close

Enter

Log in using OpenID

brosura U zagrljaju prirode - Turistička zajednica Velike Gorice

embedDownload
Velika
Gorica
U zagrljaju
prirode
TuristiËka karta
ZAGREB
Velika Gorica
i okolica
A3
Sasi
Novaki
©Ëitarjevski
Dre
30
Obrezina
Velika
10
1
Sa
Kosnica
va
©Ëitarjevo
37
Mala Kosnica
MiÊevec
Petina
»rnk
Selnica
A3
©Ëitarjevska
Buzin
Veliko Polje
BapËa
51
12
KobiliÊ
Velika 11
Pleso
Odra
Mlaka
22
23
HraπÊe
Turopoljsko
43
No
Gornja
3
24
29
Jezero »i
Lomnica
»iËe
5
Velika Gorica
Donja GradiÊi
28
Lomnica 34
Lukavec
Kurilovec
Staro
33
»iËe
Ka
8
6
na
lS
av
36
a2
Od
25
Petrovina
ra
Vukovi na Gor
Turopoljska
Pod
Mala
Mlaka
Dio ZagrebaËke æupanije
Zagreb
Velika Gorica
ZagrebaËka æupanija
V. Gorica i okolica
Okuje
V
42
Markuπevec
Turopoljski
Gudci
U
K
O
Lazi
A11 Turopo ljski
M
Mala
Buna
E
I
»
BukovËak 26
Dubranec
VukomeriÊ
14
KozjaËa
LukiniÊ
Brdo
Ogu
E
Podvornica
49
ÆitkovËica
G
32
O
16
Gladovec Kravarski
Opatija
Roæenica
OPΔINA ORLE
OPΔINA KRAVARSKO
Donji
Hruπevec
©estak Brdo
ZguriÊ
Brdo
GRAD VELIKA GORICA
CvetiniÊ
Brdo
Cerje 19
Pokupsko
Strezojevo
20
Gladovec
Pokupski
Hotnja
Pokupsko
OPΔINA POKUPSKO
21
Auguπtanovec
50 Kup
39
Lijevi
Degoj
R
Gornji Hruπovec
CvetkoviÊ
Brdo
PISAROVINA
18
Lijevi
©tefanki
BarbariÊi
Kravarski
»akanec
Novo Kravarsko
Brdo
JerebiÊ
17
13
Pustike
Prvonoæina
Petravec
Cerovski
Vrh
Velika
Buna
KljuËiÊ
Brdo 48
K
15
Gustelnica
LuËelnica
35
Buπe vec
©iljakovina
R
9
Mraclin
a
GLINA
I
C
A3
enje ©Ëitarjevsko
Legenda
Trnje
Lekneno
kovec
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Sava
Zablatje Sop Bukevski
Posavsko
Strmec
Bukevski
Obed
Lazina »iËka
»ret Posavski
ovo
Ribnica
iËe
8 27
o
e
Znamenitosti
7
31 Bukevje
Andautonija, arheoloπko nalaziπte - ©Ëitarjevo
Stari grad Lukavec - Lukavec
Muzej Turopolja - Velika Gorica
Vrata od krËa - Turopoljski lug
Kurija ModiÊ-BedekoviÊ - Donja Lomnica
Kurija AlapiÊ - Vukovina
Kurija ZlatariÊ - Bukevje
Æupni dvor - Staro »iËe
»ardaci - Mraclin
»ardak, etnografska zbirka - ©Ëitarjevo
Jagodno
Donje
PodotoËje
rnje
41
dotoËje KuËe
T
Drnek
Sakralni objekti
40
Orle
Vrbovo
Posavsko
Poljana
»iËka
47
Drvene kapele
U
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Sava
Struæec
Posavski
44
Rakitovec
Od
R
38
ra
Turopolje
O
46
Veleπevec
P
RuËa
O
3
4
linec
Suπa
L
J
45
E
Kapela Sv. Barbare - Velika Mlaka
Kapela Ranjenog Isusa - Pleπko polje
Kapela Sv. Ivana Krstitelja - Buπevec
Kapela Duha Svetoga - LuËelnica
Kapela Sv. Antuna Padovanskog - Gustelnica
Kapela Sv. Roka - CvetkoviÊ Brdo
Kapela Sv. Ivana Krstitelja - LukiniÊ Brdo
Kapela Sv. Jurja - Lijevi ©tefanki
Kapela Sv. Petra i Pavla - Cerje Pokupsko
