close

Enter

Log in using OpenID

2. EU Projekti Ministarstva poduzetništva i obrta namijenjeni razvoju

embedDownload
EU Projekti Ministarstva poduzetništva i obrta namijenjeni razvoju
malog gospodarstva
MINISTARSTVO PODUZETNIŠTVA I OBRTA
Toplice Sveti Martin, 2. lipnja 2012.
Malom i srednjem poduzetništvu i obrtništvu namijenjeni su:
 Program poticanja malog i srednjeg poduzetništva za
razdoblje od 2008.-2012. (Program Vlade RH)
 Operativni programi za regionalnu konkurentnost 2007.2011. te modifikacija OP-a za razdoblje 2012.-lipanj 2013.
(IPA IIIC komponenta)
www.minpo.hr
Raspoloživa sredstva iz RKOP-a 2007-2011
23,25 MEUR
Ukupno RKOP 2007-2013
28,13 MEUR
www.minpo.hr
Projekti Ministarstva poduzetništva i obrta
IPA IIIC - Operativni program za regionalnu konkurentnost
8 projekata  12 ugovora o uslugama, 3 ugovora o nabavi i 2 grant sheme
Projekti su namijenjeni malom gospodarstvu i to za jačanje konkurentnosti hrvatskoga
gospodarstva i poboljšanje poslovne klime
1. Jačanje administrativne učinkovitosti na nacionalnoj razini
2. Poboljšanje konkurentnosti putem elektroničkog poslovanja
3. Pružanje usluga poslovnog savjetovanja subjektima malog gospodarstva
4. Razvoj investicijskog okruženja
5. Podrška razvoju klastera
6. Potpora jačanju konkurentnosti malog i srednjeg poduzetništva
7. Poboljšavanje informiranosti hrvatske poslovne zajednice
8. Jačanje konkurentnosti hrvatskih obrta korištenjem informacijskotelekomunikacijske tehnologije
www.minpo.hr
PROJEKT Jačanje administrativne učinkovitosti na nacionalnoj razini
 Cilj
poboljšanje donošenja politike na nacionalnoj razini i provedbe preporuka iz
Strateškog okvira za razvoj 2006.-2013. o politici vezanoj za MSP
 Svrha
pružiti Ministarstvu poduzetništva i obrta kapacitete i sposobnosti potrebne za
procjenu sadašnjih i bududih poticaja MSP, kao i širu ocjenu ukupnog poslovnog
okruženja u Hrvatskoj, zajedno s odgovarajudim metodološkim alatima i sustavom
prikupljanja podataka. Projektom de se izraditi metodologija za MSP opservatorij,
metodologija za redovnu ocjenu razvoja poslovnog okruženja u Hrvatskoj i
metodologija za sustavnu procjenu utjecaja pristupa EU na MSP u Hrvatskoj
 Provedba
→ kroz Ugovor o uslugama čija je ukupna vrijednost 1,33 MEUR.
→ ugovor je potpisan 21. svibnja 2011.
Više informacija na
www.iaenl.com.hr
www.minpo.hr
PROJEKT Poboljšanje poslovne konkurentnosti putem elektroničkog poslovanja
 Cilj
poboljšati konkurentnost subjekata malog gospodarstva putem poticanja i podržavanja
korištenja e-business rješenja, a time i poboljšanja njihove efikasnosti i produktivnosti,
kvalitete proizvoda i usluga te pristupa informacijama i tržištima putem povedanja razine
svijesti i upotrebe elektroničkog poslovanja i elektroničkog trgovanja
 Svrha
povedati kapacitete 10 poduzetničkih potpornih institucija smještenih na području Republike
Hrvatske te pružiti obuku osoblju u odabranim poduzetničkim potpornim institucijama za
potporu MSP u pružanju usluga e-poslovanja malim i srednjim poduzedima. Također,
procjena potreba poduzetničkih potpornih institucija za ICT opremom te sukladno tome
izrada TS-a za njezinu nabavu
 Provedba
→ kroz Ugovor o uslugama koji je potpisan 19. travnja 2010., a čija provedba je završila u
ožujku o.g.; trenutno u provedbi Ugovor o nabavi opreme koji je započeo u prosincu 2011.
