de 220240V, 50Hz. Recomandăm instalarea unui dispozitiv de protecţie împotriva curentului
rezidual
276
RO
3.3 Alimentare cu curent
•Conectaţi produsul SensoWash® Starck numai la o priză cu valorile de racordare
prescrise. Folosiţi un dispozitiv de protecţie împotriva curentului rezidual.
•Cablul electric sau ştecărul nu trebuie să fie deteriorate.
•Cablul electric nu trebuie să fie prins sau strivit.
Nu apropiaţi cablul de suprafeţe fierbinţi şi de margini ascuţite.
•Modificările efectuate asupra ştecărului sau cablului electric trebuie efectuate
numai de către personal de specialitate.
•Asiguraţi-vă că ştecărul este accesibil utilizatorului după instalare şi nu utilizaţi
niciun cablu prelungitor care nu este corect împământat.
•Aşezaţi cablul în aşa fel încât să nu existe riscul de împiedicare.
•Pentru a scoate ştecărul din priză trageţi de el şi niciodată de cablu.
•Nu atingeţi ştecărul cu mâinile ude.
•Pentru a deconecta produsul SensoWash® Starck complet de la reţea, scoateţi ştecărul din priză.
•În cazul în care cablul electric sau ştecărul prezintă deteriorări, nu le înlocuiţi
pe cont propriu. Înlocuirea trebuie efectuată numai de către personal instruit şi
autorizat.
•Nu expuneţi produsul SensoWash® Starck acţiunii directe a apei.
•Nu folosiţi produsul dacă nu funcţionează în mod corespunzător. Deconectaţi-l
imediat de la reţea. Închideţi robinetul de apă pentru a întrerupe alimentarea cu
apă. Contactaţi instalatorul sau serviciul pentru clienţi Duravit.
277
3.4 Alimentarea cu apă
Utilizaţi conducta principală de apă pentru a alimenta produsul SensoWash® Starck cu
apă rece. Nu folosiţi apă industrială sau apă reziduală pentru alimentare, deoarece
acest lucru poate duce la afecţiuni ale pielii, boli sau probleme de sănătate.
Utilizaţi produsul numai cu furtunurile de alimentare noi furnizate; nu mai folosiţi
furtunurile de alimentare vechi.
Respectaţi reglementările locale privind prevenirea refulării apei şi utilizaţi clapete
antirefulare potrivite pentru racordarea produsului la reţeaua de apă.
3.5 Baterii
Bateriile pot pune în pericol viaţa dacă sunt înghiţite. Nu păstraţi bateriile la îndemâna copiilor.
În cazul înghiţirii unei baterii, cereţi imediat asistenţă medicală.
•Bateriile nu trebuie încărcate, reactivate prin alte mijloace, dezasamblate, aruncate în foc sau scurtcircuitate.
•Scoateţi imediat bateriile uzate din telecomandă, deoarece acestea se pot scurge şi
pot cauza defecţiuni.
•În cazul în care nu folosiţi telecomanda timp îndelungat, scoateţi bateriile.
•Înainte de introducerea bateriei, curăţaţi bateria şi contactul acesteia. Respectaţi
polaritatea corectă.
•Nu supuneţi bateriile condiţiilor extreme. Bateriile nu trebuie aşezate pe suprafeţe fierbinţi sau expuse acţiunii directe a razelor solare. Există un risc crescut de
scurgeri.
278
RO
•În cazul în care s-a scurs acidul din baterii, evitaţi contactul cu pielea, ochii şi
mucoasele. În caz de contact cu acidul, clătiţi zonele afectate cu apă curată din
abundenţă şi contactaţi imediat medicul.
•Nu introduceţi în telecomandă baterii noi şi vechi împreună.
3.6 Defecţiune/Întreţinere/Indicaţii
Evitaţi deteriorarea produsului sau funcţionarea defectuoasă a acestuia prin
utilizarea necorespunzătoare!
•Închideţi robinetul conductei principale de apă atunci când curăţaţi filtrul fin (consultaţi punctul 7.2).
•Nu apăsaţi cu forţă exagerată tastele telecomenzii şi ale unităţii colacului.
•Nu vă urcaţi pe produs şi nu aşezaţi obiecte grele pe capac.
•Nu apăsaţi capacul cu forţă exagerată.
•Capul de duş nu trebuie murdărit, stropit sau blocat în mod intenţionat.
•Nu sunt permise modificări ulterioare, manipulări, instalări suplimentare sau
lucrări de reparaţie asupra produsului SensoWash® Starck.
•Reparaţiile necorespunzătoare pot cauza accidente, deteriorări şi deranjamente în
funcţionare.
•SensoWash® Starck funcţionează cu toate funcţiile activate doar după ce s-a activat
funcţia de recunoaştere aferentă colacului. Vă rugăm să ţineţi cont de acest lucru
în cadrul utilizării, curăţării şi montajului!
•După pornire, SensoWash® Starck efectuează o autotestare, capul de duş se deplasează în afară şi intră la loc după autotestare.
279
3.7 Întreţinere
Consultaţi Indicaţiile privind întreţinerea > Capitolul 7
4. Eliminare ca deşeu
Dacă este posibil, păstraţi ambalajul până la expirarea perioadei de
garanţie. Ulterior, vă rugăm să îl eliminaţi ca deşeu în mod ecologic.
SensoWash® Starck trebuie depus la un punct de colectare ecologic,
în conformitate cu legislaţia. Materialele plastice şi componentele
electronice trebuie depuse la un punct de reciclare.
Solicitaţi informaţii de la autorităţile competente. Bateriile uzate
trebuie eliminate ca deşeu în mod corespunzător. În acest scop, în
zonele de comercializare a bateriilor uzate şi la punctele de colectare există recipiente marcate corespunzător pentru eliminarea
bateriilor.
280
RO
5. Descrierea simbolurilor
Următoarele indicatoare de avertizare vă atenţionează asupra acţiunilor periculoase:

Pericol! Risc major, pericol de moarte, vătămări corporale grave

Avertisment!Risc mediu, vătămări corporale grave

Atenţie!
Indicaţie!
Risc minor, vătămări corporale uşoare
În cazul daunelor materiale
Se folosesc următoarele simboluri:

>
@
Aici găsiţi un sfat!
Aici vi se solicită o acţiune.
Pentru informaţii suplimentare, accesaţi www.Sensowash.com
281
6. Operare
6.1 Telecomandă
Deschidere şi închidere colac şi capac
>> Acţionaţi tasta „Deschidere capac” < 9 > de pe telecomandă.
Veţi auzi un sunet de confirmare.
Capacul se deschide, dar colacul rămâne închis.
>> Acţionaţi tasta „Deschidere colac şi capac” < 10 > de pe telecomandă.
Veţi auzi un sunet de confirmare.
Capacul şi colacul se deschid.
>> Acţionaţi tasta „Închidere colac şi capac” < 11 > de pe telecomandă.
Veţi auzi un sunet de confirmare.
Capacul şi colacul se închid.

Nu se înregistrează nicio acţiune atunci când utilizatorul este aşezat.
Bideu
>> Acţionaţi tasta „Bideu” < 13 > de pe telecomandă.
Veţi auzi un sunet de confirmare.
Capul de duş se deplasează în afară şi produce un jet de apă.
>> Acţionaţi tasta „Stop” < 14 > de pe telecomandă.
Veţi auzi un sunet de confirmare.
Capul de duş intră la loc, iar funcţia actuală este dezactivată imediat.
282
RO

După 5 minute, funcţia este dezactivată automat. Funcţia poate fi utilizată când
este aşezat un utilizator. Funcţia este întreruptă automat când utilizatorul se ridică.
Bideu pentru igiena feminină
>> Acţionaţi tasta „Bideu pentru igiena feminină” < 15 > de pe telecomandă.
Veţi auzi un sunet de confirmare.
Capul de duş se deplasează în afară şi produce un jet de apă.
>> Acţionaţi tasta „Stop” < 12 > de pe telecomandă.
Veţi auzi un sunet de confirmare.
Capul de duş intră la loc, iar funcţia actuală este dezactivată imediat.

După 5 minute, funcţia este dezactivată automat. Funcţia poate fi utilizată când
este aşezat un utilizator. Funcţia este întreruptă automat când utilizatorul se ridică.
Duş special
>> Acţionaţi o dată tasta „Duş special” < 14 > de pe telecomandă în timp ce funcţia
Bideu sau Bideu pentru igiena feminină este activată.
Veţi auzi un sunet de confirmare. Este activată funcţia „Oscilare”.
Prin această funcţie, capul de duş execută mişcări înainte şi înapoi.
>> Acţionaţi a doua oară tasta „Duş special” < 14 > de pe telecomandă în timp ce
funcţia Bideu sau Bideu pentru igiena feminină este activată.
Veţi auzi un sunet de confirmare. Este activată funcţia „Pulsare”.
La această funcţie, intensitatea jetului creşte şi scade.
283
>> Acţionaţi a treia oară tasta „Duş special” < 14 > de pe telecomandă în timp ce
funcţia Bideu sau Bideu pentru igiena feminină este activată.
Veţi auzi un sunet de confirmare.
Sunt activate funcţiile „Oscilare” şi „Pulsare”.
>> Acţionaţi a patra oară tasta „Duş special” < 15 > de pe telecomandă în timp ce
funcţia Bideu sau Bideu pentru igiena feminină este activată.
Veţi auzi un sunet de confirmare.
Aceste funcţii sunt dezactivate acum, funcţia presetată este încă activă.
Foehn cu aer cald
>> Acţionaţi tasta „Foehn cu aer cald” < 16 > de pe telecomandă.
Veţi auzi un sunet de confirmare.
Este activată funcţia „Foehn cu aer cald”.
>> Acţionaţi tasta „Stop” < 12 > de pe telecomandă.
Veţi auzi un sunet de confirmare.
Funcţia actuală este întreruptă imediat.

După 5 minute, funcţia este întreruptă automat. Funcţia poate fi utilizată când
este aşezat un utilizator. Funcţia este întreruptă automat când utilizatorul se ridică.
Setarea poziţiei capului de duş
>> Acţionaţi tasta „În sus” sau „În jos” de pe tasta „Poziţie cap de duş” < 17 > de pe
telecomandă.
Veţi auzi un sunet de confirmare.
Indicatorul luminos de pe telecomandă luminează.
Puteţi seta acum poziţia capului de duş cu ajutorul tastelor „În sus” sau „În jos”.
284
RO

Poziţia capului de duş poate fi reglată individual în 5 trepte.
Setarea presiunii apei
>> Acţionaţi tasta „Presiune apă” < 18 > de pe telecomandă.
Veţi auzi un sunet de confirmare.
Indicatorul luminos de pe telecomandă luminează.
>> Acţionaţi tasta „+” sau „-” de pe telecomandă.
Veţi auzi un sunet de confirmare.
Puteţi seta acum presiunea adecvată a apei.

Presiunea apei poate fi reglată individual în 3 trepte.
Redus > Mediu > Ridicat
Veţi auzi un sunet de confirmare numai în timp ce sunt activate funcţiile „Bideu” şi
„Bideu pentru igiena feminină”.
Setarea temperaturii foehnului cu aer cald
>> Acţionaţi tasta „Selectare temperatură” < 19 > de pe telecomandă până când indicatorul luminos indică „Foehn cu aer cald”.
>> Acţionaţi tasta „+” sau „-” de pe telecomandă.
Veţi auzi un sunet de confirmare.
Puteţi seta acum temperatura adecvată cu ajutorul tastelor „+” sau „-”.

Temperatura foehnului cu aer cald poate fi reglată individual în 4 trepte.
Oprit > Redus > Mediu > Ridicat
285
Setarea temperaturii colacului
>> Acţionaţi tasta „Temperatură” < 19 > de pe telecomandă până când indicatorul
luminos indică „Temperatură colac”.
>> Acţionaţi tasta „+” sau „-” de pe telecomandă.
Veţi auzi un sunet de confirmare.
Puteţi seta acum temperatura adecvată a colacului cu ajutorul tastelor „+” sau „-”.

Temperatura vasului poate fi reglată individual în 4 trepte.
Oprit > Redus > Mediu > Ridicat
Setarea temperaturii apei
>> Acţionaţi tasta „Temperatură” < 19 > de pe telecomandă până când indicatorul
luminos indică „Temperatură apă”.
>> Acţionaţi tasta „+” sau „-” de pe telecomandă.
Veţi auzi un sunet de confirmare.
Puteţi seta acum temperatura adecvată a apei cu ajutorul tastelor „+” sau „-”.

286
Temperatura apei poate fi reglată individual în 4 trepte.
Oprit > Redus > Mediu > Ridicat
RO
Setarea profilurilor de utilizator
Profil de utilizator 1
Setaţi toate funcţiile conform preferinţelor personale (de exemplu poziţia capului de
duş, temperaturile, cantitatea de apă etc.).
>> Apăsaţi tasta „Utilizator 1” < 21 > timp de 3 secunde.
Veţi auzi un sunet de confirmare.
Indicatoarele luminoase de pe telecomandă luminează scurt.
Setările dumneavoastră sunt memorate.

Puteţi utiliza toate funcţiile presetate acţionând tasta „Utilizator 1” < 21 > la
următoarea utilizare.
Profil de utilizator 2
Setaţi toate funcţiile conform preferinţelor personale (de exemplu poziţia capului de
duş, temperaturile, cantitatea de apă etc.).
>> Apăsaţi tasta „Utilizator 2” < 22 > timp de 3 secunde.
Veţi auzi un sunet de confirmare.
Indicatoarele luminoase de pe telecomandă luminează scurt.
Setările dumneavoastră sunt memorate.

Puteţi utiliza toate funcţiile presetate acţionând tasta „Utilizator 2” < 22 > la
următoarea utilizare.
287
Setarea luminii de noapte
Lumina de noapte este setată în mod standard la „auto”. În acest mod, lumina de noapte este adaptată automat luminii ambientale. Dacă lumina ambientală este puternică,
lumina de noapte este stinsă. Dacă lumina ambientală este slabă, lumina de noapte
este aprinsă.
>> Acţionaţi tastele „Stop“ < 12 > şi „Foehn cu aer cald“ < 16 > de pe telecomandă.
Veţi auzi un sunet de confirmare.
Puteţi seta acum modul luminii de noapte.

Lumina de noapte poate fi setată individual la 3 moduri.
auto > stins > aprins
Activarea/dezactivarea funcţiei de dezactivare a sunetului
>> Acţionaţi simultan tastele „Stop” < 12 > şi „Bideu pentru igiena feminină” < 15 >
de pe telecomandă.
Funcţia de dezactivare a sunetului este activată acum.
>> Acţionaţi din nou simultan tastele „Stop” < 12 > şi „Bideu pentru igiena feminină”
< 15 > de pe telecomandă.
Funcţia de dezactivare a sunetului este dezactivată acum.
288
RO
6.2 Unitatea colacului
Bideu
>> Acţionaţi tasta „Bideu” < 4 > de pe unitatea colacului.
Veţi auzi un sunet de confirmare.
Capul de duş se deplasează în afară şi produce un jet de apă.
>> Acţionaţi din nou tasta „Bideu” < 4 > de pe unitatea colacului.
Veţi auzi un sunet de confirmare.
Funcţia „Oscilare“ porneşte.
>> Acţionaţi din nou tasta „Bideu” < 4 > de pe unitatea colacului sau tasta „Stop” <
12 > de pe telecomandă.
Veţi auzi un sunet de confirmare.
Capul de duş intră la loc, iar funcţia actuală este dezactivată imediat.
După 5 minute, funcţia este întreruptă automat.
Bideu pentru igiena feminină
>> Acţionaţi tasta „Bideu pentru igiena feminină” < 5 > de pe unitatea colacului.
Aşteptaţi sunetul de confirmare.
Capul de duş se deplasează în afară şi produce un jet de apă.
>> Acţionaţi din nou tasta „Bideu pentru igiena feminină” < 5 > de pe unitatea colacului.
Aşteptaţi sunetul de confirmare. Funcţia „Oscilare“ porneşte.
>> Acţionaţi din nou tasta „Bideu pentru igiena feminină” < 5 > de pe unitatea colacului sau tasta „Stop” < 12 > de pe telecomandă.
Aşteptaţi sunetul de confirmare.
Capul de duş intră la loc, iar funcţia actuală este dezactivată imediat.
După 5 minute, funcţia este întreruptă automat.
289
Activarea/dezactivarea modului de economisire a energiei
>> Acţionaţi scurt (mai puţin de 2 secunde) tasta „Putere” < 6 > de pe unitatea de
comandă.
Veţi auzi un sunet de confirmare.
SensoWash® Starck trece în modul de economisire a energiei.
Indicatorul luminează verde.
>> Acţionaţi din nou scurt (mai puţin de 2 secunde) tasta „Putere” < 6 > de pe unitatea colacului.
Veţi auzi un sunet de confirmare.
SensoWash® Starck revine în modul normal.
Indicatorul luminează roşu.

În modul de economisire a energiei, funcţia de încălzire a colacului este dezactivată.
Temperatura colacului este menţinută la cea mai joasă treaptă dacă aţi reglat temperatura colacului în prealabil.
Activarea/dezactivarea modului standby
>> Acţionaţi lung (mai mult de 3 secunde) tasta „Putere” < 6 > de pe unitatea colacului.
Veţi auzi un sunet de confirmare.
SensoWash® Starck trece în modul standby.
>> Acţionaţi din nou lung (mai mult de 3 secunde) tasta „Putere” < 6 > de pe unitatea colacului.
Veţi auzi un sunet de confirmare.
SensoWash® Starck revine în modul normal.
290
RO
Indicatorul luminează roşu.
Capul de duş se deplasează scurt în afară şi intră la loc.