Kapela Sv. Trojstva - Gladovec Pokupski
Kapela Sv. Ilije - Auguπtanovec
Crkve i kapele
SISAK
N
E
Izletiπta
43
44
45
46
47
48
49
50
Jezero »iËe
Sava kod Veleπevca
Odra
Most na Odri
Izletiπte Odranski RibiË
Izletiπte MatkoviÊ - KljuËiÊ brdo
PjeπaËka staza ©umarica
Kupa
51 ZraËna Luka Zagreb
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
Crkva Navjeπtenja Blaæene Djevice Marije - V. Gorica
Crkva Blaæenog Alojzija Stepinca - V. Gorica
Crkva Sv. Petra i Pavla - V. Gorica
Crkva Pohoda Blaæene Djevice Marije - Vukovina
Crkva Majke Boæje Snjeæne - Dubranec
Crkva Sv. Ivana Krstitelja - Novo »iËe
Kapela Ranjenog Isusa - Novo »iËe
Crkva Sv. Tri Kralja - Donja Lomnica
Crkva Sv. Martina Biskupa - ©Ëitarjevo
Crkva Sv. Antuna Padovanskog - Bukevje
Crkva Uzviπenje Sv. Kriæa - Kravarsko
Crkva Majke Boæje Fatimske - Lukavec
Crkva Sv. Antuna Padovanskog - GradiÊi
Crkva Sv. Ivana Krstitelja - Buπevec
Crkva Sv. Mihaela Arkanela - Turopoljska Petrovina
Crkva Sv. Benedikta - MiËevec
Crkva Sv. Petra Apostola - Veleπevec
Crkva Uznesenja Blaæene Djevice Marije - Pokupsko
Kapela Sv. Tri Kralja - Orle
Kapela Sv. Fabijana i Sebastijana - KuËe
Kapela Sv. Vida - Mraclin
Nakladnik:
TuristiËka zajednica grada Velike Gorice
Velika Gorica Tourist Board
KuriloveËka 2, Velika Gorica
tel./fax: 01/6222 378
e-mail: [email protected]
www.tzvg.hr
Za nakladnika:
Milada MesariÊ
direktorica TuristiËkog ureda
Tekstovi:
Katja MatkoviÊ MikulËiÊ
Fotografije:
arhiv TuristiËke zajednice grada Velike Gorice
Oblikovanje i grafiËka priprema:
Goran M. ©timac, studio Razum&OsjeÊaji
Tisak:
Tiskara Markulin, oæujak 2013.
Naklada:
1000 primjeraka
U zeleno - plavom
zagrljaju
Dragi gosti,
Ako poæelite skrenuti s asfalta i predahnuti
nakon napornog tjedna, odaberite odmor u prirodi
na velikogoriËkom podruËju.
Doæivjet Êete zeleno i toplo srce ovoga kraja gdje
svatko moæe naÊi neπto za sebe. U slikovitim
predjelima koja okruæuju Veliku Goricu niπta ne
daje naslutiti da je vreva velegrada udaljena tek
nekoliko kilometara.
©ume, rijeke, jezera, gorice i cvjetni sag livada
Ëine prekrasnu okolicu kao ogrlicu oko Velike
Gorice.
Tu se nude doæivljaji puni uzbuenja, zanimljivosti,
novih spoznaja, najrazliËitijih sportova i duhovnog
obogaÊenja. Ovo je idealno podruËje gdje se
treba zaustaviti, predahnuti, odabrati neku
rekreaciju, upiti i okusiti Ëari podneblja.
OdluËite li doÊi, oboruæajte se biciklima, ribiËkim
priborom, loptama, rolama, kajacima i naravno
fotoaparatom kojim Êete svjedoËiti i podijeliti
ljepotu nedirnutih prirodnih pejzaæa sa svima koji
znaju osjetiti ono neπto neponovljivo u spoju
Ëovjeka i prirode.
1
Budite aktivni!
