close

Enter

Log in using OpenID

Bibliografija obrta (od siječnja 1992. do ožujka 2013. godine)

embedDownload
REFERENCE – RADOVI
DJELATNOST
od siječnja 1992.
do ožujka 2013.
NISMO ZAPOSLENICI INSTITUCIJA TIJELA JAVNE VLASTI RH
NISMO U SUKOBU INTERESA
DJELATNOST:
ŠUMARSTVO
STRUČNA VJEŠTAČENJA U OBLASTI ŠUMARSTVA, izrada studija i dijelova studija,
procjene vrijednosti šuma i šumskog zemljišta, nadzor i provođenja radova u šumarstvu,
urbanom šumarstvu, hortikulturi, zaštiti okoliša;
LOVSTVO
STRUČNA VJEŠTAČENJA U OBLASTI LOVSTVA, izrada studija i dijelova studija,
lovnogospodarskih osnova (LGO), programa uzgoja divljači (PUD) i programa zaštite divljači
(PZD), Provođenje LGO, PUD; PZD (stručna osoba) usluge u lovstvu i lovnom gospodarstvu;
IZDAVAŠTVO
IZDAJEMO OD 2008. GODINE LOVOČUVAR tromjesečnik, časopis o lovstvu, lovnoj divljači, divljim
životinjama Hrvatske i svijeta, streličarstvu, sokolarstvu, kinologiji, lovcima i lovnim udrugama do
sada izašlo 18 brojeva- u prodaji je od veljače 2013.
HKIŠDT PRES obrt - licencija broj 0248 od HKIŠDT (Hrvatska komora inženjera šumarstva i drvne
tehnologije).
Mr.sc. Milan Arvay dipl.ing.šum., ovlašteni inženjer šumarstva upisan pod rednim brojem 9 u HKIŠDT s pravom
strukovnog naziva ovlaštenog inženjera stručnih smjerova:
(1)
ovlašteni inženjer šumarstva,
(2)
ovlašteni inženjer šumarstva za uređivanje šuma,
(3)
ovlašteni inženjer šumarstva za lovstvo,
(4)
ovlašteni inženjer šumarstva za ekologiju,
ovlašteni inženjer šumarstva zaštitu prirode i
ovlašteni inženjer šumarstva urbano šumarstvo.
Zvonimir Presečan Arvay dipl.ing.šum., ovlašteni inženjer šumarstva za lovstvo
Bjelovar, 10. ožujka 2013.
SUDSKA VJEŠTAČENJA (72)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
RADOVI
PROCJENA VRIJEDNOSTI ŠTETE U OROVCU, na nakretnini Eve i Marka Jakopović učinjene od djelatnika
Elektra Bjelovar, studeni 2001.g;
PROCJENA VRIJEDNOSTI ŠTETE u Lalići - Kapela na nekretnini Marka Repa od djelatnika Elektra
Bjelovar, lipanj 2002.g;
NALAZ I MIŠLJENJE VRIJEDNOSTI štete počinjene sječom stabala običnog oraha i bagrema na imanju
obitelji Filipović u ulici Miroslava Krleže b.b., srpanj 2003.g;
PROCJENA, MIŠLJENJE I NALAZ štete na opožarenom dijelu Spomen područja Barutana 1991. godine,
srpanj 2003.g;
Nalaz i mišljenje prema zahtijevu zajedničkog odvjetničkog ureda Nikola Pušić i Vinko Tomaš iz
Vrbovca, predmeta koji se vodi kod Općinskog suda u Sv.I. Zelina pod poslovnim brojem P-5/02. Bjelovar, predmet šumska šteta, Bjelovar, 28.1.2004.g.
NALAZ I MIŠLJENJE, Povrat imovine šume, Ivanec – Ravna Gora - Zaključak o imenovanju vještaka,
Klasa:UP/I-942-05/97-01/34 ; Urbroj:2186-08-02/3-03-21. veljača, 2004.g.;
NALAZ I MIŠLJENJ P - VII – P – 501/02 – 16 - Općinski sud Virovitica: Utvrđenje visine štete nastale
paljenjem strništa na rudini zvanoj „Metaš“ na p= 158,10 Ha oranice i 1,80 ha kanala; ožujak, 2004.g.;
VJEŠTAČENJE NALAZ I MIŠLJENJE u parničnom predmetu povodom optužnog prijedloga ODO u Slatini
broj K-DO-54/04, od 31. ožujka 2004.g.
NALAZ I MIŠLJENJE UTVRĐIVANJA VISINE ŠTETE nastale nezakonitim lovom 7.4.2004. u državnom
lovištu VII/2 „Bjelovarska Bilogora“. 15.5.2004.g.
VJEŠTAČENJE – NALAZ MIŠLJENJE I OBRAČUN šumske štete vlasnika Zvonimira Šporera terenski
očevid 20. rujna 2004., Bjelovar, 26. rujna 2004.g.
NALAZ I MIŠLJENJE I OBRAČUN VISINE ŠTETE za vlasništvo suvlasnica Jelovac ; 22.11.2004.g.
NALAZ I MIŠLJENJE U SVEZI ISTRAŽNOG ZAHTIJEVA broj K-DO-443/04 (KIO-88/04 Županijski sud
Bjelovar). događaj 11.rujna 2004. g. Garjevica 70 a, 31.12.2004.g.
VJEŠTAČENJE NALAZ I MIŠLJENJE - županijski sud u Bjelovaru, Broj Kio-24/05-22 za događaj 20.
prosinca 2004.g. šumski predjel Klisa Pitomača, 29. lipnja 2005.g.
VJEŠTAČENJE PROCJENA ŠTETE u rasadniku ukrasnog bilja (Kristek/Župćić) na nekretninama zk.ul. br.
927 i 939 k.o. Bjelovar Hrgovljani Nove Plavnice“ , Elektra Bjelovar, 20. siječnja 2006.g.
VJEŠTAČENJE NALAZ I MIŠLJENJE u parničnom predmetu P.350/04-36 tužitelj Njemeček Stjepana iz
Daruvara, tuženik Abdić Adele i Marijana oboje iz Daruvara – šumska šteta - Bjelovar, 10. veljače 2006.g.
VJEŠTAČENJE NALAZ I MIŠLJENJE u kaznenom postupku povodom optužnog prijedloga ODO u Slatini
broj K-DO-54/04, - šumska šteta, od 31. ožujka 2004. g. - Bjelovar, 25. veljače 2006.g.
VJEŠTAČENJE NALAZ I MIŠLJENJE u parničnom predmetu tužitelja Abramović Vere iz Sirača, protiv
tuženika Lor Borislava iz Sirača – šumska šteta RJEŠENJEM Općinskog suda u Daruvaru 22. veljače 2006.
- P.251/05-13.- 7 stabala divlje trešnje i jedno stablo obične bukve, 27. travnja 2006.g.
VJEŠTAČENJE NALAZ I MIŠLJENJE u parničnom predmetu P.205/05-13 po Rješenju od 17. listopada
2005.godine tužitelj Benić Ivan iz Pavlovca, tuženik HŠd.o.o. Zagreb, UŠP Bjelovar, 20. siječnja 2006.g.
REKONSTRUKCIJA DOGAĐAJA od 11. rujna 2004. godine u Donjem Mikloušu, šumi zvanoj Garjevica,
odjel 70 a, izvršeno 29. lipnja 2006. god.; Općinski sud u Bjelovaru; 30. kolovoza 2006. g.
VJEŠTAČENJE NALAZ I MIŠLJENJE u Pravnoj stvari tužitelja M. Lovrekovića, iz Špišić Bukovice, protiv
tuženika Z. Marića iz Špišić Bukovice, P. Miškine kbr. 5, radi isplate štete; Bjelovar, 15. studeni 2006.g.
VJEŠTAČENJE NALAZ I MIŠLJENJE u predmetu utvrđivanja iznosa vrijednosti počinjene šumske štete i
utvrđivanja iznosa vrijednosti naknade za ograničena i prenesena prava na šumi, vlasnika MILE i ANICE
ČURIĆ iz Velikih Sredica, Bjelovar, 18. prosinca 2006.g.
VJEŠTAČENJE NALAZ I MIŠLJENJE u predmetu ustanovljavanja vrste, stanja i moguće upotrebne
vrednosti drveta postojeće tavanske drvene podne konstrukcije zgrade Gradskog muzeja Bjelovar, Trg
Eugena Kvaternika 1 Bjelovar, GRAD BJELOVAR, Bjelovar; 18. prosinca 2006.g.
VJEŠTAČENJE NALAZ I MIŠLJENJE - PROCJENA NOVČANOG IZNOSA UČINJENE ŠUMSKE ŠTETE
OD DIVLJAČI lovoovlaštenika državnog lovišta VII/4 Garjevica, LOVNO GOSPODARSTVO MOSLAVINA
ZAGREB na pojedinim stablima crnogorične kulture obične smreke (Picea abies L.) u šumskoj kulturi
oštećenika – posjednika OŠTEĆENIKA - DRAGO RUPČIĆ Gornja Jelenska, Svetog Benedikta 3, 44.317
POPOVAČA Bjelovar, 26. lipnja 2006.g.
PRES OBRT
BIBLIOGRAFIJA RADOVA siječanj 1992. – ožujka 2013.
str. 2
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
VJEŠTAČENJE NALAZ I MIŠLJENJE s očevida u predmetu osiguranja dokaza radi utvrđivanja onečišćenja
pitke vode iz bunara te onečišćenja okoliša na nekretninama protustranaka u PALEŠNIKU - Rješenje Broj
R1-7/07-3; 27. ožujka 2007.g.
VJEŠTAČENJE NALAZ I MIŠLJENJE u izvanparničnom predmetu predlagatelja Božidara Duka iz Palešnika
69, protiv protustranke Croatia osiguranje d.d., Filijala Varaždin, Kapucinski trg 14, Varaždin s ročišta
održanog dana 29. siječnja 2007. godine radi osiguranja dokaza vještačenjem radi utvrđivanja visine štete na
nekretninama i stvarima predlagatelja izazvane štetnim događajem koji se dogodio 23. siječnja 2007. godine.
u PALEŠNIKU - Rješenje broj R1-6/07-2; 17. svibnja 2007.g.
NALAZ i MIŠLJENJE (DOPUNSKO VJEŠTAČENJE) u pravnoj stvari tužitelja Josipa Peters iz Ilove, Braće
Perkovića 99, zastupanog po odvjetnicima iz Zajedničkog odvjetničkog ureda Jovana Doneski, Marine
Lacković, Melite Babić I Nataše Ružička iz Garešnice, protiv tuženika Stojana Ivanović iz Goveđeg Polja 77,
zastupanog po punomoćnici Borki Mihović odvjetnici iz Daruvara, radi naknade štete na temelju RJEŠENJA
p.44/07-49 od 14. travnja 2008. godine i dostavljene dokumentacije, sve od Općinskog suda u Daruvaru.
Izrađeno u Bjelovaru, 23. svibnja 2007.g.
VJEŠTAČENJE NALAZ I MIŠLJENJE u izvanparničnom predmetu predlagatelja Ljiljane Major iz Zagreba,
Hermanova 17/0, protiv protustranke Gordane Papić iz Bjelovara, Bokokotorska 14 a, prema Rješenju broj
R1-16/06-34; KAPELICA 6. lipnja 2007.g.
VJEŠTAČENJE NALAZ I MIŠLJENJE u pravnoj stvari tužitelja Milane Knežević iz Grubišnog Polja, 77.
samostalnog bataljuna ZNG zastupane po pun. N. Rolić odvjetnici iz Grubišnog Polja, protiv tuženika Martina
Aščić iz Velike Peratovice kbr. 162 zast. po punom. R. Kovačević odvj. iz Grubišnog Polja, radi činjenja i
naknade štete, prema Rješenju: Posl.broj: P-26/07-35, na temelju očevida o provođenju dokaza geodetskim i
šumarskim vještačenjem izvršenim 19. lipnja 2007. god. u 13,00 sati, i dostavljene dokumentacije od OS u
Grubišnom Polje. Izrađeno u Bjelovaru, 23. srpnja 2007.g.
VJEŠTAČENJE NALAZ I MIŠLJENJE događaja samoopaljenja i samoranjavanja s lovačkim karabinom
Blaser R 93 dana 30.10.2006. godine u lovištu Breznica kod Đakova na temelju dostavljene dokumentacije.