→ ukupna vrijednost projekta 1,39 MEUR, od toga je vrijednost Ugovora o uslugama 1,03
MEUR, a vrijednost Ugovora o nabavi opreme 357.800 EUR.
→ očekuje se i druga faza Projekta čija provedba bi trebala započeti krajem 2012. godine, u
vrijednosti od 1,44 MEUR
Više informacija na
www.eposlovanje.eu
www.minpo.hr
PROJEKT Pružanje usluga savjetovanja malim i srednjim poduzedima
 Cilj
pružanje konzultantskih usluga malom i srednjem poduzetništvu o temama koje su presudne
za međunarodnu konkurentnost, kao i temama neophodnim za poznavanje i dobro
korištenje sredstava EU namijenjenih za poboljšanje nacionalne i regionalne konkurentnosti
 Svrha
u dugoročnom razdoblju doprinijeti apsorpcijskom kapacitetu Strukturnih fondova, kao i
ispunjenju ekonomskih kriterija potrebnih Hrvatskoj za pristupanje EU, te se provela
tehnička pomod na organizaciji i realizirane su radionice za obuku, materijal i savjetodavne
usluge za krajnje korisnike
 Provedba
→ kroz 2 Ugovora o uslugama, prvi je potpisan 12. kolovoza 2010., provedba je završila u
ožujku o.g.; drugi je potpisan 15. studenog 2010., te se još nalazi u fazi provedbe.
→ ukupna vrijednost prvog Ugovora o uslugama je 1,34 MEUR, dok je vrijednost drugog
2,79 MEUR.
→ očekuje se i druga faza Projekta čija provedba bi trebala započeti u prvoj polovici 2013.
godine u vrijednosti od 3,5 MEUR
Više informacija na
www.cabbsproject.hr
www.smepass.hr
www.minpo.hr
PROJEKT Razvoj investicijskog okruženja
 Cilj
osigurati razvoj konkurentnog okruženja za ulaganja u svim hrvatskim županijama, kako
razvijanjem sposobnosti regija da ponude atraktivne i konkurentne uvjete potencijalnim
ulagačima koji odgovaraju njihovim poslovnim potrebama, tako i istovremenim
poboljšavanjem komunikacije, suradnje i koordinacije regionalnih i središnjih institucija
uključenih u poticanje ulaganja, odnosno poboljšati poslovnu i investicijsku klimu u
Hrvatskoj u cilju promicanja ravnomjernog regionalnog razvoja. Ovaj projekt je nastavak
uspješnog projekta CARDS 2002 “Razvitak poslovne i investicijske klime u Hrvatskoj” u
sklopu kojeg je tijekom 2006. godine proveden pilot projekt – prva faza projekta “Program
certificiranja regija za ulaganja” (ICPR)
 Svrha
provesti Program certificiranja regija za ulaganja u svim županijama u Hrvatskoj, te razviti i
isporučiti napredni program ved certificiranim županijama
 Provedba
→ ugovor o uslugama čija je ukupna vrijednost 3,44 MEUR
→ ugovor potpisan 12. siječnja 2010.
Više informacija na
www.icpr3.org
www.minpo.hr
PROJEKT Potpora razvoju klastera
 Cilj
izrada detaljnog popisa klasterskih inicijativa, priprema metodologije osnivanja
clustera po principu top-down (odozgo prema dolje), osnivanje tri pilot clustera,
izrada evaluacije pilot klastera u svrhu učenja za bududi razvoj klastera,
poboljšanje znanja i vještina klaster managera, članica klastera i javnih institucija
 Svrha
povedanje kapaciteta i sposobnost MSP za međunarodnu konkurentnost
 Provedba
→ ugovor o uslugama čija je ukupna vrijednost 2,4 MEUR
→ ugovor potpisan 24. prosinca 2010.