Lijepo Turopolje
Doæivite Ëari stoljetnih
πuma, pitomih rijeka i
ljupkih breæuljaka
2
©etnja Turopoljem lijepa je u bilo koje godiπnje
doba - zimi kad zemlja spava pod snjeænim
pokrivaËem, u proljeÊe kada se sve budi i kada
nas preplavljuju najrazliËitije boje, u ljeto kada
traæimo osvjeæenje u vodama Ëistih rijeka ili u
jesen kada dozrijeva obilje plodova, a priroda se
presvlaËi u novo ruho protkano zlaÊano æutim
bojama.
U Turopolju moæete naÊi izuzetno bogatstvo
prirodnih pojava sadræanih u raznolikosti biljnog
i æivotinjskog svijeta.
VelikogoriËki kraj je stvoren za pojedinaËne ili
obiteljske izlete. PodruËja Turopolja, VukomeriËkih
gorica i Posavine idealni su za duge πetnje ili
voænje biciklom.
foto: Suzana Buzjak
Stoljetne πume hrasta luænjaka u Turopoljskom
lugu pluÊa su ovog kraja koje okruæuje biserni
okvir triju rijeka - Save, Odre i Kupe. Zelenilo
πuma, modrina voda u kojima se ogledaju stari
drveni mostovi, raskoπ boja i oblika vode nas u
zagrljaj spokoja i pozivaju da se nakratko vratimo
svim svojim biÊem prirodi od koje nas suvremeni
æivotni tempo sve viπe udaljuje i otuuje.
foto: Iva Mihoci
3
Budite aktivni!
Izletiπta
KljuËiÊ brdo
Odmor i razonoda
za cijelu obitelj
Izletiπte KljuËiÊ brdo nalazi se na prekrasnim
breæuljcima VukomeriËkih gorica, a u sklopu
izletiπta moæe se razgledati i zoo park s
uzgajaliπtem divljih svinja, konja, muflona, srna,
jelena, divljih patki i domaÊih æivotinja.
Info
KljuËiÊka cesta bb, KljuËiÊ Brdo, Kravarsko
tel.: 01/6263 294, mob.: 098/9653 144
www.kljucic-brdo.com
Poseban ugoaj je u zimskim
mjesecima kada odrasli i djeca mogu
uæivati i u klizaliπtu na otvorenom.
4
Odranski ribiË
Izletiπte Odranski ribiË nalazi se na obali rijeke
Odre u stoljetnoj πumi turopoljskog kraja.
Idealno je mjesto za odmor, rekreaciju, obiteljske
ili poslovne izlete i ruËkove.
Info
Franje LuËiÊa 200, Novo »iËe, tel.: 01/6236 096
mob.: 098/9721 607, www.odranskiribic.hr
5
Budite aktivni!
Kajakom po Odri
Avantura niz mirnu rijeku
Nedirnuta priroda rijeke Odre, uz Ëije obale
susreÊete labudove, srne, jelene, Ëaplje, a
odnedavno i dabra koji æivi samo u izuzetno Ëistim
vodama, idealno je mjesto za vodene avanture.
Veslajte prekrasnom mirnom rijekom uz pratnju
vrhunskih vodiËa, u najmodernijim kajacima i
okrijepite se autohtonim specijalitetima.
6
Info
Kajak tim SD Starter
Cvjetno naselje 14, Velika Gorica
mob.: 092/23 33 492, www.kajaktim.net
PjeπaËka pouËna staza ©umarica
Staza kroz proπlost
Ako poæelite provesti dan bez automobila,
pjeπaËka pouËna staza ©umarica je idealan izbor.
Staza se proteæe u duæini od 9 kilometara, a
povezuje naselja Kruπak i KozjaËu. ©etnja njezinim
stazama vodi kroz πumu, πumske obronke i usjeke,
pored livada, potoka, vinograda i klijeti, te uz
seoska dvoriπta i kuÊe. Duæ staze nalaze se
informativni panoi koji govore o povijesti
VukomeriËkih gorica, drvenom graditeljstvu,
biljnom i æivotinjskom svijetu.
Laganim hodom staza se prijee za dva sata.
Info
TuristiËki informativni centar
KuriloveËka 2, Velika Gorica
tel.: 01/6222 378, www.tzvg.hr
7
Budite aktivni!
