close

Enter

Log in using OpenID

Broj: 2/14 Datum: 15.07.2014. godine Na osnovu člana 49. stav 1

embedDownload
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
FEDERALNO MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA
FEDERALNO MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
FEDERALNA UPRAVA POLICIJE
Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina
FEDERATION MINISTRY OF INTERIOR
DIRECTORATE OF FEDERATION POLICE
SARAJEVO
COMMISSION FOR SELECTION
SARAJEVO
KOMISIJA ZA IZBOR
Broj: 2/14
Datum: 15.07.2014. godine
Na osnovu člana 49. stav 1. Zakona o policijskim službenicima Federacije Bosne
i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ broj 27/05, 70/08 i 44/11), člana 3. i 5.
Pravilnika o načinu i rasporedu testiranja kandidata i sistemu bodovanja u procesu
odabira policijskih službenika broj 10-6100 od 09.07.2014. godine, Odluke direktora o
popuni upražnjenih radnih mjesta policijskih službenika u činu „policajac“ i „mlađi
inspektor“ putem Javnog konkursa, broj 10-16/1-34-2-287 od 27.06.2014.godine i
Rješenja o formiranju Komisije za izbor broj 10-16/1-34-2-249 od 23.04.2014. godine,
Komisija za izbor raspisuje:
JAVNI KONKURS
za popunu upražnjenih radnih mjesta policijskih službenika
u Federalnoj upravi policije
Čin – „policajac“ u Sektoru uniformisane policije ___________ broj izvršilaca - 10
Čin – „policajac“ u Specijalnoj policijskoj jedinici __________ broj izvršilaca - 5
Čin – „mlađi inspektor“ u Sektoru kriminalističke policije ____ broj izvršilaca - 4
Za zasnivanje radnog odnosa policijskih službenika kandidati moraju ispunjavati
sljedeće opće uvjete predviđene članom 46. Zakona o policijskim službenicima
Federacije Bosne i Hercegovine:
a) državljanstvo Bosne i Hercegovine
b) starosna dob između 18 i 35 godina života
c) najmanje IV stepen školske spreme za čin policajca, a najmanje VI stepen
školske spreme za čin mlađeg inspektora
d) ljekarsko uvjerenje ne starije od tri mjeseca, kao dokaz o fizičkoj i psihičkoj
sposobnosti za rad
e) da nije otpušten/a iz institucija državne uprave ili iz vojne službe u Bosni i
Hercegovini, kao rezultat disciplinske sankcije
f) da protiv njega/nje nije pokrenut krivični postupak i da nije izrečena pravomoćna
kazna zatvora za krivično djelo, osim za krivična djela protiv sigurnosti
saobraćaja, u skladu sa krivičnim zakonodavstvom
g) da nije optužen/a od Međunarodnog krivičnog tribunala za bivšu Jugoslaviju i da
se nije odbio/la pojaviti pred Tribunalom.
Pored općih uvjeta koji se odnose na prijem u radni odnos policijskih službenika,
kandidati za prijem moraju ispunjavati sljedeće posebne uvjete predviđene članom 5.
Pravilnika o načinu i rasporedu testiranja kandidata, sistemu bodovanja u procesu
odabira policijskih službenika, i to:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
da ima položen vozački ispit „B“ kategorije
da položi test općeg znanja i pisani rad
da ispunjavaju uvjet fizičke sposobnosti
da ispunjavaju zdravstvene sposobnosti
da ispunjava psihološke sposobnosti
da položi i drugi test koji policijski organ smatra potrebnim ili opravdanim
Prije donošenja odluke o izboru kandidata za popunu upražnjenih radnih mjesta,
predloženi kandidati će biti predmet osnovne sigurnosne provjere u skladu sa
postupkom za izdavanje dozvole za pristup tajnim podacima, u skladu sa odredbama
Zakona o zaštiti tajnih podataka („Službeni glasnik BiH“ broj 54/04 i 12/09), kao i
odredbama podzakonskih propisa donesenih na osnovu navedenog zakona. U slučaju
da predloženi kandidat ne prođe sigurnosne provjere, bit će predložen sljedeći kandidat
s liste, koji taj uslov ispunjava.
