close

Вход

Log in using OpenID

civilno društvo u akciji za dijalog i partnerstvo

embedDownload
CLR Breza
CIVILNO DRUŠTVO U AKCIJI ZA DIJALOG I PARTNERSTVO
Newsletter No.4, Oktobar 2012
Četvrti, tematski bilten koji se izdaje u okviru projekta
“Civilno društvo u akciji za dijalog i partnerstvo”
tretira temu “Žene i lokalni izbori u Bosni i Hercegovini 2012.”
S tim u vezi donosimo sljedeće članke:

Jačanje uloge žena i mladih političkih lidera u javnom i političkom životu u Bosni i
Hercegovini
Piše: Dženana Dedić, LDA Mostar

Učešće žena u javnom i političkom životu Bosne i Hercegovine— osvrt na lokalne izbore
2012.
Piše: Adnan Kadribašić

Učešće žena u javnom i političkom životu u općini Zavidovići
Piše: Jasna Zvekić, LDA Zavidovići

Bitno je da je žena!
Piše: Amra Hadžimehmedović, DC Nove nade Bihać

Bira se politička ljepota, ej, narode!
Piše: Aleksandra Petrić

U Banja Luci promovisana prva Ženska alternativna vlada
Piše: Murisa Marić, DON Prijedor

Evropska povelja o ravnopravnosti žena i muškaraca na lokalnom nivou
Piše: Maja Vejzović, LDA Mostar

Rodnost i razvoj
Pišu: Ružica Rudić Vranić, Femina Creativa; i Tatjana Obradović Tošić
Projekat finansira
Evropska unija
CLR Breza
VIJESTI
SPORAZUM GRADA MOSTARA I NEVLADINIH ORGANIZACIJA
Nakon što je na 46. sjednici, Gradsko vijeće Grada Mostara usvojilo Odluku o Sporazumu Grada Mostara i nevladinih organizacija Grada
Mostara; u sjedištu Odjela za društvene djelatnosti “Sporazumu” su pristupili brojni predstavnici civilnih udruženja. Grad Mostar i nevladin sektor
su tako uspostavili zvaničnu međusobnu saradnju, te stvorili preduslove za pristup evropskim i međunarodnim fondovima.
Mostar, 05.07.2012.
Gradsko vijece Grada Mostara
Mustafa Alendar
ODRŽAN TRENING “RAZVOJ VJEŠTINA PREGOVARANJA”
U periodu od 10. – 12. oktobra 2012 godine u Brezi, u okviru projektnih aktivnosti druge godine projekta ”Civilno društvo u akciji za dijalog i partnerstvo” implementirane su slijedeće aktivnosti:

Komponenta 1. glavnih projektnih aktivnosti - Treći sastanak Upravnog odbora projekta (prostorije Centra za lokalni razvoj Breza)

Komponenta 2. glavnih projektnih aktivnosti – Program izgradnje kapaciteta
NVO-a trening na temu: Razvoj vještina pregovaranja (Hotel “Piramida
Sunca” Visoko)
Druga komponenta glavnih projektnih aktivnosti – Program jačanja kapaciteta NVOa održana je u hotelu “Piramida Sunca” Visoko, a obuhvatala je dvodnevni trening za
predstavnike lokalnih nevladinih organizacija, udruženja i asoscijacija. Dvodnevni
trening na temu “Razvoj vještina pregovaranja “ predstavlja treći u nizu trening seminara za izgradnju organizatorskih i upravljačkih sposobnosti lokalnih NVO-a. Trening
seminar je organizoivan od strane partnerske organizacije Centar za lokalni razvoj iz
Breze, a implementiran od strane iskusnih trenera: gosp. Milan Mrđa - program menadžer CPCD-a Sarajevo, gđa. Dragana Grbić – Hasibović – Menadžerica projekta.
Treningu su prisustvovali predstavnici lokalnih nevladinih organizacija iz pet partnerskih gradova: Prijedor, Tuzla, Mostar, Zavidovići i Breza. Ukupan broj učesnika je
bio 15.

Press konferencija
Press konferencija održana je 11.10.2012 godine u prostorijama sale Centra za lokalni Razvoj Breza u Brezi a sa početkom u 12.30 časova. Press
konferenciji je prisustvovalo nekolicina novinara. Tokom press konferencije predstavnici partnerskih organizacija projekta “Civilno društvo u akciji
za dijalog i partnerstvo”ALDA Subotica, LDA Osijek, LDA Mostar, LDA Zavidovići i domaćin CLR Breza imali su priliku predstaviti projekat u cijelosti i prezentirati naredne aktivnosti istog.
Projekat finansira
Evropska unija
2
CLR Breza
VIJESTI
NAJAVA TRENINGA “PR / KOMUNIKACIJA SA GRAĐANIMA”
UG Demokratski centar Nove Nade, kao partner u projektu "Civilno društvo u akciji za dijalog i partnerstvo", početkom decembra ove godine
organizira trening u prostorijama Općine Bihać na temu PR/Komunikacija sa građanima za općinske službenike i izabrane vijećnike. Obzirom da je
Općina Bihać u ljeto 2011. usvojila Strategiju komuniciranja sa medijima i javnošću, ovo je jedinstvena prilika da svoja iskustva između ostalog
podijele sa predstavnicima drugih općina partnera na projektu a to su Zavidovići, Prijedor, Breza, Tuzla i grad Mostar, te da organiziraju posjetu
lokalnoj upravi kao dio treninga.
Pored toga, organizira se i sastanak Radnih grupa na temu Sporazuma o suradnji lokalne vlasti sa civilnim sektorom i primjera dobre prakse koji bi
trebao
rezultirati
i
dostavljanjem
tekstova
za
publikaciju
sa
primjerima
dobre
prakse
sa
teritorija
BiH.
Trening i sastanak će biti popraćeni press konferencijom na kojoj će se prezentirati rezultati i zaključci sa sastanka kao i postignuća ovog
programa u dosadašnjem radu.
Projekat finansira
Evropska unija
3
CLR Breza
JAVNI POZIV
ZA DOSTAVLJANJE PISANIH RADOVA NA TEMU
OPŠTINSKI SPORAZUMI O SARADNJI U BIH
—OD MEMORANDUMA RAZUMIJEVANJA DO LOKALNE PRAKSE
“Civilno društvo u akciji za dijalog i partnerstvo” je dvogodišnji projekat koji ima za cilj da pomogne u osnaživanju demokratske uloge NVO-a u
unapređivanju učešća građana u lokalnim politikama/donošenju odluka kroz promovisanje efikasne implementacije opštinskih sporazuma o
saradnji i sektorskih Nvo-a na teritoriji Bosne i Hercegovine. Glavni ciljevi projekta su:

Podrška unapređenju organizacijskih i upravljačkih kapaciteta nevladinih organizacija koje su uključene u promociju demokratskog
upravljanja na lokalnom nivou;

Podrška lokalnim inicijativama koje promovišu demokratske potencijale organizacija civilnog društva i njihovu ulogu u dobrom lokalnom
upravljanju;

Podsticaj umrežavanju sektorskih nevladinih organizacija na lokalnom i regionalnom nivou u Bosni i Hercegovini;

Unapređenje informisanosti i jačanju svijesti javnosti o evropskim standardima dobrog upravljanja i učešća građana u odlučivanju;

Podsticaj unapređenju međusektorske saradnje organizacija civilnog društva i lokalnih vlasti u Bosni i Hercegovini kao i umrežavanju sa
partnerima u drugim IPA zemljama i zemljama članicama Evropske unije.
Lokalne organizacije civilnog društva koje učestvuju u akcijama zagovaranja i implementacije opštinskih sporazuma o saradnji, lokalne istraživačke
grupe, te eksperti iz oblasti lokalne samouprave pozivaju se da dostave svoje pisane radove. Radovi bi trebali da se tematski uklope u sljedeće
kategorije koje se podudaraju sa glavnim poglavljima publikacije koja će biti objavljena u okviru ovog projekta, te sa tematskim radionicama
završne konferencije. Odabrani radovi će biti objavljeni i prezentirani na međunarodnoj konferenciji koja će se održati u Mostaru krajem aprila
2013. godine.
Tematske radionice konferencije su:
1.
Efikasan i odgovarajući radni učinak/pružanje usluga lokalne samouprave u saradnji sa lokalnim civilnim društvom: izazovi i perspektive
demokratskog učešća na lokalnom nivou u Bosni i Hercegovini;
2.
Implementacija opštinskih sporazuma o saradnji—od memoranduma razumijevanja do lokalne prakse (pristup studija slučaja);
3.
Uloga organizacija civilnog društva i njihovo sektorsko umrežavanje u procesu demokratske reforme produbljuju evropsku integraciju BiH.
Posebna pažnja će se posvetiti implementaciji opštinskih sporazuma u oblastima demokratskog upravljanja i učešća u donošenju odluka, razvoju
lokalne zajednice, osnaživanju mladih i žena, te poboljšanja u zaštiti okoliša.
Pisani radovi na B/H/S ili engleskom jeziku (5-8 stranica, MS Word—Times New Roman, 12) trebaju biti dostavljeni na sljedeće adrese najkasnije
do 23.11.2012.:
[email protected] i [email protected]
Autori odabranih radova će biti pozvani da učestvuju u završnoj konferenciji u Mostaru (krajem aprila 2013.), te će im biti isplaćena novčana
naknada kao uvodničarima ili lokalnim ekspertima.
Za sve ostale informacije molimo da kontaktirate sljedeće partnere u projektu:
Dženana Dedić: Agencija lokalne demokratije, Mostar: [email protected]
Emina Babović Gojačić, Forum građana Tuzle: [email protected]
Stanka Parać Damjanović, Asocijacija agencija lokalne demokratije: [email protected]
Projekat finansira
Evropska unija
4
CLR Breza
UVODNIK NAKON IZBORA
Politička prava i građanske slobode žena garantovane Ustavom postavljaju najširi kontekst za rodnu ravnopravnost,
posebno za pravo glasa, biranje na javne funkcije i vršenje javnih funkcija, ukidanje preostalih oblika diskriminacije na
osnovu pola, te ograničenja jednakih prava građana.
Šire gledano, ustavne odredbe kojima se garantuje rodna ravnopravnost i zabranjuje diskriminacija po osnovu pola i
roda, predstavljaju značajan okvir za konkretnije političke i građanske odredbe o ravnopravnosti. Globalni podaci o
ženama na visokim položajima sa kojih se donose odluke pokazuju da izazovi stalno postoje.
U BiH je politička zatupljenost žena na opštinskoj razini niža nego na kantonalnoj, entitetskoj i državnoj razini, a na
razini opštinskih vijeća, te mjesnih zajednica, žene su još manje zastupljene. Osobe ženskoga spola, osobito mlađe, u
manjem broju izlaze na izbore nego muškarci.
Zakonska regulativa koja uređuje oblast ravnopravnog učešća žena i muškaraca na pozicijama donošenja odluka nije u
potpunosti usklađena sa Zakonom o ravnopravnosti spolova u BiH, što se najbolje da sagledati na primjeru Izbornog
zakona BiH.
Pored toga, u BiH još uvijek postoji tradicionalan pristup položaju žene i društveno uspostavljeni obrasci ponašanja i
odnosa koji, uz nedovoljnu zakonsku regulativu, utiču na podzastupljenost i nedovoljno učešće žena u politici i javnom
životu.
Na lokalnim izborima 2012. godine u Bosni i Hercegovini samo 5 žena od 40 kandidovanih će obnašati načelničku
funkciju u naredne 4 godine. Žene su kandidirane u 29 opština od 142 opštine u Bosni i Hercegovini. Žene su izabrane
za načelnice u samo pet: Novom Gradu, Mrkonjić Gradu te Kalinoviku u Republici Srpskoj, a u Federaciji u opštinama
Doboj Jug i Visoko.
Iako su žene u BiH ostvarile političku moć na najvišim nivoima, one su još uvijek znatno manje prisutne u javnom životu
te na rukovodećim pozicijama u političkim partijama kao i na državnom i regionalnom nivou. Korijen problema leži u
jakim kulturnim i društvenim predrasudama koje su još uvijek prisutne.
Uzimajući sve ovo u obzir, jako je značajno fokusirati se na podizanje svijesti o važnosti uloge žena u političkim procesima, te na uključivanju žena u procese odlučivanja, na sva tri nivoa, civilnom, političkom i poslovnom.
Dženana Dedić, LDA Mostar
Maja Vejzović, LDA Mostar
Murisa Marić, DON Prijedor
Amra Hadžimehmedović, DC Nove nade Bihać
Jasna Zvekić, LDA Zavidovići
Emina Babović Gojačić, FGT
Projekat finansira
Evropska unija
5
CLR Breza
JAČANJE ULOGE ŽENA I MLADIH POLITIČKIH LIDERA
U JAVNOM I POLITIČKOM ŽIVOTU
U BOSNI I HERCEGOVINI
Bosna i Hercegovina je potpisnica niza međunarodnih dokumenata, poput Univerzalne deklaracije o
ljudskim pravima, Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima, Međunarodnog pakta o
ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima, Konvencije o ukidanju svih oblika diskriminacije žena –
CEDAW, Pekinške deklaracije sa platformom za akciju, Milenijumskih razvojnih ciljeva i Milenijumske
deklaracije UN-a, te rezolucije 1325 Vijeća sigurnosti UN-a. Bosna i Hercegovina je potpisnica i
Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda, Evropske socijalne povelje, Deklaracije
o ravnopravnosti žena i muškaraca, a u toku je i ratifikacija Konvencije o sprečavanju i borbi protiv
nasilja nad ženama i nasilja u porodici – CAHVIO. Osim toga, Bosna i Hercegovina je potpisnica svih
važnih rezolucija i preporuka Vijeća Evrope koje se odnose na ravnopravnost spolova.
Pored svih ovih potpisanih dokumenata u našoj zemlji, tradicionalan pristup položaju žene te ustaljene
forme ponašanja uz neadekvatnu zakonsku regulativu utiču na nedovoljnu zastupljenost žena u javnom i
političkom životu. Činjenica je da patrijarhalna kultura i predrasude u bosanskohercegovačkoj tradiciji
doprinose marginalizaciji žena u javnom i političkom životu. Takođe je činjenica da žene nemaju
potrebna znanja i informacije kako se mogu uključiti u javni i politički život. Zakonska regulativa koja se
odnosi na ravnopravnost učešća žena i muškaraca na pozicijama donošenja odluka nije u potpunosti
usklađena sa postojećim Zakonom o ravnopravnosti spolova u BiH, što je najočitije u Izbornom zakonu
Bosne i Hercegovine. Politčke patije u većini slučajeva daju nedovoljnu podršku ženama članicama u
njihovoj političkoj afirmaciji kao i pri kreiranju konkretnih političkih programa. Žene su veoma malo
zastupljene kao članice vlada, nadzornih i upravnih odbora i komisija te kao direktorice značajnih
institucija.
Već dugo u Bosni i Hercegovini se postavljaju pitanja:

Zašto se žene u većem broju ne uključe u javni i politički život?

Zašto žene nisu motivisane da u većem broju izađu na izbore?

Zasto žene ne glasaju za žene na izborima?

Zašto su žene samo na kandidatskim listama, ali u malom broju u poslaničkim klupama?

Zašto je malo žena u izvršnoj vlasti?

Zašto kampanje organizacija i udruženja ne postižu efekte koji bi trebali rezultirati povećanjem
broja učešća žena u valsti?
Projekat „Jačanje uloge žena i mladih političkih lidera u javnom i političkom životu u Bosni i Hercegovini”
kojeg Agencija lokalne demokratije Mostar realizira uz podršku Vijeća Evrope i Misije USAID-a u BiH ima
za cilj da žene i mladi preuzmu aktivnu ulogu u bh. društvu, te da podignu svijest o važnosti uloge žena
u javnom i političkom životu. Osim toga, ovaj projekat posebno želi da:

promovira integraciju žena u socijalni život zajednice;

podigne svijest žena o tome kako izbor odgovornih predstavnika može poboljšati uslove života u
zajednici;

omogući ženama da dobiju potrebna znanja o aspektima demokratskih izbora;

motivira žene da glasaju.
U realizaciji aktivnosti ovoga projekta učestvuje 48 žena koje su u periodu od aprila do septembra 2012.
godine organizirale niz skupova u 49 gradova Bosne i Hercegovine. Agencija lokalne demokratije
Mostar u saradnji sa 6 koordinatorica organizira 60 skupova u 10 gradova sa područja tri kantona. Na
ovim skupovima je okupljeno skoro 10.000 žena.
Projekat finansira
Evropska unija
6
Piše: Dženana Dedić,
izvršna direktorica LDA Mostar
CLR Breza
UČEŠĆE ŽENA U JAVNOM I POLITIČKOM ŽIVOTU BIH
– OSVRT NA LOKALNE IZBORE 2012. GODINE
Ravnopravna zastupljenost žena i muškaraca je jedan od osnovnih preduslova za ravnopravnost spolova. U
skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova u Bosni i Hercegovini – prečišćeni tekst (“Službeni glasnik BiH“
br. 32/10) ravnopravnost spolova znači da su osobe muškog i ženskog spola jednako prisutne u svim
oblastima javnog života. Međutim, od uvođenja općeg prava glasa, žene, iako čine malo više od 50%
svjetske populacije, istovremeno čine samo 16% izabranih zastupnika u zakonodavnim tijelima u svijetu.
Zakonodavna tijela bi trebala da predstavljaju ogledalo društva u kojem će sve grupe biti podjednako
zastupljene i u kojem će biti u mogućnosti da predstavljaju interese svoje grupe, u našem slučaju interese
žena i muškaraca.
Situacija u Bosni i Hercegovini nije mnogo drugačija od drugih zemalja svijeta kada je u pitanju učešće žena
u zakonodavnim tijelima. U skladu sa zvaničnim statistikama žene čine nešto više od 50% biračkog tijela i
žene i muškarci koriste svoje pravo da glasaju u skoro identičnim procentima (muškarci 56,4%, žene 54,2%)
(Agencija za statistiku, Žene i muškarci u BiH. 2012:46)
Piše: Adnan Kadribašić
Međutim, u zakonodavnim tijelima na nivou BiH (Parlamentarna skupština BiH, Zastupnički dom) i entiteta (Parlament FBiH; Zastupnički dom i
Narodna skupština RS) broj izabranih žena se kreće oko 21%. Posmatrajući lokalna zakonodavna tijela u BiH (općinska vijeća u F BiH,
skupštine opština u RS, gradska vijeća u Sarajevu, Istočnom Sarajevu, Banja Luci i Mostaru, te skupština Brčko distrikta) prosječna
zastupljenost žena je još manja i trenutno iznosi 14,9 %. Međutim mora se naglasiti da se ovdje radi o prosječnoj zastupljenosti žena u svim
lokalnim zakonodavnim tijelima u BiH i da se zastupljenost se kreće od 0% (u Bužimu, Tomislavgradu, Bileći, Gackom, Nevesinju, Palama,
Istočnoj Ilidži, Doboj Jug i Grahovu) do 45,5 % u (Bosanskom) Petrovcu i 54,4% u Kupresu (RS). Ovi procenti su ispod željne ravnopravne
zastupljenosti u skladu sa odredbama Zakona o ravnopravnosti spolova u BiH i standarda Vijeća Evrope od 40%.
Kako se može povećati broj žena na mjestima odlučivanja?
U odgovoru na aktivan pokret u civilnom društvu i povećanu svijest o pravima žena Pekinška konferencija o pravima žena Ujedinjenih naroda
koja je održana 1995. usvojila je poziv za države članice da usvoje politike koje bi uključivale kvote da kako bi se postigao cilj od 30% žena na
mjestima odlučivanja.
Kada je samo jedna žena izabrana u Parlamentarnu skupštinu BIH na izborima koji su održani 1996. godine uvedene su kvote za manje
zastupljeni spol u sljedećem izbornom ciklusu. Jednostavno rečeno kvote za manje zastupljeni spol nalažu da predstavnici manje zastupljenog
spola moraju da čine najmanje 33,33% kandidata na listi kandidata koje stranke predlažu Centralnoj izbornoj komisiji BiH prije svakog izbornog
ciklusa. Pored toga kvotom u BiH je predviđen i raspored manje zastupljenog spola tako da ti kandidati moraju najmanje biti na drugom,
petom, osmom, jedanaestom, četrnaestom mjestu i tako dalje. Ukoliko lista na poštuje ovo pravilo Centralna izborna komisija BiH neće odobriti
učešće na izborima tom političkom subjektu. Iz tog razloga broj žena na listama kandidata nikada neće biti manja od 33,33 %. Posmatrajući
situaciju u izbornim sistemima u našem okruženju može se zaključiti da je BiH poduzela značajan korak naprijed uvođenjem ove kvote (uz
velike otpore, kvote su uvedene u izborne sisteme Hrvatske, Crne Gore i Srbije, iako još uvijek ne u obimu kao u BiH).
Iako ne postoji prepreka da političke stranke predlože više od 33% žena ili da ih pozicioniraju na druga mjesta bliže vrhu liste osim na ona koja
su obavezna u skladu sa zakonom to skoro nikada nije situacija. Političke stranke ovu obavezu doslovno provode i skoro svaki nosilac liste je
muškarac a žene se nalaze na onim mjestima kako je to utvrđeno Izbornim zakonom. Takva je situacija i sa ovjerenim listama za Lokalne
izbore 2012. godine koje je objavio CIK.
Ipak, procenat od 33,33 % manje zastupljenog spola (u slučaju BiH u pravilu uvijek žena) ne garantuje da će ti kandidati biti izabrani. Svaka