Bjelovar, 27. listopada 2007.g.
VJEŠTAČENJE NALAZ I MIŠLJENJE izračuna visine štete zbog otuđenja drvne mase s katastarske čestice
broj 223/7, oranica Čatrnje, K.O. Prespa, suvlasnica i korisnica Bednarik Marice iz Prespe kbr. 99 i Vlahović
Vesne također iz Prespe kbr. 197, a na temelju očevida o provođenju dokaza šumarskim vještačenjem
izvršenim 20. studenoga 2007. god. u 15,00 sati na licu mjesta. Izrađeno u Bjelovaru, 26. studenoga 2007.g.
VJEŠTAČENJE NALAZ I MIŠLJENJE u pravnoj stvari tužitelja Josipa Peters iz Ilove, Braće Perkovića 99,
zast. po odvj. iz Zajedničkog odvj. ureda Jovana Doneski, iz Garešnice, protiv tuženika Stojana Ivanović iz
Goveđeg Polja 77, zast. po punom. Borki Mihović odvjetnici iz Daruvara, radi naknade štete na temelju
RJEŠENJA od 30. listopada 2007. godine i dostavljene dokumentacije od Općinskog suda u Daruvaru.
Izrađeno u Bjelovaru, 10. prosinca 2007.g.
VJEŠTAČENJE NALAZ I MIŠLJENJE - Utvrđenje visine štete nastale nezakonitim lovom dana 2.01. 2008.
godine u D.L. VI/2 „Đurđevačka Bilogora“, lovozakupnika LU DI ČAZMA. Bjelovar, 3. siječnja 2008.g.
VJEŠTAČENJE NALAZ I MIŠLJENJE za osiguranje dokaza radi utvrđenja okolnosti nastanka i visine štete
na sadnicama smreke na čkbr. 232/1 sjenokoša livada sa 461 čhv i čkbr. 233 sjenokoša livada sa 1 kj 1068
čhv, upisane u z.k.ul.br. 400 k.o. Blatnica. Bjelovar, 5. veljače 2008.g.
VJEŠTAČENJE NALAZ I MIŠLJENJE za osiguranje dokaza IZMAKLE DOBITI 237 BOŽIĆNIH STABALA
OBIČNE SMREKE U BUSENU (Picea abies L. Karsten) VELIČINE 1,50 do 2,50 METARA na dan
24.12.2006. godine na prodajnom mjestu u Španskom Zagreb. Bjelovar, 12. veljače 2008.g.
VJEŠTAČENJE NALAZ I MIŠLJENJE - ŠUMSKA ŠTETA - OBRAČUN NAKNADE ZA ODUZETA I
OGRANIČENA PRAVA NA ŠUMI I ŠUMSKOM ZEMLJIŠTU na nekretninama u vlasništvu HABEK IVAN
Zrinski Topolovac 39. upisanim u k.o. Zrinski Topolovac, broj z.k. uloška 1149 na k.č.br. 1141/4 k.o. Zrinski
Topolovac, broj z.k. uloška 925 na k.č.br. 1133. Bjelovar ožujka 2008. g.
VJEŠTAČENJE NALAZ I MIŠLJENJE
A. OBRAČUN NAKNADE POČINJENE ŠUMSKE ŠTETE po poznatom počinitelju HEP Distribucija d.o.o.
Zagreb, DP Elektra Bjelovar, P.B. Vene br. 5, na nekretninama STJEPANA SUDAŠA iz ZrinskogTopolovca
27. upisanim u k.o. Zrinski Topolovac k.č.br. 1141/5a i 1141/5b u naravi šuma;
B. OBRAČUN NAKNADE ZA ODUZETA I OGRANIČENA PRAVA NA ŠUMI I ŠUMSKOM ZEMLJIŠTU –
SLUŽNOST u povodu izvršene uzurpacije postavljanjem elektroenergetskog objekta od strane poznatog
počinitelja HEP Distribucija d.o.o. Zagreb, DP Elektra Bjelovar, P. B. Vene br. 5, na nekretninama
STJEPANA SUDAŠA iz Zrinskog Topolovca 27. k.o. Zrinski Topolovac k.č.br. 1141/5a i 1141/5b u naravi
šuma; 03. 2008.g.
PRES OBRT
BIBLIOGRAFIJA RADOVA siječanj 1992. – ožujka 2013.
str. 3
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
C. OBRAČUN VRIJEDNOSTI POČINJENE ŠTETE NASTALE OBARANJEM 5 KOMADA STABALA
OBIČNOG ORAHA po poznatom počinitelju, HEP Distribucija d.o.o. Zagreb, DP Elektra Bjelovar, P.B. Vene
br. 5, na nekretninama STJEPANA SUDAŠA iz ZrinskogTopolovca 27., upisanim u k.o. Zrinski Topolovac
k.č.br. 1147/A/3. Bjelovar 2. svibnja 2008.g.
VJEŠTAČENJE NALAZ I MIŠLJENJE u izvanparničnoj stvari predlagatelja Željke Filipović iz Čačka, Česlava
Pavlovića b.b. zast. po punom. Karlu Tamašu, odvj. iz Slatine, protiv protustranke Zdravka Volfa iz Voćina, J.
Martinca br. 23, radi osiguranja dokaza, izvan ročišta na temelju uviđaja na licu mjesta u Rijencima u šumi na
kč.br. 80/1, 80/2, 81, k.o. Rijenci i na glavnom stovarištu HŠ d.o.o. UŠP Našice, Šumarija Čeralije dana 8.
veljače 2008. i dijela dokumentacije sudskog spisa Posl.br. R1-111/07 Općinskog suda u Slatini. Izrađeno u
Bjelovaru, 1. travnja 2008.g.
VJEŠTAČENJE NALAZ I MIŠLJENJE u pravnoj stvari tužitelja Stanislava Mustača iz Golog Brda 80
zastupanog po punomoćniku Mr. sc. Kosti Lacmanoviću odvjetniku iz Virovitice, V. Nazora 3, protiv tuženika
Vlade Oršoša iz Velikih Zdenaca, Kralja Tomislava 13 zastupanog po punomoćnici Nives Rolić odvjetnici iz
Grubišnog Polja, radi isporuke i isplate u tijeku postupka, nakon izvođenja dokaza geodetskog i šumarskog
vještačenja, 29. veljače 2008. god. radi identifikacije čkbr. 489/19 k.o. Velika Peratovica, te uzimanja
potrebnih podataka u šumi radi utvrđenja vrijednosti i količine drveta posječenog od strane tuženika, te
izračuna šumske štete. Bjelovar, 4. travnja 2008.g.
VJEŠTAČENJE NALAZ I MIŠLJENJE u kaznenom predmetu protiv okrivljenog GRBAC IVANA napravljeno prema NALOGU Općinskog suda u Grubišnom Polju K-44/07-15, kojim je potrebno utvrditi koja je
vrijednost otuđenih drva prema zapisniku o očevidu od 05.6.2007. god. i na osnovu fotodokumentacije, sve
prema vrijednosti u veljači i ožujku 2007. god. Bjelovar, 13. travnja 2008.g.
VJEŠTAČENJE NALAZ I MIŠLJENJE u pravnoj stvari predlagatelja RH za Ministarstvo poljoprivrede,
ribarstva i ruralnog razvoja, zastupanog po ODO Pakrac, Građansko–upravni odjel, protiv protustranke
Damira Kufnera iz Prekopakre, S. Radića 62, radi osiguranja dokaza na temelju izvršenog očevida dana 23.
travnja 2008. godine u 09,45 h, radi utvrđivanja vrste, količine, kvalitete i ukupne vrijednosti posječene drvne
mase odložene na nekretnini kčbr. 430 k.o. Španovica. Izrađeno u Bjelovaru, 10. svibnja 2008.g.
VJEŠTAČENJE NALAZ I MIŠLJENJE u pravnoj stvari tužitelja RADOVANA VUJIĆA iz Šumetlice 10, protiv
tuženika „PAKRAC GRADNJA“ d.o.o. Pakrac, radi naknade štete na nekretnini upisanoj u zk.ul.br. 24 k.o.
Španovica, k.č.br. 84, u naravi šuma na temelju izvršenog očevida vještačenjem na licu mjesta u šumi na
predmetnoj nekretnini, dana 0605. 2008. godine u skladu s zadatkom vještačenja da se utvrdi vrijeme sječe
stabala, vrsta, količina i ukupna vrijednost posječene drvne mase, Bjelovar, 21. 05.2008.g.
VJEŠTAČENJE NALAZ I MIŠLJENJE na temelju NALOGA K-221/07-19 Općinskog suda u Bjelovaru, u
kaznenom predmetu protiv okrivljenika Maria Mirovića, zbog kaznenog djela iz čl. 216. st. 1. Kaznenog
zakona, nakon izvršenog očevida na licu mjesta dana 26. svibnja 2008. godine u mjestu Vrbica, u šumi
zvanoj „Belevine“ vl. Milke Pavleković, radi utvrđenja drvne mase po vrsti, kvaliteti, vrijednosti i iznosu šumske
štete u vrijeme kada je počinjena. Bjelovar, 30. lipnja 2008.g.
VJEŠTAČENJE NALAZ I MIŠLJENJE a) Obračun naknade počinjene šumske štete na nekretninama
ŽELJKA TURČIĆA iz Zrinskog Topolovca 16. upisano u k.o. Zrinski Topolovac k.č.br. 1141/6b u naravi
šuma, počinjeno po poznatom počinitelju HEP Distribucija d.o.o. Zagreb, DP Elektra Bjelovar, b) OBRAČUN
NAKNADE ZA ODUZETA I OGRANIČENA PRAVA NA ŠUMI I ŠUMSKOM ZEMLJIŠTU – SLUŽNOST u
povodu uzurpacije postavljanjem elektroenergetskog objekta počinitelja HEP Distribucija d.o.o. Zagreb, DP
Elektra Bjelovar, P.B. Vene br.5 na nekretninama Ž. TURČIĆA u naravi šuma; Bjelovar 2.7.2008.g.;
VJEŠTAČENJE NALAZ I MIŠLJENJE na temelju Rješenja P-86/07-47 Općinskog suda u Čazmi u pravnoj
stvari tužitelja Zavižan d.o.o. Čazma, protiv tuženika Grad Čazma, radi utvrđenja da li je na sporno odlagalište
otpada, u spornom vremenskom periodu otpad odlagan u skladu s pravilima struke; Bjelovar. 25. 7/2008.g.;
UTVRĐENJE VISINE ŠTETE NASTALE NEZAKONITIM LOVOM dana 12./13 rujan 2008. godine u DL VII/2
„Bjelovarska Bilogora“, lovozakupnika L.U. „Sveti Ante“ Bjelovar, 16. rujna 2008.g.;
VJEŠTAČENJE NALAZ I MIŠLJENJE u izvanparničnom postupku osiguranja dokaza predlagatelja Stjepana
Mihaljevića iz Palešnika 101 i dr., zastupanih po punomoćnici Mariji Štiterski, odvjetnici iz Garešnice, protiv
protustranke Croatia osiguranje d.d. Filijala Varaždin, Varaždin, očevidom na licu mjesta na nekretninama
predlagatelja u Palešniku 4. rujna 2008. god.; 18. listopada 2008.g.;
VJEŠTAČENJE NALAZ I MIŠLJENJE – 1. OČITOVANJE na prigovore tužitelja iz podneska od 22.9.2008.
godine, sve u skladu sa zapisnikom s glavne rasprave dana 8.12. 2008. god., na temelju Rješenja P-86/0747 Općinskog suda u Čazmiu pravnoj stvari tužitelja Zavižan d.o.o. Čazma, protiv tuženika Grad Čazma, radi
utvrđenja da li je na sporno odlagalište otpada, otpad od strane tužitelja Zavižan d.o.o. Čazma kao
koncesionara za odvoz komunalnog otpada na području Općine Čazma u spornom vremenskom periodu
odlagan u skladu s pravilima struke, da li je saniranje i zatvaranje bilo u skladu s posebnim propisima; 19.
veljače 2009.g.;
PRES OBRT
BIBLIOGRAFIJA RADOVA siječanj 1992. – ožujka 2013.