Lov
Ribolov
Lov i lovni turizam na velikogoriËkom podruËju
su jako razvijeni. Dvadesetak lovaËkih druπtava
brine se o oËuvanju i uzgoju divljaËi te o
gospodarenju loviπtima. Na 50000 hektara loviπta
nalazimo fazansku divljaË, zeca, trËku, πljuku,
prepelicu, srneÊu divljaË, divlju svinju, divlju patku.
NajveÊa loviπta su u turopoljskoj ravnici,
Turopoljskom lugu i VukomeriËkim goricama.
VelikogoriËko podruËje raj je za ribiËe zbog rijeka
koje su ekoloπki Ëiste, a dobrim gospodarenjem
odræan je i riblji fond. Ribolovno podruËje podijeljeno
je na jezera i πoderice, rukavce i jame uz Savu,
rijeku Odru s izvornim vodama, oteretnim kanalom,
potoke Bunu i Lekenik te na lijevu obalu rijeke Kupe.
Vode obiluju πaranom, grgeËom, klenom, πtukom,
somom, bijelkom, karasom, smuem...
NajveÊe ribolovno druπtvo je ©RU Odra.
Kontakte svih lovaËkih druπtava
potraæite na www.tzvg.hr
8
Info
©RU Odra, Trg kralja Tomislava 4
tel.: 01/6222 082
Biciklizam
Cijelo Turopolje, od Posavine do niskih
VukomeriËkih gorica, idealan je prostor za
biciklizam, kao i za rekreativno uæivanje obitelji
s djecom. UpuÊujemo na 2 biciklistiËke rute
ZagrebaËke æupanije na kojima uz rekreaciju
moæete upoznati prirodne ljepote, kulturno povijesne i etnoloπke vrijednosti Turopolja.
Detaljne karte biciklistiËkih ruta moæete dobiti
i u TuristiËkom uredu ZagrebaËke æupanije.
PreradoviÊeva ulica 42, Zagreb
tel.: 01/4873 665
Ruta 7 (4 staze)
• Velika Gorica - Novo »iËe - Bukevje - ©Ëitarjevo
• Vukovina - Poljana »iËka - Bukevje - Veleπevec - KuËe
• Vukovina - Rakitovec - Buπevec - KljuËiÊ Brdo - Lukavec
• Velika Gorica - Pleso - Velika Mlaka
Ruta 8 (4 staze)
• Pokupsko - Gladovec Pokupski - Strezojevo - Hotnja
• Pisarovina - Dvoranci - BukovËak - Dubranec - LukiniÊ Brdo
• Donja KupËina - Pisarovina - Dvoranci - Gradec Pokupski
• Kravarsko - KljuËiÊ Brdo - KozjaËa - Donji Hruπevec
Info
TuristiËki informativni centar
tel.: 01/6222 378, www.tzvg.hr
9
Budite aktivni!
Jahanje
Skijanje na vodi
Doæivite sinergiju s prirodom, eleganciju i ponos
kakvi su samo konjima svojstveni. Ukoliko volite
prirodu i konje, obratite se jednom od naπih
konjiËkih klubova.
Bilo da veÊ imate iskustva ili da po prvi puta stajete
na skije, skijanje na vodi Êe vas svojom dinamikom
i atraktivnoπÊu zasigurno oduπeviti. U tom sportu
moæete uæivati od svibnja do listopada na jezeru
Vukovina.
KonjiËki klub Jagodno, Jagodno 102, 098/9531 121
Ranch Kurilovec, Ciglanec bb, 098/9176 106
www.ranchkurilovec.wordpress.com
KK Agramer i Ranch Okuje
mob.: 098/742 166, 091/5755 129
www.ranch-okuje.com
Ako se æelite provesti koËijom u stilu turopoljskih
plemenitaπa ili upotpuniti svadbeni doæivljaj najmom
tradicijske zaprege Turopolja, obratite se:
Privatni uzgoj hrvatskog Posavca, obitelj DianeæeviÊ
Nikole Tesle 98, tel.: 01/6252 541
10
Klub za skijanje na vodi »iËe
Jezero Vukovina
mob.: 091/6650 665
Info
Aeronautika
Paintball
Kao grad s najveÊom zraËnom lukom u zemlji,
Velika Gorica je grad zaljubljenika u letenje.
