close

Enter

Log in using OpenID

Bilten Re-Co* usluga

embedDownload
Bilten Re-Co* usluga
P
RVI REZULTATI Re-Co PILOT PROJEKATA
R
U
, GEA, A
Broj 2
EINHARD
NGERBÖCK
USTRIJA
BARBARA PETELIN VISOČNIK, JSI, SLOVENIJA
Dragi čitatelji,
U OVOM BROJU:
Prvi rezultati
Re-Co pilot projekata
1
Re-Co nije
opće poznat pojam
2
Energetska učinkovitost
u sveučilišnoj biblioteci
4
Motiviranje korisnika zgrade
je od presudne važnosti!
5
3C koncept za poticanje
predanosti kod korisnika
5
Re-Co projektni partneri
6
glavni cilj ReCo* projekta je smanjenje potrošnje energije kroz optimizaciju postojećih
energetskih sustava i promjenu ponašanja korisnika zgrade. Petnaest pilot-projekata u
bolnicama, na sveučilištima i javnim zgradama su pokrenuti s ciljem da se postigne
10% uštede energije primjenom **no-cost i low-cost mjera. U ovom izdanju donosimo
prve rezultate pilot projekta u sveučilišnoj knjižnici u Braunschweigu, gdje je projektni
partner EDB bio usredotočen na provedbu tehničkih no-cost i low-cost mjera, dok je
GEA iz Austrije u Gerijatrijskom zdravstvenom centru u Grazu dala prioritet
energetsko učinkovitom djelovanju i podizanju motivacije zaposlenika. Dodatne
informacije o pojedinim pilot-projektima mogu se naći na http://reco.synavision.de.
Posjetite nas na:
www.re-co.eu
www.ReCoHrvatska.com
Re-Co projekt
Smanjenje troškova energije kroz
optimizaciju postojećih
energetskih sustava zgrade i
promjena ponašanja korisnika u
postojećim nestambenim
zgradama, posebno u sektoru
zdravstva, obrazovanja i
uredskim zgradama
Trajanje projekta:
od 01. rujna 2011.
do 31. svibnja 2014.
U sljedećem, proljetnom izdanju biltena možete pročitati o prepoznatom potencijalu
uštede na ventilacijskom sustavu u bolnici Ludwigshafen
U ovom broju donosimo rezultate o kratkom istraživanju tržišta o ReCo usluzi.
Istraživanje je pokazalo da ReCo - optimizacijski pristup nije opće poznat pojam. Isto
tako se pokazalo da su glavna očekivanja i prepreke povezane s provedbom projekta
zajedničke za većinu projekata energetske učinkovitosti. Pored istraživanja možete se
upoznati s 3C konceptom - Creating Commitment to Change, tj. konceptom poticanja
posvećenosti promjenama kod korisnika zgrade.
A Vas, naravno, toplo pozivamo da nam se pridružite i u sljedećem, proljetnom
izdanju ReCo biltena.
*ReCo - optimiziranje rada energetskih sustava zgrade
**no-cost i low-cost – mjere za postizanje ušteda s niskim ulaganjima ili bez ulaganja
Smart energy savings
BILTEN
siječanj 2013, str. 2
Smart energy savings
IZRAZ RE-CO NIJE OPĆE POZNAT POJAM
BARBARA PETELIN VISOČNIK, JSI, SLOVENIJA
S ciljem razvoja ReCo usluge koja će bolje odgovarati
potrebama potencijalnih klijenata, provedeno je kratko
istraživanje tržišta u proljeće 2012. Većina od 176
ispitanika su dolazili iz zdravstvenog sektora (35%),
slijedi obrazovanje (18%) i privatne usluge (15%). Za
sektor zdravstva i obrazovanja također je provedena
zasebna analiza, ali se pokazalo da nema značajne
razlike u ukupnim rezultatima.
pojam. Nakon što su pročitali kratko objašnjenje pojma
ReCo, 88% ispitanika tvrdi kako je ReCo optimizacijski
koncept lako razumjeti. Međutim, kako 39% ljudi
uključenih u istraživanje ovojnicu zgrade (fasadu) vidi
kao najvažniji dio zgrade za optimizaciju, gdje su mjere
uštede često povezane s visokim ulaganjima, postaje
upitno je li koncept optimizacije stvarno potpuno jasan.
Ostala područja s najvišim potencijalom uštede
energije, kako ih vide ispitanici, su: ponašanje korisnika
(54%), grijanje (50%), hlađenje (43%) i prozračivanje
(ventilacija) zgrade (40%).