osoba koja glasa može da svoj glasi povjeri bilo kojem kandidatu ili kandidatkinji na izbornoj listi (sistem otvorenih lista) i time može direktno da
utiče na „kretanje“ kandidata na listi prema gore ili prema dole. Upravo iz tog razloga su uglavnom žene kandidatkinje glasovima glasača
potisnute ka oni mjestima na listama koji ne osiguravaju izbor u zakonodavno tijelo.
Projekat finansira
Evropska unija
7
Posmatrajući rezultate Lokalnih izbora
2008. godine može se zaključiti da
glasači u velikoj broj zanemaruju
raspored kandidata na listama. Iako ovo
pravilo važi podjednako za sve kandidate
bez obzira na spol ipak u konačnici u
pravilu muškarci osvajaju veći broj
glasova i zbog toga se „kreću“ ka vrhu
liste. U prosjeku zbog te činjenice
muškarci osvoje dodatnih 15% mjesta u
lokalnim zakonodavnim tijelima.
Uzroke ove prakse glasanja je teško
otkriti. Ono što je poprilično jasno jeste
činjenica da političke stranke u
predizbornim kampanja za lokalne izbore
uglavnom promoviraju samo kandidate
za načelnike i nosioce listi koji su po
pravilu muškarci tako da žene nemaju
priliku da se predstave glasačima.
Istovremeno, iako većina političkih
stranaka ima neku vrstu organizacije
žena u okviru svog djelovanja, one ne
ulažu u dovoljnoj mjeri u njihovu obuku
za ravnopravno učešće u predizbornoj
kampanji. Pored toga postoje i drugi
faktori koji ograničavaju učešće žena u
javnom životu. To se prije svega odnosi
na mogućnost usklađivanja privatnog i
profesionalnog života ali i na stereotipe
koji preovladavaju u našem društvu.
Iako su veoma značajne kvote ne bi
smjele biti jedini vid podrške. Iz tog
razloga
je
značajno
nastaviti
aktivnostima na jačanju kapaciteta žena
koje su odlučile da se kandiduju putem
obuka ali i kampanja za podršku ženama
kandidatkinjama. Samo na taj način će
glasači biti u prilici da prepoznaju značaj
učešća žena u donošenju odluka na
lokalnom nivou te će svojim glasovima
moći da doprinesu da se poveća broj
žena u ovim tijelima.
Projekat finansira
Evropska unija
8
CLR Breza
UČEŠĆE ŽENA U JAVNOM I POLITIČKOM ŽIVOTU
U OPĆINI ZAVIDOVIĆI
Neumoljiva statistika
Kao i svaki dosad, oktobarski lokalni izbori u BiH povlače neke važne teme koje, najčešće, među onima koji bi se
njima trebali ozbiljno pozabaviti, ostaju zanemarene. Jedna od najvažnijih i najaktuelnijih je ona vezana za
mjesto žena u politici, njihovo aktivno i pasivno učešće u izbornom procesu, i značaj njihovog aktivnog
angažmana u javnom životu, od lokalnog nivoa nadalje. Za dublju analizu stanja, za početak je bitno pozabaviti
se statistikom.
Na listama kandidata za lokalne izbore 2012. godine u općini Zavidovići nalazi se ukupno 294 imena. Od ove
brojke, četiri kandidata pretenduju na mjesto Općinskog načelnika. Treba li uopće naglasiti da među ovom
četvoricom 'odabranih' nije niti jedna žena?
Ostalih 290 kandidata raspoređeno je na 14 listi za Općinsko vijeće Zavidovići. Od te brojke, 104 su žene, a
gledajući ukupan broj kandidata to je tek malo više nego što je neophodno da se zadovolji zakonom propisana
kvota od 33% žena. Na ovom mjestu značajno je pomenuti da je taj postotak iz Izbornog zakona BiH još uvijek
neusklađen sa postojećim Zakonom o ravnopravnosti spolova, koji definira ravnopravno sudjelovanje žena u
politici, a po kome se ženama, odnosno slabije zastupljenom spolu, garantuje sudjelovanje od najmanje 40%.
Nažalost, onu idealnu kvotu od 50% bilo bi jako teško ostvariti, čak i da je zakonom propisana, uzimajući u obzir
da živimo u društvu u kome su žene sistematski obeshrabrene i utjecajem tradicije onemogućene da u punom
obimu preuzmu javne uloge u društvu.
Piše: Jasna Zvekić,
LDA Zavidovići
Žene na listama - statistička greška
Dubljom analizom statističkih podataka u pripremi ovog članka primjećena je jedna poražavajuća činjenica. Sve „velike“ stranke, nazovimo ih tako,
koje su na ove izbore izašle sa po 31 kandidatom za Općinsko vijeće, na svojim listama imaju tačno 11 žena – niti jednom se nije 'omakla' barem
poneka žena više nego što je neophodno da se zadovolji forma. I ostale stranke koje su kandidirale manje članova za OV kretale su se tik uz
procent od 33% žena na listi, što dovodi do zaključka da je onih „tek malo više“ od nužnog broja žena na listama, kako je pomenuto na početku,
samo – statistička greška.
Za elaborirati razloge zašto je to tako trebalo bi vremena i prostora, ali nameće se pitanje da li su i te 104 žene tu zaista kao rezultat ujedinjene
želje žena za učešćem u javnom životu, i želje stranaka da podrže njihov aktivan angažman, u kom slučaju bi i tih 33% bilo itekako dovoljno da se
žene nametnu kao bitan faktor u kreiranju lokalne politike, ili je pozadina ovako precizne brojke ipak samo zadovoljavanje forme? Dosadašnja
iskustva govore da je u pitanju ipak ovo drugo.
Uzmimo samo u obzir činjenicu da su u saziv Općinskog vijeća u Zavidovićima na prošlim lokalnim izborima ušle samo dvije žene – taj podatak je
sasvim dovoljan da potvrdi teoriju. Osim toga, pokazuje da čak ni žene ne glasaju za žene. Logično - zanemariv je broj žena koje se natječu za
mjesto u lokalnom predstavničkom tijelu, a koje su u ovoj kampanji javno progovorile o pitanjima bitnim za žene, i problemima koji su njima
primarni.
Dokad ovako?
Jedna od svijetlih tačaka u cijeloj priči je realizacija projekta pod nazivom „Žene i lokalni izbori 2012. u općini Zavidovići“, implementiranog od
strane Centra za majke „Plamen“ iz Zavidovića, u sklopu platforme „ Žene i lokalni izbori 2012“ Misije OSCE-e BiH, koja je osim u Zavidovićima
provedena u još 9 općina u BiH. Ovo je bio jedan od rijetkih sličnih projekata u općini Zavidovići ove godine, a jedini koji se konkretno bavio temom