În modul standby, toate funcţiile SensoWash® Starck sunt dezactivate. Aveţi
în vedere faptul că în modul standby nu poate fi activată nicio tastă în afară de tasta
„Putere” < 6 > la produsul SensoWash® Starck.
291
7. Curăţare
Unitatea colacului
Indicaţie!
Decuplaţi ştecărul înainte de a începe întreţinerea produsului dumneavoastră SensoWash.
Colacul SensoWash® Starck este produs din materiale ecologice. Suprafaţa închisă,
fără pori a colacului asigură o igienă optimă.
Pentru a vă bucura mult timp de produsul SensoWash® Starck, trebuie să respectaţi în
mod obligatoriu următoarele puncte:.
•Curăţaţi periodic garnitura, inclusiv articulaţia numai cu apă caldă şi cu un agent
de curăţare delicat.
La final, uscaţi bine.
Nu folosiţi agenţi de curăţare abrazivi, cu conţinut de clor sau de acizi, deoarece
aceştia pot cauza îngălbeniri sau decojiri.
Pentru o curăţare eficientă şi fără probleme se recomandă utilizarea unui săpun
neutru sau a unui detergent de vase delicat, natural, pe care îl utilizaţi acasă.
După curăţare, ştergeţi cu o cârpă puţin umezită.
•Garnitura şi articulaţiile nu trebuie să intre în contact cu agenţii de curăţare
pentru WC. Când utilizaţi agenţi de curăţare pentru WC, ridicaţi colacul, respectiv
capacul; lăsaţi-le jos numai după ce agentul de curăţare a fost spălat complet din
bazinul WC, deoarece aburii produşi pot ataca suprafaţa.
292
RO
Curăţarea manuală a capului de duş
>> Acţionaţi tastele „Stop” < 13 > şi „Bideu” < 14 > de pe telecomandă.
Capul de duş se deplasează în afară.
Pentru a curăţa capul de duş, vă rugăm să utilizaţi o cârpă moale, un burete moale
sau o perie mică şi agent de curăţare delicat.
>> Acţionaţi din nou tastele „Stop” < 13 > şi „Bideu” < 14 >.
Capul de duş intră la loc, iar funcţia activă în momentul respectiv este dezactivată
imediat.
>> Acţionaţi tasta „SPATE” < 5 > de pe unitatea colacului.
Capul de duş se deplasează în afară.
Pentru a curăţa capul de duş, vă rugăm să utilizaţi o cârpă moale, un burete moale
sau o perie mică şi agent de curăţare delicat.
>> Acţionaţi din nou tasta „SPATE” < 5 > de pe unitatea colacului.
Funcţia actuală este întreruptă imediat.

Funcţia este oprită automat după 5 minute.
Funcţia este oprită imediat la activarea senzorului pentru colac.
293
Curăţarea automată a capului de duş
>> Acţionaţi simultan tastele „Stop” < 13 > şi „Duş special” < 15 > de pe telecomandă.
Capul de duş se curăţă automat.
Când este retras, capul de duş este spălat cu apă.
>> Acţionaţi din nou tastele „Stop” < 13 > şi „Duş special” < 15 >.
Funcţia actuală este întreruptă imediat.
Curăţarea filtrului fin
Pentru a accesa filtrul fin, trebuie să îndepărtaţi colacul şi să scoateţi şurubul din
partea stângă jos.
Asiguraţi-vă că furtunul de alimentare cu apă este închis în timpul curăţării.
Telecomandă
>> Curăţaţi telecomanda numai cu o cârpă moale, eventual uşor umedă.
294
RO
8. Asistenţă în caz de probleme
A apărut o defecţiune? În momentul în care vă puneţi această întrebare, citiţi cu rigurozitate acest capitol şi încercaţi soluţiile descrise în cele ce urmează. În cazul în
care aparatul dumneavoastră tot nu funcţionează corect, contactaţi serviciul local de
asistenţă tehnică pentru clienţi.
Atenţie!
Dacă există neetanşeităţi, închideţi robinetul cu ventil de colţ pentru alimentarea cu
apă pentru a întrerupe alimentarea cu apă. Scoateţi şi ştecărul din priză pentru a
întrerupe alimentarea cu energie electrică.
Înainte de a stabili dacă aparatul prezintă vreun defect, vă rugăm să verificaţi
următoarele puncte:
1.
Asiguraţi-vă că este alimentat cu curent.
1.1 Există o pană de curent?
1.2 Este cuplat ştecărul?
1.3 S-a declanşat dispozitivul de protecţie împotriva curentului rezidual?
2. Asiguraţi-vă că există alimentare cu apă.
2.1 A fost întreruptă alimentarea cu apă?
2.2 Este închis robinetul cu ventil de colţ pentru alimentarea cu apă?
295
Dacă se înregistrează unul dintre următoarele cazuri, vă rugăm să întrerupeţi
imediat alimentarea cu curent. Citiţi apoi cu atenţie capitolul despre diagnosticarea erorilor cu privire la funcţiile indicatoarelor luminoase şi alarmelor. Sunteţi
siguri că aveţi nevoie de ajutorul serviciului local de asistenţă tehnică pentru
clienţi pentru a remedia problema?
1. Buzzerul emite un ticăit constant.
2. Un indicator luminos roşu, verde sau portocaliu de pe aparat luminează intermitent.
3. Dispozitivul de protecţie împotriva curentului rezidual se declanşează în mod
repetat.
Aparatul nu funcţionează
Problemă
Cauză posibilă
Soluţie
Aparatul nu funcţionează.
Aparatul se află în modul standby.
>> Acţionaţi lung tasta „Putere” pentru a reveni la starea de funcţionare normală.
296
RO
Telecomandă
Problemă
Telecomanda nu
funcţionează.
Cauză posibilă
Soluţie
Bateriile s-au consumat.
>> Schimbaţi bateriile.
Polii bateriilor sunt
orientaţi greşit.
>> Aşezaţi bateriile în direcţia corectă.
Bateriile sunt aproape
consumate.
>> Schimbaţi bateriile.
Zona de emitere sau
recepţie a semnalelor
de pe telecomandă este >> Îndepărtaţi praful sau obiectele.
Telecomanda nu reacoperită cu praf sau
acţionează uneori.
alte obiecte.
Telecomanda este prea
departe de aparat şi se
află în afara razei de
acţiune.
>> Vă rugăm să utilizaţi telecomanda
în raza de acţiune.
297
Bideu/bideu pentru igiena feminină
Problemă
Capul de duş se
deplasează foarte
încet în afară.
Forţa duşului este
prea mică.
Cauză posibilă
Soluţie
În timpul comutării de la
bideu la bideu pentru igiena
feminină, capul de duş intră
>> Acest lucru este normal.
la loc şi apoi se deplasează
din nou înainte după curăţarea automată.
Cantitatea de apă a duşului
este setată la „Redus”.
>> Apăsaţi butonul pentru opţiunea „Cantitate de apă duş” de
pe telecomandă pentru a seta
cantitatea de apă.
Sita fină de pe calea de
alimentare cu apă este
obturată.
>> Curăţaţi filtrul fin.
(consultaţi Capitolul 7).
Piuliţa de îmbinare a furtunului de alimentare cu
>> Strângeţi piuliţa de îmbinare.
apă nu este strânsă, fapt ce
duce la scurgerea apei.
Temperatura apei
Temperatura apei este setade duş nu este destă la „Oprit” sau „Redus”.
tul de ridicată.
298
>> Acţionaţi butonul pentru opţiunea „Temperatură apă” de
pe telecomandă pentru a seta
temperatura apei.
RO
Jetul de apă produs
de capul de duş se
întrerupe brusc.
Capul de duş nu
produce niciun jet
de apă.
După ce duşul funcţionează
neîntrerupt timp de peste
>> Acest lucru este normal.
5 minute, jetul de apă se
opreşte.
Dacă în timpul utilizării
poziţia dumneavoastră se
schimbă prea mult, senzorul colacului nu mai
recunoaşte în mod corect
corpul.
>> Aşezaţi-vă din nou şi apăsaţi
din nou tasta Bideu/Bideu
pentru igiena feminină.
Corpul nu intră în contact
cu senzorul colacului.
>> Corpul trebuie să atingă senzorul colacului; activaţi apoi
din nou funcţia.
Furtunul este prins sau
îndoit.
>> Verificaţi furtunul.
Orificiile capului de duş
sunt obturate/murdare.
>> Utilizaţi o perie mică pentru
a curăţa orificiile capului de
duş.
299
Colac cu încălzire
Problemă
Cauză posibilă
Soluţie
Colacul nu este
destul de cald.
Temperatura colacului
este setată la „Oprit” sau
„Redus”.
>> Setaţi temperatura colacului
la „Mediu” sau „Ridicat” utilizând telecomanda.
Temperatura colacului este prea
ridicată.
Temperatura colacului este
setată la „Ridicat”.
>> Setaţi temperatura colacului
la „Mediu” sau „Redus” utilizând telecomanda.
Funcţia foehn
Problemă
Cauză posibilă
Soluţie
Temperatura
foehnului nu este
destul de ridicată.
Temperatura foehnului este
>> Setaţi din nou temperatura
probabil setată la „Oprit”
foehnului.
sau „Redus”.
Funcţia de foehn se
întrerupe brusc.
Dacă în timpul utilizării
poziţia dumneavoastră se
schimbă prea mult, senzorul aparatului nu mai
recunoaşte în mod corect
poziţia corpului.
300
>> Aşezaţi-vă din nou şi activaţi
funcţia încă o dată.
RO
Nu este aşezat nimeni sau
>> Aşezaţi-vă sau schimbaţi
persoana respectivă nu este
poziţia, după care activaţi din
aşezată pe senzorul colanou funcţia.
Foehnul nu funcţiocului.
nează.
Este posibil ca aparatul să
>> Dezactivaţi procesul de cuse afle în modul de curărăţare pentru ca funcţia să
ţare.
poată fi executată normal.
Duş special
Problemă
Cauză posibilă
Soluţie
Duşul special nu
Aparatul nu dispune de
>> Activaţi această funcţie de pe
poate fi activat prin
taste pentru această
telecomandă.
acţionarea tastelor
funcţie.
de pe aparat.
Funcţia Lumină de noapte
Problemă
Lumina de noapte
nu luminează.
Cauză posibilă
Soluţie
Lumina de noapte este
setată la „Oprit”.
>> Poate fi setată la „Mod automat” sau Mod continuu.
Lumina de noapte se află
în „Modul automat”, iar în
încăpere este suficient de
luminos.
>> Acest lucru este normal.
301
Lumina de noapte a fost
setată la „Lumină continuă”.
Lumina de noapte
Lumina de noapte se află
luminează continuu.
în „Modul automat”, iar în
încăpere nu este suficient
de luminos.
>> Poate fi setată la modul inteligent.
>> Acest lucru este normal.
Funcţia de curăţare manuală a capului de duş
Problemă
Cauză posibilă
Soluţie
Capul de duş se
retrage automat.
Capul de duş se retrage automat după o curăţare timp >> Acest lucru este normal.
de peste 5 minute.
În timpul curăţării
manuale, capul de
duş produce un jet
de apă.
Senzorul este acoperit de o
substanţă conducătoare de
>> Curăţaţi suprafaţa senzorului
curent, de exemplu, picături
colacului.
de apă, prosoape de hârtie
umede etc.
302
RO
Indicatoare luminoase şi funcţia de alarmă
Problemă
Buzzerul emite un
ticăit constant.
Cauză posibilă
Apa este prea caldă.
Soluţie
>> Deconectaţi aparatul de la
reţeaua electrică, deschideţi
robinetul cu ventil de colţ
pentru alimentarea cu apă şi
asiguraţi-vă că alimentarea cu
apă funcţionează. Reconectaţi
aparatul la reţeaua electrică.
Un indicator luminos roşu, verde sau
portocaliu de pe
Funcţionarea eronată.
aparat luminează
intermitent.
>> Deconectaţi aparatul de la
reţeaua electrică şi nu-l mai
utilizaţi. Contactaţi serviciul
local de asistenţă tehnică
pentru clienţi pentru a efectua
lucrările de întreţinere.
Întrerupătorul de
protecţie împotriva
Curentul de scurgere este
curentului de scurprea mare.
gere se declanşează
în mod repetat.
>> Deconectaţi aparatul de la
reţeaua electrică şi nu-l mai
utilizaţi. Contactaţi serviciul
local de asistenţă tehnică
pentru clienţi pentru a efectua
lucrările de întreţinere.
303
9. Date tehnice
Tensiune nominală
220 - 240 V
Frecvenţă 50 Hz
Consum maxim de putere 1650 W
Putere de încălzire
•Boiler instant •Sistem de încălzire colac
•Foehn cu aer cald 1200 W
50 W
220 W
Domeniu de temperaturi
•Temperatură de funcţionare •Temperatura apei
•Temperatura colacului •Temperatură foehn cu aer cald 4 – 40 °C
36 – 40 °C
33 – 37 °C
38 – 55 °C
Presiunea apei 0,07 – 0,75 MPa
Tip de protecţie IP X4,
Protecţie împotriva dispersării apei
304
SK
Ďakujeme za vašu dôveru
Srdečne Vám gratulujeme ku kúpe výrobku SensoWash® Starck. Sme presvedčení, že
budete s týmto moderným produktom veľmi spokojní, keďže pri čistení a starostlivosti o citlivé telesné partie chce mať človek istotu ich správneho vykonania.
Firma Duravit kládla pri vývoji produktov SensoWash® špeciálny dôraz na bezpečnosť
ich funkcií:
Teplotné senzory vody, príprava teplej vody a jednotka na sušenie vzduchom poskytujú hneď trojitú ochranu. Aj elektronika je vynikajúco zabezpečená, keďže je
vodotesne zaliata.
Aby bola vždy zabezpečená optimálna funkčnosť a výkonnosť výrobku SensoWash® Starck C a aby bola zároveň zabezpečená Vaša osobná bezpečnosť, máme na
Vás jednu prosbu:
Pred uvedením do prevádzky si dôkladne prečítajte tento návod na obsluhu a riaďte sa bezpečnostnými pokynmi!
Obsah
1. Stručný prehľad........................................................................................... 308
1.1Sedák....................................................................................................... 308
1.2 Diaľkové ovládanie.................................................................................... 308
2. Obsah kartónu.............................................................................................. 309
3. Bezpečnostné pokyny................................................................................... 309
3.1 Správne použitie....................................................................................... 309
3.2 Okolité podmienky.....................................................................................310
3.3 El. napájanie...............................................................................................311
3.4 Napájanie vodou........................................................................................ 312
3.5Batérie....................................................................................................... 312
3.6 Porucha / Údržba / Pokyny........................................................................ 313
3.7 Starostlivosť o výrobok.............................................................................. 314
4.Likvidácia......................................................................................................314
5. Popis symbolov..............................................................................................315
6.Obsluha.........................................................................................................316
6.1. Diaľkové ovládanie..................................................................................... 316
Otvorte a zatvorte sedák a poklop............................................................. 316
Análna sprcha............................................................................................ 316
Dámska sprcha.......................................................................................... 317
Relaxačná sprcha....................................................................................... 317
Funkcia teplovzdušného fénu..................................................................... 318
Nastavenie polohy sprchovej tyče.............................................................. 318
Nastavenie tlaku vody................................................................................ 319
Nastavenie teploty teplovzdušného fénu.................................................... 319
306
SK
Nastavenie teploty sedáku........................................................................ 320
Nastavenie teploty vody............................................................................ 320
Nastavenie používateľských profilov......................................................... 320
Používateľský profil 1................................................................................ 320
Používateľský profil 2................................................................................. 321
Nastavenie nočného osvetlenia.................................................................. 321
Aktivácia/deaktivácia stíšenia hlasitosti.....................................................322
6.2 Jednotka sedáka........................................................................................323
Análna sprcha............................................................................................323
Dámska sprcha..........................................................................................323
Aktivácia/deaktivácia režimu úspory el. energie........................................324
Aktivácia/deaktivácia pohotovostného režimu...........................................324
7.Čistenie........................................................................................................ 325
Jednotka sedáka........................................................................................325
Manuálne čistenie sprchovej tyče..............................................................326
Samočistenie sprchovej tyče......................................................................327
Čistenie jemného filtra..............................................................................327
Diaľkové ovládanie.....................................................................................327
8. Pomoc v prípade problému................................................................................328
9. Technické údaje............................................................................................ 337
307
1. Stručný prehľad
1.1 Sedák1.2 Diaľkové ovládanie
1 Elektrické ovládanie
poklopu a sedáka
2 Infračervený prijímač
3 Nočné svetlo:
Osvetlená vnútorná strana misy
4 Análna sprcha (Rear)
5 Dámska sprcha
6 Power
7 Vyhrievanie sedáka
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Infračervený vysielač
Otvorenie poklopu
Otvorenie sedáka a poklopu
Zatvorenie sedáka a poklopu
Stop
Análna sprcha
Relaxačná sprcha
Dámska sprcha
Funkcia teplovzdušného fénu
Poloha sprchovej tyče
Tlak vody
Teplota
Regulácia tlaku vody
a teploty
21 Profil používateľa 1
22 Profil používateľa 2
308
SK
2. Obsah kartónu
•SensoWash® Starck
•Diaľkové ovládanie vrátane držiaka, stručných návodov a súpravy proti krádeži
•Batérie
•Prívodná hadica
•Pripájacia rúra v tvare T
•Montážny materiál
•Návod na montáž
•Návod na obsluhu
•Karty s registračnými číslami
3. Bezpečnostné pokyny
Všetky podklady si uschovajte. V prípade, že SensoWash® Starck napriek tomu budete
chcieť niekedy v budúcnosti predať, priložte k nemu návod.
3.1 Správne použitie
SensoWash® Starck je určený hlavne na súkromné použitie. Použitie je obmedzené
výhradne na uzavreté miestnosti. Akékoľvek iné použitie je v rozpore s jeho určením.
Firma Duravit nepreberá žiadne ručenie za následky spôsobené iným používaním než
na určený účel. Baliaci materiál a SensoWash® Starck nie sú hračkou pre deti.
309
Deti sa nesmú hrať s plastovými vreckami ani s baliacim materiálom, hrozí nebezpečenstvo zadusenia alebo poranenia, preto materiál bezpečne uschovajte alebo ho
ekologicky zlikvidujte.
SensoWash® Starck nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatočnými
skúsenosťami a/alebo nedostatočnými vedomosťami, okrem prípadov, keď sú pod dozorom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť alebo ňou boli poučení, ako používať SensoWash® Starck. Deti musia byť pod dohľadom, aby sa zabezpečilo, že sa nebudú hrať
so SensoWash® Starck.
3.2 Okolité podmienky
Ak prenesieteSensoWash® Starck zo studeného na teplé miesto, môže dôjsť ku skondenzovanu vlhkosti. Prístroj nechajte niekoľko hodín vypnutý.
SensoWash® Starck sa nesmie montovať do miestností ohrozených mrazom.
Teplota miestnosti by mala byť minimálne 4 °C.
Prístroj nevystavujte priamemu účinku vody. Otvorené zdroje ohňa, sviečky, cigarety a
pod. nepokladajte ani neukladajte na SensoWash® Starck.
Výrobok musí byť uzemnený, použite prosím zástrčku 220-240V, 50 Hz s uzemnením.
Odporúčame inštaláciu prúdového chrániča (FI).
310
SK
3.3 El. napájanie
•Výrobok SensoWash® Starck zapájajte iba do zástrčky s prdpísanými hodnotami
pripojenia. Použite prúdový chránič (FI).
•Dbajte na to, aby nebol poškodený elektrický kábel ani sieťová zástrčka.
•Elektrický kábel nesmie byť zaseknutý ani pritlačený.
Kábel umiestnite v dostatočnej vzdialenosti od horúcich povrchov alebo ostrých
hrán.
•Zmeny na sieťovej zástrčke alebo elektrickom kábli smie vykonať iba odborník.
•Zabezpečte, aby bola sieťová zástrčka po inštalácii dostupná pre používateľa a nepoužívajte predlžovací kábel, ktorý nie je správne uzemnený.
•Kábel uložte tak, aby ste sa na ňom nepotkli.
•Pri vyťahovaní sieťového kábla zo zásuvky vždy ťahajte za zástrčku, nie za kábel.
•Sieťovej zástrčky sa nikdy nedotýkajte mokrými rukami.
•Aby ste SensoWash® Starck úplne odpojili od siete, vytiahnite sieťovú zástrčku.
•Ak aj napriek tomu dôjde k poškodeniu elektrického kábla alebo sieťovej zástrčky,
nevymieňajte ich sami. Výmenu smie vykonať iba zaškolený a oprávnený odborník.
•SensoWash® Starck nevystavujte priamemu prúdu vody.
•Výrobok nepoužívajte, ak správne nefunguje. Ihneď ho odpojte od siete. Zatvorte
vodovodný uzavierací ventil, aby ste prerušili napájanie vodou. Obráťte sa na vášho
inštalatéra alebo zákaznícky servis firmy Duravit.
311
3.4 Napájanie vodou
Pre prívod studenej vody do SensoWash® Starck používajte hlavné vodovodné potrubie.
Na napájanie vodou nepoužívajte úžitkovú ani odpadovú vodu, mohlo by to viesť k poraneniam kože, chorobám alebo zdravotným obmedzeniam.
Na výrobok namontujte iba nové dodané hadice na prívod vody, staré hadice na prívod
vody sa nesmú znova použiť.
Dodržiavajte miestny predpis o zabránení spätného toku vody a na pripojenie výrobku
k zdroju vody použite vhodné zariadenia proti spätnému toku vody.
3.5 Batérie
Prehltnutie batérie môže byť životu nebezpečné. Preto batérie skladujte mimo dosahu malých detí.
V prípade prehltnutia batérie je nevyhnutné ihneď vyhľadať lekársku pomoc.
•Batérie sa nesmú dobíjať, opätovne aktivovať inými prostriedkami, rozoberať, hádzať do ohňa ani skratovať.
•Použité batérie ihneď vyberte z diaľkového ovládania, keďže vytekajú a mohli by
spôsobiť škody.
•Ak sa diaľkové ovládanie nechystáte používať dlhšiu dobu, vyberte batérie.
•Pred vložením batérie vyčistite batériu a kontakty. Dbajte na správnu polaritu.
•Batérie nevystavujte extrémnym podmienkam. Batérie sa nesmú klásť na horúce
povrchy ani vystavovať priamemu slnečnému žiareniu. Hrozí zvýšené riziko, že
vytečú.
•V prípade vytečenia kyseliny z batérií zabráňte kontaktu s pokožkou, očami a sliznicami. V prípade kontaktu s kyselinou opláchnite dotknuté miesta veľkým množ312
SK
stvom čistej vody a ihneď vyhľadajte lekára.
•Do diaľkového ovládania nevkladajte naraz nové a staré batérie.
3.6 Porucha / Údržba / Pokyny
Predíďte poškodeniam výrobku alebo jeho neprávnemu fungovaniu v dôsledku
neodborného
použitia!
•Pred čistením jemného filtra (viď bod 7.2) zatvorte kohútik hlavného prívodu vody.
•Tlačidlá diaľkového ovládania a jednotky sedáka nestláčajte príliš silno.
•Na produkt nesmiete stúpať, stáť ani položiť žiadny ťažký predmet na jeho poklop.
•Poklop netlačte smerom nadol príliš silno.
•Sprchová tyč sa nesmie svojvoľne zašpiniť, postriekať ani upchať.
•Na výrobku SensoWash® Starck nesmiete vykonávať žiadne dodatočné zmeny, manipulácie, dodatočné inštalácie ani pokúšať sa ho opraviť.
•Neodborné opravy môžu viesť k nehodám, škodám a prevádzkovým poruchám.
•SensoWash® Starck funguje v plnom rozsahu iba pri aktivácii rozpoznania sedenia
na sedáku. Majte to na mysli pri používaní, čistení a montáži!
•SensoWash® Starck po zapnutí vykoná vlastný test, sprchová tyč sa vysunie a po
vlastnom teste sa opäť zasunie.
313
3.7 Starostlivosť o výrobok
Viď pokyny ohľadom starostlivosti > Kapitola 7
4. Likvidácia
Obal si podľa možnosti odložte až do uplynutia záručnej doby. Potom ho ekologicky zlikvidujte.
SensoWash® Starck je nutné nechať riadne a ekologicky zlikvidovať
v súlade s príslušnými zákonmi. Plasty a elektronické diely musia
byť odovzdané na recykláciu.
Informujte sa na Vašom príslušnom zbernom mieste. Použité batérie je nutné odborne zlikvidovať. Na tento účel sú v predajniach batérií a komunálnym zberných miestach príslušne označené nádoby
určené na zber batérií.
314
SK
5. Popis symbolov
Na nebezpečné kroky upozorňujú nasledujúce výstražné značky:

Nebezpečenstvo! Pri vysokom riziku, nebezpečenstve ohrozenia života, ťažkých poranení

Výstraha!
V prípade stredne závažného rizika, ťažkých poranení

Pozor!
Pri nízkej miere rizika, ľahkých poraneniach
Upozornenie!
V prípade nebezpečenstva vzniku vecných škôd
Použijú sa tieto symboly:

>
@
Tu nájdete tip!
Tu ste vyzvaní, aby ste konali.
Ďalšie informácie nájdete na stránke www.Sensowash.com
315
6. Obsluha
6.1 Diaľkové ovládanie
Otvorte a zatvorte sedák a poklop
>> Stlačte tlačidlo „Otvoriť poklop“ < 9 > na diaľkovom ovládaní.
Zaznie potvrdzovací tón.
Poklop sa otvorí, sedák zostane zatvorený.
>> Stlačte tlačidlo „Otvoriť sedák a poklop “ < 10 > na diaľkovom ovládaní.
Zaznie potvrdzovací tón.
Poklop a sedák sa otvoria.
>> Stlačte tlačidlo „Zatvoriť sedák a poklop “ < 11 > na diaľkovom ovládaní.
Zaznie potvrdzovací tón.
Poklop a sedák sa zatvoria.

Žiadna činnosť sedáka v prípade, že na ňom sedí používateľ.
Análna sprcha
>> Stlačte tlačidlo „Análna sprcha“ < 13 > na diaľkovom ovládaní.
Zaznie potvrdzovací tón.
Vysunie sa sprchová tyč a vystrekne prúd vody.
>> Stlačte tlačidlo „Stop“ < 14 > na diaľkovom ovládaní.
Zaznie potvrdzovací tón.
Sprchová tyč sa zasunie a ukončí sa spustená funkcia.
316
SK

Po 5 minútach sa funkcia automaticky ukončí. Funkcia je k dispozícii, keď sedí
používateľ na sedáku. Keď používateľ prestane sedieť na sedáku, funkcia sa automaticky preruší.
Dámska sprcha
>> Stlačte tlačidlo „Dámska sprcha“ < 15 > na diaľkovom ovládaní.
Zaznie potvrdzovací tón.
Vysunie sa sprchová tyč a vystrekne prúd vody.
>> Stlačte tlačidlo „Stop“ < 12 > na diaľkovom ovládaní.
Zaznie potvrdzovací tón.
Sprchová tyč sa opäť zasunie a ukončí sa spustená funkcia.

Po 5 minútach sa funkcia automaticky ukončí. Funkcia je k dispozícii, keď sedí
používateľ na sedáku. Keď používateľ prestane sedieť na sedáku, funkcia sa automaticky preruší.
Relaxačná sprcha
>> Počas spustenej funkcie análnej alebo dámskej sprchy jedenkrát stlačte tlačidlo
„Relaxačná sprcha“ < 14 > na diaľkovom ovládaní.
Zaznie potvrdzovací tón. Funkcia „Oscilácia“ je aktívna.
Sprchová tyč pri tejto funkcii vykonáva pohyby dopredu a dozadu.
>> Počas spustenej funkcie análnej alebo dámskej sprchy stlačte druhýkrát tlačidlo
„Relaxačná sprcha“ < 14 > na diaľkovom ovládaní.
Zaznie potvrdzovací tón. Funkcia „Pulzovanie“ je aktívna.
Sila vodného prúdu pri tejto funkcii silnie a slabne.
317
>> Počas spustenej funkcie análnej alebo dámskej sprchy stlačte tretíkrát tlačidlo
„Relaxačná sprcha“ < 14 > na diaľkovom ovládaní.
Zaznie potvrdzovací tón.
Funkcie „Oscilácia“ a „Pulzovanie“ sú aktívne.
>> Počas spustenej funkcie análnej alebo dámskej sprchy stlačte štvrtýkrát tlačidlo
„Relaxačná sprcha“ < 15 > na diaľkovom ovládaní.
Zaznie potvrdzovací tón.
Funkcie sú teraz deaktivované, prednastavená funkcia zostala aktívna.
Funkcia teplovzdušného fénu
>> Stlačte tlačidlo „Teplovzdušný fén“ < 16 > na diaľkovom ovládaní.
Zaznie potvrdzovací tón.
Funkcia „Teplovzdušný fén“ je aktívna.
>> Stlačte tlačidlo „Stop“ < 12 > na diaľkovom ovládaní.
Zaznie potvrdzovací tón.
Aktuálna funkcia sa ihneď ukončí.

Po 5 minútach sa funkcia automaticky preruší. Funkcia je k dispozícii, keď sedí
používateľ na sedáku. Keď používateľ prestane sedieť na sedáku, funkcia sa automaticky preruší.
Nastavenie polohy sprchovej tyče
>> Stlačte tlačidlo „nahor“ alebo „nadol“ tlačidla „Poloha sprchovej tyče“ < 17 > na
diaľkovom ovládaní.
Zaznie potvrdzovací tón.
Rozsvieti sa ukazovateľ na diaľkovom ovládaní.
Tlačidlami „nahor“ alebo „nadol“ môžete nastaviť vhodnú polohu sprchovej tyče.
318
SK

Polohu sprchovej tyče je možné individuálne regulovať v 5 úrovniach.
Nastavenie tlaku vody
>> Stlačte tlačidlo „Tlak vody“ < 18 > na diaľkovom ovládaní.
Zaznie potvrdzovací tón.
Rozsvieti sa ukazovateľ na diaľkovom ovládaní.
>> Stlačte tlačidlo „+“ alebo „-“ na diaľkovom ovládaní.
Zaznie potvrdzovací tón.
Teraz môžete nastaviť vhodný tlak vody.

Tlak vody je možné individuálne regulovať v 3 úrovniach.
Nízky > Stredný > Vysoký
Potvrdzovací tón zaznie iba počas funkcie „Análna sprcha“ a „Dámska sprcha“.
Nastavenie teploty teplovzdušného fénu
>> Podržte stlačené tlačidlo „Voľba teploty“ < 19 > na diaľkovom ovládaní dovtedy,
kým sa nerozsvieti kontrolka „Teplovzdušný fén“.
>> Stlačte tlačidlo „+“ alebo „-“ na diaľkovom ovládaní.
Zaznie potvrdzovací tón.
Tlačidlami „+“ alebo „-“ môžete nastaviť vhodnú teplotu.

Teplotu teplovzdušného fénu je možné individuálne regulovať v 4 úrovniach.
Vyp > Nízka > Stredná > Vysoká
319
Nastavenie teploty sedáku
>> Podržte stlačené tlačidlo „Teplota“ < 19 > na diaľkovom ovládaní dovtedy, kým sa
nerozsvieti kontrolka „Teplota sedáka“.Stlačte tlačidlo „+“ alebo „-“ na diaľkovom
ovládaní.
Zaznie potvrdzovací tón.
Tlačidlami „+“ alebo „-“ môžete nastaviť vhodnú teplotu sedáka.

Teplotu sedáka možno individuálne regulovať v 4 úrovniach.
Vyp > Nízka > Stredná > Vysoká
Nastavenie teploty vody
>> Podržte stlačené tlačidlo „Teplota“ < 19 > na diaľkovom ovládaní dovtedy, kým sa
nerozsvieti kontrolka „Teplota vody“.
>> Stlačte tlačidlo „+“ alebo „-“ na diaľkovom ovládaní.
Zaznie potvrdzovací tón.
Tlačidlami „+“ alebo „-“ môžete nastaviť vhodnú teplotu vody.

Teplotu vody je možné individuálne regulovať v 4 úrovniach.
Vyp > Nízka > Stredná > Vysoká
Nastavenie používateľských profilov
Používateľský profil 1
Nastavte všetky funkcie podľa vašich osobných preferencií (napr. poloha sprchovej
tyče, teplota, množstvo vody atď.).
320
SK
>> Podržte stlačené tlačidlo „Používateľ 1“ po dobu 3 sekúnd < 21 >.
Zaznie potvrdzovací tón.
Svetelné ukazovatele na diaľkovom ovládaní na chvíľu zablikajú.
Vaše nastavenia boli uložené.

Všetky svoje prednastavené funkcie budete môcť opäť použiť, keď pri ďalšom
použití prístroja stlačíte tlačidlo „Používateľ 1“ < 21 >.
Profil používateľa 2
Nastavte všetky funkcie podľa vašich osobných preferencií (napr. poloha sprchovej
tyče, teplota, množstvo vody atď.).
>> Podržte stlačené tlačidlo „Používateľ 2“ po dobu 3 sekúnd < 22 >.
Zaznie potvrdzovací tón.
Kontrolky na diaľkovom ovládaní na chvíľu zablikajú.
Vaše nastavenia boli uložené.

Všetky svoje prednastavené funkcie budete môcť opäť použiť, keď pri ďalšom
použití prístroja stlačíte tlačidlo „Používateľ 2“ < 22 >.
Nastavenie nočného osvetlenia
Nočné osvetlenie je štandardne nastavené na „automatický režim (auto)“. V tomto
režime sa nočné osvetlenie automaticky prispôsobí okolitému svetlu. Ak je okolité
svetlo dostatočné, zostane nočné osvetlenie vypnuté. Ak je však okolie tmavé, nočné
osvetlenie sa zapne.
321
>> Stlačte tlačidlá „Stop“ < 12 > a „Teplovzdušný fén“ < 16 > na diaľkovom ovládaní.
Zaznie potvrdzovací tón.
Teraz môžete nastaviť režim nočného osvetlenia.