str. 4
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
VJEŠTAČENJE NALAZ I MIŠLJENJE – 2. OČITOVANJE NA PRIGOVORE TUŽITELJA IZ PODNESKA II
P-10/09-75 zaprimljenog neposredno poštom u sudu 18.3.2009. godine na temelju Rješenja P-86/07-47
Općinskog suda u Čazmi u pravnoj stvari tužitelja Zavižan d.o.o. Čazma, protiv tuženika Grad Čazma, radi
utvrđenja da li je na sporno odlagalište otpada, otpad od strane tužitelja Zavižan d.o.o. Čazma kao
koncesionara za odvoz komunalnog otpada na području Općine Čazma u spornom vremenskom periodu
odlagan u skladu s pravilima struke, da li je saniranje i zatvaranje odlagališta bilo u skladu s posebnim
propisima, 10 travnja 2009.g.;
VJEŠTAČENJE NALAZ I MIŠLJENJE u pravnoj stvari tužitelja ANTUNA FEJERA iz Bjelovara, M. Bogovića
br. 7 b, protiv tuženika MIROSLAVA ČUKLJAŠA iz Bjelovara, M. Bogovića br. 7 radi prestanka
uznemiravanja i naknade štete. 19. ožujka 2009. god. + DOPUNA NALAZA 23.4.2009.g.;
VJEŠTAČENJE NALAZ I MIŠLJENJE ustanovljavanja identifikacije režima katastarskih čestica br. 2308/60,
2308/139, 2308/140 i 2308/141 u k.o. Kalnik, 27. srpnja 2009.g.;
VJEŠTAČENJE NALAZ I MIŠLJENJE provođenje dokaza vještačenjem RADI OČITOVANJA O VRSTI I
OBIMU RADOVA KOJI SU IZVEDENI NA SANACIJI onečišćenja prouzrokovanom prometnom nezgodom od
11. listopada 2004. godine na Jadranskoj magistrali na lokaciji SENJ-UJČA vozilom za prijevoz naftnih
derivata u vlasništvu tuženika EURO-PETROL d.o.o., a koji radovi sanacije su izvedeni po tužitelju IND-EKO
Rijekad.o.o., 31. srpnja 2009.g.;
VJEŠTAČENJE NALAZ I MIŠLJENJE u pravnoj stvari predlagatelja BORISA VEDRINSKOG iz Virovitice,
Strossmayerova 14 protiv prostustranaka: ITIJANE I BARE POPLAŠEN iz Lončarice 32 na temelju
RJEŠENJA R1-61/09-7 Općinskog suda u Daruvaru SS u Grubišnom Polju, Bjelovar 22. listopada 2009.g.;
VJEŠTAČENJE NALAZ I MIŠLJENJE u pravnoj stvari tužitelja Tomislava Erhatića iz Dinjevca, Stjepana
Radića 16, protiv tuženika Hrvatske šume d.o.o.Zagreb, Uprava šuma Podružnica Koprivnica, Ivana
Meštrovića 28, Koprivnica, a radi naknade štete; Bjelovar, 15. prosinca 2009.g.;
DOPUNA NALAZA I MIŠLJENJA (VJEŠTAČENJA) u pravnoj stvari tužitelja Tomislava Erhatića iz
Dinjevca,.....3. veljače 2010.g.;
OČITOVANJE NA PRIMJEDBE TUŽITELJA na Nalaz i mišljenje u pravnoj stvari tužitelja Tomislava Erhatića
iz Dinjevca,.....20. ožujka 2010.g.;
NALAZ I MIŠLJENJE u pravnoj stvari: ŠUMSKA ŠTETA tužiteljice: MIRA ŠIMUNAC iz Velikog Grđevca,
Franciškovićeva 42 tužene: BOSILJKE BAJEVIĆ iz Velike Barne, Braće Radića 58 radi utvrđivanja tržišne
vrijednosti posječenih stabala i vremena sječe na temelju: RJEŠENJA P-385/09-30 Općinskog suda u
Daruvaru, Stalne službe u Grubišnom Polju od 03. studenog 2009. god i uzetih podataka s uviđaja na licu
mjesta dana 18. ožujka 2010. godine na nekretninama tužiteljice, Bjelovar, 6. travnja 2010. god.;
UTVRĐIVANJE VISINE NAKNADE ŠTETE KOJA JE POČINJENA OTUĐENJEM HRASTOVIH DASKI u
količini od 6,0 m3 na dan 30. travnja 2005. godine“ debljine oko 5 i 8 centimetara kada su hrastove daske
bile stare oko 15 godina; na temelju RJEŠENJA Općinskog suda u Vrbovcu od 11. ožujka 2010. godine u
predmetu Posl. br. 5 P-316/09-8.; Bjelovar 20. srpnja 2010. god.;
NALAZ I MIŠLJENJE Provođenje dokaza šumarskim vještačenjem u pravnoj stvari 1 tužitelja: Pavečić
Stjepana iz Lonjice, Peskovec 114, i 2 tužitelja: Slavinić Nade iz Donje Zeline, Majkovec 18, protiv tuženika:
Pavečić Josip iz Lonjice, Peskovec 120, radi naknade štete na dan 14. listopada 2009. god.; Bjelovar, 03.
prosinca 2010. god.;
NALAZ I MIŠLJENJE s očevidom o tržišnoj vrijednosti suvlasničkih nekretnina upisanih u z.k.ul. br. 317 k.o.
Zdelice kčbr. 471/2 šuma Brezine s 1.240 čhv, te o mogućnosti razvrgnuća suvlasničke zajednice
geometrijskom diobom, odnosno civilnim razvrgnućem, Bjelovar, 10. rujna 2010.g.;
VJEŠTAČENJE NALAZ I MIŠLJENJE u svezi provođenje dokaza o visini šumske štete koju je počinila
divljač u šumi Rogoži u posjedu Jakšić Laze, Nikolinog, Mala Bršljanica 27; Bjelovar, 10. siječnja 2011. god.;
VJEŠTAČENJE NALAZ I MIŠLJENJE u pravnoj stvari tužitelja Stjepana Hrvoja iz Prilesja 37, protiv tuženih:
1. Ivice Hercega iz Sesveta, Varaždinska 17/1 i 2. Franje Sabola iz Vrbovca, Kolodvorska 66, radi naknade
štete na temelju Rješenja: Posl. br. 5 P-86/09-17 Općinskog suda u Vrbovcu od 10. studenoga 2010. god. i
uviđaja na licu mjesta dana 08. prosinca 2010. godine na nekretninama tužitelja, Zapisnika s uviđaja na licu
mjesta od 08. prosinca 2010. god. te dijelova sudskog spisa (list 29). Bjelovar, 21. ožujka 2011.g.;
VJEŠTAČENJE NALAZ I MIŠLJENJE u svezi procjene iznosa visine štete od divljači u državnom lovištu br.
VII/15 ZAPADNA GARJEVICA u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji počinjene na nasadu božićnih drvaca, te
nasadu običnog oraha, stablima divlje trešnje i divlje kruške te na stablima mlade šume oštećenika i
posjednika Šenija Vlado (Josipov), Gornja Garešnica 49, nakon izvršenog očevida o nastaloj šteti obavljenog
dana 07. ožujka 2011. godine, izrađenog na temelju narudžbenice br. 9/2011. od 16.02.2011. naručitelja
usluge vještačenja, Lovnog gospodarstva Moslavina d.o.o. Trg D Petrovića 3, 10000 Zagreb, travanj, 2011.;
PRES OBRT
BIBLIOGRAFIJA RADOVA siječanj 1992. – ožujka 2013.
str. 5
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
VJEŠTAČENJE NALAZ I MIŠLJENJE u svezi procjene iznosa visine štete od divljači u državnom lovištu br.
VII/15 ZAPADNA GARJEVICA u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji počinjene na nekretninama oštećenika
vlasnika Vujić Vlade (Slavkov), Garešnica, Ulica kralja Tomislava 27, nakon izvršenog očevida o nastaloj šteti
obavljenog dana 07. ožujka 2011. godine, izrađenog temeljem narudžbenice br. 9/2011. od 16.02.2011.g.
naručitelja vještačenja, Lovnog gospodarstva Moslavina d.o.o., 10000 Zagreb, Bjelovar, travnja 2011.g.;
VJEŠTAČENJE NALAZ I MIŠLJENJE temeljem očevida – izvođenja dokaza dana 31. ožujka 2011. godine
na licu mjesta u svezi „utvrđenja stanja nasada zimzelenog drveća i to srebrne smreke, kavkaske jele, obične
smreke u količini od 1.350 komada, nakon požara koji se dogodio 13.03.2011. godine na dijelu nekretnina
pod nazivom „Oštri zid“ i nastale štete na nasadima, te ograde na opožarenom polju“ - na temelju Rješenja
Broj: R1-40/11-2 Općinskog suda u Daruvaru, Stalne službe u Garešnici, Bjelovar, travnja 2011.g.;
VJEŠTAČENJE NALAZ I MIŠLJENJE u građansko-pravnoj stvari tužitelja Laze Lazića iz Vraneševaca kbr.
18, protiv tuženika Žarka Lazića iz Slatine B. Bušića 37, radi naknade štete, izvan ročišta, na temelju
RJEŠENJA P-840/10-22 Općinskog suda u Slatini, SS u Orahovici (od 25. svibnja 2011. god) i podataka uzetih
na osiguranju dokaza s uviđaja na licu mjesta u šumi dana 13. lipnja 2011. godine na predmetnoj spornoj
nekretnini kčbr. 581/129 pov. 600 čhv a sve prema Zapisniku suda; Bjelovar, 1. srpnja 2011.g.;
VJEŠTAČENJE NALAZ I MIŠLJENJE za kaznenu prijavu zbog počinjenja šumske štete krađom posječenog
drveta u šumi predjela Cigan Brijeg na kčbr. 1326/694 u k.o. Vukovje koja je u vlasništvu Tihomira Belasa i
ostalih, počinjene sječom 29 stabala označenih rednim brojevima 1. – 30.; Bjelovar, 11. srpnja 2011.g.;
VJEŠTAČENJE NALAZ I MIŠLJENJE na temelju očevida izvršenog 09. ožujka i 16. kolovoza 2011. godine
radi osiguranja dokaza o počinjenoj šteti nastaloj havarijom podzemne plinske instalacije 18. i 19. siječnja
2011. g. utvrđenja visine nastale štete na živim sastavnicama okoliša zbog navedenog ekološkog incidenta
na predmetnoj kčbr. 242/51 k.o. Šandrovac, vlasnika Ante Berića Prokljuvani 6; Bjelovar, 16. kolovoza 2011.
VJEŠTAČENJE NALAZ I MIŠLJENJE na temelju uviđaja na licu mjesta 03. lipnja 2011. g. u rasadniku
Šljukingon u Bjelovaru, L. Matačića bb prema RJEŠENJU Općinskog suda u Bjelovaru P-1570/08 i zapisnika
Općinskog suda u Bjelovaru sastavljenog na uviđaju 03. lipnja 2011. god; Bjelovar; 11. studeni 2011.g.;
VJEŠTAČENJE NALAZ I MIŠLJENJE u građansko-pravnoj stvari tužitelja Dušana Vejić iz Čačinaca, Glavna
3, protiv tuženika Vlade Petrović iz Čačinaca, B. Jelačića 11, radi naknade štete, izvan ročišta, na temelju
RJEŠENJA P-638/10-15 Općinskog suda u Slatini, SS u Orahovici (od 07. listopada 2011. god) i podataka
na licu mjesta dana 10. studenog 2011. godine na predmetnoj nekretnini tužitelja kčbr. 1135 pov. 2.627 m2
u naravi šuma Selište, upisana u z.k.ul.br. 2424 te predmetnoj nekretnini suvlasništvo tuženika u 12/18 dijela
kčbr. 1134 upisanih u z.k.ul.br. 2828, sve u k.o. Čačinci a na okolnost utvrđivanja visine štete, sve prema
Zapisniku suda od 10. studenog 2011. Bjelovar, Bjelovar 1. prosinca 2011.g.;
VJEŠTAČENJE NALAZ I MIŠLJENJE u svezi utvrđivanja činjenica i okolnosti glede izvršene sadnje
dendrološkog sadržaja na prostoru zelenog pojasa javne površine u PZ Općine Severin ispred poslovnog
objekta za proizvodnju i preradu gljiva, Bjelovar, 05. prosinca, 2011.g.;
VJEŠTAČENJE NALAZ I MIŠLJENJE u pravnoj stvari tužitelja Lovačko društvo Sveti Hubert iz Križevaca,
Trg A. Nemčića br. 8, protiv tuženika Mladena Jakčin iz Ruševca br. 63, radi naknade temeljem Rješenja
Općinskog suda u Križevcima Broj: P-529/10-16 od 29. rujna 2011. godine, nakon pregleda i zapažanja iz
dokumentacije sudskog spisa, navedene literature i vlastitog iskustva iz oblasti lovnog gospodarenja i lovstva,
Bjelovar, 13. prosinca 2011.g.;
VJEŠTAČENJE NALAZ I MIŠLJENJE na temelju Naloga Županijskog suda u Bjelovaru od 19. siječnja 2012.