Daleko najvažnije pitanje koje treba rješavati kod
optimizacijskih projekata je smanjenje troškova
energije i smanjenje potrošnje (87%), nakon čega slijedi
utjecaj na promjenu navika korisnika zgrade (39%) i
optimiziranje rada postojećih tehnologija (36%).
Podjela ispitanika po ekonomskim sektorima
OPĆENITO O ENERGETSKOJ UČINKOVITOSTI
Organizacije uključene u istraživanje percipiraju
energetsku učinkovitost kao vrlo važan cilj. 77% svih
organizacija tvrdi da je energetska učinkovitost vrlo ili
iznimno važna, a samo 4% njih da je malo važna. Skoro
dvije trećine anketiranih organizacija su već postavile
energetsku učinkovitost za cilj, a točno polovica
organizacija već provodi više od pet projekata
energetske učinkovitosti, dok 10% organizacija još nisu
ništa učinile na području energetske učinkovitosti.
Najvažnija očekivanja u pogledu projekata energetske
učinkovitosti su smanjenje troškova za energente i
smanjenje potrošnje, dok su najvažnije prepreke koje
ometaju provedbu projekata energetske učinkovitosti
nedostatak financijskih sredstava i raspoloživog
vremena tehničkog osoblja.
RE-CO – OPTIMIZACIJA RADA ENERGETSKIH SUSTAVA
Kako 69% ispitanika nikada nije čulo za ReCo
optimizaciju, možemo zaključiti da to nije opće poznat
Dok su za ispitanike iz sektora obrazovanja glavna
pitanja koja treba rješavati kod ReCo projekata slična
gore navedenim rezultatima, ispitanici iz sektora
zdravstva su visočije rangirali provedbu no-cost i lowcost mjera energetske učinkovitosti te poboljšanje
sustava upravljanja energijom nego optimiziranje rada
postojećih tehnologija u zgradi.
Ključne poruke istraživanja ReCo tržišta
ReCo pristup nije opće poznat pojam. Međutim, neke
organizacije tvrde da već provode slične projekte.
Top menadžment je glavni donositelj odluka.
Najvažniji čimbenici koji utječu na odluke o provedbi
optimizacijskih projekata su očekivanje smanjenja
troškova i potrošnje energije te cijena ReCo projekta.
Glavne prepreke u ostvarivanju optimizacijskih
projekata su nedostatak financijskih sredstava,
nedostatak vremena tehničkog osoblja i nesklonost
korisnika promjenama navika.
Glavna područja kojima se bavi optimizacija su:
promjena navika korisnika zgrade, grijanje, hlađenje,
ventilacija i ovojnica zgrade.
Re-Co – niska ulaganja za velike uštede energije
može se promatrati kao jedan od načina za poticanje
iskorištenja potencijala energetske učinkovitosti.
Optimiziranje energetskih sustava postojećih nestambenih zgrada
BILTEN
siječanj 2013, str. 3
Smart energy savings
Glavne prepreke pri pokretanju i provedbi ReCo projekata
Dok su za 69% ispitanika smanjenje potrošnje
energije za 10% i smanjenje troškova energenata za
10% najvažniji ciljevi koje treba postići ReCo
projektima, najizraženija prepreka je nedostatak
financijskih sredstava, što je u sektoru zdravstva i
obrazovanja važnije nego u ostalim sektorima,
vjerojatno zbog većeg udjela javnog vlasništva nad
organizacijama u tim sektorima.
Razlozi za pokretanje ReCo projekta
Prilikom odlučivanja o tome treba li provesti ReCo
projekt ili ne, ključna osoba u 43% organizacija je
ravnatelj, nakon čega slijedi tehnički upravitelj
(14%). Uloge ravnatelja i tehničkog upravitelja u
zdravstvenom sektoru, čak su i više naglašene sa
56% i 20%.
A koji su najvažniji čimbenici koji utječu na odluke o
provedbi ReCo projekata? Očekivano smanjenje
potrošnje energije te cijena projekta su rangirane
kao dva glavna čimbenika.
Zbog nekoliko razloga, uglavnom su to troškovi
energenata,
smanjenje
potrošnje
energije,
dugoročna važnost i usklađenost s ciljevima
organizacije, 79% svih ispitanika bi preporučilo
provedbu ReCo projekta donositelju odluka u
njihovoj organizaciji. Od njih bi 63% provelo projekt
u suradnji s vanjskim konzultantima, a 12% potpuno
bi se oslonilo na vanjske suradnike. Zanimljivo je da
se neke organizacije ne bi odlučile za projekt
optimizacije jer i sami provode slične projekte, dok
su neke organizacije, unatoč toj činjenici, još uvijek
zainteresirane za dobivanje vanjskog mišljenja o
svojim energetskim sustavima.