Nočné osvetlenie je možné individuálne regulovať v 3 režimoch.
auto > vyp > zap
Aktivácia/deaktivácia stíšenia hlasitosti
>> Stlačte súčasne tlačidlá „Stop“ < 12 > a „Dámska sprcha“ < 15 > na diaľkovom
ovládaní.
Aktivuje sa stíšenie hlasitosti.
>> Znova stlačte súčasne tlačidlá „Stop“ < 12 > a „Dámska sprcha“ < 15 > na diaľkovom ovládaní.
Stíšenie hlasitosti je teraz deaktivované.
322
SK
6.2 Jednotka sedáka
Análna sprcha
>> Stlačte tlačidlo „Análna sprcha“ < 4 > na jednotke sedáka.
Zaznie potvrdzovací tón.
Vysunie sa sprchová tyč a vystrekne prúd vody.
>> Opäť stlačte tlačidlo „Análna sprcha“ < 4 > na jednotke sedáka.
Zaznie potvrdzovací tón.
Spustí sa funkcia „Oscilácia“.
>> Opäť stlačte tlačidlo „Análna sprcha“ < 4 > na jednotke sedáka alebo tlačidlo
„Stop“ < 12 > na diaľkovom ovládaní.
Zaznie potvrdzovací tón.
Sprchová tyč sa zasunie a ukončí sa spustená funkcia.
Po 5 minútach sa funkcia automaticky preruší.
Dámska sprcha
>> Stlačte tlačidlo „Dámska sprcha“ < 5 > na jednotke sedáka.
Počkajte na potvrdzovací tón.
Vysunie sa sprchová tyč a vystrekne prúd vody.
>> Opäť stlačte tlačidlo „Dámska sprcha“ < 5 > na jednotke sedáka.
Počkajte na potvrdzovací tón. Spustí sa funkcia „Oscilácia“.
>> Opäť stlačte tlačidlo „Dámska sprcha“ < 5 > na jednotke sedáka alebo tlačidlo
„Stop“ < 12 > na diaľkovom ovládaní.
Počkajte na potvrdzovací tón.
Sprchová tyč sa zasunie a ukončí sa spustená funkcia.
Po 5 minútach sa funkcia automaticky preruší.
323
Aktivácia/deaktivácia režimu úspory el. energie
>> Krátko (menej než 2 sekundy) podržte stlačené tlačidlo „Power“ < 6 > na jednotke sedáka.
Zaznie potvrdzovací tón.
SensoWash® Starck sa prepne do úsorného režimu.
Kontrolka sa rozsvieti nazeleno.
>> Opäť krátko (menej než 2 sekundy) podržte stlačené tlačidlo „Power“ < 6 > na
jednotke sedáka.
Zaznie potvrdzovací tón.
SensoWash® Starck sa opäť prepne späť do normálneho režimu.
Kontrolka sa rozsvieti načerveno.

Počas režimu úspory el. energie je deaktivovaná funkcia vyhrievania sedáka.
Teplota sedáka sa bude udržovať na najnižšom stupni nastavenia, ak bola predtým
nastavená teplota sedáka.
Aktivácia/deaktivácia pohotovostného režimu
>> Podržte stlačené (viac než 3 sekundy) tlačidlo „Power“ < 6 > na jednotke sedáka.
Zaznie potvrdzovací tón.
SensoWash® Starck sa prepne do pohotovostného režimu.
>> Opäť podržte stlačené (viac než 3 sekundy) tlačidlo „Power“ < 6 > na jednotke
sedáka.
Zaznie potvrdzovací tón.
SensoWash® Starck sa opäť prepne späť do normálneho režimu.
Svetelný ukazovateľ sa rozsvieti načerveno.
Sprchová tyč sa na chvíľu vysunie a opäť zasunie.
324
SK

V pohotovostnom režime sú všetky funkcie SensoWash® Starck deaktivované.
Nezabudnite prosím, že v pohotovostnom režime okrem tlačidla „Power“ < 6 > nemôže znova aktivovať výrobok SensoWash® Starck žiadne tlačidlo.
7. Čistenie
Jednotka sedáka
Upozornenie!
Skôr než začnete ošetrovať Váš SensoWash, odpojte sieťový kábel.
WC sedák SensoWash® Starck bol vyrobený z ekologických materiálov. Uzavretý bezpórový povrch WC sedáka ponúka najlepší predpoklad pre optimálnu hygienu.
Aby ste mohli mať dlho radosť z používania výrobku SensoWash® Starck, bezpodmienečne dodržujte nasledovné body:
•Súpravu vrátane závesov pravidelne čistite teplotu vodou a slabým roztokom čistiaceho prostriedku.
Následne ich poutierajte do sucha.
Nepoužívajte žiadne abrazívne čistiace prostriedky ani prostriedky obsahujúce chlór
alebo kyseliny, pretože tieto môžu spôsobiť žlté zafarbenie.
Pre bezproblémové a dôkladné čistenie je najviac vhodné používať mydlo s neutrálnym pH alebo slabý roztok prostriedku na umývanie, ktorý sa bežne používa v do325
mácnosti a je vyrobený na prírodnej báze.
Po vyčistení výrobok poutierajte použitím vlhkej pary.
•Súprava a závesy nesmú prísť do kontaktu s prostriedkami na čistenie WC. Ak
chcete použiť prostriedky na čistene WC, najskôr vyklopte kruh sedáka príp. poklop;
opäť ich sklopte až po úplnom vypláchnutí čistiaceho prostriedku z WC misy, keďže
výpary čistiaceho prostriedku by mohli pôsobiť agresívne na povrch výrobku.
Manuálne čistenie sprchovej tyče
>> Stlačte tlačidlá „Stop“ < 13 > a „Análna sprcha“ < 14 > na diaľkovom ovládaní.
Sprchová tyč sa vysunie.
Na čistenie sprchovej tyče používajte jemnú handričku, jemnú špongiu alebo malú
kefku so slabým roztokom čistiaceho prostriedku.
>> Opäť stlačte tlačidlá „Stop“ < 13 > a „Análna sprcha“ < 14 > na diaľkovom ovládaní.
Sprchová tyč sa zasunie a ihneď sa ukončí momentálne aktívna funkcia.
>> Stlačte tlačidlo „REAR“ < 5 > na jednotke sedáka.
Sprchová tyč sa vysunie.
Na čistenie sprchovej tyče používajte jemnú handričku, jemnú špongiu alebo malú
kefku so slabým roztokom čistiaceho prostriedku.
>> Opäť stlačte tlačidlo „REAR“ < 5 > na jednotke sedáka.
Aktuálna funkcia sa ihneď ukončí.

Po 5 minútach sa funkcia automaticky ukončí.
Funkcia sa pri aktivovanom snímači sedáka ihneď ukončí
.
326
SK
Samočistenie sprchovej tyče
>> Stlačte súčasne tlačidlá „Stop“ < 13 > a „Relaxačná sprcha“ < 15 > na diaľkovom
ovládaní.
Sprchová tyč vykoná cyklus samočistenia.
V zakrytej polohe sa sprchová tyč prepláchne vodou.
>> Opäť súčasne stlačte tlačidlá „Stop“ < 13 > a „Relaxačná sprcha“ < 15 > na diaľkovom ovládaní.
Aktuálna funkcia sa ihneď ukončí.
Čistenie jemného filtra
Aby ste sa dostali k jemnému filtru, musíte vybrať sedák a vyskrutkovať skrutku vľavo
dole.
Zaistite, aby bol počas čistenia vypnutý prívod vody cez hadicu.
Diaľkové ovládanie
>> Diaľkové ovládanie čistite mäkkou, prípadne mierne vlhkou handričkou.
327
8. Pomoc v prípade problému
Vyskytla sa porucha? Keď si položíte túto otázku, dôkladne si prečítajte túto kapitolu a
vyskúšajte v nej navrhované možnosti riešenia. Ak váš prístroj nebude napriek tomu
správne fungovať, skontaktujte sa s Vaším miestnym zákazníckym servisom.
Pozor!
V prípade úniku vody zatvorte hlavný ventil prívodu vody, aby ste tak prerušili dodávku vody. Zároveň vytiahnite sieťový kábel, aby ste odpojili el. napájanie.
Skôr než začnete zisťovať, či sa nejedná o poškodenie prístroja, skontrolujte tieto
body:
1.
Uistite sa, či je zabezpečené el. napájanie.
1.1 Vyskytol sa výpadok napájania?
1.2 Je zastrčená sieťová zástrčka?
1.3 Spustil sa prúdový chránič (FI)?
2. Uistite sa, či je zabezpečené napájanie vodou.
2.1 Je prerušená dodávka vody?
2.2 Je zatvorený rohový ventil prívodu vody?
328
SK
Ak dôjde k jednému z nasledovných prípadov, okamžite prerušte el. napájanie.
Pozorne si prečítajte kapitolu o diagnostike porúch pomocou funkcií kontroliek a
alarmov. Zistite, či na vyriešenie problému potrebujete pomoc miestneho zákazníckeho servisu.
1. Bzučiak vydáva nepretržitý tikajúci zvuk.
2. Na prístroji bliká červená, zelená alebo oranžová kontrolka.
3. Opakovane sa spúšťa prúdový chránič (FI).
Prístroj nefunguje
Problém
Prístroj nefunguje.
Možná príčina
Riešenie
Prístroj sa prepol do
pohotovostného režimu.
>> Držte dlhšie stlačené tlačidlo
„Power“, aby sa prístroj prepol
späť do normálneho prevádzkového stavu.
Možná príčina
Riešenie
Diaľkové ovládanie
Problém
Diaľkové ovládanie
nefunguje.
Batérie sú vybité.
>> Vymeňte batérie.
Nesprávne vložené batérie - prepólované.
>> Vložte batérie správnym smerom.
329
Batérie sú takmer
vybité.
Diaľkové ovládanie
nereaguje spoľahlivo.
>> Vymeňte batérie.
Oblasť vysielania alebo
príjmu signálu na
diaľkovom ovládaní je
>> Odstráňte prach alebo iné predmety.
pokrytá prachom alebo
je zakrytá inými predmetmi.
Diaľkové ovládanie
je príliš vzdialené od
>> Diaľkové ovládanie používajte v
prístroja a nachádza sa
oblasti dosahu.
mimo oblasti dosahu
diaľkového ovládania.
Análna sprcha/Dámska sprcha
Problém
Sprchová tyč sa
vysúva iba pomaly.
330
Možná príčina
Riešenie
Počas prepínania medzi
análnou a dámskou sprchou
sa sprchová tyč zasunie a
>> Je to normálne.
po samočinnom vyčistení sa
opäť vysunie.
SK
Slabý výkon sprchy.
Množstvo sprchovej vody
bolo nastavené na hodnotu
„Nízke“.
>> Množstvo vody nastavte
stlačením tlačidla „Množstvo
sprchovej vody“ na diaľkovom
ovládaní.
Jemné sitko v prívode vody
je upchaté.
>> Vyčistite jemný filter.
(viď kapitolu 7)
Spojovacia matica na hadici
napájania vodou je uvoľne>> Dotiahnite spojovaciu maticu.
ná, v dôsledku čoho vyteká
voda.
Teplota vody bola nastaveSprchová voda nie
ná na hodnoty „Vyp“ alebo
je dostatočne teplá.
„Nízka“.
>> Teplotu vody nastavte stlačením tlačidla „Teplota vody“ na
diaľkovom ovládaní.
Po prerušení sprchovania
na viac ako 5 minút sa prúd >> Je to normálne.
vody zastaví.
Prúd vody zo sprchovej tyče sa náhle Ak sa počas používania
>> Opäť si sadnite a ešte raz
zastaví.
príliš zmení poloha sedenia,
stlačte tlačidlo Análna sprcha/
senzor sedenia už správne
Dámska sprcha.
nerozpozná ľudské telo.
331
Zo sprchovej tyče
nevychádza žiadny
prúd vody.
Žiadny kontakt medzi
ľudským telom a senzorom
sedenia.
>> Uistite sa, či sa ľudské telo
dotýka senzora sedenia a
následne spustite funkciu ešte
raz.
Hadica je stlačená alebo
zlomená.
>> Skontrolujte hadicu.
Otvor sprchovej tyče je
upchatý/zašpinený.
>> Otvor sprchovej tyče vyčistite
malou kefkou.
Vyhrievaný sedák
Problém
Možná príčina
Riešenie
Sedák nie je dostatočne teplý.
Teplota sedáka bola nastavená na hodnoty „Vyp“
alebo „Nízka“.
>> Nastavte na diaľkovom ovládaní teplotu sedáka „Stredná“
alebo „Vysoká“.
Teplota sedáka je
príliš vysoká.
Teplota sedáka bola nastavená na hodnotu „Vysoká“.
>> Nastavte na diaľkovom ovládaní teplotu sedáka na hodnotu „Stredná“ alebo „Nízka“.
332
SK
Funkcia fénu
Problém
Možná príčina
Riešenie
Teplota fénu nie je
dostatočne vysoká.
Teplota fénu bola nastavená na hodnoty „Vyp“ alebo
„Nízka“.
>> Opäť nastavte teplotu fénu.
Funkcia fénu sa
náhle zastaví.
Ak sa počas používania
príliš zmení poloha sprchovania, nemusí byť snímač
prístroja schopný správne
rozpoznať polohu sedenia
ľudského tela.
>> Opäť si sadnite a znovu spustite funkciu.
Nikto si nesadol alebo osoba
nesedí na snímači sedenia.
>> Sadnite si alebo prispôsobte
vašu polohu sedenia a následne spustite funkciu ešte raz.
Prístroj je možno v režime
čistenia.
>> Vypnite proces čistenia, aby
mohla funkcia normálne
fungovať.
Funkcia fénu nefunguje.
333
Relaxačná sprcha
Problém
Možná príčina
Riešenie
Relaxačná sprcha sa
Tlačidlá na prístroji ne- >> Funkciu nastavte na diaľkovom
nedá nastaviť tlaposkytujú túto funkciu.
ovládaní.
čidlami na prístroji.
Funkcia nočného osvetlenia
Problém
Nočné osvetlenie
nesvieti.
Nočné osvetlenie
svieti nepretržite.
334
Možná príčina
Riešenie
Nočné osvetlenie bolo nastavené na hodnotu „Vyp“.
>> Osvetlenie môžete natrvalo
zapnúť alebo nastaviť do režimu
„auto“
Nočné osvetlenie je v
„auto režime“ a je k dispo- >> Je to normálne.
zícii dostatok svetla.
Nočné osvetlenie bolo
>> Môžete ho nastaviť na intelinastavené na trvalé osvetgentný režim.
lenie.
Nočné osvetlenie je v
„auto režime“ a je k dispo- >> Je to normálne.
zícii iba tlmené svetlo.
SK
Manuálna čistiaca funkcia sprchovej tyče
Problém
Možná príčina
Riešenie
Sprchová tyč sa po viac ako
Sprchová tyč sa au5-minútovom čistení autotomaticky zasunie.
maticky zasunie.
>> Je to normálne.
Počas manuálneho
čistenia zo sprchovej tyče strieka
prúd vody.
>> Vyčistite povrch snímača
sedenia.
Snímač je zakrytý vodivou
hmotou, napr. kvapkami
vody, vlhkými papierovými
vreckovkami a pod.
335
Svetelné ukazovatele a funkcia alarmu
Problém
Bzučiak vydáva
nepretržitý tykajúci
zvuk.
Možná príčina
Voda je príliš teplá.
Riešenie
>> Odpojte prístroj z elektrickej
siete, otvorte rohový ventil
pre prívod vody a uistite sa,
že funguje prívod vody. Potom
prístroj opäť zapojte do elektrickej siete.
Na prístroji bliká
červený, zelený
Poruchová funkcia.
alebo oranžový svetelný ukazovateľ.
>> Prístroj odpojte z elektrickej
siete a nepoužívajte ho viac.
Obráťte sa na miestny autorizovaný zákaznícky servis
ohľadom údržby prístroja.
Opakovane sa spúšZvodový prúd je privysoký.
ťa prúdový chránič.
>> Prístroj odpojte z elektrickej
siete a nepoužívajte ho viac.
Obráťte sa na miestny autorizovaný zákaznícky servis
ohľadom údržby prístroja.
336
SK
9. Technické údaje
Sieťové napätie
220 - 240 V
Frekvencia 50 Hz
Max. príkon 1650 W
Výkon vyhrievania
•Prietokový ohrievač •Vyhrievanie sedáka
•Teplovzdušný fén 1200 W
50 W
220 W
Rozsah teplôt
•Prevádzková teplota •Teplota vody
•Teplota sedáka •Teplota teplého vzduchu z fénu 4 – 40 °C
36 – 40 °C
33 – 37 °C
38 – 55 °C
Tlak vody 0,07 – 0,75 MPa
Krytie IP X4,
Ochrana voči vode striekajúcej vo všetkých
smeroch
337
338
SL
Ďakujeme za vašu dôveru
Srdečne Vám gratulujeme ku kúpe výrobku SensoWash® Starck. Sme presvedčení, že
budete s týmto moderným produktom veľmi spokojní, keďže pri čistení a starostlivosti o citlivé telesné partie chce mať človek istotu ich správneho vykonania.
Firma Duravit kládla pri vývoji produktov SensoWash® špeciálny dôraz na bezpečnosť
ich funkcií:
Teplotné senzory vody, príprava teplej vody a jednotka na sušenie vzduchom poskytujú hneď trojitú ochranu. Aj elektronika je vynikajúco zabezpečená, keďže je
vodotesne zaliata.
Aby bola vždy zabezpečená optimálna funkčnosť a výkonnosť výrobku SensoWash® Starck C a aby bola zároveň zabezpečená Vaša osobná bezpečnosť, máme na
Vás jednu prosbu:
Pred uvedením do prevádzky si dôkladne prečítajte tento návod na obsluhu a riaďte sa bezpečnostnými pokynmi!
Obsah
1. Stručný prehľad........................................................................................... 342
1.1Sedák........................................................................................................342
1.2 Diaľkové ovládanie.....................................................................................342
2. Obsah kartónu.............................................................................................. 343
3. Bezpečnostné pokyny................................................................................... 343
3.1 Správne použitie........................................................................................343
3.2 Okolité podmienky.....................................................................................344
3.3 El. napájanie..............................................................................................345
3.4 Napájanie vodou....................................................................................... 346
3.5Batérie...................................................................................................... 346
3.6 Porucha / Údržba / Pokyny........................................................................347
3.7 Starostlivosť o výrobok..............................................................................348
4.Likvidácia..................................................................................................... 348
5. Popis symbolov............................................................................................. 349
6.Obsluha........................................................................................................ 350
6.1. Diaľkové ovládanie.................................................................................... 350
Otvorte a zatvorte sedák a poklop............................................................ 350
Análna sprcha........................................................................................... 350
Dámska sprcha.......................................................................................... 351
Relaxačná sprcha....................................................................................... 351
Funkcia teplovzdušného fénu.....................................................................352
Nastavenie polohy sprchovej tyče..............................................................352
Nastavenie tlaku vody................................................................................353
Nastavenie teploty teplovzdušného fénu....................................................353
340
SL
Nastavenie teploty sedáku.........................................................................354
Nastavenie teploty vody.............................................................................354
Nastavenie používateľských profilov..........................................................354
Používateľský profil 1.................................................................................354
Používateľský profil 2................................................................................ 355
Nastavenie nočného osvetlenia................................................................. 355
Aktivácia/deaktivácia stíšenia hlasitosti.................................................... 356
6.2 Jednotka sedáka....................................................................................... 356
Análna sprcha........................................................................................... 356
Dámska sprcha..........................................................................................357
Aktivácia/deaktivácia režimu úspory el. energie........................................357
Aktivácia/deaktivácia pohotovostného režimu.......................................... 358
7.Čistenie........................................................................................................ 359
Jednotka sedáka....................................................................................... 359
Manuálne čistenie sprchovej tyče............................................................. 360
Samočistenie sprchovej tyče..................................................................... 360
Čistenie jemného filtra.............................................................................. 361
Diaľkové ovládanie..................................................................................... 361
8. Pomoc v prípade problému........................................................................... 362
9. Technické údaje.............................................................................................371
341
1. Stručný prehľad
1.1 Sedák1.2 Diaľkové ovládanie
1 Elektrické ovládanie
poklopu a sedáka
2 Infračervený prijímač
3 Nočné svetlo:
Osvetlená vnútorná strana misy
4 Análna sprcha (Rear)
5 Dámska sprcha
6 Power
7 Vyhrievanie sedáka
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Infračervený vysielač
Otvorenie poklopu
Otvorenie sedáka a poklopu
Zatvorenie sedáka a poklopu
Stop
Análna sprcha
Relaxačná sprcha
Dámska sprcha
Funkcia teplovzdušného fénu
Poloha sprchovej tyče
Tlak vody
Teplota
Regulácia tlaku vody
a teploty
21 Profil používateľa 1
22 Profil používateľa 2
342
SL
2. Obsah kartónu
•SensoWash® Starck
•Diaľkové ovládanie vrátane držiaka, stručných návodov a súpravy proti krádeži
•Batérie
•Prívodná hadica
•Pripájacia rúra v tvare T
•Montážny materiál
•Návod na montáž
•Návod na obsluhu
•Karty s registračnými číslami
3. Bezpečnostné pokyny
Všetky podklady si uschovajte. V prípade, že SensoWash® Starck napriek tomu budete
chcieť niekedy v budúcnosti predať, priložte k nemu návod.
3.1 Správne použitie
SensoWash® Starck je určený hlavne na súkromné použitie. Použitie je obmedzené
výhradne na uzavreté miestnosti. Akékoľvek iné použitie je v rozpore s jeho určením.
Firma Duravit nepreberá žiadne ručenie za následky spôsobené iným používaním než
na určený účel. Baliaci materiál a SensoWash® Starck nie sú hračkou pre deti.
343
Deti sa nesmú hrať s plastovými vreckami ani s baliacim materiálom, hrozí nebezpečenstvo zadusenia alebo poranenia, preto materiál bezpečne uschovajte alebo ho
ekologicky zlikvidujte.
SensoWash® Starck nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatočnými
skúsenosťami a/alebo nedostatočnými vedomosťami, okrem prípadov, keď sú pod dozorom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť alebo ňou boli poučení, ako používať SensoWash® Starck. Deti musia byť pod dohľadom, aby sa zabezpečilo, že sa nebudú hrať
so SensoWash® Starck.
3.2 Okolité podmienky
Ak prenesieteSensoWash® Starck zo studeného na teplé miesto, môže dôjsť ku skondenzovanu vlhkosti. Prístroj nechajte niekoľko hodín vypnutý.
SensoWash® Starck sa nesmie montovať do miestností ohrozených mrazom.
Teplota miestnosti by mala byť minimálne 4 °C.
Prístroj nevystavujte priamemu účinku vody. Otvorené zdroje ohňa, sviečky, cigarety a
pod. nepokladajte ani neukladajte na SensoWash® Starck.
Výrobok musí byť uzemnený, použite prosím zástrčku 220-240V, 50 Hz s uzemnením.
Odporúčame inštaláciu prúdového chrániča (FI).
344
SL
3.3 El. napájanie
•Výrobok SensoWash® Starck zapájajte iba do zástrčky s prdpísanými hodnotami
pripojenia. Použite prúdový chránič (FI).
•Dbajte na to, aby nebol poškodený elektrický kábel ani sieťová zástrčka.
•Elektrický kábel nesmie byť zaseknutý ani pritlačený.
Kábel umiestnite v dostatočnej vzdialenosti od horúcich povrchov alebo ostrých
hrán.
•Zmeny na sieťovej zástrčke alebo elektrickom kábli smie vykonať iba odborník.
•Zabezpečte, aby bola sieťová zástrčka po inštalácii dostupná pre používateľa a nepoužívajte predlžovací kábel, ktorý nie je správne uzemnený.
•Kábel uložte tak, aby ste sa na ňom nepotkli.
•Pri vyťahovaní sieťového kábla zo zásuvky vždy ťahajte za zástrčku, nie za kábel.
•Sieťovej zástrčky sa nikdy nedotýkajte mokrými rukami.
•Aby ste SensoWash® Starck úplne odpojili od siete, vytiahnite sieťovú zástrčku.
•Ak aj napriek tomu dôjde k poškodeniu elektrického kábla alebo sieťovej zástrčky,
nevymieňajte ich sami. Výmenu smie vykonať iba zaškolený a oprávnený odborník.
•SensoWash® Starck nevystavujte priamemu prúdu vody.
•Výrobok nepoužívajte, ak správne nefunguje. Ihneď ho odpojte od siete. Zatvorte
vodovodný uzavierací ventil, aby ste prerušili napájanie vodou. Obráťte sa na vášho
inštalatéra alebo zákaznícky servis firmy Duravit.
345
3.4 Napájanie vodou
Pre prívod studenej vody do SensoWash® Starck používajte hlavné vodovodné potrubie.
Na napájanie vodou nepoužívajte úžitkovú ani odpadovú vodu, mohlo by to viesť k poraneniam kože, chorobám alebo zdravotným obmedzeniam.
Na výrobok namontujte iba nové dodané hadice na prívod vody, staré hadice na prívod
vody sa nesmú znova použiť.
Dodržiavajte miestny predpis o zabránení spätného toku vody a na pripojenie výrobku
k zdroju vody použite vhodné zariadenia proti spätnému toku vody.
3.5 Batérie
Prehltnutie batérie môže byť životu nebezpečné. Preto batérie skladujte mimo dosahu malých detí.
V prípade prehltnutia batérie je nevyhnutné ihneď vyhľadať lekársku pomoc.
•Batérie sa nesmú dobíjať, opätovne aktivovať inými prostriedkami, rozoberať, hádzať do ohňa ani skratovať.
•Použité batérie ihneď vyberte z diaľkového ovládania, keďže vytekajú a mohli by
spôsobiť škody.
•Ak sa diaľkové ovládanie nechystáte používať dlhšiu dobu, vyberte batérie.
•Pred vložením batérie vyčistite batériu a kontakty. Dbajte na správnu polaritu.
•Batérie nevystavujte extrémnym podmienkam. Batérie sa nesmú klásť na horúce
povrchy ani vystavovať priamemu slnečnému žiareniu. Hrozí zvýšené riziko, že
vytečú.
•V prípade vytečenia kyseliny z batérií zabráňte kontaktu s pokožkou, očami a sliznicami. V prípade kontaktu s kyselinou opláchnite dotknuté miesta veľkým množ346
SL
stvom čistej vody a ihneď vyhľadajte lekára.
•Do diaľkového ovládania nevkladajte naraz nové a staré batérie.
3.6 Porucha / Údržba / Pokyny
Predíďte poškodeniam výrobku alebo jeho neprávnemu fungovaniu v dôsledku
neodborného
použitia!
•Pred čistením jemného filtra (viď bod 7.2) zatvorte kohútik hlavného prívodu vody.
•Tlačidlá diaľkového ovládania a jednotky sedáka nestláčajte príliš silno.
•Na produkt nesmiete stúpať, stáť ani položiť žiadny ťažký predmet na jeho poklop.
•Poklop netlačte smerom nadol príliš silno.
•Sprchová tyč sa nesmie svojvoľne zašpiniť, postriekať ani upchať.
•Na výrobku SensoWash® Starck nesmiete vykonávať žiadne dodatočné zmeny, manipulácie, dodatočné inštalácie ani pokúšať sa ho opraviť.
•Neodborné opravy môžu viesť k nehodám, škodám a prevádzkovým poruchám.
•SensoWash® Starck funguje v plnom rozsahu iba pri aktivácii rozpoznania sedenia
na sedáku. Majte to na mysli pri používaní, čistení a montáži!
•SensoWash® Starck po zapnutí vykoná vlastný test, sprchová tyč sa vysunie a po
vlastnom teste sa opäť zasunie.
347
3.7 Starostlivosť o výrobok
Viď pokyny ohľadom starostlivosti > Kapitola 7
4. Likvidácia
Obal si podľa možnosti odložte až do uplynutia záručnej doby. Potom ho ekologicky zlikvidujte.
SensoWash® Starck je nutné nechať riadne a ekologicky zlikvidovať
v súlade s príslušnými zákonmi. Plasty a elektronické diely musia
byť odovzdané na recykláciu.
Informujte sa na Vašom príslušnom zbernom mieste. Použité batérie je nutné odborne zlikvidovať. Na tento účel sú v predajniach batérií a komunálnym zberných miestach príslušne označené nádoby
určené na zber batérií.
348
SL
5. Popis symbolov
Na nebezpečné kroky upozorňujú nasledujúce výstražné značky:

Nebezpečenstvo! Pri vysokom riziku, nebezpečenstve ohrozenia života, ťažkých poranení

Výstraha!
V prípade stredne závažného rizika, ťažkých poranení

Pozor!
Pri nízkej miere rizika, ľahkých poraneniach
Upozornenie!
V prípade nebezpečenstva vzniku vecných škôd
Použijú sa tieto symboly:

>
@
Tu nájdete tip!
Tu ste vyzvaní, aby ste konali.
Ďalšie informácie nájdete na stránke www.Sensowash.com
349
6. Obsluha
6.1 Diaľkové ovládanie
Otvorte a zatvorte sedák a poklop
>> Stlačte tlačidlo „Otvoriť poklop“ < 9 > na diaľkovom ovládaní.
Zaznie potvrdzovací tón.
Poklop sa otvorí, sedák zostane zatvorený.
>> Stlačte tlačidlo „Otvoriť sedák a poklop “ < 10 > na diaľkovom ovládaní.
Zaznie potvrdzovací tón.
Poklop a sedák sa otvoria.
>> Stlačte tlačidlo „Zatvoriť sedák a poklop “ < 11 > na diaľkovom ovládaní.
Zaznie potvrdzovací tón.
Poklop a sedák sa zatvoria.

Žiadna činnosť sedáka v prípade, že na ňom sedí používateľ.
Análna sprcha
>> Stlačte tlačidlo „Análna sprcha“ < 13 > na diaľkovom ovládaní.
Zaznie potvrdzovací tón.
Vysunie sa sprchová tyč a vystrekne prúd vody.
>> Stlačte tlačidlo „Stop“ < 14 > na diaľkovom ovládaní.
Zaznie potvrdzovací tón.
Sprchová tyč sa zasunie a ukončí sa spustená funkcia.
350
SL

Po 5 minútach sa funkcia automaticky ukončí. Funkcia je k dispozícii, keď sedí
používateľ na sedáku. Keď používateľ prestane sedieť na sedáku, funkcia sa automaticky preruší.
Dámska sprcha
>> Stlačte tlačidlo „Dámska sprcha“ < 15 > na diaľkovom ovládaní.
Zaznie potvrdzovací tón.
Vysunie sa sprchová tyč a vystrekne prúd vody.
>> Stlačte tlačidlo „Stop“ < 12 > na diaľkovom ovládaní.
Zaznie potvrdzovací tón.
Sprchová tyč sa opäť zasunie a ukončí sa spustená funkcia.

Po 5 minútach sa funkcia automaticky ukončí. Funkcia je k dispozícii, keď sedí
používateľ na sedáku. Keď používateľ prestane sedieť na sedáku, funkcia sa automaticky preruší.
Relaxačná sprcha
>> Počas spustenej funkcie análnej alebo dámskej sprchy jedenkrát stlačte tlačidlo
„Relaxačná sprcha“ < 14 > na diaľkovom ovládaní.
Zaznie potvrdzovací tón. Funkcia „Oscilácia“ je aktívna.
Sprchová tyč pri tejto funkcii vykonáva pohyby dopredu a dozadu.
>> Počas spustenej funkcie análnej alebo dámskej sprchy stlačte druhýkrát tlačidlo
„Relaxačná sprcha“ < 14 > na diaľkovom ovládaní.
Zaznie potvrdzovací tón. Funkcia „Pulzovanie“ je aktívna.
Sila vodného prúdu pri tejto funkcii silnie a slabne.
351
>> Počas spustenej funkcie análnej alebo dámskej sprchy stlačte tretíkrát tlačidlo
„Relaxačná sprcha“ < 14 > na diaľkovom ovládaní.
Zaznie potvrdzovací tón.
Funkcie „Oscilácia“ a „Pulzovanie“ sú aktívne.
>> Počas spustenej funkcie análnej alebo dámskej sprchy stlačte štvrtýkrát tlačidlo
„Relaxačná sprcha“ < 15 > na diaľkovom ovládaní.
Zaznie potvrdzovací tón.
Funkcie sú teraz deaktivované, prednastavená funkcia zostala aktívna.
Funkcia teplovzdušného fénu
>> Stlačte tlačidlo „Teplovzdušný fén“ < 16 > na diaľkovom ovládaní.
Zaznie potvrdzovací tón.
Funkcia „Teplovzdušný fén“ je aktívna.
>> Stlačte tlačidlo „Stop“ < 12 > na diaľkovom ovládaní.
Zaznie potvrdzovací tón.
Aktuálna funkcia sa ihneď ukončí.

Po 5 minútach sa funkcia automaticky preruší. Funkcia je k dispozícii, keď sedí
používateľ na sedáku. Keď používateľ prestane sedieť na sedáku, funkcia sa automaticky preruší.
Nastavenie polohy sprchovej tyče
>> Stlačte tlačidlo „nahor“ alebo „nadol“ tlačidla „Poloha sprchovej tyče“ < 17 > na
diaľkovom ovládaní.
Zaznie potvrdzovací tón.
Rozsvieti sa ukazovateľ na diaľkovom ovládaní.
Tlačidlami „nahor“ alebo „nadol“ môžete nastaviť vhodnú polohu sprchovej tyče.
352
SL

Polohu sprchovej tyče je možné individuálne regulovať v 5 úrovniach.
Nastavenie tlaku vody
>> Stlačte tlačidlo „Tlak vody“ < 18 > na diaľkovom ovládaní.
Zaznie potvrdzovací tón.
Rozsvieti sa ukazovateľ na diaľkovom ovládaní.
>> Stlačte tlačidlo „+“ alebo „-“ na diaľkovom ovládaní.
Zaznie potvrdzovací tón.
Teraz môžete nastaviť vhodný tlak vody.

Tlak vody je možné individuálne regulovať v 3 úrovniach.
Nízky > Stredný > Vysoký
Potvrdzovací tón zaznie iba počas funkcie „Análna sprcha“ a „Dámska sprcha“.
Nastavenie teploty teplovzdušného fénu
>> Podržte stlačené tlačidlo „Voľba teploty“ < 19 > na diaľkovom ovládaní dovtedy,
kým sa nerozsvieti kontrolka „Teplovzdušný fén“.
>> Stlačte tlačidlo „+“ alebo „-“ na diaľkovom ovládaní.
Zaznie potvrdzovací tón.
Tlačidlami „+“ alebo „-“ môžete nastaviť vhodnú teplotu.

Teplotu teplovzdušného fénu je možné individuálne regulovať v 4 úrovniach.
Vyp > Nízka > Stredná > Vysoká
353
Nastavenie teploty sedáku
>> Podržte stlačené tlačidlo „Teplota“ < 19 > na diaľkovom ovládaní dovtedy, kým sa
nerozsvieti kontrolka „Teplota sedáka“.
>> Stlačte tlačidlo „+“ alebo „-“ na diaľkovom ovládaní.
Zaznie potvrdzovací tón.
Tlačidlami „+“ alebo „-“ môžete nastaviť vhodnú teplotu sedáka.