godine, 1.Kio-52/2011-41 u kaznenom predmetu protiv 1. okr. Zorana Dobričić i dr. na sve okolnosti u
istražnom zahtijevu Općinskog državnog odvjetništva u Bjelovaru.Bjelovar, 02. ožujka 2012.;
PRES OBRT
BIBLIOGRAFIJA RADOVA siječanj 1992. – ožujka 2013.
str. 6
STRUČNI RADOVI (58)
PROCJENA VRIJEDNOSTI NEKRETNINA I STRUČNO MIŠLJENJE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
ELABORAT PROCJENE VRIJEDNOSTI NEKRETNINA OBITELJI VUČETIĆ I DR. (naručitelj N.P. Plitvička
jezera), 15.2.2005.g.;
UTVRĐIVANJE TRŽIŠNE VRIJEDNOSTI NEKRETNINE u ovršnom predmetu ovrhovoditelja Hrvatska
poštanska banka d.d. Zagreb, jurišićeva 4, protiv ovršenika DRAGUTINA ŽABJAČANA iz Sasovca 73 na
nekretninama upisnim u zk.ul.118 k.o. Sasovac., Općinski sud u Bjelovaru, 29. svibnja 2006.g.;
UTVRĐIVANJE TRŽIŠNE VRIJEDNOSTI NEKRETNINE u izvanparničnom predmetu predlagatelja Ljiljane
Major iz Zagreba, Hermanova 17/0, protiv protustranke Gordane Papić iz Bjelovara, Bokokotorska 14 a,
prema Rješenju broj R1-16/06-34, 6. lipnja 2007.g.
UTVRĐIVANJE TRŽIŠNE VRIJEDNOSTI NEKRETNINE obitelji Grgić, upisanih u posjedovnom listu br. 610
Područnog ureda za katastar BJELOVAR, K.O. KOBASIČARI z.k.ul.br 396; k.č.br. 173/26 šuma Svaštica i
173/27 šuma Borik.2. studeni 2007.g.
VJEŠTAČENJE NALAZ I MIŠLJENJE PROCJENE ZDRAVSTVENOG STANJA, KVALITETE I NOVČANE
VRIJEDNOSTI ŠUME HRASTA LUŽNJAKA na k.č.br. 385 K.O. ORLOVAC zk.ul.br. 112 vlasnice
VORKAPIĆ BLANKE rođ. MESAROV, Orlovac, 38. Bjelovar, 26. prosinca 2007.g.
UTVRĐIVANJE VRIJEDNOSTI NEKRETNINA u svezi zaključka „klasa:UP/I-943-01/97-01/104; ur.broj:210304-07-07-25., u predmetu naknade za oduzetu imovinu prijašnjeg vlasnika ADOLFA TEREŠAKA IZ
KONČANICE, koje u naravi predstavljaju šume i šumske zemljište u k.o. končanica, sljedećih brojeva k.č. i
površina: 2164/ 97, 20.035 m²; 2164/103, 3.964m²; 2164/111, 9.639 m²; 2164 /144, 1.356 m²; 2164 /149,
867 m²; 2164 /152, 1.669 m²; 2164 /153, 1.831 m² ; 2164 /156, 1.194 m²; 2164 /163, 1.471 m²; 2164 /269,
2.877 m² ; 2164 /280, 4.136 m²; 2164 /281, 5.755 m²; 2164 /282, 2.769 m²; 2164 /287, 374 m²; 2164 /288,
1.079 m².; Bjelovar 14. siječnja 2008.g.;
UTVRĐIVANJE VRIJEDNOSTI NEKRETNINA upisanih u zemljišno knjižnom ulošku 2885 zemljišno knjižnog
odjela ČAZMA, OPĆINSKOG SUDA u Čazmi, katastarska čestica broj 1371 ŠUMA JAUZOVAC površine 672
čhv., vl. IGOR ČURKOVIĆ, Bjelovar, Bl. G. Kotorskog 8, 16. rujna 2008.g.
ELABORAT o Procjeni tržišne vrijednosti suvlasničkih nekretnina – šuma Đuričić, Zeman, Milat, Hlupić,
k.o. Veliko Trojstvo, čkbr. 306/2 i čkbr. 345/6, u pet primjeraka, geodetskom identifikacijom predmetnih
parcela i očevidom na licu mjesta na nekretninama predlagatelja u Paulovcu 23. listopada 2008. god.; 28. 10.
2008.g.;
VJEŠTAČENJE NALAZ I MIŠLJENJE u svezi utvrđivanja vrijednosti nekretnina šuma i šumsko zemljište u
predmetu naknade za oduzetu imovinu u k.o. Pakrani prijašnjeg vlasnika JOSIPA PAUKNERA iz Miljanovca,
prema ZAKLJUČKU „Klasa:UP/I-943-01/97-01/94; Ur.broj:2103-04-07-08-26, od 10. travnja 2008., kojeg je
izdao Ured državne uprave u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji, Služba za prostorno uređenje, zaštitu okoliša,
graditeljstvo i imovinsko pravne poslove Ispostava Daruvar. Bjelovar, 15.11.2008.g.;
VJEŠTAČENJE NALAZ I MIŠLJENJE u svezi zaključka „Klasa:UP/I-943-01/97-01/93; Ur.broj:2103-04-0708-34, za utvrđivanje vrijednosti nekretnina u predmetu naknade za oduzetu imovinu u k.o. Vrbovac
prijašnjeg vlasnika PROCHASKA TINKE i dr. iz Daruvara, koje u naravi predstavljaju šume i šumsko
zemljište; Bjelovar, 21.11.2008.g.;
VJEŠTAČENJE NALAZ I MIŠLJENJE u svezi zaključka „Klasa:UP/I-943-01/97-01/123; Ur.broj:2103-04-0708-34, povodom zahtijeva Smilje Belas i dr. iz Zagreba za utvrđivanje vrijednosti nekretnina u predmetu
naknade za oduzetu imovinu u k.o. Vukovje, prijašnjeg vlasnika MILIČIĆ PETRA iz Daruvara koje u naravi
predstavljaju šume i šumsko zemljište; Bjelovar, 19.12.2008.g.;
VJEŠTAČENJE NALAZ I MIŠLJENJE u pravnoj stvari tužitelja ANTUNA FEJERA iz Bjelovara, M. Bogovića
br. 7 b, protiv tuženika MIROSLAVA ČUKLJAŠA iz Bjelovara, M. Bogovića br. 7 radi prestanka
uznemiravanja i naknade štete. Bjelovar, 19. ožujka 2009. god.;
VJEŠTAČENJE NALAZ I MIŠLJENJE na kčbr. 709/18 i 709/20 k.o. Batinjani u postupku određivanja
naknade za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine po zahtijevu Ivice Pavićić iz
Batinjana, Ane Kufner iz Njemačke zastupane po punomoćniku Ivici Pavičić i Marku Pavičić iz Batinjana 55,
Pakrac. 21. travnja 2009. god.;
UTVRĐIVANJE TRŽIŠNE VRIJEDNOSTI NEKRETNINE upisane u zemljišno knjižnom ulošku 54 k.o.
OROVAC, zk odjela Bjelovar, Općinskog suda u Bjelovaru, k.č.br. 474/67/A ŠUMA DOL površine 757 čhv.,
vl.: Božica Nekoksa, Ždralovi, Daruvarska 115, 43000 Bjelovar, Bjelovar, 15. svibnja 2009.g.;
PRES OBRT
BIBLIOGRAFIJA RADOVA siječanj 1992. – ožujka 2013.
str. 7
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
VJEŠTAČENJE NALAZ I MIŠLJENJE ustanovljavanja identifikacije režima katastarskih čestica br. 2308/60,
2308/139, 2308/140 i 2308/141 u k.o. Kalnik, (Rucner Mario) 27. srpnja 2009. god.;
VJEŠTAČENJE NALAZ I MIŠLJENJE u svezi ZAKLJUČKA Klasa:UP/I-943-01/97-01/90; Ur.broj:2103-0407-09-21, utvrđivanje vrijednosti nekretnina u predmetu naknade za oduzetu imovinu u k.o. Pakrani prijašnjeg
vlasnika KNOGL FRANJE i VILHELMINE iz Miljanovca, koje u naravi predstavljaju šume i šumsko zemljište;
Bjelovar, 15. lipanj 2009.g.;
ELABORAT ustanovljavanja identifikacije trenutnog režima katastarskih čestica br. 879/14, 879/15, 879/16
u k.o. PAŠIJAN po narudžbi Z. Parapatić V. Pašijan kbr. 1, 43280 Garešnica, listopad 2009.g.;
ELABORAT o Procjeni tržišne vrijednosti nekretnina trgovačkog društva PRISIKA d.o.o. Cernik,
Frankopanska 111, MB 02193701; CERNIK 354040, Bjelovar, 22. listopada 2009.g.;
OBRAČUNA NAKNADE za smanjenu vrijednost služnošću opterećenog zemljišta radi izgradnje kabelskog
dalekovoda 10(20) kv ZVEČEVO - ĐEDOVICA, Bjelovar, 15. prosinca 2009.g.;
VJEŠTAČENJE NALAZ I MIŠLJENJE u svezi ZAKLJUČKA Klasa:UP/I-943-01/97-01/42; Ur.broj:2103-0407-10-32, utvrđivanje vrijednosti nekretnina u predmetu naknade za oduzetu imovinu u k.o. VUKOVJE i k.o.
DONJI DARUVAR prijašnjeg vlasnika AŠNER VILIMA I MATILDE, po zahtijevu Rešner Živke i dr. iz Umaga,
koje u naravi predstavljaju šume i šumsko zemljište; Bjelovar, 29. ožujka 2010.g.;
NALAZ I MIŠLJENJE u svezi utvrđivanja tržne vrijednosti nekretnine šuma u Križevcima vlasnika Pukec
Željka, Bjelovar 14. ožujka 2010.g.;
NALAZ I MIŠLJENJE - IZVOĐENJE DOKAZA ŠUMARSKIM VJEŠTAČENJEM U POSTUPKU
ODREĐIVANJA NAKNADE ZA IMOVINU ODUZETU ZA VRIJEME JUGOSLAVENSKE KOMUNISTIČKE
VLADAVINE na kčbr. 830 k.o. Dobrovac ukupne površine 6.798 m2 (0,68 ha) šuma, broj uloška 428 u
vlasništvu Republike Hrvatske radi utvrđivanja: da li postoje uvjeti za naturalni povrat imovine u postupku
određivanja naknade za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine po zahtijevu
gospodina Dragutina Čmelaka iz Kőlna Njemačka; Bjelovar, 21. travnja 2010. god.;
NALAZ I MIŠLJENJE u svezi zaključka Klasa: UP/I-943-01/97-01/79; Ur.broj: 2103-04-07-10-47, utvrđivanje
vrijednosti nekretnina u predmetu naknade za oduzetu imovinu u k.o. KONČANICA prijašnjeg vlasnika
MODLY LJUDEVITA, po zahtijevu Mire Gubarev i dr. iz Zagreba, koje u naravi predstavljaju šume i šumsko
zemljište; Bjelovar, 28. svibnja 2010. god.;
PROCJENA TRŽIŠNE VRIJEDNOSTI u k.o. Dežanovac, kčbr. 1972/80 broj zk.ul. 391 ŠUMA VISOKA
ČAVLOVICA, vlasnika MODLY LJUDEVITA, Bjelovar, 29. svibnja 2010. god.;
NALAZ I MIŠLJENJE prema rješenjima od 19.10.2010.g. Ureda državne uprave u Požeško-slavonskoj
županiji ispostava Pakrac KLASA:UP-I-943-04/10-01/07; UR.BROJ:2177-05-02/2-10-2 i KLASA:UP-I-94304/10-01/07; UR.BROJ:2177-05-02/2-10-3 u predmetu osiguranja dokaza radi utvrđenja stanja i vrijednosti
nekretnina u k.o. „Šumetlica“ s pripadajućim objektima na području Grada Pakraca u Požeško-slavonskoj
županiji; zbog postupka totalnog izvlaštenja u svrhu izgradnje AKUMULACIJE ŠUMETLICA ,Bjelovar, 23.
