close

Enter

Log in using OpenID

Antikorupcijski plan - Kaštelanski staklenici d.d.

embedDownload
AKCIJSKI PLAN ZA PROVOĐENJE ANTIKORUPCIJSKOG PROGRAMA KAŠTELANSKIH STAKLENIKA DD - Kaštel Štafilić za 2013. i 2014. godinu
br
1.
cilj
mjera
aktivnost
OSNAŽIVANJE
TRANSPARENTNOSTI,
ODGOVORNOSTI I
INTEGRITETA U RADU
Evaluirati, definirati i na web stranici
2.
objaviti viziju i misiju, opće i posebne
ciljeve za za sljedeće srednjoročno
razdoblje od četiri godine, osnovne
3.
organizacijske vrijednosti i načela u vezi
odnosa unutar Društva i odnosa s trećim
4.
stranama
5.
1.2.
1.3.
1.4.
sektor
provedba
odgovorna osoba
funkcija
e-mail
UNAPRJEĐENJE POSLOVANJA DRUŠTVA U VEĆINSKOM DRŽAVNOM VLASNIŠTVU S NAGLASKOM NA JAČANJU TRANSPARENTNOSTI, ODGOVORNOSTI I INTEGRITETA U RADU
Eevaluacija postojeće misije i vizije
zaposlenici, lokalna zajednica, vlasnici,
poslovni partneri, vjerovnici
uprava
utvrđivanje kratkoročnih i
srednjoročnih ciljeva
zaposlenici, lokalna zajednica, vlasnici,
poslovni partneri, vjerovnici
vidi aktivnost 1.
zaposlenici, lokalna zajednica, vlasnici,
izrada nove organizacijske strukture poslovni partneri, vjerovnici
vidi aktivnost 1.
izrada etičkog kodeksa poslovanja
zaposlenici, lokalna zajednica, vlasnici,
poslovni partneri, vjerovnici
vidi aktivnost 1.
objava gornjih informacija na web
stranici Društva
zaposlenici, lokalna zajednica, vlasnici,
poslovni partneri, vjerovnici
ured Uprave / ET
služba /služ.nabave
Ivana Bikić, Ines
Škarica Udovičić
Definiranje izjave o integritetu.
vlasnici, dobavljači, vjerovnici
ured nabave
Marija Milan
Provedba prilikom svake nabave
iznad 2 mil. Kuna.
vlasnici, dobavljači, vjerovnici
vidi aktivnost 6.
Objava izjave o integritetu na webstranici Društva
vlasnici, dobavljači, vjerovnici
vidi aktivnost 5.
Definiranje kataloga informacija, te
objaviti na web-str. Društva
vlasnici, dobavljači, vjerovnici
vidi aktivnost 1.
Objaviti na web-stranici Društva
zaduženu osobu i kontakt
vlasnici, dobavljači, vjerovnici
vidi aktivnost 5.
definirati proceduru službenog
upisnika
vlasnici, dobavljači, vjerovnici
1.
1.1.
ciljne skupine
OSNAŽIVANJE
TRANSPARENTNOSTI,
ODGOVORNOSTI I
INTEGRITETA U RADU
OSNAŽIVANJE
TRANSPARENTNOSTI,
ODGOVORNOSTI I
INTEGRITETA U RADU
OSNAŽIVANJE
TRANSPARENTNOSTI,
ODGOVORNOSTI I
INTEGRITETA U RADU
Za nabavu iznad 2. mil kuna, te radove 6.
iznad XY mil. Kuna, ponuditelji će
potpisati izjavu o integritetu. Opći uvjeti
7.
nabave trebaju sadržavati klauzulu o
integritetu koja će se primjenjivati na sve
nabave iznad navedene vrijednosti.
8.
Omogućiti provedbu prava na pristup 9.
informacijama. Ustrojiti katalog dostupnih
informacija, te ga objaviti na web-stranici
Društva. Uspostaviti vođenje službenog 10.
upisnika o zahtjevima, te postupcima i
odlukama o ostvarivanju prava na pristup
11.
informacijama.