Teplotu sedáka možno individuálne regulovať v 4 úrovniach.
Vyp > Nízka > Stredná > Vysoká
Nastavenie teploty vody
>> Podržte stlačené tlačidlo „Teplota“ < 19 > na diaľkovom ovládaní dovtedy, kým sa
nerozsvieti kontrolka „Teplota vody“.
>> Stlačte tlačidlo „+“ alebo „-“ na diaľkovom ovládaní.
Zaznie potvrdzovací tón.
Tlačidlami „+“ alebo „-“ môžete nastaviť vhodnú teplotu vody.

Teplotu vody je možné individuálne regulovať v 4 úrovniach.
Vyp > Nízka > Stredná > Vysoká
Nastavenie používateľských profilov
Používateľský profil 1
Nastavte všetky funkcie podľa vašich osobných preferencií (napr. poloha sprchovej
tyče, teplota, množstvo vody atď.).
354
SL
>> Podržte stlačené tlačidlo „Používateľ 1“ po dobu 3 sekúnd < 21 >.
Zaznie potvrdzovací tón.
Svetelné ukazovatele na diaľkovom ovládaní na chvíľu zablikajú.
Vaše nastavenia boli uložené.

Všetky svoje prednastavené funkcie budete môcť opäť použiť, keď pri ďalšom
použití prístroja stlačíte tlačidlo „Používateľ 1“ < 21 >.
Profil používateľa 2
Nastavte všetky funkcie podľa vašich osobných preferencií (napr. poloha sprchovej
tyče, teplota, množstvo vody atď.).
>> Podržte stlačené tlačidlo „Používateľ 2“ po dobu 3 sekúnd < 22 >.
Zaznie potvrdzovací tón.
Kontrolky na diaľkovom ovládaní na chvíľu zablikajú.
Vaše nastavenia boli uložené.

Všetky svoje prednastavené funkcie budete môcť opäť použiť, keď pri ďalšom
použití prístroja stlačíte tlačidlo „Používateľ 2“ < 22 >.
Nastavenie nočného osvetlenia
Nočné osvetlenie je štandardne nastavené na „automatický režim (auto)“. V tomto
režime sa nočné osvetlenie automaticky prispôsobí okolitému svetlu. Ak je okolité
svetlo dostatočné, zostane nočné osvetlenie vypnuté. Ak je však okolie tmavé, nočné
osvetlenie sa zapne.
355
>> Stlačte tlačidlá „Stop“ < 12 > a „Teplovzdušný fén“ < 16 > na diaľkovom ovládaní.
Zaznie potvrdzovací tón.
Teraz môžete nastaviť režim nočného osvetlenia.

Nočné osvetlenie je možné individuálne regulovať v 3 režimoch.
auto > vyp > zap
Aktivácia/deaktivácia stíšenia hlasitosti
>> Stlačte súčasne tlačidlá „Stop“ < 12 > a „Dámska sprcha“ < 15 > na diaľkovom
ovládaní.
Aktivuje sa stíšenie hlasitosti.
>> Znova stlačte súčasne tlačidlá „Stop“ < 12 > a „Dámska sprcha“ < 15 > na diaľkovom ovládaní.
Stíšenie hlasitosti je teraz deaktivované.
6.2 Jednotka sedáka
Análna sprcha
>> Stlačte tlačidlo „Análna sprcha“ < 4 > na jednotke sedáka.
Zaznie potvrdzovací tón.
Vysunie sa sprchová tyč a vystrekne prúd vody.
356
SL
>> Opäť stlačte tlačidlo „Análna sprcha“ < 4 > na jednotke sedáka.
Zaznie potvrdzovací tón.
Spustí sa funkcia „Oscilácia“.
>> Opäť stlačte tlačidlo „Análna sprcha“ < 4 > na jednotke sedáka alebo tlačidlo
„Stop“ < 12 > na diaľkovom ovládaní.
Zaznie potvrdzovací tón.
Sprchová tyč sa zasunie a ukončí sa spustená funkcia.
Po 5 minútach sa funkcia automaticky preruší.
Dámska sprcha
>> Stlačte tlačidlo „Dámska sprcha“ < 5 > na jednotke sedáka.
Počkajte na potvrdzovací tón.
Vysunie sa sprchová tyč a vystrekne prúd vody.
>> Opäť stlačte tlačidlo „Dámska sprcha“ < 5 > na jednotke sedáka.
Počkajte na potvrdzovací tón. Spustí sa funkcia „Oscilácia“.
>> Opäť stlačte tlačidlo „Dámska sprcha“ < 5 > na jednotke sedáka alebo tlačidlo
„Stop“ < 12 > na diaľkovom ovládaní.
Počkajte na potvrdzovací tón.
Sprchová tyč sa zasunie a ukončí sa spustená funkcia.
Po 5 minútach sa funkcia automaticky preruší.
Aktivácia/deaktivácia režimu úspory el. energie
>> Krátko (menej než 2 sekundy) podržte stlačené tlačidlo „Power“ < 6 > na jednotke sedáka.
Zaznie potvrdzovací tón.
SensoWash® Starck sa prepne do úsorného režimu.
Kontrolka sa rozsvieti nazeleno.
357
>> Opäť krátko (menej než 2 sekundy) podržte stlačené tlačidlo „Power“ < 6 > na
jednotke sedáka.
Zaznie potvrdzovací tón.
SensoWash® Starck sa opäť prepne späť do normálneho režimu.
Kontrolka sa rozsvieti načerveno.

Počas režimu úspory el. energie je deaktivovaná funkcia vyhrievania sedáka.
Teplota sedáka sa bude udržovať na najnižšom stupni nastavenia, ak bola predtým
nastavená teplota sedáka.
Aktivácia/deaktivácia pohotovostného režimu
>> Podržte stlačené (viac než 3 sekundy) tlačidlo „Power“ < 6 > na jednotke sedáka.
Zaznie potvrdzovací tón.
SensoWash® Starck sa prepne do pohotovostného režimu.
>> Opäť podržte stlačené (viac než 3 sekundy) tlačidlo „Power“ < 6 > na jednotke
sedáka.
Zaznie potvrdzovací tón.
SensoWash® Starck sa opäť prepne späť do normálneho režimu.
Svetelný ukazovateľ sa rozsvieti načerveno.
Sprchová tyč sa na chvíľu vysunie a opäť zasunie.

V pohotovostnom režime sú všetky funkcie SensoWash® Starck deaktivované.
Nezabudnite prosím, že v pohotovostnom režime okrem tlačidla „Power“ < 6 > nemôže znova aktivovať výrobok SensoWash® Starck žiadne tlačidlo.
358
SL
7. Čistenie
Jednotka sedáka
Upozornenie!
Skôr než začnete ošetrovať Váš SensoWash, odpojte sieťový kábel.
WC sedák SensoWash® Starck bol vyrobený z ekologických materiálov. Uzavretý bezpórový povrch WC sedáka ponúka najlepší predpoklad pre optimálnu hygienu.
Aby ste mohli mať dlho radosť z používania výrobku SensoWash® Starck, bezpodmienečne dodržujte nasledovné body:
•Súpravu vrátane závesov pravidelne čistite teplotu vodou a slabým roztokom čistiaceho prostriedku.
Následne ich poutierajte do sucha.
Nepoužívajte žiadne abrazívne čistiace prostriedky ani prostriedky obsahujúce chlór
alebo kyseliny, pretože tieto môžu spôsobiť žlté zafarbenie.
Pre bezproblémové a dôkladné čistenie je najviac vhodné používať mydlo s neutrálnym pH alebo slabý roztok prostriedku na umývanie, ktorý sa bežne používa v domácnosti a je vyrobený na prírodnej báze.
Po vyčistení výrobok poutierajte použitím vlhkej pary.
•Súprava a závesy nesmú prísť do kontaktu s prostriedkami na čistenie WC. Ak
chcete použiť prostriedky na čistene WC, najskôr vyklopte kruh sedáka príp. poklop;
opäť ich sklopte až po úplnom vypláchnutí čistiaceho prostriedku z WC misy, keďže
výpary čistiaceho prostriedku by mohli pôsobiť agresívne na povrch výrobku.
359
Manuálne čistenie sprchovej tyče
>> Stlačte tlačidlá „Stop“ < 13 > a „Análna sprcha“ < 14 > na diaľkovom ovládaní.
Sprchová tyč sa vysunie.
Na čistenie sprchovej tyče používajte jemnú handričku, jemnú špongiu alebo malú
kefku so slabým roztokom čistiaceho prostriedku.
>> Opäť stlačte tlačidlá „Stop“ < 13 > a „Análna sprcha“ < 14 > na diaľkovom ovládaní.
Sprchová tyč sa zasunie a ihneď sa ukončí momentálne aktívna funkcia.
>> Stlačte tlačidlo „REAR“ < 5 > na jednotke sedáka.
Sprchová tyč sa vysunie.
Na čistenie sprchovej tyče používajte jemnú handričku, jemnú špongiu alebo malú
kefku so slabým roztokom čistiaceho prostriedku.
>> Opäť stlačte tlačidlo „REAR“ < 5 > na jednotke sedáka.
Aktuálna funkcia sa ihneď ukončí.