prosinca 2010. god.;
NALAZ I MIŠLJENJE u svezi RJEŠENJA O.S. u Daruvaru u ovršnom predmetu ovrhovoditelja HŠ d.o.o. UŠ
P Bjelovar, protiv ovršenika Dušana Skračić iz Munija 19,.; Bjelovar, 29. prosinca 2010. god;
NALAZ I MIŠLJENJE u svezi procjene vrijednosti štete na divljači i staništu lovišta državnog lovišta III/17
LIPOVICA, u predjelu Stružec izazvano izljevanjem nafte, Bjelovar 30. siječnja 2011.g.;
NALAZ I MIŠLJENJE prema rješenjima od 03.02.2011.g. Ureda državne uprave u Sisačko-moslavačke
županije ispostava Kutina KLASA:UP-I-944-17/10-01/08; UR.BROJ:2176-06-04/03-11-4 i KLASA:UP-I-94417/10-01/08; UR.BROJ:2176-06-04/03-11-5 u predmetu osiguranja dokaza radi utvrđenja stanja i vrijednosti
nekretnina u k.o. Janja Lipa .zbog postupka izvlaštenja u svrhu regulacije vodotka potoka Pakre na području
Sisačko-moslavačke županije i izgradnje betonskog mosta na području između Sisačko-moslavačke i
Požeško-slavonske županije 11. travnja 2011. god.;
NALAZ I MIŠLJENJE prema rješenjima od 30.12.2010.g. Ureda državne uprave u Požeško-slavonskoj
županiji ispostava Pakrac KLASA:UP-I-943-04/10-01/08; UR.BROJ:2177-05-02/2-10-2 i KLASA:UP-I-94304/10-01/08; UR.BROJ:2177-05-02/2-10-3 u predmetu osiguranja dokaza radi utvrđenja stanja i vrijednosti
nekretnina u k.o. Brezine .zbog postupka izvlaštenja u svrhu regulacije vodotka potoka Pakre i izgradnje
betonskog mosta između Sisačko-moslavačke i Požeško–slavonske županije 11. travnja 2011. god.;
NALAZ I MIŠLJENJE u svezi identifikacije i utvrđenja tržišne vrijednosti nekretnina upisanih prema Zaključku
Ovr-1587/09-56 u ovršnom predmetu ovrhovoditelja RH, na broj O-DO-118/07 i Cardinale d.o.o. Pitomača,
protiv ovršenika Nenada Šerepec iz Bjelovara, radi ovrhe nad nekretninama, Bjelovar, 05. svibnja 2011.;
PRES OBRT
BIBLIOGRAFIJA RADOVA siječanj 1992. – ožujka 2013.
str. 8
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
NALAZ I MIŠLJENJE u predmetu određivanja naknade za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske
komunističke vladavine, pokrenute po zahtijevu Sandija Januš iz Našičke Breznice, Osječka ulica 201 b,
31225 Našička Breznica u svezi ZAKLJUČKA Ureda državne uprave u Požeško-slavonskoj županiji,
Ispostava Pakrac, (KLASA:UP/I-943-06/97-01/326; UR.broj:2177-05-02/2-11-54; od 18.01.2011. g.); 1. kolovoza 2011.g.;
NALAZ I MIŠLJENJE prema ZAKLJUČKU Klasa:UP/I-943-06/97-01/374; Ur.broj:2177-05-02/2-11-28; od
14.01.2011. kojeg je izdao Ured državne uprave u Požeško-slavonskoj županiji, u predmetu naknade za
oduzetu imovinu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine koja se nalazi u k.o. Pakrac i k.o.
Španovica u naravi šume i šumsko zemljište, u vlasništvu RH, posjednika HŠ d.o.o.; 10. kolovoza 2011. g.;
NALAZ I MIŠLJENJE u predmetu određivanja naknade za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske
komunističke vladavine, što je pokrenuo Davorin Kotorac, Labinska 1, 42000 Varaždin, a u svezi
ZAKLJUČKA od 27.06.2011.g. Ured državne uprave u Požeško-slavonskoj županiji, Ispostava Pakrac,
Klasa:UP/I-943-06/97-01/223; Ur.broj:2177-05-02/2-11-32; 08. kolovoza 2011. g.;
NALAZ I MIŠLJENJE u svezi OČEVIDA dana 17. lipnja 2011. godine u 12:30 sati zbog identifikacije i
utvrđenja tržišne vrijednosti nekretnina, vlasništvo ovršenika DAMIRA DIJANOVIĆ iz Kapele, Lalići 18,
upisanih u zk.ul.br. 1087 k.o. Kobasičari i to kčbr. 5/1/A šuma Mekote sa 144 m2 i kčbr. 63/2 oranica i šuma
Selište sa 2.147 m2 a sve prema Zaključku Ovr – 537/11-11 u ovršnom predmetu ovrhovoditelja
ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK d.d. Rijeka Jadranski trg 3a.; 9. rujna 2011. g.;
NALAZ I MIŠLJENJE prema ZAKLJUČKU izdanom od Ureda državne uprave u Osječko-baranjskoj županiji,
Službe za imovinsko-pravne poslove Ispostava Valpovo, Klasa:UP/I-943-01/02-01/17; Ur.broj:2157-15-03/211-74, 13. svibnja 2011. godine u predmetu naknade za oduzetu imovinu za vrijeme jugoslavenske
komunističke vladavine (NN 92/96, 39/99, 42/99, 92/99, 43/00, 131/00, 27/01, 65/01, 118/01, 80/02, i 81/02)
stranke u postupku Georg Pereira Arnstein, u naravi šume i šumsko zemljište u vl. RH; 18. studeni 2011.g.;
VJEŠTAČENJE 1. DOPUNA NALAZA I MIŠLJENJA na temelju novodostavljenih podataka Ureda državne
uprave u BBŽ, Sl. za gosp. i im. pr. posl. Ispostave Daruvar Klasa: UP/I-943-01/97-01/42; Ur.broj:2103-04-07-10-60 od
14.07.2010. u svezi: ZAKLJUČKA Klasa:UP/I-943-01/97-01/42; Ur.broj:2103-04-07-10-32, utvrđivanje vrijednosti
nekretnina u predmetu naknade za oduzetu imovinu u k.o. Vukovje i k.o. Donji Daruvar prijašnjeg vlasnika
AŠNER Vilima i Matilde, po zahtijevu Rešner Živke i dr. Bjelovar, 23. rujna 2010.g.;
VJEŠTAČENJE 2. DOPUNA NALAZA I MIŠLJENJA na temelju podataka iz dostavljenog predmeta Ureda
drž. upr. Bjelovarsko-bilogorskoj županiji, Sl. za gosp. i im. pr. posl. Ispostave Daruvar, Klasa: UP/I-94301/97-01/42; Ur.broj:2103-04-07-11-71 od 10.02.2011. a sve u svezi: ZAKLJUČKA Klasa:UP/I-943-01/9701/42; Ur.broj:2103-04-07-10-32, utvrđivanje vrijednosti nekretnina u predmetu naknade za oduzetu imovinu
u k.o. VUKOVJE i k.o. DONJI DARUVAR prijašnjeg vlasnika AŠNER VILIMA I MATILDE, po zahtijevu Rešner
Živke i dr. iz Umaga, koje u naravi predstavljaju šume i šumsko zemljište; Bjelovar, 10. veljače 2012.g.;
DOPUNA VJEŠTAČENJA NALAZA i MIŠLJENJA u predmetu utvrđivanja mogućnosti naturalnog povrata
odnosno određivanja vrijednosti nekretnina označenih kao šume i šumsko zemljište u vlasništvu Republike
Hrvatske a prema „Elaboratu identifikacije starih čestica u k.o. Valpovo u odnosu na nove od 05.02.2011.“ i
„Dopuni elaborata identifikacije starih čestica u odnosu na nove od 18.03.2011.“ izrađenih od stalnog
sudskog vještaka za geodeziju, a prema traženju Ureda državne uprave u Osječko-baranjskoj županiji,
Službe za imovinsko-pravne poslove Ispostava Valpovo, dopisom od 06. prosinca 2011. g., Klasa:UP/I-94301/02-01/17; Ur.broj:2158-15-03/2-11-88. Bjelovar, 15. siječnja 2012. god.;
DOPUNA VJEŠTAČKOG NALAZA OD 18.11.2011. u svezi očitovanja Općinskog državnog odvjetništva radi
dopune Nalaza i mišljenja prema traženju: Ureda državne uprave u Osječko-baranjskoj županiji, Službe za
imovinsko-pravne poslove Ispostava Valpovo, dopisom od 10. siječnja 2012. g., Klasa:UP/I-943-01/02-01/17;
Ur.broj:2158-15-03/2-12-92. Bjelovar, 05. veljače 2012. god.;
NALAZ I MIŠLJENJE u svezi ZAKLJUČKA izdanog 09.02.2012. Ureda državne uprave u Bjelovarskobilogorskoj županiji Klasa:UP/I-943-01/97-01/68;Ur.broj:2103-04-07-12-20, radi utvrđivanja vrijednosti
nekretnina koje u naravi predstavljaju šume i šumsko zemljište u predmetu naknade za oduzetu imovinu u
k.o. Donji Daruvar prijašnjeg vlasnika Josipa Kuže, po zahtijevu Habečić Mire i dr. Lipik; 17. veljače 2012.g.;
NALAZ I MIŠLJENJE Ustanovljavanje količine drvnih sortimenata, kvalitete i vrijednosti vrste drveta hrasta
lužnjaka prema važećem cjeniku HŠd.o.o. na privremenom stovarištu, mjestu očevida u Novom Virju na Pilani
Turčić, uz nadzor policijskog službenik PP Đurđevac dana 26.10.2012.g.;
NALAZ I MIŠLJENJE u predmetu izrade Elaborata utvrđivanja tržišne vrijednosti šumskog zemljišta dijela
k.č.br. 403/1 k.o. Buković površine 45.667 m2 u svezi Osnivanja prava služnosti na šumi i šumskom zemljištu
u vlasništvu Republike Hrvatske u svrhu eksploatacije mineralnih sirovina za eksploatacijsko polje „BUKOVIĆ
GAJ-ZAPAD“ prema zahtijevu „MEDITERAN KAMEN“ d.o.o., OIB: 9301899743, Benkovačko selo b.b., 23420
Benkovac, Bjelovar 01. kolovoza 2012.g.;
PRES OBRT
BIBLIOGRAFIJA RADOVA siječanj 1992. – ožujka 2013.
str. 9
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
NALAZ I MIŠLJENJE u predmetu izrade Elaborata utvrđivanja tržišne vrijednosti šumskog zemljišta dijela
k.č.br. 406/1 k.o. Buković površine 4.582 m2 u svezi Osnivanja prava služnosti na šumi i šumskom zemljištu u
vlasništvu Republike Hrvatske u svrhu eksploatacije mineralnih sirovina za eksploatacijsko polje „LISIČIĆ“
prema zahtijevu Prevozničkog obrta „Viktor“ vlasnika Viktora Bačić, Lisičić 40e, 23420 Benkovac,Bjelovar,
01. kolovoza 2012.g.;
NALAZ I MIŠLJENJE u predmetu izrade Elaborata utvrđivanja tržišne vrijednosti šumskog zemljišta dijela
k.č.br. 403/4 k.o. Buković površine 51.123 m2 u svezi Osnivanja prava služnosti na šumi i šumskom zemljištu
u vlasništvu Republike Hrvatske u svrhu eksploatacije mineralnih sirovina za eksploatacijsko polje „TORINEVIKTOR“ prema zahtijevu Prevozničkog obrta „Viktor“ vlasnika Viktora Bačić, Lisisčić 40e, 23420 Benkovac,
Bjelovar, 01. kolovoza 2012.g.;
NALAZ I MIŠLJENJE u predmetu izrade Elaborata utvrđivanja tržišne vrijednosti šumskog zemljišta dijela
k.č.br. 474/1 i kčbr. 474/4 obje k.o. Bobare, površine 203.897 m2 što je predmet Osnivanja prava služnosti na
šumi i šumskom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske u svrhu eksploatacije mineralnih sirovina za
eksploatacijsko polje „FUKINAC“ prema zahtijevu „KAMEN-PSUNJ“ d.o.o., A. Starčevića 57/a, 35430
OKUČANI, Bjelovar, 07.08.2012.;
NALAZ I MIŠLJENJE u predmetu izrade Elaborata utvrđivanja tržišne vrijednosti šumskog zemljišta dijela
k.č.br. 7476/47, k.o. Đurđevac, površine 180.912,7 m2 što je predmet Osnivanja prava služnosti na šumi i
šumskom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske u svrhu eksploatacije mineralnih sirovina za
eksploatacijsko polje „SEVEROVCI“ prema zahtijevu „SEGRAD-IVA“ d.o.o., Radnička cesta 63, 48350
ĐURĐEVAC, Bjelovar, 09. kolovoza 2012.g.;
NALAZ I MIŠLJENJE u predmetu izrade Elaborata utvrđivanja tržišne vrijednosti šumskog zemljišta dijela
k.č.br. 3455/3, 3455/13, 3455/5, 3455/11 sve k.o. ŽBANDAJ ukupne površine 38 733 m2 koje su predmet
osnivanja prava služnosti na šumi i šumskom zemljištu u vlasništvu RH u svrhu eksploatacije mineralnih
sirovina za eksploatacijsko polje „KIRMENJAK-JUG“, prema zahtijevu „KAMEN“ d.d., Trg Slobode 2, 52000
Pazin, Bjelovar, 20.12.2012.g.;
NALAZ I MIŠLJENJE u predmetu izrade Elaborata utvrđivanja tržišne vrijednosti šumskog zemljišta k.č.br.