Zahvaljujemo svim ispitanicima koji su odvojili
svoje vrijeme za sudjelovanje u anketi o ReCo
projektima. Izvješće s kompletnim pregledom
analize je dostupno na http://www.re-co.eu/
Optimiziranje energetskih sustava postojećih nestambenih zgrada
BILTEN
siječanj 2013, str. 4
Smart energy savings
ENERGETSKA UČINKOVITOST U SVEUČILIŠNOJ KNJIŽNICI
ADRIAN GÖRTGENS, edb, NJEMAČKA
Projektni partner energydesign Braunschweig (edb)
iz Njemačke provodi ReCo pilot projekt na
Tehničkom sveučilištu u Braunschweigu (TUBS). Od
oko 50 zgrada koje su povezane sa središnjim
upravljačkim sustavom, za pilot projekt su izabrane
tri zgrade s visokim potencijalom za energetske
uštede s idejom o daljnjoj provedbi ReCo-a na TUBS
kampusu.
Temeljni podaci o edb-ovom pilot projektu
Broj zgrada
Neto površina
Potrošnja toplinske energije
Potrošnja električne energije
3
21.810 m2
2.000 MWh/a
2.460 MWh/a
Jedna od tri zgrade koje su uključene u projekt je
Sveučilišna knjižnica. Izgrađena je 1971., ima neto
površinu od 14.409 m2 te godišnje potroši 1.750
MWh električne energije i 513 MWh toplinske
energije (podaci za 2011. god.). Energetski pregled je
pokazao da implementacija odgovarajućih no-cost i
low-cost mjera energetske učinkovitosti može dovesti
do 22% niže potrošnje primarne energije.
25%-tno smanjenje opterećenja ventilatora uslijed ugradnje
novog prigušivača
Posljednja implementirana mjera je bila obnova
središnjeg zračnog kanala prigušivača, koji nije
zadovoljavao proračunate zahtjeve. Ovo usko grlo je
uzrokovalo znatan gubitak tlaka, zbog čega je
ventilator za središnji dovod zraka pretjerano trošio
struju. Tijekom rada ventilator je uglavnom radio
100%-tnim kapacitetom, a ponekad nije mogao
dobaviti potrebnu količinu zraka.
Ugradnjom većeg prigušivača smanjio se gubitak
tlaka i brzine ventilatora dok se povećao protok
zraka. Električno opterećenje ventilatora dobavnog
zraka smanjeno je s 12,5 kW na 9,5 kW. Mjera je
učinkovita čak i više od predviđenog. Troškovi
primjene su bili manji, a uštede veće od očekivanih!
Provedba mjere je bila jednostavna i gotova u roku
od tri dana.
Stavka
Ulaganje
Uštede el. energije
Uštede troškova
Povrat ulaganja za
Predviđeno
Potvrđeno
3.500 €
15,5 MWh/a
2.500 €/a
1,4 godina
3.000 €
16,6 MWh/a
2.650 €/a
1,1 godina
Energetski pregled
Procijenjeni i stvarni rezultati Re-Co mjera
Neke od mjera energetske učinkovitosti su već
provedene, a neke se tek planiraju. Na primjer, rad
uređaja za transport knjiga je optimiziran, radni sati
rasvjete u kabinetu su smanjeni, konvencionalne
fluorescentne cijevi u prizemlju su zamijenjene LED
cijevima, metalna rešetka centralnog dovoda zraka
je očišćena i temperatura u transformatorskim
sobama je prilagođena.
Projektni partner planira u bliskoj budućnosti,
između ostalog: optimizirati umjetnu rasvjetu ispod
nadstrešnice krova knjižnice, osigurati CO2 adekvatnu
izmjenu zraka te instalirati senzore pokreta u
podrumskim etažama. Daljnje pojedinosti o mjerama
energetske učinkovitosti mogu se naći na
http://reco.synavision.de.
Optimiziranje energetskih sustava postojećih nestambenih zgrada
BILTEN
siječanj 2013, str. 5
Smart energy savings
MOTIVIRANJE KORISNIKA JE OD PRESUDNE VAŽNOSTI !
KATHRIN KAURAN, GEA, AUSTRIJA
Integralni dio optimizacije energetskih sustava je
motiviranje korisnika. Kako biste povećali
potencijalne uštede koje ovise o korisnicima, koje se
kreću između 10 i 15%, mora biti planiran i proveden
sveobuhvatni koncept motiviranja korisnika. U tom
slučaju, treba se držati sljedećeg pristupa: temelj
motiviranja korisnika su ljudi i njihove potrebe.
Mjere trebaju biti razvijene i realizirane uz podršku
uprave te u procesu komunikacije temeljene na
partnerskom odnosu.