Neophodni dokumenti koji se dostavljaju uz prijavu na Javni konkurs:
1. dokaz o državljanstvu BiH – Uvjerenje o državljanstvu BiH
2. izvod iz matične knjige rođenih
3. dokaz o završenom IV stepenu školske spreme za čin policajca, a najmanje VI
stepen školske spreme za čin mlađeg inspektora (nostrificirana diploma, ukoliko
škola nije završena u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj
raspadom SFRJ, nakon 06.04.1992. godine)
4. potvrda ili uvjerenje poslodavca – državnog organa ili institucije da nije otpušten
iz organa državne službe, kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou
vlasti u BiH ili iz vojne službe (za kandidate koji su bili ili su još uvijek zaposleni u
državnim organima i institucijama ili vojsci),odnosno ovjerena izjava kandidata da
nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo
kojem nivou vlasti u BiH ili iz vojne službe, (za kandidate koji nisu, niti su bili
zaposleni u državnim organima i institucijama ili vojsci), ovjera izjave vrši se kod
nadležnog organa
5. izjava kandidata ovjerena od strane nadležnog organa da kandidat nije
obuhvaćen odredbama člana 9. stav 1. Ustava BiH
6. ovjerena izjava da kandidat posjeduje položen vozački ispit „B“ kategorije
7. uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka izdato od nadležnog suda (ne starije od
tri mjeseca).
NAPOMENA:
Komisija će opći uvjet koji se odnosi na činjenicu krivičnog kažnjavanja iz čl. 46. stav 1.
tačka f) Zakona o policijskim službenicima Federacije BiH, utvrditi naknadno po
službenoj dužnosti i to za kandidate koji su uspješno završili testiranje i koji su
predloženi za popunu upražnjenih radnih mjesta.
Ljekarsko uvjerenje, kao opći uvjet, će dostaviti naknadno samo oni kandidati koji su
uspješno završili testiranje i koji su predloženi za popunu upražnjenih radnih mjesta.
2
Prilikom odabira kandidata rukovodilac Federalne uprave policije će se posebno
rukovoditi odredbama člana 4. Zakona o policijskim službenicima Federacije Bosne i
Hercegovine, kojim je regulisano da struktura policijskih službenika u policijskom organu
odražava nacionalnu strukturu stanovništva iz 1991. godine.
Nijedna aplikacija neće biti izuzeta iz razmatranja isključivo na osnovu pola, rase, boje
kože, jezika, religije, političkog ili drugog ubjeđenja, nacionalnog ili socijalnog porijekla,
pripadnosti nacionalnim manjinama, imovine, rođenja ili drugog statusa kandidata.
Kandidati koji blagovremeno dostave potpune prijave i dokažu da ispunjavaju opće i
posebne uvjete, imaju pravo pristupa testiranju, koje u skladu sa članom 51. Zakona o
policijskim službenicima Federacije BiH uključuje sljedeće:
a)
b)
c)
d)
e)
test općeg znanja, uključujući pisani rad
test fizičke sposobnosti
ljekarski pregled
psihološki pregled, uključujući test i razgovor
drugi test koji policijski organ smatra potrebnim ili opravdanim.
Kandidat koji ne ostvari eliminacioni prag bodova na jednom od testova, testovi iz
tačke a) i b) ili se utvrdi da ne zadovoljava kriterije na testovima pod c) i d), isključuje se
iz daljeg procesa odabira
Test općeg znanja obuhvatit će pitanja iz sljedećih oblasti:
-
ustavno uređenje Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine,
upravno pravo
Zakon o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine
Zakon o unutrašnjim poslovima Federacije Bosne i Hercegovine
Zakon o policijskim službenicima Federacije Bosne i Hercegovine
upravni spor
kancelarijsko poslovanje
radno pravo
krivično pravo.
Test općeg znanja će biti u skladu sa minimalnim stepenom obrazovanja za nivo koji
kandidat pristupa. Težina pitanja biće prilagođena nivou stručne spreme u skladu sa
uvjetima za pristup u početni čin „policajac“ i „mlađi inspektor“.
Pisani rad (esej) bodovat će se po slijedečim kriterijima: odgovor na zadatu temu
poznavanje pravopisa, izražavanje, urednost i kompozicija testa.