Æelite li se πkolovati za sportskog jedriliËara i
pilota ili samo nakratko doæivjeti svijet iz ptiËje
perspektive - vidimo se na letjeliπtu Buπevec.
Traæite li adrenalinsku zabavu i izazov?
Æelite li iskusiti novi doæivljaj, pobjeÊi od
svakodnevnih obveza i stresa, opustiti se i zabaviti
u prirodi s prijateljima? Okupite ekipu i rezervirajte
svoj termin za paintball!
Aeroklub Velika Gorica
Cvjetno naselje bb
mob.: 091/65 45 312
Info
Paintball Centar Sparta
mob.: 091/5489 610
www.paintball-sparta.com
Paintball klub 300, KljuËiÊ Brdo
mob.: 091/6226 103
www.paintball-300.com
Paintball klub Velika Gorica, HabdeliÊeva 9
mob.: 091/58 98 425, 091/24 04 018
www.paintball-velikagorica.hr
11
Budite aktivni!
Planinarenje
Planinarstvo nije besciljno lutanje po brdima,
ono je naËin i stil æivota, Ëitav niz aktivnosti koje
suvremenom Ëovjeku æivot Ëine ugodnijim,
zanimljivijim i nadasve ljepπim.
Info
Planinarsko druπtvo
Velika Gorica
Ul. Kralja Zvonimira 19
mob.: 098/9420 585
098/9471 721
12
Biti planinar znaËi obilaziti i upoznavati prirodne
ljepote, uæivati u prekrasnim gorskim vidicima,
stjecati nove prijatelje. Stoga, ako volite prirodu,
druæenje ili avanturu postanite Ëlanom jedne od
naπih udruga i krenite s nama na izlete. Ubrzo
Êete shvatiti kako je planinarenje melem za duπu.
Planinarski klub Horizont VG
KuriloveËka 48
mob.: 091/506 44 11
095/804 24 20
www.horizontvg.hr
IzviaËki odred TUR
[email protected]
mob.: 091/25 30 039
Udruga Zdrav duh
[email protected]
mob.: 095/87 222 64
Sportski klubovi
Servisne informacije
Zajednica πportskih udruga
grada Velike Gorice
Hrvatske bratske zajednice 80
Velika Gorica
tel.: 01/6265 231
www.zsugvg.hr
TuristiËki informativni centar
KuriloveËka 2, Velika Gorica
tel./fax: 01/6222 378
e-mail: [email protected]
www.tzvg.hr
TuristiËke agencije
Scrinium
B. Adæije 34, Zagreb
tel./fax: 01/3646 751
mob.: 099/3603 499
www.scrinium-tours.com
Oliva Travel
ZagrebaËka 62/1, Velika Gorica
tel.: 01/ 6217 407
www.oliva-travel.hr
Agencija Trebam odmor
Slavka Kolara 68, Velika Gorica
tel.: 01/6265 216
www.trebamodmor.hr
Udruga turistiËkih vodiËa
grada Velike Gorice
KuriloveËka 2, Velika Gorica
mob.: 098/489 052
www.utv-velikagorica.hr
Policija
M. MagdaleniÊa 2, tel.: 112, 01/6221 144, 192
Vatrogasci
ZagrebaËka 3, tel.: 112, 01/6221 283, 193
Hitna pomoÊ / Zavod za hitnu medicinu
ZagrebaËke æupanije
tel.: 112, 194
ZagrebaËki elektriËni tramvaj - ZET
tel.: 01/6600 445
Autobusni kolodvor
ZagrebaËka 46, tel.: 01/6221 307
Taxi stajaliπte
Trg Petra Kreπimira IV bb
tel.: 01/6221 294, 060 760 760
Do odrediπta brzo i lako!
Adria GUIDE Velika Gorica je elektroniËki
turistiËki vodiË koji se uËita u GPS ureaj, a
sluæi za pregledavanje informacija i navonje
na Vama zanimljive toËke grada Velike Gorice
i okolice. Skinite ga besplatno sa stranice
www.garmin.hr
»uvajmo i volimo prirodu!
www.tzvg.hr
www.visitvelikagorica.com
www.velikagoricatourism.com
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
2 440 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content