Po 5 minútach sa funkcia automaticky ukončí.
Funkcia sa pri aktivovanom snímači sedáka ihneď ukončí.
Samočistenie sprchovej tyče
>> Stlačte súčasne tlačidlá „Stop“ < 13 > a „Relaxačná sprcha“ < 15 > na diaľkovom
ovládaní.
Sprchová tyč vykoná cyklus samočistenia.
V zakrytej polohe sa sprchová tyč prepláchne vodou.
>> Opäť súčasne stlačte tlačidlá „Stop“ < 13 > a „Relaxačná sprcha“ < 15 > na diaľkovom ovládaní.
Aktuálna funkcia sa ihneď ukončí.
360
SL
Čistenie jemného filtra
Aby ste sa dostali k jemnému filtru, musíte vybrať sedák a vyskrutkovať skrutku vľavo
dole.
Zaistite, aby bol počas čistenia vypnutý prívod vody cez hadicu.
Diaľkové ovládanie
>> Diaľkové ovládanie čistite mäkkou, prípadne mierne vlhkou handričkou.
361
8. Pomoc v prípade problému
Vyskytla sa porucha? Keď si položíte túto otázku, dôkladne si prečítajte túto kapitolu a
vyskúšajte v nej navrhované možnosti riešenia. Ak váš prístroj nebude napriek tomu
správne fungovať, skontaktujte sa s Vaším miestnym zákazníckym servisom.
Pozor!
V prípade úniku vody zatvorte hlavný ventil prívodu vody, aby ste tak prerušili dodávku vody. Zároveň vytiahnite sieťový kábel, aby ste odpojili el. napájanie.
Skôr než začnete zisťovať, či sa nejedná o poškodenie prístroja, skontrolujte tieto
body:
1.
Uistite sa, či je zabezpečené el. napájanie.
1.1 Vyskytol sa výpadok napájania?
1.2 Je zastrčená sieťová zástrčka?
1.3 Spustil sa prúdový chránič (FI)?
2. Uistite sa, či je zabezpečené napájanie vodou.
2.1 Je prerušená dodávka vody?
2.2 Je zatvorený rohový ventil prívodu vody?
362
SL
Ak dôjde k jednému z nasledovných prípadov, okamžite prerušte el. napájanie.
Pozorne si prečítajte kapitolu o diagnostike porúch pomocou funkcií kontroliek a
alarmov. Zistite, či na vyriešenie problému potrebujete pomoc miestneho zákazníckeho servisu.
1. Bzučiak vydáva nepretržitý tikajúci zvuk.
2. Na prístroji bliká červená, zelená alebo oranžová kontrolka.
3. Opakovane sa spúšťa prúdový chránič (FI).
Prístroj nefunguje
Problém
Prístroj nefunguje.
Možná príčina
Riešenie
Prístroj sa prepol do
pohotovostného režimu.
>> Držte dlhšie stlačené tlačidlo
„Power“, aby sa prístroj prepol
späť do normálneho prevádzkového stavu.
Možná príčina
Riešenie
Diaľkové ovládanie
Problém
Diaľkové ovládanie
nefunguje.
Batérie sú vybité.
>> Vymeňte batérie.
Nesprávne vložené batérie - prepólované.
>> Vložte batérie správnym smerom.
363
Batérie sú takmer
vybité.
Diaľkové ovládanie
nereaguje spoľahlivo.
>> Vymeňte batérie.
Oblasť vysielania alebo
príjmu signálu na
diaľkovom ovládaní je
>> Odstráňte prach alebo iné predmety.
pokrytá prachom alebo
je zakrytá inými predmetmi.
Diaľkové ovládanie
je príliš vzdialené od
>> Diaľkové ovládanie používajte v
prístroja a nachádza sa
oblasti dosahu.
mimo oblasti dosahu
diaľkového ovládania.
Análna sprcha/Dámska sprcha
Problém
Sprchová tyč sa
vysúva iba pomaly.
364
Možná príčina
Riešenie
Počas prepínania medzi
análnou a dámskou sprchou
sa sprchová tyč zasunie a
>> Je to normálne.
po samočinnom vyčistení sa
opäť vysunie.
SL
Slabý výkon sprchy.
Množstvo sprchovej vody
bolo nastavené na hodnotu
„Nízke“.
>> Množstvo vody nastavte
stlačením tlačidla „Množstvo
sprchovej vody“ na diaľkovom
ovládaní.
Jemné sitko v prívode vody
je upchaté.
>> Vyčistite jemný filter.
(viď kapitolu 7)
Spojovacia matica na hadici
napájania vodou je uvoľne>> Dotiahnite spojovaciu maticu.
ná, v dôsledku čoho vyteká
voda.
Teplota vody bola nastaveSprchová voda nie
ná na hodnoty „Vyp“ alebo
je dostatočne teplá.
„Nízka“.
>> Teplotu vody nastavte stlačením tlačidla „Teplota vody“ na
diaľkovom ovládaní.
Po prerušení sprchovania
na viac ako 5 minút sa prúd >> Je to normálne.
vody zastaví.
Prúd vody zo sprchovej tyče sa náhle Ak sa počas používania
>> Opäť si sadnite a ešte raz
zastaví.
príliš zmení poloha sedenia,
stlačte tlačidlo Análna sprcha/
senzor sedenia už správne
Dámska sprcha.
nerozpozná ľudské telo.
365
Zo sprchovej tyče
nevychádza žiadny
prúd vody.
Žiadny kontakt medzi
ľudským telom a senzorom
sedenia.
>> Uistite sa, či sa ľudské telo
dotýka senzora sedenia a
následne spustite funkciu ešte
raz.
Hadica je stlačená alebo
zlomená.
>> Skontrolujte hadicu.
Otvor sprchovej tyče je
upchatý/zašpinený.
>> Otvor sprchovej tyče vyčistite
malou kefkou.
Vyhrievaný sedák
Problém
Možná príčina
Riešenie
Sedák nie je dostatočne teplý.
Teplota sedáka bola nastavená na hodnoty „Vyp“
alebo „Nízka“.
>> Nastavte na diaľkovom ovládaní teplotu sedáka „Stredná“
alebo „Vysoká“.
Teplota sedáka je
príliš vysoká.
Teplota sedáka bola nastavená na hodnotu „Vysoká“.
>> Nastavte na diaľkovom ovládaní teplotu sedáka na hodnotu „Stredná“ alebo „Nízka“.
366
SL
Funkcia fénu
Problém
Možná príčina
Riešenie
Teplota fénu nie je
dostatočne vysoká.
Teplota fénu bola nastavená na hodnoty „Vyp“ alebo
„Nízka“.
>> Opäť nastavte teplotu fénu.
Funkcia fénu sa
náhle zastaví.
Ak sa počas používania
príliš zmení poloha sprchovania, nemusí byť snímač
prístroja schopný správne
rozpoznať polohu sedenia
ľudského tela.
>> Opäť si sadnite a znovu spustite funkciu.
Nikto si nesadol alebo osoba
nesedí na snímači sedenia.
>> Sadnite si alebo prispôsobte
vašu polohu sedenia a následne spustite funkciu ešte raz.
Prístroj je možno v režime
čistenia.
>> Vypnite proces čistenia, aby
mohla funkcia normálne
fungovať.
Funkcia fénu nefunguje.
367
Relaxačná sprcha
Problém
Možná príčina
Riešenie
Relaxačná sprcha sa
Tlačidlá na prístroji ne- >> Funkciu nastavte na diaľkovom
nedá nastaviť tlaposkytujú túto funkciu.
ovládaní.
čidlami na prístroji.
Funkcia nočného osvetlenia
Problém
Nočné osvetlenie
nesvieti.
Nočné osvetlenie
svieti nepretržite.
368
Možná príčina
Riešenie
Nočné osvetlenie bolo nastavené na hodnotu „Vyp“.
>> Osvetlenie môžete natrvalo
zapnúť alebo nastaviť do režimu
„auto“
Nočné osvetlenie je v
„auto režime“ a je k dispo- >> Je to normálne.
zícii dostatok svetla.
Nočné osvetlenie bolo
>> Môžete ho nastaviť na intelinastavené na trvalé osvetgentný režim.
lenie.
Nočné osvetlenie je v
„auto režime“ a je k dispo- >> Je to normálne.
zícii iba tlmené svetlo.
SL
Manuálna čistiaca funkcia sprchovej tyče
Problém
Možná príčina
Riešenie
Sprchová tyč sa po viac ako
Sprchová tyč sa au5-minútovom čistení autotomaticky zasunie.
maticky zasunie.
>> Je to normálne.
Počas manuálneho
čistenia zo sprchovej tyče strieka
prúd vody.
>> Vyčistite povrch snímača
sedenia.
Snímač je zakrytý vodivou
hmotou, napr. kvapkami
vody, vlhkými papierovými
vreckovkami a pod.
369
Svetelné ukazovatele a funkcia alarmu
Problém
Bzučiak vydáva
nepretržitý tykajúci
zvuk.
Možná príčina
Voda je príliš teplá.
Riešenie
>> Odpojte prístroj z elektrickej
siete, otvorte rohový ventil
pre prívod vody a uistite sa,
že funguje prívod vody. Potom
prístroj opäť zapojte do elektrickej siete.
Na prístroji bliká
červený, zelený
Poruchová funkcia.
alebo oranžový svetelný ukazovateľ.
>> Prístroj odpojte z elektrickej
siete a nepoužívajte ho viac.
Obráťte sa na miestny autorizovaný zákaznícky servis
ohľadom údržby prístroja.
Opakovane sa spúšZvodový prúd je privysoký.
ťa prúdový chránič.
>> Prístroj odpojte z elektrickej
siete a nepoužívajte ho viac.
Obráťte sa na miestny autorizovaný zákaznícky servis
ohľadom údržby prístroja.
370
SL
9. Technické údaje
Sieťové napätie
220 - 240 V
Frekvencia 50 Hz
Max. príkon 1650 W
Výkon vyhrievania
•Prietokový ohrievač •Vyhrievanie sedáka
•Teplovzdušný fén 1200 W
50 W
220 W
Rozsah teplôt
•Prevádzková teplota •Teplota vody
•Teplota sedáka •Teplota teplého vzduchu z fénu 4 – 40 °C
36 – 40 °C
33 – 37 °C
38 – 55 °C
Tlak vody 0,07 – 0,75 MPa
Krytie IP X4,
Ochrana voči vode striekajúcej vo všetkých
smeroch
371
372
SV
Tack för ditt förtroende!
Grattis till ditt köp av SensoWash® Starck. Vi är övertygade om att du kommer att bli
mycket nöjd med denna moderna produkt. När det gäller rengöring och skötsel av
känsliga kroppspartier vill man vara säker på att det sker på ett skonsamt sätt.
Vid utvecklingen av SensoWash®-produkter har Duravit lagt särskild vikt på funktionernas säkerhet:
Temperatursensorer för vatten, varmvattenberedning och för lufttorkningsenheten
ger trefaldigt skydd. Även elektroniken är säkrad på bästa sätt eftersom den är vattentätt ingjuten.
För att garantera att funktion och effekt hos SensoWash® Starck alltid är optimala
och för att säkerställa din personliga säkerhet vill vi be dig om en sak:
Läs denna bruksanvisning före första idrifttagningen noga och följ säkerhetsanvisningarna!
Innehåll
1. Kort översikt............................................................................................... 376
1.1 Sits............................................................................................................376
1.2 Fjärrkontroll.............................................................................................376
2. Förpackningsinnehåll.................................................................................. 377
3. Säkerhetsanvisningar................................................................................. 377
3.1 Avsedd användning.................................................................................. 377
3.2 Omgivningsvillkor.................................................................................... 378
3.3 Strömförsörjning......................................................................................379
3.4 Vattenförsörjning..................................................................................... 380
3.5 Batterier.................................................................................................. 380
3.6 Fel / underhåll / information.....................................................................381
3.7 Skötsel......................................................................................................382
4. Återvinning................................................................................................. 382
5. Symbolförklaring........................................................................................ 383
6. Användning................................................................................................. 384
6.1. Fjärrkontroll..............................................................................................384
Öppna och stäng sits och lock.................................................................. 384
Stjärtdusch............................................................................................... 384
Ladydusch.................................................................................................385
Komfortdusch.......................................................................................... 385
Varmluftstork........................................................................................... 386
Inställning av duschpinnens position....................................................... 386
Inställning av vattentrycket.......................................................................387
374
SV
Inställning av varmlufttorkens temperatur.............................................. 387
Ställ in sitstemperaturen..........................................................................388
Inställning av vattentemperaturen........................................................... 388
Ställa in användarprofiler.........................................................................389
Användarprofil 1.......................................................................................389
Användarprofil 2.......................................................................................389
Inställning av nattljuset............................................................................390
Aktivera / Avaktivera av tyst läget.............................................................390
6.2 Sitsenhet...................................................................................................391
Stjärtdusch................................................................................................391
Ladydusch.................................................................................................391
Aktivera / Avaktivera av ekonomiläget......................................................392
Aktivera / avaktivera standbyläget............................................................392
7. Rengöring................................................................................................... 394
Sitsenhet...................................................................................................394
Manuell rengöring av duschpinnen...........................................................395
Självrengöring av duschpinnen.................................................................395
Rengöring av finfiltret...............................................................................396
Fjärrkontroll..............................................................................................396
8. Hjälp vid problem........................................................................................ 397
9. Tekniska data.............................................................................................. 406
375
1. Kort översikt
1.1 Sits
1.2 Fjärrkontroll
1 Elektrisk manövrering
av lock och sits
2 Infrarotmottagare
3 Nattljus:
Belysning i stolens inre
4 Stjärtdusch (Rear)
5 Ladydusch
6 Power
7 Sitsvärme
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Infrarotsändare
Öppna lock
Öppna sits och lock
Stäng sits och lock
Stopp
Stjärtdusch
Komfortdusch
Ladydusch
Varmluftstork
Duschstavsposition
Vattentryck
Temperatur
Regulering av vattentrycket
och temperaturen
21 Användarprofil 1
22 Användarprofil 2
376
SV
2. Förpackningsinnehåll
•SensoWash® Starck
•Fjärrkkontroll inkl. fäste, snabbguide och stöldskyddsats
•Batterier
•Tilloppsslang
•T-format anslutningsrör
•Monteringsmaterial
•Monteringsanvisning
•Bruksanvisning
•Registreringskort
3. Säkerhetsanvisningar
Spara alla handlingar. Om du ändå skulle lämna SensoWash® Starck vidare låt bruksanvisningen följa med.
3.1 Avsedd användning
SensoWash® Starck är i huvudsaken avsedd för privat användning. Användningen får
endast ske inomhus. Annan användning är inte tillåten.
Duravit ansvarar inte för följder i samband med felaktig användning. Förpackningsmaterial och SensoWash® Starck är inga leksaker för barn.
377
Barn får inte leka med plastpåsar och förpackningsmaterial, det råder risk för kvävning och skador. Förvara därför materialet på ett säkert sätt och avfallshantera det
på ett miljövänligt sätt.
SensoWash® Starck är inte avsedd för användning av personer (inklusive barn) med
nedsatt fysisk, sensorisk eller intellektuell förmåga eller utan erfarenhet eller kunskaper, utan tillsyn av en person som ansvarar för säkerheten eller som ger instruktioner hur SensoWash® Starck C ska användas. Barn måste vara under uppsyn för att
säkerställa att de inte leker med SensoWash® Starck.
3.2 Omgivningsvillkor
Om SensoWash® Starck flyttas från en kall till en varm plats kan kondensfuktighet
uppstå. Låt enheten vara frånkopplad i några timmar.
SensoWash® Starck får inte monteras i rum där det finns risk för frost.
Rumstemperaturen bör minst vara 4°C.
Utsätt inte enheten direkt för vatten. Ställ eller lägg inte öppna eldkällor så som levande ljus, cigaretter eller dyl. på SensoWash® Starck.
Produkten ska vara jordad, använd ett jordat uttag 20-240V, 50Hz. Vi rekommenderar
installation av en jordfelsbrytare.
378
SV
3.3 Strömförsörjning
•Anslut SensoWash® Starck endast till ett uttag med de föreskrivna anslutningsvärdena. Använd jordfelsbrytare.
•Observera att elkabeln eller elkontakten inte får vara skadad.
•Elkabeln får inte klämmas eller krossas.
Kabeln får inte komma i närheten av varma ytor och vassa kanter.
•Ändringar på nätkontakten och på elkabeln får endast utföras av en fackman.
•Säkerställ att nätkontakten efter installationen är tillgänglig för användaren och
använd ingen förlängningssladd som inte är jordad på rätt sätt.
•Dra fram kabeln på ett sådant sätt att man inte kan snubbla över den.
•För att ta ut elkontakten från uttaget, dra alltid i elkontakten, inte i kabeln.
•Ta aldrig i nätkontakten med blöta händer.
•För att koppla från SensoWash® Starck fullständigt från elnätet koppla från elkontakten.
•Om elkabeln eller nätkontakten ändå skadas byt inte själv dem. Bytet får endast
utföras av en utbildad och auktoriserad fackman.
•Utsätt inte SensoWash® Starck direkt för vatten.
•Använd inte produkten om den inte fungerar på korrekt sätt. Koppla produkten
omedelbart från elnätet. Stäng vattenavstängningsventilen för att bryta vattenförsörjningen. Kontakta din installatör eller Duravit-kundtjänsten.
379
3.4 Vattenförsörjning
Använd huvudvattenledningen för att försörja SensoWash® Starck med kallvatten. Använd inget gråvatten eller avloppsvatten för vattenförsörjningen. Detta kan leda till
hudskador, sjukdomar eller hälsoskador.
Utrusta produkten endast med de nya vattentilloppsslangar som följer med i leveransen, de gamla vattentilloppsslangarna får inte återanvändas.
Följ de lokala bestämmelserna för att förhindra returflöde och använd lämpliga anordningar avsedda att förhindra returflödet för att ansluta produkten till vattnet.
3.5 Batterier
Att svälja batterier kan vara livsfarligt. Förvara därför batterier oåtkomliga för små
barn.
Om ett batteri har svalts sök omedelbart vård.
•Batterier får inte laddas, inte reaktiveras på något annat sätt, inte tas i sär, kastas
i elden eller kortslutas.
•Ta alltid direkt ut urladdade batterier från fjärrkontrollen annars kan batterivätska rinna ut och orsaka skador.
•Om du inte vill använda fjärrkontrollen under en längre tid, ta bort batterierna.
•Rengör batterier och kontakter innnan du sätter in batteriet. Beakta att polarna
ansluts på rätt sätt.
•Utsätt inte batterierna för extrema villkor. Batterierna får inte läggas på varma
ytor eller utsättas för direkt sol. Annars råder en förhöjd risk att de rinner ut.
•Om batterisyra har runnit ut undvik kontakt med hud, ögon och slemhinnor. Vid
kontakt med syran skölj det drabbade kroppspartiet med mycket rent vatten och
380
SV
sök omedelbart vård.
•Sätt inte in nya och gamla batterier tillsammans i fjärrkontrollen.
3.6 Fel / underhåll / information
Undvik produktskador eller felfunktioner genom inkorrekt
användning!
•Stäng huvudvattenledningens avstängningsventil, när du rengör finfiltret (se 7.2).
•Tryck inte för hårt på fjärrkontrollens och sitsenhetens knappar.
•Kliv inte eller stå inte på produkten, ställ inga tunga föremål på locket.
•Tryck inte ner locket för hårt.
•Duschpinnen ska inte avsiktligt förorenas, sprutas eller täppas till.
•Inga förändringar i efterhand, manipulationer, tilläggsinställningar eller reparationsförsök får utföras på SensoWash® Starck.
•Inkorrekta reparationer kan leda till olyckor, skador och driftstörningar.
•SensoWash® Starck fungerar endast till fullo när sitsplatsavkänningen har aktiverats. Kom ihåg det vid användning, rengöring och montering!
•Efter inkopplingen utför SensoWash® Starck ett självtest, duschpinnen körs ut och
efter självtestet åter tillbaka.
381
3.7 Skötsel
Se skötselanvisningar > kapitel 7
4. Återvinning
Om möjligt, förvara förpackningen tills garantitiden har gått ut.
Därefter ska den avfallhanteras på ett miljövänligt sätt.
SensoWash® Starck måste – enligt lagstiftningen – avfallhanteras
på ett reglerat, miljövänligt sätt. Plast- och elektronikdelar måste
källsorteras.
Kontakta återvinningscentralen. Urladdade batterier måste avfallhanteras på ett korrekt sätt. För detta syfte finns uppmärkta
behållare för avfallshantering av batterier i affärer som säljer batterier och vid kommunala återvinningsstationer.
382
SV
5. Symbolförklaring
Följande symboler varnar för farliga situationer:

Fara! Hög risk för allvarliga eller livshotande skador.

Varning!
Medelhög risk för allvarliga skador.

Risk!
Risk för mindre allvarliga skador.
OBS! Risk för materialskador
Följande symboler används:

>
@
Här finns ett tips!
Här uppmanas du till handling.
För ytterligare information se www.Sensowash.com
383
6. Användning
6.1 Fjärrkontroll
Öppna och stäng sits och lock
>> Tryck på knappen "Öppna lock“ < 9 > på fjärrkontrollen.
Som bekräftelse hör du en tonsignal.
Locket öppnas, sitsen förblir stängd.
>> Tryck på knappen "Öppna sits och lock " < 10 > på fjärrkontrollen.
Som bekräftelse hör du en tonsignal.
Lock och sits öppnas
>> Tryck på knappen "Stäng sits och lock " < 11 > på fjärrkontrollen.
Som bekräftelse hör du en tonsignal.
Locket och sitsen stängs.

Ingen aktivitet på sitsen om någon sitter på den.
Stjärtdusch
>> Tryck på knappen "Stjärtdusch" < 13 > på fjärrkontrollen.
Som bekräftelse hör du en tonsignal.
Duschpinnen körs ut och sprutar en vattenstråle.
>> Tryck på knappen "Stopp" < 14 > på fjärrkontrollen.
Som bekräftelse hör du en tonsignal.
Duschpinnen körs tillbaka och den aktuella funktionen avslutas omedelbart.
384
SV

Efter 5 minuter avslutas funktionen automatiskt. Funktionen finns tillgänglig
när en användare sitter på sitsen. Funktionen avbryts automatiskt när användaren
lämnar sitsen.
Ladydusch
>> Tryck på knappen "Ladydusch" < 15 > på fjärrkontrollen.
Som bekräftelse hör du en tonsignal.
Duschpinnen körs ut och sprutar en vattenstråle.
>> Tryck på knappen "Stopp" < 12 > på fjärrkontrollen.
Som bekräftelse hör du en tonsignal.
Duschpinnen körs åter tillbaka och den aktuella funktionen avslutas omedelbart.

Efter 5 minuter avslutas funktionen automatiskt. Funktionen finns tillgänglig
när en användare sitter på sitsen. Funktionen avbryts automatiskt när användaren
lämnar sitsen.
Komfortdusch
>> Tryck en gång under funktionen "Stjärt- eller ladydusch" på knappen "Komfortdusch" < 14 .
Som bekräftelse hör du en tonsignal. Funktionen "Oscillera" är aktiverad.
Vid denna funktion utför duschpinnen framåt- och bakåtkörande rörelser.
>> Tryck ytterligare en gång på knappen "Komfortdusch" < 14 > på fjärkontrollen
under funktionen Stjärt- eller ladydusch.
Som bekräftelse hör du en tonsignal. Funktionen "Pulsera" är aktiverad.
Strålstyrkan tilltar och avtar vid denna funktion.
385
>> Tryck en gång tredje gång på knappen "Komfortdusch" < 14 > på fjärrkontrollen
under funktionen Stjärt- eller ladydusch.
Som bekräftelse hör du en tonsignal.
Funktionerna "Oscillera" och "Pulsera" är aktiverade.
>> Tryck en fjärde gång på knappen "Komfortdusch" < 15 > på fjärrkontrollen under
funktionen Stjärt- eller ladydusch.
Som bekräftelse hör du en tonsignal.
Funktionerna är nu avaktiverade, den förinställda funktionen är fortfarande aktiv.
Varmluftstork
>> Tryck på knappen "Varmluftstork" < 16 > på fjärrkontrollen.
Som bekräftelse hör du en tonsignal.
Funktionen "Varmluftstork" är aktiverad.
>> Tryck på knappen "Stopp" < 12 > på fjärrkontrollen.
Som bekräftelse hör du en tonsignal.
Den aktuella funktionen avslutas omedelbart.

Efter 5 minuter avbryts funktionen automatiskt. Funktionen finns tillgänglig
när en användare sitter på sitsen. Funktionen avbryts automatiskt när användaren
lämnar sitsen.
Inställning av duschpinnens position
>> Tryck på "UPP" eller "NER" för knappen "Duschpinnens position"< 17 på fjärrkontrollen.
Som bekräftelse hör du en tonsignal.
Indikeringslampan på fjärrkontrollen lyser.
386
SV
Nu kan du ställa in en lämplig position för duschpinnen med hjälp av knapparna
"+" eller "-"

Duschpinnens position kan regleras individuellt i 5 steg.
Inställning av vattentrycket
>> Tryck på knappen "Vattentryck" < 18 > på fjärrkontrollen.
Som bekräftelse hör du en tonsignal.
Indikeringslampan på fjärrkontrollen lyser.
>> Tryck på knappen "+" eller "-" på fjärrkontrollen.
Som bekräftelse hör du en tonsignal.
Nu kan du ställa in det lämpliga vattentrycket.

Vattentrycket kan regleras individuellt i 3 steg.
Låg > Medel > Hög
Endast under funktionen "Stjärtdusch" och "Ladydusch" hör du en tonsignal som
bekräftelse.
Inställning av varmlufttorkens temperatur
>> Tryck så länge på knappen "Temperaturval" < 19 > på fjärrkontrollen tills indikeringslampan står på "Varmluftstork".
>> Tryck på knappen "+" eller "-" på fjärrkontrollen.
Som bekräftelse hör du en tonsignal.
Nu kan du ställa in den lämpliga temperaturen med hjälp av knapparna "+" eller
"-".