1099/49 k.o. BILJANE DONJE ukupne površine 30 000 m2 koja je predmet osnivanja prava služnosti na
šumi i šumskom zemljištu u vlasništvu RH u svrhu eksploatacije mineralnih sirovina za eksploatacijsko polje
„ČARDAK“, imenovan sam Odlukom ministra poljoprivrede RH. Zahtijev za osnivanje služnosti podnesao je
obrt „ICE“ vl. Mladena Anića, Smilčić 14, 23424 Smilčić, Bjelovar, 20.12.2012.g.;
NALAZ I MIŠLJENJE u predmetu izrade Elaborata utvrđivanja tržišne vrijednosti šumskog zemljišta dijela
k.č.br. 403/4 i dijela k.č.br. 403/7 obje k.o. BUKOVIĆ ukupne površine 47 722 m2 koja je predmet osnivanja
prava služnosti na šumi i šumskom zemljištu u vlasništvu RH u svrhu eksploatacije mineralnih sirovina za
eksploatacijsko polje (EP) „TORINE II“, Bjelovar, 20.12.2012.g.;
NALAZ I MIŠLJENJE u predmetu izrade Elaborata utvrđivanja tržišne vrijednosti šumskog zemljišta dijela
k.č.br. 1868/1 k.o. KULA ATLAGIĆ ukupne površine 63 813 m2 koja je predmet osnivanja prava služnosti na
šumi i šumskom zemljištu u vlasništvu RH u svrhu eksploatacije mineralnih sirovina za eksploatacijsko polje
„GRADIĆ II“, Bjelovar, 20.12.2012.g.;
NALAZ I MIŠLJENJE u predmetu izrade Elaborata utvrđivanja tržišne vrijednosti šumskog zemljišta dijela
k.č.br. 2774/103 i 2774/34 k.o. LINDAR i dijela k.č.br. 4906/97 k.o. GRAČIŠĆE ukupne površine 13 248 m2,
koja je predmet Osnivanja prava služnosti na šumi i šumskom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske u
svrhu eksploatacije mineralnih sirovina za eksploatacijsko polje (EP) „KRASE“, a prema zahtijevu „CESTE“
d.o.o., Strossmayerova 4, 52 100 Pula, Bjelovar, 20.12.2012.g.;
NALAZ I MIŠLJENJE u predmetu izrade Elaborata utvrđivanja tržišne vrijednosti šumskog zemljišta dijela
k.č.br. 403/4 i dijela k.č.br. 403/7 obje k.o. BUKOVIĆ ukupne površine 34 734 m2 koja je predmet osnivanja
prava služnosti na šumi i šumskom zemljištu u vlasništvu RH u svrhu eksploatacije mineralnih sirovina za
eksploatacijsko polje „USKOK“, Bjelovar, 20.12.2012.g.;
NALAZ I MIŠLJENJE u predmetu izrade Elaborata utvrđivanja tržišne vrijednosti šumskog zemljišta dijela
k.č.br. 2512/2 k.o. BUZETA površine 36 400 m2, koja je predmet osnivanja prava služnosti na šumi i
šumskom zemljištu u vlasništvu RH u svrhu eksploatacije mineralnih sirovina za eksploatacijsko polje
„KREČANE“, Bjelovar, 24.12.2012.g. Bjelovar, 06.03.2013.;
NALAZ I MIŠLJENJE u predmetu utvrđivanja tržišne vrijednosti šumskog zemljišta dijela k.č.br. 779/1 k.o.
KONJSKO BRDO površine 15 740 m2 koja je predmet osnivanja prava služnosti na šumi i šumskom zemljištu
u vlasništvu RH u svrhu eksploatacije mineralnih sirovina za eksploatacijsko polje „MALI ČARDAK“, za koje je
zahtijev za osnivanje služnosti podneslo trgovačko društvo „KAMENOLOMI MALI ČARDAK“ d.o.o.,
Hektorovićeva 2, 10 000 Zagreb. Bjelovar, 06.03.2013.
PRES OBRT
BIBLIOGRAFIJA RADOVA siječanj 1992. – ožujka 2013.
str. 10
NALAZ I MIŠLJENJE u predmetu utvrđivanja tržišne vrijednosti šumskog zemljišta dio k.č.br. 673 površine
32 126 m2, dio k.č.br. 674/6 površine 193 756 m2 i dio k.č.br. 674/5 površine 47 872 m2, sve k.o. ČVRLJEVO
ukupne površine 273 754 m2 što je predmet osnivanja prava služnosti na šumi i šumskom zemljištu u
vlasništvu RH u svrhu eksploatacije mineralnih sirovina za eksploatacijsko polje „ČVRLJEVO I“ za koje je
zahtijev za osnivanje služnosti podneslo trgovačko društvo „BATOLIT“ d.o.o., Krtolin bb, 22 000 Šibenik.
Bjelovar, 06.03.2013.
56. NALAZ I MIŠLJENJE u predmetu utvrđivanja tržišne vrijednosti šumskog zemljišta dijela k.č.br. 342/1 k.o.
JAGODNJA GORNJA površine 142 170 m2 koja je predmet osnivanja prava služnosti na šumi i šumskom
zemljištu u vlasništvu RH u svrhu eksploatacije mineralnih sirovina za eksploatacijsko polje „GRBOVAČA“, za
osnivanje služnosti podneslo je trgovačko društvo „SOMAR“ d.o.o., Polača bb, 23 423 Polača. Bjelovar,
06.03.2013.
57. NALAZ I MIŠLJENJE u predmetu utvrđivanja tržišne vrijednosti šumskog zemljišta dijela k.č.br. 1324/4 k.o.
VALTURA površine 25 200 m2 koja je predmet osnivanja prava služnosti na šumi i šumskom zemljištu u
vlasništvu RH u svrhu eksploatacije mineralnih sirovina za eksploatacijsko polje „VALTURA“ po zahtijevu
dioničkog društva KAMEN d.d., Trg Slobode 2, 52 000 Pazin. Bjelovar, 06.03.2013.
58. NALAZ I MIŠLJENJE u predmetu utvrđivanja tržišne vrijednosti šumskog zemljišta dijela dijela k.č.br. 415/1
površine 137 267 m2 i dijela k.č.br. 342/1 površine 28 455 m2 obje k.o. JAGODNJA GORNJA s ukupnom
površinom od 165 722 m2 koje su predmet osnivanja prava služnosti na šumi i šumskom zemljištu u
vlasništvu RH u svrhu eksploatacije mineralnih sirovina za eksploatacijsko polje „ZAPUŽANE ZDRUG“ po
zahtijevu BETON ZDRUG d.o.o. Bukovačka b.b. 23 210 BIOGRAD NA MORU. Bjelovar, 06.03.2013.
55.
HORTIKULTURA, URBANO ŠUMARSTVO (47)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
Od siječnja 1992. godine do 1995. godine vrši stalni nadzor nad održavanjem zelenila i parkova Grada
Bjelovara što ih obavljaju odabrani izvođači;
Od siječnja 1992. godine M. P. Arvay predsjednik je Povjerenstva za zelenilo i parkove Grada Bjelovara;
PROGRAM za održavanje javnih zelenih površina grada Bjelovara – jesen 1994.g.;
Od 1995. godine do 2002. godine M. P. Arvay predsjednik je Stručne komisije za izbor najljepše
uređenog dvorišta i balkona Grada Bjelovara;
Elaborat: Projekt zelenila ulice Bana Josipa Jelačića u Bjelovaru – 1996.g.;
STUDIJA STANJA ŠUMA I ŠUMSKOG ZEMLJIŠTA BJELOVARSKO BILOGORSKE ŽUPANIJE s
analizom sadašnjih proizvodnih mogućnosti i sagledivim razvojem do 2020. godine, Bjelovar, 1998.g.;
Štete na hortikulturi od olujnog nevremena 11.6.1999. g. u parkovima i zelenilu Grada Bjelovara, 1999.g.;
Studija revitalizacije Park šume u Daruvaru - RIMSKA ŠUMA; Program za gospodarenje - 02/1999.g.;
Projekt zelenila parkirališnog prostora Privredne komore u ulici Jurja Haulika u Bjelovaru. - 1998.g.;
OBNOVA GRADSKOG PARKA - Trg E. Kvaternika, Bjelovar, 15.8.2000.g.;
STUDIJA SANACIJE GRADSKOG PARKA TRG EUGENA KVATERNIKA BJELOVAR , 2000. g.;
REKONSTRUKCIJA ZELENILA ULICE LJUDEVITA GAJA BJELOVAR, 12.1.2002.g;
STUDIJA VITALNOSTI I STANJA OPĆEKORISNIH ZADAĆA DRVOREDA BIJELOG JASENA – Fraxinus
excelsior L. u ulici Ljudevita Gaja u Bjelovaru. Bjelovar, listopada 2001.g.;
PRILOG za Prostorni Plan Grada Bjelovara, veljača 2002.g.;
PROJEKT hortikulture - sadnja novoga drvoreda ulice Matice Hrvatske u Bjelovaru, 16.6.2002.g.;
PRILOG ZA PROSTORNI PLAN Općine Veliko Trojstvo. 2002.g.;
HRVATSKA CRVENA KNJIGA UGROŽENIH BILJNIH VRSTA – Grad Bjelovar, Pučki Kalendar BBŽ, 2002.;
ŠUME GRADA BJELOVARA – Pučki Kalendar BBŽ, 1.studeni 2002.g.;
NALAZ I STRUČNO MIŠLJENJE stanje vitalnosti i oštećenosti tri odrasla stabla obične smreke u ulici
Braće Diviš u Bjelovaru; listopad, 2003.g.;
STUDIJA SANACIJE PERIVOJA GROFA ANTUNA JANKOVIĆA, prosinac 2003.g.;
PRIJEDLOG HORTIKULTURNOG RIJEŠENJA TRG ČAZMANSKOG KAPTOLA (Urbanističko riješenje
središnjeg parternog prostora Grada Čazme – PROSTOR d.o.o. Bjelovar), Svibanj, 2004.g.
HORTIKULTURNO RIJEŠENJE dijela ulice P. Zrinskog Bjelovar Rekonstrukcija - Bjelovar, svibanj 2004.g.
STRUČNO MIŠLJENJE I PROCJENA trenutno zatečenog fiziološkog stanja i životne vitalnosti te
predviđanje daljnjeg rasta i sigurnosti po okolinu u poduzimanju građevinskih radova i zahvata, stabla hrasta
lužnjaka ( Quercus robur L.) ulaz hotela Termal u Daruvaru -Bjelovar, 29.8.2004.g.;
OBILJEŽAVANJE I IZMJERA STABALA ZA SJEČU u Perifoju Grofa Jankovića u Daruvaru, definiranih
sadržajem studije. 22.11.2004.g.;
PRES OBRT
BIBLIOGRAFIJA RADOVA siječanj 1992. – ožujka 2013.
str. 11
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
PROJEKT HORTIKULTURNOG RJEŠENJA PROSTORA TS DRUŠTVENI DOM na kčbr. 3548/1 ko
Bjelovar, za HEP DISTRIBUCIJA DP Elektra Bjelovar, 13.5.2005.g.
