close

Enter

Log in using OpenID

Bilten takmičenja možete preuzeti ovdje. - Osnovna škola Kreka

embedDownload
JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA „KREKA“ TUZLA
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA “KREKA” TUZLA
KANTONALNOG TAKMIČENJA IZ
HEMIJE
ZA UČENIKE OSNOVNIH ŠKOLA
2012./2013.
GODINA
1
www.oskreka.com.ba
035/227 047
JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA „KREKA“ TUZLA
Tuzla, 06. april, 2013. godine
Dana 06.04.2013. godine odrţano je kantonalno takmiĉenje iz hemije za uĉenike
osnovnih škola. Domaćin takmiĉenja je bila JU OŠ “Kreka” Tuzla.
Škola „Kreka“ egzistira u zapadnom dijelu grada i njeni uĉenici su nastanjeni na
podruĉju Krojĉice, Crvenih Njiva, dijela Mosnika i Irca.
Škola je nasljednica Osnovne škole „Franjo Rezaĉ“, koja prve godine svoga rada
biljeţi još u XIX stoljeću, taĉnije 1898. godine, što znaĉi da ove godine 20. aprila, obiljeţava
115. obljetnicu postojanja.
Ove godine školu pohaĊa 382 uĉenika razvrstanih u 19 odjeljenja. U školi se izuĉavaju dva
strana jezika a nastavu izvodi kvalitetan i edukovan nastavni kadar. Naroĉit procvat u svom
radu škola doţivljava u poslijednjih šest godina ostvarujući uspon u uspjehu po osnovu
vrednovanja rada škola, sa 42. pozicije na Kantonu ove godine škola dostiţe 4. poziciju, a u
rangu škola od 300 do 400 uĉenika zauzima prvo mjesto na Kantonu.
Škola je nosilac Plakete „Škola bez nasilja“, Plakete Federalnog ministarstva
obrazovanja za uspjeh u radu, niza meĊunarodnih priznanja te Certifikata Otvorene škole
nivoa B, meĊunarodnoga nivoa, a pod pokroviteljsvom MIOS-a. To podrazumjeva otvorenost
škole prema lokalnoj zajednici, primjeni savremenih metoda rada u inoviranoj realizaciji
NPP-a kao i partnerstva sa roditeljima.
2
www.oskreka.com.ba
035/227 047
JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA „KREKA“ TUZLA
Rad u školi prepoznatljiv je po velikom broju priznanja i nagrada koje su osvojili
uĉenici na takmiĉenjima od općinskog do drţavnog nivoa, pokazujući visok stepen znanja,
vještina i kreativnosti. Tako su naša dva uĉenika, dobitnici stipendije za školovanje na Bosna
–Sema koledţu u Sarajevu, a zahvaljujući rezultatima koje su postigli iz fizike. Uĉesnici smo
svih aktivnosti u saradnji sa NVO i vladinim organizacijama kao i udruţenjima, pa su tri naša
uĉenika postigla najbolje rezultate. Jedan je bio uĉesnik meĊunarodne smotre iz saobraćaja u
Parizu gdje je pokazao zavidne rezultate, a dva uĉenika uzela uĉešće na drţavnom takmiĉenju
koje je organizirao BIHAMK i osvojili prva dva mjesta u kreiranju njihovog loga.
Škola spremno prihvata odgovornost organiziranja takmiĉenja i smotri prema
kalendaru takmiĉenja utvrĊenog od strane resornog ministarstva. Rado smo i ĉesto viĊeni na
javnim manifestacijama u organizaciji NV organizacija prilikom obiljaţavanja znaĉajnih
datuma.
Na dan takmiĉenja uĉesnici, takmiĉari su dolazili u školu izmeĊu 8, 00 i 8, 45 sati gdje
su doĉekani od strane domaćina i smješteni u za to pripremljene prostorije. Takmiĉenje je
