close

Enter

Log in using OpenID

Član 13. (Produženje vize) (1) Viza za kratkoročni boravak (Viza C

embedDownload
Član 13.
(Produženje vize)
(1) Viza za kratkoročni boravak (Viza C) izuzetno se može produžiti zbog više sile, humanitarnih,
ozbiljnih profesionalnih ili opravdanih ličnih razloga. Postupak produženja vize provodi se po
pravilima za izdavanje vize.
(2) Razlozi za produženje vize iz stava (1) ovog člana obuhvataju prirodne i druge katastrofe, hitnu
medicinsku pomoć, nepredviđene razloge kod članova uže porodice (teška bolest, smrt i slično),
okončanje službenih ili drugih poslovnih aktivnosti zbog kojih je viza izdata, kao i druge slučajeve
kada to zahtijevaju humanitarni, profesionalni i opravdani lični razlozi ili viša sila.
(3) Zahtjev za produženje vize podnosi se lično ili posredstvom zakonskog zastupnika za poslovno
nesposobnog stranca. Zahtjev se podnosi na propisanom obrascu organizacionoj jedinici Službe
prema mjestu boravišta stranca, prije isteka roka važenja vize i odobrenja za boravak odobrenog
na osnovu izdate vize.
(4) Podnosiocu zahtjeva izdaje se potvrda o podnesenom zahtjevu za produženje vize. Stranac
može boraviti u Bosni i Hercegovini do donošenja odluke po zahtjevu. Potvrda o podnesenom
zahtjevu za produženje vize sadrži: naziv organa koji je izdao potvrdu, broj i datum izdavanja
potvrde, pravni osnov izdavanja potvrde, naslov „POTVRDA”, prostor u koji se unosi ime i
prezime podnosioca zahtjeva sa svim ličnim podacima i razlog za podnošenje zahtjeva za
produženje vize, napomena da potvrda služi kao dokaz o podnesenom zahtjevu i da se ne može
koristiti za prelazak državne granice, mjesto za potpis službenog lica i pečat nadležnog organa.
(5) Uz zahtjev za produženje vize prilaže se:
a) kopija pasoša,
b) fotografija 35x45 mm,
c) dokaz o razlozima za produženje vize (odgovarajuća medicinska, službena ili druga
dokumentacija),
d) dokaz o obezbjeđenom smještaju,
e) dokaz o obezbjeđenim sredstvima za izdržavanje i povratak u državu iz koje stranac dolazi
ili u treću zemlju,
f) dokaz o zdravstvenom osiguranju i
g) dokaz o uplati administrativne takse.
(6) U postupku po zahtjevu za produženje vize organizaciona jedinica Službe, po službenoj
dužnosti, vrši provjere u evidencijama Službe, u operativnim i službenim evidencijama organa
nadležnih za sprovođenje zakona u Bosni i Hercegovini, o čemu se sastavlja zabilješka u spisu
predmeta i operativne provjere na terenu kojim utvrđuje tačnost navoda podnosioca zahtjeva o
čemu se sastavlja zapisnik.
(7) Služba donosi odluku o zahtjevu za produženje vize u roku od sedam dana od dana prijema
zahtjeva.
(8) Zahtjev za produženje vize odbija se ako zahtjev nije podnesen u skladu sa članom 39. stav (1)
tač. e) i f) Zakona ili ukoliko uz zahtjev nisu priloženi dokazi iz stava (5) ovog člana ili se tim
dokazima ne opravdava osnovanost zahtjeva.
(9) Zahtjev za produženje vize odbacuje se ukoliko nije podnesen u skladu sa stavom (3) ovog
člana.
(10) Odlukom kojom se zahtjev za produženje vize odbija, odnosno odbacuje, ostavlja se rok u
kojem je stranac dužan napustiti teritoriju Bosne i Hercegovine koji ne može biti duži od tri dana
od dana prijema odluke po zahtjevu za produženje vize.
(11) Protiv odluke kojom se zahtjev za produženje vize odbija odnosno odbacuje može se izjaviti
žalba Ministarstvu u roku od tri dana od dana prijema odluke. Žalba ne odgađa izvršenje rješenja.
(12) Odluka o produženju vize izvršava se unošenjem naljepnice vize u pasoš stranca.
(13) Obrazac zahtjeva za produženje vize i obrazac potvrde o podnesenom zahtjevu za produženje
vize su sastavni dio ovog Pravilnika, Obrazac broj 5 i Obrazac broj 6.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
187 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content