Više informacija na
www.razvoj-klastera.hr
www.minpo.hr
PROJEKT Potpora jačanju konkurentnosti malog i srednjeg poduzetništva
 Cilj
povedanje konkurentnosti hrvatskog malog i srednjeg poduzetništva putem
sufinanciranja kroz bespovratne potpore, ulaganja u tehnologije i proizvodne
metode povezane s uvođenjem/provođenjem energetske učinkovitosti i eko
standarda u proizvodne procese, uspostavljanja i uvođenja procedura za
testiranje i certificiranje proizvoda
 Svrha
usmjeravati ulaganja u tehnologije i proizvodne metode koje promoviraju zelenu
ekonomiju i jačaju razvojni potencijal novih i konkurentnih proizvoda u skladu s
eko i drugim međunarodnim standardima
 Provedba
→ ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava – vrijednost I. Poziva je 4,46 MEUR 
trenutno je u tijeku evaluacija za prvi poziv.
II. Poziv  ukupna vrijednost 4,20 MEUR
www.minpo.hr
PROJEKT Poboljšanje informiranosti hrvatske poslovne zajednice – BIZIMPACT II
 Cilj
unaprijediti poslovno okruženje kroz jačanje informiranja u cilju konkurentnosti i
razvoj podsustava za ekonomsku ocjenu učinka propisa (vezano na razvoj
cjelovitog sustava procjene učinka propisa - PUP). BIZIMPACT II je nastavak
uspješno provedenog projekta pod istim nazivom financiranog iz sredstava
CARDS2004 u razdoblju od 2007. do 2009.
 Svrha
dalje razvijati kapacitete upravljačkih tijela i poslovnih udruženja i organizacija u
identificiranju, analizi učinka i komunikaciji informacija o utjecaju ključnih
regulatornih područja na poslovanje u Hrvatskoj, uz jačanje saznanja poslovne
zajednice o tim područjima, posebno na regionalnoj razini, te razvoj poduzetničke
kulture
 Provedba
→ ugovor o uslugama, ukupna vrijednost 1,5 MEUR.
→ potpisivanje ugovora očekuje se početkom 2013. godine.
www.minpo.hr
PROJEKT Jačanje konkurentnosti hrvatskih obrta korištenjem
informacijsko-telekomunikacijske tehnologije
 Cilj
poboljšanje kvalitete usluga koje Hrvatska obrtnička komora pruža svojim
članovima, na način da obrtništvo postane konkurentan, inovativan sektor
temeljen na znanju sa značajnim doprinosom ekonomskom rastu i zapošljavanju u
Hrvatskoj
 Svrha
poboljšati i proširiti i usluge obrtnicima (malim i srednjim poduzetnicima)
pružanjem adekvatne i pravovremene poslovne informacije korištenjem
informacijsko-telekomunikacijske tehnologije, kao i promocija obrtništva u cjelini
kroz kampanje podizanja svijesti i medijsku promociju
 Provedba
→ ukupna vrijednost 265.000 EUR.
→ potpisivanje prvog ugovora očekuje se početkom 2013. godine
www.minpo.hr
Korisne internetske adrese:
 www.regionalna-konkurentnost.hr (IPA IIIC)
 www.strategija.hr (EU fondovi)
 www.safu.hr (natječaji IPA IIIC)
 www.hzz.hr (natječaji IPA IV)
 www.aso.hr (natječaji IPA IV)
www.minpo.hr
Hvala na pažnji!
Marijana Cikron, viša stručna savjetnica
MINISTARSTVO PODUZETNIŠTVA I OBRTA
Uprava za programe EU, programe bilateralne pomoći i projekte drugih
međunarodnih institucija
Sektor za programe i projekte EU
[email protected]
www.minpo.hr
14
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
977 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content