Objavljivat važne informacijei na webstranici Društva: Odluke Uprave donijete
uz suglasnost Vlade RH; Izviješće
neovisnog revizora o financ. poslovanju;
Objavljivati poslovne informacije na
12.
Informacije o javnoj nabavi; Natječaje za
web-stranici Društva
zapošljavanje; Informacije o drugim
procesima koji se ocijene relevantnima za
javnost.
zaposlenici, lokalna zajednica, vlasnici,
poslovni partneri, vjerovnici
dipl.ing. Marijo
Paladin
ured Uprave / Pravna
služba
Roko Britvić, dipl.iur.
vidi aktivnost 5.
direktor
[email protected]
[email protected];
[email protected]
voditeljica
nabave
[email protected]
ref.za pravne
poslove
roko.[email protected]
1.5.
STVARANJE PREDUVJETA
ZA SPREČAVANJE
KORUPCIJE NA SVIM
RAZINAMA
2.
2.1.
2.2.
Implementacija procedura za internu
procjenu procesa rada u svrhu
unaprijeđenja integriteta i sprečavanja
korupcije
Redoviti auditi antikorupcijskog
13. sustava i procedura po principima
ISO 9001
zaposlenici, uprava
vidi aktivnost 11.
POSLOVANJE U SKLADU SA ZAKONIMA I PROPISIMA, NA ETIČAN, EKONOMIČAN I UČINKOVIT NAČIN
OSNAŽIVANJE
TRANSPARENTNOSTI,
ODGOVORNOSTI I
INTEGRITETA U RADU
AFIRMACIJA PRINCIPA
NULTE TOLERANCIJE NA
KORUPCIJU
14. Definirati popis radnih mjesta s
Uvođenje obveze potpisivanja izjave o
visokim rizikom na korupciju
povjerljivosti i nepristranosti za
zaposlenike na radnim mjestima koja su 15.
Definirati izjavu o povjerljivosti
procijenjena kao visoko rizična u pogledu
korupcije
16. Definirati proceduru potpisivanja
izjave o povjerljivosti
Procijeniti prisutne probleme i testirati
razinu znanja zaposlenika s područja
identificiranih slabosti
zaposlenici na radnim mjestima s
rizikom na korupciju
vidi aktivnost 11.
zaposlenici na radnim mjestima s
rizikom na korupciju
vidi aktivnost 1.
zaposlenici na radnim mjestima s
rizikom na korupciju
vidi aktivnost 11.
Godišnja procjena AK sustava
Svi zaposlenici
vidi aktivnost 1.
Izrada AK upitnika
Svi zaposlenici
ured ljudskih resursa
17.
18.
2.3.
AFIRMACIJA PRINCIPA
NULTE TOLERANCIJE NA
KORUPCIJU
izrada godišnjeg plana edukacije iz
19. područja etike i financijskog
upravljanja
Svi zaposlenici
vidi aktivnost 18.
2.4.
Iizgrađivanje etičke kompetentnosti
STVARANJE PREDUVJETA zaposlenih. Redovita edukacija zaposlenih
ZA SPREČAVANJE
iz podrtučja etike, financijskog
Provođenje programa edukacije za
20.
KORUPCIJE NA SVIM
upravljanja, informiranja, unutarnjeg
etičku kompetentnos
RAZINAMA
nadzora i kontrole, nabave, zaštite osoba
koje u dobroj vjeri prijavljuju korupciju
Svi zaposlenici
vidi aktivnost 18.
2.5.
STVARANJE PREDUVJETA
ZA SPREČAVANJE
KORUPCIJE NA SVIM
RAZINAMA
2.6.
2.7.
donošenje planova edukacije
21.
Imenovati službenika za informiranje
STVARANJE PREDUVJETA
ZA SPREČAVANJE
KORUPCIJE NA SVIM
RAZINAMA
Imenovati povjerenika za etiku
STVARANJE PREDUVJETA
ZA SPREČAVANJE
KORUPCIJE NA SVIM
RAZINAMA
Uspostavljanje i jačanje sustava
financijskog upravljanja i kontrole
zaposlenici, lokalna zajednica, vlasnici,
Imenovati službenika za informiranje poslovni partneri, vjerovnici
vidi aktivnost 1.