Razvijanje mjera sa stručnjacima u Grazu
Reinhard Ungerböck iz Energetske agencije Graz
(GEA) dodaje: "Mi kao vanjski energetski savjetnici
preuzimamo ulogu učitelja procesa koji će aktivno
pridonijeti
razvoju
mjera svojim posebnim
znanjem.”
U fokusu je zajednički
razvoj
mjera
koje
mijenjaju
navike
korisnika,
npr.
kombiniranje
rijetko
korištenih
hladnjaka,
isključivanje
ekrana
tijekom pauze i sl. Ovaj
pristup se trenutno
koristi u bolnici Güssing
i Gerijatrijskom centru u Grazu. Mjere su razvijene
na radionicama s takozvanim energetskim trenerima,
a korisnicima zgrada su učinjene dostupnima putem
plakata. Energetski trener djeluje kao komunikacijsko
sučelje između svojih kolega i kontinuirano pokušava
provesti mjere energetske učinkovitosti u radnoj
svakodnevici. Ciljevi motiviranja korisnika su stvoriti
energetski učinkovit svakodnevni život s dugoročnim
promjenama u ponašanju te senzibilizacija korisnika
motiviranjem i primjerima. Poželjna nuspojava je da
korisnici počnu pokazivati veće razumijevanje za
mjere energetske učinkovitosti povezane sa
sustavima zgrade te da mogu iskoristiti to znanje
svakodnevno u privatnom životu.
3C
KONCEPT ZA POTICANJE PREDANOSTI KORISNIKA
STEFAN PLESSER, EDB, NJEMAČKA
3C koncept Creating
Commitment to Change
– poticanje predanosti
promjenama je studija
kojoj je namjera da
pomogne pružateljima
ReCo usluga kako bi
učinili zgrade održivima
upravljajući projektima
promjena i poticanjem
predanosti kod korisnika.
Prvi dio studije Stvaranje energetski učinkovitih
zgrada objašnjava tehničke karakteristike izvora
energije u zgradama i opisuje koje strane zapravo
mogu utjecati na potrošnju energije. Drugi i treći dio
objašnjavaju kako upravljati projektima promjena na
makro i mikro razini.
Dok makro perspektiva opisuje modele upravljanja
promjenama i analizu načela sudionika, mikro
perspektiva fokusirana je na komunikacijske vještine
koje mijenjaju agentove potrebe za iniciranje
predanosti projektima promjena kod korisnika
zgrade i sudionika ReCo procesa.
Cijeli članak o organizacijskim i psihološkim
aspektima s korisnim informacijama o tome kako
započeti optimizacijski projekt te kako biti uspješan u
njemu je dostupan na http://www.re-co.eu/.
Optimiziranje energetskih sustava postojećih nestambenih zgrada
BILTEN
siječanj 2013, str. 6
Smart energy savings
Koordinator projekta
Grazer ENERGIEAgentur
Kaiserfeldgasse 13/I
8010 Graz
Austria
PARTNERI U PILOT PROJEKTU Re-Co
U ReCo pilot projektu sudjeluje
10 partnerskih firmi iz 7 EU zemalja
i Republike Hrvatske
Boris Papousek
Phone: +43-316-811848-12
E-mail: [email protected]
Kontakt u Hrvatskoj
Alcina d.o.o.
Antuna Štrbana 4
10000 Zagreb
Hrvatska
www.ReCoHrvatska.com
Nikša Božić
Tel.: +385-95-9091-979
E-mail: [email protected]
Urednica biltena
Barbara Petelin Visočnik
Phone: +386-1-5885-394
E-mail: [email protected]
Jožef Stefan Institute
Energy Efficiency Centre
Jamova cesta 39
1000 Ljubljana
Slovenia
Autori su odgovorni samo za ovo izdanje.
Publikacija ne predstavlja mišljenje
Europske zajednice i Europska zajednica
nije odgovorna za bilo kakvu uporabu
podataka koji se pojavljuju u publikaciji.
Pristup podacima i korištenje sadržaja u
ovoj publikaciji je na korisnikov vlastiti
rizik. Ograđujemo se od obeštećenja ili
jamstvenih potraživanja koja mogu proizići
iz nedostajućih ili pogrešnih podataka.
Autori ne snose nikakvu odgovornost ili
obaveze za štetu bilo koje vrste, kao ni za
neizravne ili posljedične štete koje
proizlaze iz pristupa ovoj publikaciji ili iz
korištenja ove publikacije
IEE/10/328/SI2.589423
Koordinator Re-Co projekta
Optimiziranje energetskih sustava postojećih nestambenih zgrada
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
1 761 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content