lokalnih izbora.
Na kraju, kakav zaključak dati, nakon svega napisanog? Crna statistika i još crnja predviđanja, koja je ipak bitno staviti pred sebe i analizirati, daju
sliku političkog života koja ne ohrabruje, ali govoriti o ovome, pisati, analizirati, pozivati na odgovornost, djelovati na svijest političkih subjekata, a
osobito žena koje imaju potencijal za učešće u javnom životu, jedini je način da se napreduje na trnovitom putu do ravnopravnosti spolova u
javnom životu.
Projekat finansira
Evropska unija
9
CLR Breza
BITNO JE DA JE ŽENA!
Izbornim zakonom BiH ističe se da najmanje jedna trećina kandidata na listama trebaju biti osobe ženskog
spola. Zakon o ravnopravnosti spolova, koji definira ravnopravno učešće žena u politici, gdje je osigurano
učešće od najmanje 40% za slabije zastupljeni spol opisuje potrebni minimum za kandidatske liste. Kvotu
od 50% teško je ostvariti u društvima u kojima se žene obeshrabruju da preuzmu javne uloge u društvu,
iako postoje općine u BiH s gotovo jednakim procentom učešća muškaraca i žena u općinskim vijećima.
Primjeri iz drugih država u razvoju, pokazali su da ovaj procent može potaknuti održivu društvenu
promjenu ka stvarnoj ravnopravnosti u političkom učešću, a da je istovremeno ta kvota i realno ostvariva.
U julu 2012. godine Udruženje “Glas žene” iz Bihaća je potpisalo Memorandum o saradnji svih foruma/
savjeta žena svih političkih partija na području Općine Bihać povodom lokalnih izbora 2012. “Glas žene”
dala je podršku svim ženama kandidatkinjama na listama političkih partija sa ciljem njihove veće
zastupljenosti u lokalnoj vlasti. Tako su po prvi put žene kandidatkinje sa lista političkih partija iz općine
Bihać udružile svoje snage u lobiranju biračkog tijela i vođenju kampanje za žene te usaglasile izradu
jedinstvene promotivne brošure za sve žene kandidatkinje. Memorandum je potpisalo 9 političkih partija
(SDA, A SDA, SBB, SDP, S BIH, SDU, HDZ 1990, DNZ, Radom za boljitak) od mogućih deset iz opcine
Bihac. Memorandum je potpisan u sklopu projekta "Bitno je DA JE ŽENA", a njegov cilj je ostvarivanje
zajedničkih ciljeva i interesa povodom lokalnih izbora 2012.
Žene predstavnice političkih partija oduševljene su ovom idejom i sretne što će po prvi put u BiH i u općini
Bihać, nastupati zajednički, ujedinjeno i što će imati jednu jedinstvenu kapmanju za birače.
Projekat finansira
Evropska unija
10
Piše: Amra Hadžimehmedović,
DC Nove nade Bihać
CLR Breza
BIRA SE POLITIČKA LJEPOTA, EJ, NARODE!
Krenuh jutros na posao i svratih na trafiku da kupim cigarete. Dok sam uzimala kusur, pogledom
skeniram naslove u novinama i u Press-u ugledah sljedeće – Biramo mis izbora
2012! Naslovnica, u crnom okviru, žutim. Narod da šalje SMS poruke i glasa za pripadnice ljepšeg
pola koje se nalaze na listama za lokalne izbore u Bosni i Hercegovini 2012. Meni se ukaza
svjetlost i shvatih da sve ono što sam do sada mislila o izbornom procesu u našoj državi, u stvari,
čini jedan veliki cirkus. Ako sam ikada sumnjala u to, eto, sad imam konačnu potvrdu. Žene na
listama političkih stranaka suOne nisu tu da bi vi, poštovani građani i građanke glasali za njih. Nisu
se kandidovale da učestvuju u upravljanju vašim lokalnim zajednicama, odlučuju o prioritetima, o
tome da li treba asfaltirati nove puteve, otvarati škole, bolnice i vrtiće, riješiti problem mega
nezaposlenosti i druga pitanja od vašeg životnog značaja. One su tu, da bi vi poslali SMS,
ekonomski popravili Press i usput osvojili ručak pod šatorom gdje će njihove stranačke kolege, koje
se bave onom pravom politikom vama lijepo i pametno objasniti šta treba da učinite da bi oni dobili
moć da upravljaju vašim životom. I vašim parama.
Piše: Aleksandra Petrić
Preuzeto sa: www.frontal.ba
Budući da sam sigurna da niti jedna medijska kuća u BiH neće doći na ideju da organizuje sličan izbor ljepote za kandidate muškarce na
lokalnim izborima, biću slobodna da vam dam svoju top listu političke ljepote, za Banja Luku. Jer to je grad u kome živim. I tiče me se.
Ovaj put samo o kandidatima za gradonačelnika:
Pejić Milutin – čast gospodinu, no malo je prestar za mene, ima manjak kose i višak podočnjaka, a i ne sviđa mi se njegov stil oblačenja. Jeste
socijaldemokrata po opredjeljenju, što mi je, kao ideja blisko, ali hej, nije bitna politika, već stil i ljepota. On bi mogao biti malo moderniji za moj
ukus, i razmisliti o novoj frizuri. Danas postoje moderne metode presađivanja kose. Čuda čine!
Gavranović Slobodan – opet čast na godinama, daleko od mene. Stil za generaciju moje mame, vjerovatno bi žene njenih godina bile
oduševljene da sa njim popiju kafu. Socijaldemokratske ideje su potpuno nebitna stvar, jer će glasati isključivo na osnovu njegovog osmjeha,
bogatog životnog iskustva, boje kravate i brčišta. Savjeti oko kose važe i za njega.
Čavić Dragan – moram priznati uredan, odjela konzervativno sportska elegancija, kravate ok, kosa još sva na mjestu, doduše malo prorijeđena,
ali neću baš toliko zakerati. Mora malo poraditi na faceliftingu i podočnjacima ako želi više glasova.
Prelić Aco – neka se ne naljuti gospodin, ali ne mogoh mu sliku naći da vidim kako izgleda, pa ne mogu prosuditi.
Stevandić Nenad – blizak mi godinama, stil klasično političarski...odjela, kravate ok, može proći, no moraće na ozbiljnu djetu da bi bio poželjan
glasačicama. A vrijeme ističe....Mogao bi biti i malo viši, no ovo su već lične preference, kako ko voli. Ja ne volim.
U ovom mjesecu cirkuskih šatri, političkog bještavila i apsurdne ljepote, pažljivo gledajte oko sebe. Slušati ne morate, jer to nije ono što se traži
za vaš bolji život. Bira se politička ljepota, ej, narode!
A vi birate.