IZBOR najpovoljnijeg ponuđača radova sadnje prema projektu i nadzor nad radovima, za HEP
DISTRIBUCIJA DP Elektra Bjelovar, 13. 5.2005.g.
KATASTAR ZELENILA GRADA BJELOVARA, 2.11.2005.g.;
STRUČNO MIŠLJENJE O ZDRAVSTVENOM STANJU I STUPNJU POTENCIJALNE OPASNOSTI o
mogućnosti vjetroizvale ili loma dijelova stabla od dva živa stabla obične američke duglazije (Pseudotsuga
menziesii Mirbel) U BJELOVARU, Ulica Zvjerci, kbr. 20 Bjelovar, 15. studeni 2005. g.;
PROJEKT UREĐENJA okoliša kapele male gospe u Kusonjama Bjelovar, 1. ožujak, 2006.g. ;
PROJEKT UREĐENJA OKOLIŠA obiteljskog imanja Haistor u Dišniku, 26. ožujak 2006.;
PROJEKT SADNJE SOPHORA YAPONICA – Bjelovar, Trg hrvatskih branitelja – ožujak 2007. g.;
NALAZ I MIŠLJENJE (stručno mišljenje) o uzrocima promjene boje, sušenju dijela krošnje s osipanjem
iglica i gubitka vitaliteta: dvaju stabala Picea omorika Purk., dva stabla Picea abies L., starom stabalcu Pinus
mugho Turra, te ostalih stabala na obiteljskom imanju Mala Jazbina 25/4, 10432 Bregana, nakon
šumarskog vještačenja od 8. rujna 2007. god. s početkom u 12,45 sati. Bjelovar, 26. rujna 2007.g.;
VJEŠTAČENJE NALAZ I MIŠLJENJE o fiziološko zdravstvenom stanju i procjeni vitaliteta 15 stojećih
drvorednih stabala divljeg kestena (Aesculus hippocastanum L.) ispred Parohijske crkve Sv. Petra i Pavla u
naselju Severin, Općina Severin Bjelovarsko-bilogorske županije na temelju okularnog pregleda stabala i
staništa te ostataka panjeva drvoreda stabala divljeg kestena (Aesculus hippocastanum L.), 24. siječnja
2008. god. Bjelovar, 26. siječnja 2008.g.;
STRUČNI NALAZ i MIŠLJENJE o fiziološkom zdravstvenom stanju, procjeni vitaliteta i opravdanosti
daljnjeg podržavanja rasta 9 komada postojećih rastućih stojećih stabala JAVOROLISNE PLATANE
(Platanus acerifolia L.) u sjeverozapadnom dijelu prostora rukometnog terena (igrališta) Sportskog centra
HRVATSKI SOKOL BJELOVAR u Bjelovaru, u svjetlu građevinske rekonstrukcije i oplemenjivanja prostora
novim sportsko-rekreativnim sadržajima. Izrađeno u Bjelovaru, 7. veljače 2008.g.;
STUDIJA SANACIJE I REVITALIZACIJE DRVOREDA U KARLOVCU:
- Šetalište dr. Franje Tuđmana,
- Drvoreda divljeg kestena uz desnu obalu rijek Kupe, potez prije i poslije Veslačkog kluba, Bjelovar /
Karlovac 18. lipnja 2008.god.;
NALAZ I MIŠLJENJE -TRENUTNA VRIJEDNOST NEKRETNINA 29 KOMADA NJEGOVANIH
DRVENASTIH VRSTA HORTIKULTURE – PROSTORA PARKOVNOG NASADA ispred tvrtke ŠPIEL d.o.o.
Ilica 419, na čkbr. 1506 k.o. Vrapče Novo. 4. studeni 2008.g.;
STUDIJA SANACIJE I REVITALIZACIJE DRVOREDA U KARLOVCU:
- Drvored u Ulici Janka Draškovića
- Park Vjekoslav Karas
- Drvored u ulici Ruski put. Bjelovar / Karlovac, 21. studeni 2008.g.;
IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE – ZELENILO I HORTIKULTURA GRADA GRUBIŠNOGA
POLJA: Središnji park u Grubišnom Polju / Trg bana Josipa Jelačića – Studija sanacije i revitalizacije /Ulica
Nikole Šubića Zrinskog u Grubišnom Polju – Projekt hortikulture i ozelenjavanja s planom sadnje / Trg Hr.
Sabora u Velikim Zdencima - Projekt hortikulture i ozelenjavanja s planom sadnje / Ulica Ivana Nepomuka
Jemeršića u Grubišnom Polju - Projekt hortikulture i ozelenjavanja s planom sadnje / Ulica 4. studeni 1991. i
77. samostalnog bataljuna ZNG u Grubišnom Polju, prostor Spomenika poginulim hrvatskim braniteljima Projekt hortikulture i ozelenjavanja s planom sadnje / Trg bana J. Jelačića - ispred zgrade Gradske uprave –
preporuka za potrajno održavanje postojeće hortikulture / Industrijske zone Grada Grubišnoga Polja - Projekt
hortikulturnog rješenja zelenog zida kao prostora zaštite Grada / Ulica Braće Radića u Grubišnom Polju Projekt izvedenog stanja i nastavka zelenila do ul. Andrije Hebranga; 30. prosinca 2009.g.;
PROJEKT HORTIKULTURNOG RJEŠENJA OKOLIŠA POSLOVNOG OBJEKTA RORAK d.o.o.
POSLOVNA ZONA SEVERIN Zona - P, k.č. 730/14, k.o.Severin; lipanj 2009.g.;
PROJEKT HORTIKULTURNOG RJEŠENJA spomen prostora Brusnik kod Pakraca, 28.srpanj 2009.
PROJEKT UREĐENJA okoliša kapele Male gospe u Kusonjama – zapadni dio Bjelovar, 19. studeni,
2009.g. ;
IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE KATASTRA I PLANA UREĐENJA ZELENILA I URBANO
PARKOVNE GALANTERIJE OPĆINE SEVERIN, Bjelovar / Severin, 31. prosinca 2009.
IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE KATASTRA ZELENILA GRADA GRUBIŠNOG POLJA,
Grubišno Polje/Bjelovar, siječanj 2010.g.;
PRES OBRT
BIBLIOGRAFIJA RADOVA siječanj 1992. – ožujka 2013.
str. 12
GLAVNI PROJEKT UREĐENJE ODMORIŠTA PUO „PRISTEG“ plato sjever, s Arting Bjelovar –
Hortikulturno uređenje za investitora HAC d.o.o., ZAGREB, , Bjelovar/Zagreb lipanj 2010. god.;
45. PROJEKT HORTIKULTURNOG RJEŠENJA OKOLIŠA tvrtke RORAK d.o.o. Ivana Dončevića 25 Bjelovar u
poslovnoj zoni Severin Općine Severin, Bjelovar 24. lipnja 2009. god.;
46. GLAVNI PROJEKT KRAJOBRAZNOG UREĐENJA AKUMULACIJE ŠUMETLICA u suradnji sa
stručnjacima Instituta IGH d.d., lipanj, 2010. god.;
47. PROJEKT HORTIKULTURNOG RJEŠENJA parka i šetališta doma za umirovljene osobe VITA NOVA
Klokočevac Bjelovar, ožujak 2012.
44.
ZAŠTITA OKOLIŠA, BIOLOŠKA SANACIJA (7)
1. Studija utjecaja na okoliš Željezničke pruge Gradec – Sv. Ivan Žabno, 1997. g.;
2. Studija utjecaja na okoliš industrijskog kolosjeka Tvornice cementa Našice, 1998. g.;
3. Studija utjecaja na okoliš brze ceste Vrbovec – Bjelovar, u dijelu šumarstva i lovnog gospodarstva.
20.12.2004.g.
4. Program biološke sanacije EP Gusti Rastik za investitora Kamen Sirač d.o.o., Bjelovar, svibnja 2011;
5. Program biološke sanacije EP Čelina za investitora Kamen Sirač d.o.o., Bjelovar, svibnja 2011;
6. STUDIJA UTJECAJA NA OKOLIŠ, SEKTORSKO PODRUČJE ŠUMARSTVO, SEKTORSKO PODRUČJE
LOVSTVO izrađeno prema: IDEJNI PROJEKT Eksploatacije građevnog pijeska i šljunka na
eksploatacijskom polju „GORNJAK“, Projektno trgovačko društvo Rudist d.o.o. Zagreb, Zagreb, svibanj
2011. godine; Bjelovar, 24. lipnja 2011.
7. STUDIJA UTJECAJA NA OKOLIŠ, SEKTORSKO PODRUČJE ŠUMARSTVO, SEKTORSKO PODRUČJE
LOVSTVO izrađeno prema: IDEJNI PROJEKT Eksploatacija tehničko-građevnog kamena vapnenca u
ležištu „MIKOLINAC-JL“, PUNI KRUG d.o.o. za projektiranje i nadzor, Požega; Bjelovar, studeni 2012.
LOVNO GOSPODARSTVO: STUDIJE I LGO – LOVNOGOSPODARSKE OSNOVE (101)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
LGO DL BBŽ br. VII/9 « Obrovi»,1996. g.;
LGO ZL BBŽ I/1
“ Rovišće - Velika” , 1996. g.;
LGO ZL BBŽ I/2
“Rovišće - Konjska rijeka” 1996. g.;
LGO ZL BBŽ I/3
“Zrinski Topolovac - Ciganica” 1996. g.;
LGO ZL BBŽ I/4
“Mosti - Zdelja” 1996. g.;
LGO ZL BBŽ I/5
“Kapela - Bilogora” 1996. g.;
LGO ZL BBŽ I/6
“Bjelovar - Bedenik” 1996. g.;
LGO ZL BBŽ I/7
“Bjelovar - Plavnica” 1996. g.;
LGO ZL BBŽ I/8
“Trojstvo - Dobrovita” 1996. g.;
LGO ZL BBŽ I/9
“Bjelovar - Jasik” 1996. g.;
LGO ZL BBŽ I/10 “Bjelovacka” 1996. g.;
LGO ZL BBŽ I/11 “Ciglenska” 1996. g.;
LGO ZL BBŽ I/12 “Ravneška Kosa” 1996. g.;
LGO ZL BBŽ I/13 “Severinska” 1996. g.;
LGO ZL BBŽ I/14 “Dabravine” 1996. g.;
LGO ZL BBŽ I/15 “Gaj” 1996. g.;
LGO ZL BBŽ I/16 “Jasenova” 1996. g.;
LGO ZL BBŽ I/17 “Selište - Babinčić” 1996. g.;
LGO ZL BBŽ IV/1 “Grđevica - Kovačica” 1996. g.;
LGO ZL BBŽ IV/2 “Prespinjača - Barna” 1996. g.;
LGO ZL BBŽ IV/3 “Ivanovo Selo - Ilova” 1996. g.;
LGO ZL BBŽ IV/4 “Zdenci - Šovarnica” 1996. g.;
LGO ZL BBŽ IV/5 “Dražica - Kosjerovica” 1996. g.;
Studija lovnog gospodarstva Bjelovarsko bilogorske županije» s digitaliziranom kartom za sva
županijska lovišta; 1998. g.;
PRES OBRT
BIBLIOGRAFIJA RADOVA siječanj 1992. – ožujka 2013.