otvoreno intoniranjem himne OŠ „Kreka“ pod nazivom „Generacija“ za koju je muziku
napisao nastavnik muziĉke kulture, Mirze Suljića, na tekst Seade Halilović, uposlenice naše
škole.
3
www.oskreka.com.ba
035/227 047
JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA „KREKA“ TUZLA
Prisutnima se obratila direktorica škole, Dilista Bašić, i zaţeljela svim takmiĉarima
mnogo uspjeha u radu, istaknuvši da su pobjednici svi oni samom ĉinjenicom što su došli kao
predstavnici svojih škola.
Diplome će nakon završenog takmiĉarskog dijela ponijeti oni koji budu najhrabriji,
najvještiji i najodluĉniji, a svi ostali će dobiti ništa manje vrijedne zahvalnice.
Prijavu na takmiĉenje su podnijele 32 škole sa Kantona Tuzla sa ukupno 45 takmiĉara.
Takmiĉarski dio je trajao dva školska ĉasa, 90 min. Nakon ĉega je izvršeno komisijsko
pregledanje testova i utvrĊen broj osvojenih bodova i konaĉan plasman.
4
www.oskreka.com.ba
035/227 047
JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA „KREKA“ TUZLA
Plasman učesnika takmičenja
Rang
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
Ime i prezime
Ermin Muratović
Almira Omerbegović
Emina Bojagić
Selma Mehanović
Arnela Šišić
Adisa Mešić
Majda Hujrulahović
Lejla Begović
Ivan Šibonjić
Aida Imamović
Izudin Beganović
Irma Avdić
Dţenana Ikanović
Muris Imamović
Fahreta Dţanić
Tarik Joldić
Tatjana Todorović
Ena Ĉerimović
Maida Avdić
Mirela Hasanbegović
Havka Alić
Lejla Sinanović
Nadina Jogunĉić
Nadmira Ĉaušević
Dţenana Suljkanović
Glorija Lukić
Branko Topalović
Almedina Ćeskinović
Dţevad Alibegović
Jasmin Vićentijević
Fatima Ikanović
Nedim Priganica
Aida Sendić
Amela Hodţić
Naida Ćosić
Muhamed Terzić
Nermina Ademović
Lejla Šišić
Benjamin Husić
Esma Ibrahimović
Edin Suljagić
Maksida Dţuzdanović
Adnana Dţidić
Adelisa Halilović
Nirmela Hamidović
Škola
Podorašje
Druga Osnovna škola Ţivinice
Druga Osnovna škola Ţivinice
Turija
Kreka
Tušanj
Druga Osnovna škola Srebrenik
Soko
Podorašje
Vukovije
Poljice
Pazar
Banovići
Poljice
Turija
Memići
Pazar
Novi Grad
Kreka
Pazar
Doborovci
Kreka
Hasan Kikić-Graĉanica
Stupari
Druga Osnovna škola Srebrenik
KŠC
Husino
Mehmed-beg Kapetanović Ljubušak-Srnice Donje
Doborovci
Prva Osnovna škola Ţivinice
Tojšići
Tušanj
Musa Ćazim Ćatić-Zelinja Donja
Humci
Ivan Goran Kovaĉić-Gradaĉac
Grivice
Pasci
Klokotnica
Grivice
Edhem Mulabdić-MeĊiĊa Donja
Prva Osnovna škola Ţivinice
Teoĉak
Hasan Kikić,Gradaĉac
Stupari
Sapna
Broj bodova
92
88
82
82
79
79
78
78
75
75
74
73
72
72
72
71
69
67
66
66
65
65
65
63
60
60
55
54
49
49
48
47
45
42
42
40
38
36
36
33
27
25
23
15
8
5
www.oskreka.com.ba
035/227 047
JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA „KREKA“ TUZLA
Iskrene ĉestitke upućujemo svim takmiĉarima i njihovim nastavnicima!
6
www.oskreka.com.ba
035/227 047
JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA „KREKA“ TUZLA
7
www.oskreka.com.ba
035/227 047
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
5
File Size
1 256 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content