Kompletna procedura provjere kandidata vršit će se u skladu sa Pravilnikom o načinu
i rasporedu testiranja kandidata i sistemom bodovanja u procesu odabira policijskih
službenika, Kriteriju o metodu, načinu i sistemu bodovanja, testiranja kandidata i provjeri
fizičke sposobnosti i Poslovniku o radu Komisije za prijem kandidata u Federalnoj upravi
policije.
NAPOMENA: Zdravstvenu sposobnost kandidata, kao sastavni dio testa, ocijenit će
Zavod za zdravstvenu zaštitu zaposlenika MUP-a Kantona Sarajevo.
3
O vremenu i mjestu provjere testa općeg znanja, kandidati koji ispunjavaju opće i
posebne uvjete i koji prilože svu potrebnu dokumentaciju, bit će naknadno obaviješteni
putem telefona, putem oglasne ploče u sjedištu ili web stranice Federalne uprave
policije.
Za provjeru fizičke sposobnosti, ljekarski pregled i intervju kandidati će biti pozvani
samo putem web stranice Federalne uprave policije i oglasne ploče u sjedištu, prema
dodijeljenim šiframa za svakog kandidata.
Kandidati su dužni postupati u skladu s navedenim obavijestima Komisije, jer u
slučaju nepostupanja po pomenutim obavijestima smatrat će se da je kandidat odustao
od prijave na Javni konkurs.
Potrebni dokumenti – dokazi o ispunjavanju općih i posebnih uvjeta Javnog konkursa
predaju se u originalu ili ovjerenoj fotokopiji i ne podliježu vraćanju. Kandidati su
obavezni uz svoju prijavu predati isključivo dokumentaciju koja se traži ovim Javnim
konkursom, nije potrebno dostavljati dokumentaciju kojom se dokazuje ispunavanje bilo
kakvih drugih uslova (kursevi, doškolovavanje i sl.).
Kandidati koji se na konkursu prijavljuju na više pozicija su dužni za svaku poziciju
dostaviti posebno dokumentaciju uz odgovarajući prijavni obrazac.
Prijava na konkurs sa potrebnim dokumentima se podnosi na posebnom prijavnom
obrascu za svako radno mjesto koje se može preuzeti na web stranici Federalne uprave
policije ili u Pisarnici FUP-a, u roku od 30 dana od dana objavljivanja Javnog konkursa.
Kandidati dostavavljaju potrebnu dokumentaciju, neposredno predajom na Pisarnice
Federalne uprave policije ili preporučenom poštom na adresu Federalna uprava policije,
Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova/Federalno ministarstvo unutarnjih poslova,
Ulica Mehmeda Spahe broj 7, 71000 Sarajevo, uz obaveznu naznaku: „Komisija za izbor
policijskih službenika čin „policajac“ u Sektoru uniformirane policije, čin „policajac“ u
Specijalnoj policijskoj jedinici ili čin „mlađi inspektor“ u Federalnoj upravi policije“.
Komisija za izbor će na oglasnoj ploči i web stranici Federalne uprave policije objaviti
Pravilnik o načinu i rasporedu testiranja kandidata i sistemu bodovanja u procesu
odabira policijskih službenika i Kriterij o metodu, načinu i sistemu bodovanja, testiranja
kandidata i provjeri fizičke sposobnosti.
U slučaju da u dostavljenim podacima postoje određene nejasnoće koje dovode
Komisiju za izbor u dilemu oko ispunjavanja nekih propisanih općih i posebnih uvjeta
ovog konkursa, Komisija za izbor zadržava pravo da službenim putem zatraži o tome
odgovarajuće pojašnjenje ili mišljenje od nadležnog organa, kao i dostavu odgovarajućih
akata kao dokaza. Ispunjavanje uslova utvrđenih ovim konkursom računa se danom
objavljivanja Javnog konkursa.
Trajanje osnovne obuke čin „mlađi inspektor“ za kadete, traje šest (6) mjeseci, a za
kadete u činu policajac traje 12 mjeseci na Policijskoj akademiji, a po zasnivanju radnog
odnosa probni rad traje ukupno 12 mjeseci. Nakon uspješno završene obuke kandidati
će biti raspoređeni prema potrebama službe unutar Federalne uprave policije.
Nepotpune i neblagovremene prijave, kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu
ovjerene neće se uzeti u razmatranje.
KOMISIJA ZA IZBOR
4
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
53 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content