str. 13
25. LGO - državno lovište br. VII/14 «Vrani Kamen» 2000 g;
26. 44 Programa zaštite divljači na površinama zemljišta izvan lovišta za zajednička lovišta na području
Bjelovarsko bilogorske županije, (Ugovor se odnosi na izradu Programa zaštite divljači za 44 zajednička
lovišta na području BBŽ ) Ministarstvo Poljoprivrede i šumarstva RH, Rješenjem od 13. ožujka 2000. godine
odobrilo je ove Programe – kao prve izrađene u RH; 1999. g.;
27. Revidirana LGO za zajedničko lovište br. V/5 «Daruvar- Dolovi», 2000.godine;
28. Revidirana LGO za zajedničko lovište br. V/2 «Donji Daruvar - Maminovac», 2003.g.;
29. Revidirana LGO za državno lovište VII/15 "Zapadna Garjevica", 2003. g.;
30. LGO za ODL br. VII/2 «Bjelovarska Bilogora», lzk A. Berić, Prokljuvani Bjelovar, 2004. g.;
31. LGO za ODL br. VI/4 „Mesarica Plavo“, lovozakupnika LD Sokol Sokolovac, 22.12.2004.g.;
32. LGO za ODL br. VII/15 „ZAPADNA GARJEVICA“, lz Čazmatrans d.d. u stečaju 6.5.2005.g.;
33. LGO za ODL br. VII/5 „GRADINA KRNJAČA“, lovozakupnika FINAG d.d. Garešnica. 8.8.2005.g.;
34. LGO za ODL br. VII/6 „JASENOVA“, lz Ivana Sante iz Bjelovara, 4.8.2005.g.- Bjelovar 10.3.2006.g.;
35. PROGRAM RAZVOJA Lovnog gospodarenja uz obavljanje pratećih djelatnosti od interesa za RH za
otvoreno državno lovište VII/7 „JAVORNIK“ – naručitelj KUMAL d.o.o.,1. 8. 2006.g.;
36. LGO ZL BBŽ VII/101 “ Rovišće - Velika” , 14.8.2006. g.;
37. LGO ZL BBŽ VII/102 “Rovišće - Konjska rijeka” 14.8.2006. g.;
38. LGO ZL BBŽ VII/103 “Zrinski Topolovac - Ciganica” 14.8.2006. g.;
39. LGO ZL BBŽ VII/104 “Mosti - Zdelja” 14.8.2006. g.;
40. LGO ZL BBŽ VII/106 “Bjelovar – Bedenik“ 14.8.2006. g.;
41. LGO ZL BBŽ VII/107 “Bjelovar - Plavnica” 14.8.2006. g.;
42. LGO ZL BBŽ VII/109 “Bjelovar - Jasik” 14.8.2006. g.;
43. LGO ZL BBŽ VII/110 “Bjelovacka” 14.8.2006. g.;
44. LGO ZL BBŽ VII/111 “Ciglenska” 14.8.2006. g.;
45. LGO ZL BBŽ VII/112 “Ravneška Kosa” 14.8.2006. g.;
46. LGO ZL BBŽ VII/113 “Severinska” 14.8.2006. g.;
47. LGO ZL BBŽ VII/115 “Gaj” 14.8.2006. g.;
48. LGO ZL BBŽ VII/116 “Jasenova” 14.8.2006. g.;
49. LGO ZL BBŽ VII/302 „Zobikovac - Ilovski Lug“ 14.8.2006. g.;
50. LGO ZL BBŽ VII/304 „Petkovača - Međuvođe“ 14.8.2006. g.;
51. LGO ZL BBŽ VII/305 „Radmenovača - Tomašica 14.8.2006. g;
52. LGO ZL BBŽ VII/403 “Ivanovo Selo - Ilova” 14.8.2006. g.;
53. LGO ZL BBŽ VII/501 „Končanica – Đurđička“ 14.8.2006. g.;
54. LGO ZL BBŽ VII/502 „Donji Daruvar - Maminovac“ 14.8.2006. g.;
55. LGO ZL BBŽ VII/504 „Đulovac – Klisa“ 14.8.2006. g.;
56. LGO ZL BBŽ VII/506 „Daruvar – Dabrovica“ 14.8.2006. g.;
57. LGO ZL BBŽ VII/507 „Končanica – toplica“ 14.8.2006. g.;
58. LGO ZL BBŽ VII/508 „Dežanovac – Malo Bilo“ 14.8.2006. g.;
59. LGO ZL BBŽ VII/509 „Uljanik – Čavlovica“ 14.8.2006. g.;
60. LGO ZL BBŽ VII/510 „Poljodar – sovjak“ 14.8.2006. g.;
61. LGO ODL VI/2 ĐURĐEVAČKA BILOGORA 1.4.2007.- 31.3.2017. L.U. D.I.Čazma 27.6.2007.g.;
62. Program rada LSBBŽ (Savez) – Izborna skupština, Bjelovar 17.06.2007.g.;
63. Revidirana LGO BBŽ za DL, br. VII/5 „GRADINA KRNJAČA“, FINAG d.d. Garešnica, 4./2007.g.;
64. LGO ZL Karlovačke županija, br. IV/107 „DRAGANIĆI“, Bjelovar, 4./2008.g.;
65. LGO ZL Karlovačke županija, br. IV/108 „BRUSNIK“, Bjelovar, 4./2008.g.;
66. LGO ZL Karlovačke županija, br. IV/111 „ORLOVAC“, Bjelovar, 4./2008.g.;
67. LGO DL Sisačko-moslavačka županija, br. III/24 „ORLOVA“, Bjelovar, 6./2009.g.;
68. LGO DL Zadarska županija, br.XIII/29 „KOKIRNA-MILA LJUT“, Bjelovar, 6./2009.g.;
69. LGO DL Koprivničko-križevačka županija, br. VI/11, „ORSAGOVICA“ Bjelovar, 6./2009.g.;
70. Revidirana LGO DL Zagrebačka/Sisačko-Moslavačka županija, br. I/10 „ŽUTICA“ Bjelovar,1/2010;
71. Revidirana LGO ZL Zagrebačka županija, br. I/164 „TOPOLJE“ Bjelovar, 1./2010. g.;
72. Revidirana LGO DL Sisačko-Moslavačka županija, br. III/17, „LIPOVICA“ Bjelovar, 1./2010. g;
73. LGO DL Bjelovarsko-bilogorska županija, br. VII/20 „KRIVAJA“, Bjelovar, 1/2010.g.;
74. LGO DL Bjelovarsko-bilogorska županija br. VII/14, „VRANI KAMEN“, Bjelovar, 1/2010. g.;
75. LGO DL Zagrebačka županija br. I/1, „BUKOVAC – NOVAKUŠA“, Bjelovar, 1/2010. g.;
76. LGO DL Zadarska županija, XIII/6, „JELOVI TAVANI“, Bjelovar, 2/2010. g.;
PRES OBRT
BIBLIOGRAFIJA RADOVA siječanj 1992. – ožujka 2013.
str. 14
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
LGO DL Ličko-senjska županija, IX/36 „MALI ALAN“, Bjelovar 5/2010. g;
LGO DL Karlovačka županija, br. IV/8, „PERJASIČKA KOSA“, Bjelovar, 6/2010. g.;
LGO ZL Osječko-baranjska županija, br. IX/160 „KARANAC“, Bjelovar, 7/2010. g.;
LGO ZL Osječko-baranjska županija, br. IX/163 „LUČ“, Bjelovar, 7/2010. g.;
LGO ZL Osječko-baranjska županija, br. IX/137 „ERDUT“, Bjelovar, 7/2010. g.;
LGO ZL Osječko-baranjska županija, br. IX/135 „ALJMAŠ“, Bjelovar, 7/2010. g.;
PUD Uzgajalište divljači - Karlovačka županija, br. IV/15 „DRAGANIĆI“, Bjelovar, 7/2010. g.;
STRUČNO IZVJEŠĆE, ANALIZA I EKSPERTIZA o umanjenju izvršenja planiranih i očekivanih rezultata
gospodarenja lovištima L.D. FAZAN TOPOLJE 01.04.2009.-31.03.2010., Bjelovar 7/2010.g;
85. PUD Uzgajalište divljači Bjelovarsko-bilogorska županija, br. VII/12 „SISČANI“, Bjelovar, 7/2010. g.;
86. LGO DL Ličko-senjska županija br. IX/40 „KAMENSKO“ Bjelovar, 12/2010.g.
87. LGO DL Ličko-senjska županija br. IX/41 „BIJELI POTOCI“ Bjelovar, 12/2010.g.
88. RLGO ZL Bjelovarsko-bilogorska županija, br. VII/501 „KONČANICA ĐURĐIČKA“, Bjelovar, 5/2011;
89. RLGO ZL Bjelovarsko-bilogorska županija, br. VII/403 „PETKOVAČA MEĐUVOĐE“, Bjelovar, 5/2011;
90. LGO ZL Karlovačka županija br. IV/137 „JANJA GORA“, Bjelovar, 5/2011.g.;
91. RLGO DL Zagrebačka županija, br. I/6 „OKIČKI LUG“, Bjelovar, 5/2011.
92. RLGO ZL Zagrebačka županija, br. I/163 „KRČEVINE“, Bjelovar, 4/2012.
93. RLGO DL Ličko-senjska županija, br. IX/16 „BEGOVAČA“, Bjelovar, 4/2012.
94. RLGO DL Ličko-senjska županija, br. IX/31 „MALA KAPELA II“, Bjelovar, 4/2012.
95. RLGO DL Bjelovarsko-bilogorska županija, br. VII/19 „VELIKI JANTAK“, Bjelovar, 4/2012.
96. RLGO DL Primorsko-goranska županija, br. VII/22 „SNJEŽNIK“, Bjelovar, 4/2012.
97. RLGO DL Primorsko-goranska županija, br. VIII/26 „ZAVRŠJE“, Bjelovar, 4/2012.
98. RLGO DL Požeško-slavonska županija, br. XI/13 „LJESKOVICA“, Bjelovar, 4/2012.
99. RLGO DL Zadarska županija, br. VIII/28 „STARIGRAD-PAKLENICA“, Bjelovar, 4/2012.
100. RLGO ZL Požeško-slavonska županija, br. XI/120 „KOŠUTA“, Bjelovar, 5/2012.
101. RLGO ZL Primorsko-goranska županija, br. VIII/117 „RUDAČ II“, Bjelovar, 09/2012.
PROGRAMSKA OPREMA (SOFTWARE) i IZDAVAŠTVO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
IZRADA WEB stranice PAŠKA SIRANA d.d. (Paška sirana d.d. Pag) 7. listopada 2004.g.;
SCENARIJ FILMA UŠP BJELOVAR „OD ŽIRA DO ŽIRA“ – 19.9.2006. god.(koautori).
IZRADA WEB stranice PAŠKA SIRANA d.d. (Paška sirana d.d. Pag) 16. kolovoza 2004.g.;
ZEKO JE REKO ! – (prva slikovnica) ekovnica BBŽ, travanj 2007. god.;
REKLA RODA DA SE MORA ČUVAT VODA (druga slikovnica) ekovnica BBŽ, travanj 2008. god.;
IZRADA WEB stranice Udruga proizvođača Paškog sira. svibanj 2008. god.
„LOVOČUVAR” tromjesečnik, Broj 1 - travanj / 2008.;
„LOVOČUVAR” tromjesečnik, Broj 2 - studeni / 2008.;
„LOVOČUVAR” tromjesečnik, Broj 3 - siječanj / 2009.;
„LOVOČUVAR” tromjesečnik, Broj 4/5 - rujan / 2009.;
IZRADA WEB stranice PAŠKA SIRANA d.d. (Paška sirana d.d. Pag) rujna 2009.g.;
„LOVOČUVAR” tromjesečnik, Broj 6 - veljača / 2010.;
„LOVOČUVAR” tromjesečnik, Broj 7 - travanj / 2010.;
„LOVOČUVAR” tromjesečnik, Broj 8 - listopad / 2010.;
„LOVOČUVAR” tromjesečnik, Broj 9 - studeni / 2010.;
„LOVOČUVAR” tromjesečnik, Broj 10 - veljača / 2011.;
„LOVOČUVAR” tromjesečnik, Broj 11 - svibnja / 2011.;
„LOVOČUVAR” tromjesečnik, Broj 12 - kolovoz / 2011.;
„LOVOČUVAR” tromjesečnik, Broj 13 - studeni / 2011.;
„LOVOČUVAR” tromjesečnik, Broj 14 - veljača / 2012.;
„LOVOČUVAR” tromjesečnik, Broj 15 - svibanj / 2012.;
„LOVOČUVAR” tromjesečnik, Broj 16 - kolovoz / 2012.;
„LOVOČUVAR” tromjesečnik, Broj 17 - studeni / 2012.;
„LOVOČUVAR” tromjesečnik, Broj 18 - veljača / 2013.;
PRES OBRT
BIBLIOGRAFIJA RADOVA siječanj 1992. – ožujka 2013.
str. 15
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
9
File Size
349 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content