Projekat finansira
Evropska unija
11
CLR Breza
PRVA BOSANSKOHERCEGOVAČAKA ŽENSKA ALTERNATIVNA VLADA
Helsinški parlament građana Banja Luka je 16. septembra 2012. u Muzičkom paviljonu
„Petar Kočić“ u Banja Luci promovisao prvu Žensku alternativnu vladu, kao prvu takve vrste
u BiH.
Da bavljenje politikom i dešavanjima u društvu nije samo muški posao dokazuju u
Helsinškom parlamentu građana iz Banja Luke, koji su u oktobru prošle godine započeli
aktivnosti pod nazivom „Ženska strana politike“, čiji je cilj osnažiti položaj žena unutar
političkih partija, posebno unutar upravljačkih struktura, kao i unutar ženskih organizacija
civilnog društva kako bi mogle ravnopravno učestvovati u procesu odlučivanja.
Jedna od najvažnijih aktivnosti bila je i osnivanje Ženske alternativne vlade BiH, kao
neformalnog, ali respektabilnog političkog subjekta na političkoj sceni BiH, koja bi artikulisala
potrebe i stavove građanki i građana Bosne i Hercegovine, ali i promovisala ženski
stručnjački potencijal u različitim oblastima.
Piše: Murisa Marić,
izvršna direktorica
DON Prijedor
Izboru deset članica prve Ženske vlade prethodilo je deset sastanaka širom BiH, na kojima su predstavnici nevladinih organizacija predložili
stručne i marljive žene, prepoznate kao takve u njihovim sredinama, koje nisu politički aktivne, a koje bi, prema mišljenju nevladinog sektora,
mogle iz ženskog ugla predložiti riješenja za određene probleme u domenu njihove stručnosti. Elektronskim glasanjem za te prijedloge kao i
prijedloge mreža nevladinog sektora u BiH, koje je bilo sprovedeno od 1. do 20. avgusta ove godine na web stranici projekta „Ženska strana
politike“, mandate u oblasti finansija, ekonomskog razvoja i preduzetništva, nauke i kulture, sporta, ljudskih prava i borbe protiv svih oblika nasilja,
pravde, civilnog društva i aktivizma, ruralnog razvoja, zaštite životne sredne i održivog razvoja, socijalne politike i zdravlja, dobile su žene iz
Bihaća, Prijedora, Modriče, Tuzle, Sarajeva i Rogatice, koje imaju viziju, znanje, volju i interes da ova zemlja postane bolja i prosperitetnija za sve
građanke i građana BiH.
Promjenama u društvu možemo doprinijeti svi i namjera je da bosanskohercegovačkoj javnosti skrenemo pažnju na žene sa izuzetnom
profesionalnom reputacijom, koje bi bile spremne da, učestvujući u javnom dijalogu, pomognu da Bosna i Hercegovina postane bolje društvo, kao i
da podstakne angažovanije učešće žena na javnoj političkoj sceni. Ženska vlada postoji već nekoliko godina u Srbiji i Crnoj Gori i smatrali smo da
je došlo vrijeme da i Bosna i Hercegovina dobije jedno ovakvo tijelo koje bi na kritički način iznosilo svoje stavove o našoj stvarnosti, inciralo i
predlagalo riješenja za određene probleme.
Ženska vlada će, kao neformalni subjekt promovisati ženski stručnjački potencijal u različitim oblastima i artikulisati stavove i potrebe žena sa
ciljem da se unaprijedi položaj žena, poveća njihovo učešće i ostvari uticaj u javnom životu bh društva.
Odabrana Ministarstva i Ministarke:
Ministarstvo finansija
Ministarsvo za civilno društvo i aktivizam
Ministarstvo za ekonomski razvoj i preduzetništvo
Ministarstvo nauke i kulture
Minisatrstvo za sport
Ministarstvo za ljudska prava i borbu protiv svih oblika nasilja
Ministarstvo pravde
Ministarstvo za ruralni razvoj
Ministarstvo za zaštitu životne sredine i održivi razvoj
Ministarstvo za socijalnu politiku i zdravlje
Projekat finansira
Evropska unija
Ismeta Čardaković
Murisa Marić
Neira Nalić
Jasmina Husanović
Samira Hurem
Gordana Vidović
Neira Raković –Čelebić
Slađana Ujić
Džemila Agić
Mirsada Bajramović
12
CLR Breza
EVROPSKA POVELJA O RAVNOPRAVNOSTI ŽENA I MUŠKARACA
NA LOKALNOM NIVOU
Konferencija Evropskih općina i regiona (CEMR) usvojila je 2006. godine Evropsku povelju o ravnopravnosti
žena i muškaraca na lokalnom nivou. Povelja je predstavljena na Šestoj Evropskoj ministarskoj konferenciji
Vijeća Evrope o ravnopravnosti između žena i muškaraca, održanoj 8. i 9. juna 2006. godine, u Štokholmu,
kao i Odboru Evropskog parlamenta o pravima žena i rodnoj ravnopravnosti, održanoj 12. septembra iste
godine u Briselu, i u oba slučaja je prihvaćena sa velikim interesovanjem.
Do sada je Povelju potpisalo oko 256 evropskih lokalnih i regionalnih uprava.
Bez ravnopravnosti u političkom, ekonomskom i bilo kom drugom obliku odlučivanja, ne postoji mogućnost
da rodna ravnopravnost bude integrisana u kreiranje politika vlade. Bez aktivnog učešća žena u procesu
izgradnje našeg društva kao modernog, evropski profiliranog i demokratskog, nije moguće ostvarivanje
demokratije, ravnopravnosti i napretka društva.
Imajući ovo na umu, Organizacije civilnog društva iz Srbije („Fenomena” Kraljevo i Agencija lokalne
demokratije Niš), Crne Gore (Anima Kotor), Bosne i Hercegovine (Agencija lokalne demokratije Mostar) i
Švedske (Kvinna till Kvinna) krenule su u realizaciju projekta promocije Evropske povelje o ravnopravnosti
žena i muškaraca na lokalnom nivou, uz finasijsku podršku Evropske unije. Gradovi u kojima djeluju ove
organizacije, prihvatili su ovu ideju te potpisali Protokol o saradnji, kojim su se obavezali na aktivno učesće
u svim aktivnostima projekta, što podrazumjeva i potpisivanje same Povelje, kao i izradu Lokalnih akcionih
planova za njeno implementiranje. Osim Povelje izdat je i „Vodič za primjenu Povelje” kao i publikacija „Grad
za ravnopravnost”.
Tokom 2012. godine partnerske organizacije rade na stvaranju uslova za razvoj politika, mjera i budžetiranja
za unapređenje rodne ravnopravnosti izradom Lokalnih akcionih planova za primjenu Evropske povelje o
ravnopravnosti, u gradovima i općinama koji učestvuju u projektu.
Ključne aktivnosti u projektu su:

Uvodna konferencija u Kraljevu;

Obuka o strateškom planiranju timova za izradu LAP-a (Lokalni akcioni plan) o rodnoj
ravnopravnosti gradova Kraljeva, Mostara, Niša (opština Mediana) i opštine Kotor;

Potpisivanje Evropske povelje o ravnopravnosti žena i muškaraca na lokalnom nivou u sva četiri
grada koja učestvuju u projektu: Kraljevu, Nišu (opština Mediana), Mostaru i Kotoru;

Istraživanje i analize rodno osetljivih podataka relevantnih za izradu LAP-a;

Sastanci sa predstavnicima/cama lokalnih vlasti povodom sastava tima za izradu LAP-a;

Izrada LAP-a;

Javna rasprava o LAP-u;

Završna konferencija u Mostaru.
Opština Medijana grada Niša i Kraljevo već su potpisali Povelju. Potpisivanje u Kotoru je u pripremi, a
gradonačelnik Grada Mostara Povelju će potpisati na finalnoj konferenciji projekta koja će se održati u
Mostaru krajem oktobra 2012. godine.
Projekat finansira
Evropska unija
13
Piše: Maja Vejzović,
LDA Mostar
CLR Breza
Urodnjavanjem ekonomske i razvojne politike na nacionalnom nivou, istovremeno bi se promovisala rodna
jednakost u svim aspektima muških i ženskih života, uklanjanje diskriminacije i drugačiji ekonomski i
društveni razvoj u novoj drugačijoj ekonomiji.
Prof. dr. Tatjana Đurić Kuzmanović
RODNOST I RAZVOJ
Pišu: Ružica Rudić Vranić, Femina Creativa , izvršna direktorka
Tatjana Obradović Tošić, nezavisna ekspertkinja
Pitanje uključenosti žena u razvojne procese razmatra se u javnosti još od 70tih godina 20. veka. Objavljivanjem studije danske ekonomistkinje
Ester Boserup o ulozi žena u ekonomskom razvoju (Boserup, E. 1970 Women’s Role in Economic Development. New York: St.Martin’s Press)
pokrenut je čitav niz studija i analiza vezanih za rodne nejednakosti u razvojnim procesima. Ester Boserup je jedna od prvih pokrenula raspravu
o tome da je doprinos žena razvojnim procesima zanemaren i ignorisan i da samim tim razvoj kao takav ne može biti potpun i ravnopravan.
Koncept rodnost i razvoj podrazumeva promenu rodnih uloga koja bi obezbedila da muškarci i žene ravnopravno učestvuju u razvoju i da
ostvaruju ravnopravnu korist od razvoja. Prof. dr. Tatjana Đurić Kuzmanović govori o tome da je je feministička kritika razvoja doprinela
transformisanju postojeće razvojne paradigme i da istraživači razvoja danas povezuju ekološki prihvatljiv razvoj sa humano orijentisanim
razvojem.
Međutim, na društvenom i na institucionalnom nivou i dalje nema razumevanja za ovaj pristup što u svakodnevnoj praksi znači da se radni i
kreativni potencijali žena i dalje ne uključuju u planiranje i sprovođenje razvojnih procesa. Ovo je posebno vidljivo u slučajevima kada se u
lokalne razvojne strategije ne unose ekonomske inicijative i proizvodi žena po kojima je ta regija ili mesto odavno prepoznata u javnosti ina
tržištu . Posledica je, naravno, izostanak finansijske i bilo koje druge podrške takvim inicijativama , izostanak žena iz dobiti od razvoja ali i
umenjenje potencijala čitave zajednice.
Ekonomija je uvek ustvari i politka i obratno. One su čvrsto povezane pa su za pozitivnu promenu u odnosu na učešće i ulogu žena u razvoju ,
neophodna najmanje (osim drugih potrebnih) dva suštinska koraka:

Revizija razvojnih planova na bazi rodne analize i koncepta Rodnost i Razvoj

Uključivanje što većeg broja žena u procese odlučivanja na svim nivoima , kako u politici tako i u ekonomiji.
Asocijacija za žensku ekonomsku inicijativu FEMINA CREATIVA već nekoliko godina sprovodi projekte sa ovom tematikom i do sada su
izvršene revizije lokalnih strategija u nekoliko Opština u Vojvodini i centralnoj Srbiji.
U toku implementacije svih projekata posebna pažnja se posvećuje uključivanju svih sektora ,stvaranju partnerstava i podizanju kapaciteta svih
učesnika/ca. Cilj je da se obezbedi stvarno razumevanje , novog drugačijeg pristupa razvoju , koji će uključivati žene u sve faze , posebno u
odlučivanje i podelu koristi od razvoja.
Projekat finansira
Evropska unija
14
Glavni ciljevi
dvogodišnjeg projekta su:

Podrška unapređenju organizacijskih i upravljačkih
kapaciteta nevladinih organizacija koje su uključene u
promociju demokratskog upravljanja na lokalnom
nivou;

Podrška lokalnim inicijativama koje promovišu
demokratske potencijale organizacija civilnog društva i
njihovu ulogu u dobrom lokalnom upravljanju;

Glavne aktivnosti projekta
sljedeće komponente:
 Akcije podizanja svijesti: sadrže tematsku konferenciju u
Tuzli na početku projekta; organizovanje lokalnih kampanja
podizanja svijesti je podrška efikasnoj implementaciji sporazuma
o saradnji na opštinskom nivou u Tuzli, Mostaru, Bihaću, Brezi,
Zavidovićima i Prijedoru; serije internet i medijskih kampanja;
lokalne javne debate; štampanje promotivnog materijala projekta;
elektronski bilten, Priručnik o dobrim praksama, štampanje šest
NVO adresara, završna konferencija i NVO sajam u Mostaru.

Komponenta izgradnje kapaciteta uključuje četiri
dvodnevna trening seminara za lokalne NVO-e i lokalne vlasti na
teme strateškog planiranja, upravljanja projektnim ciklusom,
vještina zagovaranja, komunikacije i odnosa sa javnosti.
Podsticaj umrežavanju sektorskih nevladinih
organizacija na lokalnom i regionalnom nivou u Bosni i
Hercegovini;

Unapređenje informisanosti i jačanju svijesti javnosti o
evropskim standardima dobrog upravljanja i učešća
građana u odlučivanju;

Podsticaj unapređenju međusektorske saradnje
organizacija civilnog društva i lokalnih vlasti u Bosni i
Hercegovini kao i umrežavanju sa partnerima u
drugim IPA zemljama i zemljama članicama Evropske
unije.
su grupisane u

Razmjena dobrih lokalnih praksi uključuje četiri
dokumentarna filma: zona dobrog lokalnog upravljanja u
implementaciji lokalnih sporazuma o saradnji i promociji NVO-a
koji zagovaraju razvoj demokratije na lokalnom nivou; jednu
studijsku posjetu kolega iz EU, te okrugli sto sa lokalnim
zainteresiranim stranama u Bosni i Hercegovini o dobrom
upravljanju i učešću građana u donošenju odluka i izradi politika;
regionalno umrežavanje i izgradnja partnerstva koje će povezati
OCD i vlasti.
Sektorsko umrežavanje i
izgradnja partnerstva imaju za cilj da
pomognu ojačati ulogu civilnog društva u konsolidaciji
participativne demokratije na lokalnom nivou, što je
suština ovog projekta. Osnovne aktivnosti civilnog
društva uključuju izgradnju kapaciteta, kampanje
informisanja i zagovaranja, razvoj komunikacijskih
alata kao i razmjena dobrih praksi lokalnog pristupa
između opština u Bosni i Hercegovini, ali i kroz
interakciju sa susjednim IPA zemljama i zemljama
članicama EU.
Kontakti
Projekat finansira
Evropska unija
15
Nosilac projekta:
Asocijacija agencija lokalne demokratije
Adresa: c/o Council of Europe 67075 Strasbourg, France
Tel: +33 390 214 593; Fax: +33 390 215 517
E-mail: [email protected]
www.alda-europe.eu
KONTAKTI
Partneri:
Agencija lokalne demokratije Mostar
www.ldamostar.org, E-mail: [email protected]
Udruženje građana
“Demokratija—Obrazovanje—Napredak—DON” Prijedor
www.donprijedor.com, E-mail: [email protected]
Udruženje građana “Demokratski centar Nove nade” Bihać
E-mail: [email protected]
Agencija lokalne demokratije Subotica
www.lda-subotica.org, E-mail: [email protected]
Forum građana Tuzle
www.forumtz.com, E-mail: [email protected]
CLR Breza
Udruženje građana “Centar za lokalni razvoj” Breza
E-mail: [email protected]
Agencija lokalne demokratije Zavidovići
www.lda-zavidovici.org , E-mail: [email protected]
Agencija lokalne demokratije Osijek
www.lda-osijek.hr, E-mail: [email protected]
DELEGACIJA EVROPSKE UNIJE
U BOSNI I HERCEGOVINI
Skenderija 3A, 71000 Sarajevo
Tel: +387 33 254 700; Fax: +387 33 215 292
www.delbih.ec.europa.eu
Ova publikacija je urađena uz pomoć Evropske unije. Sadržaj publikacije je
isključiva odgovornost Asocijacije agencija lokalne demokratije—ALDA, i ni u
kom slučaju ne predstavlja stanovišta Evropske unije.
Projekat finansira
Evropska unija
Ako ne želite više da primate naš16newsletter, molimo da kliknete ovdje
Imate pitanje ili komentar? Pišite nam na: [email protected]
Author
Document
Category
Без категории
Views
0
File Size
2 453 Кб
Tags
1/--pages
Пожаловаться на содержимое документа