Varmlufttorkens temperatur kan regleras individuellt i 4 steg.
Från > Låg > Medel > Hög
387
Ställ in sitstemperaturen
Tryck så länge på knappen "Temperatur" < 19 > tills indikeringslampan står på
"Sitstemperatur".
>> Tryck på knappen "+" eller "-" på fjärrkontrollen.
Som bekräftelse hör du en tonsignal.
Nu kan du ställa in den lämpliga sitstemperaturen med hjälp av knapparna "+" eller "-"

Sitstemperaturen kan regleras individuellt i 4 steg.
Från > Låg > Medel > Hög
Inställning av vattentemperaturen
>> Tryck så länge på knappen "Temperatur" < 19 > på fjärrkontrollen tills indikeringslampan står på "Vattentemperatur".
>> Tryck på knappen "+" eller "-" på fjärrkontrollen.
Som bekräftelse hör du en tonsignal.
Nu kan du ställa in den lämpliga vattentemperaturen med hjälp av knapparna "+"
eller "-"

Vattentemperaturen kan regleras individuellt i 4 steg.
Från > Låg > Medel > Hög
388
SV
Ställa in användarprofiler
Användarprofil 1
Ställ in alla funktioner enligt dina personliga önskemål (t.ex duschpinnens position,
temperaturer, vattenmängd, osv.).
>> Tryck på knappen "Användare 1" < 21 > i 3 sekunder.
Som bekräftelse hör du en tonsignal.
Indikeringslampan på fjärrkontrollen blinkar kort.
Dina inställningar har sparats.

Du kan använda alla dina förinställda funktioner genom att trycka på knappen
"Användare 1 < 21 >.
Användarprofil 2
Ställ in alla funktioner enligt dina personliga önskemål (t.ex duschpinnens position,
temperaturer, vattenmängd, osv.).
>> Tryck på knappen "Användare 2" < 22 > i 3 sekunder.
Som bekräftelse hör du en tonsignal.
Indikeringslampan på fjärrkontrollen blinkar kort.
Dina inställningar har sparats.

Du kan använda alla dina förinställda funktioner genom att trycka på knappen
"Användare 2 < 22 >.
389
Inställning av nattljuset
Som standard är nattljuset inställt på "auto". I detta läge anpassas nattljuset automatiskt enligt omgivningsljuset. Om omgivningsljuset är ljust är nattljuset släckt. Är
omgivningsljuset mörkt tänds nattljuset.
>> Tryck på knappen "Stopp" < 12 > och "Varmluftstork" < 16 > på fjärrkontrollen.
Som bekräftelse hör du en tonsignal.
Nu kan du ställa in nattljusets läge.

Nattljuset kan regleras individuellt i 3 lägen.
auto > från > till
Aktivera / Avaktivera av tyst läget
>> Tryck samtidigt på knappen "Stopp" < 12 > och "Ladydusch" < 15 på fjärrkontrollen.
Tyst läge är nu aktiverat.
>> Tryck på nytt på knapparna "Stopp" < 12 > och "Ladydusch" < 15 på fjärrkontrollen.
Tyst läge är nu avaktiverat.
390
SV
6.2 Sitsenhet
Stjärtdusch
>> Tryck på knappen "Stjärtdusch" < 4 > på sitsenheten.
Som bekräftelse hör du en tonsignal.
Duschpinnen körs ut och sprutar en vattenstråle.
>> Tryck på nytt på knappen "Stjärtdusch" < 4 > på sitsenheten.
Som bekräftelse hör du en tonsignal.
Funktionen "Oscillera" startar.
>> Tryck på nytt på knappen "Stjärtdusch < 4 > på sitsenheten eller på knappen
"Stopp" < 12 > på fjärrkontrollen.
Som bekräftelse hör du en tonsignal.
Duschpinnen körs tillbaka och den aktuella funktionen avslutas omedelbart.
Efter 5 minuter avbryts funktionen automatiskt.
Ladydusch
>> Tryck på knappen "Lady" < 5 > på sitsenheten.
Vänta på tonsignalen som bekräftelse.
Duschpinnen körs ut och sprutar en vattenstråle.
>> Tryck på nytt på knappen "Lady" < 5 > på sitsenheten.
Vänta på tonsignalen som bekräftelse. Funktionen "Oscillera" startar.
>> Tryck på nytt på knappen "Lady" < 5 > på sitsenheten eller på knappen "Stopp" <
12 > på fjärrkontrollen.
Vänta på tonsignalen som bekräftelse.
Duschpinnen körs tillbaka och den aktuella funktionen avslutas omedelbart.
Efter 5 minuter avbryts funktionen automatiskt.
391
Aktivera / Avaktivera av ekonomiläget
>> Tryck kort på knappen "Power" < 6 > på sitsenheten (kortare än 2 sekunder).
Som bekräftelse hör du en tonsignal.
SensoWash® Starck går över till ekonomiläge.
Indikeringslampan blir grön.
>> Tryck på nytt kort på knappen "Power" < 6 > på sitsenheten (kortare än 2 sekunder).
Som bekräftelse hör du en tonsignal.
SensoWash® Starck går tillbaka till normalt läge.
Indikeringslampan blir röd.

I ekonomiläget är funktionen Sitsvärme inaktiv.
Inställningen av sitstemperaturen hålls på lägsta steg när sitstemperaturen har
ställts in innan.
Aktivera / avaktivera standbyläget
>> Tryck länge (längre än 3 sekunder) på knappen "Power" < 6 > på sitsenheten.
Som bekräftelse hör du en tonsignal.
SensoWash® Starck går över till standbyläget.
>> Tryck på nytt länge (längre än 3 sekunder) på knappen "Power" < 6 > på sitsenheten.
Som bekräftelse hör du en tonsignal.
SensoWash® Starck går tillbaka till normalt läge.
Indikeringslampan blir röd.
Duschpinnen körs kort ut och tillbaka igen.
392
SV

I standbyläget är alla funktioner hos SensoWash® Starck inaktiva. Observera att
ingen knapp kan återaktivera < 6 > SensoWash® Starck förtutom knappen "Power".
393
7. Rengöring
Sitsenhet
Obs!
Koppla från nätkontakten innan du börjar med skötseln av din SensoWash.
SensoWash® Starck WC-Sitz har framställts av miljövänligt material. WC-sitsens slutna yta utan porer ger bästa förutsättningar för optimal hygien.
För att du ska kunna använda SensoWash® Starck under en lång tid ska du under alla
omständigheter beakta följande punkter:
•Rengör sits samt lock inklusive gångjärn regelbundet med varmt vatten och ett
milt rengöringsmedel.
Torka den noga efteråt.
Använd inga skurmedel eller rengöringsmedel som innehåller klor eller syra, då
detta kan leda till gulaktiga missfärgningar eller avflakningar.
För en problemfri och noga rengöring lämpar sig neutral tvål eller milt och naturligt hushållsdiskmedel bäst.
Torka efter rengöringen med en lätt fuktad trasa.
•Sits, lock och gångjärn får inte komma i kontakt med WC-rengöringsmedel. Fäll
upp sitsringen respektive locket vid användning av WC-rengöringsmedel; fäll inte
ner dem förrän rengöringsmedlet har spolats ut fullständigt eftersom rengöringmedlets ångor kan angripa ytan.
394
SV
Manuell rengöring av duschpinnen
>> Tryck på nytt på knappen "Stopp" < 13 > och "Stjärtdusch" < 14 > på fjärrkontrollen.
Duschpinnen körs ut.
För att rengöra duschpinnen använd en mjuk trasa, en mjuk svamp eller en liten
borste med milt rengöringsmedel.
>> Tryck på nytt på knappen "Stopp" < 13 > och "Stjärtdusch" < 14 >.
Duschpinnen körs tillbaka och den aktuellt aktiva funktionen avslutas omedelbart.
>> Tryck på knappen "REAR" < 5 > på fjärrkontrollen.
Duschpinnen körs ut.
För att rengöra duschpinnen använd en mjuk trasa, en mjuk svamp eller en liten
borste med milt rengöringsmedel.
>> Tryck på nytt på knappen "REAR" < 5 > på sitsenheten.
Den aktuella funktionen avslutas omedelbart.

Efter 5 minuter avslutas funktionen automatiskt.
När sitssensorn är aktiverad avslutas funktionen omedelbart.
Självrengöring av duschpinnen
>> Tryck samtidigt på knappen "Stopp" < 13 > och "Komfortdusch" < 15 på fjärrkontrollen.
Duschpinnen utför en självrengöring.
I den dolda positionen omges duschpinnen av vatten.
>> Tryck på nytt på knappen "Stopp" < 13 > och "Komfortdusch" < 15 >.
Den aktuella funktionen avslutas omedelbart.
395
Rengöring av finfiltret
För att nå fram till finfiltret måste sitsen tas av och skruven nedan till vänster tas
bort.
Säkerställ att vattenförsörjningsslangen är frånkopplad under rengöringsprocessen.
Fjärrkontroll
>> Rengör fjärrkontrollen med en mjuk, eventuellt lätt fuktig trasa.
396
SV
8. Hjälp vid problem
Finns ett fel? När denna fråga uppstår, läs detta kapitel noga och prova de nedan
beskrivna möjligheterna till lösning. Om enheten sedan fortfarande inte fungerar på
rätt sätt kontakta din lokala kundtjänst.
OBS!
När det finns ett vattenläckage, stäng hörnventilen för vattentillförseln för att
bryta den. Koppla samtidigt från nätkontakten för att avbryta strömförsörjningen.
Innan du börjar leta om det finns ett fel på enheten, kolla följande punkter:
1.
Säkerställ att strömförsörjningen finns.
1.1 Föreligger ett strömavbrott?
1.2 Är nätkontakten inkopplad?
1.3 Har jordfelsbrytaren utlösts?
2. Säkerställ att vattenförsörjningen finns.
2.1 Är vattenförsörjningen avbruten?
2.2 Är hörnventilen för vattenförsörjningen stängd?
397
Om ett av de följande fall inträffar, koppla omedelbart från strömförsörjningen.
Läs sedan kapitlet om feldiagnos, om indikeringslampornas funktioner och larm
Är du säker att du behöver kundtjänstens hjälp på plats för att åtgärda problemet?
1. Summern avger ett permanent tickande ljud.
2. En röd, grön eller orange indikeringslampa blinkar på enheten.
3. Jordfelsbrytaren löser ut upprepade gånger.
Enheten fungerar inte.
Problem
Enheten fungerar
inte.
Möjlig orsak
Enheten har försatts
till standby-läge.
Lösning
>> Tryck länge på knappen "Power"
för att återvända till det normala
drifttillståndet.
Fjärrkontroll
Problem
Fjärrkontrollen
fungerar inte.
398
Möjlig orsak
Lösning
Batterierna är urladdade.
>> Byta batterierna.
Batteripolerna är felkopplade.
>> Sätt in batterierna åt rätt håll.
SV
Batterierna är nästan
urladdade.
>> Byta batterierna.
Fjärrkontrollens signalsändnings- eller mottagningszon är täckt
>> Ta bort dammet eller föremålen.
Fjärrkontrollen rea- med damm eller andra
gerar inte pålitligt. föremål.
Fjärrkontrollen är
för långt borta från
enheten och utanför
fjärrkontrollens giltiga
område.
>> Använd fjärrkontrollen inom det
giltiga området.
Stjärtdusch/ladydusch
Problem
Möjlig orsak
Lösning
Under omkopplingen
mellan stjärtdusch och
Duschpinnen körs
ladydusch körs duschpin>> Detta är normalt.
endast långsamt ut. nen tillbaka och sedan ut
igen när självrengöring har
utförts.
399
Duschvattenmängden har
ställts in på "Låg".
>> Tryck på alternativet "Duschvattenmängd" på fjärrkontrollen, för att ställa in vattenmängden.
Duschstyrkan är för Finsilen på vattentillförseln >> Rengör finfiltret.
svag.
är tilltäppt.
(se kapitel 7)
Duschvattnets
temperatur är inte
tillräckligt varm.
Vattenstrålen från
duschpinnen upphör plötsligt.
400
Kopplingsmuttern på vattenförsörjningens slang
har lossnat, därför tränger
vatten ut.
>> Dra åt kopplingsmuttern.
Vattentemperaturen har
möjligtvis ställts in på
"FRÅN" eller "LÅG".
>> Tryck på alternativet "Vattentemperautr" på fjärrkontrollen, för att ställa in vattentemperaturen.
Efter en oavbruten duschprocess på mer än 5 minuter upphör vattenstrålen.
>> Detta är normalt.
Om sittpositionen under
användningen ändras för
>> Sätt dig på nytt och tryck en
mycket avkänner sitssensgång till på knappen Stjärtorn inte längre användadusch/ladydusch.
rens sittposition på korrekt
sätt.
SV
Från duschpinnen
kommer ingen vattenstråle.
Det finns ingen kontakt
mellan kroppen och sitssensorn.
>> Säkerställ att kroppen rör
sitssensorn och utför funktionen en gång till.
Slangen är klämd eller
böjd.
>> Kontrollera slangen.
Duschpinnens öppning är
tilltäppt/förorenad.
>> Använd en liten borste för att
rengöra duschpinnens öppning.
Uppvärmbar sits
Problem
Möjlig orsak
Lösning
Sitsen är inte tillräckligt varm.
Sitstemperaturen har möjligtvis ställts in på "FRÅN"
eller "LÅG".
>> Ställ in sitstemperaturen på
"Medel" eller "Hög" med hjälp
av fjärrkontrollen.
Sitstemperaturen
är för hög.
Sitstemperaturen har
ställts in på "Hög".
>> Ställ in sitstemperaturen på
"Medel" eller "Låg" med hjälp
av fjärrkontrollen.
401
Torkfunktion
Problem
Möjlig orsak
Lösning
Torktemperaturen
är inte tillräckligt
varm.
Torktemperaturen har möj>> Ställ in torktemperaturen en
ligtvis ställts in på "FRÅN"
gång till.
eller "LÅG".
Torkfunktionen
stoppar plötsligt.
Om duschpositionen ändras
för mycket under användningen kan enhetens
>> Sätt dig en gång till och utför
sensor inte längre känna av
funktionen sedan en gång till.
användarens sittposition på
ett korrekt sätt.
Torkfunktionen
fungerar inte.
402
Ingen sitter på sitsen eller >> Sätt dig ner eller anpassa din
personen sitter inte på sitssittposition och utför sedan
sensorn.
funktionen en gång till.
Eventuellt är enheten i
rengöringsläge.
>> Koppla från rengöringsprocessen så att funktionen kan
utföras som vanligt.
SV
Komfortdusch
Problem
Möjlig orsak
Det går inte att slå
Knappen på enheten
på komfortduschen
medger inte denna
med knapparna på
funktion.
utrustningen.
Lösning
>> Utför denna funktion med fjärrkontrollen.
Nattljusfunktion
Problem
Nattljuset lyser
inte.
Nattljuset lyser
permanent.
Möjlig orsak
Nattljuset är inställt på
"Från".
Lösning
>> Kan ställas in på "auto-läge"
eller permanent läge.
Nattljuset är i "auto-läge"
och det finns tillräckligt
>> Detta är normalt.
med ljus.
Nattljuset är inställt på
permanent ljus.
>> Kan ställas in på intelligent
läge.
Nattljuset är i "auto-läge"
och det finns bara svagt
>> Detta är normalt.
ljus.
403
Manuell rengöringsfunktion för duschpinnen
Problem
Möjlig orsak
Lösning
Duschpinnen körs
automatiskt tillbaka.
Duschpinnen körs automatiskt tillbaka efter mer än 5 >> Detta är normalt.
minuters rengöring.
Under den manuella rengöringen
kommer en vattenstråle ut ur duschpinnen.
Ett strömledande ämne
täcker sensorn, t.ex. vattendroppar, fuktiga pappersdukar m.m.
404
>> Rengör sitssensorns yta.
SV
Indikeringslampor och alarmfunktioner
Problem
Möjlig orsak
Lösning
Summern avger ett
permanent tickVattnet är för varmt.
ande ljud.
>> Koppla bort enheten från
elnätet, öppna hörnventilen för vattentillförseln och
kontrollera att vattentillförseln fungerar. Återställ sedan
elkopplingen.
En röd, grön eller
orange indikeringsFelfunktion.
lampa blinkar på
enheten.
>> Koppla från enheten från elnätet och använd inte enheten
längre. Kontakta din lokala
auktoriserade kundtjänst för
att serva enheten.
>> Koppla från enheten från elnätet och använd inte enheten
AvledningsskyddAvledningsströmmen är för
längre. Kontakta din lokala
brytaren har utlösts
stor
auktoriserade kundtjänst för
upprepade gånger.
att serva enheten.
405
9. Tekniska data
Märkspänning Frekvens Max. effektförbrukning 220 - 240 V
50 Hz
1650 W
Värmeeffekt
•Genomströmningsvärmare •Sitsvärme
•Varmluftstork 1200 W
50 W
220 W
Temperaturområde
•Drifttemperatur •Vattentemperatur
•Sitstemperatur •Varmlufttorkens temperatur 4 – 40 °C
36 – 40 °C
33 – 37 °C
38 – 55 °C
Vattentryck Kapslingsklass 0,07 – 0,75 MPa
IP X4,
Striltätt
406
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
1 201 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content