22. Definirati aktivnosti i odgovornost
osobe za informiranje.
zaposlenici, lokalna zajednica, vlasnici,
poslovni partneri, vjerovnici
Ured uprave, ured
ljudskih resursa
23.
zaposlenici, lokalna zajednica, vlasnici,
poslovni partneri, vjerovnici
vidi aktivnost 1.
Imenovati povjerenika za etiku
24. Definirati aktivnosti i odgovornost
povjerenika za etiku
Izrada programa za unaprjeđenje
25. sustava financijskog upravljanja i
kontrole
zaposlenici uključeni u aktivnosti
zaposlenici uključeni u aktivnosti
Ured uprave, ured
ljudskih resursa
Ured uprave
uspostava u tijeku
2.8.
3.
STVARANJE PREDUVJETA
ZA SPREČAVANJE
Uspostavljanje i jačanje unutarnje revizije 25. Imenovanje revizorskog odbora
KORUPCIJE NA SVIM
RAZINAMA
zaposlenici, lokalna zajednica, vlasnici,
poslovni partneri, vjerovnici
vidi aktivnost 1.
ZAŠTITA IMOVINE I DRUGIH RESURSA OD GUBITKA UZROKOVANOG LOŠIM UPRAVLJANJEM, NERACIONALNIM TROŠENJEM, NEPRAVILNOSTIMA I PREVAROM
3.1.
OSNAŽIVANJE
TRANSPARENTNOSTI,
ODGOVORNOSTI I
INTEGRITETA U RADU
Utvrditi posebna pravila za prevenciju
korupcije i osiguranja profesionalnog
ponašanja u vezi s: darovima i
naknadama od poslovnih partnera i
prema poslovnim partnerima, upravljanje 26. Izrada etičkog kodeksa Društva
sredstvima Društva s povjerljivošću i
nepristranošću, razdvajanje privatnih i
poslovnih interesa, obavljanje dodatnog
posla (izvan radnog vremena).
zaposlenici, lokalna zajednica, vlasnici,
poslovni partneri, vjerovnici
vidi aktivnosti 1.
3.2.
OSNAŽIVANJE
TRANSPARENTNOSTI,
ODGOVORNOSTI I
INTEGRITETA U RADU
Donijeti i među zaposlenicima objaviti
disciplinski pravilnik
27. Izrada disciplinskog pravilnika
Sindikat, svi zaposlenici sukladno ZOR-u
vidi aktivnost 18.
28.
zaposlenici, lokalna zajednica, vlasnici,
poslovni partneri, vjerovnici
uprava
Imenovati osobu za nepravilnosti
3.3.
Stvoriti učinkovit sustav prepoznavanja i
STVARANJE PREDUVJETA
prijavljivanja nepravilnosti kroz
29. Definirati aktivnosti i odgovornost
ZA SPREČAVANJE
uspostavljanje mehanizama za
osobe za nepravilnosti
KORUPCIJE NA SVIM
prijavljivanje sumnji u korupciju i prevaru.
RAZINAMA
U tu svrhu uspostaviti e-mail adresu i 30.
Definirati proceduru
imenovati osobu za nepravilnosti.
Otvoriti i objaviti na web-stranici
31. Društva e-mail adresu osobe za
nepravilnosti
Kaštel Štafilić, 05. srpnja 2013.
Materijal pripremila:
Dragana Arapović, tajnica, ([email protected])
zaposlenici uključeni u aktivnosti
vidi aktivnost 1.
zaposlenici uključeni u aktivnosti
vidi aktivnost 1.
zaposlenici, lokalna zajednica, vlasnici,
poslovni partneri, vjerovnici
vidi aktivnost 5.
dipl.ing. Marijo
Paladin
direktor
[email protected]
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
439 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content